فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و چهارم شماره 11 (بهمن 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 11 (بهمن 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا رضایی، لیلا کهن *، مجید یاوریان صفحات 861-867
  زمینه و هدف
  سیرتوئین-1 (SIRT-1) یک پروتئین داستیلاز است که نقش مهمی در بسیاری از فرایندهای سلولی دارد. در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) سطح سرمی SIRT-1 نسبت به زنان سالم بالاتر است. هدف این مطالعه، بررسی نقش پلی مورفیسم SIRT-1 rs7895833 در استعداد ابتلا به PCOS است.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 456 زن ایرانی در فاصله زمانی فروردین تا اسفند 1394 صورت گرفت. نمونه خون از 274 زن مبتلا به PCOS و 182 زن سالم در بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز که از لحاظ سن (5±) همسان سازی شدند، جمع آوری شد. پس از استخراج DNA، تعیین ژنوتیپ SIRT-1 rs7895833 با روش Tetra-ARMS PCR انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS ویرایش 18 استفاده شد.
  نتایج
  در مدل غالب برای آلل G (مقایسه بین AG+GG در مقابل AA)، ژنوتیپ های AG+GG پلی مورفیسم rs7895833 در ژن SIRT-1 با افزایش خطر ابتلا به PCOS همراه بودند (002/0=p، 24/3-32/1:CI 95%، 01/2:OR). بعلاوه، ارتباط معنی داری بین آلل G و ابتلا به PCOS وجود داشت (008/0=p، 91/1-10/1:CI 95%، 45/1:OR).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ارتباط احتمالی پلی مورفیسم rs7895833 ژن SIRT-1 و استعداد ابتلا به PCOS را نشان دادند.
  کلیدواژگان: سندروم تخمدان پلی کیستیک، SIRT-1، چاقی، پلی مورفیسم
 • مرتضی طاهری *، خدیجه ایران دوست صفحات 868-875
  مقدمه
  شیوع افسردگی در دوران بارداری ازجمله موضوعاتی است که محققان را بر آن داشته تا به مطالعه در مورد پیشگیری و یا درمان آن بپردازند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت بدنی مادران افسرده در دوران بارداری بر شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان است.
  روش بررسی
  روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. سه گروه: افسرده (27=n)، افسرده دارای فعالیت بدنی (32=n)، و گروه کنترل (30=n) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی وضعیت افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. برنامه تمرین هوازی شامل 8 هفته (3 بار در هفته، به مدت 30 دقیقه با شدت 40-50 درصد حداکثر ضربان قلب استراحتی) بود. پس از زایمان، پژوهشگران ارقام مربوط به سه شاخص رشد جسمی عمده یعنی قد، وزن و اندازه دور سر نوزادان را استخراج کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که سه شاخص رشدی دور سر، قد و وزن در نوزادان مادران افسرده به طور معنی داری کمتر از نوزادان مادران غیرافسرده و مادران افسرده با فعالیت بدنی بود (05/0 P≤). به ترتیب گروه کنترل و مادران افسرده با فعالیت بدنی، نوزادانی با شاخص بهتر رشد به دنیا آوردند. نتیجه دیگر نشان داد که سطح افسردگی گروه افسرده با فعالیت بدنی متعاقب پروتکل تمرینی از درجه بالا به درجه افسردگی متوسط بهبود یافت )001/0P=).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد فعالیت بدنی راهکاری موثر در جهت کاهش میزان افسردگی مادران باردار و بهبود شاخص های رشدی نوزادان است.
  کلیدواژگان: شاخص های رشدی، افسردگی، بارداری
 • مهدی مسعودی کرهرودی، حسین هنری *، مسعود عبدالهی صفحات 876-886
  زمینه و هدف
  یکی از راه های تقویت اثر واکسن ها استفاده از ادجوانت ها می باشد. STxB شیگلا دارای نقش ادجوانتی و حاملی بوده و می توان با ممزوج کردن آنتی ژن های کاندیدای واکسن با این ادجوانت به تولید واکسن مناسب پرداخت. BLF1نقش مهمی در بیماری زایی و ایجاد عفونت توسط بورخولدریا سودومالئی دارد. هدف این مطالعه، بیان ژن blf1-stxB در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش می باشد.
  روش کار
  ژن صناعی در پلاسمید pUC57 از شرکت ندای فن خریداری شد. پلاسمید pUC57 حاوی ژن blf1 با جایگاه های آنزیمی BamHI وSalI در وکتور بیانی pET28a(+)-stxB زیرهمسانه سازی گردید و به باکتری E. coli سویه BL21(DE3) تراریخت (ترانسفورم) شد. بیان کاست ژنی blf1-StxB تحت القایIPTG انجام گردید. بعد از تخلیص پروتئین نوترکیب با ستون کروماتوگرافی، چهار نوبت متوالی به موش سوری تزریق شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، ژن blf1-stxB کلون شده در وکتور بیانی pET28a(+) به وسیله ی PCR و آنالیز آنزیمی تایید گردید. همچنین پروتئین نوترکیب تولید شده به وسیله SDS-PAGE و لکه گذاری وسترن تایید شد. سپس آنتی بادی تولید شده از سرم موش جداسازی و توسط تست الایزا تایید گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه پروتئین BLF1 توانایی توقف پروتئین سازی و STxB دارای نقش ادجوانتی است. این پروتئین نوترکیب می تواند به عنوان کاندیدای واکسن علیه بورخولدریا سودومالئی و شیگلا دیسانتری مورد استفاده واقع شود.
  کلیدواژگان: بورخولدریا سودومالئی، میلوئیدوزیس، شیگلا، فاکتور A 4 شروع کننده رونویسی
 • سهیلا شجاعی سورک *، قاسم عسکری زاده، سید محمد حسین موسوی نسب صفحات 887-898
  مقدمه
  بارداری رویدادی است که بسیاری از دیدگاه های زندگی یک زن را تغییر می دهد و در سلامتی، احساس خوشبختی و نقش های اجتماعی یک زن تاثیر می گذارد و گاهی سبب بروز مشکلات روانی در آنان می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر سلامت عمومی و کیفیت خواب زنان باردار در سه ماهه سوم انجام شد.
  روش بررسی
  طرح پژوهش مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه ای به حجم 32 نفر از بین زنان باردار نخست زا که به مراکز بهداشتی و درمان یزد مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 16 نفر) قرار گرفتند. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه آزمایش 7 جلسه تحت آموزش تمرینات تن آرامی قرار گرفتند. ابزار های مورد سنجش، پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، 1978)، پرسشنامه کیفیت خواب پیترز بورگ (بویس و همکاران، 1989) بود. داده ها با روش آزمون تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش در سلامت عمومی و کیفیت خواب نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری پیدا کرده بود. به این معنا که آموزش تمرینات تن آرامی بر افزایش سلامت عمومی و کیفیت خواب زنان باردار تاثیر داشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق اهمیت و تاثیرپذیری آموزش تمرینات تن آرامی را بر افزایش سلامت عمومی و بهبود کیفیت خواب زنان باردار تایید می نماید.
  کلیدواژگان: تن آرامی، سلامت عمومی، کیفیت خواب، بارداری
 • علی حیدریان پور *، زهرا رضوی، معصومه سیف صفحات 899-912
  مقدمه
  بلوغ زودرس در دختران به شروع بلوغ قبل از سن 8 سالگی اطلاق می گردد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر تمرین هوازی و استفادهاز آگونیست GnRH بر سطوح استرادیول و گنادوتروپین ها در دختران دارای بلوغ زودرس مرکزی بود.
  روش بررسی
  تعداد 25 نفر (34/0±44/7 سال) از دختران دارای بلوغ زودرس در این پژوهش شرکت کردند. آنها به طور تصادفی در سه گروه آزمایش (دارو، 10 نفر، دارو و ورزش 8 نفر و ورزش 7 نفر) قرار گرفتند و 10 نفر از کودکان همگن و سالم (بدون بلوغ زودرس ) در گروه کنترل قرار داده شدند. در گروه آزمایش فعالیت هوازی به مدت 12 هفته، سه روز در هفته، هر روز60-20 دقیقه و با شدت 80-40 درصد حداکثر ضربان قلب به طول انجامید. همچنین از آگونیست GnRH به عنوان دارو استفاده شد. میزان استرادیول و گنادوتروپین ها قبل، بعد و بعد از یک دوره پیگیری مورد بررسی قرار گرفت و میزان BMIنیز برای ارزیابی اثر تمرینات هوازی اندازه گیری شد.
  نتایج
  تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد سطوح استرادیول و گنادوتروپین ها در گروه های آزمایش (تمرینی و تمرینی همراه با مصرف دارو) کاهش معنی داری یافت (05/0p≤) و این شاخص در گروه کنترل تغییر معنی داری نداشت. همچنین میزان BMI در گروه آزمایش (تمرینی و تمرینی همراه با مصرف دارو) تحت تاثیر تمرینات ورزشی به طور معنی داری کاهش یافته بود (00/0P=)، اما در گروه آزمایش (گروه مصرف دارو) تغیر معنی داری مشاهده نشد (06/0p=) .
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمرینات ورزشی هوازی و استفاده از آگونیست GnRH می تواند منجر به کاهش استرادیول و بهبود گنادوتروپین هادر دختران دارای بلوغ زودرس شود و همچنین انجام تمرینات ورزشی میزان BMI افراد مبتلا را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، استرادیول، بلوغ زودرس، LH و FSH
 • محسن میرزایی *، علی ساکی صفحات 913-923
  مقدمه
  اشریشیاکلی مهم ترین عامل ایجاد کننده عفونت های ادراری است. کلونیزاسیون این ارگانیسم به واسطه عوامل اتصالی مهم از جمله فیمبریه های نوع 1،P و S به سطوح اپیتلیال مجاری ادراری انجام می شود. هدف از این مطالعه، تعیین حضور و فراوانی ژن های عوامل حدت فیمبریه ای در جدایه های اشریشیاکلی از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان های شهرهای تهران، سنندج و بروجرد بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 150 جدایه اشریشیاکلی از نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت دستگاه ادراری طی سال های 1393 تا 1394 از بیمارستان های شهرهای تهران، سنندج و بروجرد جمع آوری شدند. تمامی جدایه های باکتریایی با روش های استاندارد آزمایشگاهی تعیین هویت شدند و سپس حضور ژن های fim، pap و sfa با استفاده از آزمون های PCR و Multiplex-PCR بررسی شد.
  نتایج
  در مجموع، 145جدایه (66/96%) ژن fim، 140 جدایه (33/93%) ژن pap و 7 جدایه (66/4%) ژن sfa داشتند. تمامی جدایه ها حداقل یکی از سه ژن را دارا بودند. 6 جدایه (4%) واجد هر سه ژن pap، fim و sfa بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاکی از حضور بالای فیمبریه های نوع 1 و P در جدایه های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری بود. به دلیل شیوع بیشتر موارد عفونت ادراری در ارتباط با ارگانیسم های حامل این ژن ها، تشخیص سریع آن ها در نمونه های ادرار ممکن است ما را در تشخیص زود هنگام عفونت ادراری احتمالی و تسریع در مدیریت درمانی کمک نماید.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، فیمبریه، ژن های pap، fim و sfa، عفونت دستگاه ادراری
 • مهدی ترابی زارچی، محبوبه میرحسینی * صفحات 924-937
  مقدمه
  نانوذرات فلزی یکی از مواد ضدباکتریایی هستند که در میان آن ها نانوذرات MgO و Fe2O3 نسبت به سایر نانوذرات، سمیت کمتری بر سلول های پستانداران دارند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن و اکسید منیزیم به صورت ترکیبی و دستیابی به ترکیب بهینه دو نانوذره در مهار رشد دو باکتری Staphylococcus aureus و Escherichia coli در آبمیوه است.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی و آزمایشگاهی اثر ضدباکتریایی ترکیب نانوذرات MgO و Fe2O3 بر باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکو س اورئوس در محیط مایع ارزیابی و سپس اثر آن ها به صورت توام در آبمیوه های هویج، انار و سیب به صورت جداگانه به روش کلنی کانت بررسی شد. همچنین از میکروسکوپ الکترونی برای بررسی تغییرات مورفولوژیک استافیلوکوکو س اورئوس و اشریشیاکلی پس از تیمار ضدمیکروبی استفاده شد، سپس داده ها با استفاده از آزمون آماری One Way Annova تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد در محیط مایع، این نانوذرات باعث کاهش رشد هردو باکتری می شوند. مناسب ترین ترکیب ضدباکتریایی این دو نانوذره Fe2O3 5/0+ MgO 5/1 بود؛ حساسیت استافیلوکوکو س اورئوس نسبت به اشریشیاکلی در برابر نانوذرات بیشتر بود. یافته های پژوهش در مورد آبمیوه ها نشان داد که اثر ترکیبی دو نانوذره باعث کاهش رشد دو باکتری می شود. اثر ترکیبی از نانوذرات اکسید آهن و اکسید منیزیم باعث تخریب غشای سلولی و در نتیجه نشت محتویات داخل سلولی و در نهایت مرگ سلول های باکتریایی می شود.
  نتیجه گیری
  نانوذرات اکسید آهن و اکسید منیزیم در غلظت های مجاز، اثر قابل توجهی بر باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکو س اورئوس دارند.
  کلیدواژگان: نانوذرات، اکسید منیزیم MgO)) و اکسید آهن(Fe2O3)، آبمیوه، پاتوژن مواد غذایی
 • کورش بامداد *، زینب صفر، مهرالسادات علوی صفحات 938-951
  مقدمه
  سیکلوسپورین به عنوان یک داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی شناخته می شود. عنصر سلنیوم نیز واجد خواص آنتی اکسیدانی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر هم افزایی پرتوهای درمانی گاما مورد استفاده در پزشکی هسته ای و نقش حفاظتی سلنیوم پس از تضعیف سیستم ایمنی با سیکلوسپورین بر کاهش مرگ موش است.
  روش بررسی
  در این بررسی تجربی 60 سر موش سوری به شش گروه ده تایی، پنج گروه آزمایشی و یک گروه کنترل شامل گروه آزمایشی یک: تکنسیم + سیکلوسپورین؛ گروه آزمایشی دو: ید 131 + سیکلوسپورین؛ گروه آزمایشی سه: سلنیوم + سیکلوسپورین؛ گروه آزمایشی چهار: سیکلوسپورین + تکنسیم + سلنیوم؛ گروه آزمایشی پنج: سیکلوسپورین + ید 131 + سلنیوم و همچنین گروه کنترل تقسیم شدند. گروه یک و چهار: 75 میکروکوری تکنسیم به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند. گروه یک و پنج: 30 میکروکوری ید 131 و گروه های سه، چهار و پنج 1/0 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم به طریق گاواژ دریافت کردند. گروه کنترل نیز 50 میلی گرم در کیلوگرم سیکلوسپورین دریافت کرد. شش ساعت پس از دریافت سیکلوسپورین، به میزان یک سی سی خون از قلب موش ها برای اندازه گیری درصد لنفوسیت ها گرفته و هر 6 ساعت یک بار نسبت به شمارش موش های زنده و مرده اقدام شد.
  نتایج
  درصد لنفوسیت ها و میزان بقاء موش ها در گروه تجربی دوم کاهش یافت. میزان بقاء موش ها در گروه تجربی یکم، سوم و چهارم نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  تیمار با ید 131 و سیکلوسپورین سبب هم افزایی در کاهش زمان بقا و میزان لنفوسیت می گردد. دوزهای کم تکنسیم به همراه سلنیوم سبب خنثی سازی اثر هم افزایی فوق الذکر می گردد.
  کلیدواژگان: سلنیوم، سیکلوسپورین، پرتو گاما، سیستم ایمنی، موش آزمایشگاهی
|
 • Zahra Rezaei, Leila Kohan *, Majid Yavarian Pages 861-867
  Introduction
  Sirtuin 1 is a protein deacetylase that plays an important role in many cellular processes. The serum sirtuin 1 levels are higher in the polycystic ovary syndrome (PCOS) patients than the healthy subjects. The aim of this study was to assess the role of SIRT-1 rs7895833 polymorphism in the susceptibility of PCOS.
  Methods
  This case-control study was done on 456 Iranian women from March to February 2015. Blood samples were collected from 274 women with PCOS and 182 age matched (±5) healthy women at Shiraz Ghadir Mother and Child Hospital. After DNA extraction, SIRT1 rs7895833 genotype determination was done by Tetra-ARMS PCR. Data analysis was performed by SPSS version 18.
  Results
  In the dominant model for G allele (AG vs. AA), AG genotypes in SIRT1 rs7895833 gene polymorphism was associated with the increased risk of PCOS (OR: 2.01, %95CI:1.32-3.24, P=0.002). Moreover, there was a significant association between the G allele and PCOS (OR: 1.45, %95CI:1.10-1.91, P=0.008).
  Conclusion
  The results showed a possible association between SIRT1 rs7895833 gene polymorphism and susceptibility to PCOS.
  Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, SIRT1, Obesity, Polymorphism
 • Morteza Taheri * Pages 868-875
  Introduction
  Depression prevalence during pregnancy and its prevention and treatment has been concerned by researchers. The aim of study was to investigate the effects of physical activities in this period on post-term developmental indexes.
  Methods
  The research method was quasi-experimental one. 3 groups with pretest and posttest design with control group [depressed (n=27), depressed with physical activities (n=32) and the control (n=30) groups] were studied. Beck depression questionnaire was used to measure the rate of depression. Aerobic training program was 3 sessions a week, each session 30 min by 40-50% of maximal reserve heart rate. Infants’ height, weight and head circumference measurements were obtained after birth. One way ANOVA and Tukey post-hoc test were used for statistical analysis.
  Results
  The results indicated that height, weight and head circumferences as three infants’ growth indexes were lower in depressed group compared to the other groups (p
  Conclusion
  Conclusively, regular physical activity plays a key role in depression improvement of pregnant women and it leads to the improvement in infants’ growth indexes.
  Keywords: Developmental Indexes, Depression, -Pregnancy
 • Mehdi Masoudi Kerahroudi, Hossien Honari *, Masoud Abdollahi Pages 876-886
  Background And Objectives
  One of the ways to strengthen the effect of vaccines is using the adjuvant. STxB has a carrier and adjuvant role that we can fuse it with vaccine candidate antigens and produce efficient vaccines. BLF1 has a role in the pathogenesis and infection by Burkholderia pseudomallei, that can be studied when fused with stxB.The aim of this study expression blf1-stxB gene Cassette in E. coli and antibody production in mice.
  Methods
  In this study the synthetic gene in pUC57 plasmid was purchased from Nedaye Fan COR. pUC57 plasmid containing blf1 with BamHI , SalI restriction enzyme sites was subcloned in pET28a()-stxB expression vector and transformed into E. coli BL21 DE3. expression blf1-stxB gene Cassette was induced by IPTG. After extraction by affinity chromatography, the recombinant protein was injected four times to mice.
  Results
  In this study, blf1-StxB cloned gene in pET28a() expression vector was approved by PCR and enzymatic analysis. Also recombinant protein confirmed by SDS-PAGE and Western blotting. Then antibody produced from the mice serum, were isolated and confirmed by ELISA.
  Conclusion
  Given that BLF1 protein has the ability to stop protein synthesis and STxB has a carrier and adjuvant role, also with respect to antibody titers produced, it’s as a vaccine candidate against B. pseudomallei and Shigella dysenteriae.
  Keywords: Burkholderia pseudomallei, Melioidosis, Shigella, eIF4A
 • Soheyla Shojaei Sourk *, Ghasem Askarizadeh, Hossein Mousavi Nasab Pages 887-898
  Introduction
  Pregnancy is an event that changes many views of pregnant woman and it has effect on health, happiness and social roles and sometimes causes psychological problems. The present study aimed to investigate the effect of relaxation training on general health and quality of sleep in pregnant women in the last trimester of pregnancy.
  Methods
  The research design of current study was quasi-experimental and pretest-posttest with control group. A sample size of 32 patients between nulliparous pregnant women who were referred to health care centers in Yazd were selected in the available sampling and randomly divided into two experimental and control groups (Each 16 people). After completing the pre-test, the experimental group was tested for relaxation exercises in seven sessions. Measuring instruments were General Health Questionnaire (Goldberg, 1978), Pittsburgh Sleep Quality Index (Boyce et al., 1989). Data using analysis of co-variance test with SPSS software were analyzed.
  Results
  Results showed that the mean score of the experimental group on general health and quality of sleep was significantly increased compared to control group. That means relaxation training had effect for increasing general health and quality of sleep in pregnant women.
  Conclusion
  The results confirmed the importance and effectiveness of relaxation training for increasing general health and improving sleep quality in pregnant women
  Keywords: Relaxation, General Health, Quality of sleep, Pregnancy
 • Ali Heidarianpoor *, Zahra Razavi, Masoomeh Seif Pages 899-912
  Introduction
  Precocious pubertyin girls refers to onset of puberty before age 8. The purpose of this study therefore was the study of the effect of aerobic training and the use of GnRH agonists on estradiol serum levelsand Gonadotropins in girls with central precocious puberty.
  Methods
  Twenty-five girls with central precocious puberty (aged 7.44±0.34 years) participated in this study. Subjects randomly were divided in to the healthy control group ( Without precocious puberty) (n=10) and three experimental groups (drug group) n=10 aerobic exercise and( drug groups) n=8 and aerobic exercise group (n=7). In the experimental group, aerobic program prolonged for 12 weeks 3 days a week 20-60 min a day with 40-80% of Maximum heart rate and additionally GnRH agonists was used as medicine . The estradiol serum levelsand Gonadotropins were measured before, after, and after a follow-up program, respectively. BMI of subjects was measured to assess the effect of the aerobic exercises.
  Results
  Data analysis showed that the aerobic training led to decreased significantly estradiol serum levelsand Gonadotropins in the experimental group (aerobic exercise and aerobic exercise drug groups) (P≤0/05) The control group had no significant change in the index. BMI had no significant change in the drug group (P=0/06).
  Conclusions
  Considering to the results of this study it could demonstrate that aerobic training and GnRH agonists at the same time can lead to decrease the estradiol serum level sandimprove the Gonadotropins in precocious puberty girls. Aerobic training can also decrease the BMI in girls with central precocious puberty.
  Keywords: Aerobic Training, Estradiol, LH, LH-FSH, Precocious Puberty
 • Mohsen Mirzaee * Pages 913-923
  Introduction
  Urinary tract infection (UTI) caused by E coli is one of the most common diseases in community. Colonization of E. coli and its attachment to the uroepithelium are mediated by adhesions such as P, Fim and S fimbriae. The present study was aimed to evaluate the prevalence of fimbrial virulence genes in Escherichia coli (E. coli) isolates from the patients with urinary tract infection in Tehran, Boroujerd and Sanandaj cities, Iran.
  Methods
  In this descriptive cross sectional study, 150 clinical isolates of uropathogenic E.coli were collected from the patients with urinary tract infection. All bacterial isolates were identified by standard biochemical laboratory methods; the fim, pap and sfa genes were detected using the PCR and Multiplex-PCR methods.
  Results
  One hundred forty-five (96.66%) isolates were positive for fim gene, one hundred forty (93.33%) isolates were positive for pap gene and seven (4.66) isolates were positive for sfa gene. Whole of the isolates were possessed at least one of the three virulence genes. Six (4%) isolates were positive for all genes.
  Conclusion
  The findings of this study showed the high frequency of fim and P fimbriae among uropathogenic E.coli isolates from the patients with urinary tract infection. Because of the higher prevalence of UTI in the presence of these genes, detection of the genes in urine samples may help in more suspicious and rapid management of UTI.
  Keywords: Escherichia coli, pap, fim, sfa genes, Urinary tract infection
 • Mahdi Torabi Zarchi, Mahboubeh Mirhosseini * Pages 924-937
  Introduction
  Nanoparticles (NPs) are one of the antibacterial substances, among them nanoparticles type MgO and Fe2O3 are less toxic to mammalian cells. So, the aim of this study was investigation of combination effects of iron oxide and magnesium oxide nanoparticles on the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli (E.coli) to achieve the optimum combination of nanoparticles inhibit the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in food (juice).
  Methods
  In this experimental research, the effect of MgO and Fe2O3 Nanoparticles compound on Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria in liquid environment was investigated, and then their effect was investigated separately in juices of carrot, pomegranate and apple via colony count approach. Also, scanning electron microscopy was used to characterize the morphological changes of Staphylococcus aureus and Escherichia coli after antimicrobial treatments. The results of the research were analyzed using one way ANNOVA.
  Results
  The results of the research indicated that in liquid medium, these nanoparticles lead to reduce the growth of both bacteria. compound of 1.5Mg.5Fe2O3 was introduced as the most appropriate antibacterial compounds; Staphylococcus aureus sensitivity to Escherichia coli was higher against nanoparticles. The findings of research about the juices revealed that the combined effect of nanoparticles reduced the growth of both bacteria. the combined effect of Fe2o3 and MgO nanoparticles treatments distorted and damaged the cell membrane, resulting in a leakage of intracellular contents and eventually the death of bacterial cells.
  Conclusion
  Nanoparticles in the allowed concentrations have significant effect on Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria.
  Keywords: Nanoparticles, Magnesium Oxide (Mgo), Iron Oxide (Fe2o3), Juice, Food Pathogens
 • Kourosh Bamdad *, Zainab Safar, Mehrosadat Alavi Pages 938-951
  Introduction
  Cyclosporine is known as an immunosuppressive drug. Selenium has antioxidant characteristics. This study investigated the synergistic effects of radiation therapy emitted from Gamma rays with the protective effect of selenium after suppressing the immune system of rats with cyclosporine.
  Methods
  60 adult male mice, randomly divided into 6 groups (5 experimental groups, and one control group). Experimental group number 1: technetium cyclosporine; group number 2: iodine 131 cyclosporine; group number 3: selenium cyclosporine; group number 4: cyclosporine technetium selenium; group number 5: cyclosporine iodine131 selenium. Experimental groups 1 and 4 treated with 75 mCi Technetium in a volume of 0.5 ml through intraperitoneal injection. Experimental groups 1 and 5 treated with 0.5 ml iodine 131 (30 mCi). Experimental groups 3, 4 and 5 received 0.1 mg of selenium per kg of their body weight through gavage method. Control group also treated with 0.5 ml normal saline containing 50 mg cyclosporine per kilograms of their body weight to minimize statistical errors. Six hours after treatment with cyclosporine, about 1 ml of heart blood for determining the content of lymphocytes taken and every 6 hours the population of rats has been counted.
  Results
  Percentage of lymphocytes and survival rate was significantly decreased in the experimental group 2. Survival rate of rats in the experimental groups 3, 1, and 4, significantly increased compared to the control group.
  Conclusion
  Treatment with cyclosporine and iodine-131 has a meaningful synergistic effect in the reduction of lymphocyte percentage and also survival time. Selenium and low doses of Technetium has the ability to neutralize the synergistic effect of cyclosporine and iodine-131.
  Keywords: Selenium, Cyclosporine, Gamma Rays, Immune System, Wistar Rat