فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 21 (بهار 1396)
 • پیاپی 21 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فرناز برخورداری*، سمیه پورعزیزی گلین قشلاقی، ابوالفضل حسینی صفحات 1-14
  با توجه به اینکه طی سالهای اخیر همواره بدلیل کاهش منابع بانکی روز به روز نقش بازار سهام در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری پر رنگ تر میشود، لذا بررسی عواملی که باعث ایجاد نوسانات و انتقال ریسک به بازار سهام می شود لازم وضروری به نظر می آید. همچنین با توجه به اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشورها و از سوی دیگر به علت حجم بسیار بالای صادرات و واردات کالا، تغییرات نرخ ارز بر رونق و رکود اقتصاد تاثیر بسزایی دارد. لذا در این مقاله محقق با استفاده از داده های روزانه (1387 الی 1392) و مدل VAR-BEKK به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، با توجه به ضرایب آرچ و گارچ برآوردی در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (در سه بخش خودرو ، زغال سنگ و ماشین آلات) مثبت و معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی باعث افزایش شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران شده است.
  کلیدواژگان: اثرات سر ریز، شاخص صنایع، نرخ ارز
 • محسن حمیدیان* صفحات 15-40
  بخش های دارای اولویت، در اصطلاح، به صنایعی اطلاق می شود که بر اساس روش ها و شاخص های اقتصادی و مالی بهترین عملکرد را داشته باشند. لازمه اولویت بندی آن است که بر حسب معیارها و استاندارهای اقتصادی و مالی، این بخش ها به تفکیک مطالعه گردند و منطق اعطای تسهیلات در هر بخش ارایه شود. در این مقاله با استفاده از شاخص های مالی به بررسی وضعیت صنایع کشور در سال 1391 پرداخته شده است. صنایع مورد بررسی با استفاده از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی بر اساس کدهای سه رقمی آیسیک طبقه بندی، اولویت بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده صنایع تولید فلزات اساسی، تولید محصولات شیمیایی، تولید خودرو ملحقات آن و تولید محصولات اولیه آهن و فولاد دارای بهترین عملکرد بر اساس شاخص های مورد بررسی بوده و در اولویت پرداخت تسهیلات توسط بانک ها قرار دارند.
  کلیدواژگان: صنایع پیشرو، تسهیلات مالی، شاخص های مالی و تاکسونومی عددی
 • غلامرضا محفوظی، محسن اکبری*، معصومه قاسمی شمس صفحات 41-58
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 72 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1386 تا 1392 و با استفاده از رگرسیون تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. ابتدا در فرضیه اول پس از بررسی رابطه مثبت و معنی دار بین مخارج سر سرمایه ای و جریانات نقد عملیاتی در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره ی زمانی موردبررسی بین متغیر مسئولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی، مسئولیت اجتماعی شرکت، مخارج سرمایه ای
 • کامران پاکیزه، میلاد رحمانی، فاطمه عزیززاده صفحات 59-80
  بهینه سازی پرتفو و تخصیص ثروت بین دارایی های مختلف از جمله مهمترین مسائل در سرمایه گذاری بحساب می آید. یکی از راه های کسب بازدهی فراتر از بازدهی بازار، سرمایه گذاری در دارایی هایی است که دارای ویژگی های مشابه به هم هستند. ویژگی هایی که باعث ایجاد تمایز و برتری آنها نسبت به سایر دارایی ها از نظر عملکرد و کسب بازدهی می شود. به این ویژگی های مشترک در اصطلاح سبک گفته می شود. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد سبک های سهام بزرگ، کوچک، ارزشی، باکیفیت و بی کیفیت با تشکیل پرتفوی بهینه با یکدیگر مقایسه شود. ساختار پیشنهادی برای تشکیل پرتفوی بهینه مبتنی بر شاخص های تکنیکی و بنیادی بوده که پارامترهای تصمیم آن با استفاده از الگوریتم تجممعی ذرات(PSO) بهینه شده اند. عملکرد ساختار پیشنهادی تشکیل پرتفو و سبک های سرمایه گذاری برای سال های 91، 92 و 93 با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمایش قرار گرفته است که در هر سه سال پرتفوی تشکیل شده با ساختار پیشنهادی عملکرد به مراتب بهتری را از شاخص از خود نشان داده است. همچنین در هر سه سال سهم های کوچک از سهم های بزرگ عملکرد بهتری را داشته اند و سهم های رشدی و با کیفیت در سال های 91 و 92 عملکرد بهتری را به ترتیب نسبت به سهم های ارزشی و بی کیفیت از خود نشان داده اند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری سبکی، پرتفوی ترکیبی، عامل ارزش سهام، عامل اندازه سهام، عامل کیفیت سهام، الگوریتم تجمعی ذرات، شاخص تکنیکال، نسبت های بنیادین
 • مهدی صالحی، محمود لاری دشت بیاض، نرگس مخملباف صفحات 81-96
  فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می سازد. هدف این تحقیق انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم باکتری می باشد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار102 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که الگوریتم باکتری قادر به انتخاب سبد سهام با استفاده از معادله پرتفلیوی با محدودیت L است. و همچنین میتوان بیان کرد که در انتخاب سبد بهینه سهام الگوریتم باکتری مبتنی بر معادله پرتفلیوی مدل میانگین– واریانس با محدودیت کاردینال بهتر از معادله پرتفلیوی محدودیت L است. محدودیت Lبه این معنی است که هیچ محدودیتی برای انتخاب شرکتهای موردبررسی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سبد سهام، ریسک، بازده مورد انتظار، الگوریتم غذایابی باکتری، شاخص شارپ
 • مجید عبدی صفحات 97-112
  بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین رکن بازار سرمایه تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. بازده و قیمت اوراق بهادر در بورس برآیند وضعیت اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان می باشد شاخص کل بورس اوراق بهادار نیز که نمایانگر وضعیت کلی بازار است همواره توسط متغیر های اقتصاد کلان تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شاخص کل بورس اوراق بهادار و متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. بدین منظور از داده های فصلی مربوط به شاخص کل و متغیرهای اقتصاد کلان طی سال های 1371-1391 به صورت سری زمانی استفاده شده است.روش مورد استفاده در این پژوهش مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد. آزمون فلیپس و پرون نشان داد که تمامی متغیرها در کران پایین دارای یک ریشه واحد هستند ولی در کران بالا ایستا می باشند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا علیت گرانجری بیانگر یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و هم انباشتگی بین شاخص کل با متغیرهای شاخص مصرف کننده، حجم پول در گردش، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، پرداخت های دولتی، قیمت سکه، شاخص قیمت تولید کننده می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص کل، متغیرهای اقتصاد کلان، خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی، هم انباشتگی
 • امیرعباس نجفی، صبا خراسانی صفحات 113-128
  سرمایه گذاران معمولا دو نوع استراتژی فعالانه و منفعلانه را برای مدیریت پرتفوی استفاده می کنند. ردیابی شاخص یکی از رویکردهای منفعلانه مدیریت پرتفوی بشمار می رود که از مزایای آن کم کردن هزینه مدیریت پرتفوی و هزینه معاملات می باشد. جهت ردیابی شاخص معمولا از مدل کلاسیک که هدف آن کم کردن هزینه معاملاتی و خطای ردیابی است، استفاده می شود. در پژوهش پیش رو مدل کلاسیک ردیابی شاخص توسعه داده شده است. بدین منظور مدلی چند هدفه بر مبنای کمینه سازی خطای ردیابی، میزان ریسک غیر سیستماتیک و بتای سبد ارائه شده است. در مرحله بعد از روش برنامه ریزی آرمانی برای حل مدل ذکر شده استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی مدل های مورد استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در صنعت بانکداری استفاده شده است. در انتها نتایج نشان دادتد که طی بازه زمانی ذکر شده مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به مدل های کلاسیک داشته است.
  کلیدواژگان: پرتفوی ردیاب، خطای ردیابی، بتای سبد ردیاب، برنامه ریزی آرمانی
 • بیتا مشایخی، احمد آژنگ صفحات 129-144
  شرکت‏های خانوادگی نوع خاصی از شرکت‏ها هستند که ویژگی های خاص آن‏ها سبب شده که حوزه تحقیقاتی خاص آن‏ها شکل بگیرد. در شرکت‏های خانوادگی انگیزه های متفاوتی برای افشا و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. از یک طرف حضور مالکان خانوادگی در شرکت سبب نظارت موثر بر مدیران شرکت می‏شود؛ که برآیند آن کاهش هزینه نمایندگی میان مالکان و مدیر می باشد. از این رو شرکت‏های خانوادگی هزینه های بالقوه بیشتری در مقایسه با مزایای افشای به موقع و باکیفیت اطلاعات متحمل می‏شوند و در نتیجه افشای کمتر را ترجیح می‏دهند. از طرف دیگر شرکت‏های خانوادگی برای افزایش ارزش شرکت، تمایل به کاهش هزینه سرمایه از طریق افشای بیشتر و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهند داشت.
  هدف از این پژوهش بررسی عامل خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و میانگین موزون هزینه سرمایه می‏باشد. نتایج این پژوهش که براساس مطالعه 103 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 84 الی 92 حاصل شده، حاکی از عدم تاثیر معنادار عامل خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و میانگین موزون هزینه سرمایه می‏باشد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، میانگین موزون هزینه سرمایه، شرکت خانوادگی
 • سیدعلی حسینی*، محبوبه بهرامی صفحات 145-160
  یکی از رایج ترین ابزارها و معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران نسبت سود دنباله رو به قیمت هر سهم(TEP) می باشد. علی رغم اینکه نسبت سود دنباله رو به قیمت هر سهم بی ثبات تر و پایین تر از نسبت سود آتی به قیمت هر سهم (FEP)است، این نسبت به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران به کار می رود. برای آنکه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم در قالب یک مدل بنیادی باشد، مدل اولسون-جونتر(OJ) استفاده شده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط نسبت سودآتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک بوده و نمونه پژوهش شامل 49 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بین سال های83 تا 93می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی و تحلیل رگرسیون با نرم افزار8E-views و مدل پانل دیتا، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت بین نسبت سودآتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک رابطه معنی دار وجود دارد، اما در بلند مدت این رابطه تایید نمی گردد.
  کلیدواژگان: نسبت سودآتی به قیمت هرسهم(FEP)، نسبت سود دنباله رو به قیمت هر سهم(TEP)، رشد سود، ریسک
 • بهروز رضایی منش، حبیب الله رودساز، محمدتقی تقوی فرد، مهدی حقیقی کفاش، عباس کمرئی صفحات 161-174
  صنعت بانکداری در ایران به عنوان رکن اساسی بازار پول، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفا می کند. بررسی های مختلف نشان می دهد که صنعت بانکداری در ایران برای نیل به اهداف استراتژیک خود، در آستانه تحولات اساسی قرار گرفته است. بسیاری از بانک ها درحال مطالعه و استقرار و تغییر استراتژی جامعی در سطح بنگاه های مالی هستند. با توجه به مطالعات انجام گرفته، در هر سازمانی جهت تغییر مدل کسب وکاری به قابلیت ها ومنابعی نیازاست. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق آمیخته و با استفاده از مصاحبه با 16 نفر از خبرگان صنعت بانکداری در ایران قابلیت های مورد نیاز برای تغییر مدل کسب وکار بانکداری شناسایی شده است. همچنین عوامل موثر بر این قابلیت ها شناسایی شده و در نهایت با استفاده از تحلیل 176 پرسشنامه منابع مرتبط لازم جهت این تغییر مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بانکداری، تغییر، مدل کسب وکار
 • علی فروش باستانی، حامد حامدی نیا صفحات 175-196
  ارزش طرح هایی که سرمایه گذار خطرپذیر در آن سرمایه گذاری می کند، به مثابه آورده صاحب آن قلمداد می شود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این پژوهش به ارزش گذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداخته ایم. بدین صورت که تنها با در نظر گرفتن فرض عدم آربیتراژ، کران بالا و پایینی برای ارزش گذاری اختیار معامله قسطی در دو حالت گسسته و پیوسته، به دست آورده ایم و از آن کران ها برای ارزش گذاری طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر استفاده کرده ایم. با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو نشان داده ایم که کران های به دست آمده در این مقاله از کران به دست آمده توسط دیویس و همکارنش کاراتر است. همچنین با استفاده از روش عددی مونت کارلو و رویه حداقل مربعات (لانگ اشتاف-شوارتز)، ارزش اختیار معامله قسطی را محاسبه کرده و با کران های به دست آمده مقایسه نموده ایم که ارزش تقریبا دقیق این روش عددی، در داخل کران های به دست آمده جای گرفته است که این خود دلیلی بر تایید کران هاست.
  کلیدواژگان: اختیارات طبیعی، اختیار معامله قسطی، سرمایه گذار خطرپذیر، شبیه سازی مونت کارلو، کران بدون آربیتراژ
 • موسی بزرگ اصل *، علیرضا اکبری ماسوله، محمد جواد محقق نیا، محمد تقی تقوی فرد صفحات 197-214
  مبحث تنوع گرایی و ریسک بانکی یکی از موضوعات مهم در عرصه ادبیات بانکی است. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که اثر تنوع گرایی در بخش دارایی ها و ارائه تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی چه اثری بر ریسک دارد. دارایی ها بر اساس تقسیم چهارگانه دارایی ها به جز تسهیلات شامل دارایی ثابت، اوراق بهادار ،سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی براساس بخش های اقتصادی که شامل کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان و مسکن، بازرگانی ،خدمات و صادرات می باشد. برای بررسی این موضوع بانک های فعال در بورس اوراق بهادارتهران شامل 12 بانک ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، اقتصادنوین، پاسارگاد، سینا، حکمت، دی، سرمایه، پست بانک، کارآفرین، مورد بررسی قرار گرفتند.دوره مورد بررسی این مطالعه سال های 1390 تا 1394 را در برمی گیرد همچنین برای تحلیل داده ها از داده های ترکیبی و یک مدل پنل برای بررسی رابطه ریسک و تنوع گرایی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین تمرکز گرایی و ریسک بانکی وجود دارد که تاییدکننده ی نظریات مرسوم در حوزه بانکداری در زمینه ریسک و تنوع گرایی است و همچنین دلالت سیاستی مبنی بر متنوع سازی بانک ها در زمینه دارایی و ارائه تسهیلات برای مواجه با ریسک کمتر دارد.
  کلیدواژگان: ریسک بانکی، تنوع گرایی، شاخص هرفیندال هریشمن
 • شاپور محمدی، احمد نبی زاده*، رضا راعی، حسن قالیباف اصل صفحات 215-232
  این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونه تحقیق، به پرتفوی هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوم و چهارم داده ها یعنی همچولگی و هم کشیدگی مرتب می شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی ها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقه بندی همچولگی و هم کشیدگی باعث بهبود معنی داری مدلهای فوق می شود اما عدم معنی داری عرض از مبدا مابه التفاوت دو پرتفوی اول و سوم نشان داد که صرف همچولگی و هم کشیدگی قیمتگذاری نمی شود که این ممکن بود به دلیل یکسان فرض کردن افق سرمایه گذاری افراد باشد به همین خاطر با کمک تجزیه و تحلیل موجک پرتفوی های سه گانه در دو سطح 1(2تا 4 ماهه) و سطح 2(4تا 8 ماهه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به طور جالبی نشان از بهبود ضریب تعیین مدلها داشت. از طرفی وجود حافظه بلندمدت در داده ها سبب می شود استفاده از آنها در تخمین با مشکل مواجه می سازد. برای رفع این مشکل از مدلهای قیمتگذاری کسری استفاده کردیم. نتایج مدلهای الگو برای پرتفوی هایP1،P2 و P3 نشان داد که ضریب تعیین نسبت به زمانیکه از داده های معمولی استفاده می کنیم بهبود چشم گیری پیدا کرده است اما به غیر از CAPM برای P1 و P2 در سایر مدلها صرف ریسک قیمتگذاری نشده است. مقایسه مدلهای کسری با مدلهای برآمده از تجزیه و تحلیل موجک نشان از برتری محسوس روش تجزیه و تحلیل موجک دارد.
  کلیدواژگان: گشتاورهای مرتبه بالا، تجزیه و تحلیل موجک، قیمتگذاری کسری، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Farnaz Barkhordari *, Somayeh Pour Azizi Gelin Gheshlaghi, Abolfazl Hoseini Pages 1-14
  Given that in recent years due to reduction of banking sources, the role of stock market in financing of investment projects highlighted more day by day. So analyzing the factors that caused the volatility and risk which transfer to stock market is Essential. Also according to importance of currency market on the countrie's economy, on the other hand, due to high volume of exports and imports changes of exchange rates have a significant impact on the economy’s boom and bust. In this paper, researcher study on the effect of exchange rate volatility and its spillover effect on the index of selected industries in Tehran Stock Exchange with using of daily data "2008 to 2013" and VAR-BEKK. Based on the research results and according to estimated coefficients of ARCH and GARCH the exchange rate volatilities were positive and significant on the index of selected industries in Tehran Stock Exchange on three sectors such as automotive, coal and machinery" that indicate the exchange rate volatilities have positive effect on the index of selected industries In Tehran Stock Exchange. In addition, exchange rate volatility during the studied period caused increasing of index of selected industries in the Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Effects of spillover, Exchange rate, Industries index
 • Mohsen Hamidian * Pages 15-40
  The industries are so called the owner's priority which have the optimum economical and financial turnover. Separately studding these divisions and also expressing the reasons for providing the loans and facilities are the required factors for making the priority. In this paper, financial indexes are used to survey the industries of the country in 2012. The studied industries are classified, prioritized and analyzed based on the factor analysis, Taxonomy digits (which is based on three digits ISIC codes). The results show that cardinal metals, chemical, automobile and its spare parts and primitive steel and iron production industries have the best performances based on the mentioned indexes, hence they stay at the top-level of the loan and facility paid by the banks.
  Keywords: Leading Industries, Financial Facility, Financial Indexes, Numerical Taxonomy
 • Gholalreza Mahfoozi, Mohsen Akbari *, Masoomeh Ghasemi Shams Pages 41-58
  This study examines the impact of corporate social responsibility on the sensitivity of investment to cash flow of companies in the Tehran Stock Exchange. Therefore, data from companies listed in Tehran Stock Exchange for the period of 1387 to 1392 with panel data regression model was used to test the hypotheses. After examining the significant positive relationship between capital expenditures and operating cash flow in the first hypothesis, the second hypothesis explores the relationship between corporate social responsibility and sensitivity of investment to cash flow. The results showed that in the period under review, there is a significant positive relationship between social responsibility and sensitivity of investment to cash.
  Keywords: Investment-Cash Flow Sensitivity, Corporate Social Responsibility, Capital Expenditure, Q tobin
 • Kamran Pakize, Milad Rahmani, Fatemeh Azizzade Pages 59-80
  Portfolio management and optimization is a crutial issue in investment management. Style investing is a way to earn more returne rather than a benchmark index. A style can be thought of as any characteristic relating a group of securities that is important in explaining their return and risk. These factors are grounded in academic research and have solid explanations as to why they historically have provided a premium. Empirical studies show that these factors have exhibited excess returns above the market. This study describes a new approach to portfolio management using stocks. The investment models tested incorporate a fundamental and technical approach using financial ratios and technical indicators. Also the effect of using six equity risk premia factors(styles) are examined in the study as follows: Value,Growth, Low Cap size, Big Cap size ,High Quality and Low Quality on portfolio performance. For doing this, a Particle Swarm Optimization (PSO) is used to optimize the model. As a case study, Performance of proposed method is tested by historical data of Tehran Stock Exchange for years 2012 to 2015. Results show that the proposed method has obtained higher Sortino ratio rather than the Tehran Stock Exchange market index. Also, Small cap stocks portfolio captured higher returne rather than Big caps for all three years, and Growth stocks portfolio had bether performance in contrast to Value stock for 2012 and 2013. For the Quality factor, High quality stocs portfolio had a better performance in contrast to Low quality stocks portfolio for 2012 and 2013.
  Keywords: Style Investing, Value Factor, Size Factor, Quality Factor, PSO, Technical Analysis, Fundamental Analysis, Transaction Cost Constraint
 • Mahdi Salehi, Mahmoud Lari Dashtbayaz, Narges Makhmalbaf Pages 81-96
  Portfolio selection process is one of the issues that have been of interest to many researchers. Various criteria involved in this process changed over time, and it is necessary to use optimal tools for making better decision. The purpose of this study is the optimal stock portfolio selection using algorithm bacteria. For this reason monthly risk and return of 102 listed copmaies on the Thehran Stock Exchange from 2009-2013 has been studied. The results show that bacteria algorithm is able to select stock portfolio with using portfolio equation with L limitation. And also be stated that the optimal portfolio selection algorithm bacteria equation based on portfolio equation, mean-Variance model with Cardinal limits is better than on portfolio equation with with L limitation. L restrictions mean that there is no limit to the mentioned companies.
  Keywords: Stock Portfolio, Risk, Expected Return, Bacterial Foraging Optimization Algorithm, Sharp Model
 • Majid Abdi Pages 97-112
  Stock Exchange as the most important element of the capital market, is affected by economic conditions. Returns and Exchange price of the exchange, is the result of the economic situation and macroeconomic variables. Also, index of Stock Exchange, which reflects the general state of market, always, has been affected by macroeconomic variables. The main objective of this study is to investigate the relationship between the index of Stock Exchange and macroeconomic variables. For this purpose, quarterly data related to the index and macroeconomic variables during years 1992-2012 as a time sequence are used. Method used in this research is Autoregressive model. Distributed Lag (ARDL) is. Phillips - Perron test showed that, all variables in the lower bound has a unit root with Distributed Lag, but at the upper bound they are static. The results of Granger causality error correction model, represents a long term equilibrium relation and cointegration between the index and variables of consumer index, money supply, exchange rates, GDP, liquidity, governmental payments, coin price and manufacturer index prices.
  Keywords: index, macroeconomic variables, Auto regression with distributed lag, cointegration
 • Amir Abbas Najafi, Saba Khorasani Pages 113-128
  There are two strategies in investment management; active and passive. One of the passive strategies is to construct an index tracking portfolio. In the classical models of index tracking portfolio, the goal is to minimize tracking error. However, it may cause to miss portfolio’s beta and unsystematic risk. Considering BETA in index tracking for same behavior with index and control systematic risk which relates to index and non-systematic risk of tracking portfolio will help to minimizing total risk and to close expectation to facts .In this study we propose a multi-objective model to consider portfolio’s beta and unsystematic risk as well as tracking error and studied the simultaneous effect of effective elements (BETA and risk) on index tracking portfolio and comparing suggested function with traditional function and classic portfolio. Goal programming is applied to deal with the multi-objective model and Genetic algorithm is used to solve the model. The proposed model is tested on real-data of Tehran Stock Exchange. The obtained results show the efficiency of the model.
  Keywords: Tracking Portfolio, Tracking Error, Beta of Tracking Portfolio, Goal Programming
 • Bita Mashayekhi, Ahmad Azhang Pages 129-144
  Family firm is a special kind of firms and has a particular research field. There are unique features in disclosure and information asymmetry of family firms. Contribution of family owners in operation of the firm result effective monitoring of managers. Accordingly, agency cost reduces and family owners impose more potential expense by exposing more financial information. In other hand, family firms tend to decline the cost of capital for increasing the firm value by reducing the information asymmetry.
  The objective of research is investigating the effect of family firms on information asymmetry and cost of capital. According to studing 103 firms during 94-84, there are not any significant effect between family firms and information asymmetry and cost of capital.
  Keywords: Information asymmetry, WACC, Family firms
 • Seyad Ali Hosseini *, Mahbobeh Bahrami Pages 145-160
  One of the most common tools and criteria decision is trailing Price to earning (P/E) ratio. The trailing P / E ratio is widely used by investors but most investors follow the trailing one ratio while trailing one ratio is lower and more volatile than the forward one ratio. Olson-Jentter(OJ) model can be used as a base model. The aim of this research is to investigate the relationship of forward P/E ratio with earning growth and risk. The research sample includes49 companies from those listed in Tehran Stock Exchange between the years from 1383 to 1393. Hypotheses of investigation are tested by regression analysis, integration data and using E-views software and Panel data model. The result of this study shows that forward P/E ratio is approved in short-term, but it is not approved in long term.
  Keywords: forward P-E, trailing P-E, earning growth, Risk
 • Behrooz Rezaei Manesh, Habiballah Roodsaz, Mohammad Taghi Taghavifard, Mahdi Haghighi Kaffash, Abbas Kamareie Pages 161-174
  Banking industry in Iran as an essential component of the foreign exchange market plays a decisive role in the economy. Studies show that banking industry in Iran to achieve its strategic objectives, is on the verge of major changes. Many banks are studying and implementing comprehensive strategy and financial firms. According to studies, every organization needed to change the business model to the capabilities and resources.In this study, using a mixed method, using interviews with 16 experts in Iranian banking industry banking capabilities required to change the business model is detected.Finally, by analyzing 176 questionnaires related resources required for this change is studied.
  Keywords: Banking, change business model
 • Ali Foroush Bastani, Hamed Hamedi Nia Pages 175-196
  The evaluation of VC projects (companies) is very important because the present value of them defines the proportion of Entrepreneur’s profit from all future profit of that project (company). In this article, VC projects have been evaluated by using Real Options and Installment Option. In order to doing that, the lower and upper bounds based on “No-Arbitrage” condition are obtained for pricing installment option in both discrete and continuous time. These bounds have been used for pricing Venture Capital projects. With simulation of stock price by Monte Carlo, they have been compared with DTS bounds (the bounds obtained by other authors). Results reveal the bounds in the present study are more effective than DTS bounds. For more confidence, the Bounds have been compared with Monte Carlo simulation based on Least Square approach (we have changed that approach to be used in the evaluation of Installment Option); as expected, they have confirmed each other.
  Keywords: Installment Option, Monte Carlo simulation, No Arbitrage bounds, Real options, Venture Capital
 • Mousa Bozorg Asl *, Alireza Akbari Masule, Mohammad Javad Mohaghegh Nia, Mohammad Taghi Taqhavi Fard Pages 197-214
  The realtionship between risk and diversification is an important issue in banking. This paper evaluated the impact of diversification in loans and asset on risk. Assets based on a fourfold division of assets other than loans, including fixed assets, securities, investment and facilities granted by economic sectors including agriculture, industry and mining, construction, housing, trade, services and export.The sample of study was 12 listed banks in Tehran Stock Exchange included Saderat, Mellat, Tejarat, Parsian, Eghtesad Novin, Pasargad, Sina, Hekmat, Day, Sarmaye, Postbank, and Karafrin. The period of study was from 2011 to 2015. The method of study was panel data that used a model for investigating the relationship between risk and diversification. Findings showed that there was a positive and significant relationship between risk and concentration. This result confirmed the traditional therory in banking about risk and diversification. Also, the results have the important policy implications to banks for decreasing risk in loans and deposits.
  Keywords: Risk, Diversification, Herfindal Herishman Index
 • Shapuor Mohammadi, Ahmad Nabizade *, Reza Raei, Hassan Ghalibaf Asl Pages 215-232
  The purpose of this study is to provide an appropriate pricing model and also addressing the common deficiencies in other valuation models. To this goal, a sample of 82 companies is selected. (Financial companies, companies with fiscal year different from end of 29th of isfand, companies which their stocks were not traded in past 3 month and those which listed after 1389 are excluded). Then portfolios based on the third and fourth moments are formed by the sampled companies. We used three pricing models including CAPM, Fama- French 3 factor model and Carhart Model for each portfolio. Results show that estimating these models accounting third and fourth moment lead to increase of significance of these models. But the insignificance of the interception of difference between two portfolios showed that third and fourth moment premium are not priced which can be due to assuming homogeneous investment horizon for investors. For this, using wavelet analysis, we analyzed three portfolios with in two horizon levels including level 1 (2 to 4 month) and level 2 (4 to 8 month). Results interestingly showed the improvement in significance and also in R^2.
  Using GPH estimator, we showed that there is long term memory in studied time series. In order to making these series stationary, we used recent method by calculating fractional data and again we estimated the models. Results showed that models estimation significantly improved for all three portfolios. But except CAPM for the two first portfolios, in other models the risk premium is not priced. Comparing fractional models with those obtained by wavelet models strongly indicates the superiority of the latter. Comparing all models, we concluded that best model for pricing, based on the third moment, is fama- French 3 factor model in level 2 daubeechies4 and by regarding the fourth moment, CAPM is optimal one for the level 2 symlts8.
  Keywords: High co-moments, Wavelet analysis, fractional pricing, Tehran stock exchange