فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 77 (خرداد و تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد رضا رفعتی صفحه 0
 • علی اشرف احمدیان*، مهرداد پارسامنش صفحه 1
  هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حضور موفق شرکت های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی می باشد .ابتدا با مطالعات کتابخانه ای راهبردهای بین المللی شدن بنگاهها و همچنین عوامل موثر بر حضور موفق در بازارهای جهانی تبیین و در شرکت های صادرکننده محصولات پلی پروپیلن آزمون و پس از اولویت بندی راهبردها ، مهمترین انگیزه های مدیران از حضور در بازار های خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
  بر مبنای یافته های تحقیق استراتژی های مورد استفاده بنگاه های تولید کننده و صادر کننده کشور به ترتیب عبارتند از : صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعطای امتیاز و پیمان های استراتژیک .نتایج همچنین نشان می دهد ، انگیزه مدیران بنگاه ها برای حضور در بازارهای خارجی شامل افزایش فروش، سود کوتاه مدت، سود بلند مدت، ارتقاء تکنولوژیکی، آمادگی برای جهانی شدن و کسب موفقیت جهانی می باشد. یکی از یافته های دیگر پژوهش حاکی از آن است که جهانی نگر بودن مدیران می تواند به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده و عملکرد بنگاه ها را ارتقا بخشد.
  وجود رابطه بین تعهد مدیران به صادرات و نگرش آنها به نحوه حضور در بازارهای جهانی از یک طرف و شاخص های عملکرد بین المللی از طرف دیگر از یافته های دیگر پژوهش حاضر است.
  کلیدواژگان: راهبردهای بین المللی، پلی پروپیلن، مدیران جهانی نگر، تعهد به صادرات، بازارهای جهانی
 • سید علی بنی هاشمی*، مهدی ثقفی صفحه 16
  موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از مرزهای شرقی به وجود می آورد. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در این پژوهش، با مطالعه و استخراج عوامل موثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها توسط خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل صادراتی، رویکرد مناسب جهت توسعه صادرات تدوین گردیده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین-المل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولیت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارائه مشوق های صادراتی»، و همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، راهبردهای توسعه صادرات، آسیای میانه
 • سید سعید میرواحدی*، محمدتقی طغرایی، زهرا سنجریان صفحه 29
  فرش دستباف ایران، از منابع مهم درآمدهای ارزی و از اقلام مهم صادراتی کشور است. متاسفانه در یک دهه اخیر، دوران افول و رکود شکننده ای در صادرات فرش دستباف ایران و به ویژه اصفهان بروز نموده است. از جمله دلایلی که فرش دستباف ایران در بازار جهانی دچار افول شده است، عدم شناخت فرصت های کارآفرینانه ی صادرات آن است. از این رو شناسایی عامل های موثر بر تشخیص فرصت در این حوزه موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه ی صادرات فرش انجام شده است. دانش پیشین، احساس خودکارآمدی، آموزش و مربی گری، جست وجوی منظم فرصت ها، شبکه ارتباطات اجتماعی، جریان های اطلاعاتی، خلاقیت، یادگیری اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه عواملی هستند که پس از بررسی پیشینه ی تحقیق، در این پژوهش مد نظر و مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی که به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش برای سال های 1390 الی 1394 حدودا 50 صادرکننده فرش در شهر اصفهان بوده و 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای دسترسی به اعضای نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد، شبکه ارتباطات اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه، نیروهای پیش برنده، احساس خودکارآمدی، دانش پیشین و آموزش و مربی گری در شناسایی فرصت های کارآفرینانه ی صادرات فرش دستباف اصفهان اثرگذاری بیش تری دارند و عوامل دیگر، بر تشخیص فرصت در این حوزه کمتر اثرگذار هستند.
  کلیدواژگان: تشخیص فرصت، صادرات فرش، فرش دستباف اصفهان، فرصت های کارآفرینانه
 • علی رضائی* صفحه 40
  از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روش های متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضا سلیقه ای مبادرت به اعطای امتیاز می نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.
  کلیدواژگان: رفتار ویژه و متفاوت، خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، انتخاب توسط عضو امتیاز دهنده، شاخص درآمد ملی، جنبه اجتماعی توسعه
 • علی بهمنی*، رضا آقائی، میلاد آقایی صفحه 55
  صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزآینده ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه ها و سوپر مار کت های زنجیره ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه های زنجیره ای و پیش بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف آشنایی و تحلیلی بر وضعیت فروشگاه های زنجیره ای در ایران و جهان از طریق شاخص هایی همچون اهداف، ماموریت ها، چشم انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و... به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت تهیه و تدوین شده است..
  کلیدواژگان: صنعت خرده فروشی، فروشگاه، فروشگاه های زنجیره ای
 • سعید فتحی*، مهدی عربصالحی، فرنوش مقدس، کاوه شهرکی، علیرضا عجم صفحه 68
  محدودیت های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایه-گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سال-های 1390 تا 1392 را در بر گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکت-های سرمایه گذاری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه بندی تاپسیس با بهره گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده های تابلویی است. نتایج نشان می دهد که محدودیت های مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری این شرکت ها می شود.
  کلیدواژگان: محدودیتهای مالی، کارایی سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران
 • گل بهار پورانجنار*، مهتا جودزاده، عافیه پورانجنار صفحه 79
  رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از سبک های رهبری در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نیاز به رهبران تحول گرا برای سازمان هایی که می خواهند در چرخه رقابت باقی بمانند، بیش از بیش احساس می شود. این رهبران با تاثیر گذاری بر مولفه های مختلف رفتارسازمانی، فعالیت های کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری کارکنان را افزایش می دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین با نوآوری و خلاقیت وکارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی محسوب می شود. حجم نمونه 248 نفر از کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده که به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه جداگانه ی رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی استفاده شد که برای سنجش روایی ابزارها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و نیز برای بررسی روایی افتراقی از روش متوسط واریانس بیان شده (AVE) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت و هم چنین ابعاد کارآفرینی سازمانی دارای رابطه ی معناداری می باشد، اما نمی توان رابطه ی معناداری بین مولفه های فرضیه ی سوم، یعنی رهبری تحول آفرین و نوآوری یافت.
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی
|
 • Aliashraf Ahmadian*, Mehrdad Parsamanesh Page 1
  First, we try to explain the internationalization strategies and factors influencing Iranian export companies success in foreign markets and then to analyze Polypropylene products exporters and setting priorities of strategies and the main motivations of internationalization Process. The results show that strategies used by manufacturer and export firms are as follows: exporting, foreign direct investments, license strategic alliances and managers main motivations are: sales increasing, short-term profits, long-term profits, technological upgrading, preparation for globalization and global success. Another important finding is that managers with global prospective can gain a sustainable competitive advantage and improve business performance. Relationship between management commitment to the export process and their attitude to the presence in the international markets on the one hand and international performance indicators on the other is the other finding of the present study.
  Keywords: International Strategies, Polypropylene, Managers with Global Prospective, Commitment to Exporting, Global Markets
 • Sayyid Ali Banihashemi *, Mehdi Saghafi Page 16
  Iran's strategic position in Central Asia is an opportunity to achieve the objectives of development plans of the country. The aim of this study was to formulate strategies to achieve the goal of developing the country's exports trade set forth in the development plans. In this research, factors affecting export trade to Central Asian Countries, and weighting and prioritization of them by business experts, professionals in related governmental bodies and export associations have been investigated. These strategies are proposed, evaluated and prioritized by a team of strategic planning experts including members from the foreign trade department of Trade Organization, International Affairs Department of Khorasan-e-Razavi Governorship, management office of border markets, and Sarakhs Special Economic Zone administration. The results show that the best approach toward codifying export trade development strategies is aggressive approach. It was also concluded that that strategies of “improving banking and insurance services for goods and services export”, “providing export incentives”, and “improving export infrastructures, including transportation infrastructures”, are the highest strategic priorities of exports trade to the mentioned area. The results will guide planners in formulating and implementing policies in the region, particularly in Central Asia.
  Keywords: Strategic Planning, Export, Development Strategies, Central Asia
 • Saeed Mirvahedi*, Mohamadtaghi Toghraei, Zahra Sanjariyan Page 29
  Persian handmade carpet is regarded as one of the most important sources of foreign exchange income to the country and an important export product of Iran. Unfortunately, a breaking down recession in export of handmade carpet has been occurred in the past decade. This is mainly because of lack of exploring entrepreneurial opportunities in this industry. The present study with the aim of investigating the most effective factors on determining entrepreneurial opportunities has been conducted in order to provide the basis for developing the exploration of entrepreneurial opportunities for exporters of handmade carpets. Prior knowledge, perceived self-efficacy, mentors, regular search for the opportunities, social communication networks, information flows, creativity, social learning, entrepreneurial Alertness and expediting forces are the factors considered in this research. This research is done through a mix method. The population of the study included about 50 carpet exporters from Esfahan and via snowball sampling method 42 carpet exporters were selected. The results showed that social communication networks, entrepreneurial Alertness, expediting forces, perceived self-efficacy, prior knowledge and mentors are more effective than the other factors in exploring entrepreneurial opportunities in exporting Esfahan handmade carpets.
  Keywords: Opportunity Exploration, Entrepreneurial Opportunities, Esfahan's Handmade Carpet, Carpet Export
 • Ali Rezaee* Page 40
  Since the developing members of the WTO can benefit from special and differential treatment (SDT), diagnosis of these countries has always been of great importance. The WTO has no well-defined definition of developing country members. This study seeks to examine all types of identification methods. The results indicate that self-designation by grantees is the most common and selection by grantors is the most effective method. In this regard, there is concern that developed countries are not binding themselves to grant preferences and they are only committed to best-endeavor. They will always have discretion to identify who are the developing countries which can be granted SDT in the application of the measure. In the definition of developing member it should be noted that all aspects of development especially social aspects are taken into consideration.
  Keywords: Special, Differential Treatment, Self-designation by Grantees, Selection by Grantors, National Income Index, Social Aspect of Development
 • Ali Bahmani *, Reza Aghaee, Milad Aghaee Page 55
  Retail industry in the format of chain store is one of the most important industries which effects each industrial and production supply chain especially in FMCG. The current industry environment faces emerging and developing new competitors. So, we need to pay attention in applying effective mechanisms in keeping and promoting customer satisfaction and indeed, selling by improving the quality of services and adding more values for customers. In recent years, based on increscent of competition in retail market and emergence of chain supermarkets, consideration and analysis of chain stores conditions and forecasting new competitor's conditions is so necessary. To do so, the current research applies a library and survey methods in some parts to introduce and analyze Iran's chain stores conditions by criterions like goals, visions, activity scope, geographic dispersion,
  competitive condition, ownership etc. for chain store managers and customers to get a clarified view of this industry. The results shows the increscent of competition in inbound retail industry especially in chain stores based on it, those organizations will succeed which diagnose the key elements of success and use them.
  Keywords: Retail Industry, Stores, Chain Stores
 • Saeed Fathi*, Mehdi Arabsalehi, Farnush Moghaddas, Kaveh Shahraki, Alireza Ajam Page 68
  Due to restricting access to required funds for investment, financial constraints can hinder making optimal decisions with regard to investment and consequently leads to firm’s loss of investment opportunities. Certainly, appropriate reaction of companies facing financial constraints could effectively prevent these negative effects. The primary purpose of the current study is to investigate the reaction of the investment corporations taking into account the facet of investment efficiency in decision making as appropriate reaction in facing of financial constraints. Population of the study is listed investment corporations in Tehran’ Stock Exchange from 2009 to 2011. Regarding the purpose of the study, financial constraint was considered as independent variable and portfolio efficiency of investment corporations as the dependent variable. Financial constraint was measured using a new method based on TOPSIS ranking techniques applying 12 financial constraint criteria. The model has been estimated by fixed effect method based on panel data. The results of the study reveal that the financial constraints of listed investment corporations in Tehran Stock Exchange lead to an increase in average Tobin’s Q of investment corporations portfolio and as a result an increase in the investment efficiency of portfolio.
  Keywords: Financial Constraints, Investment Efficiency, Investment Corporations, Capital Market, Tehran Stock Exchange
 • Golbahar Pouranjenat*, Mahta Joodzadeh, Afiye Pouranjenar Page 79
  Transformational leadership style has been highly regarded in recent decades. Transformational leadership for organizations that want to remain competitive, is more and more felt. The leaders of organizations are promoting factors influencing organizational behavior, entrepreneurship and innovation activities. The aim of this study was to determine the relationship between transformational leadership with creativity, innovation, organizational entrepreneurship. To this end, questionairs were distributed among 248 employees of the University of Sistan and Baluchestan and the data were analyzed using SPSS Lisrel. The results showed that transformational leadership style and
  creativity as well as aspects of corporate entrepreneurship have a significant relationship, but there is no significant relationship between transformational leadership and innovation.
  Keywords: Transformational Leadership, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Organizational Entrepreneurship