فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال دهم شماره 2 (زمستان 1394)
 • سال دهم شماره 2 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد علی شبانی، مجید امینی دهقی *، حسن حبیبی، مهدی عقیقی شاهوردی صفحات 83-95
  جهت بررسی تاثیر کود شیمیایی اوره و زیستی نیتروکسین بر خصوصیات گیاهی نعناع فلفلی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. عوامل آزمایش شامل کود شیمیایی نیتروژن دار در سه سطح صفر(شاهد)، 100 و 200 کیلوگرم اوره در هکتار،کود زیستی نیتروکسین در دو سطح عدم تلقیح و تلقیح کود زیستی (4 لیتر در هکتار) و زمان برداشت در سه سطح برداشت قبل از گلدهی، همزمان با گلدهی و بعد از گلدهی بودند. نتایج نشان داد اثر کود اوره، کود زیستی، زمان برداشت و اثرات متقابل دوگانه و سه گانه این تیمارها بر عملکرد ماده تازه و خشک، ارتفاع بوته، درصد و عملکرد اسانس و شاخص برداشت معنی دار بود. بیشترین عملکرد ماده خشک (550 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (72%)، درصد و عملکرد اسانس (به ترتیب 7/3% و 35/20 کیلوگرم در هکتار) در کاربرد 200 کیلوگرم کود اوره به همراه استفاده از کود زیستی نیتروکسین در برداشت همزمان با گلدهی بدست آمد. کاربرد کود زیستی نیتروکسین (4 کیلوگرم در هکتار) در برداشت همزمان با گلدهی سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه نعناع فلفلی گردید. به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از اثرات مثبت کود زیستی نیتروکسین بر گیاه دارویی نعناع فلفلی از طریق تثبیت نیتروژن می باشد.
  کلیدواژگان: اوره، نیتروکسین، اسانس، نعناع، شاخص برداشت
 • مانی مجدم*، شقایق رمضانی، نازلی دروگر صفحات 97-106
  انتخاب هیبرید مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه و تعیین تراکم بوته مناسب از جمله عوامل مهم در دستیابی به عملکردهای بالا می باشند. به این منظور آزمایشی در سال 1388در مزارع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اول، فاصله روی ردیف در 3 سطح شامل (13، 14 و 16 سانتی متر) و عامل دوم سه هیبرید ذرت سینگل کراس (704، 640 و 500) بودند. نتایج نشان داد اثر مقادیر مختلف تراکم بر وزن خشک برگ، وزن خشک بوته و نسبت برگ به ساقه معنی دار بود. همچنین در ارقام مختلف ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک بوته، نسبت برگ به ساقه و نسبت بلال به بوته معنی دار بود. اثر متقابل رقم و تراکم درصفت ارتفاع بوته و نسبت برگ به ساقه معنی دار گردید. در این آزمایش به نظر می رسد فاصله روی ردیف 14 سانتی متر(95 هزار بوته در هکتار) به دلیل بالا بودن وزن خشک بوته و نسبت برگ به ساقه بیشتر، فاصله ردیف مناسبی در شرایط آب و هوایی اهواز برای گیاه ذرت می باشد. همچنین هیبرید 640 از لحاظ کمی و زودرس بودن نسبت به دیگر ارقام برتری داشت.
  کلیدواژگان: ذرت علوفه ای، تراکم، هیبرید
 • شهاب خاقانی* صفحات 107-118
  به منظور بررسی تجزیهدای آلل عملکرد وبرخیصفاتمورفولوژیکیلوبیادر شرایط آبیاری کامل و تنش کم آبی، تحقیقی با 6 لاین لوبیای قرمز و تمامی تلاقی های مربوط به آن، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در دو محیط تنش و بدون تنش در مزارع تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش مشتمل بر 21 ژنوتیپ بود که 6 ژنوتیپ مربوط به والدین و مابقی نسل F2 تلاقی های مربوط به آنها بود. نتایج نشان داد با توجه به اینکه قابلیت ترکیب پذیری عمومی برای بسیاری از صفات در هر دو شرایط معنی دار می باشد نقش اثرات افزایشی ژن ها در کنترل این صفات بسیار حائز اهمیت است. قابلیت ترکیب پذیری خصوصی نیز در تعدادی از صفات معنی دار می باشد که نشان دهنده نقش اثرات غیر افزایشی بوده است. معنی دار بودن نسبت GCA/SCAدر صفات نشان می دهد در این صفات اثرات افزایشی ژن ها نسبت به اثرات غیر افزایشی از اهمیت بالاتری برخوردار می باشند. در شرایط تنش صفت عملکرد تحت کنترل اثرات افزایشی و غیر افزایشی می باشد. در هر دو شرایط، واریانس غیر افزایشی از اهمیت بالاتری در کنترل این صفت عملکرد برخوردار می باشد. بیشترین میزان ترکیب پذیری عمومی صفت عملکرد در شرایط غیر تنش، مربوط به ژنوتیپ صیاد و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ اختر بود؛ در شرایط تنش خشکی والد Ks31169بالاترین ترکیب پذیری عمومی معنی دار را برای صفت عملکرد از خود نشان داده است. در شرایط غیر تنش، تلاقی×AND1007اختر و در شرایط تنش خشکی، تلاقی های اخترKs31169×و ×D81083گلیبالاترین ترکیب پذیری خصوصی را برای عملکرد دارند.
  کلیدواژگان: لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)، دای آلل، شرایط کامل، تنش کم آبی
 • پیمان زندی*، سایکات کومار باسو، ریلیان جینگ صفحات 119-142
  سیلیس (Si) به عنوان یک عنصر سودمند برای بسیاری از گونه های گیاهی بویژه در شرایط تنش شناخته شده است. در گذشته تحقیقات زیادی در جهت تعیین مکانیزم های درگیر در جذب و انتقال سیلیس توسط گیاهان آوندی صورت پذیرفته است. تحقیقات گسترده نشان داده اند سیلیس می تواند تنش های معدنی مختلفی را در گیاهان رشد یافته در شرایط اسیدی شامل سمیت منگنز و آلومینیوم به همراه کمبود فسفر کاهش دهد. همچنین در شرایط خاک های قلیایی، سیلیس از طریق رسوب گذاری در آندودرم واگزودرم ریشه گیاهان جذب آپوپلاستی سدیم راکاهش داده و منتج به افزایش نسبت پتاسیم به سدیم (برقراری یک حالت تعادل) و در نهایت کاهش فشار تنش قلیایی می شود. تا به حال 4 ناقل سیلیس شناسایی شده و اطلاعات بسیار اندکی در خصوص واکنش این ناقلین در شرایط تنش موجود می باشد. لذا تحقیقات در این زمینه جهت روشن نمودن ارتباط بین این ناقلین و فواید سیلیس برای گیاهانی که در معرض تنش مواد معدنی قرار گرفته اند لازم و ضروری به نظر می رسد. شواهد و قرائن ارائه شده نشان می دهند فراهمی سیلیس و انباشت بعدی آن بر بافت های گیاهی می تواند به عنوان یک استراتژی جهت ارتقای بهره وری زراعی در خاک های اسیدی بکار گرفته شود. این مقاله یافته های اخیر را در مورد تاثیر جذب و انتقال سیلیس (Si) بر روی تنش معدنی در شرایط اسیدی به طور خلاصه بررسی می کند.
  کلیدواژگان: سیلیس، ناقلین، محدودیت فسفر، سمیت آلومینیوم و منگنز، اسیدیته خاک
 • الهیار فلاح*، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، حسین الیاسی صفحات 143-153
  کاربرد اشعه گاما باعث ایجاد موتاسیون در گیاه برنج شد و تنوع حاصل در مرحله گیاهچه ای قابل بررسی بود. جهت مقایسه صفات رشدی گیاهچه های برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت های نسل پنجم حاصل از آنها، آزمایشی به صورت اگمنت در خزانه ایستگاهی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران (آمل) در سال 94 اجرا شد. تعداد 23 لاین نسل پنجم حاصل از طارم محلی، 7 و 8 لاین نسل پنجم به ترتیب حاصل از حسنی و عنبربو همراه با شاهد آنها به میزان 300 گرم بذر خشک در نیم متر مربع خزانه بذرپاشی شد. در مرحله سه برگی ، صفات رشدی طول گیاهچه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی (شاخساره)، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره اندازه گیری شد. نتایج نشان داد 52% موتانت حاصل از طارم محلی طول گیاهچه کمتری نسبت به شاهد داشتند ولی همه موتانت های حاصل از حسنی دارای طول گیاهچه بیشتری نسبت به شاهد داشتند. در گیاهچه های موتانت حاصل از عنبربو، 75% طول گیاهچه کمتری داشتند. میزان افزایش وزن خشک ریشه، شاخساره موتانت ها نسبت به شاهد بین 85-59% بود ولی وزن خشک کل گیاهچه در همه موتانت ها نسبت به شاهدها بیشتر بود. نسبت ریشه به شاخساره در موتانت حاصل از عنبربو 100% ولی در موتانت حاصل از طارم محلی 74% بیشتر بود. بین طول گیاهچه برنج با وزن خشک ریشه، شاخساره و کل در سطح 1% همبستگی مثبت وجود داشت ولی با نسبت ریشه به شاخساره همبستگی نداشت. تجزیه خوشه ای، موتانت ها را در سه گروه قرارداد. وزن خشک کل گیاهچه موتانت ها نسبت به شاهدها بیشتر ولی طول گیاهچه ها کمتر بود.
  کلیدواژگان: گیاهچه برنج، موتانت، نسبت ریشه به شاخساره، همبستگی
 • فرید لطفی ماوی*، سمیه صمدی ممان صفحات 155-166
  به منظور ارزایابی امکان استفاده از دو علفکش گروه سولفونیل اوره در مزارع سورگوم جارویی با استفاده از الگوهای مختلف کاشت و کاهش میزان مصرف علفکش، آزمایشی در سال 1390 در شهرستان میانه به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کاشت در سه سطح (کاشت یک ردیفه (استاندارد)، کاشت دو ردیفه (مربعی) و کاشت دو ردیفه (زیگزاگی)، نوع علفکش در دو سطح (فورام سولفورون و نیکوسولفورون) و دز مصرف علفکش ها در چهار سطح (1، 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار) بود. سه مرحله نمونه برداری از علف های هرز پس از اعمال تیمارهای آزمایشی انجام گرفت و بر اساس آن درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف های نسبت به شاهد هر کرت محاسبه گردید. نتایج این بررسی نشان داد در بین الگوهای مختلف کاشت، کاشت زیگزاگی بیشترین درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز در تمام مراحل نمونه برداری داشت. علفکش فورام سولفورون نیز بهتر از علفکش نیکوسولفورون توانست علف های هرز را کنترل کند. در بین دزهای مصرف علفکش نیز با افزایش دز مصرفی درصد کنترل علف های هرز نیز افزایش یافت و استفاده از دز 5/2 لیتر در هکتار بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز را دارا بود و در گروه آماری جداگانه ای نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی قرار داشت، همچنین کمترین میزان کنترل علف های هرز نیز از تیمار 1 لیتر در هکتار به دست آمد.
  کلیدواژگان: الگوی کاشت، علفکش، دز مصرفی، علف هرز، سورگوم جارویی
|
 • M. A. Shabani, M. Amini Dehaghi *, H. Habibi, M. Aghighi Shahverdi Pages 83-95
  Bio-fertilizers in agriculture have great importance and use of these fertilizers in addition to nitrogen-fixing air also makes significant contributions in reducing use of nitrogen chemical fertilizers. Therefore an experiment to investigate the effect of nitrogen chemical fertilizer and Nitroxin bio-fertilizer was conducted factorial randomized complete block design (RCBD) with three replications. Experimental factors were involved nitrogen chemical fertilizer at three levels zero (no fertilizer as control), 100 and 200 kg Urea ha-1, Nitroxin biological fertilizer at two levels of non-inoculated and inoculated with biological fertilizer (4 lit.ha-1) and harvest time three levels of harvested before flowering, coinciding with flowering and after flowering. The results showed that the effect of urea fertilizer, bio-fertilizer, harvest time and the interaction effect of two way and three way of this treatment was significant on fresh and dry matter yield, plant height, percentage and yield of essential oil and harvest index. The maximum dry matter (550 kg), harvest index (72%), oil yield and essential percentage (respectively 20.35 kg.lit-1 and3.7%) was obtained in application of 200 kg Urea ha-1fertilizer with the use of Nitroxin bio-fertilizer in harvest during flowering. Nitroxin biological fertilizer application (4 kg.ha-1) at harvest during flowering caused increase quantitative and qualitative yield of peppermint. Generally the results show that nitroxin bio-fertilizer are positive effects on peppermint through nitrogen fixation and growth hormones produced.
  Keywords: Essential oils, Harvest index, Nitroxin, peppermint, Urea
 • M. Mojaddam *, Sh. Ramezani, N. Derogar Pages 97-106
  Hybrid selection of suitable climatic conditions of each area and determine appropriate plant density are important factors in achieving high performance. An experiment was conducted in 2009 using Factorial arrangement based on Rondomised Compelete Block Design with three replications at Agricultural Research Station of Khuzestan Ahvaz, in order to study of corn densities effect on quantity and qualiy characteristics of forage corn. The experimental factors included three corn densities with row spacing (13,14,16cm) as factor A and three commercial corn hybrid (SC 704, SC 640, SC 500) as factor B.
  At the time harvest traits (plant height, stem diameter and number of leaves, dry matter yield, leaf dry weight, dry weight, dry weight tassel and ear dry weight per square meter, crude protein, leaf to stem ratio and the ratio of corn to plant ) were measured. The results showed that the effects of density on leaf dry weight, dry weight and leaf to stem ratio was significant. Also different varieties of plant height, leaf number, leaf dry weight, dry weight, dry weight, and the ratio of leaf to stem ratio was significant to plant corn. Interaction between variety and density of plant height and leaf to stem ratio was significant. In this experiment, it seems on rows 14 cm (95 thousand plants per hectare) due to high dry weight and leaf to stem ratio further, row spacing Ahvaz climatic conditions suitable for growing corn. 640 as well as the quantity and prematurity was better than other varieties.
  Keywords: Corn (Zea mays L.), Plant density, Hybrid
 • Sh. Khaghani * Pages 107-118
  Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is the most important grain legume for human consumption, and water stress affects over 60 % of dry bean production worldwide. In order to diallel analysis evaluation of bean grain yield and Some morphological traits under normal and water stress by Griffing method, an experiment was conducted on six genotypes of red, in a randomized complete block design with three replications under stress and non-stress at the Arak Islamic Azad University. The experiment consisted of 21 genotypes that six genotypes of parents and the rest of the F2 generation crosses on them. The results showed that, given that general combining abilities (GCA) was significant for most traits in both conditions, the additive gene effects in controlling these traits is very important. The specific combining ability (SCA) was significant in a number of traits that have been the role of non-additive effects. Significance of the GCA / SCA traits indicates that these traits additive gene effects were more important than non-additive effects. Yield controlled by additive and non-additive effects under water stress conditions. In both conditions, non-additive variance (dominance effect) is more important to control of yield trait. GCA highest in yield trait was related to genotype Sayad and was the lowest Akhtar genotypes under non-stress condition; highest significant general combining ability has shown for Ks31169 under water stress in yield trait. Cross of Akhtar×AND1007 under non-stress condition, and crosses of Akhtar×Ks31169 Goli×D81083 under water stress, has shown the highest SCA for yield trait.
  Keywords: Common Bean (Phaseolus vulgaris L.), Diallel analysis, Normal condition, Water Stress condition
 • P. Zandi *, S. Kumar Basu, R. Jing Pages 119-142
  Silicon (Si) is widely recognized as an important element for most plant species grown especially under stress situations. Recent research has extensively studied the mechanisms involved in the absorption and transmission of Si in vascular plants and different types of silicon transporters have been discovered. Si has the ability to ameliorate several in-organic stresses under acidic conditions including manganese and aluminum toxicity and phosphorous scarcity. Furthermore, under alkaline conditions, silicate deposits in the root exo- and endodermis result in obstruction of root apoplastic Na absorption and maintenance of Kﳖ balance; thereby significantly improving plant alkalinity tolerance. Four Si carriers namely, LSi1, LSi2, LSi3 and LSi4 have now been identified; although little information is available regarding their responses under stress conditions. Hence, it is important to study the connection between such Si-carriers and the Si proficiency for plants undergoing mineral stress. Evidence presented in the paper indicates that silicon availability and subsequent accumulation on plant tissues can serve as an appropriate strategy for improving crop productivity in acidic soils. The current paper briefly reviews the latest investigations with respect to the effect of sorption and transport of Si in plants under mineral stress in acidic soil condition.
  Keywords: Silicon, transporters, phosphorous deficiency, manganese, aluminum toxicity, soil acidity
 • A. Fallah*, L. Bagheri, A. Nabipour, H. Eliasi Pages 143-153
  Using of Gama ray was caused mutation in rice plant and produced diversity at seedling stage can be evaluated. In order to comparison seedling growth characteristics of Tarom Mahali, Hasani and Anbarbo varieties with M5 mutants from them, a augmented test was carried out in station nursery of deputy of rice research institute of Iran (Amol) in 2015. Number of 23 mutants of M5 from Tarom Mahali, 7 and 8 mutants from Hasani and Anbarbo varieties respectively with check (parents) were seeded 300g dry seeds in half square of nursery. In three leaves stages were measured growth characteristics such as seedling length, roots, shoot dry weight, total dry weight and root to shoot ratio. The results showed 52 percent of M5 mutant from Tarom Mahali had lower seedling length related to check (Tarom Mahali), however, all of mutants from Hasani had higher seedling length related to check (Hasani). The mutant seedling from Anbarbo variety had about 75 percent less than check. The rate of increasing root and shoot dry weight of mutants was 59-85 percent compared to check, but seedling total dry weight was higher in all mutants related to checks. To high ratio of root to shoot in Anbaro mutants was 100%, but in seedlings of Tarom Mahali mutants was 74%. Among of seedling length with root, shoot and seedling total dry weight there was positive correlation at 1%, however, there was no correlation with root to shoot ratio. The claster analysis is placed in three groups of mutants. Total seedling dry weight of mutants was higher related to check varieties but seedling length was lower.
  Keywords: rice seedling, Mutant, Root to shoot ratio, Correlation
 • F. Lotfi Mavi *, S. Samadi Maman Pages 155-166
  In order to investigate the integrated weed management on broomcorn farms, a field experiment was conducted of 2010 in Qazvin region. The experimental design was randomized complete block with 24 treatments and 4 replications. Treatments included different planting patterns whit three levels, including planting a row, double row (planting square) and (planting zigzag) and herbicide use on two levels, including nicosulfuron and foramsulfuron and dose of herbicides in four levels, including 1, 1/5, 2 and 2/5 liters per hectare. Three samples of weeds after treatments were applied based on the percentage of control density and weed dry weight by comparison with control per plot was calculated. The results showed that among the different patterns of planting, planting density and the zigzag had the greatest loss of weed dry weight. foramsulfuron herbicide was better than nicosulfuron to control of weeds. Between the doses treatments, used 2/5 litter herbicide dose per hectare had the greatest reduction weed dry weight. And used 1 litter herbicide dose per hectare had the least reduction weed dry weight.
  Keywords: Planting pattern, Herbicide, Application dos, Weed, Sorghum bicolor