فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 22 (زمستان 1395)
 • پیاپی 22 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حسین نظم فر *، آمنه علی بخشی صفحات 1-24
  یکی از چالش های فراروی برنامه ریزی مدیریت مطلوب شهری و منطقه ای در راستای شهر و منطقه پایدار عدم تعادل و توازن در میزان توسعه پایدار شهرستان های استقرار یافته در منطقه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی توسعه شهرستان های استان خوزستان در دو دوره 1385 و 1390 با تاکید بر توسعه پایدار می باشد. در این پژوهش، شاخص های مورد بررسی متشکل از 59 متغیر برای سال 1385 و 71 متغیر برای سال 1390 در قالب 6 شاخص زیربنایی، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، بهزیستی و اقتصادی از سالنامه آماری 1385 و 1390 جمع آوری شده و با بهره گیری از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور، شهرستان های استان خوزستان بر اساس میزان پایداری به سطوح مختلف طبقه بندی شده است. نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد که نابرابری در میزان پایداری در بیشتر زمینه ها در شهرستان های استان وجود دارد. با وجود این در سال 1390 نسبت به سال 1385 در بعضی از شاخص های مورد مطالعه از میزان نابرابری تا حدودی کاسته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان بهبود در ضریب توسعه شهرستان ها، متعلق به سه شهرستان هندیجان (725/0) گتوند (570/0) و امیدیه با 544/0 درصد می باشد و همچنین کمترین میزان بهبود به سه شهرستان بندرماهشهر (221/0)، خرمشهر (180/0) و آبادان با 057/0 درصد تعلق دارد..
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، مدیریت شهری، عدم تعادل، مدل ویکور، استان خوزستان
 • علی شمس الدینی، زهرا امینی*، الناز پیروزی، مریم رضایی صفحات 25-42
  گردشگری به عنوان دومین صنعت درآمد زای جهان بعد از نفت با توجه به اثرات مثبت اقتصادی- اجتماعی فراوانی که دارد توانسته تحولی شگرف در عرصه ی ساختاری- کارکردی سکونت گاه های انسانی اعم از نواحی شهر ها و روستا ها داشته باشد. این صنعت که از آن به عنوان «امید بخش ترین راهبرد توسعه ی کشور های جهان سوم» یاد می شود، اگر با برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه ی منطقه ای و ملی همراه باشد؛ می تواند زمینه ساز پویایی و توسعه ی پایدار این گونه جوامع را مهیا سازد. در این پژوهش که با هدف شناخت و تحلیل زمینه های توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، تلاش است با استفاده از تکنیک های قایلیت سنجی سوات و مدل برنامه ریزی باتلر به ارزیابی توانمندی ها و زمینه های توسعه ی گردشگری در منطقه پرداخته شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعیین وزن عوامل چهار گانه (S.W.O.T) از نظر20 نفر از کارشناسان گردشگری شهرستان استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن ست که منطقه ی مورد مطالعه با 17 نقطه قوت و امتیاز وزنی 224/3 و 18 فرصت و امتیاز وزنی210/3 در برابر 19 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 121/3 و 16 تهدید و امتیاز وزنی 088/3 توانمندی های نسبتا بالایی برای توسعه ی فعالیت های گردشگری دارد، ولی ضعف ها و تهدید های موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندی ها گردیده است. سپس برای بهبود بخشیدن و توسعه ی گردشگری در شهرستان 7 راهبرد رقابتی – تهاجمی، 5 راهبرد تنوع، 7 راهبرد بازنگری و 6 راهبرد تدافعی ارائه گردید. هم چنین نتایج مدل Butler در سطح بندی گردشگری منطقه گویای آن ست که گردشگری در کازرون از هفت مرحله ی مدل باتلر، دو مرحله ی اولیه را کامل طی کرده و وارد ابتدای مرحله ی سوم (مرحله ی توسعه) شده است، که ورود به مراحل بعدی نیازمند مدیریت یکپارچه ی منطقه ای و محلی می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توسعه ی گردشگری، تکنیک SWOT، مدل Butler، کازرون
 • هاشم داداش پور *، هادی رضایی راد، زینب السادات مطهری صفحات 43-58
  بستر طبیعی سکونتگاه ها اعم از شهرها و روستاها از ویژگی های متنوعی برخوردارند، که با ایجاد امکانات و یا محدودیت هایی برای توسعه مشخص می شوند. از این رو، سنجش توان اکولوژیک جهت رشد و توسعه ی کالبدی شهر به معنای عینیت بخشیدن به قابلیت بالقوه سرزمین ضرورت پیدا می کند. هر چند محیط طبیعی و انسان ساخت محدودیت هایی را در رشد و توسعه جامعه انسانی بوجود آورده است، اما با توجه به نتیجه برهم کنش امکانات و محدودیت های توسعه ی موجود است که جهات توسعه کالبدی، جمعیتی و حوزه نفوذ سکونتگاه ها تعیین می گردد. تحلیل کمی و همدید ویژگی های محیطی می تواند یکی از روش های تشخیص جهت توسعه ی کالبدی شهر و شناسایی پهنه های خطر و تهدید باشد، که بر ابعاد گوناگون حیات آتی شهر تاثیر بسزایی دارد. هدف از پژوهش حاضر سنجش توان اکولوژیک جهت رشد و توسعه ی کالبدی و محدوده پیرامونی شهر سبزوار است، که با استفاده از منطق تحلیل سلسله مراتبی معکوس در غالب دو مدل به شناسایی آسیب پذیری محیطی و قابلیت سنجی اراضی پرداخته شده است. در انتها با توجه به خروجی های دو مدل و مقایسه ی آنها که با استفاده از GIS بصورت فضایی نشان داده شده، موانع و فرصت های توسعه ی کالبدی پایدار در منطقه ی شهری سبزوار مشخص گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از اینست که شرق محدوده ی شهر با توجه به سنجش آسیب پذیری و قابلیت سنجی اراضی بهینه ترین فرصت جهت توسعه ی کالبدی را شکل می دهد. همچنین در منطقه ی جنوب شهر هر چند به لحاظ آسیب پذیری محیطی وضعیت بهینه ای دارد اما، قابلیت زراعی آن باعث شده به عنوان فرصت توسعه مطرح نگردد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری محیطی، قابلیت سنجی اراضی، توسعه ی کالبدی شهر، روش سلسله مراتبی معکوس
 • محسن شاطریان*، امیر اشنویی، محمود گنجی صفحات 59-76
  هدف از این تحقیق بررسی مناسب سازی فضاهای شهری جهت دسترسی معلولین نمونه موردی: ادارات دولتی شهر کاشان و پی بردن به مشکلات و نارسایی های موجود است. روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه پژوهش شامل 26 ساختمان اداری در شهر کاشان می باشد که بر اساس شاخص های 46 گانه مطابق با قوانین مربوطه در ایران ادارات دولتی شهر کاشان مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحلیل اطلاعات این مطالعه، بیشتر از روش های تحلیل کمی و کیفی و تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی همچون Topsis fuzzy و GIS استفاده شده است در این مطالعه، طیف نسبتا وسیعی از متغیرها و شاخص های کمی و کیفی در مناسب سازی محیط برای معلولین در ساختمان های اداری تعیین گردید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بیشتر این ساختمان ها برای رفت و آمد معلولان جسمی مناسب نیستند. بهترین عملکرد در بین ادارات مورد مطالعه مربوط به اداره تامین اجتماعی و اداره بهزیستی می باشد. ضعیف ترین عملکرد نیز به اداره صنعت معدن و تجارت تعلق دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در هیچ کدام ادارات و ساختمان های دولتی تجهیزات خاصی برای معلولان فراهم نشده است و مجموع این عوامل، فضای آشفته، ناسالم و فاقد ایمنی و راحتی را جهت گروه های مختلف اجتماعی بویژه معلولین در این فضاها ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه ایجاد محیط اجتماعی سرزنده و شاد با حضور معلولین می باشد.
  کلیدواژگان: مناسب سازی فضاهای شهری، معلولین، دسترسی، ادارات دولتی، شهر کاشان
 • علی اصغر پیله ور* صفحات 77-90
  در چند دهه اخیر دولت ها به منظور تسهیل در امر برنامه ریزی توسعه و امکان کنترل بیشتر بر فضای محلی- ناحیه ای، سعی بر کوچک سازی فضاها داشته اند و در راستای چنین هدفی تقسیمات سیاسی-اداری در فضای ناحیه ای و منطقه ای صورت گرفته است. قدرت داخلی دولت ها، مهمترین عامل در تصمیم گیری های سیاسی و امور سیاسی آنها به شمار می رود و در دراز مدت، باعث تغییراتی در سیستمهای شهری و نظام سلسله مراتب شهری می شود. همواره درایران بین مرکزیت اداری - سیاسی و تمرکز قدرت و سرمایه رابطه مستقیم وجود داشته است. زیرا دولت به عنوان عنصرشهری قدرتمند در رشد وتوسعه شهری یابه تعبیر بهتر توسعه شهرنشینی و شهرگرایی نقش اساسی داشته و دارد. هدف اصلی این مقاله، ارائه تحلیل رویکرد سیاسی دولت و برخی نتایج آن در شناخت عدم تعادل شهری- ناحیه ای استان خراسان شمالی بعد از گذشت ده سال از زمان تقسیم خراسان است. در این پژوهش سعی شده است به منظور شناخت نابرابری شهری- ناحیه ای از مدلهای کمی و نرم افزارهای آماری استفاده و معیارهای انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، کالبدی) مورد آزمون قرار گیرد. روش پژوهش از نوع «توصیفی- تحلیلی» است. نتایج حاصله نشانگر آن است که براساس مدل ضریب تغییرات(cv) و تعیین z شهرستان های منطقه، شهرستان بجنورد در6 معیار از11 معیار انتخابی رتبه اول را داراست و مقدار z آن (57/8 )، فاصله آشکاری با شیروان به عنوان شهرستان دوم استان، (54/3–) داراست. از این رو نتیجه ارزیابی ناحیه ای، بیانگر ارتقایابی شهر بجنورد و تاثیر بیشتر تحولات سیاسی بر پدیده نخست شهری بوده است. تحلیل حاضر با استفاده از مدل رتبه- اندازه به انجام رسیده و به وضوح گویای آن است که بجنورد با کارکرد سیاسی- اداری، مرکزیت خود را تحکیم نموده و تحولاتی ساختاری را در پی داشته است.
  کلیدواژگان: رویکرد سیاسی، نابرابری، نخست شهری، خراسان شمالی
 • محسن تندیسه*، محمدحسین سرایی، یعقوب کمائی زاده، محمدجواد خوشچهره صفحات 91-108
  سرعت نوآوری های فناورانه سبب شکل گیری تحولات اجتماعی و پدیدار شدن اوقات فراغت به عنوان یکی از نیازمندی های اساسی شده است. این امر توسعه صنعت گردشگری و تفرجگاه های پیراشهری به عنوان مقصد گردشگری در مقیاس خرد را در پی داشته است. در این میان، دره کنگ با توجه به تنوع و غنای طبیعی و فرهنگی آن در شهرستان بینالود می تواند مورد توجه و جذب گردشگران قرار گیرد. هدف این پژوهش تعیین مناسب ترین استراتژی برای توسعه اکوتوریسم در دره کنگ است. پژوهش حاضر، از لحاظ هدف به روش کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است. شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالعات میدانی از نوع پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) که تعداد 55 پرسشنامه بین صاحب نظران دانشگاهی و اجرایی توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت تلفیقی SWOT و ANP استفاده شده است. از آنجایی که مدل سوآت عوامل تحلیل را به صورت درونی (نقاط قوت و نقاط ضعف) و بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) طبقه بندی می کند و نتایج آن اغلب فقط لیست ناقصی از عوامل درونی و بیرونی است، به همین دلیل نمی تواند به طور جامع فرآیند تصمیم گیری استراتژیک را ارزیابی کند. از این رو در این پژوهش، جهت رفع نواقص مدل SWOT از تکنیک ANP استفاده شده است که در واقع، فرآیند تحلیل شبکه بین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها وابستگی برقرار می کند. بر اساس نتایج تحقیق، مناسب ترین استراتژی برای توسعه اکوتوریسم در تفرجگاه دره کنگ، استراتژی SO (ایجاد هماهنگی در بین ادارات و نهادها و بخش های مختلف مرتبط با امر اکوتوریسم و توسعه منابع و جاذبه های فرهنگی و طبیعی گردشگری و اشتغال زایی در تفرجگاه دره کنگ) با وزن 746/0 می باشد. ضمن اینکه استراتژی WO با وزن 494/0 به عنوان استراتژی جایگزین مطرح است.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم پایدار، تفرجگاه، مدلSWOT، فرآیند تحلیل شبکه ایANP، دره کنگ
 • مجتبی قدیری معصوم، محمد حجی پور* صفحات 109-124
  کشاورزی دارای نقش اساسی در تمامی ابعاد مکانی - فضایی توسعه است. از این رو، توسعه کشاورزی پایدار یکی از اهداف خطیر نظام های برنامه ریزی و سیاست گذاری جوامع به شمار می رود. شناخت و ارزیابی توان-ها و ظرفیت های اکولوژیکی نواحی جغرافیایی به منظور بهره برداری از آن در تولید محصولات مختلف کشاورزی با قابلیت های ویژه می تواند روند دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی را تسریع نماید. شهرستان نهبندان در شرق کشور به عنوان یک ناحیه ی عمدتا روستایی است که تکیه جمعیت آن بر فعالیت های کشاورزی بیش از سایر بخش های اقتصادی است. در این مقاله تلاش شده است تا به توان سنجی اکولوژیک این ناحیه جهت کاشت پسته که محصولی اقتصادی است، پرداخته شود. مقاله حاضر کاربردی است. معیارهای اثرگذار بر کاشت پسته در هر ناحیه جغرافیایی 7 مورد شناخته شده است که داده های مربوط به آن برای شهرستان نهبندان از اسناد، آمار و اطلاعات سازمان های مربوط گردآوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات اقداماتی چون تشکیل بانک داده در سیستم اطلاعات جغرافیایی، تهیه لایه های وکتوری، تبدیل لایه ها به فرمت رستری، فازی سازی لایه ها و در نهایت اعمال عملگر فازی گاما جهت روی-هم گذاری و تهیه نقشه نهایی پهنه ها صورت گرفته است. نتایج نشان داد 51 درصد (11861 هکتار) از کل اراضی شهرستان نهبندان مستعد کاشت پسته می باشد و می توان بهره اقتصادی مناسبی از آن برای کمک به وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی و توسعه پایدار کشاورزی برد. وضعیت بهره برداری ها و اقدامات صورت گرفته نشان می دهد که تاکنون ظرفیت های اکولوژیکی ناحیه نهبندان، به ویژه به منظور توسعه کشاورزی پایدار به فعلیت لازم نرسیده است. از این رو نمی توان انتظار داشت پویایی و دگرش لازم در راستای حصول توسعه پایدار کشاورزی و هم چنین تحول تبعی مناسب در جامعه روستایی نهبندان پدیدار گردد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار کشاورزی، کاشت پسته، سیستم اطلاعات جغرافیایی، منطق فازی، نهبندان
 • فاطمه زادولی*، شهریور روستایی، حسین کریم زاده صفحات 125-136
  شهری شدن فقر از بزرگترین چالشهای توسعه جهانی است که در صورت تداوم روند نامطلوب کنونی، در طی سه دهه آتی شامل دو میلیارد نفر ساکنان نواحی فقیرنشین خواهد شد. شهر تبریز امروزه به عنوان پنجمین شهر پر جمعیت ایران می باشد که دچار شهرنشینی و شهرگرایی سریع شده است و این خود باعث کمبود خدمات و دسترسی امکانات به شهروندان بوده و نمود عینی فقر را می توان در محلات سیلاب، یوسف آباد، خلیل آباد، و... مشاهده کرد. بنابراین بررسی گسترش فضایی فقر در محدوده قانونی شهر تبریز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. روش پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی- تطبیقی است که برای شناخت و سنجش فقر از تکنیک خود همبستگی فضایی با استفاده از تحلیل لکه های داغ در نرم افزار Arc/GIS استفاده گردیده است. برای تحلیل الگوهای پراکنش فقر شهری از آماره موران استفاده شده است. همچنین برای سنجش تغییرات فضایی فقر برا اساس شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی طی بازه زمانی 85-1375 از روش Crosstab در محیط نرم افزار IDRISI استفاده گردیده است. برای شناخت محدوده مورد مطالعه از منظر تحلیل سازمان فضایی فقر شهری از اطلاعات بلوکهای آماری سال 1385-1375 و از 30 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی استفاده گردیده است. همچنین یافته های نشان می دهد که توزیع فقیر شهری در فضاهای شهر تبریز از مدل خوشه ای پیروی می کند و خوشه های مرفه نزدیک به مرکز شهر گرایش دارند و خوشه های فقیر در حاشیه شهر پراکنده گشته اند که اختلاف و شکاف طبقاتی در برخورداری از این شاخص ها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، فقر شهری، آمار فضایی، تبریز
 • مرتضی نعمتی، قاسم فرهمند *، حیدر نظری صفحات 137-154
  با افزایش بی رویه جمعیت، بویژه جمعیت شهر نشین در چند دهه اخیر در کشور ایران، مساله فضا و توسعه پایدار فضایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردیده است. در ایران رشد جمعیت شهری با توسعه ناموزون افقی شهر و از بین بردن منابع کشاورزی و طبیعی اطراف شهرها همراه بوده است. این در حالی است که بسیاری از شهرها دارای منابع فضایی باارزش، اما فرسوده ای هستند که راه گشای بسیاری از مشکلات به وجود آمده شهرها در حال حاضر است، لذا موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، همواره یکی از مسائل و چالش های شهرهای امروزی است که اندیشمندان حوزه های مختلف و مدیران شهری را به حیطه تلاش در جهت بهسازی و نوسازی آن کشانده است. در این راستا هدف این پژوهش اولویت بندی مناطق مختلف قلمرو پژوهش به منظور اعمال بهسازی و نوسازی است. برای دستیابی به هدف مذکور از 7 متغیر اصلی در بافت فرسوده شامل قدمت، قیمت، نوع مصالح، مساحت، وضعیت دسترسی، شیب زمین و تعداد طبقات واحد های مسکونیدر بافت استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از عملگرهای فازی(Sum، And، Product) در محیط GIS، و همچنین با وزن گذاری معیارهای منتخب، از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، به منظور مقایسه استفاده شده است. در نهایت نتایج بدست آمده از عملگرهای فازی و AHP فازی، جهت شناسایی بهترین مکانها برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، به قیاس کشیده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مطابق توابع و مدل بکار رفته در پژوهش،از کل سهم بافت (مساحتی بالغ بر 244023 متر مربع یعنی 721/0 درصد) آن واجد شرایط قوی برای امر نوسازی بوده است در حالی که مابقی سهم بافت ( مساحتی بالغ بر 5/41502 متر مربع یعنی 11/0 درصد) از اولویت ضعیفی برای امر نوسازی برخوردار است. همچنین در ادامه مدل FAHP، مساحتی بالغ بر 32085 متر مربع یعنی حدود 10/0 درصد از سهم کل بافت را برای امر بهسازی پیشنهاد می کند. البته جزئیات عملیات پیشنهادی در عملگر Sum Fuzzy نسبت به دیگر توابع و مدلAHP فازی با دقت بیشتری نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، نوسازی و بهسازی، عملگرهای فازیGIS، AHP Fuzzy، شهر پیرانشهر
 • سید محمد رضازاده*، زهزه فنی صفحات 155-174
  با توجه به گسترش تحولات مدیریتی جهان در یک قرن اخیر، سازمان ها در ابعاد مختلف به ارائه انبوهی از خدمات اجتماعی- آموزشی محلات شهری می پردازند.یکی از مصادیق این سازمان ها ، سازمان هایی هستند که با عنوان سازمان های ایمان محور شناخته می شوند. این گونه سازمان ها که با محوریت ایمان به فعالیت می پردازند، هم اکنون دارای میلیون ها عضو در سراسر جهان هستند و به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند.از طرف دیگر این سازمان ها به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها از جمله در راستای توانمند سازی و کاهش مشکلات فقر محلات شهری را دارند . محلات منطقه یک شهر تهران نیز از این حیث دارای فقر می باشند و این نیازمند بازنگری در عملکرد سازمان های ایمان محور و حتی مردم نهاد در شهر تهران و نیز منطقه یک می باشد . جامعه آماری این پژوهش نیز محلات منطقه یک شهر تهران با جمعیت 439467 نفر را تشکیل می دهند و از بین آنها 10 محله دارای سازمان های ایمان محور،با 255 نمونه آماری از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند.مهمترین نتایج به دست امده از پژوهش نیز به شرح زیر می باشند :1. سازمان های ایمان محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران باعث تقویت توسعه پایدار محله ای شده است
  2. این سازمان ها در راستای تقویت توانمند سازی و کاهش مشکلات ناشی از فقر محله های شهری مهمترین عملکرد را مستقیما دارا می باشند
  3. این سازمان ها در راستای تامین خدمات اجتماعی- آموزشی، بویژه نیازهای اساسی ساکنان نیز نقش دارند سازمان های ایمان محور به نوعی یک سرمایه اجتماعی هستند که با هم در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران جایگاه بسزایی در ارائه انواع خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان دارند و این جایگاه باعث کاهش مشکلات ناشی از فقر در منطقه شده است .
  کلیدواژگان: سازمان های ایمان محور، توانمند سازی، فقرزدایی، توسعه پایدار محله ای
 • محمدکیا کیانیان *، امین صالح پورجم، حسن حاجی محمدی، فهیمه رسولی صفحات 175-192
  الگوهای سینوپتیکی جو عامل اصلی توزیع زمانی و مکانی بارش می باشد. خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که هر ساله خسارات فراوانی به بار می آورد. این پدیده در نتیجه ناهنجارهای شدید و مکرر زمانی- مکانی در الگوهای گردش جوی به وجود می آید. از این رو، مطالعه و شناسایی الگوهای سینوپتیکی پدیده مذکور ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه، ابتدا بارش های سالانه 17 ایستگاه منتخب در غرب کشور استاندارد زمانی شد .پس از تعیین آستانه زمانی و مکانی بارش، فراگیرترین خشکسالی ها و ترسالی ها در منطقه با استفاده از شاخص SPI شناسایی شد. در ادامه، به منظور شناسایی و طبقه بندی الگوهای سینوپتیکی عوامل به وجود آورنده ی دوره های تر و خشک از روش آماری Principal Component Analysis و Cluster Analysis استفاده گردید. سپس داده ای ارتفاع ژئوپتانسیل سطح 500 هکتوپاسکال و فشار تراز دریا از تارنمای مرکز ملی پیش-بینی محیطی(NCEP/NCAR) اخذ و نهایتا نقشه مرکب مربوط به هر خوشه تهیه و تحلیل سینوپتیکی شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که برای دوره ی خشک می توان به پشته در تراز 500 هکتوپاسکال در شرق اروپا اشاره نمود که سبب نزول و سرازیر شدن هوای سرد عرض های بالا به منطقه شده و مانع از صعود توده هوا شده است. الگوی سطح زمین نیز می توان به یک سلول پرفشار اشاره نمود که از شرق اروپا وارد منطقه شده و حرکات جوی نزدیک به سطح زمین را تحت تاثیر خود قرار می دهد. الگوهای مربوط به دوره های تر در تراز 500 هکتوپاسکال می توان به ناوه عمیق در غرب خاورمیانه اشاره کرد که رطوبت دریای سرخ را وارد منطقه می نماید. از طرفی الگوهای سطح زمین تشکیل یک کم فشار بر روی زاگرس می باشد که شرایط را برای صعود و ناپایداری محیا می کند.
  کلیدواژگان: دوره خشک و تر، تحلیل عاملی، ناوه و پشته، غرب ایران
 • سعید ملکی، مسعود مدانلو* صفحات 192-208
  با توجه به سیاست افزایش اختیارات و تقویت شهرداری ها در اداره امور مناطق و اهداف ناحیه محوری و محله گرایی در مدیریت شهری، می توان به جایگاه و نقش کلیدی شهرداری های مناطق و همچنین ضرورت برنامه ریزی جامع و استراتژیک جهت استقرار و توسعه خدمات تعاملی در شهرداری های الکترونیک، پی برد. یکی از استراتژی های شهرهای الکترونیک دسترسی شهروندان در تمامی اوقات شبانه روز به پایگاه های داده خدمات دولتی و بخش خصوصی بر روی شبکه وب(سایت) است. هدف از این سنجش میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداری الکترونیکی در محلات منطقه شش شهر تهران و ارزیابی سطوح آمادگی شهرداری الکترونیکی تهران است. در فرایند پژوهش، از روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. در مرحله ی بعد پرسشنامه سنجش میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداری الکترونیکی در میان 390 نفر از ساکنان منطقه بصورت تصادفی توزیع گردید. در مرحله ی سوم با آزمون آماری اسپیرمن، رابطه ی میان میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداری الکترونیکی و رضایتمندی شهروندان، کاهش ترافیک شهر و مشارکت شهروندان محلات هجدگانه ارزیابی و تحلیل شد. نتایج این آزمون نشان از وجود رابطه مثبت و مستقیم میان میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداری الکترونیکی و رضایتمندی شهروندان، کاهش ترافیک شهر و مشارکت شهروندان دارد. به منظور شناسایی زمینه های نوآوری و توسعه ابعاد خدمات رسانی شهرداری ها در منطقه با توجه به شرایط موجود در حوزه های سیاسی- قانونی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- علمی قابلیت ها ارائه شد.
  کلیدواژگان: شهر الکترونیک، خدمات الکترونیک، شهرداری الکترونیکی، منطقه 6 تهران
 • موسی اعظمی *، شادعلی توحیدلو، مجید حضرتی صفحات 209-224
  طرح هادی روستایی به منظور ساماندهی کالبدی و عملکردی روستا با ملاحظات پراکنش معنادار کاربری ها براساس نیازها، محدودیتها و توانمندی های روستا انجام می گیرد. یکی از اهداف اساسی این طرح، برنامه ریزی کاربری زمین در سطح روستا است. بنابراین، ضمن تاکید بر ضرورت ارزیابی طرح هادی، پرداختن به سطح عملکرد این طرح در برنامه ریزی کاربری اراضی روستایی تاثیر بسزایی در آینده توسعه کالبدی روستاهای کشور دارد.
  پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، و با هدف ارزیابی عملکرد طرح هادی روستایی در برنامه ریزی کاربری اراضی، و میزان تحقق کاربری های پیشنهادی در روستاهای مورد نظر صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها از مطالعات میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل 24روستا در شهرستان زنجان است. جمعیت روستاهای منتخب 6757 نفر است. با استفاده از جدول مورگان، 364 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از جدول آمار توصیفی، آزمون نیکوئی برازش، مدل رگرسیونی پروبیت، و شبکه عصبی GMDH با کمک نرم افزار های Excel، R، SPSS، و Matlab استفاده شده است.
  بر اساس یافته های تحقیق در آزمون پروبیت، «کاربری مسکونی» 3496/0 و «شبکه معابر» 3461/0 با سرانه کاربری استاندارد انطباق دارد. همچنین، طبق نتایج آزمون نیکوئی برازش بیشترین میزان رضایت از شاخصهای «کاربری مسکونی» 7/87 و «کاربری فرهنگی و مذهبی» 763/83 است. و براساس تحلیل شبکه عصبی نیز شاخص «کاربری شبکه معابر» 1023/0 و «کاربری مسکونی» 1296/0 بیش از سایر شاخصها بهبود پیدا کرده است. بنابراین، برای اجرای بهینه طرح هادی و تحقق اهداف آن باید به مقوله کاربری اراضی روستا و اعمال سیستم نظارتی مناسب برای تحقق کاربریهای مختلف توجه جدی مبذول گردد. بدیهی است، مشارکت مردم روستا در مراحل مختلف طرح و افزایش نظارت و کنترل سازمانی بر شرکتهای پیمانکار در مراحل تهیه و اجرای طرح مذکور ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: ساماندهی فضایی، کاربری اراضی، سرانه کاربری، توسعه روستایی
 • جواد خوشحال دستجردی، عبدالقدیر نظری*، ابوطالب عبدی صفحات 225-244
  مقدمه
  تگرگ یکی از خطرناک ترین انواع بارش است که اگرچه بندرت می بارد ولیکن هنگام بارش برحسب شدت و بزرگی دانه های خود خسارات عظیمی را وارد می سازد. هدف از انجام این تحقیق تحلیل ترمودینامیک همدید شهرستان گرگان در مهر ماه سال 1389 می باشد که در اثر آن میلیاردها تومان خسارت به بخش های مختلف اقتصادی و محیطی وارد شد و بیش از 1500 واحد مسکونی خسارت دید(کارشناس حوادث غیر مترقبه استانداری گلستان). موارد و
  روش
  برای انجام این تحقیق داده-های فراسنجی، تصاویر ماهواره ای و نقشه های آنالیز شده هوا از اداره کل هواشناسی استان و داده های مورد نیاز ترسیم نقشه های همدید و شاخص ها و نمودارهای ترمودینامیک به ترتیب از پایگاه داده های NOAA، SCDC NCEP/NCAR –و از سایت دانشگاه وایومینگ اخذ شد و سپس نقشه ها و نمودارهای مذکور به کمک نرم افزارهای گرادس، فتوشاپ و اکسل ترسیم و تحلیل شد.
  نتیجه
  سامانه موجد رگبار مذکور ناوه کم فشار و تاوه قطبی بود که پس از تشکیل به یک موج کوتاه تبدیل گردید و در ضمن تکامل و آب گیری از پیکره های آبی مسیر هوای سرد و نسبتا مرطوب را بر روی منطقه منتقل نمود تضاد حرارتی شدیدی بین بسته هوای گرم و مرطوب جنوبی ایجاد نمود که در اثر آن جبهه ای ایجاد شد و توسط این جبهه ، هوای گرم و مرطوب به سرعت به ارتفاعات بالا رانده شد و ابرهای کومولونیمبوس شکل گرفت.
  کلیدواژگان: شهرستان گرگان، تگرگ، ترمودینامیک، همدید و تحلیل ترمودینامیک
|
 • H. Nazmfar * Pages 1-24
  Existence apparent instability of the region, the researchers have been using the statistics and information and adopt appropriate methods and techniques to analyze the spatial inequality and instability deals And illuminates the stability and sustainability of the ranking are differences in terms of enjoyment and ultimate causes. In this connection, the assessment of sustainable development is essential to ordered into the matter, and because of the special features and concept of sustainable development is very difficult. Considering that in a dynamic system such as the human population dynamics, stability means stable equilibrium over time. This concept is not something that can be easily measured, the stability of a constant quality is not a fixed point. It is important to assess what might be inclined to assess the balance over timeThe purpose of this study, comparative development Khuzestan province in two period of 1385 and 1390 is with an emphasis on sustainable development. In this study, we examined indicators for 1385 consists of 59 variables and 71 variables 6 index for 1390 in infrastructure, health, cultural, educational, and economic State Welfare The Statistical Yearbook 1385 and 1390 collected And the use of multi-criteria decision VIKOR, Khuzestan province is classified according to different levels of stability. The results of this paper show that the inequality in the stability in most areas of the city there. However, in 1390 to 1385 in some of the scales of inequality has diminished somewhat. Based on the results in the greatest improvement in the coefficient of expansion of cities, belonging to three city Hendijan (723/0) Masjed Soleiman (687/0) and 623/0 percent of the Andimesh And also the lowest improvement in three city of Abadan (257/0), Azadegan (252/0) and Iran to 245/0 percent, respectively.
  Keywords: Sustainable development, Urban Management, imbalance, VIKOR, Khuzestan province
 • Zahra Amini * Pages 25-42
  Tourism is the second largest industry in the world as the next moneys of oil due to the positive effects of economic and social transformation that has a wondrous abundance is in the realm of the human settlement Role structural areas, including towns and villages have. The industry that it will lift the title of "the hope of most parts of the country development strategy of the third world", if integrated with the planning and management of regional and national, can be accompanied by a mechanism dynamics and sustainable development of the communities of these outputs. In this study, with the aim of understanding and analysis of the development of tourism in the city of kazeroon descriptive analytical approach is taken, the-by using the techniques of planning models and assessment Potential SWOT and Butler to assess the capabilities and the development of tourism in the region will be addressed. To analyze the information and determine the weight of the four factors of tops (S.W.O. T) of 20 was used for County tourism experts. As a result, the following studies and calculations were determined obtained: The study studied area with 17 strength And weighted score 224/3 and 18 opportunities and weighted score 210/3 against 19 weaknesses And a weighted score 121/3 and 16 threatened and weighted score 088/3 has high tourism potentials to be developed , but, existing weaknesses and threats has have prevented the realization of these capabilities. Then, to improve and develop tourism in the township 7 competitive strategies – aggressive, 5 diversification strategy, and 7 Review Strategy 6 Defense Strategy were proposed. Finally, paid to categorize the city for tourism by Butler model, it was clear tourism in Kazeroon the seven stage follow complete the two- stage and entered the third stage (Development stage).
  Keywords: Strategic planning, Tourism Development, SWOT technique, Butler model, kazeroon township
 • Hashem Dadashpoor *, Hadi Rezaei Rad, Zeinab Ol Sadat Motahari Pages 43-58
  Natural sub-structure of rural and urban settlements has variety features which are identified by the creation of opportunities and constraints for development. Thus, measurement of ecological powers for the achievement to the territory potentials and capabilities is necessity in order to growth and physical development of city. However, it is clear to everyone that the physical development of cities has also a lot of implications to the destruction of favorable agricultural lands and the expansion of vulnerable zones like flood areas, improper slope impact ecological balances and urban sustainability. Considering these in mind, the way of utilization of rational and systematic methods is of great importance for planning and management and efficient use of resources, particularly natural resources.
  Although natural and of course man-made environment has created restrictions on development of human societies. But by considering results of interactions on the existing development of the possibilities and limitations, directions of physical development, population and habitat sphere of influence is determined. Synoptic and quantitative analysis of environmental characteristics can be one of sources and detection methods of physical development of the city direction and identify threats and vulerable zones that have a great impact on different aspects of future life of the city. The purpose of this study is measurement ecological power of urban areas for future growth and physical development of cities by systematic and reasonable method. So in this study city of Sabzevar has been selected for review and measurement by Inversion Hierarchical Weight Process (IHWP) logic in two models has been identified environmental vulnerability and land capability survey.
  In the end with respect to outputs of two models and comparison between presented by GIS, have been identified spatial obstacles and opportunities for sustainable physical development in urban area of Sabzevar. Research results indicate that east region of city limits with respect to vulnerability measurement and land capability survey present the most optimal opportunities for physical development. However, south region of city despite its land capability has not raised development opportunities due to environmental vulnerability.
  Keywords: Environmental Vulnerability, Land Capability Survey, Physical Development of City, Inversion Hierarchical Weight Process (IHWP)
 • M. Shateriyan * Pages 59-76
  The aim of this study was to investigate appropriate urban spaces for disabled access Case Study: Government offices in Kashan and understand the problems and inadequacies are available. A survey description. Data were collected through questionnaires. The study population consisted of 26 office buildings in the city of Kashan that is based on 46 indicators of children in accordance with the relevant rules of Kashan in Iran, government agencies were evaluated. The analysis of this study, further analysis of qualitative and quantitative methods and techniques of descriptive and inferential statistics such as Topsis fuzzy and GIS has been used in this study, a relatively wide range of qualitative and quantitative variables and parameters suitable environment for disabled people in office buildings respectively. The findings indicate that most of these buildings are not suitable for the physically disabled traffic. The best performance in the offices of the Social Security Administration and the Department of Social Welfare is studied. The weakest performance of the industry and trade office belongs. The findings also show that none of offices and government buildings, special equipment for disabled people is not the sum of these factors, turbulent atmosphere, unhealthy and lacking in safety and comfort for different social groups, especially disabled people in these spaces has created a situation poor requires careful planning and coherent in order to improve the situation and increase the comfort and safety and thus creating a social environment is lively and cheerful with disabilities.
  Keywords: Appropriate urban spaces, the disabled, veterans, access, government offices, Kashan
 • Ali Asghar Pilehvar * Pages 77-90
  In the last few decades, to facilitate planning, development and to control local-regional spaces more, the governments sought to minimize the spaces. In order to realize this goal, they have performed political-official divisions in a local and regional background. The power of states is the most important factor in political decisions and political affairs and cause changes in urban systems and urban hierarchies in the long run. There has always been a direct relationship between the administrative-political centrality and the concentration of power and capital in Iran. The reason is that the government has had and has a powerful role in urban development and urbanization as a strong urban element in urban development. This paper has tested the selected indices (including social, economical, cultural, hygienic and physical) using analytic, descriptive method, quantitative models and statistical software. The result of this research indicates an inequality among cities especially the significant gap that exists between Bojnourd and other cities of the regions to be studied. Using change variance (CV) model and marking Z of the cities of the region, it is determined that the Bojnourd city itself places first according to 6 indices from among 11 selected indices and also there exists a clear gap between Bojnourd with amount of Z 8.57 and the second city of the region, that is Shirvan, with amount of Z-3.54. The result of regional evaluation suggests that promotion and political changes have had the most influence on the primary urban phenomenon. The research has been carried out using rank-size model and shows that Bojnourd with its official-political function has strengthened its centrality and its population density has put it at the beginning of urban hierarchy of the region and has led to structural changes.
  Keywords: political approach, Inequality, urban primary, North khorasan
 • Mohsen Tandise * Pages 91-108
  Introduction
  New data of the technological speed causes the formation of social developments and emerging from the leisure as one of the fundamental requirements. This applies to the development of the tourism industry and tourism destination of around urban as a promenade in the following scale is used; therefore, the Valley of the Kong with respect to the diversity and the richness of its natural and cultural city of Mashhad can attract attention and tourists.
  Methodology
  In this study of compilation approach, the most appropriate strategy for the SWOT-ANP to determine the development of ecotourism in the Valley of the Kong. Since the analysis model of inner factors of SWOT (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) and classified its results often list only listing of the inner and outer factors, and therefore cannot fully assess comprehensive strategic decision making process.
  Discussion
  Hence this research, SWOT model to fix shortcomings of the technique of ANP. In fact, the process of analysis of the network between the strengths, weaknesses, opportunities and threats can establish dependency. The present article, in terms of the objective applied methods and terms of their analytical descriptive study-style. Method of data collection for field studies, library and type of work (interviews and questionnaire) and a theoretical framework as well as with the use of the documents is done.
  Conclusion
  Based on the results of the research, the most appropriate strategy for the development of ecotourism in the promenade of the Valley Kong, strategy SO (coordination between the various departments and institutions and the development of ecotourism and resources associated with it and the natural and cultural attractions of tourism and job creation in the Valley of the Kong promenade) with a weight of 0.746. While the strategy WO weighing alternative strategy as 0.494.
  Keywords: Permanent Ecotourism, Promenade, SWOT model, ANP models, The Valley of Kong
 • Mohammad Hojipuor * Pages 109-124
  Agricultural has a major role in all dimensions of spatial development. Hence, one of the great goals of planning system and policymaking of communities is sustainable agricultural development. Identification and evaluation of ecological potential in geographical areas order to utilizing and produce various agricultural products can speed up the process of achieving sustainable development Agricultural. Nehbandan county in East of our country which is recognized as a mostly rural area, the population rely on agriculture more than other sectors of the economy. In this paper has been tried to ecological feasibility of this area for the planting of pistachios that is economic output, to be done. This paper is applied. Criteria affecting on Pistachio planting in any geographic area 7 is known that its data for Nehbandan County of documents, statistics and information of relevant organizations is collected. In order analysis of the information things such as database establishing in GIS, prepared vector layers, the layers convert to raster format, fuzzification and finally fuzzy gamma operator applied to overly of the layers is done. Results showed that 51 percent (11,861 acres) of Nehbandan county land is suitable for planting Pistachio and that to help the economic situation of rural households and sustainable development agriculture can be used. Utilizes situation shows that, so far ecological capacity Nehbandan, especially to develop sustainable agriculture is not necessary to actualize. Hence, cannot be expected necessary dynamics and alteration towards achieve sustainable development of agriculture and also suitable development of rural society Nehbandan cannot emerge.
  Keywords: sustainable development of agriculture, Pistachio planting, GIS, Fuzzy Logic, Nehbandan
 • Fatemeh Zadvali *, Shahrivar Rostaei, Hossein Karimzadeh Pages 125-136
  Urban poverty is the greatest challenges of global development. If the current adverse trends continue, over the next years, two billion people will be residents of impoverished areas.Also one of the third word countries’s features is high concentrated and unbalanced civilization. There fore a few numbers of neighbourhoodsare in welfare and confort in these cities. In return some of inhabilants in urban regions are not in acceptable welfare and convenience. So in order to balance and get access to an appropriate pattern, discussion of logical planning is proposed. It is aimed to identifying inequality, and establishing a balance in the region of the city in different places.It is necessary to take insistent action to adjust inequalities , Today, Tabriz city as the fifth most populated city of Iran is experiencing rapid urbanization and urbanism which this leads to lack of services and facilities available to citizens and the objectivity of poverty can be found in areas, like Yousef Abad, Khalil Abad, etc.Thus the study of the spatial spread of poverty in the city of Tabriz inevitable. The research method is an applied, descriptive, comparative analytical .For recognizing and measuring poverty, spatial autocorrelation technique using hot spot analysis in Arc / GIS is used. To analyze the distribution patterns of urban poverty Moran statistic is used. To measure the spatial variation of poverty on the basis of social, economic and physical during 1996-2006 is used Crosstab model in the IDRISI software. In order to recognitize Tabriz in perspective of spatial poverty organization, statistical blocks of year 1996-2006 have been used. .
  Keywords: spatial analyses, urban poverty, spatial statistics geographical information system, Tabriz
 • Ghasem Farahmand * Pages 137-154
  Iran has gained considerable importance in recent decades In relation to spatial development due to the increase in population, especially the urban population. Urban population growth in the country has been inharmonious development and the elimination of agricultural resources and the natural landscape of the surrounding towns. However, it is a source of valuable space, but eroded in many cities That would solve a lot of problems in cities now. So it is always a problem in modern cities, the renovation and improvement of the eroded city. which has led to efforts to modernize and renovate it Various scholars and urban managers. Accordingly, Hence is used to achieve the aim of the study (improvement and modernization for proposed priority areas) Therefore, it has been used to achieve this goal of 7 main variable decay include dating, price, type of building, area, land slope, and access status number of residential units on floors worn texture in the present study. Is used to analyze research data from functions (Sum fuzzy, And fuzzy, product fuzzy) in the GIS software and has also been usedThe Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP), through weighting criteria In order to compare the results. Finally, were compared with the results obtained from fuzzy functions and fuzzy AHP to identify the best locations for the development and modernization of distressed area. The result showed According to the model used functions in this study, The total share of urban distressed area (An area of over 244023 m i.e. %721 of the total tissue) Been a strong priority for modernization. While the share of distressed area (An area of over 41502/5 m i.e. %11 of the total tissue) Poor conditions for modernization. As well as more mature on the FAHP model, i.e. an area of approximately 10/0 square meters of 32085% share of total benefits for Improvement the tissue would suggest. Of course, the proposed operation details are displayed in other than the Sum operator on functions and fuzzy AHP model more accurately.
  Keywords: Decay, Modernization, improvement, Fuzzy Functions, Fuzzy AHP, Piranshahr city
 • Seyed Mohamad Rezazade* Pages 155-174
  With the increasing development of global governance in the last century, organizations of various sizes to offer a host of educational and social services in urban areas pay. One example of these organizations , faith-based organizations that are recognized as organizations. These types of organizations that are active based on faith Already has millions of members worldwide and because of his faith in the efficacy of additional capacity compared to other organizations. And because of his faith in the efficacyof additional capacity compared to other organizations. On the other hand, due to the inner motivations and their faith in a double capacity to implement such policies in line Empower and reduce poverty in urban neighborhoods . The study of area is mainly in the neighborhoods of Tehran, with a population of 439,467 people constitute a Among them 10 neighborhood organizations, faith-based, with 255 sample through questionnaires, interviews and observation using SPSS software have been assessed. Most important The results of the study are as follows: 1. Faith-based organizations in selected neighborhoods in the city of Tehran is to strengthen the sustainable development community
  2. empower organizations to strengthen and reduce problems caused by poor urban neighborhoods have the most important function directly
  3. These organizations to provide social services, education, particularly basic needs of the residents are also involved
  faith-based organizations are a kind of social capital The management and sustainable development in the region, a neighborhood in Tehran Important role in providing a variety of social and economic services to their residents This position reduces the problems of poverty in the region .
  Keywords: faith-based organizations, empowerment, poverty eradication, Sustainable development
 • Mohamadkiya Kiyaniyan * Pages 175-192
  Synoptic patterns of the atmosphere is the main factor in the distribution of rainfall in time and place. It is one of the drought disasters every year to load frequency losses. This phenomenon as a result of severe and recurrent temporal-local atmospheric circulation patterns. Hence, the study and identification of synoptic patterns of the above phenomenon is inevitable. In this study, the first of the annual 17 rainfall station was selected in the West country standard time. After determining the time and place threshold rainfall, widespread wet year and drought in the area with the use of the SPI index was detected. Read on, for the purpose of identification and classification of synoptic patterns to agents of the creator of wet and dry periods of Principal Component Analysis and statistical Cluster Analysis was used. Then got the height of the geo-potential sea level pressure and level of 500 HP level from the National Center for environmental prediction website (NCEP/NCAR), and finally was analyzed by synoptic systems composite map related to each cluster. Results achieved show that for the dry period can be used to stack in the 500 HP level alignment in Eastern Europe because of the point sink and cold high latitude drooling into the area and prevent an air mass ascent. For the pattern of the Earth's surface can also be referred to a high-pressure cell that has been imported from Eastern Europe region and the atmospheric movements close to the Earth's surface under their influence. For more courses in related patterns align 500 HP level can be found in the Middle East to deep trough pointed out that Red Sea moisture into the region. On the other hand, ground level patterns consist a low-pressure flow on Zagros Mountains that make ready condition for climb and instability.
  Keywords: dry, wet period, Factor analysis, synoptic patterns, West of Iran
 • Masoud Modanlou * Pages 192-208
  World leaders meeting in 1382, which was realized in the Global Information Society, Email cities as part of special interest is the information society. Cities mail software and hardware platform for citizens to access all of the time Services to public and private databases on the Web provide. This research is based on the experience of effective use of ICT in the delivery of municipal services aims at a distance The introduction and recognition of portal-commerce and m-commerce readiness levels Tehran's case in six districts of the region. In implementing this objective, analytical and survey research method was used. Sample, eighteen residents of Tehran are six regional district Cochran formula based on a sample of 390 randomly selected number of documents and field data has been collected And SPSS software was used for data analysis. The research hypothesis test results show that a significant relationship between the independent variable at a 99 percent service portal commerce with the dependent variables include citizen satisfaction, reduce traffic and citizen participation there.The research hypothesis test results show that a significant relationship between the independent variable at a 99 percent service portal commerce with the dependent variables include citizen satisfaction, reduce traffic and citizen participation there.The research hypothesis test results show that a significant relationship between the independent variable at a 99 percent service portal commerce with the dependent variables include citizen satisfaction, reduce traffic and citizen participation there.
  Keywords: electronic city, electronic services, electronic mayor, Region 6 Tehran
 • Mosa Azami * Pages 209-224
  Rural Guide Plan for Structural and functional organizing the rural, according to the distribution meaningful uses the based to the needs, constraints and capabilities of the village done. One of the main objectives of the plan, is land use planning at the village level. With emphasize on necessity Guide plan evaluate, cognition of the level performance of the project in land use planning have high effect in the future physical development of rurals the country.
  Research methodin Paper is a descriptive-analytical. Its purpose is to evaluate the performance of plan Guide rural in land use planning and rate realization of the proposed uses in rurals is. Data were collected through field studies and library. The study population included the 24 villages in the Zanjan county. The population Selected village is 6757 person. Using Morgan table, 364 person were selected as simple. Data analyzed by descriptive statistics, goodness of fit tests, probit regression model, GMDH neural network was performed. And The software Excel, R, SPSS, and Matlab was used.
  Based on the results in the probit testingfrom among different applications, "residential User" 0. 3496 "street network" 0. 3461 with percapita standard user compliance has. Also, according to the goodness of fit test results are most satisfactory from indicator of "residential User" 87. 7 and "cultural and religious User" 83. 763. And Based on the analysis of neural network index "Passages street network User» 0. 1023 and "residential User" 0. 1296 has improved over the other indices. Therefore, for run optimally plan Guide, and realization of its objectives, the issue of land area and the creation of a monitoring system for realization of different applications to be attention. Obviously, the participation of people in various stages of plan and increase organizational control and supervision over contracting companies in production stages and implementing the plan seems necessary.
  Keywords: spatial organization, land use, use percapita, rural development
 • Javad Khoshhaldastjerdi, Abdolghadir Nazari *, Abotaleb Abdi Pages 225-244
  Introduction
  although rainfall is regarded as divine blessing in most of the cases, if its volume, severity and form exceeds normal amount, then it is considered as a danger. Among the forms of rainfall, hail is the most dangerous one, however it hardly ever rains. The present research aims to analyze thermodynamically isometropia hail in Gorgan province in 12/ 10/ 2010 as a result of which not only agricultural areas, industrial areas, infrastructures and wildlife were damaged, but also 1500 residential units were demolished so that the insurance organization paid 485 million Tomans for the damage (a clerk working in the department of Accidents at the office of governor general of Golestan Proince).
  Data and
  Methodology
  to conduct the survey climatic parameter data, satellite images and synoptic analyzed maps were obtained from Golestan meteorological office and both the raw data for providing isometropia maps of northern hemisphere in length ranges of 40-80 degrees west and 80 degrees east three days before hailing every 6 hours and the atmosphere data were gathered from the websites of NCEP/NCAR – NOAA, SCDC and the website of Wayoming university. Then by the help of Grads, Photoshop and Excel, maps and graphs were drawn and analyzed.
  discussion and
  Conclusion
  The system creating this shower as a result of the formation of a polar low pressure trough in 1000 hpa level or polar vortex in high levels and gradual deepening in later hours and days and then transferring into a short and powerful wave by earth movement and the fall of colder weather in higher altitudes to southern areas and intake from black, Mediterranean, Khazar sea and also thermal contrast with warm and humid weather of india ocean which has been brought by surface systems on the eastern north of Africa and south of black sea and east and south of Mediterranean sea formed a strong front and while passing the area under study the cold front quickly pushes southern warm and humid weather package to altitudes and forms a rather strong cumulonimbus cloud like an ocean one.
  Keywords: Gorgan province, Hail, Thermodynamic, Isometropia, thermodynamic analysis