فهرست مطالب

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمید صالحی، نسرین زندی مشهدی، وحید ذوالاکتاف، وازگن میناسیان صفحات 1-15
  هدف این تحقیق ارزیابی تحلیل عاملی و هم سانی درونی نسخه فارسی فهرست دلایل ورزشکاران (P-ARDI) برای بازنشستگی است. فرناندز و همکاران (2006) این ابزار را براساس چارچوب عوامل وادارکننده و ضد آن، و عوامل ترغیب کننده و ضد آن پیشنهاد کرده اند. برای انجام تحقیق، از 243 ورزشکار قهرمان نخبه ایرانی (با میانگین 19/25 سال؛ 81 درصد مرد) خواستیم P-ARDI را تکمیل کنند. ساختار عاملی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد. هم سانی درونی گویه های پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد. تحلیل عاملی نشان داد نسخه 36 گویه ای P-ARID با ساختاری چهارعاملی در کل 02/65 درصد از واریانس داده ها را تبیین می کند و مدل از برازش کافی برخوردار است. نتایج نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از عامل ها بیش از معیار 7/0 است. یافته ها در کل نشان داد فرایند تصمیم افراد برای کناره گیری از ورزش قهرمانی پیچیده و چندوجهی است.
  کلیدواژگان: بازنشستگی ورزشی، تصمیم گیری، روان سنجی، ورزش قهرمانی
 • رحیم رمضانی نژاد، مهر علی همتی نژاد، محمد رحیم رمضانیان، محمدحسن قلی زاده، میثاق حسینی کشتان صفحات 17-26
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی باشگاه های حاضر در دوازده دوره لیگ برتر فوتبال ایران (1380 تا 1392) بودند. داده های پژوهش از بایگانی سازمان لیگ برتر و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان استخراج شدند. بهبود یا تنزل رتبه باشگاه های فوتبال در هر فصل نسبت به فصل گذشته براساس تغییر یا عدم تغییر مدیرعامل باشگاه ها بررسی شده است. از آزمون های تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه با آزمون تعقیبی گابریل و آزمون t مستقل برای تحلیل داده ها در سطح معنی داری کمتر از 05/0 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبات مدیرعامل باشگاه تاثیر معنی داری بر بهبود عملکرد داشت و تغییرات پیاپی مدیرعامل باشگاه نیز تاثیر معنی داری در کاهش عملکرد باشگاه گذاشته است. همچنین، نتایج نشان داد تغییر مدیرعامل سبب 48/2 کاهش رتبه در جدول رده بندی لیگ برتر و ثبات مدیرعامل سبب 00/1 رتبه بهبود در رده بندی تیم شده است. به طورکلی، تحلیل یافته های پژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی برای مدیران جهت پیاده سازی برنامه ها و تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، درنهایت، سبب بهبود عملکرد باشگاه خواهد شد.
  کلیدواژگان: تغییرات مدیریتی، عملکرد باشگاه، ثبات مدیریتی
 • چالاک مجیدی، مهرداد محرم زاده صفحات 27-44
  در سال های اخیر، با گسترش فن آوری و تغییر سبک زندگی در جوامع مختلف، ورزش های ماجراجویانه به منزله حوزه ای جدید از فعالیت های ورزشی با سرعت زیادی در حال رشد است و در جوامع مختلف علاقه مندان خود را جذب کرده است. اهمیت اوقات فراغت و به تبع آن، گردشگری ورزشی باعث می شود تا این مسئله خود را ‏حوزه ای مهم برای تحقیق و ‏پژوهش علمی نشان دهد. هدف از این پژوهش، تعیین راهبردهای توسعه ورزش های ماجراجویانه در شهر سنندج است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات موردی و از لحاظ هدف کاربردی است. نمونه آماری با توجه به حجم جامعه تمام شمار (39n=N=) در نظر گرفته شد. برای تحلیل موقعیت راهبردی از تحلیل SWOT برای برررسی عوامل محیطی داخلی (قوت ها و ضعف ها) و خارجی (فرصت ها و تهدیدها) استفاده شد. جهت جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. با توجه به نمره نهایی ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (2.698) و ارزیابی عوامل خارجی(2.554)، مشخص شد که جایگاه ورزش های ماجراجویانه شهر سنندج در منطقه SO (تهاجمی) قرار دارد. ازاین رو، به جهت قرارگیری در این ناحیه پیشنهاد می شود تمرکز راهبردهای توسعه بر راهبردهای تهاجمی باشد.
  کلیدواژگان: راهبرد، ورزش های ماجراجویانه، سنندج، اوقات فراغت، SWOT
 • بهروز عبدلی، نصور احمدی، اعظم قزی صفحات 45-56
  طبق فرضیه اختصاصی تمرین، دردسترس بودن بینایی- به خصوص هنگام اجرای تکالیفی که بینایی نقش مهمی در بهبود دقت اجرای آنها دارد به تخریب اجرا در آزمون انتقال بدون بینایی- منجر می شود. شاید تفاوت یا تغییر در الگوی کینماتیکی را بتوان از جمله دلایل تاثیرگذار محسوب کرد. هدف این تحقیق بررسی اثر بینایی و مقدار تمرین بر دقت و کینماتیک پرتاب دارت است. به این منظور، 20 نفر از دانشجویان دختر غیرتربیت بدنی راست دست و بدون تجربه قبلی در مهارت پرتاب دارت انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه با بینایی کامل و بدون بینای ی تقسیم شدند. مراحل اکتساب شامل دو مرحله، 45 کوشش تمرینی (3 بلوک 15 کوششی) و 300 کوشش تمرینی (20 بلوک 15 کوشش) بود. 10 دقیقه بعد از هر مرحله آزمودنی ها در آزمون انتقال بدون بینایی و بدون KR شرکت کردند. نتایجتحلیل واریانس مرکب (3×2) در مراحل اکتساب نشان داد که بینایی نقش مهمی برای بهبود دقت اجرا در تکلیف پرتاب دارت دارد. تحلیل داده های کینماتیکی در مراحل اکتساب، تفاوت معنی داری بین دو گروه در متغیرهای کینماتیکی دامنه جابه جایی زاویه ای مچ، آرنج و شانه نشان نداد (p>0/05)، درحالیکه سرعت زاویه ای (p= 0/002) و مدت زمان پرتاب (p= 0/007) دو گروه پس از 300 کوشش تمرینی با یکدیگر تفاوت داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که در تکلیف پرتاب دارت فرضیه اختصاصیبودن تمرین در مورد دقت اجرا، پساز تعداد کوشش های تمرینی زیاد صدق میکند، اما الگوی کینماتیکی اجرای پرتاب دارت، صرفنظر از مقدار تمرین، از فرضیه اختصاصی تمرین حمایت نمیکند.
  کلیدواژگان: دقت پرتاب دارت، کینماتیک پرتاب دارت، فرضیه اختصاصی تمرین، میزان تمرین
 • محمد تقی اقدسی، حسن محمد زاده، اکبر قوامی صفحات 57-66
  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شور و اشتیاق به فعالیت ورزشی و رضایت از زندگی دانش آموزان پسر بود. 383 دانش آموز پسر با روش نمونه گیری خوشه ایاز میان مدرسه های مختلف تبریز انتخاب شدند و پرسش نامه های شور و اشتیاق والرند و همکاران (2003) و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS) را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها، از آزمون t مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد میزان رضایت از دوستان، خانواده، محیط زندگی و مدرسه، در بین دانش آموزان با شور و اشتیاق و سازگار با فعالیت بدنی نسبت به دانش آموزان با شور و اشتیاق وسواس بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد دانش آموزان با شور و اشتیاق وسواس، میزان رضایت بیشتری در خرده مقیاس خود داشتند. در بررسی کلی میزان رضایت از زندگی، نتایج نشان داد دانش آموزان با شور اشتیاق سازگار، رضایت بیشتری نسبت به دانش آموزان با شور و اشتیاق وسواس داشتند. همچنین، نتایج نشان داد ارتباط بین رضایت از زندگی با شور و اشتیاق سازگار معنادار است، ولی با اشتیاق وسواس معنادار نیست. در کل، نتایج از رویکرد دوگانه شور و اشتیاق والرند (2003) حمایت می کند.
  کلیدواژگان: شور و اشتیاق، سازگار، وسواس، رضایت از زندگی، دانش آموز
 • حمیدرضا طاهری، محمدرضا قاسمیان مقدم، داود فاضلی صفحات 67-74
  هدف این تحقیق تعیین تاثیر سطح مهارت بر تغییرپذیری هماهنگی بین اندام ها و متغیرهای کنترل حرکت در ضربه تاپ اسپین تنیس روی میز بود. مشارکت کنندگان در این تحقیق 16 نفر (میانگین سنی 16 سال) بودند که به دو گروه ماهر و مبتدی تقسیم شدند. گروه ماهر کسانی بودند که در رده سنی خود درشمار 8 نفر اول کشور رتبه بندی شده بودند و گروه مبتدی (8 نفر) افرادی بودند که به تازگی مهارت تاپ اسپین را آموخته بودند. مشارکت کنندگان با تاکید بر سرعت و دقت 10 ضربه تاپ اسپین را اجرا کردند. کینماتیک حرکت ثبت و تحلیل شد. دو گروه در تغییرپذیری هماهنگی بین اندام ها با هم تفاوت داشتند ( 05/0>p) و گروه ماهر باثبات تر عمل کرده بود. اما تفاوتی بین دو گروه در متغیرهای کنترل کننده حرکت دیده نشد (همه 05/0p>). در کل، نتایج این تحقیق نشان داد گروه ماهر در الگوی حرکت خود دارای ثبات بیشتری است، هر چند ممکن است در متغیرهای کنترل کننده حرکت به دلیل قیود تکلیف با افراد مبتدی تفاوتی نداشته باشند.
  کلیدواژگان: هماهنگی بین عضوی، متغیرهای کنترل، تاپ اسپین
 • میثم ابیاری، سید احمد نژاد سجادی، اسماعیل شریفیان صفحات 75-80
  هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر جهت گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان تیم های فوتبال بانوان لیگ برتر کشور است. روش تحقیق از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری آن را بازیکنان 11 تیم (200 نفر) از باشگاه های لیگ برتر سراسر کشور تشکیل می دهند که در دومین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان شرکت کرده بودند و حداقل شش ماه سابقه فعالیت در تیم را داشتند. نمونه پژوهش به صورت تمام شمار انتخاب شد به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه جهت گیری ورزشی گیل و دیتر (1988) (SOQ) و پرسش نامه تعهد ورزشی اسکانلان (1993) (SCMS) برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون ساده و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos) استفاده شد. نتایج نشان داد جهت گیری ورزشی، با ضریب رگرسیونی استاندارد(83/0) بر تعهد ورزشی بازیکنان تاثیر دارد. درواقع، با افزایش رقابت طلبی، میل به پیروزی و هدف گرایی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: جهت گیری ورزشی، تعهد ورزشی، رقابت طلبی، تمایل به پیروزی، هدف گرایی، لیگ برتر فوتبال بانوان
 • مریم مختاری دینانی، عباس نظریان مادوانی صفحات 81-91
  امروزه فرهنگ سازمانی نقش مهمی در پیاده سازی نظام مدیریت دانش دارد. ازاین رو، هدف اصلی این تحقیق پیش بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان های ورزشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران فدراسیون های ورزشی، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک و آکادمی ملی المپیک (225n=) است که با استناد به جدول مورگان 124 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسش نامه 21 سوالی مدیریت دانش پروبست و همکاران (2000) و نیز پرسش نامه 25 سوالی فرهنگ سازمانی ادوین (2006) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی رابطه معناداری دارد (05/0p≤). به علاوه، فرهنگ سازمانی قابلیت پیش بینی مدیریت دانش را دارد. همچنین، در بین خرده مقیاس های فرهنگ سازمانی، سه خرده مقیاس مشارکت، سازگاری و انعطاف پذیری سازمانی به ترتیب بیشترین توان پیش بینی معنادار را برای مدیریت دانش داشتند. با درنظرگرفتن نتایج به دست آمده، توجه به فرهنگ سازمانی در محیط کاری می تواند همچون مولفه ای تاثیرگذار بر ارتقای مدیریت دانش در نظر مدیران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مشارکت، سازگاری
 • رضا اندام، امیر منتظری، زهرا کریمی صفحات 93-103
  اخلاق کار و رضایت شغلی، به دنبال شکست شرکتهای بزرگ و بحرانهای غرب، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، داوطلبان شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. 133 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. و برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه اخلاق کار پتی (1990) و پرسشنامه رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388) استفاده شد.
  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، را صاحب نظران تایید کردند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی به ترتیب 0/82 و 0/92 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد، دو بعد از اخلاق کار (روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار)، نقش مثبت و معناداری در پیش بینی رضایتمندی داوطلبان دارند (p≤ 0/01) بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه می شود با ارائه رمزهای اخلاقی و توسعه اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.
  کلیدواژگان: اخلاق کار، المپیاد ورزشی، رضایتمندی، داوطلبی، روابط سالم
|
 • Dr Hamid Salehi, Nasrin Zandi Mashhadi, Dr Vahid Zolaktaf, Dr Vazgen Minasian Pages 1-15
  The aim of the study was to evaluate the factor analysis and internal consistency of a Persian version of the Athletes’ Retirement Decision Inventory (P-ARDI). Fernandez et al. (2006) developed this instrument based on the push, pull, antipush, and anti-pull point of view. We required 243 Iranian elite competitive athletes (mean age = 25.19 years; 81% male) to complete the questionnaire. The factor structure of the P-ARDI was evaluated by explanatory and confirmatory factor analysis. The internal consistency was determined by Cronbach’s alpha. According to the results, four-factor solution principal component analysis accounted for 65.02% of the variance of the final 36-item version of the P-ARDI. The Cronbach’s alpha coefficient for the aforementioned factors was found to be greater than 0.7. In sum, the results suggest that the retirement decision process was found to be much more complex and multidimensional.
  Keywords: Sport retirement, decision making, psychometrics, competitive sport
 • Dr Rahim Ramezaninezhad, Dr Mehr Ali Hemati Nezhad, Dr Mohammad Rahim Ramezanian, Mohammad Hasan Gholizadeh, Misagh Hoseini Keshtan Pages 17-26
  The purpose of the present study is to investigate the impact of managerial changes on the performance of football clubs in Iranian premier league. The statistical population of present study contains all clubs which participated in 12 seasons of Iranian football clubs premier league from 2001 to 2013. The whole data was extracted from the archive of premier league organization and Foolad Mobarakeh Sepahan sport club. Improvement or degradation of football clubs in each season compared to the previous season based on managerial changes or stability has been investigated. The data was analyzed with one way ANOVA with Gabriel post hoc test, and independent sample t test in significant lower than 0.05. Results revealed that managerial stability had significant effect on improvement of the performance, and successive changes of executive managers had significant impact on degradation of performance. Results showed that managerial changes caused a 2.48 decline in their rank on the league schedule, and managerial stability caused a 1.00 improvement in their rank on the league schedule. Generally analysis of results supported the hypothesis that managerial stability provides enough time for implementation and realization of long term and short term goals and final improvement on clubs performance.
  Keywords: Managerial Change, Club Performance, Managerial Stability
 • Chalak Majidi, Dr Mehrdad Moharam Zadeh Pages 27-44
  In recent years by technology development and changes in lifestyles of communities, adventure sports as a new field of sport is growing in a rapid rate and attracted fans in different communities. Importance of leisure time and sport tourism makes this issue an importante area for scientific research. Thus, the purpose of this study is to investigate the barriers and solutions of adventure sports development in Sanandaj city. The descriptive survey methodology would be applied based upon the case study. Statistical sample due to volume of population was equal to target population(n=N=39). SWOT analysis to investigating the internal (strength & weakness) and external (opportunity & threats) factors use to analyze strategic position. To collect the data, library resources, literature and background review, interviews and questionnaires was used. The Final score of evaluate internal factors (2.698) and external factors (2.554) matrices locate Sanandaj city in SO strategies. Thus, it is recommended to focus on aggressive development strategy.
  Keywords: Strategy, Adventure Sports, Sanandaj, Leisur time, SWOT
 • Dr Behrooz Abdoli, Dr Nasoor Ahmadi, Azam Ghazi Pages 45-56
  According to Specificity of practice hypothesis, availability of visual information specially during performing tasks witch vision has an important role in improving the accuracy, causes further performance decrements in No-vision transfer test. The purpose of the current study was to examine the effects of vision and amount of practice on accuracy and kinematic of dart throwing. 20 female students of righthanded who were all novitiate in the skill selected voluntarily and randomly assigned to full vision and No-vision groups.The subjects following participated in pretest, performed acquisition phase that consisted two level of modest and extensive practice (45 trials and 300 trials). 10 minutes after each level of practice, participants completed transfer trials in a no-vision and no-KR condition. Overall, Mixed ANOVA (2×3) in acquisition phase revealed that vision improved Dart throwing accuracy performance. Kinematic analysis revealed no significant difference between two groups in Wrist flexion, Angular displacement of elbow and Angular displacement of shoulder. Whereas after 300 trials of practice, there was significant difference between groups in throwing time and angular velocity of the dart. After extensive practice, Mixed ANOVA (2×2) showed that, withdrawal of vision resulted in specificity of practice effects on dart throwing accuracy, but results of kinematic pattern, regardless of the amount of practice did not support specificity of practice.
  Keywords: Accuracy of dart throwing, kinematic of dart throwing, specificity of practice hypothesis, amount of practice
 • Dr Mohammad Taghi Aghdasi, Dr Hasan Mohammad Zadeh, Akbar Ghavami Pages 57-66
  The aim of this study was to investigate the relationship between passion to physical activity and life satisfaction in male students. 383 male students were chosen through cluster sampling among various schools in Tabriz and completed passion scale (Vallerand, et al. 2003), and multidimensional life satisfaction scale for students (MSLSS, 2001). T-test and Pearson correlation test was used for data analysis. Results showed that students with Harmonious Passion to physical activity have higher levels of satisfaction with their family, life environment, school and friends than students with obsessive passion. The results also showed obsessive students have a higher level of satisfaction in self subscale compared with Harmonious students. In general life Satisfaction, the results showed that Harmonious students have more satisfied than the obsessive students. The results showed there is a significant relationship between life satisfaction and Harmonious passion, but not in Obsessive passion. Overall, the results supports the Dualistic Model of Passion (DMP) (Vallerand, 2003).
  Keywords: Passion, Harmonious, Obsessive, life satisfaction, student
 • Dr Hamid Reza Taheri, Mohammad Reza Ghasemian Moghadam, Davood Fazeli Pages 67-74
  The purpose of this study was to examine the effect of skill level on variability of intra limb coordination and control variables in top spin strike. The 16 participants of this study were divided into two groups of Skilled and Novice. The Skilled group was consisted of players who ranked as 8 top in national ranking at their age stage and the Novice group was consisted of players who recently learned the top spin skill. They performed 10 top spin strikes with emphasis on speed and accuracy. Movement kinematics were recorded and analyzed. There was a difference between these two groups in variability of intra limb coordination (p0.05). This study showed that the skilled performers have more consistency in their movement patterns, while it could be no difference with novice performers in control variables as cause of task constraints.
  Keywords: Intra limb coordination, control variables, top spin
 • Meysam Abyari, Dr Seyed Ahamd Nezhad Sajadi, Dr Esmaeil Sharifian Pages 75-80
  The purpose of this study is investigating the effect of sport orientation on sport commitment in Women's Football Pro League of Iran. Research method of this study is correlation. The population of this study consists of all women football players presented in 2th course of match in women football pro league. The sample size of the research is equal to the population size (200 players). The instrument for data collecting consists of Gill and Deeter (1988) sport orientation questionnaire (with 6 items), and Scanlon (1993) sport commitment questionnaire (with 14 item). Validity of questionnaires have been estimated and approved by Ramezan Nezhad (1384) and Fathi (1390) in their researches. In this research, validity of questionnaires was estimated by 10 professional sport management professors, too, and the reliability of the questionnaires were calculated by Choronbachs alpha coefficient (sport orientation alpha=0.90, sport commitment alpha=0.86). In order to verify the normality of data distribution, the Kolmogorov- Smirnov test was used. Data were analyzed by descriptive and inferential tests such as Pearson correlation and simple regression. Result showed that sport orientation has a positive and significant effect on sport commitment.
  Keywords: Sport orientation, Sport commitment, pro league, women's football
 • Dr Maryam Mokhtari Dinani, Dr Abbas Nazarian Madavani Pages 81-91
  Today, Organizational culture has an important role in implementation of Knowledge management. Therefore, the purpose of this research was to predict of knowledge management through organizational culture in sports organizations. The Statistical popularly was all managers of National Olympic committee, National Paralympics committee, National Olympic Academy, and Sport Federations (N=225). Base on Morgan table, 421 people were selected to this research with random stratified sampling method. Probst & et al. (2000) knowledge management questionnaire and Edwin (2006) organizational culture questionnaire was used to collect data. Data analysis was performed by the linear and multiple regression.The results of present study showed there was significant relationship between knowledge management and organizational culture (p
  Keywords: knowledge management, participation, compatibility
 • Dr Reza Andam, Amir Montazeri, Zahra Karimi Pages 93-103
  The study of work ethics and job satisfaction have gained great significance following the failures of major corporations and the West’s crisis. The purpose of research was to analyze the relationship between work ethics and satisfaction events volunteers in sport. The method that applied in research was descriptivecorrelation. The research statistic population consists of all volunteers participating in twelfth sport-cultural Olympiad of male and female students of universities all around the country.133 persons were evaluated as the sample of the research. For collecting data, They completed two questionnaires work ethic of Petty(1990), and satisfaction of volunteer experiences of Mallaei et al (1388). Face and content validity of the questionnaires were approved by experts. Reliability of the questionnaire work ethic (Cronbach's alpha) and satisfaction of volunteer experiences was α=0.82 and α=0.92, respectively. The results of the Pearson correlation showed that there is a positive and significant relationship between work ethic and Satisfaction Volunteers. The stepwise regression analysis showed two aspects of work ethic (healthy relations and diligence at work) had positive and significant role in anticipation the satisfaction of volunteers (p≤ 0/01). it is recommended to athletic directors to increase satisfaction in sport volunteers by providing ethic codes and developing work ethic principles.
  Keywords: Work ethic, Sports Olympiad, Satisfaction, Volunteering, Healthy relations