فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد کشاورزی - سال نهم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال نهم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/13
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد عمرانی*، محمدنبی شهیکی تاش، احمد اکبری صفحات 1-22
  انتقال نامتقارن قیمت بنگاه های تولیدی می تواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار فرآوری و خرده فروشی پسته با وجود پارامتر قدرت بازار پرداخته است. بدین منظور، از داده های فصلی طی سال های 1392-1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی پسته در قالب دو رژیم تغییرات متفاوت ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولات کشاورزی که در فصول برداشت دارای عرضه فراوان هستند، سازگار است. هم چنین، از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان پارامتر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم) مشخص گردید که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدتی بیش تر به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار مورد تایید قرار گرفت. در رژیم نخست که دارای احتمال وقوع کم تر از 20 درصد می باشد، قدرت بازار پایین تر بوده و بنظر می رسد بیش تر با فصول وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای کوچک نیز مبادرت به عرضه محصول می نمایند. به گونه ای که به عنوان رقبای کوچک تر در جهت افزایش رقابت در بازار عمل می کنند.
  کلیدواژگان: انتقال قیمت، قدرت بازار، فرآوری پسته
 • ابوذر پرهیزکاری*، ابوالفضل محمودی، محسن شوکت فدایی صفحات 23-50
  در این مطالعه ابتدا الگوی رفتاری متغیر اقلیمی بارش طی دوره 1392-1365 در حوضه آبخیز شاهرود بررسی شد. سپس، از یک سیستم مدل سازی بیوفیزیکی- اقتصادی برای تحلیل اثرات تغییر اقلیم ناشی از کاهش بارش بر منابع آب در دسترس، تولیدات کشاورزی و شاخص های اقتصادی سود ناخالص و ارزش آب تحت سناریوهای گوناگون (تغییر اقلیم ملایم، متوسط و شدید) استفاده شد. سیستم مدل سازی بالا، شامل تابع عملکرد محصولات مبتنی بر میزان بارش (جزء بیوفیزیکی مدل) و رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت (جزء اقتصادی مدل) بود که طی سه مرحله پیاپی در محیط نرم افزاری GAMS حل شد. الگوی رفتاری بارش نشان داد که این متغیر اقلیمی پس از سال 1385 در حوضه آبخیز شاهرود روندی کاهشی را داشته است. نتایج مدل ارایه شده نیز نشان دادند که تغییر اقلیم ناشی از کاهش بارش منجر به کاهش منابع آب در دسترس، افزایش ارزش اقتصادی آب آبیاری، کاهش مجموع سطح زیر کشت محصولات آبی و کاهش سود ناخالص کشاورزان در حوضه آبخیز شاهرود شده است. بیش ترین کاهش منابع آب در دسترس نیز در سناریوی تغییر اقلیم شدید و به مقدار 03/30 میلیون مترمکعب بدست آمد. در پایان، برای رویارویی با اثرات تغییر اقلیم و حفاظت از منابع آب استان قزوین بکارگیری روش های کم آبیاری، تعیین نرخ آب بها برای کشاورزان بر اساس ملاحظه برابری، آیش گذاری اراضی و ارایه تسهیلات به کشاورزان برای تجهیز مزارع به سیستم های نوین آبیاری پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: الگوی رفتاری بارش، ارزش اقتصادی آب، تغییر اقلیم، مدل بیوفیزیکی، اقتصادی، حوضه آبخیز شاهرود
 • حمید سپهردوست *، سوده سادات امامی صفحات 51-70
  لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می‏کند تا سیاست‏های توسعه‏ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن‏ها در داخل و خارج از کشور به‏کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب‏زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تاثیر سیاست‏های توسعه‏ای دولت در این زمینه می‏باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پای های سال‏های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهاده های این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهاده ها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به‏گونه ای که شاخص‏های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان‏دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال‏های مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: توسعه، محصول سیب زمینی، مزیت نسبی، ماتریس تحلیل سیاستی، همدان
 • سیدعلی نورحسینی، اسماعیل فلاحی*، معصومه سمیع زاده، نوشین بهشتی پور صفحات 71-99
  این مطالعه باهدف اولویت بندی مصرف گروه های گوناگون دارویی در شهرستان رشت با توجه به معیارهای چندگانه اقتصادی و درمانی، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به کار بست. نتایج نشان دادند که گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی به آن ها برای عموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایین تر است. هم چنین، عوارض داروهای شیمیایی به گونه ای شایان توجه بیش تر از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ارزیابی شد. از سوی دیگر، ماندگاری گیاهان دارویی در مقابل داروهای شیمیایی دارای وزن نسبی کم تری است. درنهایت، تلفیق بردار اولویت وزنی معیارها نسبت به هدف با اوزان نسبی گروه های دارویی نسبت به هر یک از معیارهای مورد نظر به منظور اولویت بندی نهایی داروها حاکی از آن بود که با وجود استفاده نسبی زیاد داروهای شیمیایی، مصرف این داروها و گیاهان دارویی به ترتیب با وزن های نسبی 40/0 و 39/0، چندان نسبت به هم دارای اولویت نمی باشد. براساس یافته های این پژوهش، ترغیب عمومی جامعه با پیش آگاهی از مزیت های اقتصادی و درمانی مصرف گیاهان دارویی به منظور ترویج و توسعه فرهنگ مصرف این گروه از داروهای مفید، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل سلسله مراتبی، گیاهان دارویی، داروهای شیمیایی، درمان بیماری ها، معیارهای اقتصادی
 • سعید مهرجو، عبدالرسول شیروانیان *، محمد بخشوده صفحات 93-108
  بررسی صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در خانوارها از موضوع های مهم اقتصاد رفاه بشمار می آید. بر این اساس، این مطالعه بررسی این پدیده در خانوارهای روستایی ایران را هدف قرار داده است. بدین منظور، تابع مقیاس و سیستم معادله های مبتنی بر مدل دیتون و میولبائر (1980) با بهره گیری از داده های طرح نمونه‏گیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در نگاه کلی پدیده صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایران قابل مشاهده است. در نگاه جزئی نتایج نشان داد همسو با قانون انگل با افزایش بعد خانوار، سهم مواد غذایی افزایش نشان می دهد، اما در مورد مسکن با افزایش بعد خانوار، پدیده صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس قابل مشاهده است. بر این اساس، چنان چه از منظر اقتصاد رفاه در پی سیاست های بهبود رفاه با بیش ترین نرخ اثربخشی در سطح خانوارها باشیم، تامین مسکن یا مساعدت در تامین مسکن برای خانوارهای با جمعیت بیش تر به دلیل برخورداری از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس از اولویت برخوردار است.
  کلیدواژگان: صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس، مواد غذایی، مسکن، خانوارهای روستایی، ایران
 • احمد شورویی، رضا طهماسبی*، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، امید دیانی صفحات 109-124
  در این مطالعه کارایی فنی، سود، اندازه بهینه نهاده ها و ظرفیت واحدهای مرغداری شهرستان کرمان با استفاده از روش مرزی تصادفی برآورد شد. داده های بدست آمده از راه پرسش نامه و به روش نمونه گیری تصادفی از 70 تولیدکننده جوجه گوشتی بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند که میانگین کارایی فنی واحدها 5/78% می باشد، این پارامتر نشان می دهد اگر شکاف بین تولیدکنندگان کرمان با کاراترین تولیدکننده این شهرستان پر شود، می توان به اندازه 5/21 درصد تولید را بدون تغییر سطح فناوری و افزودن مصرف نهاده ها، افزایش داد. هم چنین، مقدار میانگین کارایی سود واحدها 45% برآورد شد که نشان از سطح پایین کارایی فنی و تخصیصی در تولیدکنندگان می باشد. در حالت بهینه مقدار نهاده ها برای تعداد جوجه 16568 قطعه، مقدار خوراک 63340 کیلوگرم، تعداد کارگر 4 نفر و سوخت مصرفی به مقدار 987 لیتر برآورد شد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، کارایی فنی، سود، اندازه بهینه، واحدهای مرغداری
 • مصطفی اسکندری، حمید محمدی*، حمیدرضا میرزایی، احمدعلی کیخا صفحات 125-144
  یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ها‍ ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و...)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های زراعت و باغداری 52/1 درصد، ماهیگیری 27/0 و جنگل داری 01/0 افزایش و دامداری را 12/2- کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری (54/0) درصد، دامداری (89/0) درصد، ماهیگیری (01/1) درصد و جنگلداری (11/0) درصد پس از اجرای دو شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است.
  کلیدواژگان: الگوی داده - ستانده، قیمت حامل های انرژی، شاخص قیمت کل، نرخ رشد تولیدات
 • علی شهنوازی* صفحات 145-164
  در این پژوهش، برای تعیین رتبه ی استان های گوناگون از لحاظ کارایی تولید پیاز، از روش تحلیل پوششی داده ها، استفاده شد. نتایج نشان دادند که در رویکرد نهاده گرا و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس از 25 استان مورد مطالعه، این رهیافت با تقسیم واحدهای نمونه به استان های به گونه نسبی ناکارآمد (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی) و استان های کارا (سایر استان ها)، توانایی محدودی در رتبه بندی از خود نشان می دهند. با همین رویکرد و فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، توانایی مدل در رتبه بندی و ایجاد تمایز میان واحدهای مورد مطالعه به کمینه ممکن کاهش یافته و همه واحدهای مورد مطالعه در گروه واحدهای کارا قرار می گیرند. رویکرد محصول گرا در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، نتایجی مشابه با وضعیت نهاده گرا ارایه کرده و در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس تا حدی توانایی رتبه بندی از خود نشان می دهد. در نتیجه، به منظور ایجاد یک رتبه بندی کامل در میان استان های تولیدکننده پیاز از ترکیب روش های اندرسن و پیترسن (A-P) و چیاو پینگ و همکاران استفاده شد. بررسی میانگین کارایی در الگوهای گوناگون و رتبه بندی آن ها نشان داد که استان های ایلام، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیش ترین کارایی و در نتیجه رتبه های نخست تا چهارم و استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس با رتبه های 23، 22، 21 و 20 کم ترین کارایی را داشتند. مقایسه نتایج بدست آمده از رتبه بندی بر اساس کارایی با رتبه بندی عملکرد، نشان داد که تنها جنوب استان کرمان، همدان، کرمانشاه، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد در گروه بندی مشابهی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: کارایی، رتبه بندی، رویکرد نهاده گرا و محصول گرا، روش اندرسن - پیترسن
 • سید محمدرضا اکبری*، امیر دادرس مقدم، علی هزاره صفحات 165-176
  قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث های جدی در بازار بورس بشمار می آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام در گروه های غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده های سال های 1378 تا 1388 برای شرکت های منتخب بورسی وابسته به بخش کشاورزی در قالب مدل PVAR استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت سودآوری)نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تاثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت های مالی در دوره های نخست تاثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام می توان از تعداد نسبت های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت های مالی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نسبت های مالی، قیمت سهام، صنایع وابسته، بخش کشاورزی، PVAR
 • حسن سلطانی*، مسعود پورکیانی، علی دریجانی، حمید تابلی صفحات 177-192
  اثرات مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از راه کاهش ریسک، قیمت گذاری، ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و... آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در فناوری پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی یک دوره سی ساله از 1364 تا 1394 می پردازد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش برآورد پانل دیتا با رویکرد رگرسیون و هم چنین، از یک مدل رشد درون زای تجربی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه حجم اعتبارات بانک ها و اندازه بازار اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است که نتایج آزمون حاکی از یک رابطه منفی و بی معنا بین حجم اعتبارات بانک ها و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین، بین اندازه بازار اوراق بهادار و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت هرچند بی معنا وجود دارد.
  کلیدواژگان: بازار مالی، بازار پول، بازار سرمایه، رشد اقتصادی
 • حسن مهرمنش* صفحات 193-226
  این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی استراتژی های تاثیرگذار بر توسعه توان رقابتی صنعت فرش در جامعه ای متشکل از 67 نفر از مدیران وکارشناسان مرکز ملی فرش صورت گرفت. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی بشمار می رود پس از مروری بر نقاط قوت و ضعف داخلی و هم چنین، فرصت ها و تهدیدهای محیطی، استراتژی هایی با محوریت بازاریابی تدوین و با سه روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، تاپسیس فازی و QSPM رتبه بندی شدند. استفاده از روش های تاپسیس فازی نیازمند تعیین عوامل کلیدی موفقیت بودند که با برگزاری جلسه ای از راه طوفان ذهنی به این صورت معرفی شدند:. استراتژی های «فراهم آوردن بستر مناسب برای بهره گیری از فناوری های داده ای در راستای بازاریابی و تبلیغات برای گسترش فعالیت های بازاریابی و تبلیغات در بازارهای جهانی»، «آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی جهانی، صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ سهم بازار» و «افزایش فعالیت های بازاریابی، تبلیغات و پژوهش های بازاریابی اینترنتی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی (رسوخ در بازار، توسعه بازار)» در هر سه روش، جزء برترین راهکارهای افزایش توسعه توان رقابت پذیری صنعت فرش بودند. در انتها نیز با تعیین اهداف کلان صنعت فرش، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برای رتبه بندی سه روش مذکور استفاده شد که در نهایت، روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین روش انتخاب شد.
  کلیدواژگان: استراتژی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، تاپسیس فازی، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
|
 • M. Omrani *, M. N. Shahiki Tash, A. Akbari Pages 1-22
  Asymmetric price transmission may indicate market power exerted by production firms. Regarding the issue a mixture model has been applied to analysis the price transmission pattern between processing and retailer markets of pistachio while market power is considered as well. The analysis is based on seasonal data covering 1995-2013. In line with the study objective, retailer price of pistachio was examined using two regimes of price changes, having high conformity with agricultural products nature that are characterized with mass supply in harvesting season. Inverse supply elasticity of output was used as market power parameter. Regarding the second regimethat is more likely to happen, marketing agents in wholesale market are inclined to transmit increased prices to retailer market more significantly than decreased prices. Under this regime asymmetric price transmission and market power was confirmed. The first regime with probability of 20 percent showed a lower market power, having more concordance with mass supply seasons in which small firms serve as output suppliers. These firms act as fringes,resulting in more competitive market structure.
  Keywords: Price transmission, Market power, Pistachio process
 • A. Parhizkari *, A. Mahmoodi, M. Shokat Fadaee Pages 23-50
  In the present study first the behavioral patterns of precipitation climatic variable were investigated during years 1985-2013 in the watersheds of Shahrood. Then, a biophysical- economic modeling system was used to analyse the effects of climate change resulting from reduced rainfall on available water resources, agricultural products and economic indicators of gross profit and water value under different scenarios (mild, medium, and intense climate change). The modeling system includes the products yield function based on rainfall (biophysical part of model) and positive mathematical programming approach (economic part of model) that was solved in consecutive three stages and in the GAMS software. The behavioral pattern of precipitation showed that this climate variable was reduced in the watersheds of Shahrood after year 2006. The results of proposed model also showed that with occurrence the climate change resulting from reduced rainfall the available water resources, total acreage of water crops and farmer's gross profit decrease and economic value of irrigation water increase in watersheds of Shahrood. The highest reduction in available water resources was the amount of 30.03 million cubic meters that was achieved under intense climate change scenario. Finally, utilizing deficit irrigation techniques, determination the rate of water charge to farmers on the basis of equality consideration, providing financing convenience to farmers for farms outfit to new irrigation system and fallow-lands was proposed to contrast with the effects of climate change resulting from reduced rainfall and protection of water resources in the region.
 • H. Sepehrdoust *, Sas Emami Pages 51-70
  In order to bring about rural-urban regional balance, the government needs to support products in which each region has comparative advantage. The main purpose of present study is to determine the impact of government policies on present situation of potato production in Hamedan and to determine its comparative advantage compare to other provinces of Iran. Policy analysis matrix is used to determine comparative advantage of potato using data collected for crop years of 2010-2012. The results show that in spite of a decrease in government’s support of the product the indirect taxes levied on the relevant inputs are smaller in Hamedan and the subsidies allocated for relevant inputs are bigger in Hamedan compared to other provinces. The indices of policy analysis matrix show improvement in profitability potato in Hamedan for period of study.
  Keywords: Development, Comparative Advantage, Policy Analysis Matrix, Potato, Hamedan
 • S. A. Noorhosseini, E. Fallahi *, M. Samizadeh, N. Beheshtipoor Pages 71-99
  Considering economic and therapeutic criteria, this study aims to determine the priorities of use of different types of medicine in Rasht District using AHP. The results showed that medicinal plants took the first priority in terms of cost; however, their accessibility is much lower than chemical medicines. Negative complications of chemical medicines are evaluated significantly more than those of medicinal plants and herbal medicines. On the other hand, the survival of medicinal plants is lower compared to the chemical medicines. Finally, weighted priority vectors of criteria with regard to the goal and the weights of the medicine groups with regard to each of the criteria were integrated to determine the final priorities of medicines. Despite the relatively high use of chemical medicines, these medicines and medicinal plants, with weights of 0.40 and 0.39 respectively, would not be significantly prioritized to each other. Based on the findings, it is necessary to persuade consumers to promote consumption of medicinal plants through awareness to the economic and therapeutic advantages of these beneficial medications
  Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Medicinal Plants, Chemical Medicines, Disease Treatment, Economic Criteria
 • S. Mehrjou, A. Shirvanian *, M. Bakhshoodeh Pages 93-108
  Investigating the economy of scale in household is an important issue in welfare economics. Accordingly, the present study examined this phenomenon in Iranian rural households through the scale function and a system model-based on Deaton and Muellbauer (1980). Data collected from the cost and income sampling plan in 2011. Results showed the economy of scale in consumption is visible in Iranian rural households. Detailed results indicated in line with Engel's law with increasing household size, share of food is increased but the economy of scale phenomenon in housing is visible. Accordingly, in perspective of welfare economics to improve the welfare of households with the highest rates, housing preparation policy or assistance in housing preparation policy for large and crowded households because of its economy of scale is a key priority.
  Keywords: Economy of Scale, Food, Housing, Rural households, Iran
 • A. Shorouei, R. Tahmasbi *, H. R. Mirzaei Khalilabadi, O. Dayani Pages 109-124
  This paper aims to determine technical efficiency, profit, optimal size of input and capacity of poultry farms in Kerman city. To this end, stochastic frontier analysis was used. Data were obtained by a random sample of 70 broiler producers. The results indicated that the mean technical efficiency of units was 78.5 percent and using feed and chicken inputs by producers were inefficient. This indicates that by filling up the gap between more and less efficient producers, production could be increased by 21.5 percent without any change in technology and level of inputs. In addition, mean profit efficiency of units was 45 percent which showed the low level profit and efficiency of producers. The inefficiency could decrease by increasing the number of workers, feed and chicks. Optimal number of chicks, amount of feed, number of veterinary services, and fuel consumption estimated were 16568 units, 63340 kg, 4 people, and 987 liters, respectively.
  Keywords: Broiler, Technical Efficiency, Profit, Optimal Size, Poultry
 • M. Eskandary, H. Mohammadi *, H.R. Mirzaei, A.A. Kahkha Pages 125-144
  This paper aims to study the effects of energy subsidy on subsectors of agriculture. For this purpose, input – output table of 2013 was used. The effects of Increase in price of energy carriers (gasoline, kerosene, gas oil, fuel oil, liquid gas, electricity and natural gas) in the first (2010) and second (2014) phases of subsidy reform on the growth rate of agriculture sector investigated. The results showed that the average growth rate of farming and horticulture (1.52%), fishing (0.27%) and forestry (0.01%) was increased while the average growth rate of animal husbandry sub-sector decreased (-2.12%). The average increase in prices of farming and horticulture, animal husbandry, fishing and forestry products was by 0.54%, 0.89%, 1.01%, and 0.11% respectively.
  Keywords: Input-output model, Energy carrier prices, Total price index, Production growth rate
 • A. Shahnavazi * Pages 145-164
  In this study, Data Envelopment Analysis (DEA) was used to rank 25 onion producing provinces of Iran according to efficiency scores. The results illustrated that this approach could only divide the provinces into relatively inefficient (East Azerbaijan, West Azerbaijan, Razavi Khorasan, Khozestan, Fars, Kohgiluye & Boyerahmad and Markazi) and efficient categories (the other provinces). DEA ability in ranking reduced by changing the assumption from Constant Return to Scale (CRS) to Variable Return to Scale (VRS) in input-orientated model. The output-orientated model produced some better results, especially under VRS assumption. In order to achieve a full efficiency ranking, Andersen & Petersen and Chiao-Ping et al. methods were applied. The evaluation of average efficiency rankings showed that the provinces of Ilam, South Khorasan, Golestan and Sistan and Baluchestan had the best ranks from first to forth and the provinces of Rasavi Khorasan, East Azerbaijan, Khozestan and Fars took the least places in ranking, respectively. The comparison between yield and efficiency ranking results showed that only South Kerman district and Hamedan, Kermanshah, Zanjan and Kohgiluye and Boyeramad provinces were in the same ranking groups.
  Keywords: efficiency, Ranking, Input-Orientated, Output-Orientated, Andersen, Petersen Method
 • S.M.R. Akbari *, A. Dadras Moghadam, R. Hezare Pages 165-176
  This paper aims to explain the relationship between financial ratios and stock prices of food, sugar, and agricultural machineryindustries incompanies listed on the stock exchange. For this purpose, the data from 1378 to 1388 for selected companies collected. Financial variables, including relative profitability (return on assets and return on equity), financial leverage (debt ratio) and share pricewere used for analysis. The results showed that the reaction of stock prices to return on assets, leverage ratio and the ratio of equity capital are positive .The effect of one unit does not affect momentum in the debt ratio in the first period but after the fourth round is effective. Profitability and return on assets ratios in the early period of transition was not significant. The results also suggest that the stock price reaction to return on assets, leverage ratio and the ratio of equity capital is positive. The effect of a single impulse does not affect the financial ratios in the first period but after the ascending order is effective. The results also showed that in analyzing stock price reaction, other factors such as economic variables and analysis of the companysituation shouldbe considered.
  Keywords: Financial Ratios, Stock Prices, Agricultureindustries, PVAR
 • H. Soltani *, M. Pourkiani, A. Darijani, H. Tbeli Pages 177-192
  With respect to importance of financial markets, this study examines the relationship between the development of financial markets and economic growth in the Middle East countries over a period of thirty years, from 1985 to 1915. To this end, panel data regression approach was used as an experimental model of endogenous growth.In this study, two hypotheses of volume of bank credit and securities market size were tested.The results indicate a negative correlation between the volume of bank credit and economic growthwhile there is a positive relationship between sizesof stock market with economic growth in countries studied.
  Keywords: Financial Market, Money Market, Capital Market, Economic Growth
 • H. Mehrmanesh * Pages 193-226
  The current paper with the purpose of identifying and prioritizing hand-made carpet industry was done in a society include 67 INCC chairmen and experts. After reviewing on strength, weaknesses, opportunities and treatments, some strategies were formulated and then ranked by 3 techniques: fuzzy ANP, fuzzy TOPSIS and QSPM. Utilizing brain storming technique critical success factors were identified. “creating suitable tools and instrument for applying information technology for marketing and advertising to extend marketing and advertising activities in global markets”, making exporters and businessmen more familiar to new marketing techniques like international marketing, export, ecommerce and internet marketing to maintain market share” and “increasing marketing, advertising and internet marketing researches activities to maintain market share” were chosen as the top strategies by all three techniques. Finally by defining carpet industry objectives and applying AHP technique, these three techniques (QSPM, fuzzy TOPSIS and fuzzy ANP) were compare together in which fuzzy ANP was the best and the most suitable technique to prioritize strategies.
  Keywords: Strategy, Fuzzy ANP, Fuzzy TOPSIS, QSPM, AHP