فهرست مطالب

طب جنوب - سال بیستم شماره 2 (خرداد و تیر 1396)
 • سال بیستم شماره 2 (خرداد و تیر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زیور صالحی *، مریم غلامی نیا، زهرا غلامی نیا، محمدرضا پنج تن پناه صفحات 135-142
  زمینه
  گلوکوم از علل مهم نابینایی غیر قابل برگشت در سراسر جهان است و با اضمحلال سلول های گانگلیونی شبکیه و آسیب عصب بینایی مشخص می شود. خود تنظیمی نامناسب عروقی نقش مهمی در سبب شناسی گلوکوم ایفا می کند. نیتریک اکسید (NO) جریان خون را در عروق افزایش می دهد و به غلبه بر استرس کمک می نماید. NO گردشی در اندوتلیوم عروق، منحصرا توسط ایزوفرم اندوتلیالی نیتریک اکسید سنتاز (eNOS) سنتز می شود. Glu298Asp یکی از مهم ترین پلی مورفیسم های ژن eNOS است. در این مطالعه به بررسی ارتباط پلی مورفیسم Glu298Asp ژن eNOS با خطر ابتلا به گلوکوم پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی شامل 110 فرد بیمار و 121 فرد سالم بود. DNA ژنومی از لکوسیت های خون محیطی استخراج گردید. ژنوتیپ های ناحیه پلی مورف با استفاده از تکنیک PCR-RFLP تعیین شدند. آنالیز آماری با نرم افزاز MedCalc ویرایش 12/1 انجام گرفت.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ های GG، GT و TT در گروه کنترل به ترتیب 0/52، 0/42و 0/06 و در گروه بیمار به ترتیب 0/60، 0/32و 0/08 بود. تفاوت معناداری در فراوانی های ژنوتیپی بین دو گروه کنترل و بیمار مشاهده نشد (2/78= χ2 ،0/24=p). در دو گروه کنترل و بیمار، فراوانی اللی G به ترتیب 0/73 و 0/76 و فراوانی الل T به ترتیب 0/27 و 0/24 بود. فراونی اللی در دو گروه کنترل و بیمار تفاوت معناداری را نشان نداد (0/33=χ2 ،0/56=p).
  نتیجه گیری
  به طور کلی پلی مورفیسم Glu298Asp ژن eNOS ارتباط معنی داری با گلوکوم نشان نداد. با این حال مطالعاتی بر پایه جمعیت های بزرگ تر و نژادهای متفاوت جهت دستیابی به یک نتیجه قطعی مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: ژن eNOS، پلی مورفیسم ژنی، گلوکوم، نیتریک اکسید سنتاز
 • سرور شاغولی، عمار مریم آبادی، غلامحسین محبی *، علیرضا برمک، سعیده آرمین، امیر وزیری زاده، سمیرا گودرزی، مریم سالکی صفحات 143-162
  زمینه
  کاهوی دریایی (Sea lettuce)، نوعی جلبک سبز با نام علمی Ulva lactuca در بسیاری از کشورها، دارای استفاده های فراوانی می باشد. با توجه به وجود این جلبک در سواحل بوشهر و سهولت پرورش و تکثیر آن، می توان از فواید مفید آن بهره برد. از اهداف مطالعه اخیر، تعیین میزان چربی تام، بررسی کمی و کیفی برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب موجود در روغن آن می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری نمونه های کاهوی دریایی از سواحل بوشهر، آماده سازی نمونه و استحصال چربی، برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی مطابق با AOAC و پروفایل اسیدهای چرب آنها نیز توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله ای (GC-FID) مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  اندیس اسیدی در روغن استخراجی در منطقه شورای شهر، بندرگاه و نفتکش به ترتیب 0/73، 0/73و 0/72و میزان عدد پراکسید به ترتیب 0/75، 0/74و 0/75 بودند. میزان ضریب شکست و میانگین میزان روغن برای هر سه منطقه به ترتیب معادل 1412 و 3 درصد گزارش گردیدند. در سه منطقه مذکور، 16 اسیدچرب شامل (C6)، (C10)، (C12)، (C13)، (C14)، (C15)، (C17)، (C18)، (C16)، (C19)، (C20)، (C21)، (C18:1)، (C18:2)، (C18:3)، ولی با مقادیر متفاوت، شناسایی گردیدند. بیشترین مقادیر اسیدهای چرب در هر سه منطقه، پالمتیک اسید بود.
  نتیجه گیری
  کاهوی دریایی دارای اسیدهای چرب متفاوتی می باشد که هر کدام دارای کاربردهای متعددی در صنایع غذایی، پزشکی و آرایشی بهداشتی می باشند. مقادیر مطلوب اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 در روغن کاهوی دریایی، اهمیت تغذیه ای آنها را افزایش می دهد. با توجه به اقلیم جغرافیایی مناسب بوشهر، پرورش این جلبک سودمند، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کاهوی دریایی، اسید چرب، کروماتوگرافی گازی، امگا 3، امگا 6
 • مینا میرنظامی * صفحات 163-169
  زمینه
  ویتیلیگو بیماری اتوایمیون است که به علت تخریب ملانوسیت ها می باشد و به صورت پچ های دپیگمانته روی پوست و مخاط نمایان می شود. گزارشات متناقضی از میزان سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو ذکر شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه های پوست دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد – شاهدی، 103 بیمار مبتلا به ویتیلیگو و 103 فرد سالم به عنوان گروه شاهد پس از اخذ رضایت نامه اگاهانه وارد مطالعه شدند. دو گروه از نظر سن و جنس با هم همسان شدند. سطح سرمی روی در هر دو گروه با روش اسپکترومتری اندازه گیری شد.

  یافته ها
  میانگین سطح سرمی روی در ویتیلیگو لوکالیزه 13/8 ± 92/1 و در نوع ویتیلیگو ژنرالیزه 12/7±81/3 و در گروه کنترل 16/2±91/8 بود. در ویتیلیگوی ژنرالیزه سطح روی به شکل معنی داری کمتر از گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو ژنرالیزه پایین تر از افراد سالم می باشد. پس می توان از آن در درمان این بیماران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اختلال رنگدانه ای، روی، ملانوسیت، ویتیلیگو
 • سمیه غریبی، مسعود آل بویه *، طاهره فلسفی، نسترن فرضی، فرزام وزیری، محمدرضا زالی صفحات 170-179
  زمینه
  هلیکوباکتر پیلوری عامل اصلی بیماری های مختلف گوارشی می باشد. از آنجا که بیماری های ناشی از هلیکوباکتر پیلوری با آسیب بافتی شدید همراه است، احتمالا پروتئازهای باکتری نقش مهمی را در این فرآیند ایفا می کنند. در این مطالعه تنوع فعالیت پروتئازی سویه های هلیکوباکتر پیلوری و ارتباط آنها با ضایعات مختلف پاتولوژیک معده بررسی شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش بر روی 116 نمونه بیوپسی تهیه شده از بیماران با اختلالات گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی تهران انجام شد. با آزمون کشت و PCR (واکنش زنجیره ای پلی مراز) حضور هلیکوباکتر پیلوری تشخیص داده شد. سپس فعالیت پروتئولیتیکی این سویه ها توسط آزمون اسپکتروفتومتری و چاهک پلیت با استفاده از سوبسترای کازئینی سنجیده شد. از آزمون آنالیز واریانس (One-way ANOVA) جهت تجریه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  شیوع هلیکوباکتر پیلوری با آزمون کشت و PCR، 43/1 درصد شناسایی گردید. فراوانی و نوع ضایعات هیستوپاتولوژی در 50 بیمار، شامل40 درصد (20/50) گاستریت مزمن، 8 درصد (4.50) اینتستینال متاپلاژی و 52 درصد (26.50) گاستریت فعال شدید بود. نتایج مطالعات ما نشان داد که 4/25درصد سویه ها فعالیت پروتئازی بالا، 91/4درصد فعالیت متوسط و 4/25درصد باقیمانده فعالیت کم داشتند. آنالیز آماری وجود ارتباط معنی دار بین فعالیت پروتئازی پایین سویه های هلیکوباکتر پیلوری و گاستریت مزمن را مشخص کرد (0/044=p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه وجود تنوع فعالیت پروتئازی بین سویه های مختلف هلیکوباکتر پیلوری و معنی دار بودن ارتباط بین فعالیت پروتئازی پایین سویه های هلیکوباکتر پیلوری و گاستریت مزمن را نشان داد که مطالعات تکمیلی جهت بررسی این ارتباط لازم می باشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، شیوع، فعالیت پروتئازی، تغییرات هیستوپاتولوژیکی
 • سهیلا زائری، مسعود بحرینی *، کامران میرزایی، مریم روانی پور، سمیه زائری صفحات 180-192
  زمینه
  سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده از مولفه های اصلی هر خانواده ای محسوب می شوند. در خانواده های دارای کودک معلول، ممکن است این ساختارها و کارکردها تحت تاثیر قرار گیرند. هدف این مطالعه مقایسه سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده دارای کودک معلول و بدون کودک معلول شهر بوشهر از دیدگاه مادران آنها (1394) بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 150 نفر از مادران کودکان معلول و بدون کودک معلول شهر بوشهر به ترتیب به روش مبتنی بر هدف و خوشه ای انتخاب شدند. سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده، از دیدگاه مادران با استفاده از ابزار سنجش نظام خانواده ارزیابی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 18 و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و مجذور کای مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، بین خانواده های مورد مطالعه از نظر قدرت تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/22=p) ولی میانگین نمره انسجام خانواده های دارای فرزند معلول جسمی (0/54±1/90 و 0/0001=p) و ذهنی (0/73±1/56و 0/0001=p) کمتر از خانواده های سالم (0/52±2/26 و 0/0001=p) بود، همچنین از نظر ساختار بین خانواده های دارای فرزند سالم و معلول جسمی و معلول ذهنی تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/05=p).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد انسجام خانواده دارای فرزند معلول نسبت به خانواده سالم آسیب پذیرتر است. آگاه سازی زوج های جوان نسبت به نتایج تولد فرزند معلول و در گام بعد ارائه آموزش ها و حمایت های لازم به خانواده های دارای فرزند معلول ضرورتی انکارناپذیر است.
  کلیدواژگان: قدرت، روابط خانواده، کودک معلول، ساختار خانواده
 • مرجان طریقت، مریم روانی پور *، شهناز پولادی، نیلوفر معتمد صفحات 193-206
  زمینه
  با در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت سالمندی و کاهش توانائی های جسمی، روانی و فراوانی بیشتر بیماری های مزمن در آنها، توجه به توانمندی آنها یک ضرورت محسوب می شود. لذا هدف از این مطالعه طراحی و روان سنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه روش شناسی، 294 سالمند 60 تا 70 سال به روش نمونه گیری آسان در شهر بوشهر وارد مطالعه شدند. جهت طراحی پرسشنامه از روش والتز 2010 استفاده شد. بر اساس بررسی هدفمند متون، مدارک و مستندات موجود پیرامون توانمندی سالمندان، نسخه اولیه پرسشنامه با 42 گویه طراحی شد. پس از تایید اعتبار صوری توسط مشارکت کنندگان، روایی محتوی پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصین دانشگاه و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انجام گردید. پایایی درونی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی بیرونی پرسشنامه با استفاده از آزمون بازآزمایی تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 18 استفاده شد.
  یافته ها
  نسخه اول پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی با 42 گویه طراحی گردید. در فرایند روان سنجی پرسشنامه طی انجام روایی محتوی هیچ گویه ای حذف نگردید. پرسشنامه با شاخص روایی محتوایی 0/95 و نسبت روایی محتوایی0/82 از روایی محتوای مطلوبی برخوردار است. بر اساس تحلیل عامل اکتشافی تعداد گویه های پرسشنامه به 32 گویه تقلیل یافت و ابعاد توانمندی در 8 عامل شامل توان جسمی، احترام به خود، معنویت، تعهد، عملکرد نقش، موقعیت شناسی، خودمدیریتی و خود ارزیابی با توان پیش بینی 75/787درصد حاصل گردید. ابعاد پرسشنامه با آلفای کرونباخ 0/84-0/62 و ثبات بیرونی با ضریب همبستگی 0/96 از پایایی مطلوبی برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان بکارگیری آن در مراکز آموزشی، درمانی و مراکز توانبخشی جهت ارزیابی سطح توانمندی سالمندان به منظور بررسی میزان نیازمندی و ارائه خدمات بهینه به آنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: روانسنجی، پرسشنامه، توانمندی شناختی، سالمند، تغییرات فردی
 • امیر وزیری زاده *، غلامحسین محبی، ایرج نبی پور صفحات 207-216
  زمینه
  توربوتوکسین ها یکی از متابولیت های ثانویه دریایی می باشند که در نوعی حلزون ساحلی از خانواده Turbinidae تولید شده و تاکنون پژوهش های اندکی بر روی آنها صورت گرفته است و اولین بار از گونهTurbo marmorata در ژاپن جداسازی شده اند. با توجه به اینکه در ایران نیز گونه ای دیگر از این حلزون به نام Turbo coronatus زیست می نماید، این پژوهش به منظور بررسی اثرات بیولوژیک عصاره حلزون ایرانی (Turbo coronatus) صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تعداد 18 سر موش صحرایی در سه گروه شامل گروه کنترل قرار گرفتند. یک دوم دوز متوسط کشندگی و یک سوم متوسط دوز کشندگی عصاره خام، به صورت داخل وریدی تزریق گردید. پس از 24 ساعت، سطح سرمی آنزیم های ماهیچه ای، کبدی، الکترولیت ها و شمارش هماتولوژیک مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  سطوح آنزیم های کبدی، ماهیچه ای، آمیلاز، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن، هاپتوگلوبین، آلبومین و کراتینین در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل، افزایش چشمگیری را با تزریق عصاره خام حلزون از خود نشان دادند؛ در حالی که سطوح هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز، MVC، منیزیم و گلوکز، در مقایسه با گروه کنترل، کاهش یافتند.
  نتیجه گیری
  تزریق درون وریدی عصاره خام حلزون عمامه ای تاج دار خلیج فارس به میزان یک دوم و یک سوم دوز کشنده به رت های آزمایشگاهی، رابدومیولیز و آزردگی در هپاتوسیت ها را ایجاد نمود. همچنین این عصاره خام به صورت هماتوتوکسین عمل نموده و موجب افت هموگلوبین و کاهش MCV گردید.
  کلیدواژگان: حلزون عمامه ای تاج دار، همولیز، رابدمیولیز، مسمومیت کبدی، خلیج فارس
 • ایرج نبی پور * صفحات 217-244
  اسکلت طبیعی مرجان ها و هیدروکسی آپاتیت مرجانی به عنوان جایگزین استخوانی در ترمیم نقایص استخوانی در مدل های جانوری و انسانی از دو دهه پیش به کار رفته اند. این جایگزین های استخوانی دارای ویژگی های هدایت استخوانی (Osteocondutive)، زیست تجزیه پذیری و زیست سازگاری می باشند. هم اکنون، بر روی مرجان ها، سه دیدگاه تحقیقاتی مد نظر می باشد که شامل کاربرد در ساخت کمپوزیت های استخوانی، ساخت داربست جهت اتصال سلول های بنیادی و نیز در رهیافت های ساخت داربست در توامان با فاکتورهای رشد می باشند. این مقاله مروری به کاربرد گسترده مرجان ها در تجربیات بالینی به عنوان جایگزین استخوان و رهیافت های ساخت داربست در توامان با سلول در مهندسی بافت استخوان پرداخته است.
  کلیدواژگان: مرجان، مهندسی بافت، فاکتورهای رشد، داربست، سلول های بنیادی
|
 • Zivar Salehi *, Maryam Gholaminia, Zahra Gholaminia, Mohammad Reza Panjtanpanah Pages 135-142
  Background
  Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide. It is characterized by degeneration of the retinal ganglion cells and optic nerve damage. Vascular dysregulation plays an important role in the etiology of glaucoma. Nitric oxide (NO) increases blood flow in the vessels of the tissue and helps to overcome the stress. Circulating NO is synthesized in the vascular endothelium by action of endothelial nitric oxide synthase (eNOS). Glu298Asp is one of the common polymorphism of eNOS gene. This study evaluates the association of eNOS ­Glu298Asp polymorphism with glaucoma.
  Materials And Methods
  This case-control study included 110 glaucoma patients and 121 controls. Genomic DNA was extracted from peripheral blood leukocytes. Genotypes were detected using a PCR-RFLP method. Statistical analysis was performed using the MedCalc program (version 12.1).
  Results
  The frequency of GG, GT and TT genotypes in controls were 0.52, 0.42 and 0.06, respectively while in glaucoma patients were 0.6, 0.32 and 0.08, respectively. No significant differences in genotypes frequencies were found between patients and controls (p=0.24, χ²=2.78). In control and patient groups, the frequency of G allele was 0.73 and 0.76, respectively and the frequency of T allele were 0.27 and 0.24, respectively. The allele frequencies did not differ significantly between controls and patients (p=0.56, χ²=0.33).
  Conclusion
  It is suggested that eNOS Glu298Asp polymorphism may not be associated with the risk factor of glaucoma in the studied population. However, larger and different ethnicities-based populations are required to achieve a definitive conclusion.
  Keywords: eNOS gene, gene polymorphism, glaucoma, nitric oxide synthase
 • Soror Shaghuli, Ammar Maryamabadi, Gholam Hossean Mohebbi *, Alireza Barmak, Saead Armin, Amir Vazirizadeh, Samira Gudarzi, Maryam Saleki Pages 143-162
  Background
  Sea lettuce is a kind green alga with scientific name "Ulva lactuca", has many uses in many countries. With Notice to the presence of this alga in the coasts of Bushehr and its ease of propagation and cultivation, we can take advantage of beneficial interest. The objectives of this current study was to determine the amount of total fat, survey the quality and quantity of some physicochemical parameters and the profile of fatty acids in its oil.
  Materials And Methods
  After samples collecting of sea lettuce (Sea lettuce) from Bushehr coasts, sample preparation and extraction of fat, quantity of some physicochemical parameters according to AOAC method; and fatty acid profile were analyzed by gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
  Results
  The acidity index in extracted oil in Shoraye-shahr, Bandargah and Naftkesh regions were, 0.73, 0.73 and 0.72 respectively, and the peroxide value was 0.75, 0.74 and 0.75 respectively. The refractive index and average oil contents for all areas were reported 3 % and 1412, respectively. In the three mentioned regions, sixteen fatty acids including (C6), (C10), (C12), (C13), (C14), (C15), (C16), (C17), (C18), (C19), (C20), (C21), (C18: 1), (C18: 2), (C18: 3) were identified with different amounts. Palmitic acid had the highest levels in all three regions.
  Conclusion
  Sea lettuce contains different fatty acids that each of them has different applications in food industry, medicine and cosmetics. The favorable amounts of omega-3 and omega-6 fatty acids in the sea lettuce oil increase their nutritional importance. Caltivating of this beneficial alga is suggested due to the appropriate geographic climate of Bushehr.
  Keywords: Sea lettuce, Fatty acids, Gas chromatography, Omega 3, Omega 6
 • Mina Mirnezami * Pages 163-169
  Background
  Vitiligo is characterized by autoimmune destruction of melanocytes and it presented as a patches of depigmented on skin and mucosa. Contradictory reports have been listed from the zinc serum level in patients with vitiligo. The aim of this study was to check the zinc levels in patients with vitiligo who reffered to skin clinics of Arak University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this case –control study, we 103 patients vitiligo and 103 healthy people as a control group were entered to our study after obtaining knowingly testimonial.Two groups were matched according to gender and age. Zinc serum level were measured by using the spectrometery method in two groups.
  Results
  The mean serum level of zinc was 92.1±13.8 in patients with localized vitiligo, 81.3 ±12.7 in patients with generalized vitiligo and 91.8±16.2 in control group. Zinc level in generalized vitiligo was significantly less than the control group.
  Conclusion
  This study demonstrated that zinc serum level in patients with generalized vitiligo is lower than healthy people. So it can be used in treatment of these patients.
  Keywords: pigmentation disorder, Zinc, Melanocyte, vitiligo
 • Somaye Gharibi, Massoud Alebouyeh *, Tahereh Falsafi, Nastaran Farzi, Farzam Vaziri, Mohammad Reza Zali Pages 170-179
  Background
  Helicobacter pylori is the main cause of various gastroduodenal diseases. As the diseases caused by H. pylori are associated with severe tissue damage, proteases of bacteria may play an important roles in this process. In current study we investigated diversity of H. pylori protease activity and its association with different pathological lesions of gastric tissue.
  Materials and Methods
  The study was performed on 116 gastric biopsy specimens obtained from patients with gastrointestinal disorders referred to Taleghani hospital in Tehran, IR.Iran. Isolates were identified by culture and polymerase chain reaction (PCR). Their protease activity was assessed by spectrophotometric and well diffusion assays using casein as substrate. Variance analysis (One-way ANOVA) was used for statistical analysis.
  Results
  A prevalence of 43.1% (50/116) of H. pylori infection was detected in the studied patients. Histopathological lesions among 50 H. pylori positive patients were included: chronic gastritis 40% (20/50), intestinal metaplasia 8% (4/50), and severe active gastritis 52% (26/50). Nearly, 4.25% of the strains showed high protease activity, while 91.4% and 4.25% of the strains showed moderate and low protease activities, respectively. Statistical analysis demonstrated significant association between low protease activity of the strains and chronic gastritis (p= 0.044).
  Conclusion
  Results of this study indicated diversity of protease activity among different strains of H. pylori and significant association between low protease activity of the strains and occurrence of chronic gastritis. Further studies are necessary to investigate this association.
  Keywords: Helicobacter pylori, prevalence, Protease activity, Histopathological changes
 • Soheala Zaeri, Masoud Bahreini *, Kamran Mirzaei, Maryam Ravanipour, Somaye Zarei Pages 180-192
  Background
  Power hierarchy, cohesion and family structure are the main component of every family. Families with disabled children may be affected with this structure and function. The aim of this study was to comparison of the power hierarchy, cohesion and family structure with disabled and non-disabled children in Bushehr from the perspective of their mothers (2015).
  Materials and Methods
  In this Cross-sectional study, 150 mothers of disabled and non-disabled children in Bushehr city were selected by census and clusters method, respectively. Family structure, cohesion and hierarchy of mothers was assessed by using the Family System Test (FAST). Data were analyzed by using SPSS software (Version 18) and statistical tests carried out such as (Independent t-test, ANOVA and chi-square test.
  Results
  Based on this results, there was no significant difference between the families in terms of power (p=0.22) but the cohesion of families with children with physical disabilities (p=0.0001, 1/90 ± 0.54) and mentally (p=0.0001, 1.56 ± 0.73) is less than the natural family (p=0.0001, 2.26 ± 0.52), Also in terms of structure, there was no significant difference between families with healthy children and physical disability and mentally (p=0.05).
  Conclusion
  Findings showed that the cohesion of families with disabled children are more vulnerable than healthy family. In the first step, awareness of young couples about the outcome of the birth of a disabled child is necessary and inevitable and in second step, providing training and adequate support to families with disabled child.
  Keywords: Power, Family Relations, Disabled Child, Structure of Family
 • Marjan Tarighat, Maryam Ravanipour *, Shahnaz Pouladi, Nilofar Motamed Pages 193-206
  Background
  Considering the growing elderly population and reducing their physical and mental abilities, and higher frequency of chronic diseases, attention to their empowerment is considered a necessity. So, the aim of this study was to designing and psychometric properties of elderly cognitive empowerment questionnaire of individual changes.
  Material and
  Methods
  In this methodologic study, 294 elderly aged 60-70 years were studied by using a convenience sampling method in Bushehr city. Waltz 2010 was used to design the questionnaire. According to targeted literature review and available documents about the empowerment of the elderly, the initial version of the questionnaire was designed with 42 items. After confirming the content validity of questionnaire by 10 medical specialists, exploratory factor analysis was performed using the construct validity. Its reliability was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient and test re-test. To analyze the data, SPSS version 18 was used.
  Results
  The first version of the questionnaire cognitive empowerment of individual changes were designed with 42 items. In the process of psychometric evaluation no item were removed during the validity of the content. Content validity index and content validity ratio was calculated 0.82 and 0.95 respectively. Based on the exploratory factor analysis, the number of the questionnaire items was reduced to 32 and dimensions of empowerment were classified in the eight factors as physical abilities, self-respect, spirituality, commitment, performance role, positional identification, self-management and self-assessment which can predict with 75.787 %. Internal reliability of the questionnaire dimensions were ranged from 0.62-0.84 and external reliability was 0.96.
  Conclusion
  Due to the appropriate reliability and validity of the questionnaire cognitive empowerment, applying it in training centers, treatment and rehabilitation centers is recommended to evaluate the cognitive empowerment of seniors to verify their requisites and offering qualitative services to them.
  Keywords: psychometric properties, questionnaire, cognitive empowerment, elderly, individual changes
 • Amir Vazirizadeh *, Gholamhossean Mohebbi, Iraj Nabipour Pages 207-216
  ◦: Turbotoxins are marine secondary metabolites that produce in Turbinidae family and were isolated from Japanese Turbo marmorata for the first time. A few research has been done on these metabolites so far. Another species, Turbo coronatus exists in Iran. The main aim of the current project was to investigate some biological effects of the crude extract of Turbo coronatus from the Persian Gulf .
  Materials And Methods
  In this study, 18 rats were selected in three groups including the control group. The experimental groups received ½ and 1/3 lethal doses intravenously and serum levels of liver and muscle enzymes, electrolytes and complete blood counts (CBC) were measured after 24 hours.
  •: The levels of liver and muscle enzymes, amylase, sodium, potassium, calcium, phosphorus, ferrous, haptoglobin, albumin and creatinine were significantly increased in experimental group compared with the control group by injection of crude extract of Turbo coronatus; however, hemoglobin, mean corpuscular volume (MCV), red blood cell count, magnesium, and glucose levels were significantly decreased in the experimental group compared with the control group.
  •: Intravenous injection of ½ and 1/3 lethal doses of the crude extract of Turbo coronatus to rats produced rhabdomyolysis and hepatocytes injury. In addition, the crude extract injection acted as a haematoxin and decreased hemoglobin and MCV.
  Keywords: Turbo coronatus, Hemolysis, Rhabdomyolysis, Hepatotoxicity, Persian Gulf
 • Iraj Nabipour * Pages 217-244
  Natural coral exoskeleton and coralline hydroxyapatite have been used as bone replacement graft for repairing of bone defects in animal models and humans since two decades ago. These bone replacement grafts have an osteoconductive, biodegradable and biocompatible features. Currently, three lines of researches in bone tissue engineering are conducting on corals. Corals have been used for construction of bony composites, stem cells attachments, and the growth factors-scaffold-based approaches. This review have paid to the wide range of coral use in clinical experiments as a bone graft substitute and cell-scaffold-based approaches in bone tissue engineering.
  Keywords: Coral, Tissue engineering, Growth factors, Scaffold, Stem cells