فهرست مطالب

نشریه نظریه های نوین اقتصادی
سال دوم شماره 2 (بهار 1393)

 • بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/03/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • میترا رحمانی* صفحه 11
  هدف این مقاله، کنکاش در تعیین سهم کشورهای شمال و جنوب در جریان ورودی FDI به ایران و کشورهای سند چشم انداز(کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه و قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران)است. مطابق سندچشم انداز تا سال 1404 ایران می بایست در بین کشورهای نامبرده جایگاه اول اقتصادی و علمی را داشته باشد. از آنجایی که FDI نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه کشورها بازی می کند، این مقاله به مقایسه تحلیلی جریان ورودی FDI به ایران و سایر کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی پرداخته است. در این مقاله جریان ورودی FDI به این کشورها مورد بررسی قرار گرفت و میزان تمرکز(شاخص هرفیندال) جریان ورودی FDI از کشورهای شمال به ایران و سایر کشورهای منطقه محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد جایگاه ایران در جذب FDI در بین کشورهای انتخابی منطقه جنوب غربی آسیا رتبه 12 است. برای دستیابی به موقعیت برتر در منطقه و جذب FDI لازم است ایران برای جذب جریان سرمایه گذاری خصوصا از کشورهای جنوب تلاش مضاعفی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شمال، جنوب، ایران، آسیای جنوب غربی
 • احسان قمری*، مریم شهابی طبری صفحه 29
  در این مطالعه دو روش سری زمانی کلاسیک ARIMA و سری زمانی فازی جهت پیش بینی قیمت روزانه ی نفت خام اپک مورد بررسی قرار می گیرد. با محاسبه مقادیر معیارهای خطا، نهایتا مدل سری زمانی فازی به عنوان مدل برتر پیش بینی قیمت نفت خام انتخاب شده است. می توان این طور نتیجه گرفت که مدل های سری زمانی فازی در شرایطی که داده ها اندک و یا نادقیق هستند، یا به عبارتی زمانی که در شرایط نااطمینانی به سر می بریم؛ قادر خواهند بود نتایج قابل قبولی از خود ارائه دهند و حتی با ترکیب با سری های زمانی کلاسیک محدودیت آنها را نیز کاهش دهند. چرا که جهت تخمین با مدل ARIMA نیاز به ترجیحا 100 به بالا داده وجود دارد و این امر می تواند روش-های نوین با رویکرد فازی را -به خصوص در شرایطی که دسترسی به داده ها تا حدی مشکل و وقت گیر است- مورد نظر بسیاری از محققان قرار دهد.
  کلیدواژگان: مدل اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA)، مدل سری زمانی فازی، پیش بینی قیمت جهانی نفت خام
 • امیر سیدی راهجردی*، احسان قمری، جهانگیر بیابانی، مریم شهابی صفحه 45
  پژوهش حاضر به بررسی نوع و میزان ارتباط بین هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت و رشد اقتصادی می پردازد. جامعه مورد مطالعه، ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا ( منا) بوده و سال های بررسی از 1997 تا 2007 میلادی را در بر می گیرد.
  در این پژوهش به آزمون فرضیه های زیر پرداخته می شود: 1- بین هزینه های آموزشی و بهداشتی و رشد اقتصادی ایران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.2- بین هزینه های آموزشی و بهداشتی و رشد اقتصادی در کشورهای منا ارتباط مستقیم ومعناداری وجود دارد. این تحقیق با استفاده از برنامه اقتصادسنجی EVIEWS 5 وبا بهرهگیری ازروش Panel Data به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.
  مدل این تحقیق مدل سولو-سوآن است که با تجزیه وتحلیل داده ها در قالب این الگو رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و میزان تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین هزینه های آموزشی وبهداشتی و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد.
  کلیدواژگان: هزینه های بهداشتی، هزینه های آموزشی، رشد اقتصادی، کشورهای منا
 • اسفندیار جهانگرد، علاءالدین ازوجی*، علیرضا فرهادی کیا، امیر خالصی صفحه 61
  ساختار اقتصاد مبتنی بر نفت در کنار مشکلات ساختاری دیگر باعث شده تا هر گونه تکانه های داخلی و خارجی و همچنین محدودیت در روند مبادلات با دنیای خارج (تحریم) به اقتصاد داخلی سرایت کرده و اقتصاد را دچار چالش ها و مشکلات مختلف نماید. در این مطالعه سعی شده است از طریق طراحی الگویی که در برگیرنده فضای اقتصاد کلان کشور باشد، آثار تکانه های ناشی از تحریم های بین المللی (محدودیت ارزی) بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و چشم انداز آنها در دوره کوتاه مدت ترسیم شود. الگوی تصریح شده با استفاده از داده های سری زمانی 91-1343 به روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی(ARDL)، برآورد و مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج برآورد حاکی از اثر معنی دار و نسبتا بالای محدودیت های ارزی ناشی از تحریم بر اقتصاد داخلی و بنابراین فاصله گرفتن اقتصاد کشور از اهداف میان مدت و بلندمدت آن دارد. همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که رشد اقتصادی متصور، ناچیز می باشد و به تبع آن، نرخ بیکاری نیز همچنان در سطح بالا حفظ می شود که حکایت از عدم تغییر جمعیت شاغل دارد. علاوه بر این علی رغم کاهش نرخ تورم، این شاخص همچنان بالای 25 درصد خواهد ماند. در نرخ ارز، تمایل به افزایش نسبت به سال قبل وجود دارد.
  کلیدواژگان: تکانه های تحریم، محدودیت ارزی، شاخص های کلان، اقتصاد ایران، تکنیک اقتصادسنجی ARDL
 • نادر مهرگان، یونس تیموری* صفحه 93
  میزان تمرکز جغرافیایی و چگونگی توزیع فعالیت های تولیدی و استقرار واحدهای صنعتی در مناطق مختلف بستگی به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی در نواحی معین دارد. در این مقاله با اندازه گیری میزان تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران بر حسب دو متغیر اشتغال و ارزش افزوده به بررسی روند تغییرات آن در بین دو سال 1385 و 1376 پرداخته شده و سپس تاثیر عوامل موثر در این نوع تمرکز را از طریق مدل مقطعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که میزان تمرکز در اقتصاد ایران بالاست و اغلب فعالیت های صنعتی دارای تمرکز جغرافیایی شدیدی هستند. اما به مرور زمان و از سال 76 به 85 این تمرکز کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان می دهد که بازدهی نسبت به مقیاس، ارتباط بین صنایع و متوسط دستمزد پرداختی به عامل کار به عنوان عوامل موثر در میزان تمرکز جغرافیایی صنایع می باشند.
  کلیدواژگان: تمرکز جغرافیایی، شاخص EG، مکان، منطقه، مدل مقطعی
 • احمد امامی میبدی*، آرش اعظمی صفحه 123
  هدف از این مقاله بررسی رابطه ی بین نا اطمینانی درآمدهای نفتی و مخارج دولت در ایران است. نوسانات درآمدهای نفتی به عنوان شاخص نا اطمینانی درنظر گرفته شده است. با توجه به این که نا اطمینانی درآمدهای نفتی سبب به وجود آمدن فضای نا مطمئن درآمدی ایران (که وابسته به نفت است) می شود، دولت برای اعمال سیاست ها و بودجه ریزی سالانه با فضای نا مطمئن درآمدی روبرو خواهد بود.
  در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی در سال های 2008-1971 و استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) برای اندازه گیری نا اطمینانی، اثر نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر مخارج دولت به روش ARDL بررسی شود. نتایج برآورد الگوها، نشان می دهد که افزایش نا اطمینانی درآمد نفت سبب کاهش مخارج دولت شده است.
  کلیدواژگان: نا اطمینانی، مخارج دولت، واریانس ناهمسانی شرطی
 • شمسی قاسمی*، رحیم محمودوند صفحه 139
  ارزیابی ریسک، که معمولا برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات بکار می رود، یکی از مراحل اصلی مدیریت ریسک است و برای انجام آن روش های مختلفی در حوزه های مختلف مطرح شده است. در پژوهش های مرتبط با این حوزه اغلب به دسته بندی رویکردهای ارزیابی ریسک به دو رویکرد قطعی و احتمالی با روش های کیفی، نیمه کمی و کمی پرداخته اند و نوع روش ذیل هر گروه را معرفی نموده اند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد، شیوه-ی واحدی که مورد قبول همه باشد برای قرار دادن یک روش در ذیل گروه های مختلف وجود ندارد. واضح است که این مسئله باعث سردرگمی محققان و ارزیابان در یافتن روش مطلوب برای ارزیابی ریسک می شود. بررسی این موضوع و یافتن یک پاسخ قابل قبول برای آن، هدف اصلی این مقاله است. در این مقاله به معرفی و تشریح معیارهای مختلفی برای انتخاب روش های ارزیابی ریسک پرداخته شده است. این معیارها شامل هدف ارزیاب ریسک در حوزه مورد مطالعه، شیوه ی جمع آوری داده ها، مقیاس اندازه گیری متغیرها و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها هستند. بر اساس معیارهای جدید، چارچوبی جامع برای دسته بندی این روش ها ارایه شده است. بیان مثال هایی از انواع روش های مختلف ارزیابی ریسک و موارد استفاده ی آنها از دیگر مطالبی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: روش های ارزیابی ریسک، چارچوب جامع، معیارهای انتخاب، دسته بندی
 • خدیجه حسنلو*، سیما مردانلو صفحه 157
  قیمت گذاری اختیار خرید اروپایی فرمول شناخته شده ای در مدل کاکس- راس- رابینستین دارد که وابسته به نوسانات پایه است. با این وجود، تخمین دقیق نوسانات مشکل است. اس- موزیولی و سی- توریسلی این مشکل را با استفاده از توزیع احتمالی کنترل می کنند. در این مقاله، تعدادی از اشتباهات موجود در کار آنها را اصلاح کرده و یک راه حل جایگزین برای این مسئله با انجام تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار معامله ارائه می دهیم. این روش، مفهومی کلی دارد که می توان آن را با توصیف عدم قطعیت نوسانات با بازه های مطمئن همانند توصیف آن با اعداد فازی به کار گرفت.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری اختیار معامله، تحلیل حساسیت، مدل درخت دو جمله ای
|
 • Mitra Rahmani* Page 11
  This paper aims to explore the contribution of north and south FDI inflows to Iran and countries in the prospective document of future (countries in Southwest Asia including Central Asia and the Caucasus, the Middle East and neighboring countries of Iran). According to this document, in 1404, Iran should have the first place in economy and science in the region. Since FDI plays an important role in the economic growth, this paper compared the analysis of FDI inflows to Iran and other regional countries in the southwest Asia. In this paper, FDI inflows to these countries were analyzed and concentration index (Herfindahl-Hirschman) FDI inflow from the North to Iran and other countries in the region were calculated. Results show that Iran have 12th place in the FDI attraction in the region, hence more efforts are needed to improve the situation of Iran in the region.
  Keywords: Foreign Direct Investment, North, South, Iran, Southwest Asia
 • Ehsan Ghamari*, Maryam Shahabi Tabari Page 29
  In this study classical and fuzzy time series methods are employed in order to forecast crude oil price. Ultimately by checking out the error standard value, fuzzy time series determined as an appropriate model. It can be concluded that in the condition of few attainable data and uncertain situations, fuzzy time series model is able to obtain acceptable results for researchers (in comparison with ARIMA which needs more than 100 data to forecast). And it can combine with classical time series to reduce their constraint.
  Keywords: Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model, Fuzzy Time Series Model, World Crude Oil Price Forecasting
 • Amir Seyyedi Rahjerdi*, Ehsan Ghamari, Jahangir Biabani, Maryam Shahabi Tabari Page 45
  The purpose present paper will firstly explain and define human capital and then will estimate the relationship between health and education expenditures with economic growth in Iran and Middle East and North African countries by using panel data.
  Regression Models. Our finding shows, there are relationship between human capital and economic growth in Iran and other selected countries.
  According to the results coefficient of health and education are %32 and %42, the weaker connection between health cost and growth can be a warning for policy makers in making an efficient budget policy.
  Keywords: Health expenditure, Education Expenditure, Economic Growth, MENA
 • Esfandiar Jahangard, Alaedin Ezoji*, Alireza Farhadikia, Amir Khalesi Page 61
  Economic structure based on oil resources and other structural problems, leading internal and external shocks as well as restriction of transaction trend with international, spread out on the country and caused the exposure to challenges and problems. In the study, we tried to use a framework that representing the country macroeconomic situation, canalized and significant impact of shocks due to sanction on macroeconomic indices and provide its outlook in short run. The model to use time series data 1343-91, estimates to econometric technical of ARDL. The results show that currency restriction due to sanction had significant effect on economic situation relatively, and caused economic gap to long run goals. In addition, projections show that economic growth outlook; consequently, unemployment rate will stay in high level. Furthermore, despite the inflation rate reduction, the indices will reach to 25%, and there have a tendency for exchange rate to be increased.
  Keywords: Shocks Sanction, Exchange Rate Restricts, Macroeconomic Indices, Iran, ARDL
 • Nader Mehregan, Younes Teymorei* Page 93
  Level of geographic concentration and Condition of distribution and dispersion of generative activities and industrial firm's establishment in different regions is dependent to firm's decisions for locate in a special region. In this paper, we have paied to study for variation in trend of geographic concentration in industry of Iran between two years (1376- 1385) with measuring level of geographic concentration according to employment and add value by using the EG (Ellison and Glaeser) index, and then we have evalued impact of effective factors in this kind of concentration by a section model that, it is a kind of econometric model. Results of this measuring showed that geographic concentration in our industry is very important.Also we found that return to scale, relation between industries, average payable rights, they have significant and positive effect on index of geographic concentration.
  Keywords: Geographic Concentration, Index EG, Location, Region, Section. Model
 • Ahmad Emami Meybodi*, Arash Azami Page 123
  The purpose of this paper is to examine the impact of uncertainty in macro economy on government expenditure from Iran. Petroleum income fluctuations has been considered as indicators of uncertainty in macroeconomics. Uncertainty in petroleum income cause uncertain environment in income and therefore government for policy making and yearly budgeting will face with uncertain income environment This paper tries to use time series model during 1971-2008 years and general autoregressive conditional heteroskedasticity to measure uncertainty and then examines the impact of uncertainty in petroleum income on government expenditure by using ARDL procedure. The results of estimation of models indicate that uncertainty of petroleum income decrease government expenditure.
  Keywords: Uncertainity, Government Expenditure, Conditional Heteroskedasticity
 • Shamsi Ghasemi, Rahim Mahmoudvand Page 139
  Risk assessment that usually is applied to identify, control and reduce the hazardous consequences, is a main stage of risk management and for dings it, different methods has been illustrated. In the studied of this area, most of those, are categorized risk assessment approaches into two approaches; deterministic and probabilistic with qualitative, quantitative and mixed (semi- quantitative) and are introduced each of the following methods. The studies show, there is not a single way, that is acceptable, to put a method in different group. Obviously, this issue will lead to ambiguity and confusion of risk assessors in finding optimal method. Investigating of this issue and finding an acceptable answer is the main purpose of this article.
  In this paper, different criteria for selecting risk assessment methods have been introduced and explained. These criteria include the purpose of risk assessment in studied area, data collection methods, variable measuring scales, and finally, data analysis. Based on new criteria, the comprehensive algorithm for categorizing these methods presented. Examples of various risk assessment methods and their applications have been addressed.
  Keywords: Risk Asessment Methods, Comprehensive Algorithm, Criteria, Classification
 • Khadijeh Hassanlou*, Sima Mardanlou Page 157
  The European call option prices have well-known formulae in the Cox-Ross-Rubinstein model, depending on the volatility of the underlying. Nevertheless it is hard to give a precise estimate of this volatility. S. Muzzioliand C. Toricelli handle this problem by using possibility distributions. In the first part of our paper we correct a number of mistakes found in theirwork. In the second part we present an alternative solution to the problem by performing a sensitivity analysis for the pricing of the option. This method isvery general in the sense that it can be applied if one describes the uncertaintyin the volatility by confidence intervals as well as if one describes it by fuzzy numbers.
  Keywords: Option Pricing, Sensitivity Analysis, Binary Tree Model