فهرست مطالب

جاده - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1394)

فصلنامه جاده
سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/03/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پریسا بازدار * صفحه 1
  حمل ونقل جاده ای به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رونق اقتصادی، از طریق جابجایی بار و مسافر، زمینه های امکان دسترسی به رفاه و تسهیلات ملی را افزایش می دهد و سرمایه گذاری در این بخش به عنوان یک عامل مهم، نقش اساسی و تعیین کننده ای در رشد بخش حمل ونقل جاده ای دارد. بنابراین، توجه به سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل جاده ای کشور و روند تغییرات آن در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و شناخت وضعیت آن به لحاظ کمی و کیفی، در تصمیم-گیری ها و برنامه ریزی ها در بخش حمل ونقل جاده ای در سطوح مختلف کلان و خرد، اهمیت به سزایی دارد.
  هدف از این مقاله تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل ونقل جاده ای ایران می باشد که برای همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای بخش حمل ونقل جاده ای در دوره 1389-1353، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. در ادامه با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک، تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل ونقل جاده ای کشور طی دوره مذکور بررسی شده است.
  با توجه به یافته های تحقیق یک درصد افزایش در نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش حمل ونقل جاده ای بر تولید ناخالص داخلی آن بخش موجب بالارفتن نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به میزان 213/0درصد خواهد شد و افزایش یک درصد نرخ رشد نیروی کار شاغل در بخش حمل ونقل جاده ای موجب بالارفتن رشد ارزش افزوده این بخش به میزان 389/0درصد خواهد شد. همچنین یک درصد افزایش مصرف انرژی در بخش حمل ونقل جاده ای و صادرات نفت خام نیز موجب افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده ای کشور به ترتیب به میزان 157/0 و 383/0 درصد خواهد شد و متغیرمجازی برای دوره جنگ و زمان انقلاب نیز اثر منفی دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حمل ونقل جاده ای، مدل رشد نئوکلاسیک
 • آرش بخشی پور صداپشته* صفحه 13
  در پروژه های حفاری تونل که به روش غیرمکانیزه یا همان روش جدید تونلزنی اتریشی که به NATM معروف است، یکی از مراحل اجرای تحکیمات سازه ای موقت، اجرا و نصب کفبند در تونل می باشد. در این مقاله که با مطالعه موردی مترو قم انجام شده در نقاطی از تونل و در محدوده های زمانی مختلف رفتار تونل بدون نصب کفبند با داده های ابزاردقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده ایم که تونل بدون نصب کفبند هم پایداری خود را حفظ کرده و اینکار نه تنها باعث صرفه جویی اقتصادی بسیار زیادی در پروژه ها می گردد بلکه باعث بالارفتن سرعت پیشروی در تونل می شود. در پروژه های حفاری تونل معمولا بعد از پیشروی تا مقدار معینی کار متوقف و عملیات لاینینگ انجام می شود و با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهاد می شود تا از نصب کفبند در مرحله تحکیمات موقت خوداری شده و سرعت حفاری را بالا برده و زودتر عملیات لاینینگ را شروع کرده.
  کلیدواژگان: ابزاردقیق، تونل مصنوعی، NATM، کفبند، لتیس
 • غلامعلی شفابخش*، امین تناکی زاده صفحه 23
  با توجه به اهمیت خرابی های ناشی از ترک خوردگی روسازی های آسفالتی و ارتباط مستقیم آن با ویژگی های شکست مصالح آسفالتی، در این مقاله به بررسی و ارزیابی روش های مدلسازی سازوکار شکست مخلوط های آسفالتی پرداخته شده است. روش های مدلسازی شامل مدل های ناحیه چسبنده، روش ناپیوستگی تعبیه شده (EDM)، روش المان مرزی ناپیوستگی تغییرمکان (DDM)، روش المان گسسته (DEM)، روش المان محدود توسعه یافته (XFEM) و تکنیک تطابق تصاویر دیجیتال جهت بررسی رفتار شکست و ترک خوردگی مخلوط های آسفالتی ارزیابی شدند. در نهایت، روش مدلسازی دوگانه (شامل المان محدود و المان مرزی) همراه با کاربرد پردازش تصاویر جهت تعیین ریزساختارها، برای بررسی خواص شکست مخلوط های رایج در کشور توصیه شدند.
  کلیدواژگان: ترک خوردگی، مکانیک شکست، مدل ناحیه چسبنده، روش المان محدود، روش المان مرزی
 • مهدی علی پور*، سید جعفر حجازی صفحه 35
  مدیریت تاکسی ها و مسیرهای حمل ونقل تاکسی یک چالش جدی برای هر شهر است و اجرای کارآمد آن یک مسئله ی حیاتی برای شهرداری ها و شرکت های حمل ونقل است . همچنین مسیریابی سامانه های حمل ونقل تاکسی رانی مسئله بسیار پیچیده ای است که ضمن اثرگذاری بر بازده عملیاتی و هزینه ساخت و بهره برداری، نقش بسزایی بر شاخصه ای عملکردی نظیر میزان حمل مسافر، سرعت سفر، صرفه جویی در زمان سفر، تغییرات کاربری زمین و اثرات زیست محیطی خواهد داشت. تحلیل پوششی داده ها (DEA) روش مبتنی بر بهینه سازی است که به طور گسترده ای برای اندازه گیری بازده عملیاتی نسبی سامانه های حمل ونقل استفاده می شود. در این مقاله عملکرد مسیرهای تاکسی رانی در یک سیستم حمل ونقل را با استفاده از مدل (CCR) در (DEA) ارزیابی می کنیم و یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد ارائه می کنیم و همچنین شاخص های ورودی و خروجی مناسب برای محاسبه بازده عملیاتی و اثربخشی خدمات هریک از مسیرها را انتخاب می کنیم. سپس تابع دستاورد تجزیه وتحلیل می شود و مسیرهای تاکسی رانی که نیاز به بهینه سازی و تنظیم مجدد دارند مشخص می شوند هفت مسیر تاکسی رانی در شهر خرم آباد در استان لرستان نیز برای کاربرد عملی انتخاب شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مسیرهای تاکسی رانی، حمل و نقل همگانی، تحلیل پوششی داده ها، مدل (CCR)
 • علی لکی روحانی*، مژگان عباسیان صفحه 49
  در زمینه تحلیل استاتیکی شیروانی ها به روش تعادل حدی مطالعه و روش های مختلفی از گذشته تاکنون ارائه شده است. اما در زلزله دیده شده که شیروانی ها دچار لغزش های گسترده ای می شوند. از اینرو بررسی پایداری لرزه ای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش عددی، شیروانی هایی با ارتفاع و زوایای مختلف مورد تحلیل لرزه ای با اعمال شتاب نگاشت زلزله طبس قرار گرفتند. مطابق با نتایج بدست آمده دیده شد که در حین زلزله و با افزایش زمان ناحیه ای پلاستیک در پای شیب ایجاد می شود و به سمت میانه و تاج شیب شروع به گسترش می کند. ناحیه پلاستیک ایجاد شده در حالت لرزه ای نسبت به تحلیل استاتیکی دارای عمق و محدوده بزرگتری است و این به دلیل نیروی اینرسی زیادی است که نیروی زلزله به زمین اعمال می کند. همچنین با افزایش ارتفاع شیروانی، محدوده ای که در آن کرنش برشی پلاستیک رخ می دهد بزرگتر می شود اما همه شیب ها در همان زمان قبلی دچار لغزش می شوند.
  کلیدواژگان: تحلیل لرزه ای، شیروانی ماسه ای، تحلیل عددی، ناحیه پلاستیک
 • حسن طاهرخانی، مونا مهدیزاده طالعی صفحه 57
  تحقیقات صورت گرفته در دهه های گذشته نشان می دهد که شرایط آب و هوایی اثر مهمی بر عملکرد روسازی های آسفالتی دارد. عوامل محیطی بیرونی مانند بارش، دما و سیکل های ذوب و یخ بر روی تمام خرابی های روسازی تاثیر می گذارند. به همین جهت، راهنمای جدید طراحی تحلیلی - تجربی روسازی (اشتو 2004) اثر شرایط آب و هوایی را بر روی عملکرد روسازی به تفضیل بررسی کرده است. این راهنما، از طریق نرم افزار طراحی روسازی خود به نام MEPDG، داده های آب وهوایی محل پروژه را به عنوان یک داده اساسی ورودی دریافت می کند.
  برای این منظور در این مقاله با اخذ داده های آب و هوایی مناطق مختلف آب و هوایی ایران از سازمان هواشناسی کشور و تبدیل آن به فرمت مورد نیاز نرم افزار MEPDG، اقدام به اجرای نرم افزار و تحلیل حساسیت خرابی ها در مناطق مختلف آب و هوایی نسبت به تغییر عوامل طراحی شد. نتایج بدست آمده از بررسی کلیه تحلیل حساسیت ها، نشان می دهد، روسازی در مناطق آب و هوایی مختلف عملکرد یکسانی ندارد و تاثیرات دما، رطوبت و چرخه ذوب و یخبندان بر هر یک از خرابی ها، در مناطق مختلف آب و هوایی، می تواند متفاوت باشد. در نهایت با بررسی میزان تاثیر تغییر در عوامل طراحی، مشخص گردید که میزان حسایت خرابی ها نسبت به تغییر ضخامت لایه آسفالتی و ترافیک عبوری، در کلیه مناطق آب و هوایی، بیشتر از سایر عوامل است، همچنین تعیین خاک بستر برای مناطقی که دارای دوره های ذوب و یخ طولانی هستند، به دلیل حساسیت خاک های ریزدانه به یخبندان و تورم آن ها در فصل ذوب یخ ها، نیز دارای اهمیت بالایی می باشد.
  کلیدواژگان: MEPDG، تاثیر آب و هوا، روش تحلیلی، تجربی، تحلیل حساسیت خرابی ها
|
 • Paisa Bazdar Ardebil* Page 1
  Road transport as one of the factors of affecting economic, Displacement of goods and passengers, areas of access to facilities and national welfare increases and Investment in this sector as a key factor, determining a critical role in the road transport sector is growing. Therefore, the transitional capital of the department of road transport and the changes is important in this section and Understanding of the quantitative and qualitative, decision-making and planning in the road transport sector in the macro and micro levels, is important.
  The objective of this paper is analysis of investment on economic growth in Iran's road transport sector for this purpose, the criteria used Incremental capital output ratio and explaining for road transport sector in the period 1389-1353, Incremental capital output ratio is calculated. The neoclassical growth model, investigated the effect of investment on economic growth in Iran's road transport sector.
  According to the research findings, if a percent Increase the investments made in the road transport sector on GDP, the value added rate will grow % 0.213 and increasing in rates of labor growth in Road Transportation will result in increased growth rate of value added in road transport to 0.389. Also, a percent increase of energy consumption in road transport and export of crude oil Road transport sector's growth rate increased of 0.157 and 0.383percent & Dummy variable for war period has a negative effect.
  Keywords: Investment, Economic Growth, Road Transportation, Neoclassical Growth Model
 • A. Bakhshi Pour* Page 13
  In the non-mechanized Tunnel Drilling projects of or the same new method to NATM tunneling Austrian who is known one of the steps to consolidate the implementation temporary structures, construction and installation the tunnel is Kfbnd. In this paper, with a case study conducted in the areas of Qom subway tunnel and tunnel behavior in different time zones without installing instrumentation Kfbnd data has been analyzed And have reached to the conclusion that the tunnel without installing Kfbnd retained their stability and do not only makes the very much economic save in the project will be. But also caused enhances the speed in the tunnel is Level completed. Tunnel for drilling in projects are usually advance after certain amount of work to be done to stop lining operations. According to the survey conducted in this paper proposes to install temporary to consolidate in step Kfbnd been refused and speed dig up and sooner began lining operations.
  Keywords: Instrumentation, Artificial Tunnels, NATM, Kfbnd, Ltys
 • Gh. Shafabakhsh*, A. Tanakizadeh Page 23
  Given the importance of asphalt pavement failures caused by cracking and its relation with the fracture properties of asphalt materials, this paper is dealt with evaluation of asphalt concrete fracture mechanism modeling methods. Modeling methods including cohesive zone models, embedded discontinuity method (EDM), displacement discontinuity boundary element method (DDM), the discrete element method (DEM), the extended finite element method (XFEM) and digital image correlation technique to evaluate fracture and cracking behavior of asphalt mixtures, were considered. Finally, hybrid modeling method (including both finite element method and boundary element method) associated with the use of image processing to determine the microstructures were recommended to investigate the fracture properties of commonly-used asphalt mixtures.
  Keywords: Cracking, Fracture Mechanics, Cohesive Zone Model, Finite Element Method, Boundary Element Method
 • Mehdi Alipour*, Dr Seyed Jafar Hejazi Page 35
  Taxi transit routes management is facing increasingly serious challenges in every city, and the execution of efficient Taxi management is a pressing issue for municipalities and transportation enterprises. Also, transit systems routing is a hard problem and is effective on construction and operation costs as well as on operational indicators (e.g., ridership, trip speed, trip time decrease, land use modification and environmental impacts). A data envelopment analysis (DEA) is an optimization-based technique used widely to measure relative efficiencies of public transit agencies. This paper evaluates the performance of Taxi routes within a public transit system using the CCR model of the DEA. We construct a conceptual framework of performance evaluation and select appropriate input and output indices to compute the operation efficiency and service effectiveness of each Taxi route. Function-achievement is then analyzed and bus routes, which need to be optimized and regulated, are screened out. Seven Taxi routes of Khorramabad city in Lorestan Province are selected for the practical application.
  Keywords: Performance evaluation, Taxi route, Public transportation, DEA, CCR model
 • A. Lakirouhani*, A.Ghadiri Page 49
  Static analysis of slope stability using limit equilibrium method has been studied and different methods have been presented. But in the earthquake it is seen that the slopes undergo with a wide slips. Thus investigation of seismic stability of slopes has special important. In this paper by using numerical method, slopes with different heights and angles were seismic analysis by applying Tabas earthquake accelerogram. According to the results it is seen that during the earthquake and with increasing the time, a plastic zone at the foot of the slope is created and began to propagate into the middle and the crown of slope. Plastic zone created in seismic analysis is deeper and larger than the static analysis and it is because of the large inertia forces that are applied by the earthquake. Also with increasing the height of slopes, areas in which it occurs plastic shear strain increases but at the same time they slip.
  Keywords: Seismic Analysis, Sandy Slope, Numerical Analysis, Plastic Zone
 • H. Taherkhani, M. Mahdizad Talei Page 57
  Previous study in the past decade shows that climate has a significant effect on the performance of asphalt pavements. External environmental factors such as precipitation, temperature, Freezing & thaw cycles effect on all the pavement distresses. Therefore, a new experimental design - analyzing guide for pavements (AASHTO 2004) has been provided in order to investigate the effect of weather conditions on pavement performance climate data are imported in software (namely MEPDG) as the basic data.
  For the purpose of this study, by obtaining the climate data of the State Meteorological Organization for different weather regions of Iran And converting to the format required by MEPDG software, attempting to run the software and sensitivity analysis of distresses in different areas of climate to change the design factors. The results of evaluate all the sensitivity analysis showed that the pavement is not performance on different climatic zones and the effects of temperature, moisture and freezing & thaw cycle can be different on any of distresses, in different climatic zone. Finally, with evaluate effect of change in the design parameters, it was shown that the sensitivity of distresses to changes in the thickness of the asphalt layer and truck traffic is more than other factors. The determination of subgrade for areas with long freezing & thaw cycles, due to sensitivity of fine- aggregate soil to freezing and swelling them in the thaw of ice season, is also important.
  Keywords: MEPDG, Effect of climate, The Mechanistic-Empirical Method, Sensitivity Analysis Distress