فهرست مطالب

علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، 1395)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • فاطمه رحیمی فیض آبادی، مسعود یزدان پناه*، معصومه فروزانی، سعید محمد زاده، رابرت برتون صفحات 1-17
  مهم ترین دغدغه کشور‏های در حال توسعه، حفظ امنیت غذایی در سطح ملی و خانوار می ‏باشد. از طرفی، بدون آبیاری، دستیابی سریع به رشد محصولات کشاورزی که یکی از ابعاد مهم امنیت غذایی است، امکان‏ پذیر نمی ‏باشد. بنابراین کمبود آب سبب عدم امنیت غذایی می ‏شود. ازآنجایی که بخش کشاورزی بزرگ‏ترین مصرف کننده آب در ایران است؛ بنابراین حفاظت و استفاده مناسب از آب توسط کشاورزان در زمان حال و آینده تاثیر زیادی بر امنیت غذایی کشور دارد. مقاله حاضر با استفاده از تئوری رفتار برنامه‏ ریزی شده به عنوان مبانی نظری تحقیق، نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزان را درشهرستان الشتر استان لرستان بررسی نمود. نمونه تحقیق، 360 نفر از کشاورزان شهرستان الشتر بودند که بر اساس نمونه‏ گیری چند مرحله ‏ای تصادفی طبقه‏ ایانتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، سه متغیر نگرش، هنجار اخلاقی و هویت خود بر نیت افراد نسبت به حفاظت از آب تاثیر می‏ گذارند. از طرفی رفتار حفاظت از آب به طور معنی ‏داری توسط کنترل رفتاری درک شده و نیت تبیین می ‏شود. علاوه بر این یافته‏ ها نشان داد، با افزودن دو متغیر هنجار اخلاقی و هویت خود به تئوری رفتار برنامه ‏ریزی شده، قدرت پیش ‏بینی تئوری افزایش می‏ یابد. در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد هایی جهت مصرف بهتر آب توسط کشاورزان ارائه گردید.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، رفتار حفاظت از آب کشاورزان، اقدامات داوطلبانه
 • اشکان خطیر، کورش رضائی مقدم*، غلامحسین زمانی صفحات 19-35
  به منظور استفاده از توانایی ها و قابلیت های جوانان روستایی در راستای توسعه روستایی و کشاورزی لازم است که آن ها مناطق روستایی را برای ادامه زندگی خویش برگزینند. این در حالی است که روند حاضر، خروج روزافزون آن ها را از نواحی روستایی نشان می دهد. این پژوهش باهدف شناسایی عوامل موثر بر نیت مهاجرت جوانان روستایی عضو و غیر عضو تعاونی های کشاورزی شهرستان مرودشت به منظور جلوگیری از مهاجرت بی رویه آن ها صورت پذیرفت. برای انجام این پژوهش از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان مرد روستایی شهرستان مرودشت تشکیل دادند. تعداد 370 جوان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته ها، میانگین نیت مهاجرت جوانان عضو و غیر عضو تعاونی ‏های کشاورزی در یک سال آینده پایین بوده اما در سه الی پنج سال آینده از میانگین نیت مهاجرت بالایی برخوردارند. یافته های پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین نیت مهاجرت در سه تا پنج سال آینده و متغیرهایی مانند میزان بهره مندی از خدمات ترویجی، دانش زراعی، رضامندی از خدمات موجود در روستا، ادراک از شدت تاثیر خشکسالی و مشارکت اجتماعی وجود دارد. در پایان، راهکارهای عملی به منظور کاهش نیت مهاجرت جوانان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: نیت مهاجرت، جوانان روستایی، تعاونی های کشاورزی، شهرستان مرودشت
 • عباس امینی*، علی حسین طاهری صفحات 37-51
  زنان روستایی با وجود ایفای نقش اساسی در اقتصاد خانوارهای خود همواره در جایگاهی فرودست تر از مردان قرار دارند. میزان و نحوه‏ ی فعالیت های اقتصادی زنان روستایی در ارتباط تنگاتنگ با شرایط محیط جغرافیایی آنان است. هدف مطالعه‏ ی حاضر شناسایی نقش و جایگاه زنان روستایی در توسعه فعالیت های اقتصادی و عوامل موثر بر آنان در بخش سیمکان از توابع شهرستان جهرم و ارائه راهکارهایی در جهت ساماندهی آن بوده است. جامعه آماری شامل زنان روستایی در سن فعالیت اقتصادی منطقه بوده که از میان آنان، 260 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی و متناسب با سهم آنان در نه روستای بخش مورد نظر انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به کمک دو پرسشنامه‏ ی روستا و خانوار، پس از انجام مطالعه‏ ی مقدماتی و اعتبارسنجی ابزارها از طریق عملیات میدانی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مختلف و متناسب آماری صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر سهم و نقش ناچیز زنان در انجام و توسعه فعالیت های اقتصادی به طور کلی است، گرچه این وضعیت در رابطه با انواع مختلف فعالیت های اقتصادی، متفاوت است. از میان عوامل تاثیرگذار، دو متغیر عوامل محیطی و وضعیت درآمدی خانوار، تاثیر معنی دار و مثبتی بر سطح فعالیت های اقتصادی زنان داشته اند و این تاثیر در رابطه با دیگر متغیرهای مستقل مربوط به عوامل فرهنگی، عوامل نهادی و سیاست های حمایتی، آموزش و انگیزه ‏ها و عوامل فردی، فاقد معنی داری آماری بوده است؛ به عبارت دیگر هیچ گونه بستر نهادی و سازمانی برای نظم بخشی، حمایت، هدایت و به فعلیت رساندن پتانسیل ارزشمند اقتصادی و شغلی نیمی از ساختار جمعیتی منطقه وجود ندارد و در بهره برداری ناچیزی هم که تاکنون از این فرصت و قابلیت بالقوه صورت گرفته است، ساختارهای محیطی و بسترهای فراهم اقتصادی در درون خانوارها نقش داشته است.
  کلیدواژگان: زنان روستایی، فعالیت های اقتصادی، بخش سیمکان
 • امید مهراب قوچانی، منصور غنیان*، مسعود برادران صفحات 53-72
  برنج تراریخته پدیده ای نوین در کشاورزی صنعتی جهانی می باشند که به منظور استفاده در چرخه انبوه غذایی کشور بایستی از دیدگاه متخصصان امر پدیده ای ضروری و استراتژیک جلوه نماید. از این رو در پژوهش حاضر قصد بر شناسایی عوامل موثر بر نگرش متخصصان دو بخش اجرایی و مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی در استان خوزستان به عنوان سومین استان تولیدکننده‏ ی برنج است. جامعه‏ ی آماری شامل کلیه متخصصان مرتبط با موضوع به تعداد 150 نفر می‏ باشد که از میان آن ها 108 نفر با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه ‏ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. پارادایم حاکم بر مطالعه حاضر، از نوع کمی است و از لحاظ هدف در رده تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می‏ باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در آن پنج عامل نگرش نسبت به برنج تراریخته، ادراک مزایا، ادراک مضرات، اعتماد و مباحث اخلاقی به وسیله‏ ی طیف هفت درجه ‏ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به وسیله ‏ی جمعی از متخصصان و محاسبه ‏ی ضریب آلفای کرونباخ (به ترتیب به میزان 0/78، 0/86، 0/87، 0/63 و 0/74) مورد تایید قرار گرفتند. داده‏ های حاصل از پرسشنامه به وسیله ‏ی دو نرم ‏افزار SPSS و AMOS آزمون شدند. نتایج نشان داد که سه مولفه ی‏ ادراک از مزایا، اعتماد و مباحث اخلاقی، عوامل پیش‏ بینی‏ کننده‏ ی نگرش پاسخگویان بوده ‏اند. همچنین یافته‏ ها حاکی از وجود نگرش مثبت در میان پاسخگویان و عدم وجود ارتباط نگرش پاسخگویان با ادراک از مضرات برنج تراریخته بود. در این راستا پیشنهاد می‏‏شود، کمیته‏ای متشکل از نمایندگان گروه ‏های دو بخش اجرایی و مراکز آموزشی پژوهشی به منظور نظارت بر فرایند تولید برنج تراریخته تشکیل شود.
  کلیدواژگان: گیاهان تراریخته، متخصصان، خوزستان، نگرش
 • ناصر ولی زاده، مسعود بیژنی* صفحات 73-78
  پایداری محیط زیست یکی از مهم ترین مشکلات قرن حاضر محسوب می گردد. ازاین رو، تحقیقات زیادی به سمت مفهوم سازی دوباره ی ارتباط انسان با طبیعت و محیط زیست معطوف گردیده، ولی در این عرصه، بعد زیبایی شناسی محیط زیست مقهور مانده است. هدف این پژوهش، کاربرد نظریه ‏ی نیازهای مازلو در تحلیل نگرش زیبایی شناسی محیط‏ زیستی است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی همبستگی است که با استفاده از فن پیمایش انجام شد. جامعه‏ ی آماری، روستاییان شهرستان میاندوآب (121149=N) بود که تعداد 136 نفر از آن ها با بهره‏ گیری از آماره ‏ی کوکران و روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه‏ ای بود که روایی آن توسط تعدادی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن هم با استفاده از یک مطالعه ی راهنما و آزمون آلفای کرونباخ، محاسبه گردید. یافته ها نشان می دهد که رابطه ی معنی داری میان سطح نیازهای افراد و نگرش زیبایی شناسی محیط‏ زیستی آنان وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تقسیم ‏بندی افراد بر اساس سطوح مختلف هرم نیازهای مازلو حاکی از آن است که بیشتر آن ها در سطح نیاز احترام قرار دارند. در مقابل، هیچ کدام از پاسخگویان در سطح نیاز فیزیولوژیک قرار ندارند. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که افراد سطوح مختلف هرم نیازها از لحاظ نگرش زیبایی‏شناسی محیط ‏زیستی تفاوت معنی‏ داری دارند. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: نظریه نیازهای مازلو، نگرش زیبایی شناسی، محیط زیست، میاندوآب
 • نوذر منفرد* صفحات 89-106
  صاحب نظران، آموزش را بهترین عامل رشد و توسعه نیروی انسانی می دانند. در سال های اخیر مطرح شدن آموزش های علمی و کاربردی، امید فراوانی برای ایجاد پویایی لازم در نظام آموزشی و رشد و شکوفایی کشور بوجود آورده است. از آنجا که تجزیه و تحلیل وضعیت باید به عنوان اولین گام در برنامه ریزی با موفقیت و کارایی بالا در نظر گرفته شود، بایستی به نیازها و علایق گروه هدف توجه خاص شود؛ به عبارت دیگر، قبل از برنامه ریزی برای اجرای آموزش، نیازسنجی ضروری است. این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش های علمی- کاربردی بخش کشاورزی در استان بوشهر انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید و کارشناسان خبره، مدیران و سرپرستان و برنامه ریزان بخش کشاورزی بود که 180 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش نظرخواهی صاحب نظران و برای سنجش پایایی آن نیز از یک مطالعه راهنما استفاده شد. یافته ها به صورت اولویت بندی 49 رشته تحصیلی علمی کاربردی برای بخش کشاورزی ارائه گردیده است. با توجه به یافته های پژوهش، رشته های خیلی مهم شامل تولید و فرآوری خرما، تکنولوژی فرآوری و بسته بندی خرما، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و شیلات؛ رشته های مهم شامل ماشین های کشاورزی، ترویج کشاورزی، زهکشی و بهسازی خاک، رشته های نه چندان مهم شامل پرورش و تولید گیاهان شور پسند، مدیریت واحدهای فرآوری لبنیات، صنایع کمپوست و کنسرو سازی، رشته های غیر مهم شامل: بهداشت و فرآورده های دامی، پرورش و مدیریت واحدهای گاو شیری، مرتع داری، بهداشتیار دامپزشکی و امور اداری می باشد. در پایان نیز پیشنهاد هایی در راستای نتایج آورده شده است.
  کلیدواژگان: آموزش علمی کاربردی، بخش کشاورزی، نیازسنجی، استان بوشهر
 • روح الله رضائی*، داوود امین فنک، محمد بادسار صفحات 107-121
  در محیط پویا و پیچیده کنونی، توسعه ‏ی گرایش کارآفرینانه یک شرط ضروری برای حفظ بقاء و رقابتی ماندن سازمان ها به شمار می آید که در این زمینه، یادگیری سازمانی از نقش کلیدی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف بررسی رابطه ‏ی بین یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان های دولتی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را 1004 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل دادند که تعداد 240 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد (پس از متناسب سازی پرسش ها با زمینه مرتبط با پژوهش) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر گروهی از متخصصان تایید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. نتایج به دست آمده از تحقیق، مدل مفهومی پژوهش را تایید نمود، به نحوی که رابطه ی بین یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه مثبت و معنی دار بوده و یادگیری سازمانی 52 درصد از واریانس گرایش کارآفرینانه را تبیین کرد. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت افزایش یادگیری سازمانی به طور مستقیم منجر به بهبود گرایش کارآفرینانه در کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی می شود
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، گرایش کارآفرینانه، سازمان جهاد کشاورزی، مدل معادلات ساختاری، AMOS
 • عای اصغر احمدی کیش، مصطفی احمدوند*، مریم شریف زاده صفحات 123-135
  هدف مطالعه ی حاضر بررسی علل توسعه نیافتگی مناطق روستایی بخش مارگون در شهرستان بویراحمد بود. برای این منظور، نخست با استفاده از روش اسکالوگرام گاتمن روستاهای توسعه یافته و توسعه نیافته بخش مارگون شناسایی و تفکیک شدند. آنگاه سه روستا با بیشترین سطح توسعه یافتگی و سه روستا با کمترین سطح توسعه یافتگی (توسعه نیافته) گزینش شدند. سپس، 30 درصد از سرپرستان خانوارهای هر روستا به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به این ترتیب 225 سرپرست خانوار در این پژوهش شرکت داشتند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسش نامه و به منظور تجزیه و تحلیل آن ها از تحلیل عاملی، مقایسه میانگین ها و تابع تشخیص بهره گرفته شد. در این زمینه ابتدا به منظور سنجش انسجام درونی داده ها برای بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی از آزمون KMO و آماره بارتلت استفاده شد. در این بررسی با توجه به ملاک کیسر، ده عامل با مقدار ویژه بالاتر از یک استخراج شدند که عامل های مدیریتی، اجتماعی، زمینه ای، نگرشی، زیربنایی، رضایتی، فردی، مشارکتی، اخلاقی و مالی و اعتباری نام گذاری گردیدند. این عوامل در مجموع 73/21 درصد از واریانس کل عامل ها را تبیین نمودند. همچنین یافته های حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که وضعیت عامل های اجتماعی، مالی و اعتباری، مشارکتی، زیربنایی، اخلاقی و فردی در دو گروه روستاهای توسع ه یافته و توسعه نیافته به طور معناداری متفاوت بود. برای تعیین اهمیت و جایگاه هر یک از این عوامل در تفکیک دو گروه روستاهای توسعه یافته و توسعه نیافته از تابع تشخیص استفاده به عمل آمد که عامل عمرانی با وزن تشخیص (0/662)، مالی و اعتباری (0/497) و مشارکتی (0/471) بیشترین سهم را در تفکیک روستاهای توسعه‏ یافته از توسعه نیافته داشتند.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، ترویج کشاورزی، توسعه نیافتگی، توسعه روستایی، مارگون، بویراحمد
 • کریم نادری مهدیی*، علیرضا زنگنه، مهرداد پویا صفحات 137-149
  هدف تحقیق حاضر بررسی موانع و آسیب های شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی، بر اساس نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی وبر اساس زمان گردآوری، از نوع مقطعی است. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بر کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان های همدان و ملایر و کارشناسان مرتبط با این شرکت ها در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ومراکز خدمات کشاورزی بود. در مجموع 102 نفر از کارشناسان این حوزه به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری این تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بر اساس نظر اساتید و کارشناسان روا سازی گردید و سپس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن مورد تایید قرار گرفت که برای آسیب های بیرونی 0/74 و برای آسیب های درونی 0/83 به دست آمد. داده های جمع ‏آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هفت عامل بیش از 60 درصد آسیب های بیرونی را تبیین نمودند. این آسیب ها مشتمل بر عوامل سیاست گذاری، ناهماهنگی اطلاعاتی، فقدان حمایت های مالی، آسیب های مربوط به مخاطبین، وابستگی ساختاری، آسیب های ارتباطی و ضعف مالی مخاطبان می باشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که پنج عامل بیش از 63 درصد واریانس کل آسیب های درونی را تبیین نمودند که به عنوان آسیب های مدیریتی- مهارتی، فردی، فقدان خلاقیت، حرفه ای و مالی- بازاریابی نام گذاری شدند.
  کلیدواژگان: خدمات کشاورزی خصوصی، خصوصی سازی ترویج کشاورزی، آسیب های کارکردی، شرکت های مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی
 • اسماعیل کرمی دهکردی*، کبری کریمی، محمد بادسار، خلیل آقاجانلو صفحات 151-167
  طرح های مدیریت پایدار منابع طبیعی می توانند اثرات مختلفی بر ظرفیت سازی خانوارهای بهره بردار از منابع طبیعی داشته باشند. با توجه به اهمیت حفاظت، بهره برداری و احیای آگاهانه از مراتع، لازم است تاثیر طرح های مرتعداری بر دانش و نگرش بهره برداران شناخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه بهره برداران درباره تاثیر طرح های مرتعداری بر دانش آن ها درباره اقدامات حفاظت از مراتع با استفاده از یک روش شناسی پیمایش مقطعی انجام شده است. داده ها با استفاده از تحلیل اسناد، گروه های متمرکز، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه های ساختاریافته از طریق پرسشنامه از نمونه ای تصادفی متشکل از 204 بهره بردار روستایی در شهرستان ماهنشان واقع در استان زنجان در روستاهایی که طرح های مرتعداری در آن ها اجرا شده بود و یا در حال اجرا بود، جمع آوری گردید. بهره برداران اجرای این طرح ها را در افزایش دانش در زمینه‏ ی اهمیت و روش های احیای مراتع همچون اقدامات بیولوژیک و مدیریت چرای مراتع موثر دانستند. دیدگاه های دامداران در مورد اثر طرح ها بر دانش آن ها تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای: میزان مشارکت دامداران در طرح ه ای مرتعداری، دریافت اطلاعات از رسانه های میان فردی و انبوهی، انجام اقدامات احیای مراتع، انجام اقدامات تنوع سازی معیشت، سطح اراضی زراعی، عضویت در تشکل های اجتماعی و سن است. درصورتی که اجرای طرح های مرتعداری همراه با اقدامات ترویجی جهت ارائه اطلاعات از طریق رسانه های انبوهی و میان فردی صورت گیرد و جامعه مشارکت فعالی در این طرح ها داشته باشد، می توان انتظار داشت که بستری مناسب برای یادگیری، بهبود دانش و عمل بهره برداران روستایی در مورد مدیریت پایدار مراتع فراهم شود.
  کلیدواژگان: دانش، طرح مرتعداری، مرتع، ماهنشان
 • کیومرث زرافشانی*، فخرالدین خالدی، علی اصغر میرک زاده، لیدا شرفی صفحات 169-182
  تغییرات اقلیم در بسیاری از نقاط جهان، آثار خود را در دهه‏ ی اخیر به جای گذاشته و انتظار می ‏رود در دهه‏ های آینده نیز اثرات این تغییرات تشدید شود. ایران نیز از این تغییرات بزرگ مقیاس مستثنی نبوده و اثرات آن در بسیاری از حوضه‏ های آبخیز مشاهده شده است. یکی از راه‏ های کاهش اثرات این پدیده، سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی توان سازگاری در بین 370 کشاورز گندم کار شهرستان سرپل ذهاب نسبت به تغییرات اقلیمی بود. از این رو، از روش پیمایشی استفاده شد و نمونه‏ ها با استفاده از روش نمونه‏ گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه ساختارمند جمع ‏آوری گردید. نتایج مربوط به توان سازگاری در دهستان‏ های مورد مطالعه نشان داد که دهستان بشیوه و پاطاق دارای بیش‏ترین توان سازگاری و دهستان قلعه شاهین دارای کمترین میزان توان سازگاری در بین دهستان ‏ها می ‏باشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده نشان داد که فقدان منابع مالی، کمبود آب، عدم توجه مسئولان دولتی به بخش کشاورزی، کمبود اعتبارات دولتی و قطع یارانه ها در بخش کشاورزی از مهم ترین موانع سازگاری کشاورزان گندم کار است.
  کلیدواژگان: استراتژی های سازگاری، توان سازگاری، سرپل ذهاب، کشاورزان گندم کار
 • اسماعیل اسلامی، عنایت عباسی *، مسعود بیژنی صفحات 183-196
  هدف این پژوهش، شناسایی سازوکارهای توسعه مهارت‏های تفکر انتقادی و بررسی نقش هر یک از ارکان نظام آموزش عالی به منظور تقویت این مهارت ‏ها در دانشجویان کشاورزی بود. پژوهش از نوع توصیفی و علی مقایسه ای بوده و از فن پیمایش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده‏ های کشاورزی دانشگاه ‏های دولتی سراسر کشور بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‏ گیری طبقه ‏ای تصادفی با انتساب متناسب، تعداد 386 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده‏ ها، پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و پرسشنامه محقق ساخته سازوکارهای توسعه تفکر انتقادی بود. روایی پرسشنامه سازوکارهای توسعه تفکر انتقادی به وسیله پانلی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج نشان داد که دانشجویان در سطح پایینی از تفکر انتقادی قرار داشته و بین دانشجویان دانشکده ‏های کشاورزی مورد مطالعه، به لحاظ نمره تفکر انتقادی، تفاوت معنی ‏داری وجود دارد. بر اساس بخش دیگری از نتایج تحقیق، سازوکارهای توسعه تفکر انتقادی در دانشکده ه ای کشاورزی به میزان کمی پیاده ‏سازی می‏شود. در مقایسه ارکان مختلف نظام آموزش عالی، آموزشگران نقش بیشتری را در پیاده ‏سازی سازوکارهای مختلف توسعه مهارت ‏های تفکر انتقادی داشتند و محیط، نقش کمتری را ایفا می‏ کند.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، نظام آموزش عالی کشاورزی، دانشجو
 • مهسا فاطمی، عزت الله کرمی*، غلامحسین زمانی صفحات 197-214
  درک و فهم تغییرات کاربری زمین در طول زمان برای توانمند ساختن سیاست گذاران در تصمیم گیری ها لازم است تا در جهت طراحی و اجرای سیاست های مداخله گرانه ای پیش روند که سازگار با شرایط محلی هر منطقه و با توجه به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‏محیطی توسعه پایدار روستایی باشد. لذا شناسایی و معرفی شیوه های جدید و پایدار کاربری زمین و حرکت به سمت آن ها ضروری است.هدف این پژوهش مقایسه سیستم های عمده کشاورزی تغییر کاربری زمین در شهرستان های شیراز و سروستان استان فارس است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از فن پیمایش و روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی با انتساب متناسب،60 روستا (257 کشاورز) از روستاهای شهرستان های شیراز و سروستان انتخاب گردیده و با استفاده از پرسشنامه حاوی سوالات باز و بسته، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. روایی پرسشنامه طبق نظر متخصصین فن و پایایی از طریق انجام آزمون راهنما مورد تایید قرار گرفت. میزان ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از آزمون راهنما بین 0/73 تا 0/95 بود.طبق یافته های پژوهش، میزان اراضی روستاهای مورد مطالعه در طی زمان دارای روند صعودی بوده است. همچنین تفاوت میانگین میزان کل اراضی، سطوح زیر کشت شتوی و صیفی، میزان باغات و باغ شهرها بین روستاهای با دو سیستم افزایشی و کاهشی کشاورزی، دارای تفاوت معناداری است. میزان زمین و تغییر کاربری در روستاهای با سیستم کاهشی دارای روند صعودی بیشتر می باشد. یافته های پژوهش مشخص نمود که مدیریت پایدار زمین در هر دو نوع سیستم کاربری کاهشی و افزایشی کشاورزی در حد پایینی است. مقایسه های بین روستاهای با سیستم های افزایشی و کاهشی نشان داد که این دو سیستم از لحاظ شیب زمین های منطقه، نوع سند، درآمد حاصل از کشاورزی و غیر کشاورزی با یکدیگر تفاوت هایی دارند. متوسط درجه حرارت،کیفیت زمین، درآمد کشاورزی و رشد جمعیت، سازه های موثر در تعیین نوع سیستم کاربری زمین در منطقه مورد مطالعه بوده که در معادله رگرسیون لجستیک وارد گردیده اند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی به منظور حرکت به سمت مدیریت پایدار زمین و کاربری های مطلوب و متناسب با شرایط مقتضی هر منطقه، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت پایدار زمین، تغییر کاربری، سیستم افزایشی کشاورزی، سیستم کاهشی کشاورزی، استان فارس
 • سید داود حاجی میررحیمی*، شهرام مقدس فریمانی صفحات 215-231
  منابع انسانی توانمند، عنصر اصلیموفقیت سازمان ها در دستیابی به هدف هایشان می باشند. برای داشتن چنین منابعی، لازم است سازمان‏ ها برنامه ریزی بلندمدت، متمرکز، عمیق و فراگیری انجام داده و نسبت به ارزشیابی و اصلاح مستمر این برنامه ها اقدام نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی روش های اصلاح دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی بود. این پژوهش ازلحاظ روش، توصیفی– همبستگی، ازلحاظ هدف، کاربردی، ازلحاظ درجه کنترل متغیرها غیرآزمایشی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، پیمایشی بود. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن با استفاده از دیدگاه خبرگان و متخصصین آموزش کارکنان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری، کارشناسان حوزه ستادی وزارتخانه بودند (N=1075) که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین شد (n=153) و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی، داده ها جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد که بین میزان توجه به مقوله‏ های مرتبط با چهار بخش «طراحی»، «انتخاب»، «اجرا» و «نظارت، ارزشیابی و اصلاح» دوره های آموزشی و میزان اهمیت آن ها در اصلاح این دوره ها، اختلاف معنی داری وجود دارد. از طرفی، مهم ترین راهکارهای اصلاح این دوره ها: «هدفمند شدن دوره های آموزشی هر کارمند در طول خدمت»، «استفاده از نظرات کارکنان در انتخاب دوره های آموزشی به صورت شفاهی و مکتوب»، «تناسب رتبه شغلی کارکنان با نوع دوره‏ی آموزشی انتخابی» و «وجود فرصت کافی برای انتخاب دوره ها توسط کارکنان و مدیران آن ها» تعیین شد. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغیر «طراحی دوره های آموزشی» 21/8 درصد تغییرات متغیر «تاثیر دوره ها بر بهره وری شغلی کارکنان» را تبیین کرده است.
  کلیدواژگان: نظام آموزش ضمن خدمت، کارکنان، بهبود دوره های آموزشی
 • مهدی رحیمیان* صفحات 233-247
  امروزه بحران آب، به عنوان یکی از اساسی ‏ترین چالش‏ های توسعه بخش کشاورزی در ایران و به ویژه در مناطقی مانند شهرستان کوهدشت در استان لرستان، ضرورت اهمیت و توجه به برنامه ‏ریزی جامع منابع آب و مطالعات بیش‏تر در این زمینه را فراهم نموده است. از این‏رو هدف از انجام تحقیق پیمایشی حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت پایدارمنابع آبمی‏ باشد. جامعه آماری،گندم‏ کاران آبی شهرستان کوهدشتمی باشند (N=2500) که 237 نفر از آن‏ ها بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه گیری بصورت طبقه ای با انتساب متناسب انجام شد. پایایی و روایی پرسشنامه، به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بیش‏تر از 0/7) و روش اعتبار محتوایی مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ‏ها با نرم ‏افزار SPSS انجام شد. بر اساس نتایج آزمون همبستگی، ارتباط بین مدیریت پایدار منابع آب با متغیرهای درآمد سالانه از بخش کشاورزی، سطح زیر کشت کل اراضی گندم، آموزش‏های ارائه شده به کشاورزان در زمینه مدیریت آب و درک کشاورزان از بحران کم ‏آبی مستقیم و معنی ‏دار و با متغیرهای تعداد قطعات کشاورزان و درصد شیب مزرعه معکوس و معنی ‏دار شده بود. هم‏چنین طبق نتایج تحلیل مسیر، بر اساس مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم پنج متغیر 1) آموزش ‏های ارائه شده به کشاورزان،2) ویژگی‏ های فنی مزرعه، 3) درک کشاورزان از بحران کم ‏آبی، 4) نظام مدیریت آب از منبع تا مزرعه و 5) ویژگی‏ های فردی، اقتصادی و اجتماعی کشاورزان به ترتیب بیش‏ترین تاثیرات را بر اعمال مدیریت پایدار منابع آب توسط گندم‏کاران آبی در شهرستان کوهدشت داشته است.
  کلیدواژگان: مدیریت پایدار آب، بحران کم آبی، منابع آب
 • نازنین کیانمهر*، داریوش حیاتی صفحات 249-264
  امروزه ترویج کشاورزی به عنوان یک نظام آموزش غیر رسمی که قصد دارد سطح زندگی روستاییان را بهبود بخشد با چالش های مهم روستایی از جمله وجود فقر در روستاها مواجه است.لازمه جهت دهی فعالیت ها به سوی کاهش فقر، تغییر نگرش کارکنان ترویج کشاورزی و نیز به کارگیری رهیافت مناسب فقرزدایی است. پژوهش حاضر، شامل دو بخش کمی و کیفی بوده که هدف کلی در بخش کمی آن، بررسی ضرورت نظام ترویج کشاورزی فقرزدا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی بوده و در بخش کیفی آن، اعتبارسنجی مدل تجربی ترویج کشاورزی حامی فقرا بوده است. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کارکنان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بوده اند که 192 نفر از آن ها با روش نمونه ‏گیری طبقه ‏بندی متناسب تصادفی انتخاب شدند و طی پیمایش و با استفاده از پرسش نامه، داده ‏های کمیمورد نیاز از آن ها جمع آوری گردید. یافته های کمی نشان داد که حدود 55 درصد کارکنان ترویج، نگرش مثبتی نسبت به استقرار نظام ترویج کشاورزی فقرزدا داشته‏ اند. پس از تبیین نگرش کارکنان نسبت به ضرورت ترویج کشاورزی فقرزدا، در جلسه ای رسمی با حضور 33 تن از کارکنان ترویج، مدل تجربی ترویج کشاورزی فقرزدا تشریح و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت. در نهایت، بر مبنای یافته ها و نتایج این تحقیق، پیشنهاد هایی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا، کارکنان ترویج کشاورزی، استان فارس
|
 • Fatemeh Rahimi Faizabadi, Masoud Yazdanpanah *, Masomeh Forouzani, Saeeid Mohammad Zadeh, Rabert Burton Pages 1-17
  Maintaining food security at the national and household level is a major priority in most developing countries. However, without irrigation, the rapid increases in agricultural yields and outputs could not have been achieved. Thus, water scarcity leads to food insecurity. Agricultural sector is the largest consumer of water in Iran. Thus, conservation and appropriate use of water by farmers in past and present could have a significant impact on food security of the country. This paper used the theory of planned behavior as the theoretical base, to investigate the intention and water conservation behavior of farmers in Aleshtar county of Lorestan province. Sample of the research was selected based on multistage stratified random sampling (n = 360). Findings revealed that, three variables influenced intention toward water conservation: attitude, personal norm, and self-identity. In other hand, water conservation behavior was significantly determined by self-efficacy and intention. The results also showed that, adding two variables, personal norm and self-identity, to Theory of Planned Behavior increase the theory predictive power. Finally, based on the research results, suggestions for better use of water by farmers were provided.
  Keywords: Theory of Planned Behavior, Farmer's Water Conservation Behavior, Voluntary Action
 • Ashkan Khatir, Koroush Rezaei Moghaddam*, Gholam Hossein Zamani Pages 19-35
  In order to benefit from rural youths’ abilities and capabilities in agricultural and rural development, it is necessary that they choose the rural areas for living. But, the present trend shows that they departure rural areas. This research was performed in order to identify factors influencing migration intention of members and non-members of Marvdasht Agricultural Cooperatives to prevent increasing migration. The survey research was used with a structured questionnaire. Population of the research included all rural youths in Marvdasht county. A total number of 370 young were selected using the multi-stage stratified random sampling method. Based on the findings, the average of migration intention of members and non-members of Agricultural Cooperatives is low for the next year but it will high for next 3-5 years. The results indicate a significant relation between migration intention in the next 3-5 years and the other variables including access to extension services, agricultural knowledge, satisfaction of the existing services in rural area, perception of drought impact intensity and social participation. Ultimately, practical advices have been offered in order to reduce migration intention of rural youths.
  Keywords: Migration Intention, Rural Youths, Agricultural Coopratives, Marvdasht County
 • Abbas Amini *, Ali Hossein Taheri Pages 37-51
  Despite, rural women play an important role in their families’ economy, they are situated at an inferior place, compared to the men. Based on the different human and natural contextual environments, their acts are variable and strongly related to these environmental differentiations. The present study attempts to identify the role and situation of rural women in the household’s economy and interpretation of its determinants in Simakan district of Jahrom county, as a study area. The statistical population has contained total active rural women of the region. Finally, 260 of them were randomly selected as statistical sample among the nine villages, assigned proportionally. The needed data gathered by two types questionnaires (household village) via field operation. Findings showed, the overall contribution of the women in economical activities is not noticeable, but it was different towards the various kinds of activities. The only significant predictors in variance explanation of dependent variable were the environmental properties and the households’ income situation with positive coefficients. The other independent variables like cultural factors, institutional and supportive factors, training and personal motivations were not statistically significant. In fact, there was no any institutional support for organizing, conducting and actualizing the valuable economical and occupational potential of half of the regions’ population.
  Keywords: Rural Women, Economical Activities, Simakan District
 • Omid Mehrab Ghoochani, Mansour Ghanian *, Masoud Baradaran Pages 53-72
  One of the alternatives for increasing of rice production is using Bacillus thuringiensis rice. Genetically Modified crops are a new phenomenon in the country and its diffusion requires experts’ acceptance. Therefore, the main purpose of this research was to identifying the affecting factors on the attitudes of specialists in two sectors of scientific research and education centers and executive institutes in the Khuzestan province which is the third largest rice producer. All specialists related to this issue in these two sectors were considered as statistical population and among them, 108 participants were selected using proportional random sampling method. This is a quantitative and applied research. Data for this study was collected using a researcher-made questionnaire which assessed five perceptional constructs ‘attitude towards genetically modified rice’, ‘perception of benefits’, ‘perception of risks’, ‘trust in individuals and agencies’ and ‘ethics’ using the Likert seven-point scale (from ‘1- fully disagree’ to ‘7- fully agree’). The validity and reliability of the questionnaire were confirmed respectively by a panel of faculty members, and Cronbach’s alpha coefficients (Alpha coefficient was 0.78, 0.86, 0.87, 0.63 and 0.74 respectively). Data was analyzed using SPSS (version 20) and AMOS (version 20). The results showed that the three components of ‘perception of benefits’, ‘trust’ and ‘ethics’ were predictors of attitude. Moreover, the findings revealed a positive attitude among the respondents and the lack of association between respondent's attitudes and perceptions of risks of GM rice. In this regard, establishing a joint committee consisted the representatives of two groups of academics and practitioners to monitoring the process of producing genetically modified rice is suggested.
  Keywords: GM Crops, Specialists, Khuzestan, Attitudes
 • Naser Valizadeh, Masoud Bijani * Pages 73-78
  Environmental sustainability is one of the most important issues in current century. In this regard, a lot of researches have focused on reconceptualization of human relationship with nature. But in this context, the environmental aesthetics aspect has been less considered. The purpose of this research is to apply Maslow's needs theory to analyze rural peoples’ environmental aesthetics attitude. This study is a descriptive, correlation research that was fulfilled using a survey technique as a research method. The population of this study included rural people (N=121149) in Miandoab township. Totally 136 people were selected as sample by Cochran test and stratified random sampling method. Findings reveal that there was a significant association between participants needs and their environmental aesthetics attitude. Also, results of participants stratifying based on different levels of Maslow's needs pyramid show that majority of them are on the esteem level. Non of participants were on the physiologic needs level. The results of Kruskal-Wallis test showed that individuals on various levels of needs pyramid had significantly different environmental aesthetics attitude. Based on the results, some recommendations have been presented.
  Keywords: Maslow's Needs Theory, Aesthetics Attitude, Environment, Miandoab
 • Nozar Monfared * Pages 89-106
  Experts believe training as the best factor for growth and development of human resources. In recent years, introduction of scientific and practical training has created great hope for creating dynamism in the country's education system and the growth and prosperity of the country. Since, the analysis of the situation as a first step of planning, it should be done successfully and efficiently, and must pay particular attention to the needs and interests of the target group. In other words, before planning to implement training, needs assessment is necessary. Need assessment of technical and vocational education in agriculture in Bushehr province was the main purpose of this study. Agricultural specialists, experts, managers and planners were the statistical population of the study and a sample of 180 people were selected using stratified random sampling method. Data collection has been done by questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were approved by a panel of experts and conductiong a pilot study. Findings have been presented in the shape of ranking 49 scientific-applied fields of study in agricultural sector. The most important fields include the production and processing of palm, palm processing and packaging technology, protection of natural resources and fisheries; Important fields including agricultural machinery, agricultural extension, drainage and soil improvement; Not so important fields including breeding and production of halophytes, management of dairy processing units, compost and canning industries; The least important fields including health and animal products, dairy cattle breeding and management units, range management, veterinary healthcare, administrative affairs. Based on the research findings some applicable recommendations have been presented.
  Keywords: Technical, Vocational Education, agriculture, Need Assessment, Bushehr
 • Rohallah Rezaei *, Davood Amin Fanak, Mohammad Badsar Pages 107-121
  In today's complex and dynamic environment, development of entrepreneurial orientation is an essential condition to survive and stay organizations competitive that meanwhile, organizational learning plays a key role. Given the importance of the issue, this descriptive- correlative research was conducted to study relationship of organizational learning and entrepreneurial orientation in the governmental organizations. The statistical population of the research consisted of 1004 experts of Organization of Agriculture Jihad in West Azerbaijan Province. A sample of 240 experts was selected using a stratified random sampling method. The standard questionnaires (after adjusting the questions with the related context of the research) were used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the construct validity as well as the composite reliability of the research instrument was obtained by estimating the measurement model and the required modifications. The results supported the research conceptual model, so that, there was a positive and significant relationship between organizational learning and entrepreneurial orientation and organizational learning explained 52 percent of variances of entrepreneurial orientation. Based on the findings, it could be concluded that increasing the organizational learning directly leads to improvement ofexpertts’ entrepreneurial orientation in the Organization of Agriculture Jihad
  Keywords: Organizational Learning, entrepreneurial orientation, Organization of Agriculture Jihad, Structural Equation Model, AMOS
 • Ali-Asghar Ahmadikish, Mostafa Ahmadvand *, Maryam Sharifzadeh Pages 123-135
  The aim of this study was to investigate the causes of rural underdevelopment in Margoon district of Boyer-Ahmad County. For this purpose, at the first step, developed and underdeveloped villages were identified using Scalogram technique. Then, three villages with high level and three villages with low level of development were chosen. In each selected village, 30 percent of heads of rural households were selected as responding group. Therefore, 225 heads of rural households had participated in this study. A questionnaire was used for gathering data and factor analysis, compare means and discriminant analysis were implemented to analyze the data. In this regard, factor analysis was used to measure internal consistency of the variables. The KMO index and Bartlett's test considered suitable for factor analysis. Factor analysis showed that 10 factors were extracted. Managerial, social, economic, attitude, fundamental, satisfaction, individual, participation, ethical, and financial factors. Factor analysis showed that the 10 factors accounted for 73.21 percent of the total variance. Also, compare means analysis showed that the status of social, financial, participation, fundamental, ethical and individual factors were significantly different between developed and under-developed villages. For determining the importance of each factor in separating two village groups, a discriminant analysis was used. Findings showed the fundamental (with weight of 0.662) and participation (0.471) factors had the most contribution to classify the two village groups.
  Keywords: Agricultural Extension, Rural Development, Underdevelopment, Factor analysis, Margoon, Boyer-Ahmad
 • Karim Naderi Mahdei *, Alireza Zanganeh, Mehrdad Pouya Pages 137-149
  Agricultural engineering, technical and consultin gcompaniesplay an important role in agricultural sector. The main purpose of this study was analyize the internal and external barriers in agricultural engineering, technical and consulting companies in Hamedan and Malayer counties. This study was a descriptive survey research and the statistical population of the study were experts of mentioned companies and associated experts involved with thosr companies in institute of Agricultural Jihad and private companies in Hamedan and Malayer counties. Data were collected by census method and 102 experts were interviewed. Data collection was accomplished by using questionnaire. It was validated by panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s Alpha test (α=0.74 for external barriers and α=0.83 for internal). The collected data analyzed by SPSS software and factor analysis was used. The results showed that seven factors explained more than 60 percent of variance about external barriers that named as policy making, informational, financial support, problems related to farmers, structural dependency, communicational and farmers insufficient finance barriers. The results of internal barrierrs showed that five factors explained more than 63 percent of variance. Extracted factors were named management, professional, weak of creativity, financial and marketing barriers.
  Keywords: Private Agricultural Services, Agricultural Extension Privatization, Functional Barriers, Agricultural Services, Technical Consulting Services, Engineering Companies
 • Esmaeil Karamidehkordi *, Kobra Karimi, Mohamad Badsar, Khalil Aghajanlo Pages 151-167
  Sustainable natural resources management projects, including rangeland management, can have various impacts on the capacity building of natural resources beneficiarie's households. Whereas it is essential to know the importance of rangeland conservation, use and rehabilitation, it is necessary to understand the impact of rangeland management projects on the rural rangeland user's knowledge and attitudes. The aim of this research was to investigate the rangeland user's views regarding the impact of rangeland management projects on their knowledge about rangeland conservation activities through utilizing a cross-sectional survey. Data were collected through document analysis, focus groups, and semi-structured and structured interviews with 204 rural livestock holders in the Mahneshan Township, located in the Zanjan Province of Iran. Rangeland projects had been implemented or were in the process of implementation. According to the rangeland users’ view, these projects have led to increasing their knowledge regarding the importance and conservation methods of rangelands, such as biological techniques and grazing management. Their view towards the impact of the projects on their knowledge is explained directly and indirectly by their participation in rangeland conservation projects, information obtain from interpersonal and mass media, implementing rangeland rehabilitation activities and livelihood diversifying activities by livestock holders, farming land size, membership in community based organizations and age. It is expected to provide facilities and an appropriate environment for learning, knowledge improvement and action of rural rangeland users regarding sustainable rangeland management if the implementation of rangelands projects is integrated with extension services for information intervention through interpersonal and mass media as well as the active participation of rural communities in these projects.
  Keywords: knowledge, Rangeland Management Projects, Rangeland, Farmer, Mahneshan
 • Kiumars Zarafshani *, Fakhradin Khaledi, Ali-Asghar Mirakzadeh, Lida Sharafi Pages 169-182
  During the recent decades, climate change has impacted the globe and its long lasting outcome on farmers’ livelihood is expected to increase in the next decades. In Iran, climate change has impacted agricultural sector in general and watershed regions in particular. In order to mitigate the diverse effects of climate change, farmers are motivated to use adaptation strategies. Adaptation is an adjustment in a system’s behavior and characteristics that enhance its ability to cope with external stress. The purpose of this survey was to assess the adaptive capacity of 370 wheat farmers in Sarpolezahab Township towards climate change. A multistage stratified cluster sampling was used to collect data using a structured questionnaire. Individual interview was used to complete the research instrument. The overall score of adaptive capacity of farmers indicated that farmers living in Beshive and Patagh had the highest adaptive capacity compared to Ghaleshahin region with the lowest level of adaptive capacity. Results also revealed that lack of financial resources, lack of water resources, lack of attention on behalf of policy makers, lack of public funds, and limited subsidiaries play an important role in adaptive capacity.
  Keywords: Adaptive Strategies, Adaptive Capacity, Sarpolezahab, Wheat Growers
 • Esmaeil Eslami, Enayat Abbasi *, Masoud Bijani Pages 183-196
  The purpose of this study was to identify mechanisms of critical thinking skills development and investigate the role of each of higher education pillars in improving students’ critical thinking skills. The research was a kind of descriptive-correlation and ex-post facto used survey technique for collecting data. The research population consisted of all students in different levels in agricultural colleges of public universities. By using Krejcie and Morgan’s Table and proportional stratified random sampling method 386 students were selected as sample group. California standard critical thinking questionnaire (form B), and a researcher made questionnaire were the main tools for data collecting. Content and face validity of the questionnaire were confirmed by a panel of agricultural extension and education specialists and its reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha. Findings showed that students are in low level of critical thinking and there were significant difference among agricultural colleges regarding students’ critical skills score. Based on another part of research results, implementation of critical thinking mechanisms were in low level in agricultural colleges. In comparison with different pillars of higher education system, instructors and environment have high and low roles in implementation of critical thinking mechanisms, respectively.
  Keywords: Critical Thinking, Agriculture Higher Education System, Student
 • Mahsa Fatemi, Ezat Allah Karami *, Gholamhossein Zamani Pages 197-214
  Understanding of land use changes over time would provide policy makers with necessary information on which to base their decisions. It could help them to propose intelligent policies that reflect local conditions and consistent with the economic, social and environmental objectives of sustainable rural development. Therefore, it is essential to design and implement sustainable land conversion system. The main purpose of this study was to compare different land conversion systems in Shiraz and Sarvestan counties of Fars province. Sixty villages were selected by stratified random sampling and data was collected using two questionnaires. Face validity was confirmed by a panel of specialists and the reliability was assessed through a pilot study using Cronbach`s alpha with the range of 0.73 to 0.95 for the research scales. The results indicated that the area of agricultural lands in the villages studied increased significantly in the period under study. Differences were noted between two types of land conversion systems (increasing and decreasing agricultural strategies) due to the land slope, land tenure, agricultural and non-agricultural income. Sustainability of land management, which was almost equal in these two systems, was assessed to be low. Average temperature of the village, land quality, agricultural income and population growth were entered into the logistic regression model as the main determinants of land conversion systems. Finally, implementing sustainable land management and an appropriate land conversion system based on the special situation of each region were recommended.
  Keywords: Sustainable Land Management, Land Use Change, Increasing Agricultural Strategy, Decreasing Agricultural Strategy, Fars province
 • Seyed Davood Hajimirrahimi *, Shahram Moghaddas Farimani Pages 215-231
  The main element for achieving organizations to their goals is empowered human resources. To empower human resources, organizations should have deep, centralized and long term planning which needs to be evaluated and revised continuously. The main research purpose was to investigate the current situation and contexts of improvement in short training courses from experts’ perception in Ministry of Agriculture Jihad. This study was descriptive and data were collected by survey method. The main tool for gathering data was questionnaire which its validity was confirmed by related educational specialist and experts. Also, the reliability of research instrument was evaluated by Coronbach’s Alpha test. Statistical population was staff expert in Ministry of Agriculture Jihad (N=1075). The sample size was determined by Cochran’s formula (n=166) and statistical sample was determined by systematic random sampling. The results showed that there is significant difference between current attention to four parts of educational courses which are a) design, b)selection, c)implementation, and d) monitoring, evaluation, reform and those importance to improve of the cources.The best strategies for such cources improvement are: cources become purposeful for each employee; using employees opinion towards the cources by oral or writing methods; appropriateness of courses with employees job level; having enough time for employees and their managers to select cources. Regression analysis showed that designing the training courses explained and predicted 21.8 percent of chang in dependent variablewhich is impact of courses on the productivity of employees.
  Keywords: In- Service Education System, Employees, Improvement of Training Courses
 • Mehdi Rahimiyan * Pages 233-247
  Nowadays, water crisis as one of the most challenges of agricultural development in Iran and especially in areas such as Kouhdasht county in the Lorestan province, have created the necessity for attention to integrated water resources planning and more studies in this field. Therefore, the main purpose of this survey research was to investigate factors affecting the sustainable management of water resources. Statistical population includes irrigated wheat growers in Kouhdasht county (N = 2500) that 237 of them were determined as a statistical sample by using Cochran formula. Sampling was conducted byproportional stratified method. Questionnaire's reliability and validity was confirmed respectively through computing Cronbach's alpha coefficient (more than 0.7) and content validity. Data analyzed by SPSS software. According to correlation test results, there is a positive and significant relationship between sustainable water resources management and following variables: annual income of the agricultural sector; total area of wheat farm; training given to farmers and the perception of farmers about crisis water. The results of path analysis show that based on direct and indirect effects, five variables: 1) Training given to farmers 2) Technical characteristics of the farm 3) The perception of farmers about crisis water 4) The system of water management of resources to farm, and 5) Farmers’ demographic, economic and social characteristics have the highest effect on sustainable water management practices by irrigated wheat growers in Kouhdasht county.
  Keywords: Water Sustainable Management, Water Scarcity Crisis, water resources
 • Nazanin Kianmehr *, Dariush Hayati Pages 249-264
  Nowadays, agricultural extension as a non-formal education system that attempts to improve the rural life has faced important challenges such as rural poverty. The perquisite of directing the activities toward reducing poverty is to enhance the extension staff’s attitude and the use of appropriate approach. This research was consisted of two qualitative and quantitative segments. The objective of quantitative part was to examine the necessity of poverty-oriented agricultural extension based on extension staff’s attitude and the purpose of qualitative part was to validate the pro-poor agricultural extension model. Based on a random proportional stratified sampling, 192 of agricultural extension staff in Fars province were selected and the quantitative data were collected according to survey method and using a questionnaire. The research findings revealed that about 55 percent of extension staff had positive attitude toward poverty-oriented agricultural extension. After determining the extension staff’s attitude, the pro-poor agricultural extension model has been examined and validated in a formal meeting of 33 attended extension staff. Finally, based on research findings, some applicable recommendations have been presented.
  Keywords: Pro-Poor Agricultural Extension Model, Agricultural Extension Staff, Fars province