فهرست مطالب

پژوهش در علوم توانبخشی - سال دوازدهم شماره 4 (1395)
 • سال دوازدهم شماره 4 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • فرشته شمسیان، زهره فرقدانی چهارسوقی صفحه 194
  مقدمه
  مهم ترین حس در رشد طبیعی گفتار و زبان، شنوایی است و ناشنوایان بیشترین آسیب ارتباطی را نشان می دهند. از آن جا که رشد طبیعی گفتار و زبان در دوران کودکی، پیش نیازهای لازم جهت رشد خواندن را فراهم می کند، آسیب های خواندن در افراد ناشنوا به فراوانی مشاهده می گردد. انجام کاشت حلزون شنوایی با فراهم آوردن درون داد شنوایی و بهبود رشد گفتار و زبان، می تواند باعث دستیابی به پیش نیازهای خواندن و کاهش مشکلات خواندن شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خواندن کودکان کاشت حلزون شده انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، خواندن متن در 11 کودک کاشت حلزون شده پایه اول دبستان مورد بررسی قرار گرفت و میانگین سرعت خواندن و درصد پاسخ های درک خواندن آنان با 11 دانش آموز طبیعی با استفاده از آزمون های آماری مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتیجه آزمون Independent t در مورد هر دو متغیر سرعت و درصد پاسخ های درک خواندن، نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین ها در دانش آموزان کاشت حلزون شده و طبیعی وجود داشت (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که کودکان کاشت حلزون شده نسبت به همتایان شنوای خود از سال ابتدایی تحصیل با مشکلاتی در خواندن سریع و روان و درک مطالب نوشته شده مواجه هستند که به نظر می رسد ناشی از نقایص زبانی آن ها باشد. با این وجود، تفاوت های فردی زیادی در بین این کودکان مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: سرعت خواندن، درک خواندن، کاشت حلزون شنوایی، دانش آموز شنوا
 • مریم براهیمی، یلدا کاظمی، محبوبه نخشب صفحه 200
  مقدمه
  مهارت های مکالمه ای، مهم ترین مهارت های کاربردشناسی زبان هستند. در میان مهارت های مکالمه ای، اصلاح مکالمه و درخواست توضیح در جلوگیری از شکست های ارتباطی نقش مهمی ایفا می کنند. از جمله اختلالاتی که نقایص برجسته کاربردشناسی زبان دارد، کودکان دارای اختلال ارتباط اجتماعی (Social communication disorder یا SCD) هستند که به دلیل نقص در مهارت های کاربرد شناختی و مکالمه ای، به طور مکرر با شکست های ارتباطی مواجه می شوند. بنابراین، ارایه درمان هایی که بر مهارت های مکالمه ای این کودکان متمرکز باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر درمان متمرکز بر مهارت های اصلاح مکالمه و درخواست توضیح در کودکان دارای SCD بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با طرحی مورد منفرد و به شیوه Multiple probe، بر روی سه کودک 5 تا 7 ساله دارای SCD مراجعه کننده به کلینیک گفتار درمانی انجام شد. آزمودنی ها از سه جلسه قبل تا سه جلسه بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند و انواع استراتژی های اصلاح مکالمه و درخواست توضیح طی 12 جلسه درمانی 40 دقیقه ای به آنان آموزش داده شد. داده ها بر اساس تحلیل چشمی نمودارهای رسم شده برای هر کودک در مهارت های ذکر شده و با استفاده از مقیاس IRD (Improvement rate difference) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تحلیل چشمی نمودارها و IRD نشان داد که همه آزمودنی ها در مهارت های اصلاح مکالمه و درخواست توضیح پیشرفت داشتند (برای مهارت اصلاح مکالمه IRD بیشتر از 91 درصد و برای درخواست توضیح ID بیشتر از 83 درصد) و می توانستند انواع استراتژی های اصلاح مکالمه و درخواست توضیح را به کار ببرند.
  نتیجه گیری
  اثربخشی برنامه درمانی متمرکز بر مهارت های اصلاح مکالمه و درخواست توضیح در کودکان دارای SCD قابل قبول بود.
  کلیدواژگان: کاربردشناسی زبان، اصلاح مکالمه، درخواست توضیح، اختلال ارتباط اجتماعی، طرح مورد منفرد
 • سعید صادقی، فروغ محمدیان، حمیدرضا پوراعتماد، حمیدرضا حسن آبادی صفحه 210
  مقدمه
  یکی از مهم ترین مشکلات کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر کلامی، خام حرکتی و هماهنگی ضعیف حسی- حرکتی می باشد که مانع دستیابی کودکان به پتانسیل های تحصیلی و پیشرفت هیجانی و اجتماعی می شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی روش های یکپارچه سازی حسی- حرکتی بر خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر کلامی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون بود. بدین منظور، 7 کودک دارای ناتوانی یادگیری غیر کلامی (4 پسر و 3 دختر) در پایه های تحصیلی دوم تا پنجم دبستان شهرستان های تهران با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع قضاوتی انتخاب شدند. مقیاس حرکتی Lincoln-Oseretsky قبل و بعد از انجام مداخله اجرا گردید و داده های پژوهش از طریق آزمون Wilcoxon مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  برنامه یکپارچه سازی حسی- حرکتی بر مهارت های حسی- تعادلی (017/0 = P)، حرکتی درشت (018/0 = P)، حرکتی ظریف (016/0 = P)، هماهنگی دو طرفه (012/0 = P) و نمره کل خام حرکتی (016/0 = P) تاثیر مثبت و معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  یکپارچه سازی حسی- حرکتی تفاوت معنی داری در خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر کلامی ایجاد می کند و موجب بهبود مهارت های حرکتی آن ها در چهار حیطه تعادل، مهارت های درشت، ظریف و هماهنگی حرکتی دو طرفه می شود.
  کلیدواژگان: خام حرکتی، ناتوانی یادگیری غیر کلامی، یکپارچه سازی حسی، حرکتی
 • حمیدرضا پوراعتماد، جلیل فتح آبادی، سعید صادقی، بیتا شلانی صفحه 216
  مقدمه
  از مهم ترین مشکلات افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، نقص در مهارت های اجتماعی است که عملکرد روزانه فرد را مختل یا محدود می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر نشانه های اوتیسم در نوجوانان بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش نیمه تجربی همراه با پیش آزمون- پس آزمون انجام شد. جامعه آماری مطالعه شامل 60 نفر از نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا در شهر تهران بود که با روش نمونه گیری هدفمند، 12 نفر انتخاب شدند و در 10 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) شرکت نمودند و پس از آن با استفاده از مقیاس Gilliam Autism Rating Scale (GARS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  آموزش مهارت های اجتماعی تاثیر معنی داری بر کاهش رفتارهای کلیشه ای (110/0 = P)، مشکل در برقراری ارتباط (260/0 = P)، تعاملات اجتماعی (080/0 = P) و علایم اختلالات رشدی (770/0 = P) نداشت.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های اجتماعی به تنهایی تاثیر چندانی در علایم اختلال طیف اوتیسم نوجوانان ندارد. بنابراین، آموزش هایی که سایر حیطه های دارای مشکل این نوجوانان را پوشش می دهد، برای کاهش علایم این اختلال توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اوتیسم، مهارت های اجتماعی، نوجوانان
 • مینا علیخانی درآبی، مریم ذکری، مهسا کاویانی بروجنی، سعید فرقانی صفحه 221
  مقدمه
  زیره های غلتکی به صورت نمای قوس دار در صفحه ساجیتال، یکی از رایج ترین اصلاحات درمانی در کفش های غلتکی به منظور تغییر یا تطابق با کینماتیک و کینتیک مفاصل اندام تحتانی می باشد. هرچند معیار تجویز این قوس ها بر اساس ملاحظات تئوری صورت می گیرد، انجام مطالعات تجربی و آزمون و خطا می تواند به تجویز مناسب تر و استفاده بهتر از آن ها کمک کند. رویکرد مکمل، استفاده از تکنولوژی های هوشمند به منظور پیش بینی نمای قوس جهت تطابق یافتن با وضعیت هر مفصل است. هدف از انجام مطالعه حاضر، پیش بینی نمای قوس کفش های غلتکی در صفحه ساجیتال بر اساس کینماتیک مچ پا طی راه رفتن با استفاده از تکنولوژی شبکه عصبی مصنوعی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 20 فرد سالم (با میانگین سنی 1/33 سال) در دو وضعیت استفاده از دو نوع کفش مختلف با دو نوع نمای قوس متفاوت در یک مسیر مستقیم 10 متری راه رفتند و کینماتیک مچ پای آنان با استفاده از نشانگرهای انعکاسی ثبت گردید. به شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شد تا حرکات مچ پا در صفحه ساجیتال در فاز استانس راه رفتن را با نمای قوس زیره غلتکی مورد استفاده تطبیق دهد و سپس بتواند نوع قوس بعدی را بر اساس اطلاعات قبلی داده شده به آن پیش بینی کند. به منظور آموزش شبکه عصبی، داده های حاصل از آنالیز حرکات مچ پای 13 نفر از شرکت کنندگان و نمای قوس زیره غلتکی کفش آن ها استفاده گردید (گروه شاهد) و از داده های دیگر شرکت کنندگان به منظور اعتباربخشی به اهداف مطالعه استفاده شد (گروه مورد).
  یافته ها
  دقت به دست آمده از آنالیز داده ها بسیار رضایت بخش بود؛ چرا که ضریب همبستگی بین یافته های پیش بینی شده و نمای واقعی قوس در داده های حاصل از گروه مورد برای هر دو نوع کفش غلتکی مورد استفاده در مطالعه، بیشتر از 95/0 حاصل شد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر یک الگوریتم جدید جهت مشخص کردن ویژگی های کفش غلتکی با استفاده از مدل شبکه عصبی به دست آمد. نتایج حاصل شده برای طراحان کفش، ارتوزها و پروتزهای اندام تحتانی و گچ/ چکمه های پیاده روی قابلیت استفاده دارد.
  کلیدواژگان: کفش غلتکی، کینماتیک مچ پا، شبکه عصبی مصنوعی
 • مائده بهاری، زهره شفیع زادگان، محمد امانی، زهرا حیدری، عبدالکریم کریمی صفحه 227
  مقدمه
  سردرد با منشا گردن (Cervicogenic headache)، یکی از انواع سردردهای مزمن و مکرر است که در اثر اختلالات عضلانی- اسکلتی گردن به وجود می آید. با توجه به مشکلات عضلانی مشاهده شده در بیماران مبتلا به سردرد با منشا گردن، ارتباط اختلال عملکرد عضلات گردنی با پوسچر سر و گردن و ارتباط بین انحناهای ستون فقرات و راستای لگن، ارزیابی پوسچر در این بیماران اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی پوسچر استاتیک ستون فقرات و لگن با بررسی زوایای مختلف از طریق عکاسی در حالت ایستاده بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 10 مرد مبتلا به سردرد با منشا گردن و 10 مرد سالم با سن و شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) همسان انجام شد. با استفاده از یک دوربین دیجیتال، از نماهای خلفی، قدامی و کناری آزمودنی ها عکس برداری با سه بار تکرار صورت گرفت و سپس زوایای پوسچرال با استفاده از نرم افزار AutoCAD اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  از بین زوایای اندازه گیری شده، میانگین زاویه گردن (2T-2C) (022/0 = P)، راستای افقی سر (001/0 = P)، راستای افقی اسکاپولاها (001/0 > P)، راستای افقی خارهای خاصره قدامی فوقانی (031/0 = P) و راستای افقی خارهای خاصره خلفی فوقانی (038/0 = P) بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت. پایایی درون آزمونگر در همه زوایای پوسچرال اندازه گیری گردید و مقدار بالا و قابل قبولی [72/0 < Intraclass Correlation Coefficient (ICC)] به دست آمد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد پوزیشن ناحیه فوقانی ستون فقرات گردنی مردان مبتلا به سردرد با منشا گردن در مقایسه با افراد سالم تفاوت دارد و مهره دوم گردنی نسبت به ستون فقرات گردنی- سینه ای جلوتر قرار گرفته است. از این رو، زاویه گردن می تواند شاخص خوبی برای نشان دادن راستای قرارگیری مهره دوم گردنی از طریق عکاسی با دوربین دیجیتال باشد.
  کلیدواژگان: سردرد با منشا گردن، پوسچر، عکاسی با دوربین دیجیتال
 • عارفه فتاح، عبدالکریم کریمی، حسین نگهبان، حمزه بهارلویی صفحه 235
  مقدمه
  نقطه ماشه ای در عضله تراپزیوس فوقانی، یافته شایعی در افراد مبتلا به دردهای ناحیه گردن است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش درمانی سوزن خشک (Dry needling) و اصلاح پاسچر بر پارامترهای درد، ناتوانی عملکردی گردن (Neck Disability Index یا NDI) و آستانه فشاری (Pressure threshold یا PT) در شرکت کنندگان مبتلا به سندرم نقاط ماشه ای عضله تراپزیوس فوقانی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و یک سوکور بود که در آن 15 شرکت کننده به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول درمان سوزن خشک و فیزیوتراپی رایج، گروه دوم آموزش اصلاح پاسچر و فیزیوتراپی رایج و گروه سوم (گروه شاهد) فقط فیزیوتراپی رایج دریافت نمودند. اثرات درمانی از سه جنبه PT (آلگومتر)، شدت درد (Visual analogue scale یا VAS) و NDI طی سه مرحله (پایه، جلسه آخر و 6 هفته بعد از درمان) مقایسه گردید.
  یافته ها
  با وجود اثرات معنی دار هر یک از روش های درمانی در افزایش PT، کاهش شدت درد و NDI (050/0 > P)، اما هیچ کدام از روش های درمانی در جلسه آخر نسبت به دیگری برتری معنی داری نداشت (050/0 < P)؛ در حالی که 6 هفته پس از درمان، دو گروه سوزن خشک و اصلاح پاسچر تغییرات معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند (050/0 > P). توان آزمون آماری در متغیر VAS در آخرین جلسه و 6 هفته بعد از درمان به ترتیب 68 و 79 درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیرات مثبت گروه های درمانی در طی زمان و تفاوت معنی دار دو گروه درمانی سوزن خشک و اصلاح پاسچر نسبت به گروه شاهد 6 هفته بعد از درمان، استفاده از این دو روش درمانی در شرکت کنندگان مبتلا به نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سوزن، پاسچر، نقطه ماشه ای، تراپزیوس
 • مقاله مروری
 • صبا صادقی، پریسا رضایی، حسین ابدالی، فاطمه درخشنده صفحه 243
  مقدمه
  ارزیابی های دستگاهی به دلیل داشتن پتانسیل برای ارزیابی کمی تشدید خیشومی، مورد توجه می باشد. یکی از این ابزارها نیزومتر (Kay elemetrics، Lincoln park، NJ) است. نیزومتر با اندازه گیری انرژی آکوستیک دهان و بینی در طی تولید گفتار و محاسبه نمره نیزالانس یک ارزیابی دستگاهی از نیزالیتی ارایه می دهد. مطالعه حاضر با مروری هدفمند بر آخرین مقالات و کتاب های منتشر شده در زمینه نیزالانس، به بررسی تاثیرات سن و محرک های گفتاری بر نمرات نیزالانس پرداخت.
  مواد و روش ها
  با استفاده از کلمات کلیدی «نیزالانس»، «نیزومتر»،« نمره هنجار نیزالانس»، «ارزیابی دستگاهی اختلالات تشدید» مقالات مرتبط در بازه زمانی سال های 1990 تا 2016 از پایگاه های اطلاعاتی ASHA، Pub Med، Science direct، Google scholar، Pro Quest، Cochrane، Wiley، SID، Iran Medex و Iran Doc استخراج شد.
  یافته ها
  تعداد 67 مقاله از پایگاه های ذکر شده به دست آمد و با توجه به معیارهای ورود و خروج، 38 مقاله که به بررسی تاثیر سن و جنس بر نمرات نیزالانس پرداخته بود، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحقیق انجام شده در رابطه با تاثیر سن و محرک گفتاری در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که علاوه بر سن و محرک گفتاری عوامل دیگری همچون زبان، لهجه، جنس و... هم از عوامل تاثیرگذار بر نیزالانس است، انجام یک مطالعه فرا تحلیلی جهت مشخص کردن تاثیر هر کدام از عوامل لازم می باشد.
  کلیدواژگان: نمره نیزالانس، سن، محرک گفتاری، مرور نظامند
|
 • Fereshteh Shamsian, Zohreh Farghadani-Chaharsughi Page 194
  Introduction
  Hearing is the most important sense for the natural development of speech and language; therefore, deaf individuals more commonly show signs of communication disabilities. Since reading skills depend on natural development of speech and language in childhood, reading impairments are prevalent in deaf people. Cochlear implantation, through providing auditory input and improving speech and language abilities, can improve reading prerequisites and reduce reading problems. This research aimed to compare reading speed and comprehension between cochlear implanted and healthy students in the first grade of primary school.
  Materials And Methods
  The average of text reading speed and percentage of reading comprehension responses was calculated in 11 cochlear implanted children and compared with that of 11 healthy students through statistical methods.
  Results
  The independent t-test showed significant differences between cochlear implanted and healthy students in terms of reading speed and percentage of reading comprehension responses (P
  Keywords: Reading speed, Reading comprehension, Cochlear implant, Healthy student
 • Maryam Barahimi, Yalda Kazemi, Mahbubeh Nakhshab Page 200
  Introduction
  Conversational skills are the most important pragmatic skills. Among conversational skills, conversational repair and clarification request have important roles in preventing communication failures. Social communication disorder (SCD) involves important defects in pragmatic language skills. Children with SCD constantly encounter communication failures due to defect in pragmatic and communication skills. Thus, presenting interventions focused on these skills is important. The aim of this study was to determine the effectiveness of intervention focused on conversational repair and clarification request in children with SCD.
  Materials And Methods
  This single subject, multiple probe study was conducted on 3 children with social communication disorder. The subjects were selected from among children of 5 to 7 years of age referring to a speech therapy clinic. The children were assessed 3 sessions before and 3 sessions after therapy. They were taught a variety of conversational repair and clarification request strategies during 12 therapy sessions, each lasting 40 minutes. Data were analyzed based on the visual analysis of charts drawn for each child and using improvement rate difference (IRD).
  Results
  Visual analysis of charts and IRD showed that the children improved in conversational repair and clarification request skills (IRD > 91% and IRD > 83%, respectively). After the intervention, subjects could use different conversational repair and clarification request strategies.
  Conclusion
  The efficacy of the intervention focused on conversational repair and clarification request skills in children with SCD was acceptable.
  Keywords: Pragmatics, Conversational repair, Clarification request, Social communication disorder, Single subject study design
 • Saeid Sadeghi, Forogh Mohammadian, Hamidreza Pouretemad, Hamidreza Hasanabadi Page 210
  Introduction
  One of the most important problems of children with nonverbal learning disabilities is clumsiness and poor coordination. This issue prevents children’s academic achievement and socio-emotional development. This study aimed to evaluate the effectiveness of sensory-motor integration on clumsiness in children with nonverbal learning disabilities.
  Materials And Methods
  The present study was performed through pre-test and post-test. For this purpose¡ 7 children with nonverbal learning disabilities (4 boys and 3 girls) in grades 2 to 5 of elementary school in Tehran¡ Iran¡ were selected using non-random sampling method. The Lincoln-Oseretsky motor scale was completed before and after the intervention and the data were analyzed using Wilcoxon test.
  Results
  Sensory-motor integration had a positive significant effect on balance (P = 0.017)¡ rough motor skills (P = 0.018)¡ fine motor skills (P = 0.016)¡ bilateral coordination (P = 0.012)¡ and total clumsiness score (P = 0.016).
  Conclusion
  The results showed that sensory-motor integration caused a significant difference in clumsiness in children with nonverbal learning disabilities and improved their motor skills in the four areas of balance¡ rough motor skills¡ fine motor skills¡ and bilateral coordination.
  Keywords: Sensory, motor integration methods, Clumsiness, Nonverbal learning disability
 • Hamid Reza Pouretemad, Jalil Fathabadi, Saeid Sadeghi, Bita Shalani Page 216
  Introduction
  One of the most important problems in people with autism spectrum disorder (ASD) is a deficiency in social skills that appear at an early age and impair or limit daily functioning. The aim of this study was to evaluate social skills training on ASD symptoms in adolescents.
  Materials And Methods
  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest. The statistical population consisted of 60 adolescents with high-functioning ASD in Tehran¡ Iran. Through purposive sampling¡ 12 subjects were selected and participated in 10 sessions lasting 90 minutes (two sessions per week). The participants were evaluated using the Gilliam Autism Rating Scale (GARS).
  Results
  Social skills training did not have a significant effect on reducing stereotypical behavior (P = 0.11)¡ communication problems (P = 0.26)¡ social interactions (P = 0.08)¡ and symptoms of developmental disorders (P = 0.77).
  Conclusion
  Our findings indicate that social skills training alone has little impact on ASD symptoms in adolescents. Therefore¡ training that covers other troubled fields in these teenagers is recommended to alleviate the symptoms of this disorder.
  Keywords: Autism, Social skills, Adolescents
 • Mina Alikhani-Darabi, Maryam Zekri, Mahsa Kaviani-Boroujeni, Saeed Forghany Page 221
  Introduction
  Sagittal rocker profiles are one of the most commonly prescribed therapeutic footwear interventions to alter or adapt lower limb joints’ kinematics and kinetics. However¡ the prescription criteria for rocker profiles are commonly based on theoretical considerations. Thus¡ conducting experimental studies and experiment and error may result in their better prescription and use. A complementary approach is to use intelligent technology to predict curve profile to suit a specific joint position. The aim of this study was to predict sagittal curve profile of the rollover footwear from ankle kinematics while walking by applying an artificial neural network (ANN).
  Materials And Methods
  In the present study¡ 20 healthy participants (with mean age of 33.1 years) walked on a straight path for 10 meters wearing two different shoes with two different sole curved profiles and ankle kinematic data were collected using reflective markers. The ANN was trained to associate set of ankle sagittal plane motions during stance phase with outsole curve profiles¡ and then¡ predict the latter based on the former. The ANN was trained using the data from 13 participants (control group) to obtain the model and the data from the remaining participants (intervention group) was used for the validation of the study purposes.
  Results
  The achieved accuracy was very satisfactory¡ since the correlation coefficients between the predicted output and the actual curve profile in the validation data were higher than 0.95 for both types of rollover footwear.
  Conclusion
  In this study¡ a novel algorithm was proposed for sole curve profile characterization of rollover footwear using an ANN model. The results of this study may be useful to designers of footwear¡ lower limb prostheses¡ orthoses¡ and walking casts/boots.
  Keywords: Rollover footwear, Ankle kinematics, Artificial neural network
 • Maedeh Bahari, Zohreh Shafizadegan, Mohammad Amani, Zahra Heidari, Abdolkarim Karimi Page 227
  Introduction
  Cervicogenic headache (CGH) is a type of chronic and recurrent headache that originates from cervical musculoskeletal impairments. The muscular disorders observed in patients with CGH, relation between head and neck posture and cervical muscles dysfunction, and association between pelvic alignment and spinal curves highlight the importance of postural assessment in these patients. Therefore, the objective of this study was the assessment of spinal and pelvic posture in men with CGH via photogrammetry in static standing position by measuring different angles.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 10 men with CGH and 10 healthy men with matched age and body mass index (BMI) were recruited. A digital camera was used to take photographs from anterior, posterior, and lateral views (3 photographs from each viewpoint). The postural angles were measured using the AutoCAD software.
  Results
  Among the measured postural angles, the mean of cervical inclination (C2-T2) (P = 0.022), head horizontal alignment (P = 0.001), scapula horizontal alignment (P 0.72].
  Conclusion
  It seems that the upper cervical position of men with CGH differs from that of healthy subjects and C2 is more forward relative to the cervicothoracic spine. Therefore, the cervical inclination angle could be a suitable indicator of C2 position through photogrammetry.
  Keywords: Cervicogenic headache, Posture, Photogrammetry
 • Arefeh Fattah, Abdolkarim Karimi, Hossein Negahban, Hamzeh Baharlouei Page 235
  Introduction
  Myofascial trigger points in upper trapezius have been reported as a common symptom of patients with neck pain. The aim of this study was to compare the effects of dry needling and postural correction reeducation on pain, pain threshold, and functional disability in patient with upper trapezius trigger points.
  Materials And Methods
  This pilot study was a single-blind, randomized clinical trial. The 15 participants were randomly assigned to 3 groups; the first group received dry needling and conventional physiotherapy, the second group received postural correction (PC) and conventional physiotherapy, and the third group (control) received only conventional physiotherapy. Interventional effects were examined in three aspects including pain pressure threshold, neck pain, and functional disability using an algometer, visual analogue scale (VAS), and the Neck Disability Index (NDI), respectively. Patients were evaluated at the three stages of before the treatment, immediately after the treatment, and 6 weeks after the last treatment session.
  Results
  Despite the significant effects of the three treatment methods on increased pain threshold, and reduced severity of pain and functional disability (P 0.05). However, significant differences were observed between the two interventional groups ýand the control group (P
  Conclusion
  Due to the positive effects of dry needling and postural correction reeducation and the significant difference of these groups with the control group 6 weeks after the treatment, the use of these treatment methods is recommended in individuals with upper trapezius trigger points.
  Keywords: Needle, Posture, Trigger point, Trapezius
 • Saba Sadeghi, Parisa Rezaei, Hossein Abdali, Fatemeh Derakhshandeh Page 243
  Introduction
  Instrumental assessments can provide numerical values in nasality assessment. One of these instruments is the nasometer (Kay Elemetrics¡ Lincoln Park¡ NJ¡ USA). The nasometer measures the oral and nasal acoustic energy during speech and the resultant signal is expressed as a nasalance score. The aim of the current review was to study the impact of age and speech stimulus on nasalance score through a systematic review of studies on nasalance.
  Materials And Methods
  The ASHA publication¡ PubMed¡ ScienceDirect¡ Google Scholar¡ Cochrane¡ Wiley¡ ProQuest¡ IranDoc¡ and SID databases were searched using the keywords “nasalance”¡ “nasometer”¡ “normative nasalance score”¡ and “instrumental assessment of resonance disorders” for related articles published between 1990 and 2016.
  Results
  Based on the inclusion and exclusion criteria¡ 38 of the 67 published documents were selected to be reviewed. The review showed that different studies had obtained different results regarding the effect of age and speech stimulus on nasalance scores.
  Conclusion
  As¡ in addition to age and speech stimulus¡ many factors (like language¡ accent¡ and gender) affect nasalance scores¡ a meta-analysis study seems to be necessary on this topic.
  Keywords: Nasalance scores, Age, Speech Stimulus, Systematic review