فهرست مطالب

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1395)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا اکبری * صفحات 1-12
  مقدمه و هدف
  نیاز به یک زبان بین المللی بخصوص زبان انگلیسی سبب افزایش تقاضا برای یادگیری این زبان شده است. این مطالعه با هدف بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه دانشجویان انجام شد..
  روش هادر این پژوهش توصیفی پیمایشی ، جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (82 نفر) که واحدهای زبان خود را گذرانده بودند و هم چنین فارغ التحصیلان رشته ها ی این دانشکده (32 نفر) که در محیط کار مشغول بودند و هر دو گروه به طور تصادفی وارد پژوهش شدند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  مطابق با یافته های پژوهش میانگین نمره نیاز آموزشی از دیدگاه دانشجویان (10.6±71.8) بطور معنی داری بیشتر از شاغلین (9.3±59.7) بود (001/0PValue<). نیاز به زبان انگلیسی در یادگیری از لحاظ آماری متوسط به بالا اعلام شد. هم چنین بین رشته تحصیلی دانشجویان و نیاز آموزشی زبان انگلیسی آنها رابطه معنی دار وجود داشت (004/0 PValue=).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد نیازهای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان و شاغلین تا حدودی با هم مطابقت داشتند. نیازهای واقعی دانشجویان به زبان انگلیسی تنها محدود به مهارت خواندن نشد و مهارت های شنیداری ، گفتاری و نوشتاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: نیازهای آموزشی، زبان انگلیسی، دانشجویان، شاغلین، نیازسنجی، پیراپزشکی
 • محمد باقر اکبرپور زنگلانی، سعید خدایاری شوطی *، اصغر ملک زاده صفحات 14-24
  مقدمه و هدف
  هدف اساسی در این تحقیق بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارتباط آن با انگیزش پیشرفت آنها در سال تحصیلی 93-92 بود..
  روش ها
  روش تحقیق ترکیبی از روش های زمینه یابی و همبستگی بود. این تحقیق با نمونه ای به حجم 300 نفر(150 دختر و 150 پسر) از کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی مذکور انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری همبستگی بوسیله نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که آزمودنی ها در زمینه سلامت روانی و انگیزش پیشرفت از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بودند اما در این میان تفاوتهایی در زمینه متغیرهای مذکور در بین دانشجویان رشته های گوناگون و جنسیت های مختلف دانشجویان وجود داشت به گونه ای که در انگیزش پیشرفت تفاوت های جنسی معناداری دیده شد اما این تفاوت در زمینه سلامت روانی معنادار نبود. در بررسی تفاوت رشته های تحصیلی در ارتباط با این دو متغیر نیز تفاوت های معناداری در زمینه انگیزش پیشرفت دیده شد اما در زمینه سلامت روانی تفاوت معناداری دیده نشد
  نتیجه گیری
  به طور کلی دست اندرکاران نظام های آموزشی می توانند از طریق فراهم ساختن زمینه های مساعد رشد یکی از این متغیرها در جهت رشد و توسعه متغیر دیگر نیز اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، انگیزش پیشرفت، جنسیت، رشته تحصیلی
 • لیلا رفیعی وردنجانی *، ندا پروین، زهرا شفیعی، فرانک صفدری ده چشمه صفحات 25-37
  مقدمه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین بررسی رفتار نامحترمانه در محیط های آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد در سال 1395 انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی با استفاده از پرسشنامه، 20 نفر از اساتید و 150 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد در سه رشته پرستاری، اتاق عمل و مامایی بر اساس نمونه گیری آسان به سوالات مربوط به رفتارهای نامحترمانه (برهم زننده و تهدید کننده) پاسخ دادند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های رفتارهای نامحترمانه کلارک و اطلاعات فردی جمع آوری و به شکل میانگین، انحراف معیار، درصد و فراوانی و آزمون های تحلیلی مانند اسپیرمن، کای دو و فی گزارش شد.
  یافته ها
  میانگین سنی پنجاه شرکت کننه از هر رشته تحصیلی 22/06±4/54 بود. از هر 20 استاد شرکت کننده در مطالعه 90% زن با متوسط سنی 43/43±9/38 سال بود. از نظر اساتید و دانشجویان شیوع رفتار نامحترمانه در محیط های آموزشی در حد متوسط بوده ولی اساتید معتقد بودند که دانشجویان کمی بیشتر از اساتید(40درصد در مقابل 60 درصد) در بروز آن دخالت داشتند این در حالی است که از نظر دانشجویان هر دو گروه به یک اندازه در بروز رفتارهای نامحترمانه در محیط های آموزشی نقش دارند.
  نتیجه گیری
  اگرچه در این مطالعه فراوانی و شدت رفتارهای نامحترمانه از سوی دانشجویان و اساتید قابل توجه نبوده است، اما به دلیل اثرات مخرب چنین رفتارهایی در محیط های آموزشی اتخاذ راهکارهایی برای ایجاد محیط های یادگیری و یاددهی مناسب کاملا ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: رفتار نامحترمانه، دانشجو، استاد
 • کیوان قاسمی، پروین رضایی گزکی* صفحات 38-46
  مقدمه و هدف
  هدف از این مطالعه تعیین انگیزه های انتخاب رشته و ارتباط آن با رضایت از تحصیل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود.
  روش ها
  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای صورت گرفت که حاوی سوالاتی در زمینه اطلاعات فردی، سوالات مربوط به انگیزه ی انتخاب رشته و همچنین سوالات سنجش رضایت تحصیلی بود. جمعیت مورد مطالعه 146 دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند. داده ها با استفاده از آزمون آمار توصیفی، مجذور کای، من ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان پاسخ دهی به پرسشنامه ها 85 درصد بود. سه انگیزه ای که بیشترین تاثیر را در انتخاب رشته دانشجویان پزشکی داشتند «موقعیت اجتماعی مناسب»، «داشتن مسئولیت در شغل» و «علاقه مندی شخصی به علم به ویژه علوم پزشکی» بود. از بین انگیزه ها، «علاقه مندی شخصی به علم به ویژه علوم پزشکی»، «موقعیت اجتماعی مناسب» و «ارتباط بیشتر با مردم» بیشترین همبستگی را با رضایت تحصیلی داشتند. (001/0=P Value).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر انتخاب رشته تحصیلی پزشکی به میزان زیادی مربوط به جایگاه اجتماعی بالای این رشته و مفید و ضروری بودن این رشته برای جامعه است. کلیدواژه ها: دانشجویان، انگیزه، انتخاب رشته، رضایت تحصیلی، پزشکی
  کلیدواژگان: دانشجویان، انگیزه، انتخاب رشته، رضایت تحصیلی، پزشکی
 • افسون پیروزان *، الهام بوشهری صفحات 47-55
  مقدمه و هدف
  دانشجویان آموزش پزشکی اکثرا« با عدم توانایی بیان دانش حرفه ای خود در محافل بین المللی مواجه می شوند که متاسفانه توانایی علمی ایشان را زیر سوال می برد. این مطالعه با هدف جمع بندی و توصیه عواملی که تاثیر مثبت بر آموزش و یادگیری زبان تخصصی پزشکی دارند، انجام شده است.
  روش ها
  ر: این مقاله از نوع مروری بوده است. کلید واژه های موانع زبانی، آموزش زبان انگلیسی،آموزش پزشکی و زبان تخصصی پزشکی در پایگاه های اطلاعاتیPubmed، Scopus، Google Scholar، Science direct، SID، Magiran مورد جستجو قرار گرفتند. از میان مقالات مربوط به ده سال اخیر، 60 مقاله استخراج شد که پس از حذف مواردی که بصورت چکیده یا یادداشت به سردبیر بودند، 47 مقاله کاملا» مرتبط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و در نهایت به 29 مورد از آنها استناد شد.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر این نکته بودند که عوامل متعددی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آموزش و یادگیری زبان تخصصی پزشکی موثر هستند، از جمله غلبه بر موانع زبانی، بازبینی دوره های آموزشی، برگزاری دوره های فوق برنامه آموزشی و... برای دانشجویان و مدرسین، انتخاب منابع آموزشی مناسب پس از ارزیابی دقیق و مهمتر از همه ایجاد تغییرات محیط آموزشی با توجه به نیازسنجی های انجام شده از دانشجویان.
  نتیجه گیری
  از یافته های این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که مدرسین زبان تخصصی، تدوین کنندگان کتب درسی و متصدیان امور آموزشی می توانند با در نظر گرفتن و غلبه بر عوامل تاثیرگزار بر آموزش زبان تخصصی پزشکی سطح کیفی آموزش و یادگیری این فن را ارتقا بخشند.
  کلیدواژگان: موانع زبانی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش پزشکی، زبان تخصصی پزشکی
 • شهاب مالکی *، زهره صنیع ثالث صفحات 56-64
  مقدمه و هدف
  : استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی اجتناب ناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهارت های تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی95-94 بود.
  روش ها
  این پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی-توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل می دادند. نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری در دسترس 130 انتخاب شد. در این پژوهش از دو ابزار استفاده شد؛ پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده آزمودنی ها از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تایید روایی صوری توسط اساتید صاحب نظر به عنوان متخصص موضوع و پایایی 79/0 از طریق روش آلفای کرونباخ و پرسشنامه سنجش تفکر انتقادی ریتکس که دارای روایی و پایایی مقبول بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 18، استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات با تفکر انتقادی همبستگی مثبت(476/0= r) وجود دارد و معنادار است (001/0= P Value).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، به دست اندرکاران و مجریان آموزش پزشکی توصیه می شود که زیرساخت های لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دانشگاه ها جهت رشد تفکر انتقادی در دانشجویان فراهم سازند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر انتقادی، دانشگاه علوم پزشکی
 • فروزان صادقی محلی *، فتانه عمویی، سحر دباغی صفحات 65-75
  مقدمه و هدف
  ارزیابی درونی بعنوان فرآیندی سیستماتیک جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی برای دانشگاه ها یک ضرورت محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود ارزیابی درونی در گروه های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی در گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394 به انجام رسیداست. ابتدا داده ها از طریق چک لیستها و پرسشنامه ها جمع آوری شده و وضعیت دانشکده ها در رابطه با استانداردهای هشت گانه تعیین شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS با تاکید بر آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از مجموع 100% امتیاز، دانشکده پزشکی با کسب امتیاز 56% در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده داروسازی با کسب امتیاز70% ، در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده دندانپزشکی با کسب امتیاز 48% در وضعیت نامطلوب، دانشکده پرستاری- مامایی ساری با کسب امتیاز59% در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده بهداشت با کسب امتیاز64% در وضعیت نسبتا مطلوب و دانشکده پیراپزشکی ساری با کسب امتیاز 55% در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به امتیازات کلی حاصل از ارزیابی درونی انجام شده توسط گروه های آموزشی دانشکده ها، پیشنهاد می شود که برای بهبود کیفیت آموزش، کلیه گروه های آموزشی اقدام به تدوین و تصریح اهداف استراتژیک و برنامه عملیاتی متناسب با نیازهای گروه نمایند.
  کلیدواژگان: وضعیت ارزیابی درونی، گروه های آموزشی علوم پایه، مازندران
 • یحیی محمدی، لیلی خزاعی * صفحات 76-84
  مقدمه و هدف
  از وظایف یک عضو هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی، تحقیق و پژوهش است. در عمل مشاهده می گردد بیشتر اساتید به سمت کارهای پژوهشی رشته تخصصی خود گرایش دارند و کمتر به سمت تحقیقات در حوزه آموزش، که خود از وظایف اصلی یک استاد محسوب می شود، علاقه مند هستند. بر این اساس این مطالعه، به بررسی عوامل ساختاری و مدیریتی موثر بر افزایش انجام پژوهش های آموزشی پرداخت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه هدف تمام اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که نمونه مورد بررسی 100نفر تعیین و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 19 ماده ای که دارای 2 خرده مقیاس بود، استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه به تائید افراد صاحب نظر رسید و پایایی بر اساس شیوه آلفای کرونباخ 81% بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی) و آمار استنباطی (t تک نمونه ای ، t مستقل و تحلیل واریانس) در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که به ترتیب عامل ساختاری دانشگاه(42/1±24/4) و عامل مدیریتی دانشگاه (835/0±89/3) با افزایش انجام طرح های تحقیقاتی پژوهش در آموزش ارتباط دارد. همچنین نقش هر کدام از عوامل موثر بر تقویت پژوهشی در بین اساتید بر اساس جنس متفاوت بود (PValue<0/05).
  نتیجه گیری
  انجام اصلاحات ساختاری و مدیریتی، همچنین تغییر در سیاست های پژوهشی دانشگاه می تواند افزایش تحقیقات پژوهش در آموزش را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، پژوهش در آموزش، اساتید
|
 • Z. Akbari * Pages 1-12
  Introduction
  The emergence of ever-growing need for the global demand of English for Specific Purposes (ESP). The researcher investigated the study of english educational needs of students studying in isfahan university of medical sciences: student's perspective.
  Methods
  The population of this applied descriptive survey included the students of the faculty of Management and Medical Informatics (82) who had passed their English courses and the graduates (32). Both groups were selected randomly. Data collection instrument was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability had been confirmed. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics tests.
  Results
  Totally, the mean of English educational needs from the student's viewpoints (71.8±10.6) was meaningfully (P Value
  Conclusion
  The findings revealed that the student's needs and the employee's needs had overlap to some extent. Student's needs in the related fields of study were not limited to reading comprehension and the students in different fields of study also mentioned listening, writing and speaking skills as their priorities.
  Citation: Akbari Z. The Study of English Educational Needs of Students Studying in Isfahan University of Medical Sciences: Student's Perspective. Journal of Development Strategies in Medical Education 2016; 2(3): 1-13.
  Keywords: Educational Needs, Employees, English, Need Assessment, Para-Medicine, Students
 • M.B. Akbarpoor Zanghalani, S. Khodayari Shouti *, A. Malekzadeh Pages 14-24
  Introduction
  The main objective of this study was to evaluate the student’s mental health of Tabriz Medical Sciences University and its relationship with achievement motivation during 2013-2014.
  Methods
  This was a correlational and predictive study that was conducted on 300 students (150 females, 150 males) among all the students studying in the school, during 2013-2014. To collect the data, the Goldberg General Health and Hermance Achievement Motivation questionnaires were used. Using correlation statistics the obtained data was analyzed by SPSS program version 18.
  Results
  Results showed that subjects in this study had a relatively good mental health status and achievement motivation. But there were some differences among students of different fields and gender. A difference was observed in achievement motivation, but this difference was not significant in mental health. Considering different fields of study, there were significant differences in achievement motivation, but there was no significant difference in mental health.
  Conclusion
  Totally the people involved in educational systems can develop the other variables by providing a favorable environment for the growth and development of the desired variables.
  Citation: Akbarpoor zanghalani MB, khodayari shouti S, Malekzadeh A. The Relationship between Mental Health and Achievement Motivation among the Students of Tabriz University of Medical Sciences. Journal of Development Strategies in Medical Education 2016; 2(3): 14-24.
  Keywords: achievement motivation, field of study, gender, mental health
 • L. Rafiee Vardanjani *, N. Parvin, Z. Shafiee, F. Safdari Dehcheshmeh Pages 25-37
  Introduction
  The aim of this study was determining the uncivil behaviors of teachers and students, in nursery and midwifery schools of Shahrekord in 2016.
  Methods
  This cross-sectional study used a questionnaire containing questions on uncivil behavior (disruptive and threatening). Participants were 20 teachers and 150 students of Nursing and Midwifery department of Shahrekord university of Medical Sciences from three fields (nursing, operating room and midwifery). The collected data was analyzed in the form of mean, standard deviation, percent and frequency and analytical tests such as Pearson, chi-square and Phi.
  Results
  The average age of the fifty participants from each field of study was 54/4 ± 06/22 years. Of the 20 professors participating in the study, 90% were female and the average age was 38/9 ± 43/43 years. According to the findings, the participants thought the prevalence of uncivil behaviors was moderate. Professors found students more responsible for such behaviors (40% vs. 60%) while students believed both groups of participants were guilty.
  Conclusion
  Although the frequency and severity of uncivil behaviors by students and teachers were not considerable, but due to the negative effects of such behaviors in learning and teaching environments, appropriate strategies to improve learning environments is highly necessary.
  Citation: Rafiee Vardanjani L, Parvin N, Shafiei Z, Safdari Dehcheshmeh F. Incivility Behaviour Training of Teachers and Students in Nursing and Midwifery Department of Shahrekord. Journal of Development Strategies in Medical Education 2016; 2(3): 25-37.
  Keywords: Incivility, Student, Teacher
 • K. Ghasemi, P. Rezaei Gazaki * Pages 38-46
  Introduction
  The aim of this study was to determine the motivating factors of selecting fields of study among the students in Hormozgan University of Medical Sciences.
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. The data was collected through a questionnaire including questions about demographic information, the discipline and motivation. The questions also measured educational satisfaction. 146 students participated in the study. The data was analyzed using descriptive statistics, chi-square test, and Mann-Whitney and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The response rate to the questionnaire was 85%.83.. “Social status", "responsibility in business" and "personal interests’ had the most influence in selecting the field. Among the incentives, "Personal interest, especially in medicine," "social status" and "relationship with people” had the highest correlation with academic satisfaction (P Value =0.001).
  Conclusion
  According to results of this study Selection of Medicine as a field of study is correlated with its high social status and demand.
  Citation: Ghasemi K, Rezaeigazki P. Why Medicine? Take a Look at the Motivating Factors for Factors of Choosing Medicine as Field of Study in Students. Journal of Development Strategies in Medical Education 2016; 2(3): 38-46.
  Keywords: Academic satisfaction, Career choice, Medicine, Motivation, Student
 • A. Piroozan *, E. Boushehri Pages 47-55
  Introduction
  Medical students’ academic non achievements which eventually lead to their career challenges, originate from lack of English language proficiency. In this regard, this study aimed to summarize and recommend the influencing factors for promoting the quality of learning and teaching Medical English.
  Methods
  This was a review article. The key words were searched in the data bases of PubMed, Scopus, Google Scholar, Science direct, SID and Magiran. After inclusion of full papers and exclusion of abstracts and letters to editors from the 60 related papers that were published during the last ten years, 47 remained which were studied carefully and 29 were cited.
  Results
  The findings indicate that there are numerous facts which would directly or indirectly influence medical English learning and teaching, namely overcoming language barriers, reviewing medical English curricula, providing extracurricular programs to enhance both the teachers’ and students’ language proficiency, choosing optimal teaching materials, and modifying medical education context based on the needs of students.
  Conclusion
  it is concluded that teachers, textbook developers and educational authorities could improve the quality of learning and teaching by considering the influencing factors of medical English learning and teaching.
  Citation: Piroozan A, Boushehri E. Strategies to Improve the Quality of Specialized Medical English Teaching Promoting. Journal of Development Strategies in Medical Education 2016; 2(3): 47-55.
  Keywords: English As a Foreign Language_English for Medical Purposes_Language Barriers_Medical Education
 • Sh Maleki *, Z. Sanisales Pages 56-64
  Introduction
  Using ICT in higher education is inevitable. The aim of this study was to investigate the relationship between ICT usage and critical thinking skills among students of Medical Sciences, Shahrkoord University of Medical Sciences in the year 2014-15.
  Methods
  This was a descriptive correlational study. The population comprised all students at the University of Shahrkoord Medical Sciences. The sample was selected by convenience sampling 130. In this study, two instruments were used; An ICT usage questionnaire validated by the experts. The reliability was confirmed through Cronbach's alpha. Critical thinking Ricketts Questionnaire was also applied. To analyze the data, descriptive statistics, inferential and Pearson correlation tests were applied using spss software, version 18.
  Results
  The results showed a positive correlation between the use of ICT and critical thinking (476/0 = r), which was significant (P Value=0/001).
  Conclusion
  According to the findings, the officials and executives of Medical Education are recommended to provide infrastructure for the use of ICT academically in an attempt to develop critical thinking skills in students.
  Keywords: Critical Thinking, ICT, Medical University
 • F. Sadeghimahalli *, F. Amuei, S. Dabbaghi Pages 65-75
  Introduction
  Internal evaluation is necessary as a systematic process for improvement of education or research in universities. The aim of this study was to investigate the status of internal evaluation in departments of basic science in Mazandaran University of Medical Science.
  Methods
  This study was cross-sectional. Study was conducted in departments of basic science in Mazandaran University of Medical Sciences in 2015. The data was gathered by checklists and questionnaires which were based on eight standards. The results of this study were processed through descriptive tests using SPSS 16 software.
  Results
  The results showed that out of a total of 100 points, school of medicine with a score of 56% was in a relatively good state; Faculty of Pharmacy with a score of 70% was in a relatively good state; school of Dentistry with a score of 48% was in a disadvantaged state; Nursing and Midwifery with a score of 59% were in a relatively good state; School of Public Health with a score of 64%was in a relatively good state; Faculty of paramedical with a score of 55%was in a disadvantaged state.
  Conclusion
  By considering the total scores of internal evaluation conducted by the groups of schools, it is required to improve the quality of education by developing clear strategic objectives and action plans appropriate to the needs of all educational groups.
  Keywords: Departments of Basic Science, Mazandaran, The Status of Internal Evaluation
 • Y. Mohammadi, L. Khazaei * Pages 76-84
  Introduction
  A faculty member in a medical university is infused with the responsibility to perform research. The majority of the faculties are inclined to conduct studies more in line with their specialty but less with regard to education, which is itself a major responsibility of them. Accordingly, this study examined the relationship between structural and managerial factors influencing the increase in educational research.
  Methods
  This is a descriptive, analytic study. The population included all the faculty members in Birjand University of Medical Sciences. Cochran formula was used to determine the sample size as 100 subjects who were selected by stratified random sampling method. To collect data, a 19-item researcher-made questionnaire was used, which had two subscales. Validity of the questionnaire was confirmed by experts, and its internal consistency was calculated as 81% by Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics (mean, standard deviation, and frequency) and inferential statistics (t single sample, independent t-test, and ANOVA) were used. The significant level was considered at 0.05.
  Results
  The results showed that, respectively, the University structural (4.24±1.42) and University managerial (3.89±0.835) correlated with increase in education-oriented research projects. The role of each of the influential factors on research was sex-dependent (p
  Conclusion
  Structural and administrative reforms, as well as changes in policy research could lead to increased research in education.
  Keywords: Faculty Members, Managerial Factors, Research On Education, Structural Factors