فهرست مطالب

علوم و فنون نظامی - پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی لطفی*، محمد کارساز، امیر صادقی صفحات 5-20
  نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار، بودجه ریزی است اهمیت وجود بودجه مانند خون در رگ های سازمان
  می باشد که اگر با طرح ریزی و برنامه درستی همراه نباشد و همچنین کنترل مناسبی بر روی آن وجود نداشته باشد، باعث اتلاف آن و از بین رفتن اعضای حیاتی سازمان خواهد شد. بر این اساس درک موانع و آسیب های بودجه ریزی به وظیفه مدیران در سازمان ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی مهم-ترین آسیب های فراروی بودجه ریزی در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینه ای می پردازد. این پژوهش از از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آماد یکی از یگان های دفاعی است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران با جامعه محدود، 95 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی(89/) پرسشنامه ، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اسمیرنوف و کولموگروف، آزمون t و آزمون F استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، اولویت های آسیب-های بودجه ریزی عبارت اند از: 1- عوامل ساختاری 2- عوامل رفتاری 3- عوامل زمینه ای در پایان نیز پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بودجه ریزی، آسیب شناسی، آسیب های ساختاری، آسیب های رفتاری، آسیب های زمینه ای
 • محمدصادق سنایی زاده*، مجیدرضا طاهری صفحات 21-38
  سازمان ها و جوامع برای توسعه و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب بایستی روش های حرکت خود را در چارچوب برنامه های مدون اتخاذ نمایند و در غیر این صورت هرگز قادر نخواهند بود اهداف خود را عملی نمایند. برای اتخاذ تصمیمات در هر سطحی بایستی روش فکری متناسب با آن ایجاد تا بر اساس این چارچوب تفکر، تصمیم های مربوطه اخذ گردد. حرکت در مسیرهای مرتبط با چشم اندازها، اهداف، سیاست ها و ارزش های راهبردی کلان برای سازمان ها بدون برنامه های راهبردی و بدون روش های مدیریت راهبردی امکان پذیر نیست. بدیهی است حرکت این سازمان ها توسط نیروی انسانی صورت می گیرد حال چنانچه این نیروی انسانی فاقد شناخت کافی از روش مدیریت، برنامه ها، اهداف، چشم انداز سازمان باشد، هیچ گاه وضع مطلوب دست یافتنی نخواهد بود. ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا نقش بسیار موثری در استمرار، بقاء و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی بازی می کند و ابزاری است که کمک می کند تا فرصت های جدید برای تعالی آجا ایجاد شود. این مقاله باهدف ارائه روشی مناسب جهت ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا و برای پاسخ دهی به این سوال کلی که برای ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا چگونه بایستی عمل نمود؟ ارائه شده است.
  کلیدواژگان: راهبرد، تفکر راهبردی، کارکنان آجا
 • حمید همت* صفحات 39-56
  برقراری امنیت و حفظ کشور در برابر هجوم و هیمه ی دشمنان یکی از دغدغه های اساسی دولتها و دولت مردان است. در رویکرد یا برداشت مدرن از مفهوم دفاع ملی، تهدیدات خارجی سرشتی صرفا نظامی نداشته و می تواند شامل جنگ سیاسی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و جنگ اطلاعاتی به مفهوم گسترده آن نیز بشود و علاوه بر این، همه این سطوح و انواع گوناگون جنگ ها می توانند از ابعاد سخت افزارانه و نرم افزارانه، به گونه ای توامان برخوردار باشند، بالطبع در چنین شرایطی و برای دستیابی به اهداف منطبق با منافع ملی کشور، اقتدار اطلاعاتی - امنیتی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین دغدغه اصلی این پژوهش شناخت نقش اقتدار اطلاعاتی در دفاع همه جانبه بوده که به روش توصیفی – تحلیلی موردپژوهش قرارگرفته است. نوع تحقیق توسعه ای- کاربردی، روش جمع آوری داده ها اسنادی- کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و روش تجزیه وتحلیل به صورت کیفی و مباحثه ای با تعداد 15 نفر از نخبگان اطلاعاتی و امنیتی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به گستردگی مولفه های دفاع همه جانبه در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی، نگاه اطلاعاتی نیز با رویکرد ایجاد اقتدار اطلاعاتی کشوری به مضامین تهدیدشناسی و دشمن ستیزی منطبق با ویژگی های بررسی شده در این مقاله، همواره در نظام تصمیم گیری کشوری با امکان پیوند بخشی روش مند فی مابین حوزه های دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی نقش بسزایی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اطلاعات، اقتدار اطلاعاتی، دفاع، دفاع همه جانبه، امنیت
 • مجید سلطانی* صفحات 57-74
  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه ی قوت راهبردی نظام در سراسر آب های آزاد دنیاست. تمامی تجزیه و تحلیل ها و برآورد تهدیدها و راهبردهای دفاعی مقابله با آن ها نشان می دهد که مهمترین محور تهدیدها به منافع جمهوری اسلامی ایران، در دریا و یا از طریق دریا بوده و از سوی دیگر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران باید، ضمن داشتن توانایی انجام ماموریت های اصلی خود، تداوم کنترل و برتری در منطقه را برای نیل به اهداف بازدارندگی به بهترین وجه تامین نماید.
  به همین جهت به منظور بقاء در دریا، باید یگان های سطحی و خصوصا هسته مرکزی به شدت مورد محافظت قرار گیرند و در صورت مواجهه با نیرو های فرامنطقه ای که قصد تحمیل درگیری دارند، با رعایت هوشمندانه پدافند غیر عامل، سطوح آسیب پذیری را کاهش داده و از خسارت و تلفات جلوگیری نمایند. در میان واحدهای شناور سطحی نداجا، ناوشکن های کلاس جماران به خاطر توانمندی بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در صحنه رزم دریایی تاثیرگذار خواهند بود. لیکن در این راستا، آسیب پذیری ناوشکن کلاس جماران به دلیل طراحی قدیمی و عدم پیش بینی تمهیدات لازم در ارتباط با پدافند غیر عامل در دریا از نقاط ضعف این یگان ها بوده و در این ارتباط محقق بر اساس چندین سال تجربه عملیاتی خود در یگان های شناور، در خصوص پدافند غیرعامل به ضعف هایی در حوزه استتار الکترومغناطیسی و استتار حرارتی در ناو های نیروی دریایی برخورد نمود و مشاهده کرد که به اندازه لازم و مکفی به این امر مهم پرداخته نشده است
  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل در دریا، استتار الکترومغناطیسی، استتار حرارتی، ناوشکن جماران، فرامنطقه ای، رادارگریز
 • بهروز تسلیمی کار* صفحات 75-94
  تجزیه و تحلیل جنگ های اخیر و همچنین تعاریف مختلف ارائه شده از محیط جنگ های آینده حکایت از آن دارند که کشورهای مهاجم در اولین موج تهاجم خود، با به کارگیری تسلیحات و امکانات گوناگون به منظور کسب و حفظ برتری هوایی، سعی در نابودی حداکثر تجهیزات پدافندی کشور هدف را خواهند نمود تا در ادامه نبرد، نیروهای سطحی و هوایی بتوانند بدون هیچ گونه تهدیدی اهداف خود را دنبال نموده و به پیروزی دست یابند. در چنین شرایطی ضمن استخراج نیازمندی ها و تامین تجهیزات پدافند هوایی، نقش روابط فرماندهی به منظور دست یابی به وحدت تلاش و به کارگیری بهتر امکانات موجود در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدن به موفقیت در ماموریت های این عرصه نیز دارای جایگاه ویژه ای است، لذا محقق سعی دارد تا با ارائه تعریفی از فرماندهی و انواع آن نسبت به بررسی تاثیر وحدت فرماندهی در ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی این پژوهش می باشد بپردازد. در این راستا از جامعه مطالعه که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و حجم نمونه که به صورت هدفمند ساده تعیین گردیده اند، در خصوص «تاثیر وحدت فرماندهی» به عنوان یک متغیر مستقل کلان و «ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران» به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد، مدارک و سایت های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا، وحدت فرماندهی، انواع فرماندهی، توان رزمی
 • جواد رفیعی راد *، عباس رضایی صفحات 95-116
  توجه به مکان مناسب جهت استقرار یگان های نظامی از موضوع های اساسی طراحان به منظور کاهش تلفات نیروی انسانی و خسارت تجهیزات است. هدف از انجام این تحقیق، تبیین کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در شناسایی و انتخاب مواضع جنگ افزارهای پشتیبانی آتش می باشد. نوع تحقیق کاربردی و با روش توصیفی و رویکرد آمیخته انجام گرفته است. در این پژوهش جامعه موردمطالعه، جنگ افزارهای پشتیبانی آتش نزاجا می باشند و جامعه آماری از اساتید دافوس، فرماندهان توپخانه و متخصصین اطلاعات مکانی ارتش می باشند که با اعمال ضریبی توسط محقق تمام شمار گردیده و در مجموع 41 نفر هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات اسناد و مدارک معتبر، مصاحبه با صاحب نظران و پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پس از تایید روائی به جامعه آماری ارسال شد و پایائی پرسشنامه های جمع آوری شده از طریق باز آزمایی مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق، پس از انجام مصاحبه، نظرات صاحب نظران دسته بندی، اطلاعات جمع آوری شده از منابع موردمطالعه و اسناد و مدارک در مورد هدف فوق تقسیم بندی، و تجزیه وتحلیل به صورت کیفیانجام می گیرد. جهت تجزیه وتحلیل کمی، یک پرسشنامه با تعدادی سوال بسته و یک سوال بازطراحی گردیده است. سوالات بسته با استفاده از طیف لیکرت و مقیاس فاصله ای، اندازه گیری و مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. سپس سوالات پرسشنامه جهت اثبات یا رد فرضیات جمع بندی و جدول فراوانی تهیه و محاسبه درجه آزادی انجام و فرضیه آزمون و تفسیر و تجزیه وتحلیل استنباطی انجام که تلفیق تحلیل توصیفی و استنباطی به تجزیه وتحلیل کمیمنجر می گردد. سپس با جمع بندی داده های حاصل از مصاحبه و منابع و تحلیل کمی، تجزیه وتحلیل نهائی انجام می گیرد. در ادامه فرضیات تحقیق موردقبول واقع شد و جامعه نمونه استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیائی را برای شناسایی و انتخاب مواضع جنگ افزارهای پشتیبانی آتش مناسب دانسته اند. در پایان محقق پیشنهادهای کاربردی را به سازمان های ذی ربط ارائه تا از توانمندی های این سامانه به نحو مطلوب استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: پشتیبانی آتش، سیستم اطلاعات جغرافیائی، شناسایی و انتخاب مواضع
 • اکبر ابراهیمی* صفحات 117-132
  تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی با هدف بررسی تاثیر ابعاد ساختاری، رابطه ای و شناختی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا واقع در استان تهران در سال 1394 پرداخته است. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این هستیم که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و میزان تعهد سازمانی کارکنان، بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان و بعد شناختی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان چه رابطه ای با یکدیگر دارند. روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است، که در میان کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بعد ساختاری و بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان در نیروی انسانی نزاجا دارند، اما بعد شناختی سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان در نیروی انسانی نزاجا ندارد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی، ابعاد سرمایه اجتماعی، معاونت نیروی انسانی نزاجا
|
 • M. Lotfi *, M. Karsaz, A. Sadeghi Pages 5-20
  , tranquility and protection of the fundamental values and vital interests of the nation and establishment of a social order for society. Budgeting is one of the effective factors; the importance of having a budget is like blood in the vessels, which if not accompanied by projecting the correct program and also there is no proper control on it, will cause the loss of vital resources and organization. Accordingly recognition of the damage budgeting has become duty of managers in organizations. This study evaluates the most important budgeting damage in three categories: structural, behavioral and contextual. This research is a descriptive survey. Statistical population includes all logistics staff and the simple random sampling method is used. 95 people were selected by using the limited sample size Cochran. In order to analyze the data was used Kolmogorov-Smirnov, t-test and f- test, after the design and determine the validity and reliability of the measurement tool. According to the research, budgeting damage priorities include: 1- Structural factors 2- Behavioral factors 3- contextual factors. At the end of study offered practical suggestions
  Keywords: Structural factors, Behavioral factors, contextual factors
 • Hamid Hemmat* Pages 39-56
  Security and protecting the country against invasion enemies is one of the basic concerns of states and governments. In modern approach or withdraw from the concept of national defense, external threats are not purely military in nature and can include political warfare, economic warfare, cultural warfare and information warfare in its broad sense, too. In addition, all of these levels and different types of hardware and software conflicts can, so both have, Naturally, in such circumstances and to achieve the objectives consistent with the national interest, sovereignty, intelligence - security will be inevitable. So the main concern of this study is to understand the role of authority in the comprehensive information that is descriptive - analytic method has been covered. Analysis, research the type of application, method of data collection tool for taking notes and documentary library with a qualitative analysis and discussion with the number 15 is an elite security and intelligence. With the possibility of links between national decision-making system methodological areas of defense, security and intelligence services will have a significant role.
  Keywords: Information, authority, intelligence, defense, defense immersive, security
 • Majid Soltani * Pages 57-74
  This research is about Epmployment of passive defence on jamaran class Destroyers that presented measures is in field of Electromagnetic camouflage and thermal camouflage, so accordingly, the main aim of research is to explaine of how to use suitable passive defence at sea on jamaran class destroyers in apposition with transregional threats and then followed by, main question determined as " how can passive defence measures applied on jamaran class Destroyers". Type of researcis applied and method is descriptive with mixed approach. (quantitative,qualitative). Statistical society include deck officers, Electronic and Mechanic branches and other officers from naval staff and naval fleets, higher than sub lieutenant rank. and sample society calculated 52 persons. Data collection tools in this research were determined by field and library studies, referring to available documents and use of internet, refer to scholars and interview with them. So in short, summary of results about Electromagnetic camouflage can be described as: Detailed design and angled of Hull, use of absorving paints and materials, camouflage Nets and utilization of Adaptive water curtain technology. In other side, results about thermal camouflage can be described as: proper isulation, moving exhaust, use of engines with low heat, and hull cooling.
 • Behrooz Taslimikar * Pages 75-94
  Analysis of recent wars and proposed definitions of future wars maintain that offender countries in first waves of attacks try to recruit a plenty of facilities to destruct defensive measures of their enemy to reach air superiority which help ground troops to carry out their duties with minimum risk and reach victory. In such a condition, along with catering necessities and facilities in air defense, the command relationships is a crucial factor in reaching unity in using facilities of whole country and gaining success in missions in this field. In this respect, The researcher has tried to investigate the effect of unity of command in improving air defense combat power by presenting a new definition of command. . In order to do this, a descriptive-qualitative methodology has been used and the unity of command as an independent variable and improvement of air defense combat power of Islamic Republic of Iran as a dependent variable were investigated by using field approaches (interview and questionnaires) and library resources (documents and web materials) in a practical research. Finally, the results have been analyzed by combined method (quantitative and qualitative).
  Keywords: Khatam-al-anbia Air defense base of Army, Unity of command, different types of command, combat power
 • Javad Rafiee Rad *, Abbas Rezaee Pages 95-116
  The aim of this research is to explain the application of geographic information systems in identifying and selecting fire support weapon's position. Type of research is practical and it has been done with descriptive method and mixed approach. The population used in this study is NEZAJA fire support weapons and statistical population of faculty members of Aja Command & Staff University , artillery Commanders and authorities and Islamic Republic of Iran's army geospatial. information experts totally were 41 people counted by researcher using a coefficient . data collected using valid documents interviews with experts and questionnaire . After conforming the reliability of questionnaires they were sent to statistical population . Validity of questionnaires gathered conformed by reexamination . In this study after interview comments by experts were grouped, data gathered from study resources and documents about the above purpose was sorted, and quantitative analysis were done. For quantitative analysis, according to the method mentioned, a questionnaire with several close questions and an open question was prepared. Close questions were analyzed and measured using Likert scale and interval scale.. At the end, by aggregating the data resulted from interviews, resources and quantitative analysis, final analysis was done.eventually,research hypotheses were accepted.sample population found it suitable to Utilize the geographic information systems for identifying and selecting fire support weapons position. At the end ,researcher offered practical suggestions to use its abilities.
  Keywords: fire support, geographic information system, identifying, selecting positions
 • Akbar Ebrahimi * Pages 117-132
  The aim of this study is to evaluate the effect of social capital dimensions including structural dimension, relational dimension and cognitive dimension on staff organizational commitment of NEZAJA Human Resource Department staff in Tehran in 2016. In case of goal the current study is a practical study and method was descriptive-survey, and the main tool for collecting data was questionnaire which was distributed among NEZAJA Human Resource Department in the second half of 2016. Since the collected data was not normal, for analyzing the collected data, Partial Least Square (PLS) method was used. The results shows a significant positive effect of structural and relational dimensions of social capital on organizational commitment, but the cognitive dimension of social capital has no significant effect on organizational commitment in NEZAJA Human Resource Department. Regarding accepted hypothesis, practical proffers was suggested to increase organizational commitment of NEZAJA Human Resource Department staff by social capital dimensions.
  Keywords: Organizational Commitment, Social Capital, Social Capital Dimensions, NEZAJA Human Resource Department