فهرست مطالب

زمین شناسی محیط زیست - پیاپی 36 (پاییز 1395)

نشریه زمین شناسی محیط زیست
پیاپی 36 (پاییز 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/08/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طیبه کارخانه *، رامین ساریخانی، آرتیمس قاسمی دهنوی صفحات 1-14
  هدف اصلی این تحقیق بررسی آب زیرزمینی شهرستان دلفان از نظر ویژگی های ژئوشیمیایی با استفاده از شاخص های اشباع و تحلیل عاملی می باشد.برای این منظور از آنالیز عناصراصلی آب زیرزمینی منطقه در 40 نقطه استفاده شده است.نتایج حاصل نشان میدهد همه ی متغیرها دارای غلظت مناسب و پایین تر از حد مجاز استانداردجهانی بوده اند.ازآنجا که شاخص اشباع میتواندعامل مهمی در درک فرایند انحلال_ته نشینی کانی ها موجود درآب زیرزمینی باشد،به محاسبه شاخص اشباع با استفاده ازمدل هیدروشیمیایی نرم افزار Phreeqc پرداخته شده است.شاخص اشباع کانی های مورد بررسی در همه ی نمونه های آب کمتر از صفر بود و کانی های بررسی شده میتوانند درحال انحلال در آب زیرزمینی باشند.همچنین براساس نمودارهای تبادل یونی،سدیم وکلر دارای دو منشا متفاوت بوده و انحلال کلسیت،دولومیت و ژیپس در اکثرنمونه ها رخ داده است.براساس خوشه بندی سلسله مراتبی(HCA)،نمونه ها در دو خوشه ی اصلی قراردارند که خوشه ی یک دارای غلظت آنیونی-کاتیونی بیشتری نسبت به خوشه دو می باشد.مطابق نمودار استیف رسم شده برای هر خوشه،تیپ آب منطقه بیکربناته-کلسیک می باشد. به منظور یافتن عوامل اصلی کنترل کننده شیمی آب زیرزمینی از روش واریمکس چرخشی که عمومی ترین نوع PCA است،به این دلیل که مولفه های قابل تفسیر بیشتری ارائه میدهد، استفاده شده است.مطابق این روش انحلال سنگ های آهکی و دولومیتی و تعامل آب-سنگ مهمترین عوامل کنترل کننده ی شیمی آب زیرزمینی منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: خوشه بندی سلسله مراتبی، شاخص اشباع، تبادل یونی، تحلیل عاملی، واریمکس چرخشی
 • جواد درویشی خاتونی*، فروغ عباساقی صفحات 15-27
  بررسی هیدروشیمی آب دریاچه ارومیه از سال 2007 تا 2015 با آنالیز180 نمونه آب انجام گرفت. این تحقیق قصد دارد با توجه به تغییرات میزان آنیون ها و کاتیون های اصلی در شورابه دریاچه ارومیه طی این دوره 9 ساله، با استفاده از روش آماری ARIMA به پیش بینی مقدار یون های موجود در دریاچه ارومیه برای شش سال آینده بپردازد. مهم ترین هدف از تجزیه و تحلیل سری های زمانی یافتن روند تغییرات و پیش بینی آینده بر مبنای اندازه گیری های سال های گذشته است. ابتدا داده ها جهت بررسی ایستایی مورد آزمون قرار گرفته و در ادامه با ایجاد مرتبه در سری ناایستایی آنها از بین رفت. در نهایت مدل آریمای(1،1،0) برای پیش بینی یون های پتاسیم، سدیم، کربنات و کلر و مدل(0،1،1) برای منیزیم، کلسیم و بی کربنات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تیپ شورابه دریاچه ارومیه تا سال 2010 از نوع Na-Mg-Cl بوده که در مسیر III نمودار هاردی و اویگستر قرار گرفته و قابل مقایسه با دریای بزرگ نمک در آمریکا بوده است و این روند با خشک شدن دریاچه ارومیه و تشدید میزان تبخیر در دریاچه به میزان ده ها برابر و همچنین کاهش میزان ورودی آب های سطحی در سال های اخیر، به میزان بالایی تغییر ترکیب شیمیایی داده و به Mg-Na-Cl در سال 2015 تغییر یافته است. پیش بینی می شود در سال 2021 شورابه تیپ Mg-SO4-Cl خواهد داشت که با مسیر IIIB1b در دیاگرام پیشنهادی تکامل شورابه هاردی و اگستر(1978) همخوانی دارد
  کلیدواژگان: تحلیل سری زمانی، آریما، هیدروژئوشیمی، تیپ شورابه، دریاچه ارومیه
 • حسین رحیم پور بناب*، زینب عالیشوندی، علی کدخدایی، مهران ارین صفحات 27-41
  سازند سروک، واحد کربناته ضخیمی است که در بخش شمال شرقی پلاتفرم عربی در کرتاسه میانی(آلبین- تورونین) تشکیل شده و در حوضه زاگرس چین خورده دارای گسترش زیادی می باشد. این سازند بعد از سازند آسماری(الیگومیوسن) دومین سنگ مخزن مهم میدان های نفتی مناطق جنوبی و جنوب غرب ایران به شمار می رود، که بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربنی را میزبانی می کند. مطالعه پتروگرافی انجام شده بر روی مقاطع نازک تهیه شده از مغزه های حفاری سازند سروک در 3 چاه حفاری شده میدان نفتی کوپال، حاکی از سرگذشت دیاژنزی متنوع و تاثیرگذار این سازند می باشد. فرایندهای دیاژنزی مرتبط با رخنمون تحت جوی(دیاژنز متئوریک) شامل انحلال های گسترده جوی(کارستی شدن)، سیمانی شدن و برشی شدن های ریزشی- انحلالی همراه با فرایندهای دیاژنزی دفنی شامل دولومیتی شدن های مرتبط با استیلولیت و سیمانی شدن دفنی به عنوان اصلی ترین فرایندهای دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند سروک در این میدان می باشند. نفوذ آب های جوی در زیر مرز سنومانین– تورونین و تاثیر فرآیند انحلال باعث گسترش تخلخل حفره ای و قالبی و در نتیجه موجب بالا رفتن پتانسیل مخزنی این بخش شده است. انحلال های گسترده جوی مرتبط با سطوح فرسایشی متعدد موجود در این سازند به همراه دولومیتی شدن های مرتبط با استیلولیت به عنوان اصلی ترین فرایندهای افزاینده کیفیت مخزنی معرفی گردیده اند و بخش های رودیستی نقش مهمی در افزایش تخلخل و همچنین تولید نفت داشته اند. برخلاف این، سیمانی شدن های گسترده جوی و دفنی به همراه برشی شدن های ریزشی-انحلالی(به ویژه در مرز تورونین میانی) به عنوان مهمترین عوامل دیاژنزی کاهنده کیفیت مخزنی معرفی شده اند. نتایج حاصل نشان می دهند فرایندهای دیاژنزی مرتبط با ناپیوستگی نقش بسیار مهمی در توزیع پارامترهای مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال داشته اند.
  کلیدواژگان: سازند سروک، میدان نفتی کوپال، دیاژنز جوی، ناپیوستگی، کیفیت مخزنی
 • علی نخبه الفقهایی*، نیما نظافتی، منصور قربانی، بیژن اعتمادی، رضا ارجمندزاده صفحات 41-55
  گنبد های نمکی یکی از مهمترین سیماهای کمربند چین خورده زاگرس در جنوب ایران هستند. در این تحقیق ژیپس و نمک های گنبدهای نمکی دهکویه، کرمستج و پاسخند در منطقه لارستان واقع در جنوب ایران به تفکیک رنگ و به منظور تعیین ژنز آنها بر اساس بررسی های صحرایی، کانی شناسی، ژئوشیمی، سیالات درگیر و دورسنجی مورد مطالعه قرار گرفتند. در مطالعات کانی شناسی دو کانی گلوبریت (Na2Ca(SO4)2) و ساسولیت B(OH)3 که شاخص فومارول های امروزی در نقاط مختلف دنیا می باشند برای اولین بار در در گنبد دهکویه به همراه نمک های سازند هرمز شناسایی شدند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، استرانسیم دارای بیشترین فراوانی عناصر کمیاب و بیشترین همراهی با انیدریت و گچ است. همچنین در بین تمام عناصر، آهن بیشترین تاثیر را در تغییر رنگ نمک داشته است. در مطالعات سیالات درگیر در ژیپس، شوری بین 7/9 تا 3/25 درصد وزنی نمک طعام و دماهای همگن شدن از 8/78 تا 230 سانتی گراد در تغییر است. در نمک های همراه کانی های ساسولیت و گلوبریت نیز سیالات با دمایی (گستره دمایی 50 تا 60 درجه سانتی گراد) شناسایی شدند. بر اساس نتایج فوق ژیپس احتمالا به صورت یک فرایند ثانویه غیر رسوبی (هیدروترمالی) تشکیل شده است. همچنین دودخان های کف دریا در تشکیل نمک های هرمز در زمان اینفراکامبرین نقش موثری داشته اند. به احتمال قوی این دودخان ها تامین کننده یون های مورد نیاز تشکیل نمک ها بوده و پیدایش حجم زیاد نمک های سازند هرمز در زمان نسبتا کوتاه را توجیه می کنند.
  کلیدواژگان: ساسولیت، گلوبریت، سیالات درگیر، سیالات هیدروترمال، فومارل، گنبد نمکی، لارستان
 • فرناز قاسمی*، لعبت تقوی، مجتبی صیادی صفحات 56-82
 • علی کریم پور*، محسن پور کرمانی، علی سلگی صفحات 83-96
  درزه ها عبارتند از شکستگی هایی هستند که غالبا در سنگ ها مشاهده می شوند. مهم ترین مشخصه درزه ها این است که در این نوع شکستگی ها، حرکت نسبی به موازات صفحه شکستگی وجود ندارد. منطقه مورد مطالعه در استان مازندران و در حد فاصل بین بایجان و منگل قرار گرفته است. اصلی ترین راه دسترسی به منطقه، جاده تهران - آمل (هراز) می باشد. در این مطالعه با انجام بازدید های صحرایی متعدد و استفاده از نرم افزار های مرتبط بیش ار 250 ایستگاه ثبت شد و در هر ایستگاه رخنمون مناسبی از شکستگی ها انتخاب و اندازه گیری شد. روش برداشت درزه ها در تمامی ایستگاه ها بر اساس روش انتخابی بوده که پس از برداشت درزه ها برای هر ایستگاه نمودار گل سرخی تهیه شد. برای تفسیر درزه ها، درزه ها را بر اساس واحد های سنگی منطقه تفکیک کردیم که روند غالب درزه ها در تمامی واحد های سنگی شمال خاوری – جنوب باختری می باشد. همچنین می توان تشکیل این درزه ها با ابن روند را به فاز کوهزایی پاسادنین نسبت داد و جهت تنش عهد حاضر در منطقه شمال - شمال خاور می باشد. همچنین با توجه به پراکندگی ایستگاه های موجود در منطقه نقاطی که دارای پتانسیل زمین لغزش می باشند مشخص گردید.
  کلیدواژگان: تکتونیک، درزه نگاری، فاز های کوهزایی، البرز مرکزی، زمین لغزش
 • آناهیتا کی نژاد *، قیس بدخشان ممتاز، مسلم قوام آبادی، زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری صفحات 97-118
  منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب شهر فیروز آباد استان فارس جای دارد و از نظر تقسیمات زمین شناسی در کمربند زاگرس قرار گرفته است.این ناحیه از نظر ساختاری فعال بوده و گنبد های نمکی متعددی در آن قرار دارد. عوامل گوناگونی بر تشکیل گنبدهای نمکی موثرند که در این مقاله به بررسی ارتباط زمین ساخت و ایجاد گنبدهای نمکی در محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. برای نیل به مقصود، گنبد نمگی منگرک و کوه جهانی (جنوب غرب شهرستان فیروزآباد) و ساختارهای زمین ساختی اطراف آن ها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. روش کار بر پایه بررسی های زمین شناسی و ساختاری صحرایی و انجام اندازه گیری های مربوطه استوار بود. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که گنبدهای نمکی یاد شده در زمان کرتاسه پسین - پالئوسن در حال بالا آمدن بوده و پیش از دگرشکلی زاگرس و در ارتباط با راستای گسل پی سنگی کره بس وجود داشته اند و احتمالا در هنگامی که رسوبگذاری در حوضه زاگرس در جریان بوده است، به صورت جزیره رخنمون داشته اند. همزمان با دگرشکلی زاگرس، فشار منتشر شده از پهنه برخورد در سمت شمال شرق و حرکت موجی آن به سوی جنوب غرب، موجب فشار بیشتر به افق های نمکی و کمک به فوران آن ها شده است. در مورد گنبد نمکی منگرک، که در محل محور تاقدیس سیاخ و کناره گسل کره بس رخنمون دارد، دو پدیده نامبرده در رخنمون یافتن آن موثرند. در رخنمون یافتن گنبد جهانی نیز پایانه فشارشی گسل نارک نقش اصلی را ایفا می کند.
  کلیدواژگان: دیاپیریسم، زاگرس، گنبد نمکی منگرک، گنبد نمکی کوه جهانی، تغییرشکل ساختاری
|
 • T.Karkhaneh*, R.Sarikhani, A.Ghasemi Pages 1-14
  This research aims to examine underground water of delfan city in terms of geochemical characteristicsTo this end,the main elements of underground water were analyzed.Based on which all parameters were lower than allowed limit.As the saturation index can be an important factor to understand solvation –setllement of mineral available in underground water ,the saturation index was calculated using computerized code phreeqc.The saturation index of the studied minerals in all water specimens was negative and all considered minerals can be solving.Also ,based on ionic exchange diagrams,sodium and cholor have two different origins and Calcite,Dolomit and Gypsum solvations have occurred from which Calcite and Dolomit solvations were higher.According to the HCA,samples are in two main clusters which Anions-Kations concentration in one cluster samples were higher .According to the clusters stiff diagram the region water type is Bicarbonate –Casic .To find main factor of underground water chemistry ,rotational Varimax method has been used which is the most common PCA,because it gives more interpretable elements.By this method,the limestones and Dolomit,s solvation and rock-water interaction are the most important factors of the region,s underground water chemistry.
  Keywords: Hierarchical Cluster Analyze, Saturation Index, ionic exchange, Factorial analysis, Rotation Varimax
 • Javad Darvishi Khatooni *, Foroogh Abasaghi Pages 15-27
  From 2007 to 2015, over the course of nine years, 180 water samples were analyzed. The present study plans to predict the values of ions lake Urmia with using statistical methods ARIMA for the next six years. The most important purpose of time-series analysis is finding the trends of changes and prediction the future based on measurements from previous years. At first, the data was tested to evaluate the stationary then their non-stationary was removed by creating order in series. Finally ARIMA (1,1,0) was used to predict the K, Na, CO3 and Cl and ARIMA (0,1,1) for Mg, Ca and HCO3. The results show the lake Urmia brine types was Na-Mg-Cl until 2010 and it is on III path in the Eugster and Hardie flow diagram. It is comparable to Great salt lake in USA. Because of drying of lake Urima and enhancement of the water EVAPORATION rate to the dozens of times and also reducing the amount of surface water in recent years this trend is changed to Mg-Na-Cl type. It is predicted that the brine will have Mg-SO4-Cl type in 2021. It corresponds to the IIIB1b path in Eugster and Hardie brine evolution flow diagram.
  Keywords: Time-series analysis, ARIMA, Hydrogeochemistry, Brine type, Urmia lake
 • Hoseiin Rahimpuor *, Zeynab Alishvandi Pages 27-41
  The Sarvak Formation deposited in the North to Northeastern margin of the Arabian Platform during the Mid-Cretaceous (Albian-Turonain), and is extensively encountered in the Folded Zagros of southwestern Iran. It is the most important reservoir unit after Asmari Formation in Iran. Diagenesis studies using petrographic analysis on thin sections from three development wells indicate an intricate diagenetic history for Sarvak reservoir in Kupal oil field. Meteoric diagenetic processes (including extensive dissolution or karstification, meteoric cementation and dissolution-collapse brecciation) along with burial diagenetic features (including styloliterelated dolomites and burial cements) are introduced as the main diagenetic overprints that controlled the reservoir quality of Sarvak Formation. These are resulted in recognition of a major role for diagenetic overprints on shaping the final reservoir quality of Sarvak Formation. Extensive meteoric dissolutions below the disconformities together with styloliterelated dolomitized bodies provided the best reservoir horizons. Aversely, meteoric and burial cementations together with collapsed breccias are introduced as the main factors defeating reservoir quality
  Keywords: Sarvak Formation, Kupal oilfield, meteoric diagenesis, reservoir quality, disconformity
 • Ali Nokhbatolfoghahai *, Nima Nezafati, Mansoor Ghorbani, Bijan Etemadi, Reza Arjmand Zadeh Pages 41-55
  In the study were analyzed the salts of Dehkoyeh and Karmostaj salt dome(separated based on color), and gypsum of Paskhand salt dome in Larestan region in Fars Province, which is performed in Iran for the first time. The discovery of Sassolite (B(OH)3) and Globerite (Na2Ca(SO4)2) salts (reported in Hormuz Salt Formation for the first time) following mineralogical studies confirm the efficient role of seabed fumaroles in Hormuz salt formation during Infra-Cambrian time. According to geochemical study, strontium is the most abundant trace element and with anhydrite and gypsum. Generally, iron has put the greatest impact on the changes of salt color from among all the elements. In gypsum, salinity changes between 9.7 wt% to 25.3 wt% of NaCl and homogenization temperatures vary between 78.5°C to 230°C. On this basis, Through the study of fluid inclusion data in the Sassolite and Globerite (Na2Ca(SO4)2) minerals, high temperature of 50°C to 60°C were identified. gypsum formation has probably occurred as a result of a secondary process and non-sediment (hydrothermal) processes. The high-temperature fluid has probably originated from the primary evaporative basin as a result of submarine hot solution (fumarole) activities forming the evaporative basin salts. In all probability this fumarole of suppliers ions needed was salt formation and the emergence of large volumes of Hormuz in a relatively short time to justify their salts.
  Keywords: Sassolite, Globerite, Fluid Inclusion, Hydrothermal, Fumarole, Larestan
 • Farnaz Ghasemi * Pages 56-82
  In this work, the collected database of 6 wells (longitude, latitude), was surveyed in the season of winter 1394 and summer 1395, then sampling and physicochemical analysis of samples and the quality and quantity of reservoirs zoning in GIS were proceeding respectively.
  The surveyed wells named Gomorkan No. 1 & No. 2& No. 3 and Akhtarabad situated in the eastern north of the Akhtarabad and Goybelagh No, 2 & No, 3 , Goybelagh dakin situated in the western north of the Akhtarabad in the Malard county. 11 of the physicochemical parameters were studied in the indicated wells (pH, Electrical Conductivity EC, Total Dissolved Solids TDS, Total Hardness TH, Cat ions and Anions) and was determined affected environmental geology on the mentioned parameters.
  The findings show, EC and TDS and the elements of Na and SO4 as results, were higher than WHO standards in all of the Gomorkans and Akhtarabad and Goybelagh 3 & Goybelagh dakin wells. The element of F is lower than WHO standards in the same wells.
  Totally, all of the mentioned wells that were situated in the Akhtarabad region, have been classified in the medium area for drinking usages according to plotted Schoeller diagrams.
  In spite of This area was impressed by geology impacts that lead to increasing EC & TDS of water reservoirs and decreasing water drinking quality, there is strongly the potential for finding better quality in underground water reservoirs and more aquifers.
  Keywords: aquifers- reservoirs, chemical parameters water, zoning, geology
 • Ali Karimpour *, Dr. Mohsen Pourkermani, Dr. Ali Solgi Pages 83-96
  The joints are fractures that often are observed in rocks. the most important feature in these joints are that in these type of fracture, There is no relative motion parallel to the plane fracture the study area is located in Mazandaran province and between Bayjan and Mangal. the main road to access this area is Tehran - Amol (Haraz) road. in this study carried out many field visits and using related softwares more than 250 stations were recorded and at each station provides good exposure of fractures selected and were measured. measuring Joints method all of stations was based on the selected method that after measuring the joints, Rose diagrams were prepared for each station. for the interpretation of joints, we separation of joints based on rock units that The dominant trend in all of rock units is in NE - SW. it is also possible with this process to the formation of the joint orogenic phase attributed Pasadenian. and the recent tensions in this area is N – NE. also according to the distribution stations in the region where has the potential landslides have been identified.
  Keywords: Tectonic, Joint study, Orogenic phases, Central Alborz, The landslide
 • A. Keynezhad *, Gh. Badakhshan Momtaz, M. Ghavamabadi, Z. Rezaei Shahzadehaliakbari Pages 97-118
  The studied area is located in South West of Firozabad city in Fars province, south west of Iran, and structurally situated in Zagros zone. Tectonically, the area is active and has numerous salt domes. Various factors affect to form of salt domes that investigate to relation between tectonic and forming of Zagros salt domes. To achieve this goal, Mangarak and Kuh-Jahani salt domes (south west of Firozabad city) and tectonically structures around them, were chosen and researched. The results of these studies indicate that the salt domes has been rising at late cretaceous - Paleocene and these domes existed before deformation of Zagros basin, and appear along “Korebas” old fault, and probably during of deposition in Zagros basin, these domes have been exposed such as Islands. After the Zagros deformation, pressure releases from the collision zone at northeast and wave moving towards the south west, caused to more pressure to salt layers and help them erupted. Mangarak salt dome exposed at “Sayyakh” anticline axis and near the “Korebas” fault, that these two phenomena are effective in forming of this salt dome. “Narak” fault has major role in exposing of “Kuh-Jahani” salt dome.
  Keywords: diapirism, Zagros, Mangarak salt dome, Kuh-Jahani salt dome, structural deformation