فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 25 (زمستان 1395)
 • پیاپی 25 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/19
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نوشین کامرانی همت، محسن میرزایی*، شهین نجارپیرایه صفحات 9-18
  سابقه و هدف
  عفونت مجاری ادراری یکی از بیماری های شایع جوامع انسانی است. متاسفانه مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها موجب بروز مقاومت تدریجی در باکتری ها شده است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های مقاومت به تتراسیکلین در اشریشیا کلی های مولد عفونت ادراری بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 210 نمونه ادراری طی 4 ماه جمع آوری شد. با استفاده از روش انتشار از دیسک مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها بررسی شد. سپس از روش PCR برای شناسایی ژن های tetAو tetB استفاده گردید.
  یافته ها
  از 210 نمونه ادرار جمع آوری شده، 150 ایزوله اشریشیاکلی جدا گردید. بیش ترین میزان مقاومت مربوط به تتراسیکلین (68%) وکم ترین میزان مقاومت مربوط به کلرامفنیکل (66/8%) بود. در میان جدایه های مقاوم به تتراسیکلین، 88 جدایه (27/86%)، دارای ژن tetA و در 83 جدایه (37/81%) ژن tetB تشخیص داده شد. 74 جدایه (45/72%) هم زمان هر دو ژن را داشتند و 5 جدایه (90/4%) فاقد ژن های مورد مطالعه بودند.
  بحث: مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک و هم چنین درصد ژن های مقاومت به تتراسیکلین در بیماران مبتلا به عفونت ادراری بالا است.
  نتیجه گیری
  افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند نشان دهنده مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها باشد. لذا بهتر است که نسبت به استفاده از روش های درمانی رایج، اقدامات مناسب تری به عمل آید.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک، تتراسیکلین، Duplex -PCR، tetA و tet
 • نسرین شیخی*، سعید ذاکر بستان آباد، سینا میرزا احمدی صفحات 19-26
  سابقه و هدف
  افزایش نگران کننده عفونت های قارچی به ویژه در بیمارانی که به نحوی سیستم ایمنی آنها در دفاع از عوامل عفونی تضعیف شده و نیز پیشرفت های گسترده در روش های تشخیصی، موجب بررسی های گسترده تر در تشخیص عفونت های قارچی با روش های نوین تر در گروه های مختلف بیماران گردیده است. هدف اصلی این مطالعه مقایسه و ارزیابی روش های آزمایشگاهی اسمیر-کشت-مولکولی عفونت های قارچی در نمونه های بالینی بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  از مرداد 1393 تا دی ماه1393، 420 نمونه مشکوک به عفونت های قارچی، از سه مرکز بیمارستان رازی، بیمارستان بقیه اله و آزمایشگاه مسعود جمع آوری شد. آزمایش لام مستقیم برای نمونه ها آماده شد و بر اساس نتایج آن ، نوع ضایعه و تشخیص پزشک متخصص، نمونه ها گروه بندی شده وآزمایش های کشت و مولکولی(PCR) همزمان صورت گرفت.
  یافته ها
  از 420 نمونه بررسی شده با روش میکروسکوپی، 15 نمونه(5/3%) آسپرژیلوس، 64 نمونه(2/15%) درماتوفیت و برای موکور نمونه ای تشخیص داده نشد. از15 نمونه آسپرژیلوس، 12 نمونه(80%) در نتیجه کشت مثبت و 3 نمونه (20%) منفی بود و با روش Nested PCR، 15 نمونه مثبت شدند. از64 نمونه درماتوفیت ها ، نتیجه کشت40 مورد (5/62%) مثبت و16 نمونه(25%) منفی بودند. تعداد 6 مورد (3/9%) آلودگی ساپروفیت و 2 نمونه (12/3%) در محل تلقیح، آسپرژیلوس رشد کرده بودند. با روش Nested PCR، 62 مورد (8/96%) مثبت شد.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده در این مطالعه، نشان می دهد که PCR با توجه به حساسیت بالا، قابلیت خوبی در تشخیص بیماری قارچی در مراحل اولیه عفونت دارد. از آنجایی که تشخیص سریع و اختصاصی عفونت های قارچی، به ویژه با توجه به جنس ها و گونه های عامل بیماری، امکان اعمال پروتکل های درمانی ضد قارچی را بطور جهت دار و با کفایت فراهم خواهد کرد، طراحی و به کار گیری تکنیک های سریع، دقیق و حساس در این رابطه بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، درماتوفیت، موکور، اسمیر، PCR، کشت
 • شیما حاجیان، محمد زندی *، میترا حیدری نصرآبادی صفحات 27-32
  سابقه و هدف
  موفقیت تولید آزمایشگاهی رویان تا حدود زیادی وابسته به محیط کشت تخمک در زمان بلوغ آزمایشگاهی می باشد. رازیانه با دارا بودن ترکیباتی مانند آنتول دارای خواص مشابه استروژن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر اسانس رازیانه بر روی بلوغ هسته تخمک گاو بود.
  مواد و روش ها
  به منظور انجام بلوغ آزمایشگاهی، مجموعه تخمک کومولوس (772 عدد) از فولیکول هایی به قطر 8-2 میلی متر استحصال و در محیط کشت بلوغ M199 حاوی % 10 سرم جنین گاو، هورمون تحریک کننده فولیکولی (μg/ml 5)، 17-β استرادیول (μg/ml1)، سدیم پیروات (mM81/0)، % 10 مایع فولیکولی گاو و جنتامایسین سولفات (μg/ml50) کشت داده شدند. به محیط های کشت بلوغ گروه های آزمایشی مقادیر0، 5، 10، 20، 30 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر اسانس رازیانه اضافه شد و در انکوباتور 5/38 درجه سانتیگراد، دی اکسید کربن 5 درصد و رطوبت 95 درصد برای مدت 24 ساعت کشت داده شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان بلوغ تخمک ها در محیط های دارای اسانس رازیانه با غلظت های 5، 10، 20 و 30 میلی گرم بر میلی لیتر بر اساس توسعه سلول های کومولوس و وجود جسم قطبی در مقایسه با شاهد اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05). در حالی که غلظت mg/ml50 بطور معنی داری توسعه سلول های کومولوس و وجود جسم قطبی را نسبت به سایر گروه ها کاهش داد(P<0.05) .
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد که اسانس رازیانه بر اساس توسعه سلول های کومولوس و وجود جسم قطبی باعث افزایش بلوغ هسته تخمک های گاو نشد. پیشنهاد می شود از فناوری لقاح آزمایشگاهی به منظور ارزیابی اثر اسانس رازیانه بر روی بلوغ هسته و سیتوپلاسم تخمک های گاو استفاده شود.
  کلیدواژگان: تخمک، رازیانه، سلول های کومولوس، جسم قطبی و گاو
 • عاطفه فراز *، آرزو صیاد، رضا یاری صفحات 33-38
  سابقه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس از رایج ترین بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزی است. در افراد بیمار، اختلال در مسیر آپوپتوز وجود دارد که این باعث می شود سلول های T بیش فعال، آپوپتوز نشده و وارد جریان خون شوند. در میان ژن های مرتبط با بیماری مذکور، ژنی به نام CD95L وجود دارد که در مسیر آپوپتوز نقش ایفا می کند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از 30 نفر بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و 30 فرد سالم که از لحاظ جنسیت و سن به طور کامل همسان سازی شده اند، انتخاب شده است. ابتدا از افراد با رضایت کامل خون گرفته شد. سپس RNA کل استخراج و cDNA سنتز شد. با استفاده از روش Real-Time PCR و ژن مرجع HPRT1، بیان ژن CD95L سنجیده و نتایج حاصل به کمک نرم افزار های Linreg و Rest آنالیز شد.
  یافته ها
  بیان ژن CD95L در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم کاهش معنی داری نشان نداد(197/0P Value: ). هم چنین در بین دو جنس زن و مرد هم کاهش معنی داری مشاهده نشد) ( 142/0P Value(M): )، P) 156/0 Value(F):).
  بحث: مطالعه بیان این ژن در بیماران ایرانی می تواند حایز اهمیت باشد چرا که نشان می دهد ، ژنتیک نقش مهمی در ایجاد و پیشرفت بیماری MS بازی می کند.
  نتیجه گیری
  از لحاظ آماری در این مطالعه، بیان ژن CD95L در بیماران مولتیپل اسکلروزیس نسبت به افراد سالم تفاوت معنی داری نشان نداد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، بیان ژن، CD95L
 • مهرداد صادقی حاج *، الیاس کوشکی، نسترن مجدی نسب، توران شاهانی صفحات 39-52
  سابقه و هدف
  مالتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری خودایمن همراه با تخریب میلین است. مطالعه های هم بستگی ژنتیکی (GAS) تاثیر مستعد کنندگی برخی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (اسنیپ) را در ژن زیر واحد آلفا گیرنده اینترلوکین 7 (IL7Ra) برای ابتلا به MS مشخص نموده است که به طور کلی مربوط به کشورهای غربی می باشد. تاکنون گزارش های اندکی بین ژن IL7Ra و MS در جمعیت های آسیایی وجود دارد. اسنیپrs11567685 به دلیل قرار داشتن در ناحیه پروموتری دارای نقش عملکردی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه هم بستگی اسنیپ rs11567685 با بیماری MS در 100 بیمار غیر خویشاوند و 100 فرد سالم که از نظر نژادی با بیماران مطابقت داشتند در جمعیت استان خوزستان بررسی گردیدند. فراوانی ژنوتیپی و آللی اسنیپ در دو جمعیت بیمار و سالم با روش PCR-RFLP تعیین گردید. به منظور بررسی انحراف از تعادل هاردی واینبرگ در دو گروه بیمار و سالم و برای اسنیپ مطالعه شده از آزمون مربع کای استفاده شد.
  یافته ها
  جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی واینبرگ قرار داشت و در زیر گروه بیماران Secondary Progressive (SP) و هم چنین در زیر گروه بیماران Primary Progressive+Secondary Progressive (SP+PP) در فراوانی آللی و ژنوتیپی اسنیپ rs11567685 هم بستگی معنی داری با MS یافت شد. هم چنین در گروه بیماران مرد و بیماران زن نیز هم بستگی معنی داری در زیر گروه ها به دست آمد.
  بحث: این مطالعه نشان داد که در زیر گروه های بالینی در فراوانی آللی و ژنوتیپی اسنیپ rs11567685 هم بستگی معنی دار وجود دارد که تعدادی از آن ها در زیر گروه های تفکیک جنسی نیز معنی دار بودند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد ناحیه پروموتری ژن IL7Rα دارای تاثیر معنی داری در بیماری MS می باشد بنابراین از این ناحیه ژنی می توان به عنوان یک بیومارکر در تشخیص زود هنگام MS استفاده کرد.
  کلیدواژگان: MS، ژن IL7R?، چند شکلی های تک نوکلئوتیدی، هم بستگی، اسنیپ rs11567685
 • کبری احمدی ثانی، محمد خلج کندری*، محمدعلی حسینپور فیضی صفحات 53-60
  سابقه و هدف
  کندر از جمله مواد گیاهی می باشد که خواص درمانی مختلفی برای آن ذکر شده است. بتا-بوسولیک اسید، ترکیب اصلی کندر، حلالیت کمی در آب دارد و دسترسی زیستی آن بسیار پایین می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر بارگذاری بتا- بوسولیک اسید در نانوذره های دندروزومی بر میزان دسترسی زیستی و جذب سلولی آن می باشد.
  مواد و روش ها
  برای انجام آزمون MTT، سلول های B65 با غلظت های مختلف بتا- بوسولیک اسید تنها و بتا- بوسولیک اسید دندروزومی به مدت 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. پس از افزودن MTT، شدت رنگ تولید شده توسط ELISA reader اندازه گیری و IC50 محاسبه شد. داده های حاصل با استفاده از برنامه آماری One Way Anova و نرم افزار SPSS v.16 آنالیز شدند.
  یافته ها
  مقدار IC50 برای بتا- بوسولیک اسید تنها و بتا- بوسولیک اسید دندروزومی به ترتیب 09/88 و 42/58 میکرومولار برای 24 ساعت، 37/58 و 87/44 میکرومولار برای 48 ساعت و 09/21 و 69/16 میکرومولار برای 72 ساعت به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهد که بارگذاری بتا-بوسولیک اسید در نانوذره های دندروزومی باعث افزایش سمیت سلولی بتا-بوسولیک اسید می شود که این مشاهده می تواند به علت افزایش جذب سلولی بتا-بوسولیک اسید در حضور نانوذره های دندروزومی باشد.
  کلیدواژگان: بتا- بوسولیک اسید، دندروزوم، تست MTT، رده سلولی B65
 • آصفه کامرانی، میترا حیدری نصر آبادی، فاطمه هنرور، محمدرضا نورانی* صفحات 61-68
  سابقه وهدف
  باتوجه به کاربرد گسترده نانو ذره نقره درزندگی روزمره، خطرهای ناشی از آن برای انسان روزبه روز در حال افزایش می باشد. ولی اثرهای نانو ذره نقره بر مراحل تکوین جنین هنوز به طور کامل مشخص نشده است.
  این مطالعه به بررسی اثرهای تراتوژنی احتمالی نانو ذره نقره در سطح ریخت شناسی بر مراحل تکوینی جنین موش صحرایی پرداخته است.
  مواد وروش ها
  نانو ذره نقره درغلظت های 750،125،0 و1500میلی گرم/کیلوگرم /روز در روزهای ششم تا نوزدهم حاملگی ازطریق خوراکی(گاواژ) به موش های حامله خورانده شد و همه مادرها در روز نوزدهم حاملگی سزارین شدند. پس از سزارین اندازه وزن وCR(Crown-Rump) جنین ها به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته شد. اندازه CRبه کمک نرم افزار Image j اندازه گیری شد. طول دم ، اندازه دست و پا ، تعداد انگشت های دست و پا ، ادم، چشم ها و طول بینی تمام جنین ها مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در روز نوزدهم حاملگی جراحی سزارین انجام شد و پس از جراحی همه جنین ها از لحاظ ظاهری مورد بررسی قرار گرفتند. مواردی که مورد مطالعه نیز قرار گرفتند شامل: طول دم ، اندازه دست و پا ، تعداد انگشتان دست و پا ، ادم ، چشم ها و طول بینی است.
  بر طبق داده های به دست آمده تغییرهای معنی داری در این اندام ها نیز دیده نشد. پس از بررسی جنین ها، افزایش CRو وزن جنین های تیمارشده با نانو ذره نقره نسبت به گروه کنترل مشاهده شد با این تفاوت که افزایش وزن درغلظت پایین یعنی 125میلی گرم/کیلوگرم/روز دیده نشد که این نشان می دهد افزایش وزن وابسته به دوز مصرفی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که نانو ذره نقره می تواند در دوزهای مختلف بر مرحله های تکوینی جنین ها تاثیر گذار باشد و باعث افزایش میزان وزن و CR جنین ها شود. باید توجه داشت که اثر نانو ذره نقره بر وزن جنین ها وابسته به دوز مصرفی می باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذره نقره، CR، تکوین جنین، ریخت شناسی، تراتوژن
 • مرضیه دخت شمس طلب، محمدرضا مهرابی*، محسن میرزایی صفحات 69-76
  سابقه و هدف
  بتالاکتامازهای نوع AmpC، آنتی بیوتیک هایی مانند پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و سفامایسین ها را هیدرولیز می کنند و به مهارکننده هایی مثل کلاوولانیک اسید، سولباکتام و تازوباکتام مقاومت نشان می دهند. در این مطالعه به بررسی شیوع آنزیم AmpC بتالاکتاماز تولید شده توسط جدایه های باکتری اشریشیاکلی از بیمارستان های کرمانشاه پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 100 ایزوله بالینی اشریشیاکلی از بیمارستانهای شهر کرمانشاه جمع آوری شد و پس از تعیین هویت، از نظر تولید بتالاکتاماز نوع AmpC با استفاده از روش انتشار از دیسک مورد بررسی قرار گرفتند. جدایه هایی که از نظر فنوتیپی به صورت بلقوه واجد این بتالاکتاماز بودند به روش Multiplex PCR مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین مقاومت آنها به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، مروپنم و آزترونام به روش میکرو دایلوشن برای تعیین MIC (Minimal inhibitor concentration) سنجیده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 44% از جدایه های بالینی از نظر فنوتیپی مولد بتالاکتاماز نوع AmpC بودند. پس از بررسی بیشتر این 44 ایزوله با روش Multiplex PCR مشخص گردید 1/44% از آنها دارای ژن AmpC بتالاکتاماز بودند.
  نتیجه گیری
  شیوع AmpC بتالاکتامازها به دلیل بی تاثیر نمودن تجویز سفالوسپورین های نسل سوم به یک چالش مهم در درمان بیماران تبدیل شده است. انجام آزمایشات فنوتیپی و روش های مولکولی تشخیص بتالاکتاماز ها مانند PCR می تواند بسیار مفید فایده باشد. این مطالعه حاکی از شیوع بالای AmpC بتالاکتاماز در شهر کرمانشاه است که دلیل احتمالی آن مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها و یا عدم انجام آنتی بیوگرام قبل از آغاز درمان است. عدم آگاهی از روش های تاییدی تولیدESBL و مولکولی می تواند به گسترش مقاومت ناشی از AmpC بتالاکتاماز دامن بزند.
  کلیدواژگان: AmpC بتالاکتاماز، آنتی بیوگرام، اشریشیاکلی
 • معصومه شیرزاد، سعید جامه بزرگی، حمیدرضا آقابزرگ، عظیم اکبرزاده* صفحات 77-84
  سابقه و هدف
  نانودارورسانی و استفاده از نانو حامل هایی مانند نانو لیپوزوم پگیله شده یکی از روش های موثر در درمان سرطان شناخته شده است. در این مطالعه فرمولاسیون نانو ذرات متفاوتی از داروی سیس پلاتین تهیه شد و کارایی فرمولاسیون های تولید شده در حالت برون تنی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  از روش تبخیر فاز معکوس برای سنتز نانو لیپوزوم پگیله سیس پلاتین استفاده شد. اثر سمیت سلولی نانو لیپوزوم پگیله سیس پلاتین با روش MTT بر روی رده سلولی سرطان تخمدان A2780CP بررسی شد. میزان بارگذاری سیس پلاتین با طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  برای فرمولاسیون های متفاوت نانو داروی تهیه شده، میانگین اندازه نانوذرات و پتانسیل زتای نانودارو به ترتیب در گستره nm2/2 ± 100 و mV 5/1 ± 1/18- حاصل شد. مقادیر IC50 برای داروی استاندارد و نانو دارو به ترتیبμg/mL 1/3 ± 6/76 و μg/mL 3/2 ± 6/46 بر روی رده سلولی سرطان تخمدان A2780CP به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که نانو ذرات لیپوزوم پگیله شده، به عنوان نانو حاملی مناسب برای دارو رسانی سیس پلاتین است. هم چنین مشخص شد که میزان تاثیر دارو در فرمولاسیون های نانو دارو نسبت به داروی استاندارد بیشتر است.
  کلیدواژگان: سیس پلاتین، لیپوزوم، نانودارورسانی، نانو لیپوزوم پگیله شده
 • غلامرضا بخشی خانیکی*، معصومه علی نژاد، سید کمال کاظمی تبار، رحمان حمیدی صفحات 85-90
  سابقه و هدف
  گزنه با نام علمی dioica Urticaبه عنوان یکی از گیاهان دارویی جهت درمان بسیاری از بیماری ها به کار می رود. این گیاه در درمان بیماری های گوارشی بکار رفته، هم چنین اثر ضد حساسیتی داشته و کاهنده میزان قند خون و فشار خون می باشد. به دلیل اهمیت مواد موثره گیاهان دارویی در زمینه صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی باعث شده که توجه و تحقیق پیرامون این دسته گیاهان از نقطه نظر کشت، تولید و مصرف آنها از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در این تحقیق نمونه های گیاه از ناحیه مرکزی استان مازندران جمع آوری و مورد ارزیابی در سطح DNA قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی ژنتیکی و به دست آوردن روابط خویشاوندی نمونه های گزنه، DNA ژنومی با استفاده از روش CTAB تغییر یافته استخراج گردید. کمیت و کیفیت نمونه های DNA با الکتروفورز ژل آگارز 1 % بررسی شد. برای انجام واکنش PCR از 6 آغازگر RAPD استفاده گردید.
  یافته ها
  از مجموع 155 باند تولید شده در RAPD، 38/68% باندها چندشکلی بودند. آنالیز داده ها با برنامه های NTSYS انجام و دندروگرام بر پایه روش UPGMA ترسیم شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی بررسی تنوع ژنتیکی در گزنه با استفاده از نشانگر RAPD نشان داد که این مارکر در شناسایی نواحی چندشکلی و تخمین فاصله ژنتیکی می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: dioica Urtica گزنه، تنوع ژنتیکی، RAPD، PCR
 • الهام سیاسی، فرزانه حسینی، پویه رحیمی نیا صفحات 91-100
  سابقه و هدف
  عفونت ادراری از شایع ترین بیماری هایی است که باکتری های خانواده انتروباکتریاسه ایجاد می نمایند و از این باکتری ها، E.coli 90% موارد را شامل می شود. هدف یافتن علل مقاومت به فلوروکینولون ها که رایج ترین آنتی بیوتیک در درمان این عفونت ها است، می باشد.
  مواد و روش ها
  100 نمونه ادراری جمع آوری شد و با آزمون های بیوشیمیایی بررسی شدند. سپس برای نمونه های E.coli ایزوله شده تست مقاومت آنتی بیوتیکی انجام شد و میزان مقاومت آن ها به آنتی بیوتیک های فلوروکینولونی سنجیده شد. سپس سویه های مقاوم برای وجود جهش در ژن های کروموزومی gyr A وC par با روش PCR وSequencing بررسی شدند.
  یافته ها
  از میان 100 نمونه، 70 مورد باکتری E.coli و 30 مورد باکتری کلبسیلا جداسازی شد. با انجام تست آنتی بیوگرام روی 70 مورد باکتری E.coli، حدود 45 نمونه (28/64 درصد) به آنتی بیوتیک های خانواده فلوروکینولون ها مقاوم بودند. تکثیر و تعیین توالی ژن های gyr A و par C در نمونه های مقاوم، به ترتیب حضور 5 و 2 جهش را در ناحیه خاصی از ژن های مذکور نشان داد.
  نتیجه گیری
  آنتی بیوتیک های فلوروکینولونی از داروهای موثر در درمان عفونت های ادراری هستند و جهش در ژن های کد کننده DNA ژیراز و توپوایزومراز IV در E.coli با ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها مرتبط است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مقاومت به کینولون ها و جهش در ناحیه خاص ژن های gyr A و par C از E.coli ارتباط معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ژن gyr A و par C، فلوروکینولون ها، عفونت ادراری، E.coli
 • ماندانا صالحی*، سهیل فتاحیان، کهین شاهانی پور، علیرضا درعلیزاده صفحات 101-108
  سابقه و هدف
  نانو ذرات اکسید آهن به عنوان عنصر ایجادکننده تضاد در رزونانس مغناطیسی هسته ای (MRI) هستند. در این تحقیق با استفاده از پوشش کیتوزان میزان سمیت نانوذرات اکسیدآهن بر فاکتورهای خونی بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 60 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار به10گروه 6 تایی تقسیم گردیدند. 3 گروه از موش ها غلظت های 50، 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش از نانو ذرات اکسید آهن با پوشش کیتوزان به صورت درون صفاقی دریافت کردند و پارامترهای خونی (WBC، RBC، PLTوMCV) اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده توسط نرم افزارSPSS 20 (One way ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حاکی از آن بود که تزریق نانو ذرات اکسید آهن با پوشش کیتوزان میانگین تعداد سلول های خونی (WBCوRBC) در گروه های تیمارشده با غلظت بالاتر از AWT IMAGE50 نسبت به گروه کنترل را به طور معناداری کاهش داده است. در طول مدت آزمایش مرگ و میری در حیوان ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که کاربرد کوتاه مدت نانو ذرات اکسید آهن با پوشش کیتوزان در موارد پزشکی و بیولوژیک به احتمال سمیت خاصی در بدن ایجاد نمی کند.
  کلیدواژگان: سمیت، کیتوزان، نانوذرات، اکسیدآهن، موش
 • نیلوفر نادری، سید مهدی سادات*، سویار ساری، نصیر محجل صفحات 109-116
  سابقه و هدف
  کارسینوم سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی دو شکل اصلی از سرطان پوست غیر ملانومی می باشند. تحقیق های اخیر، وجود MCPyV در بافت های توموری سلول مرکل را تائید می نماید. لذا هدف از تحقیق حاضر، بررسی وجود ویروس در نمونه های بافت توموری و هم چنین نقش موتاسیون های ناحیه ژن بزرگ (LT Ag) ویروس که با خواص انکوژنیک آن در ارتباط می باشد، در نمونه های مثبت مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران در طی سال 95- 1394 بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه بررسی - مقطعی حاضر، تعداد 55 نمونه بافتی شامل 30 نمونه BCC، 10 نمونه SCC و 15 نمونه غیر مبتلا (سالم) جمع آوری و استخراج DNA آن ها انجام شد. واکنش Real Time PCR کمی به منظور تشخیص نمونه های مثبت و سپس واکنش PCR به منظور شناسایی موتاسیون انجام و در نهایت توالی یابی انجام شد.
  یافته ها
  ژنوم ویروس MCPyV تنها در 10% از نمونه های BCC شناسایی شد درحالی که در نمونه های SCCدیده نشد. هم چنین رابطه معنی داری بین جدا شدن ویروس MCPyV و متغیر های سن، جنس و مرحله بیماری دیده نشد. نتایج توالی یابی نیز موتاسیونی که منجر به ایجاد کدون پایان، کوتاه شدن LTAg و یا تغییر قالب قرائت شود را در بین جمعیت مورد مطالعه نشان نداد.
  نتیجه گیری
  یکی از فاکتورهای دخیل در ایجاد سرطان، عفونت های ویروسی است. اگرچه مطالعه های گوناگون بر نقش موتاسیون های ایجاد شده در ناحیه N ترمینال آنتی ژن LT با تومورزای ویروس تاکید دارد لیکن در مطالعه حاضر هیچ موتاسیون ایجاد کننده کدون خاتمه و یا تغییر قالب قرائت مشاهد نشده است. بنابر اطلاع ما این اولین تحقیق بر روی شیوع ویروس MCPyV با سرطان پوست غیر ملانومی در بیماران ایرانی است هرچند که به مطالعه های با تعداد نمونه های بیش تر ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: پولیوما ویروس سلول مرکل، کارسینوم سلول مرکل، کارسینوم سلول بازال، کارسینوم سلول سنگفرشی. واکنش زنجیره ای پلی مراز، ایران
 • اکرم سادات طباطبایی پناه *، رضا اکبرزاده صفحات 127-134
  سابقه و هدف
  در طی جنین زایی ابتدائی، سیستم قلبی- عروقی یکی از اولین سیستم هایی است که تشکیل می شود. سلول های بنیادی جنینی انسانی[1] (hESC) مدلی را به وجود می آورد که می توان از طریق آن مراحل تکاملی این سیستم را بررسی نمود. زمانی که این سلول ها از لایه مغذی خود جدا می شوند، hESC ها اجسام جنینی[2] (EB) را به وجود می آورند که پس از کشت، ناحیه هایی از سلول های ضربان دار در 5/21% از EB ایجاد می شوند.
  مواد و روش ها
  پس از کشت سلول های بنیادی و تعیین نواحی ضربان دار، استخراج mRNA[3] کاردیومیوسیت های اولیه در زمان های مختلف پس از تمایز انجام شد. سپس الگوی بیان ژن های اختصاصی کاردیومیوسیت ها به نام OCT-4، CD-34 و Brachyury در EB انسانی[4] (hEB) از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز- رونویسی معکوس[5] (RT-PCR) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که ژن CD-34 در EB 21 روزه، بیش ترین بیان را داشته است. هم چنین بررسی های این تحقیق مشخص کرد که بیان ژن OCT-4 در EB 5 روزه، مشاهده و بیان ژن Brachyury در روز 21 افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  سلول های بنیادی جنینی انسانی ابزاری مفید جهت بررسی جنین زایی به طور کلی و تکامل سیستم قلبی- عروقی به طور خاص هستند.
  کلیدواژگان: کاردیومیست ها، اجسام جنینی، بیان ژن، سلول های بنیادی جنینی
|
 • Noushin Kamrani Hemat, Mohsen Mirzaee *, Shahin Najar Peerayeh Pages 9-18
  Aim and
  Background
  Urinary tract infection is one of the most prevalent diseases in human. Unfortunately, the indiscriminate use of antibiotics leads to resistance in bacteria gradually. The aims of this study were to determine the prevalence and distribution of antibiotic resistance to tetracycline resistance genes in uropathogenic Escherichia coli isolated.
  Material and
  Methods
  In this study, 210 urine samples were collected during four months. Antibiotic susceptibility testing was performed as recommended by the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) using disk diffusion method. All isolates were then examined for presence of the tetA and tetB genes.
  Results
  Of the 210 urine samples with UTI collected from hospitals, the 150 isolates of E. coli were isolated. Most of antibiotic resistance was related to tetracycline (68%) and least of antibiotic resistance was related to chloramphenicol (8.66%). Among isolates (86.27%), were tetA gene and in 83 isolates (81.37%) tetB gene was detected. 74 (72.45%) isolates were positive for both genes, and 5 (4.90%) isolates were negative for them.
  Conclusion
  Resistance to tetracycline and other antibiotics, and the presence of tetA and tetB genes in UPEC strains are alarming signs in our area. The current study strongly recommends restricted the consumption of antibiotics including tetracycline. Further studies should be conducted in order to find out the extent of the problem in other areas.
  Keywords: Uropathogenic Escherichia coli, Tetracycline, duplex -PCR, tetA, tetB
 • Nasrin Sheikhi *, Saeid Zaker Bostanabad, Sina Mirza Ahmadi Pages 19-26
  Aim and
  Background
  Alarming increase in fungal infections, especially in immunocompromised patients against the infectious agents and the vast advances in diagnostic methods of such diseases, causing extensive investigations for the diagnosis of fungal infections with more modern methods in different groups of patients. Our main objective is to evaluate and compare methods of laboratory diagnosis of smear-culture-molecular in fungal infections (dermatophytes, Aspergillus, Mucor) in clinical samples.
  Materials And Methods
  since August 2014 to January 2015, 420 cases of suspected fungal infections, from the Razi Hospital, Baqiyatallah hospital and Massoud laboratory were collected. Smear preparation of the samples was carried out and on the basis of these findings, type of lesion and diagnosed by specialists, samples are grouped. Culture and molecular methods (PCR and PCR-Sequencing) at the same time was performed.
  Results
  Of the 420 samples analyzed by direct smear, 15 (5/3%) of Aspergillus, 64 samples (15/2%) of dermatophytes and zero sample of Mucor were identified. In 15 specimens of Aspergillus, 12 samples (80%) consisted with positive cultures and 3 cases (20%) were negative and based on Nested PCR results, all of 15 samples were positive. Of 64 samples of dermatophytes, 40 cases (62/5%) were positive by culture method and 16 cases (25%) were negative. 6 samples (3/9%) consisted with saprophytic contamination and 2 samples (12/3%) showed Aspergillus growth at the injection site, respectively. Based on Nested PCR method, 62 samples (8/96%) showed positive result.
  Conclusion
  The results of this study indicate that the PCR, with respect to its high sensitivity, bearings good capabilities for detection of fungal disease in the early stages of infection. Since the rapid and specific diagnosis of fungal infections, especially with regard to the genera and species of the fungal organisms, provide the possibility of proper and adequate applying of antifungal therapy protocols. Thus in this context, appropriate performance of rapid, specific and sensetive techniques would be necessary and inevitable.
  Keywords: Mucor, Aspergillus, Dermatophyte, Smear, ??Culture, PCR
 • Shima Hajian, Mitra Haidari Nasrabadi, Mohammad Zandi * Pages 27-32
  Aim and
  Background
  Successful in vitro embryo production extremely depends on the components of culture media during in vitro maturation. With ingredients like Anitol, Fennel has properties similar to estrogen. The aim of this study was to investigate the effect of Fennel essence on nuclear maturation of bovine oocyte.
  Materials And Methods
  In order to in vitro maturation off oocytes, Cumulus-oocyte complexes (No. 772) from follicles 2–8 mm in diameter were aspirated and cultured in M199 maturation media containing 10% FBS, 10% bovine follicular fluid, 5 µg/ml FSH, 1 µg/ml oestradiol- 17β, 0.81mM sodium pyruvate and 50 µg/ml gentamicin sulfate. Maturation culture media supplemented with 0, 5, 10, 20, 30 and 50 mg/ml of Fennel essence and were cultured in a CO2 incubator containing 5% CO2 and 95% humidity in air at 38.5ºC for 24 h.
  Results
  Results showed that the amount of maturation of oocytes under 5, 10, 20 and 30 mg/ml of Fennel essence were not significantly different based on expansion of cumulus cells and polar body extrusion in compared with control (P>0.05). However, 50 mg/ml of Fennel essence significantly decreased expansion of cumulus cells and polar body extrusion in compared to other groups (P
  Conclusion
  From the results of current study we can conclude that, Fennel essence, based on cumulus expansion and polar body extrusion, unable to improve nuclear maturation of bovine oocytes. In order to investigate the effect of Fennel essence on nucleus and cytoplasmic maturation of bovine oocytes, it is suggested to use in vitro fertilization.
  Keywords: Oocyte, Fennel, Cumulus cells, Polar body, Cow
 • Atefeh Faraz *, Arezou Sayad, Reza Yari Pages 33-38
  Aim &
  Background
  Multiple Sclerosis is one of the most common inflammatory central nervous system diseases. In patients, there is a defect in apoptotic pathway making T auto reactive cells non-apoptotic and entering to blood stream. Among the genes related to this disease, there is a gene named CD95L involved in apoptosis pathway.
  Material &
  Method
  In this survey, we included 30 MS patients and 30 healthy controls which were matched by sex and age. Blood was taken from cases and controls with consent. Next, total RNA was extracted and cDNA was synthesized. Then, by TaqMan Real-time PCR technique, the expression level of CD95L and HGPRT genes was evaluated. The results obtained were analyzed by Linreg and Rest softwares.
  Result
  In this study, CD95L expression in MS patients did not show any significant decrease compared to healthy controls (p Value: 0.197). In addition, in comparison of CD95L expression level between men and women no significant decrease was seen (p Value (M): 0.142, p Value (F): 0.156).
  Conclusion
  In this study, no significant difference of CD95L gene expression between multiple sclerosis patients and healthy controls was seen.
  Keywords: Multiple Sclerosis, gene expression, CD95L
 • Mehrdad Sadeghi Haj *, Eliyas Koushki, Nastaran Majdinasab, Toran Shahani Pages 39-52
  Aim and
  Background
  Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune demyelinating disease. Many different gene association studies (GAS) have been used some single nucleotide polymorphisms (SNPs) in interleukin 7 receptor alpha (IL7Rα) gene as MS disease susceptibility, mainly in populations in western countries. There have been few reports of association between IL7Ra gene and MS in Asian population. SNPrs11567685 is in promoter region and probably involved in IL7Rα gene expression.
  Materials And Methods
  A total of 100 unrelated patients and 100 unrelated ethnically matched healthy controls were studied in Khuzestan province. The genotype and allele frequencies of this SNP measured between MS cases and controls by using PCR-RFLP. Cases and controls were analyzed for Hardy-Weinberg equilibrium and significance differences by using chi-square test.
  Results
  Our population was at Hardy-Weinberg equilibrium and significant association was found in SP MS (Secondary Progressive) and SP MS (Secondary Progressive Primary Progressive) in Allelic and Genotypic frequencies at SNPrs11567685. Also, significant associations were found in Male and Female patients in MS subtypes.
  Conclusion
  It was indicated in this study that Promoter region of IL7Rα gene has significant effect on MS disease. So, this gene region can be used as a biomarker in early diagnoses of MS.
  Keywords: MS, IL7R? gene, SNP, Association, SNP rs11567685
 • Kobra Ahmadi Sani, Mohammad Khalaj Kondori *, Mohammad Ali Hosseinpour Faizi Pages 53-60
  Aim &
  Background
  Frankincense is a herbal product that has diverse therapeutic effects. Beta-boswellic acid, the main ingredient of frankincense, is poorly soluble in water and its bioavailability is very low. The aim of present study was to evaluate the effect of loading of beta-boswellic acid in dendrosomal nanoparticles on its bioavailability and cell uptake by MTT assay.
  Materials And Methods
  For MTT assay, B65 cells were treated with different doses of nave beta-boswellic acid or dendrosomal beta-boswelic acid for 24, 48 and 72 hours. After adding MTT, colorimetery was done using ELISA reader and IC50 was then calculated. The data was analyzed with One Way Anova program using SPSS v.16 software.
  Results
  The IC50 for nave beta-boswellic acid and dendrosomal beta-boswellic acid was 88/09 and 58/42 µM in 24h, 58/37 and 44/87 µM in 48h and 21/09 and 16/69 µM in 72h respectively.
  Conclusion
  The results showed that loading of beta-boswellic acid in dendrosomal nanoparticles increases the cell toxicity effect of beta-boswellic acid. This observation might be due to the increased cell uptake of beta-boswellic acid in the presence of dendrosomal nanoparticles.
  Keywords: beta- Boswellic acid, Dendrosome, MTT test, B65 cell line
 • Asefeh Kamrani, Mitra Heidarinasrabadi, Fatemeh Honarvar * Pages 61-68
  Aim and
  Background
  Considering the widespread application of silver nanoparticles in daily life, the side effects to humans, it is growing increasingly. But the effects of silver nanoparticle on the stage of embryonic development are not fully understood. This study investigates the potential teratogenic effects of silver nanoparticles on the developmental stages of fetal rats.
  Materials And Methods
  silver nanoparticle concentrations of 0, 125, 750 and 1500 mg / kg / day orally (gavage) administrated from days sixth to nineteenth pregnancy. The embryos harvested via cesarean on day nineteenth gestation. Weight and CR (Crown-Rump) embryos separately were measured. The CR measured by Image j software. The length of the tail, the limbs, fingers and toes, edema, eyes and nose during all the embryos were examined
  Results
  According to data obtained, we could not find any significant different in the length of the tail, the limbs, fingers, edema, eyes and nose between the experiments and control groups. The weight and CR of experiments embryos were increased in compare with control groups and shows significant different except that the mean the 125 mg / kg / day grout that did not show significant different.
  Conclusion
  Based on these results, we can conclude that silver nanoparticles can effect on embryo development stages. These changing are dose dependent and can increase the weight and CR of rat embryo at 19th day gestation.
  Keywords: silver nanoparticles, CR, fetal development, morphology, erotogenic
 • Marzie Dokht Shams Talab, Mohammad Reza Mehrabi *, Mohsen Mirzaee Pages 69-76
  Aims and
  Background
  AmpC β-lactamases hydrolyze penicillins, cephalosporins and cephamycins and resist inhibition by clavulanate, sulbactam and tazobactam. In this study, has been paid to prevalence of AmpC beta-lactamase enzymes produced by Escherichia coli isolates from various hospitals of Kermanshah city.
  Material and
  Methods
  A total of 100 clinical isolates of Escherichia coli were collected from the city of Kermanshah and after identification screened by Disk diffusion agar method and combined disk for production AmpC beta-lactamase. The isolates that were phenotypic have features these enzymes tested by Multiplex PCR. Also resistance of ESBLs producing isolates to ciprofloxacin, amikacin, meropenem and azteronam was measured by Microdilution broth for determination MIC (Minimal inhibitor concentration).
  Results
  In this study, 43% of clinical isolates were Ampc beta-lactamase producers, based on phenotypic. After most review by Multiplex PCR showed 44.1% of them has Ampc beta-lactamase gene.
  Conclusion
  Prevalence of AmpC beta-lactamase due to ineffective prescription of the third of generation cephalosporins has become a major challenge for the treatment of disease. Phenotypic tests and Molecular methods such as PCR the detection of beta-lactamases enzymes can be very useful. Although this study has shown a high prevalence of AmpC beta-lactamase the city of Kermanshah, which is major cause of the self use of antibiotics or lack of antibiogram before beginning treatment. Lack of knowledge about phenotypic and molecular methods can provoke the development of resistance of AmpC beta-lactamase.
  Keywords: AmpC beta -lactamase, Antibiogram, Escherichia coli
 • Masoomeh Shirzad, Saeed Jamehbozorgi, Hamid Reza Aghabozorg, Azim Akbarzadeh* Pages 77-84
  Aim &
  Background
  Drug delivery, and using of nanocarriers like pegylated nanoliposomal cisplatin are known as one of the effective method for cancer treatment. In this study, various nanoparticle formulations of cisplatin were prepared and efficacy of the prepared formulations were evaluated in vitro environment.
  Materials And Method
  Reverse phase evaporation technique was used to obtain the pegylated nanoliposomal cisplatin. Cytotoxicity of pegylated nanoliposomal cisplatin were determined in A2780CP ovarian cancer cell lines by using MTT assay. Loading percentage of cisplatin was obtained by inductively coupled plasma spectroscopy.
  Results
  The mean size, and zeta potential of nanodrug formulations were obtained 100 ± 2.2 nm, and -18.1 ±1.5 mV , respectively. Cytotoxicity of free drug and nanodrug (IC50 values) were estimated 76.6 ± 3.1 µg/mL , and 46.6 ± 2.3 µg/mL in A2780CP ovarian cancer cell lines, respectively.
  Conclusion
  Results of this study showed that liposomal nanoparticles could be considered as a suitable nanocarrier for cisplatin. It showed that cytotoxicity of nanodrug was increased significantly in comparison to free drug.
  Keywords: Cisplatin, Liposome, Nanodrug delivery, Pegylated nanoliposome
 • Gholamreza Bakhshi Khaniki *, Masoumeh Ali Nejad, Syed Kamal Kazemitabar, Rahman Hamidi Pages 85-90
  Aim and
  Background
  Urtica dioica L. is used as medicinal plants to cure some disease such as; digestives disease or declined blood sugar and hypertension. It is known that by the increasing of population the confirmed need of pharmacy industries to medicinal plants as well as, the importance of their effective materials in nutritional adornment and hygienic are caused them to deserve special attention and research at the point of cultivation, production and consumption. In this research sample plants were collected central area of Mazandaran province was studied in aspect of genetic variation.
  Materials And Methods
  In order to evaluate the genetic diversity, the genomic DNA was extracted by using modified CTAB protocol. The evaluation of quality and quantity of DNA was examined with agaros gel electrophoresis. Six RAPD markers have been used for PCR analysis.
  Results
  Out of 155 RAPD bands, 68/38% were polymorphism. The data were analyzed with NTSYS programs. The dandrogram was drawn based on UPGMA.
  Conclusion
  Investigation the genetic variation of this plant with RAPD indicated that this marker is suitable to determine the polymorphic loci and to estimate the genetic distance.
  Keywords: Urtica dioica L., Genetic variation, RAPD, PCR
 • Elham Siasi, Farzaneh Hossieni, Pooyeh Rahiminia Pages 91-100
  Aim and
  Background
  Uncomplicated urinary tract infections (UTIs) are among the most common infectious diseases in human. Escherichia coli is the causal pathogen in UTIs. For treatment of UTIs, fluoroquinolones are used. fluoroqinolones-resistant E. coli was showed by alterations in the genes that encode for the quinolone target subunits.
  Materials And Methods
  one hundred isolates of the urinary samples were collected. E. coli isolates were identified by biochemical tests. The minimal inhibitory concentration (MIC) of fluoroquinolones were determined for isolates. DNA was extracted and PCR amplification was carried out for the specific regions of gyrA and parC genes. Then amplified regions were sequenced.
  Results
  rom 100 samples, 70 samples were E. coli, 30 samples were Kellebsiella. Evaluating MICs for 70 E. coli isolates to fluoroquinolones, it was found that 45 (64.28%) were resistant to quinolones. Sequencing of gyrA and parC specific subunits has revealed five single mutations in the gyrA gene and two single mutations in parC gene.
  Cunclusion: Fluroquinolones are potent antibacterial agents for treatment of UTIs. Mutations of DNA gyrase and topoisomerase IV associate with the fluoroquinolones resistance in E. coli. Results have indicated a relationship between MICs of the quinolones for E. coli isolates with mutations in gyrA and parC genes. This study also signifies an association between mutations in gyrA and parC genes in E. coli isolates with fluoroquinolone resistance.
  Keywords: E. coli, Fluoroqinolones, gyrA, parC genes, Urinary tract infection (UTIs)
 • Mandana Salehi *, Soheil Fatahian, Kahin Shahanipour, Alireza Doralizadeh Pages 101-108
  Aim &
  Background
  Iron oxide nanoparticles as an element, inducing contrast in nuclear magnetic resonance (MRI). Nevertheless, effects of nanoparticles on human health have not yet been fully investigated. In this study, using chitosan coating iron oxide nanoparticles on the hematological toxicity is investigated.
  Materials And Methods
  A total of 60 adult female Wistar rats were divided into 10 groups of 6 rats. Concentrations of 50, 100 and 150 mg of chitosan per kg body weight nanoparticles coated which chitosan, were injected intraperitoneally into of rats. Then, hematological parameters (WBC, RBC, PLT and MCV) were measured.
  Results
  Results were analyzed using SPSS 20 software (One way ANOVA). The average number of blood cells (WBC and RBC) in the groups treated with higher concentrations of 50 mg/kg body weight was significantly decreased as compared to the control animals. There was no fatality among the animals during the experiment.
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that short-term use of iron oxide nanoparticles coated with chitosan does not induce specific toxicity in the body of experimental animals.
  Keywords: toxicity, chitosan, nanoparticles, iron oxide, mice
 • Niloofar Naderi, Seyed Mehdi Sadat *, Soyar Sari, Nasir Mohajel Pages 109-116
  Aim and
  Background
  Basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC) are two forms of non-melanoma skin cancer. Recent research indicated that Merkel cell polyomavirus (MCPyV) is associated with Merkel cell Carcinoma (MCC). So, the aim of current study was presence of MCPyV in the tumor tissue and role of large T antigen (LT Ag) mutations that associated with MCPyV oncogenic properties in LTAg region in positive samples that referred to Razi Hospital in Tehran within 2015-2016.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 55 tissue samples containing: 30 BCC, 10 SCC and 15 individual healthy samples were collected and genomic DNA was extracted. To finding positive samples, quantitative Real-Time PCR was done and the full-length of Large T antigen region was amplified and sequenced directly for detection of probable mutations.
  Results
  MCPyV genome was detected only 10% of BCC samples. There is no correlation between sex (P-Value=0.33), age (P-Value=0.5), or stage of cancer (P-Value=0.25) and the presence of MCPyV genome in our populations of study.
  Conclusion
  Viral infections are one of the factors in causing cancer. Although, several studies were reported that frame shift mutation at the N-terminus of LT Ag region is associated with tumorigenesis of the virus, but in current study, no any mutations causing stop codons or frame shifting were observed. As our knowledge this is the first study presenting data on the prevalence of MCPyV in non-melanoma skin cancer from Iranian patients. However, further studies with more samples are necessary.
  Keywords: Merkel cell polyomavirus, Merkel cell carcinoma, Basal cell carcinoma, Squamous cell carcinoma, PCR, Iran
 • Akram Sadat Tabatabaei Panah *, Reza Akbarzadeh Pages 127-134
  Aim and
  Background
  Cardiomyocytes derived from human embryonic stem cells (hESCs) could be useful in restoring heart function after myocardial infarction or in heart failure. The hESCs can differentiate in vitro into spontaneously contracting cardiomyocytes and produce a model to investigate the early developmental stages of this system. After removing of cells from their feeder layer, hESCs create embryoid bodies (EB). Plating of EB result in developing areas of beating cells.
  Materials And Methods
  After stem cell culture, cardiomyocyte’s mRNA extracted in different time after differentiation. The expression pattern CD-34, OCT-4 and Brachyury were analyzed by reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR).
  Results
  There was an enhanced expression of as CD-34 from day 21 in EB in suspension. The OCT-4 gene expression was in 5-day-old EB and Brachyury expression was significantly increased by day 21.
  Conclusion
  hESCs might be useful as an effective model system for understanding the developmental processes and functioning of the human heart.
  Keywords: Cardiomyocytes, Embryoid bodies, Gene expression, Human embryonic stem