فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 603، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • رضا شیخ اکبری مهر* صفحات 1-9
  جلبک ها گروه بسیار متنوعی از گیاهان آبزی هستند که در طیف وسیعی از زیستگاه های آبی یافت می شوند. علاوه بر نقشهای اکولوژیک، ماکروجلبک ها دارای متابولیت های ثانویه بسیاری با خواص آنتی اکسیدان، ضد میکروبی و ضدتومور هستند که با توجه به شیوع مقاومت های میکروبی نسبت به داروهای سینتتیک در سال های اخیر، شناخت و معرفی منابع دارویی جایگزین از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در تحقیق حاضر، پس از جمع آوری و شناسایی برخی از درشت جلبک های خلیج فارس، خواص ضدمیکروبی 4 گونه: Ulva lactuca، Colpomenia sinuosa، Padina pavonica و Cystoseira myrica متعلق به جلبک های سبز و قهوه ای، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور پس از عصاره-گیری از جلبک های مذکور، تست حساسیت میکروارگانیسم ها به عصاره و تعیین کمترین غلظت بازدارنده رشد (MIC) انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که عصاره جلبک سبز Ulva lactuca دارای فعالیت زیستی موثرتری نسبت به دیگر گونه ها می باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتر های گرم منفی در برابر عصاره های جلبکی حساس تر می باشند. به طورکلی یافته های این تحقیق، آشکار نمود که جلبک های مطالعه شده دارای ترکیبات زیست فعال موثر بر میکروارگانیسمهای پاتوژن و قابل مقایسه با آنتی بیوتیک های رایج بوده و لذا به عنوان منابعی جهت استفاده در تولید داروهای نوین آنتی بیوتیک معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: جلبک، ضدباکتری، عصاره، MIC
 • مهران لقمانی * صفحات 10-21
  تغییرات تراکم پرتاران و فلزات سنگین مس و روی در رسوبات پهنه زیرجزرومدی خلیج چابهار در سه دوره پیش مانسون، مانسون و پس مانسون در 22 ایستگاه بررسی شد. میانگین فراوانی پرتاران در دوره پیش مانسون 81/38±49/1261 و مانسون 6/65±83/513 و پس مانسون 84/73±45/630 فرد در مترمربع بوده که میان ایستگاه ها و فصول اختلاف معنی داری مشاهده گردید (05/0p<). میانگین غلظت فلزات برای سه دوره پیش مانسون و مانسون و پس مانسون برای مس به ترتیب 34/3±89/19 ،47/4±42/14، 4/3±9/12 و برای فلز روی 51/5±42/73 ،37/6±04/66 ، 86/4±72/61 میکروگرم بر گرم وزن خشک بوده که فقط در سه ایستگاه و فقط در غلظت فلز مس، مقادیر از استاندارد ERL بالاتر بودند. اما میانگین کل خلیج از استانداردها پایین تر بودند. میان تراکم پرتاران و غلظت فلزات رسوب همبستگی معنی داری به جز برای فلز مس در پیش مانسون (51/0 (r=-به دست نیامد ولی در تمام دوره ها همبستگی منفی به دست آمد. نتایج بررسی تغییرات در سه دوره نشان دهنده اثرگذاری جریانات مانسون بر الگوی پراکنش پرتاران و فلزات سنگین بود و از طرفی عدم ارتباط میان تغییرات معنی دار تراکم و غلظت فلزات که می تواند ناشی از پایین بودن غلظت فلزات از استانداردهای جهانی باشد، نشان دهنده تاثیر فاکتورهای محیطی دیگر بر تراکم پرتاران است.
  کلیدواژگان: پرتاران، فلزات سنگین، مانسون، مکران
 • مسلم دلیری *، احسان کامرانی، سید یوسف پیغمبری صفحات 22-32
  این تحقیق با هدف برآورد میزان صید غیرمجاز ماهی حلوا سفید با استفاده از تورهای گوشگیر ثابت در آب های استان هرمزگان انجام شد. نمونه برداری در صید گاه ها و خوریات بندر لافت (جزیره قشم) در طول ماه های فروردین تا تیر 1394 با استفاده از 3 فروند قایق صیادی مجهز به تور های گوشگیر ثابت از نوع مونوفیلامنت با اندازه چشمه 5/6 سانتی متر (از گره تا گره مجاور)، طول 200 متر و ارتفاع 10-8 متر صورت پذیرفت. میانگین نرخ صید (± حدود اطمینان 95 %) گونه های با ارزش تجاری صید شده از طریق روش بوت استرپ ناپارامتریک محاسبه شد. در پایان 48 مرحله دریاروی و بازبینی تورها ترکیب گونه ای ماهیان ساحل آوری شده شامل 14 گونه ماهی استخوانی و 1 گونه بی مهره شد که ماهی حلوا سفید 57/59 % از وزن کل صید ساحل آوری شده را به خود اختصاص داد. گونه های بیاح (Mugil cephalus) با 58/39 % و راشگو شش خط (Polydactylus sextarius) با 83/6 % به ترتیب بیشترین و کمترین درصد وقوع و ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johnii) با 57/4 % بیشترین درصد وزنی را بین گونه های صید اتفاقی داشتند. نرخ صید برای ماهی حلوا سفید بین حداقل 125/9 تا حداکثر 941/16 کیلوگرم بر قایق در روز تخمین زده شد. با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو، میزان کل صید غیرمجاز ماهی حلوا سفید در آب های جزیره قشم بین 690/265 تا 701/303 تن برآورد گردید (05/0=α).
  کلیدواژگان: تور گوشگیر، حلوا سفید، صید غیرمجاز، مونوفیلامنت
 • حوریه موحدی، مهرداد فتح اللهی *، اسماعیل پیر علی خیرآبادی، رسول زمانی احمد محمودی صفحات 33-44
  در این تحقیق انباشتگی فلزات سنگین کادمیوم، روی، مس و سرب در بدن و صدف دوکفه ای
  Corbicula fluminalis به عنوان پایشگر زیستی احتمالی آلودگی فلزات سنگین و رسوبات محل تجمع صدفها در زاینده رود در منطقه صفاییه اصفهان در دو فصل سرد و گرم سال 1393 ارزیابی شد. نتایج سنجش غلظت فلزات در بافتهای نرم و پوسته دوکفه ای و رسوبهای زیستگاه بعد از هضم نمونه ها با روش هضم اسیدی در دستگاه جذب اتمی با شعله، نشان داد که فلز روی در رسوبات فصل گرم و نیز فصل سرد، بیشترین غلظت را به ترتیب با 80/3 ± 8/28 و 23/1 ± 97/16 میکروگرم بر گرم وزن خشک داشته و به همین ترتیب غلظت روی در فصلهای گرم و سرد در بافت نرم دوکفه ای به ترتیب با میزان 77/33 ± 22/206 و 02/19 ± 07/89 میکروگرم بر گرم وزن خشک و نیز در پوسته صدفها به ترتیب با 06/3 ± 57/35 و 10/3 ± 06/33 میکروگرم بر گرم وزن خشک دارای بیشترین غلظت بوده است. غلظت سه فلز کادمیوم، سرب و روی در پوسته صدف دوکفه ای C. fluminalis در رودخانه زاینده رود بدون تاثیر فصل، می تواند نشان دهنده بزرگی میزان غلظت فلزات در رسوبات منطقه زیست آنها باشد. همچنین بافت نرم دوکفه ای C. fluminalis محل تجمع فلزات روی، سرب، مس و کادمیوم در زاینده رود بوده است.
  کلیدواژگان: پایش زیستی، رسوب، فلزات سنگین، Corbicula fluminalis
 • حبیب الله محمدی *، سید یوسف پیغمبری، شهرام عبدالملکی، مریم فلاحی، رسول قربانی، سید عباس حسینی صفحات 45-54
  دریاچه گلبلاغ با ظرفیت 1/8 میلیون متر مکعب در شرق استان کردستان قرار دارد. این مطالعه جهت بررسی ساختار جمعیتی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون دریاچه گلبلاغ به مدت یک سال از پاییز 1392 تا تابستان 1393 انجام شد. در مجموع 6 شاخه، 22 خانواده و 23 جنس از جوامع فیتوپلانکتونی دریاچه شناسایی شدند که به ترتیب بیشترین و کمترین جنس متعلق به شاخه دیاتومه ها (Bacillariophyta) و اوگلنوفیتا (Euglenaophyta) بود. همچنین میانگین تراکم سالانه فیتوپلانکتون (cell/ml) 1662 بود. دیاتومه ها (Bacillariophyta) با میانگین تراکم (cell/ml) 840±1196 و فراوانی 30 درصد و شاخه اوگلنوفیتا (Euglenaophyta) با میانگین تراکم (cell/ml) 791 و فراوانی 2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم و فراوانی سالانه را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با سایر شاخه ها دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0P<). از نظر شاخص های تنوع زیستی مارگالف و شانون وینر بین ایستگاه ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0P>) ولی بین زمان های نمونه برداری اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0P<). به نظر می رسد دریاچه گلبلاغ از لحاظ تراکم فیتوپلانکتونی زیاد غنی نبوده که احتمالا به دلیل خالی شدن مقدار زیادی از آب سد در هر سال به منظور کشاورزی و میانگین نسبتا پایین سالانه دمای آب و دوره سه ماهه یخبندان می باشد.
  کلیدواژگان: ساختار جمعیتی، سد گلبلاغ، فیتوپلانکتون
 • حمید اسحق زاده، آرش اکبرزاده *، مهتاب یارمحمدی، انریک گیسبرت صفحات 55-63
  در این مطالعه روند اسکلت زایی و کلسیم گیری جمجمه در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با روش Clearing & staining مورد بررسی قرار گرفت. رشد غضروف پس از تفریخ در ناحیه سر و نوتوکورد و کلسیم گیری در استخوان های dentary و dermopalatine روی آرواره ها همزمان با شروع تغذیه مختلط آغاز شد. انتوژنی اسکلت سر در تاس ماهی ایرانی به سه مرحله طبقه بندی شد. مرحله اول از زمان تفریخ تا شروع اولین تغذیه خارجی (12 روز پس از تفریخ: 16 میلی متر) بود که هیچ ساختار کلسیمی شده ای مشاهده نشد و اجزایی از جمجمه که اهمیت حیاتی در تغذیه و تنفس دارند بصورت غضروفی ظاهر گردید. اولین فرآیندهای استخوان سازی در مرحله دوم از شروع تغذیه خارجی تا 23 روز پس از تفریخ (25/20-16میلی متر) مشاهده شد و کلسیم گیری ضعیفی روی اسخوان های پوستی سر مانند subopercle و supracleithrum مشاهده شد. سایر استخوان ها از جمله استخوان های مربوط به سقف جمجمه در مرحله سوم از جذب کامل کیسه زرده تا روز 50 (بین 25/27 و 3/83 میلی متر) پدیدار شد و دندان ها در استخوان های d‏entary وdermopalatine ناپدید شدند. در مجموع نتایج این مطالعه می تواند در جهت بهبود برنامه های بازسازی دخایر این گونه با ارزش کمک کند.
  کلیدواژگان: استخوان، انتوزنی، غضروف، کلسیم گیری، ماهیان خاویاری
 • سید عباس حسینی *، محمد درویشی، غلامرضا دریانبرد صفحات 64-74
  رژیم غذایی ماهی شیر در آبهای ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در طی سال های 86-1384 بررسی شد. با بررسی محتویات معده در 1655 قطعه ماهی شیر صید شده به وسیله گوشگیر، مشخص شد که این گونه از سه گروه ماهیان، سرپایان و سخت پوستان تغذیه می کند. در این میان، ماهیان از بیشترین درصد فراوانی تعداد (3/99 درصد) و فراوانی حضور (1/99) برخوردار بودند. 9 خانواده در بین ماهیان، یک خانواده درگروه سرپایان و یک خانواده درگروه سخت پوستان ثبت شد که در مجموع 15گونه قابل شناسایی بودند. در بین گروه ماهیان، خانواده موتو ماهیان و ساردین ماهیان به ترتیب از بیشترین درصد فراوانی (به ترتیب خانواده 22 درصد و 5/13درصد تعداد کل اقلام غذایی) و بیشترین درصد فراوانی حضور (به ترتیب خانواده 3/8 درصد و 4/14 درصد تعداد کل معده های مورد بررسی) برخوردار بودند. بنابراین به نظر می رسد سادرین ماهیان غذای ترجیحی ماهی شیر باشند. شدت تغذیه ماهی شیر زمانی بیشتر می شود که اوج صید سطح زیان ریز در فصل بهار و زمستان در آبهای ساحلی صورت می گیرد. به دلیل نقش موتو ماهیان و ساردین ماهیان در تغذیه ماهی شیر لازم است در برداشت از ذخائر با ارزش سطح زیان ریز دقت بیشتری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، رژیم غذایی، ماهی شیر، مرفولوژی
 • نسرین حسن زاده* صفحات 75-83
  ترکیبات پارابن به عنوان مواد نگهدارنده ی آنتی باکتریال، کاربرد گسترده ای در تولید مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی دارد و منجر به بروز سمیت تولید مثلی در موجودات زنده می شود. هدف این تحقیق کاربرد بیومارکرهای هیستوپاتولوژیک تخمدان در ارزیابی تاثیر سمیت تولید مثلی متیل پارابن در ماهی گورخری ماده است. در این مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی تخمدان و شاخص گنادی در ماهی گورخری پس از مواجهه 3 هفته ای مزمن با غلظت های 001/0، 01/0، 1 و 10 میلی گرم بر لیتر متیل پارابن در شرایط نیمه-استاتیک بررسی شد. رنگ آمیزی تخمدان توسط هماتوکسیلین و ائوزین صورت گرفت. نتایج نشان داد که مواجهه با متیل پارابن در هیچ یک از تیمارها منجر به بروز تاثیر معنی دار در زنده مانی و فاکتور k نشد. همچنین در همه تیمارها کاهش شاخص گنادی و در تیمارهای با غلظت بالاتر بروز عوارض تخمدانی شامل چروکیدگی اووپلاسم، تخریب زرده اووپلاسم، التهاب گرانولوما، جدا شدن لایه سلول های گرانولوزا از غشای پایه و رها شدن مایع پروتئینی در فضای بینابینی تخمدان دیده شد. همچنین تعداد زیادی از اووسیت های ویتلوژنیک آترتیک در غلظت های بالاتر در تخمدان ها دیده شد. افزایش تعداد فولیکول های آترتیک در تخمدان تاثیرات منفی بر باروری خواهد داشت و بروز عوارض تخمدانی ایجاد شده، نشان می دهد مواجهه مزمن با غلظت های تحت کشنده متیل پارابن منجر به افزایش ویژگی استروژنیک تخمدان و تاثیرات غیرقابل بازگشت تولید مثلی در جنس ماده می شود.
  کلیدواژگان: بیومارکر، سمیت، ماهی گورخری، متیل پارابن
 • حامد کلنگی میاندره* صفحات 84-92
  در این مطالعه، اثرات غلظت های تحت کشنده سم اندوسولفان بر بیان ژن های القای هایپوکسی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (HIF-1 α ، HIF-2 α و VEGF) در بافت آبشش تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 360 قطعه بچه تاسماهی (وزن متوسط 12/0 ±2 گرم) در معرض غلظت های 10، 20 و 40 میکروگرم در لیتر قرار گرفتند و ژن های VEGF و HIFs در 1، 2، 7 و 14 روز بررسی شدند. بیان نسبی ژن HIF-1 α در همه ی نمونه های در معرض قرار گرفته در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود. همچنین میزان بیان ژن HIF-1,2 α در بیشترین غلظت سم (40 میکروگرم در لیتر) اختلاف معنی داری با سایر غلظت ها داشت و این اختلاف در همه ی روزهای نمونه برداری دیده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سم آندوسولفان به طور قابل توجهی باعث تحریک بیان ژن ها درگیر در هایپوکسی و رگ زایی در بافت آبشش می گردد. با توجه به نتایج می توان به تاثیر مخرب اندوسولفان بر اکوسیستم آبی بیش از گذشته پی برد، بنابراین نیاز اساسی به مدیریت موثرتر درباره به کارگیری از این آفت کش بیش از پیش احساس می شود.
  کلیدواژگان: تاسماهی ایرانی، آبشش، هایپوکسی، اندوسولفان
 • محمد سوداگر*، مریم خاکپور، حمیده ذکریایی، شهرام دادگر صفحات 93-101
  جهت بررسی تاثیر پارامترهای زیست شناختی مولدین ماده بر میزان هم آوری، درصد تخمه گشایی، بقاء و رشد در نوزادان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، تعداد 30 قطعه ماهی مولد از سه گروه سنی 3، 4 و 5 ساله (از هر گروه سنی 10 عدد) تهیه گردید. این مطالعه در سالن آبزی پروری دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تخم کشی از مولدین انتخاب شده شروع و تا رسیدن لاروها به وزن 5 گرم به پایان رسید. نتایج حاصل نشان داد حداکثر دور شکم در ماهیان 5 ساله، حداکثر وزن تخمدان در ماهیان 5 ساله، بیش ترین تعداد تخم در هر گرم در ماهیان سه ساله، حداکثر هم آوری مطلق در ماهیان چهار ساله، حداکثر هم آوری نسبی در ماهیان چهار ساله، حداکثر هم آوری کاری در مولدین 4 ساله، حداکثر درصد تخم گشایی در مولدین 5 ساله، حداکثر وزن متوسط لاروها پس از تخم گشایی در ماهیان مولد 5 ساله (و حداقل وزن متوسط لاروها پس از تخم گشایی در ماهیان مولد سه ساله مشاهده گردید که اختلاف بین تیمارهای مورد تحقیق معنی دار می باشد. هم چنین حداکثر درصد بازماندگی لاروها پس از یک دوره پرورش یک ماهه در ماهیان مولد چهارساله و حداکثر شاخص گنادوسوماتیک در ماهیان مولد 5 ساله مشاهده گردید که از  نظر آماری اختلاف بین تیمارها درسطح 5 درصد معنی دار بود (05/0p<).
  کلیدواژگان: بقاء، قزل آلای رنگین-کمان، هم آوری، Oncorhynchus mykiss
 • آرش شکوری*، قاسم رحیمی قره میرشاملو صفحات 102-114
  باکتری های ویبریو به عنوان یکی از عوامل بیماریزای خطرناک در پرورش میگو می باشند. در این تحقیق بررسی تنوع و فراوانی ویبریوهای بیماری زا از رسوب و آب، کانال آبرسان و دواستخر پرورشی در مجتمع پرورشی شهید صنعتی گواتر- چابهار، به صورت 5 بار نمونهگیری به فاصله زمانی هر20 روز انجام شد. نمونه برداری رسوب در نزدیکی خروجی حاوی لجن انجام و نمونه های آب در بطری های استریل از عمقاستخر برداشته شد. جهت شمارش و شناسایی باکتری ها از محیطکشت TCBS و کشت-های تفریقی باکتری شناسی شامل: واکنش اکسیداز، تخمیر قندها، تست احیاء نیترات، اسیدهای آمینه، رنگ آمیزی و... استفاده شد. نتایج به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS و از طریق آزمون آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که آب ورودی کانال از نظر انواع ویبریو ها در طول دوره مشابه بودند. اما در دواستخر پرورش میگو در مقایسه با آب کانال و با هم از نظر تعداد کل ویبریوها و نیز انواع ویبریوها با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. بیشترین گونه های شناخته شده به ترتیب فراوانی عبارتنداز: Vibrio natriegens, Vibrio alginolyticus Vibrio gazogenes,Vibrio nereis,. داده ها نشان داد باکتری V. alginolyticus که برای لارو میگو بیماریزاست، گونه غالب بوده و بیشترین فراوانی را دارد.
  کلیدواژگان: میگو، باکتری ویبریو، محیطکشت TCBS
 • پروین صادقی*، محمد دربازی صفحات 115-123
  با توجه به اهمیت خلیج چابهار به عنوان یکی از مناطق استراتژیک دریایی و نیاز به کسب اطلاعات از وضعیت آلودگی این منطقه در این پژوهش غلظت فلزات مس، نیکل و روی در بافت نرم کیتون Acanthopleura vaillantii  از 5 ایستگاه با سه تکرار در سواحل خلیج چابهار در پاییز 1394مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها پس از جمع آوری، به آزمایشگاه منتقل و پس از مراحل آماده‎سازی و هضم شیمیایی، میزان فلزات سنگین بافت نرم کیتون با دستگاه جذب اتمی اندازه‎گیری شد. نتایج حاصل، بیانگر آن بود که میانگین تجمع فلزات سنگین، در بافت نرم کیتون، الگویی به صورت Zn>Ni >Cu دارد. تحلیل‎های آماری نیز نشان داد که تمام ایستگاه ها با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند (P<0.05). میانگین غلظت فلزات مس، نیکل و روی در 5 ایستگاه به ترتیب 12/0±45/5، 22/0± 59/15 و 19/0± 25/21 میکروگرم بر گرم وزن خشک بافت اندازه‎گیری شد که در این میان کیتون‎های ایستگاه 1 (اسکله‎ی شهید کلانتری) بیشترین و ایستگاه 2 (ساحل دانشگاه دریانوردی) کمترین میزان فلزات سنگین را نشان دادند. طی مقایسه نتایج با استانداردهای US FDA، FAO و موسسه‎ی استاندارد ایران، میزان فلزات مس و روی کمتر، ولی میزان فلز نیکل بیشتر از حد مجاز استانداردها بود. این آلودگی می‎تواند به علت فعالیت‎های انسانی نظیر تجارت دریایی و کشتیرانی، فاضلاب‎های شهری و صنعتی و غیره باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی، کیتون، فلزات سنگین، Acanthopleura vaillantii
 • رامین کریم زاده، امیر هوشنگ بحری، محسن گذری* صفحات 124-131
  در این پژوهش فعالیت ضد باکتریایی جدایه های سودوموناس جداسازی شده از هپاتوپانکراس میگوی سفید غربی پرورشی در مقابل گونه های ویبریو بیماریزا مورد ارزیابی قرار گرفت. میگوهای جمع آوری شده از 9استخر مجزا در سه محیط کشت مختلف تلقیح گردید. نتایج بیانگر عملکرد بالای محیط کشت سودوموناس آیزولیشن آگار (PIA) با جداسازی به طور متوسط 22 جدایه سودوموناس بود. در کل حدود40 جدایه سودوموناس جداسازی شد. غربالگری فعالیت ضد باکتریایی جدایه های به دست آمده با روش انتشار از چاهک بیانگر فعالیت ضدباکتریایی دو جدایه MR 21 و  MR 35بود. دو جدایه مولد پس از 72 ساعت بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را علیه تمام گونه های ویبریو شامل Vibrio parahaemolyticus، V. harveyi ،V. anguillarum و V. alginolyticus نشان دادند. شناسایی بیوشیمیایی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک جدایه های مولد بیانگر تعلق آنها به گونه Pseudomonas aeroginosa بود. بیشترین میزان فعالیت ضدباکتریایی جدایه های مولد در محیط کشت تریپتیک سویا براث (TSB) ارائه گردید. بررسی تاثیر دما بر فعالیت ضد باکتریایی نشانگر پایداری فعالیت ضدباکتریایی در دماهای c25، c35و c45 بود. فعالیت ضدباکتریایی جدایه های M‏R 21 و  MR 35در حضور آب نسبت به آب مقطر افزایش معناداری نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده، جدایه های بومی s‏train MR 35   P. aeroginosa وstrain MR 21  P. aeroginosa  می توانند به عنوان کاندیدای  بالقوه پروبیوتیک برای مطالعات تکمیلی مطرح باشند.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، سودوموناس، میگوی سفید غربی، ویبریو
 • صادق صمصام پور*، اسما گلمرادی زاده، داود صمصام پور، عبدالواحد رحمانی، احسان کامرانی، میرمسعود سجادی صفحات 132-137
  این پژوهش به منظور بررسی غلظت عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمین کن Platycephalus indicus  طی دو فصل زمستان و تابستان در مناطق میناب، قشم و بندر خمیر صورت گرفته است. غلظت عنصر سرب در کبد ماهی زمین کن در فصول متفاوت بین مناطق مختلف اختلاف معنی دار نشان داد (05/0P<). غلظت عنصر سرب در این ماهی بین جنس های  نر و ماده در مناطق نمونه برداری اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0P>). با توجه به نتایج می توان گفت که آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی، صنعتی و شهری در مناطق مختلف خلیج فارس طی فصول متفاوت بر روند تجمع عنصر سرب در ماهی زمین کن دم نواری موثر می باشد.
  کلیدواژگان: سرب، ماهی زمین کن، میناب
 • سیدعلی اکبر هدایتی، احمدرضا جبله *، عبدالرضا جهانبخشی صفحات 138-143
  هدف این تحقیق تاثیر سمیت دیازینون بر ماهی فیتوفاگ و کلمه به منظور بررسی میزان مقاومت بچه ماهیان این دو ماهی در مقادیر محاسباتیLC50 بود. ماهیان کلمه با میانگین وزنی7 گرم و فیتوفاگ 30 گرم به منظور تعیین غلظت کشندگیLC50 در 96 ساعت بررسی شدند. آزمایش با طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار انجام گرفت که 9 تیمار فیتوفاگ و 9 تیمار کلمه استفاده شد. نتایج نشان داد LC50 فیتوفاگ (99/4-94/2)93/3 میلی گرم بر لیتر در مقایسه با کلمه (23/2-20/1)71/1 میلی گرم بر لیتر بیشتر بوده که بیانگر آن است که در مواجهه با سم دیازینون، فیتوفاگ در مقایسه با کلمه از مقاومت بیشتری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: دیازینون، ماهی کلمه، فیتوفاگ
|
 • Reza Sheikhakbari, Mehr * Pages 1-9
  Algae are composed of a diverse group of various aquatic organisms. Secondary or primary metabolites from these organisms may be potential bioactive compounds of interest for use in the development of new pharmaceutical agents. In this research, four species of marine algae, Ulva lactuca, Padina pavonica, Colpomenia sinuosa and Cystoseira myrica, isolated from Persian Gulf coasts were evaluated for their antimicrobial activities, using disk diffusion and Minimum Inhibitory Concentration assays. Extracts of the algae selected for this study were prepared using methanol, n-hexane and ethyl acetate as solvents. Best results were shown by the ethyl acetate extracts of Ulva lactuca against bacterial strains. Results also indicated that the bacteria were more sensitive against algal extracts than fungi studied. The lowest value for MIC test was belonged to the green alga, Ulva lactuca, in accordance with growth inhibition zone values obtained from disk diffusion assay. Based on present results, gram-positive bacteria were more sensitive to the algal extracts than gram-negative ones.
  Keywords: Algae, Antibacterial, Traditional medicine, Persian Gulf, Methanolic extract
 • Mehran Loghmani * Pages 10-21
  Chabahar Bay near Makran Sea, with the ports of transactions, has always been under the influence of annual monsoon the Indian Ocean. Density changes and heavy metals copper and zinc of Chabahar bay subtidal sediments were studied in 22 stations and three seasons that include: pre-monsoon, monsoon and post-monsoon during 2014. Polychaeta abundances mean were for premonsoon 1261.49±38.81, monsoon 513.81±65.6, postmonsoon 630.45± 73.84 ind/m2 that significant difference was observed between stations and seasons (p<0.05). Metals copper and zinc had fluctuations in three seasons, but despite the significant differences between the stations, there was no significant difference between seasons. Metals mean in preM, M, postM respectively for Cu include 19.89±3.34,14.42±4.47,12.9±3.4 and for Zn 73.42±5.51, 66.04±6.37, 61.72±4.86 µg/g dry weight that only in three stations and only in Cu, concentrations were higher than ERL but in total Chabahar bay metal mean were lower than ERL. Significance correlations were not observed between Polychaeta density and heavy metals except for copper in pre-monsoon. The results showed the impact of monsoon currents in the distribution pattern of polychaete and heavy metals and also were no significant differences in the relationship between density and concentration of can be as results of the low concentration heavy metals in sediments of international standards and other environmental factors on polychaeta density.
  Keywords: Chabahar Bay, Makran sea, Polychaeta-heavy metals
 • Moslem Daliri *, Ehsan Kamrani, S. Yousef Paighambari Pages 22-32
  The aim of the present study was to evaluate the illegal Silver pomfret catch by fixed gill-nets in Hormozgan inshore waters (Qeshm Island). Sampling was performed in Bandar Laft estuaries through three fishing boats between April to July 2015. The fishing gears were the nylon mono-filament fixed gill-net with 6.5 cm mesh size (bar), 200 m length and 8-10 m height. The non-parametric bootstrap method was utilized to estimate the average catch rate (± Confidence interval) of commercial fish caught. After forty-eight landings, the catch composition included 14 teleost fish species and 1 invertebrate. The catch composition by weight also included 59.57 % target species (P. argenteus) and 40.43 % incidental catch. For incidental fish caught, M. cephalus and P. sextarius with 39.58 % and 6.83 % had highest and lowest occurrence and L. johnii with 4.57 % had highest weight percentage. The catch rate (kg.boat-1.day-1) of P. argenteus was calculated between 9.125 and 16.941. Using Monte Carlo procedure, annual illegal Silver pomfret catch was estimated between 265.690 to 303.701 tonnes (α=0.05).
  Keywords: Illegal fishing, Pampus argenteus, Monte Carlo, Mono-filament fixed gill-net, Persian Gulf
 • Hourieh Movahedi, Mehrdad Fattollahi *, Esmaeil Pir Ali, Rasoul Zamani Ahmad Mahmoudi Pages 33-44
  The accumulation of the heavy metals Cd, Zn, Cu, and Pb were surveyed in the samples of mantle tissues, crusts and so the habitat sediments of C. fluminalis to reveal the probable biomonitoring rule of the bivalve in the ecosystem. The warm-cold seasonally samplings were carried out over the stations of Zayandeh-Roud River in Safi'eh, Isfahan province, during 2014. The warm and cold seasonal average results from the initially acidic digested prepared samples of the bivalves (mantle and crust) and the sediments were recorded by furnace atomic absorption spectrometry methods. The results illustrated that the average of Zn accumulation has the maximum value in the sediment samples of warm-season samples (28.8±3.80 µg.g dry w.-1) as well the cold-season (16.9±1.23 µg.g dry w.-1). Furthermore, the accumulation values of zinc in the warm-season and the cold-season samples had the maximum values in the tissue samples with values 206.2±33.77 and 89.1 ± 19.02 µg.g dry w.-1 and the crust samples with values 35.6 ± 3.06 and 33.1 ± 3.10 µg.g dry w.-1 , respectively. Except for heavy metal Cd, the similarity values of the metals Zn, Pb and Cd in both sediment samples and the crusts of C. fluminalis demonstrates the relative extents of the heavy metals in the habitat of the bivalves with no seasonal effect on the values fluctuation. The levels of measured samples of mantles revealed the tissues of living C. fluminalis rule as the bioaccumulation of the metals Zn, Pb, Cu and Cd in the river ecosystem.
  Keywords: Biomonitoring, Corbicula fluminalis, Heavy metals, Sediments
 • Habibollah Mohammadi *, Sayed Yosef Paighambari, Shahram Abdolmaleki, Mariam Fallahi, Rasoul Ghorbani, Sayed Abbas Hosaini Pages 45-54
  Golbolagh Reservoir is located the east of Kurdistan province with 8.1 Million cubic meters' capacity. This study was conducted for one year to investigate the population structure, diversity and seasonal change of phytoplankton of Golbolagh Lake. Some physicochemical parameters of this water body at each sampling site were studied. In this study, 6 phylum, 22 families and 23 genus of phytoplankton were identified; 10 genus belonging to Bacillariophyta, 6 genus belonging to Chlorophyta, 4 genus belonging to Cyanophyta, 1 genus belonging to Euglenaophyta, one genus belonging to Crysophyta and one genus belonging to Dynophyta. The mean annual density of phytoplankton was 1662 (cell/ml). The average density of Bacillariophyta was 1196 per ml with 30 percent frequency, while average density of Euglenaophyta was 791 per ml with 2 percent frequency, respectively and the highest and lowest density and abundance of phytoplankton, they were allocated and were statistically significant compared to other branches (P <0/05). Margalef richness and Shannon-Wiener diversity indexes were calculated. The two index were compared between seasons sampling and between stations, with no observed significant difference between stations, however, there was a significant difference between seasons sampling (P <0/05).
  Keywords: Phytoplankton, Community structure, Kurdistan Golbolagh reservoirs
 • Hamid Eshaghzadeh, Arash Akbarzadeh *, Mahtab Yarmohammadi, Enric Gisbert Pages 55-63
  In the present study, the process of the skull development and calcification in Persian sturgeon (Acipenser persicus) was studied. Development of cartilage started after hatching around the head and notochord (10.6 mm, total length, TL) and the first calcification process occurred in dermopalatine and dentary bone jaw coincident with mixing feeding. The appearance of dermal skeletal on the body divided into three stages: (a) the yolk-sac (comprised of hatching to the late larval stage (12 DPH, 16 mm TL) in which no calcified structures became visible and the cartilaginous elements of skull with feeding and breathing roles have appeared. (b) the larval stage (between 16 and 20.25 mm, 23 DPH) in which, the first calcification process related to feeding and breathing occurred and weak mineralized dermal bones such as subopercle and supracleithrum developed; and (c) the metamorphosis stage between 27.25 and 83.3 mm TL) during which the formation of mineralized dermal bones occurred between 32 and 50 days post-hatching, and teeth were disappeared on dentary and dermopalatine bones. The results of this study could be useful for decreasing the larval mortality and improving the stock conservation programme of Persian sturgeon.
  Keywords: Sturgeon fish, Cartilage, Osteogenesis, Calcification, Ontogeny
 • Abbas Hosseini Seyed *, Mohammad Darvishi, Gholamreza Drayanabard Pages 64-74
  Diet of kingfish was examined in the Iranian coastal waters in the Persian Gulf and Oman Sea during the year 2005-08. With the examination of 1655 kingfish stomachs caught by drifting gillnets, it was revealed that this species fed three groups of preys including fish, Cephalopods, and Crustaceans, of which the fish group accounted for the highest in the frequency of number (99.3%) and in the frequency of occurrence (99.1%). Nine families for the fish group, one family for Cephalopods and one family of Crustaceans were identified, with totally fifteen species were identifiable. In fish group, Engraulididae and Clupeidae families had the highest frequency of number (22% and 13.5% in respective family) and the highest frequency of occurrence (8.4% and 14.4% of the total stomachs examined in respective family), which Clupeidae seems to be a preferred food for kingfish in the coastal waters. Feeding intensity of kingfish is higher when the peaks of small pelagic catches occurred in spring and winter in the coastal waters. Because of the importance of Sardines and Anchovies in the feeding of kingfish, it is necessary to harvest the valuable resource of the small pelagic fish.
  Keywords: Kingfish, Diet, Persian Gulf, Oman Sea, Small pelagic fish
 • Nasrin Hassanzadeh* Pages 75-83
  Paraben compounds are used widely as preservatives to inhibit microbial growth and extend used in pharmaceuticals, hygienic, cosmetics, care products. They pose the potential for reproductive toxicity for users. This paper provides an overview of the applications of histopathological biomarkers in reproductive toxicity in zebrafish caused by methylparaben. The present study investigated the changes in ovarian histopathology and Gonad Somatic Index (GSI) in zebrafish (Danio rerio</em>) adult female after exposure to 0.001, 0.01, 1 and 10 mg/L methylparaben for 3 weeks in semi-static condition. Histological preparations were stained with Hematoxylin & Eosin. The results showed that Treatment at 0.001 to 10 mg/L of methylparaben had no significant effect on the survival, and condition factor. But in all treatments, GSI decreased and ovarian complications include wrinkled ooplasm, impaired yolk production, granulomatous inflammation and proteinaceous fluid were observed in the interstitial space of treated zebrafish ovaries. Also, atresia of vitellogenic oocytes was determined. These data show that an increase in atretic follicles has negative effects on zebrafish fertility and continuous exposure to subacute sublethal concentrations of methylparaben increase estrogenic and irreversible effects on the reproductive in female zebrafish.
  Keywords: Dano rerio, histological biomarkers, reproductive toxicity, methyl paraben
 • Hamed Kolangi Miyandareh* Pages 84-92
  In this study, the effects of sublethal concentrations of the Endosulfan on gene expression of hypoxia-inducible factor (HIF-1 α, HIF-2 α) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in the gill tissue of Persian sturgeon fingerling (Acipenser persicus</em>) were studied. A total of 360 sturgeons (average weight of 2 ± 0.12 g) exposed to concentrations of 10, 20 and 40 micrograms per liter and VEGF and HIFs after 1, 2, 7 and 14 days of exposure were evaluated. The relative expression of HIF-1 α significantly increased in exposed samples in comparison to the control group. Moreover, the expression of HIF-1, 2 α in the highest concentration of toxin (40 micrograms per liter) had significantly different from other concentrations and this difference was seen in all of the sampling points. The results showed that the Endosulfan which is one of the most important pollutants in aquatic ecosystems significantly stimulates the expression of genes involved in hypoxia and angiogenesis is the gill. According to the results of this study, the devastating impact of Endosulfan on the aquatic ecosystem can be found over the past, so the basic requirement to more effective management about the use of these pesticides more than ever felt.
  Keywords: Persian sturgeon, Gill, HIFs, VEGF, Endosulfan
 • Mohammad Sudagar*, Maryam Khakpoor, Hamideh Zakariaee, Sharam Dadgar Pages 93-101
  In regarding to study the effect of biological parameters of female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss</em>) brood stocks on girt, 30 specimen of rainbow trout brood stocks were selected from 3 different age class (3, 4, 5 years). The results showed, maximum of girt 36.35± 0.35cm , ovary weight 600±11.25 gr, hatching 90±4 % and larvae weight after hatching 0.15±0.01 were in 5 and 3 years old brood stocks, respectively. The results  showed significant  differences between 3,4 and 5 years old  brood stocks for this instances (P</em><0.05). Maximum of number of eggs in each gram 15±0. 26 Registered in 3 and 5 years old brood stocks, respectively. Maximum absolute fecundity, relative fecundity, and working fecundity were recorded in 4 and 3 years old brood stocks, respectively. The study pointed significant difference between investigated brood stocks (p<0.05). Maximum of larvae survival percentage were observed in 4 and 3 years old brood stocks, respectively. The results showed no significant difference between 5 and 3 years old brood stocks, but for 4 and 5 years old brood stocks was saw significant difference (P</em><0.05). Maximum of gonadosomatic index were observed in 5 and 3 years old brood stocks, respectively. Although gonadosomatic index between 4 and 5 years old fish showed no significant difference, but the study showed significant difference for 3 years old brood stocks (P</em><0.05).
  Keywords: Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Fecundity, Morphology Index Survival
 • Arash Shakouri*, Ghasem Rahimi Gharahmirshamlou Pages 102-114
  In this study abundance and composition of Vibrio </em>spp. In water and sediment of inlet Chanel and shrimp pond during the entire crop cycle were done in Gowater shrimp complex. Samples of  source (Inlet chanel) water and pond water werecollected one day prior to filling the pond with water and thereafter at  twenty day intervals after stocking at three pre-determined sampling  locations in two ponds (pond 1 and pond 2; sampling points denoted as A, B and C in each pond) and one locations in the source water (Inlet Chanel).Total Vibrio </em>like organisms (TVLO) wasenumerated on Vibrio-selective medium- thiosulphate citrate bile-salt sucrose agar (TCBS; HiMedia, India).Identification of Vibrio </em>spp. was based on their morphological, and  biochemical characteristics using the Bergey’s Manual of  Determinative Bacteriology. obtained Results during the study revealed, the average total counted vibrio bacterial</em> in rearing water were significantly higher than in source water (P </em>< 0.05).As well as, comparisonin  abundance and composition between two ponds with each other and Inlet Chanel are significantly differentiated. Of course compositions of source water vibrios are similar betweensampling date. The Vibrio </em>community was represented in abundance mainly by V. metschnikovii</em>, V. fluvialis, V. mimicus</em>respectively. Because of pathogenic potential of these bacteria, health management of shrimp pond is very necessary.
  Keywords: Shrimp, Bacteria, Vibrio sp., pond, Inlet Chanel, Goater
 • Parvin Sadeghi*, Mohammad Darbazi Pages 115-123
  According to importance of Chabahar Bay as one of the marine strategic areas and need to learn about pollution of this area, in this study, Cu, Ni and Zn concentration was investigated in the soft tissue of chiton Acanthopleura vaillantii</em> from 5 stations in the coast of Chabahar Bay at autumn of 1394. For this purpose, samples were collected and transferred to the laboratory, then after preparation and chemical digestion process, concentration of heavy metal was measured in soft tissue of Chiton by Atomic Absorption spectrophotometer. The results showed that the mean of concentration of heavy metals in soft tissue of Chiton had a pattern just Zn> Ni> Cu. Statistical analysis showed that all stations had significant differences (P<0.05). Concentrations average of Cu, Ni and Zn in 5 stations were measured 5.45 ± 0.12, 15.59 ± 0.22 and 21.25 ± 0.19(µg/g dry wt.) respectively, that chitons of station 1 (Shahid Kalantari pier) was observed the highest and station2 (beach of Maritime University) lowest concentrations of heavy metals. Comparing the results with US FDA, FAO and Iran Standard Institution standards, was showed low accumulations of Cu and Zn metals rather than allowed end of standards, but accumulations of Ni was excessive from allowed end of standards and this pollution can be for human activities such as maritime trade, shipping, municipal and industrial wastewaters and so on.
  Keywords: Chiton, heavy metals, Acanthopleura vaillantii
 • Ramin Karim Zadeh, Amir Houshang Bahri, Mohsen Gozari* Pages 124-131
  In this research antibacterial activity of Pseudomonas</em> isolates derived from hepatopancreas of Litopenaeus vannamei</em> were evaluated against pathogenic Vibrio</em> spp. Shrimp samples collected from 9 different ponds in Tiab region- Hormozgan province. Hepatopancreas samples of collected shrimps were inoculated in three different isolation media. Pseudomonas Isolation Agar medium revealed highest yield by isolation of an average 22 pseudomonas</em> isolates. Approximately 40 Pseudomonas</em> isolates were obtained. Results of antibacterial screening experiments by well diffusion method demonstrated antibacterial activity of MR21 and MR35 strains. These producer isolates exhibited the highest antibacterial activity against all target Vibrio</em> species consist of Vibrio parahaemolyticus</em>, V. harveyi</em>, V</em>. anguillarum</em> and V</em>. alginolyticus</em> after 72 hours. Biochemical, morphological and physiological studies showed that MR21 and MR35 strains belong to Pseudomonas aeruginosa. </em>Evaluation of antibacterial activity of potent strains in different media proposed trypticase soy broth as an efficient medium. Assessment of temperature influence on antibacterial activity of potent isolates revealed stability of antibacterial activity in 25˚c, 35˚c, 45˚c. Comparison of antibacterial activity of producer strains in presence of seawater and distilled water showed that seawater could promote antibacterial activity. Analysis of growth curve revealed that potent isolates entered to stationary phase after 24 hours. According to achieved results P. aeruginosa</em> MR35 and P. aeruginosa</em> MR21 can considered as potential probiotic isolates for further studies.
  Keywords: Pseudomonas, Litopenaeus vannamei, Vibrio spp., probiotic
 • Sadegh Samsampour*, Asma Golmoradizadeh, Davood Samsampour, Abdoulvahed Rahmani, Ehsan Kamrani, Mir Masoud Sajjadi Pages 132-137
  This study was conducted to determine concentration of lead (Pb) in the liver of flathead (Platycephalus indicus</em>) in Minab, Qeshm Island and Khamir Port in the Persian Gulf during winter and summer (n= 30).  Concentration of lead was measured using Atomic Absorption Spectrometry (AAS). The results showed that, there were significant differences between stations for the concentration of lead in liver of P. indicus</em> in winter and summer (P<0.05). There were not significant differences between concentration of lead in liver of males and females (P> 0.05). The results showed that, marine pollution (aquaculture, urban and industrial activities) in different area in the Persian Gulf and seasons are effective factors on bioaccumulation of lead in P. indicus.</em>
  Keywords: Platycephalus indicus, Lead, Minab, Khamir Port, Qeshm Island
 • Seyyed Aliakbar Hedayati, Ahmad Reza Jebeleh *, Abdolreza Jahanbakhshi Pages 138-143
  Aim of this study was to evaluate the effects of diazinon toxicity (LC50) on silver carp and roach fry for measuring resistnce of these fishes. Roach with an average weight of 7 ± 1 g and silver carp 30 ± 1 g were studied to measuring lethal concentration LC50 at 96 hours. Experiment was used with a completely randomized design in 9 treatments and 3 replications for both silver carp and roach. The results showed LC50in silver carp 3.93 (2. 94-4. 99) mg/l was more than roach 1.71 (1.20-2.23) mg/l that means higher diazinon resistance of silver carp than roach.
  Keywords: Diazinon, Roach, Silver carp, LC50