فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 6 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سپیده مسعود سینکی*، میرعلی سیدنقوی صفحات 461-469
  زمینه و هدف
  عارضه یابی یکی از ابزارهای تحول سازمان است. هدف از انجام این پژوهش عارضه یابی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از مدل هفت بعدی ویس بورد می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری کارمندان پنج بیمارستان زیرمجموعه دانشگاه و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد ویس بورد بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 267 نفر محاسبه گردید و در نهایت 220 پرسشنامه تحلیل شد. ضریب آلفای کرونباخ جهت تایید پایایی 0/85 بود و از تحلیل عامل تاییدی و تجربیات صاحب نظران جهت تایید روایی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  مقدار T-value تمامی متغیرها به جز ارتباطات و پاداش، کمتر از قدر مطلق 1/96 بود، لذا وضعیت اهداف، ساختار، رهبری و نگرش به تغییر در سطح متوسط قرار دارند. اما تفاوت معناداری بین میانگین متغیر ارتباطات و پاداش وجود داشت.
  نتیجه گیری
  دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر در «ارتباطات سازمانی» مناسب ترین وضعیت و در بخش «پاداش دهی» نامناسب ترین وضعیت را دارد. همچنین سایر ابعاد میان این دو وضعیت در سطح متوسط قرار دارند. لذا لازم است تا در حوزه ی پاداش دهی تدابیری اتخاذ شود تا رضایت کارکنان افزایش یابد.
  کلیدواژگان: عارضه یابی سازمانی، مدل ویس بورد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • محمد رسول توحیدنیا، فاطمه امیری *، کریم خوش گرد، زینب هرمزی مقدم صفحات 470-478
  زمینه و هدف
  بیش از 80% بیماران در روند تشخیصی و درمانی خود به انجام پرتونگاری احتیاج دارند. به دلیل عوارض بیولوژیکی پرتوهای یونیزان رعایت اصول حفاظت در برابر پرتو ضروری می باشد. این تحقیق با هدف تعیین میزان رعایت اصول حفاظت پرتویی در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه سال 1393 اجرا گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی و مقطعی که به روش سرشماری انجام شد، عملکرد 38 پرتونگار شاغل در مرکز هدف در خصوص رعایت اصول حفاظت پرتویی نسبت به بیماران، پرتونگاران و پرستاران بخش مراقبتهای ویژه و سایر افراد در معرض پرتوگیری بررسی گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیستی مشتمل بر 31 اصل حفاظت پرتویی بود.
  یافته ها
  میزان رعایت کلی اصول حفاظت در برابر پرتو در بخشهای مراقبت ویژه در حد مناسب(%94/7) پرتونگاران بود. بیشترین و کمترین حیطه ای که پرتونگاران اقدامات حفاظتی را در حد مناسب رعایت کرده بودند به ترتیب رعایت اقدامات حفاظتی نسبت به خود(%94/7) و رعایت اقدامات حفاظتی نسبت به پرستاران بخش مراقبت های ویژه و سایران(%26/3) بود.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج این مطالعه، به طور کلی میزان رعایت اقدامات حفاظت پرتویی پرتونگاران در پرتونگاری پرتابل نسبت به خود پرتونگاران مطلوب، ولی نسبت به سایر پرستاران رضایت بخش نیست. به نظر می رسد که با تجهیز بخشهای مراقبت ویژه به وسایل حفاظتی و الزام پرتوکاران به استفاده از آنها، کنترل و نظارت مداوم بر عملکرد حفاظتی آنان وضعیت حفاظتی موجود به 100% سطح مطلوب قابل ارتقا خواهد بود.
  کلیدواژگان: حفاظت پرتویی، بخش مراقبت های ویژه، بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
 • رضا صفدری، معصومه حمیدی، محسن آقایی، مرجان قاضی سعیدی* صفحات 479-487
  زمینه و هدف
  هدف از این تحقیق طراحی کارت الکترونیک سلامت برای بیماران اسکیزوفرن جهت مدیریت هر چه بهتر اطلاعات بالینی این بیماران می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق در سال 1393 انجام شد. جامعه آماری پژوهش را تعداد 40 نفر از روانپزشکان متخصص بیمارستان های روانپزشکی روزبه، رازی و ایران تشکیل می دادند. اطلاعات مرتبط با حداقل داده های بالینی و دموگرافیک به روش میدانی و با طراحی چک لیست و مراجعه به روانپزشکان، جمع آوری شد و با به کارگیری روش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل گردید. جهت طراحی کارت الکترونیک سلامت بیماران اسکیزوفرن، از نرم افزارهای مختلف جهت طراحی پایگاه داده، کارت وکارت خوان استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج جداول و فراوانی های مشاهده شده، لزوم درج کلیه مولفه های اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات بالینی در کارت الکترونیک سلامت توسط جامعه آماری تایید شد. پروژه ی مزبور از سخت افزارهای دستگاه کارت خوان و کارت و از نرم افزار Visual Studio برای برنامه ی کارت تشکیل شده است. جهت طراحی پایگاه داده از نرم افزار مایکروسافت Microsoft SQL Server 2008 استفاده گردیده است.
  نتیجه گیری
  با به کارگیری کارت الکترونیک سلامت بیمار اسکیزوفرنی، بیمارستان در مدیریت هر چه بهتر اطلاعات بیمار در وضعیت مطلوبی قرار می گیرد. پیشنهاد می گردد، زمینه و زیرساخت های ملی جهت اجرا و پیاده سازی این نرم افزار در بیمارستان های روان پزشکی در سطح کشور به منظور یکپارچه نمودن ارائه خدمات درمانی به بیماران اسکیزوفرن ایجاد گردد.
  کلیدواژگان: کارت، سلامت الکترونیک، بیمار اسکیزوفرن
 • احمد فیاض بخش، محمدرضا توکلی، سهیلا حسین زاده، محمدعلی عباسی مقدم* صفحات 488-495
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی سندرمی مشتمل بر خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی بوده و پرسنل سیستم بهداشتی درمانی به دلیل مواجهه با استرس های فیزیکی، روانی و هیجانی به شدت در معرض فرسودگی شغلی اند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان اداری مالی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، حجم نمونه پژوهش شامل 150 نفر از پرسنل اداری مالی شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسش نامه ی فرسودگی شغلی مازلاک بود که روایی و پایایی آن قبلا تعیین و تایید شده بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ارتباط معنا داری(0/001>p) بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی وجود دارد؛ به این ترتیب که با افزایش فرسودگی شغلی سلامت عمومی کاهش پیدا می کند. همچنین فرسودگی شغلی با متغیرهای میزان رضایت از کار و میزان رضایت از ارتباط با همکاران رابطه ی معناداری(0/05>p) داشت ولی با متغیرهای سن، جنس، سابقه کار، کار هفتگی، وضعیت تاهل و درآمد ارتباط معنا داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط معنی دار فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در این پژوهش، به کارگیری روش های اصلاح شرایط محیط کار و ارتقای بهداشت روانی کارکنان دانشگاه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، کارکنان اداری مالی، بیمارستان، پرسش نامه مازلاک، سلامت عمومی
 • زهرا میدانی *، مهرداد فرزندی پور، علیرضا فرخیان، معصومه حقیقت، زهرا ناظمی بیدگلی صفحات 496-503
  زمینه و هدف
  با افزایش فشار برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خدمات، اقدامات آزمایشگاهی اغلب به عنوان کانون اصلی کنترل هزینه های بهداشتی درمانی مد نظر قرار می گیرند. مطالعه ی حاضر سعی دارد تا میزان بهره برداری از اقدامات آزمایشگاهی را بررسی کند تا زمینه را برای انجام مداخلات بعدی مهیا سازد.
  روش بررسی
  به روش توصیفی- مقطعی میزان بهره برداری از آزمایش ها از طریق تجزیه و تحلیل گذشته نگر 384 پرونده ی پزشکی در بیمارستان عمومی و آموزشی شهید بهشتی کاشان بررسی شد. به منظور آماده سازی زمینه برای انجام مداخلات آتی، آزمایش ها در دو دسته غیر مقتضی و ناشی از خطاهای آزمایشگاهی طبقه بندی شدند.
  یافته ها
  از مجموع 9541 آزمایش 2522 مورد(%26/40) غیرمقتضی بوده اند و 143 مورد(%1/50) در اثر خطاهای آزمایشگاهی منجر به استفاده بیش اندازه از منابع بیمارستانی شده اند. طبق قضاوت بررسی کنندگان، بیشترین معیار برای مقتضی دانستن آزمایش ها، مداخله پزشکی 5012(%52/53) بوده است.
  نتیجه گیری
  عوامل متعددی در بهره برداری غیر مقتضی از اقدامات آزمایشگاهی تاثیر دارد. لذا، تشکیل تیم چند رشته ای متشکل از پزشکان، پرستاران، کارمندان آزمایشگاه، آموزش پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و فناوری اطلاعات سلامت در قالب کمیته بررسی بهره برداری از منابع برای تحلیل ریشه ای عوامل موثر در استفاده بیش از اندازه آزمایش ها و طراحی مداخلات هدفمند ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بررسی بهره برداری، استفاده بیش از اندازه، اقدامات آزمایشگاهی، دستور آزمایش، غیر مقتضی
 • علیرضا سلوکدار *، امیراشکان نصیری پور، شقایق شفیعی ثابت صفحات 504-513
  زمینه و هدف
  افزایش مراکز خصوصی مراقبت های بهداشتی درمانی در ایران و بازار رقابتی شدید، فشار به بیمارستان ها جهت ارائه ی خدمات با کیفیت را بالا می برد. هدف این پژوهش، تعیین تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضامندی بیماران در بیمارستان های خصوصی و رتبه بندی بیمارستان ها در استان گیلان می باشد.
  روش بررسی
  براساس مدل استاندارد Büyüközkan و همکاران(2011) با افزودن یک بعد جدید تخصص گرایی به پنج بعد مدل Servqual، شش بعد: ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، تضمین، همدلی و تخصص گرایی به عنوان ابعاد کیفیت خدمات معرفی شد. از طریق کوکران، تعداد 360 بیمار در دسترس در چهار بیمارستان خصوصی استان گیلان انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد و سپس با استفاده از ANOVA و آزمون Duncan و از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، رتبه بندی این بیمارستان ها انجام شد.
  یافته ها
  چهار بعد ملموسات، پاسخگویی، همدلی و تخصص گرایی بر رضامندی بیماران موثر شناخته شدند و متغیرهای اعتماد و تضمین بر رضامندی بیماران؛ در بیمارستان های خصوصی استان گیلان تاثیر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر ابعاد کیفیت خدمات به غیر از ابعاد تضمین و اعتماد پیشنهاد می شود که بیمارستان ها در بعد همدلی، با توجه ویژه به بیماران، در بعد ملموسات، با فراهم نمودن تجهیزات و امکانات به روز؛ در بعد پاسخگویی، با پاسخ آنی به بیماران؛ و در بعد تخصص گرایی، با تجهیز نیروی انسانی متخصص و مهارت دیده باعث رضامندی بیماران شوند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضامندی بیماران، تحلیل سلسله مراتبی فازی، بیمارستان های خصوصی
 • الهه درخشانفر، شعبان علیزاده*، حسن رفیعی مهر، فاطمه نادعلی، علی قاسمی، مسعود کریمی، نوشین شباب صفحات 514-522
  زمینه و هدف
  لوسمی میلوئیدی مزمن، یک بیماری میلوپرولیفراتیو مزمن است که با افزایش رده میلوئیدی، پلاکت و اریتروئیدی در خون محیطی و مغز استخوان همراه است. (SFRP یا Secreted Frizzled-Related Protein)، مهار کننده ی مهم مسیر پیام رسانی Wnt است که باعث مهار این مسیر در افراد سالم می شود. تنظیم نابجای مسیر پیام رسانی Wnt، یکی از دلایل شایع در بیولوژی سرطان و متیلاسیون در پروموتور ژن SFRP دلیل تکثیر کنترل نشده ی سلولی در سرطان است. لوسمی میلوئیدی مزمن اولین بیماریی بود که نقش مسیر پیام رسانی Wnt در آن شرح داده شد. در مطالعه ی حاضر، وضعیت متیلاسیون ژن های SFRP1 و SFRP2 در بیماران لوسمی میلوئیدی مزمن تازه تشخیص داده شده و افراد سالم تعیین گردید.
  روش بررسی
  نمونه خون محیطی 33 بیمار CML در زمان تشخیص و 25 فرد سالم به عنوان شاهد، جهت بررسی وضعیت متیلاسیون دو ژن SFRP1 وSFRP2 بررسی گردید. برای بررسی وضعیت متیلاسیون ژن های SFRP1 و SFRP2 از تکنیک(Methylation Specific- Polymerase Chain Reaction، Methylation Specific- PCR) استفاده شد. از آزمون من ویتنی برای بررسی ارتباط بین هیپرمتیلاسیون ژن های SFRP1 و SFRP2 با شاخص های بالینی بیماران استفاده شد.
  یافته ها
  در مطالعه ی حاضر نتایج نشان داد که هیپرمتیلاسیون پروموتور ژن های SFRP1 و SFRP2 به ترتیب 16/1 درصد و 27/2 درصد بود. هیچ یک از نمونه های کنترل متیلاسیون را نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  متیلاسیون ژن های SFRP1 و SFRP2، همانند لوسمی ها و نئوپلازی های بافت های توپر در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن نیز دیده می شود. از این رو احتمال دارد که متیلاسیون این ژ ن ها در شروع این بیماری نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: لوسمی میلوئیدی مزمن، متیلاسیون دزوکسی نوکلئوتیک اسید، ژن SFRP
 • مرضیه تاج الدینی، محمد علی صدیقی گیلانی، طاهره حیدری، کلثوم چوبینه، حمید چوبینه صفحات 523-529
  زمینه و هدف
  ناباروری یک معضل اصلی در پزشکی مدرن است که بر حدود 20% از زوجین در سن باروری تاثیر گذاشته است که نزدیک به 40%–50% از آن با علت مردانه است. نقش هرپس ویروس سیمپلکس(HSV) در ناباروری مردان با روش هایی دقیق در حال بررسی است. هدف این مطالعه تعیین شیوع DNA هرپس سیمپلکس ویروس 1 و 2 در مایع منی، خون و ادرار مردان نابارور ایدیوپاتیک و بررسی رابطه آن با پارامترهای مایع منی می باشد.
  روش بررسی
  نمونه های خون، ادرار و مایع منی از 150 مرد نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران(1392-1390) جمع آوری شد. نمونه ها با استفاده از پرایمرهای مختص ردیابی HSV-1، 2 DNA با روش تشخیصی PCR بررسی شد.
  یافته ها
  آنالیزهای شش گروه از مردان نابارور مورد مطالعه، شامل نمونه های مثبت و منفی HSV-1، 2 در خون، ادرار و مایع منی را نشان داد. HSV-1، 2 در 28(%18/66) نمونه مایع منی، 10(%6/66) نمونه خون و 2(%1/33) نمونه ادرار، در 150 نمونه بیمار تشخیص داده شد. تنها نمونه های مثبت HSV-1، 2 در مایع منی با پارامترهای مایع منی غیرنرمال همراه بود.
  نتیجه گیری
  با استفاده از روش هایی دقیق، شیوع بالای HSV-1، 2 در مایع منی مردان نابارور ایدیوپاتیک تشخیص داده شد. اگرچه آلودگی با HSV-1، 2 با ناهنجاری های تحرک و مورفولوژی اسپرم همراه نبود، اما با کاهش تعداد اسپرم در مایع منی همراه بود. به علاوه ارتباط معنی داری در HSV-1، 2 در خون و ادرار مردان نابارور با پارامترهای غیرنرمال مایع منی یافت نشد.
  کلیدواژگان: ناباروری مردان، هرپس سیمپلکس ویروس 1 و2، مایع منی، خون، ادرار، پارامترهای مایع منی
|
 • Sepideh Masoud Sinaki *, Mir Ali Seyed Naghavi Pages 461-469
  Background And Aim
  Diagnosis is an implement of organizational development. The main objective of this study was to diagnosis the TUMS by using Six Box Model of the Weisbord to identify in which areas of this model Purposes, Structure, Leadership, Rewards, Relationships, Helpful Mechanisms and Attitude toward Change is more vulnerable.
  Materials And Methods
  The research was descriptive and the statistical population included five hospital staff subset of TUMS. Out of 280 questionnaires we received 220 completed ones. For data gathering we used standard questionnaire of the Weisbord which was estimated as both reliable and valid. By the use of Cronbach alpha coefficient, reliability coefficients was obtained equal to 0.85. Also, questionnaire was confirmed by 5 faculty members in terms of nominal and content validity. The data were analyzed by SPSS software.
  Results
  All the variables except rewarding and Attitude toward Change had significant changes p
  Conclusion
  The findings conclude that TUMS, currently the most appropriate situation was in communication and the most inappropriate situation was rewarding. Also other aspects are between these two conditions. Also, rewarding area needs planning to increase employee satisfaction.
  Keywords: Organizational Development, Organizational Diagnosis, Six Box Model of the Weisbord
 • Mohammad Rasoul Tohidniya, Fatemeh Amiri *, Karim Khoshgard, Zeinab Hormozi Moghadam Pages 470-478
  Background And Aim
  More than 80% of patients need to take x-rays during their diagnosis and treatment stages. Due to the biological effects of ionizing radiation, observance of radiation protection principles are necessary. The observance of radiation protection principles in intensive care units at Imam Reza hospital of Kermanshah in 2014 was evaluated in this study.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study which was performed by census method, performance of 38 radiographers working in target center was investigated regarding the following of the principles of radiation protection in respect of patients, nurses, radiographers, and other clients in intensive care units. Data collection tool included a questionnaire and a checklist of 31 principles of radiation protection.
  Results
  The overall level of observance of radiation protection principles in intensive care units was at an appropriate level (94.7%) in 36 radiographies. The highest and lowest levels of principle observance of radiographers were in respect to themselves (94.7%) and nurses in the intensive care units and other clients (26.3%), respectively.
  Conclusion
  According to results in this study, radiation protection principles observance by radiographers during portable radiography examinations respect of themselves is appropriate but respect of other nurses is not satisfactory. It seems that it can be improved to 100% of the optimum level by equipping intensive care units to protective equipment, setting some obligations to use them, and controlling and continuous monitoring of protective measures of radiographers.
  Keywords: Radiation Protection, Intensive Care Unit, Portable Radiography
 • Reza Safdari, Masoumeh Hamidi, Mohsen Aghaee, Marjan Ghazi Saeedi * Pages 479-487
  Background And Aim
  The objective of this study was to design electronic card of health for schizophrenic patients to better manage their clinical information.
  Materials And Methods
  The study was conducted year 2014. The population of the study included 40 psychiatrists. The information, based on minimal clinical and demographic data, was gathered through field study and survey using a questionnaire. Referential and inferential statistics techniques were used to analyze the data. To schizophrenic patient's electronic health cards, various software were studied to design database, card and card reader.
  Results
  According to the results and observed frequencies, it was confirmed that the components of demographic and clinical information be inserted in the electronic card of health. The project includes hardware of card reader machine, card and visual studio software. Microsoft SQL Server, 2008, was applied to design database.
  Conclusion
  The electronic card of health for schizophrenic patients helps the treatment team to provide effective health care as well as medical records and hospital admission's staff in better management of patient information. It also reduces the problems of relatives and family members of the patients in the medical centers and facilitates, and the process of treatment of schizophrenic patients significantly. Using schizophrenia patient’s electronic health card, hospital in better management of patient information puts in good condition.
  Keywords: Card, Electronic Health, Schizophrenic Patient
 • Ahmad Fayazbakhsh, Mohammad Reza Tavakoli, Soheila Hosseinzadeh, Mohammad Ali Abbasi Moghadam * Pages 488-495
  Background And Aim
  Job Burnout syndrome consists of emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment. The health system personnel to deal with stress because of physical, mental, and emotional intensity are at risk of burnout.
  The aim of this study was to determine the relationship between burnout and general health of the financial staff hospitals of Tehran.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the sample size consisted of 150 financial administrative personnel employed by university hospitals of Tehran University of Medical Sciences which were selected by random sampling.
  The instrument was included demographic information, general health questionnaire and the Maslach Burnout questionnaire, which was already confirmed for its validity and reliability.
  Results
  The results showed a significant correlation (p
  Conclusion
  Regarding the significant relationship between burnout and public health in this study, the use of improved working conditions and the promotion of mental health personnel is recommended.
  Keywords: Job Burnout, Finance Staff, Maslach Questionnaire, Public Health, Hospital
 • Zahra Meidani *, Mehrdad Farzandipour, Alireza Farokhian, Masome Haghighat, Zahra Nazemi Bidgoli Pages 496-503
  Background And Aim
  In attention to pressing need to cost containment and service efficiency, laboratory services serve as a central locus for controlling health care expenditure. This study intents to investigate proportion of laboratory utilization in Iran to pave the way for future interventions.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted to investigate the proportion for laboratory utilization through the retrospective analysis of 384 medical records at the tertiary care Kashan University Hospital Shahid Beheshti. To pave the way for future intervention, over utilization tests were classified into two categories, inappropriate and resulted in laboratory errors.
  Results
  Nine thousand five hundred forty one laboratory tests were ordered, 2522 (26.40%) of the tests were inappropriate and 143 (1.5%) of the over utilization tests have occurred due to laboratory testing cycle errors. According to reviewers’ judegment relevancy to medical intervention was considered as the most accepted appropriateness criteria 5012 (52.53%) for laboratory tests
  Conclusion
  Since, the laboratory tests over utilization is multifactorial, forming a multidisciplinary team including physicians, nurses, laboratory staff, medical education experts, health care management and health information technology staffs in terms of Utilization Committee to develop more targeted strategy based on root cause analysis of over utilization behavior seems necessary.
  Keywords: Utilization Review, Over Utilization, Laboratory Tests, Test Ordering, Inappropriate
 • Alireza Soloukdar *, Amir Ashkan Nasiripour, Shaghayegh Shafie Sabet Pages 504-513
  Background And Aim
  Growing the number of private institutions offering health care and fierce competitive market conditions in the private hospitals industry cause to pressure these hospitals to provide high-quality services. The purpose of this study was to examine the effect of service quality on patient satisfaction in private hospitals of the Guilan province.
  Materials And Methods
  Based on standard model of Büyüközkan et al (2011) a new dimension professionalism to SERVQUAL model was added that has used six dimensions including tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy and professionalism as the dimensions of service quality. The number of samples was 360 patients hospitalized in four private hospitals and a standard questionnaire was used to assess the quality of services. Pearson Correlation Coefficient and Simple and Multiple Linear Regression was used to analyze the data and then by using ANOVA and Duncan’s and by Fuzzy Analytical Hierarchy Process technique, ranking of private hospitals was performed.
  Results
  Four dimensions: tangibles, responsiveness, empathy and professionalism on patient satisfaction have been found to be effective while Components of trust and assurance in private hospitals of the Guilan province had no significance effect.
  Conclusion
  Based on the effects of service quality dimensions except trust and assurance recommend that hospitals can increase patient satisfaction if they pay special attention to patient in empathy, updating facilities and technology in tangibles, fast response to patient in responsiveness, employing professional and skilled human resources in professionalism dimensions.
  Keywords: Service Quality, SERVQUAL, Healthcare Quality, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Private Hospital
 • Elahe Derakhshanfar, Shaban Alizadeh *, Hassan Rafiemehr, Fateme Nadali, Ali Qasemi, Masuod Karimi, Nushin Shabab Pages 514-522
  Background And Aim
  Chronic myeloid leukemia (CML) is a myeloprolifrative neoplasm that is characterized by an expansion of myeloid, erythroid cells and platelets in peripheral blood and myeloid hyperplasia in bone marrow. Secreted frizzled-related protein family is a negative regulator of the Wnt signaling pathway that suppresses this signaling pathway in healthy individuals. Aberrant regulation of the Wnt signaling pathway is a prevalent theme in cancer biology, and methylation in promoter of SFRP family has been shown to cause uncontrolled cell proliferation in cancer. Chronic myeloid leukemia was the first malignancy in which the important role of Wnt signaling pathway has been described.
  In the present study, we examined the methylation status of SFRP1 and SFRP2 genes in patients with CML.
  Materials And Methods
  Blood samples were obtained from 25 healthy individuals and 33 patients whit chronic meyloied leukemia (23 male, 10 female) Then Isolated DNA was treated with sodium bisulfite and analyzed by methylation-specific polymerase chain reaction (MSP) with primers specific for methylated and unmethylated promoter sequences of the SFRP1 & -2 genes. We used Mann-Whitney u-tests to investigate the correlation between SFRP-1 and SFRP-2 genes hypermethylation and clinical parameters.
  Results
  In CML patient hypermethyleation frequency of SFRP-1 and SFRP-2 genes were 16.1℅ and 27.2% respectively. In control group SFRP-1 and SFRP-2 genes were unmethylated.
  Conclusion
  The present study showed that, methylation of SFRP genes also occurs in CML like other solid tumors. Therefore, the methylation of these genes may play a role in the initiation of malignant disease.
  Keywords: Chronic Myelogenous Leukemia, DNA Methylation, SFRP Gene
 • Marzieh Tajedini, Mohammad Ali Sadighi Gilani, Tahere Heydari, Kolsoom Choobineh, Hamid Choobineh* Pages 523-529
  Background And Aim
  Infertility is a major problem of modern medicine as it affects almost 20% of reproductive-aged couples. The cause of this problem is attributed to the male partner in nearly 40%-50% of these cases. The role of herpes simplex virus (HSV) in male infertility has been investigated using the sensitive methods. The aim of this study was to determine the prevalence of HSV-1, 2 DNA in the semen, blood and urine of idiopathic infertile men and its association with altered semen parameters.
  Materials And Methods
  A total of 150 semen, blood and urine samples from infertile men were collected in the Shariati hospital, Tehran (2012-2014). Sample analysis and diagnostic PCR using specific primers was performed for detection of HSV-1, 2 DNA in the specimens.
  Results
  Analysis showed six groups of infertile men, including HSV-1, 2 positive and negative groups in semen, blood and urine samples. HSV-1, 2 DNA was detected in 38 (18.66%) semens, (6.66%) 10 in blood and 2 (1.33%) in urine. Only HSV-1, 2 positive samples of semen had abnormal semen parameters.
  Conclusion
  Using a powerful molecular method, we detected a high prevalence of HSV-1, 2 DNA in the semen of asymptomatic infertile patients. Although HSV-1, 2 infections were not associated with motility and morphology defects of the sperms, it was related with decreased sperm count in the semen fluid. In addition there was not a significant role for detection of HSV-1, 2 DNA in blood and urine samples of infertile men and abnormal semen parameters.
  Keywords: Male Infertility, Herpes Simplex Virus 1, 2, Semen, Blood, Urine, Semen Parameters