فهرست مطالب

پرستاری کودکان - سال سوم شماره 3 (بهار 1396)
 • سال سوم شماره 3 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی میزان فعالیت جسمی روزانه در نوجوانان سنین 20-14 سال شهر اهواز 1394
  اشرف سادات حکیم*، نیره خاشعی، سیدمحمود لطیفی، فاطمه دره قائدی صفحات 1-8
  مقدمه
  با توجه به نقش فعالیت جسمی منظم در سلامت انسان، بررسی مدت و میزان آن در بین نوجوانان، برای تغییر الگوی فعالیت جسمی ارزشمند است. هدف از این مطالعه تعیین میزان فعالیت جسمی نوجوانان سنین 20-14 سال شهر اهواز می باشد.
  روش
  در این مطالعه توصیفی مقطعی(1394)، 150 نوجوان 20-14 سال به روش تصادفی از مراکز بهداشتی شهر اهواز انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه می باشد که پرسشنامه اول شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه دوم پرسشنامه فعالیت جسمی روزانه بوده است که براساس شدت فعالیت فیزیکی به 9 مورد تقسیم شده و موارد آن به ترتیب از بالا به پایین از بی تحرکی(0/9متز) تا فعالیت های شدید(بیش از6 متز) را نشان می دهد.
  یافته ها
  میانگین سن افراد شرکت کننده 1/5±17/04 می باشد. میزان فعالیت جسمی با شدت بیش از 2 متز با تفاوت معنی داری 0/05>p در پسران (9/7±13/44 مت ساعت در روز) بیشتر از دختران (9/9±9/06 مت ساعت در روز) و انرژی مصرفی روزانه در اثر فعالیت های با شدت بیش از 2 متز با تفاوت معنی داری 0/05>p در پسران (740/8±891/72 کیلوکالری) بیشتر از دختران (567±557/27 کیلوکالری) بود. همچنین تفاوت آماری معنی داری از نظر میزان فعالیت روزانه با شدت بیش از 2 متز و انرژی مصرفی ناشی از آن در بین دو دوره میانی و پایانی نوجوانی و با افزایش سن مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان دهنده کمتر بودن مدت و شدت فعالیت جسمی روزانه نسبت به مقادیر توصیه شده (روزانه 30 تا 60 دقیقه فعالیت شدید) درسنین 20-14 سال و بوی‍ژه در نوجوانان دختر می باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت جسمی، فعالیت جسمی روزانه، نوجوان
 • مهربانو امیرشاهی*، اکرم ثناگو، فاطمه میرشکاری صفحات 9-12
  مقدمه
  هیدروپس فتالیس، تجمع مایع اضافی در جنین است. بسته به شدت و علت هیدروپس، ممکن است ادم جنین و جفت، آسیت، پلورال افیوژن و افیوژن پریکارد وجود داشته باشد. هیدروپس فتالیس، می تواند ثانویه به ناسازگاری Rh باشد و یا منشا غیرایمنی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر، معرفی یک مورد هیدروپس فتالیس با منشا غیرایمنی است که در طی زایمان تشخیص داده شد.
  معرفی بیمار: مادری نخست زا، با شکایت از دردهای زایمانی و پارگی کیسه آب و با سن حاملگی 30 هفته، به مرکز تسهیلات زایمانی مراجعه و طی یک زایمان طبیعی، نوزاد دختری را بدنیا می آورد که هیدروپیک بوده، تابلوی بالینی آسیت را دارد و به شدت بدحال است و 5 دقیقه پس از تولد فوت می شود. گروه خونی مادر، O مثبت و نوزاد، B مثبت بود.
  نتیجه گیری
  هیدروپس فتالیس با منشا غیرایمنی، شرایطی است که اغلب نیاز به درمان اورژانسی دارد. مشاوره و کنترل دقیق بارداری، می تواند منجر به کشف اتیولوژی و شدت این بیماری شود.
  کلیدواژگان: هیدروپس فتالیس، ادم، آسیت
 • منصوره توانگر، منصوره بهرامی پور اصفهان*، جعفر نصیری صفحات 13-19
  مقدمه
  اختلالات طیف اتیسم مجموعه ای از اختلال های مرتبط هستند که بر رشد اجتماعی وتوانایی برقراری ارتباط کودک تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش «برنامه توجه اجتماعی وارتباط »بر مهارت پرستاران بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین (ع)اصفهان در تشخیص زود هنگام نوپایان در معرض خطر اختلالات طیف اتیسم اجرا شد.
  روش
  طرح پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پرستاران شاغل در بیمارستان امام حسین (ع) بوده که به روش نمونه گیری در دسترس40 نفر انتخاب وسپس در دو گروه 20 نفره آزمایش وکنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند. مهارت پرستاران با استفاده از چک لیست «توجه اجتماعی وارتباط »باربارو، 2011 ارزیابی سپس دوره آموزشی 3جلسه ای برای گروه آزمایش ارائه ودر مرحله بعد از آن پس آزمون برروی گروه آزمایش وکنترل اجراشد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد بین پیش آزمون وپس آزمون مهارت پرستاران در تشخیص علایم توجه اجتماعی نوباوگان ونوپایان در معرض خطر به اختلالات طیف اتیسم در گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار وجود دارد p=0/001)). همچنین بین پیش آزمون وپس آزمون مهارت پرستاران در تشخیص زود هنگام «علایم ارتباط » نوباوگان ونوپایان در معرض خطراختلالات طیف اتیسم در گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار وجود دارد p=0/001)).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که اگر پرستاران از کلاسهای آموزشی برنامه «توجه اجتماعی وارتباط »استفاده نمایند می توانند نوباوگان ونوپایان در معرض خطر اختلالات طیف اتیسم را در 8ماهگی شناسایی وبرای ادامه درمان به متخصصین ارجاع دهند
  کلیدواژگان: اختلالات طیف اتیسم، نوپایان در معرض خطر، تشخیص زود هنگام، مهارت پرستاران، توجه اجتماعی و ارتباط
 • رقیه اسدی گندمانی*، سمانه نصیری ورگ، عباس نساییان صفحات 20-25
  مقدمه
  معلولیت عبارت است از ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت‏های زندگی فردی یا اجتماعی که به علت وجود نقصی مادرزادی یا عارضه‏ای در قوای جسمانی و روانی اتفاق می‏افتد. تاثیری که معلولیت بر وضعیت اجتماعی/ روانی فرد بر جای می‏گذارد غیر قابل انکار است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری و تاب آوری نوجوانان با معلولیت جسمی بود.
  روش
  روش این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه نوجوانان با معلولیت جسمی شهرستان شیروان در سال 1394 می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 30 نفر از نوجوانان با معلولیت بود که با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس به طور تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند. ابتدا هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش آموزش های مرتبط به مهارت‏های زندگی را طی 9 جلسه 1/5 ساعته دریافت کرد. در پایان دوره آموزشی، هر دو گروه مجددا مورد پس آزمون قرار گرفتند.
  یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت‏های زندگی بر میانگین نمرات سازگاری و تاب آوری نوجوانان با معلولیت جسمی در پس آزمون تاثیرگذار است (0/05P<).
  نتیجه‏ گیری: یادگیری مهارت‏های زندگی می‏تواند نقش تاثیرگذاری در موفقیت و سازگاری در زندگی داشته باشد. کودکان با معلولیت ممکن است نتوانند بسیاری از این مهارت‏ها را بدون آموزش بیاموزند، بنابراین لازم است تا این مهارت‏ها را به صورت مستقیم به آن‏ها آموزش دهیم تا از آن طریق بتوانند بر چالش‏های زندگی غلبه کرده و موفقیت بیشتری به دست آورند.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، تاب آوری، سازگاری، نوجوانان با معلولیت جسمی حرکتی
 • سیدعلی حسینی*، عبدالصالح زر، مریم خدادوست، امامه حجازی صفحات 26-31
  مقدمه
  در رابطه با اثرات فعالیت های ورزشی بر عوامل آمادگی جسمانی کودکان کم توان ذهنی مطالعات کمی صورت گرفته است، لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات قامتی و تعادلی بر عوامل آمادگی جسمانی کودکان کم توان ذهنی می باشد.
  روش
  30 نفر از داوطلبین دانش آموزان ابتدایی مدرسه کم توان ذهنی لاله یک شهرستان یاسوج به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در ابتدا در پیش آزمون از تمامی آزمودنی ها تعادل ایستا، تعادل پویا، قدرت عضلانی، انعطاف پذیری و استقامت عضلانی اندازه گیری شد. در ادامه آزمودنی ها به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. سپس گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات ورزشی منتخب را انجام دادند و گروه کنترل فقط فعالیت های روزانه خود را انجام دادند. در پایان هشت هفته مجددا مشابه با پیش آزمون تمامی متغیرها اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات قامتی و تعادلی اثر معنی داری بر بهبود تعادل ایستا (0/02=p)، انعطاف پذیری (0/001=p) و استقامت عضلانی (0/006=p) کودکان کم توان ذهنی دارد با این وجود اثر معنی داری بر بهبود تعادل پویا (0/99=p) و قدرت عضلانی (0/11=p) کودکان کم توان ذهنی ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر نتیجه گیری می شود جهت بهبود عوامل آمادگی جسمانی کودکان کم توان ذهنی می توان از هشت هفته تمرینات قامتی و تعادلی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تمرینات قامتی، تمرینات تعادلی، آمادگی جسمانی، کودکان کم توان ذهنی
 • ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، لیلا عزیزخانی* صفحات 32-39
  مقدمه
  آموزش عامل مهم در پیشرفت دانش در حرف مراقبتی بهداشتی است. دوره های آموزش مجازی به دلیل انعطاف پذیری این نظام آموزشی، امکان خوبی را برای گسترش محتوای علمی و افزایش عمق یادگیری فراهم می کند.این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر آموزش مجازی در افزایش دانش و اثربخشی آن در پرستاری از نوزادان صورت گرفته است.
  روش
  در این مطالعه نیمه تجربی 80 نفر از پرستاران شاغل در بخش های نوزادان سطح سه مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش تصادفی(به شیوه قرعه کشی) به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند و سپس با استفاده از سامانه نماد مجازی(ازطریق سیستم مدیریت یادگیری) دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه مداخله2 ماه از طریق سامانه به صورت غیرهمزمان با استفاده از محتوای آموزشی چند رسانه ایی دیداری( وادکست)، شنیداری(پادکست) و نوشتاری آموزش دریافت کردند. مطالعه در طی 5 ماه در سال 1394 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و توانایی مراقبتی (Caring Ability Inventory)در روز اول و دو ماه پس از شروع مداخله به صورت پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد.
  یافته ها
  واحدهای پژوهش در دو گروه مداخله و شاهد، از نظر تمامی متغیرهای جمعیت شناختی، همگن بودند. نتیجه حاصل از آزمون های آماری تی زوج و مستقل نشان داد، بین میانگین امتیاز توانایی مراقبتی دوگروه مورد مطالعه، پیش از مداخله (0/001p= )اختلاف آماری معنی داری وجود داشت.همچنین اختلاف بین میانگین امتیاز توانایی مراقبتی گروه شاهد قبل و بعد از مطالعه (0/071p= ) معنی دارنبود. اما بین میانگین امتیاز توانایی مراقبتی گروه مداخله قبل و بعد از مداخله( 0/001P <) و بین میانگین امتیاز توانایی مراقبتی دو گروه مورد مطالعه، پس از مداخله (0/001P <)، اختلاف آماری معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یادگیری الکترونیکی به عنوان یک شیوه انعطاف پذیر، که امکان دسترسی به محتوای آموزشی چند رسانه ای و جذاب را در هر زمان و مکان برای پرستاران فراهم می سازد، جهت آموزش پرستاران نوزادان و سایر بخش ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، یادگیری الکترونیکی، توانایی˓ مراقبتی، مراقبت های ویژه نوزادان
 • منصور بیرامی، عاطفه زارعی، شیرین زینالی* صفحات 40-45
  مقدمه
  زایمان، یکی از تجارب زندگی مادران می باشد که برخی از آن ها توام با مشکل و مخاطرات می باشد. هدف مطالعه ی حاضر، مقایسه دلبستگی ، عدم خصومت و رضایت از تعامل مادر-فرزند در مادران دارای زایمان های آسان، دشوار و زودرس بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی – تحلیلی مقطعی و از نوع علی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش کلیه مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهر تبریز در سال 1392 بود . از مادران مراجعه کننده 180 مادر به روش در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه ی استاندارد دلبستگی پس از تولد را تکمیل نمودند. لازم به ذکر است روایی آلفای کرونباخ 69/. و پایایی بازآزمون آن 86/. بدست آمده است. پرسشنامه داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار sppss و روش تحلیل واریانس چندراهه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تفاوت دلبستگی پس از تولد (32/3F=)، کیفیت دلبستگی(29/3F=)، عدم خصومت(36/2F=) و رضایت از تعامل(17/2F=) در گروه های سه گانه ی زایمان آسان، دشوار و زودرس از نظر آماری معنی دار می باشد (0/001P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه ی حاضر و نیز در نظر گرفتن پژوهش های قبلی می توان چنین نتیجه گرفت که تجربه ی زایمان زودرس و دشوار بر رابطه ی بین مادر-کودک تاثیر منفی می کذارد.
  کلیدواژگان: زایمان آسان، زایمان زودرس، زایمان دشوار، دلبستگی، عدم خصومت و رضایت از تعامل
 • مهدیه ذکایی، پریسا سادات سیدموسوی*، لیلی پناغی صفحات 46-54
  مقدمه
  تشخیص سرطان در دوران کودکی، فرایند درمان و بستری شدن کودک، بر موقعیت زندگی کل خانواده تاثیر می گذارد و یکی از پراسترس ترین تجربه های والدین است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعارض زناشویی در والدین دارای کودکان مبتلا به سرطان و عادی و مقایسه ادراک کودکان مبتلا به سرطان و عادی از تعارض والدین بود.
  روش
  جامعه پژوهش برای گروه کودکان مبتلا به سرطان، بیمارستان محک و برای کودکان عادی دانش اموزان 9 تا 12 ساله شهر تهران بود که از 3 مدرسه در شمال، مرکز و جنوب تهران انتخاب شدند. نمونه گیری برای هر دو گروه به صورت دردسترس انجام شد. در مجموع 135نفر (45 کودک مبتلا به سرطان و90 کودک عادی) به همراه مادرانشان در پژوهش شرکت داشتند. مادران، مقیاس تعارض زناشویی ثنایی و ترابی (MCQ-1375) پاسخ داده و کودکان پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض والدین، فرم کودکان (CPIC-Y- 1992) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش واریانس چندمتغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد والدین کودکان مبتلا به سرطان در زیر مقیاس های افزایش واکنش هیجانی، کاهش رابطه جنسی، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و جلب حمایت فرزندان نمرات بالاتری نسبت به والدین کودکان عادی دریافت کردند ولی در جداکردن امور مالی و ارتباط موثر با یکدیگر، تفاوتی با هم نداشتند. در متغیر ادراک تعارض والدین، تفاوت دو گروه در زیرمقیاس مقابله شناختی با تعارض معنادار بود به گونه ای که گروه کودکان مبتلا به سرطان نمرات بالاتری به دست آوردند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که شرایط بیماری کودکان سرطانی می تواند بر جنبه هایی از روابط زناشویی تاثیر منفی گذاشته و برخی دیگر از جوانب زندگی خانوادگی مانند ارتباط با دیگران را ارتقا بخشد. همچنین کودکان سرطانی به دلیل شرایط روانشناختی خویش که شاید ناشی از خودمقصربینی آنها باشد، تعارض والدین را به گونه ای متفاوت ادراک کرده و همچنین مقابله شناختی آنها با شرایط دشوار تا حدی متفاوت از کودکان عادی است.
  کلیدواژگان: سرطان، تعارض زناشویی، ادراک کودکان از تعارض والدین
|
 • Evaluation of daily physical activity in adolescents 14-20 years in Ahvaz, 2016
  Ashrafalsadat Hakim*, Nayyereh Khashei, Seyed Mahmoud Latifi, Fatemeh Darrehghaedi Pages 1-8
  Introduction
  Considering the role of regular physical activity on human health, term review and rate among adolescents, to change the pattern of physical activity is valuable. The aim of this study was to determine levels of physical activity in adolescents 14-20 years in Ahvaz.
  Method
  In this cross-sectional study (2016) 150 adolescents (14-20 years-old) were randomly selected health centers in Ahvaz. Data Collection tools by two questionnaires. The first questionnaire consisted of demographic and second questionnaire of physical activity daily, according to the intensity of physical activity in 9 case divided and it in order from top to bottom of inactivity (9.0 Metz ) to intense activity (more than 6 METs) shows.
  Result
  The average age of participants is 17.04±1.5. Levels of physical activity with intensity more than 2 METs Significantly p
  Conclusion
  The findings study indicative the duration and intensity of physical activity less than the recommended amounts (daily 30 to 60 minutes of vigorous activity) is at the age of 14-20 years and especially in adolescent girls.
  Keywords: Physical activity, Daily physical activity, Adolescent
 • M. Amirshahi*, A. Sanagoo, F. Mirshekari Pages 9-12
  Introduction
  Hydrops fetalis is accumulation of excess fluid in the fetus. Depending on the severity and cause of hydrops, may be exist edema of the fetus and placenta, ascites, pleural effusion, and pericardial effusion. Hydrops fetalis can be secondary to Rh incompatibility or nonimmune origin. The aim of this study was to introduce a nonimmune hydrops fetalis that was diagnosed during labor.
  Case report: Primi para mother with complaint of contractions and rupture of membranes and with gestational age of 30 weeks referred to birth center and during a normal vaginal delivery, was born a baby girl that hydropic, has ascites clinical picture and severely ill and dead 5 minutes after the birth. Maternal blood group was O positive and infant, B positive.
  Conclusion
  Nonimmune hydrops fetalis is condition that often requires emergency treatment. Consulting and precise control of pregnancy, can lead to the discovery of the etiology and severity of the disease.
  Keywords: hydrops fetalis, ascites, edema
 • Mansoureh Tavangar, Mansoureh Bahramipour Isfahan*, Jafar Nasiri Pages 13-19
  Introduction
  Autism Spectrum Disorders are a collection of related disorders that affect children's social growth and ability to communicate The present study aimed to define the efficacy of social attention and communication educational program on nurse's skill concerning early identification of infants and toddlers at risk of Autism Spectrum Disorder in Imam Hossein professional hospital in Isfahan.
  Methods
  This is a quasi-experimental study. Study population comprised all nurses, working in Imam Hossein professional hospital, who were selected through convenient sampling (n=40) , and then, were randomly assigned to study and control groups (n=20, n=20). Nurse's skill was assessed by Social Attention and Communication Study (SACS) checklist (Barbaro , 2011) . Educational program was conducted for study group for three sessions. Finally, post -test was administrated in both study and control groups.
  Results
  ANCOVA test showed a significant difference between pre-test and post-test scores of nurse's skill in early identification of the infants and toddlers at risk of Autism Spectrum Disorder in study and control groups(p=0.001). There was also a significant difference between pre-test and post-test scores of nurse's skill in early detection of communication signs in infants and toddlers at risk of Autism Spectrum Disorder in study and control groups(p=0.001).
  Conclusion
  The results showed that nurse's training program known as "social interest relationship" could be used to detect risk for autism spectrum disorders and to continue the treatment at 8 months.
  Keywords: Autism Spectrum Disorders, Infants, toddlers at risk of early identification of Autism Spectrum Disorder, nurse's skill, Social Attention, Communication Study (SACS)
 • Roghayeh Assadi Gandomani*, Samane Nasiri Varg, Abbas Nesayan Pages 20-25
  Introduction
  Physical disability is an inability to perform all or part of personal or social life activities because of congenital problems or defects in physical and mental potency. The impact of disability on social / psychological position of individuals is undeniable. The aim of this study was to evaluate the effect of life skills training on the adaptation and resilience in adolescents with physical disabilities.
  Methods
  Method of this study was quasi-experimental with pre-test and post-test with the control and experimental groups. The population of this study was all adolescents with physical disabilities in Shirvan city in 2015. The statistical sample was included 30 adolescents with disabilities who were selected through available sampling method, and then randomly assigned 15 adolescents in the experimental group and 15 adolescents in the control group. First conducted pretest on both of groups and then the experimental group received life skills training in 9 sessions (90 minutes). After training, post-test was conducted on both of groups.
  Result
  The results showed that life skills training had significant effect on adaptation and resilience in adolescents with physical disabilities (p
  Conclusion
  Learning life skills can be crucial for the success and adjustment in life. Children with disabilities may not be able to learn many of these skills without training. So we have to teach directly them these skills so that they can overcome life challenges and achieve more success.
  Keywords: life skills, resiliency, adaptation, adolescents with physical disabilities
 • Seyed Ali Hoseini*, Abdossaleh Zar, Maryam Khodadoust, Emameh Hejazi Pages 26-31
  Introduction
  There are few researches about effects of exercises on physical fitness factors of children with mental retardation. Aim of present study is to review the effect of eight weeks posture and balance training on physical fitness factors of mental retardation children.
  Methods
  30 voluntary students of Laleh Mental Retardation Elementary School of Yasuij city were selected as sample purposively. In the pretest stage all subjects were measured with the static balance, dynamic balance, muscle strength, flexibility and muscle endurance and then all subjects were divided into two groups of experimental and control. The experimental group trained selective exercises for eight weeks and the control group just did their daily activities. After eight weeks in posttest, all variables were measured again similarly as the prertest stage.
  Findings: Results showed that eight weeks posture and balance training has significant effect on improvement of static balance (p=0.02), flexibility (p=0.001) and muscle endurance (p=0.006) of children with mental retardation; nevertheless it has no significant effect on improvement of dynamic balance (p=0.99) and muscle strength (p=0.11) of children with mental retardation.
  Conclusion
  regards to findings of present research, it is concluded that to improve the physical fitness of children with mental retardation, we can use eight weeks posture and balance training.
  Keywords: posture trainings, balance trainings, physical fitness, mental retardation children
 • Maliheh Kadivar, Naima Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, Leila Azizkhani* Pages 32-39
  Introduction
  Education is an important issue in improvement knowledge of health care professionals. The Web-based education could be considered because of the flexibility of the education system, a good opportunity to extend, and deepen learning of scientific content providers. This study aimed to assess the impact of virtual learning in increasing knowledge and its effectiveness inNICU.
  Method
  In this quasi- experimental study,80 nurses working in the neonatal intensive care in third unite of chosen hospital of Tehran University of Medical Sciences using random samples method (lottery)were divided into two experimental and control groups. And then use virtual symbol system [ through learning management system(LMS)] of the virtual school of Tehran University of Medical Sciences, the experimental group received two months of training through an asynchronous on–line learning method using the educational content in the form of visual (multimedia files), audio (podcasting) and text files (PDF) were. The study was conducted during 2 months in 2015-2016. Data collected by demographic questionnaire and caring ability scales CAI on the first day and two months after intervention for pre-test and post-test were collected.
  Results
  Subjects in the intervention and control groups in terms of demographic variables were matched. The results of the independent and paired samples T test showed, between the unmeant score of caring ability in two groups before the intervention(p=0.001) And between the mean caring ability before and after the study (p =0.071), there was no statistically significant difference. But between the mean caring ability intervention group before and after the intervention (P
  Conclusion
  E-learning can be used as a flexible manner, which allows access to multimedia and interactive educational content at any time and place to provide for nurses, and using to train for newborn' nursing and other sectors.
  Keywords: E- learning, Virtual training, Caring, Ability. NICU
 • Mansour Bayrami, Atefeh Zarei, Shirin Zeinali* Pages 40-45
  Introduction
  Delivery or childbirth is one of mother,s life experiences , some of which are associated with problems . The present study aimed to compare attachment , non-hostility , and satistaction with mother-child interaction in mothers who have had easy, preterm , and dystocia deliveries.
  Method
  This study was conducted with a comparative cross-sectional descriptive method. The study population was all mothers referred to medical centers in Tabriz city in 2011.Accordingly, 180 mothers were selected with convenience samling and completed Maternal Postnatal Attachment Scale (MPAS). Cronbach's alpha reliability and and test-retest validity were 0.69 and 0.86, respectivly. Data were analyzed using spss software and multivariate analysis of variance.
  Results
  Finding showed that there was a significant difference between three groups with easy, preterm and systocial deliveries in post natal attachment (f=32.3), quality of attachment (29.3), non-hostility (36.2) and saticfaction with mother-child interaction (17.2)with (p=o.oo1).
  Conclusion
  Given the results of the present study as well as previous studies , it could be concluded that having preterm and dystocia deliveries has a negative effect on mother-child relationship.
  Keywords: Easy Delivery, preterm Delivery, Dystocia, Postnatal attachment, Non-hostility, Satisfaction with mother-child Interaction
 • Mahdie Zokaei Ashtiani, Parisa Sadat Seyed Mousavi*, Leili Panaghi Pages 46-54
  Introduction
  Diagnosing of pediatric cancer, process of treatment and hospitalization can effect on whole family and is one of the most stressful experiences of parents. Then in this research, our propose was the comparison of marriage conflict and perception of parents conflict in children with cancer and normal.
  Method
  The population for children with cancer included Mahak hospital and for Normal children were all the 9 to 12 years old students of Tehran that selected from 3 school in north, center and south of Tehran. Sampling for both groups did through available sampling. mothers completed the Marital Conflict Scale and Children completed the Child’s Perception of Parental Conflict Questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  The results of MANOVA showed that parent of child with cancer got higher score in Emotional reaction, reduce in sextual relationship, increase in relationship with own family, get support from healthy children. But there is no difference betwenn financial task and efficial relationship.Also, children with cancer showed higher score in subscale of child’s perception of conflict showed a significant different in cognitive cope with conflict.
  Conclusion
  The results showed that cancer in child can make negative influence on some aspects of marital relations and other aspects of family life, such as relationships with others. Also, children with cancer may experience feel of guilty because of their psychological condition, it cause that they interpretation parent’s conflict in a different way, as well as cognitive coping with difficult situations are somewhat different from normal children.
  Keywords: cancer, marital conflict, child's perception of conflict