فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال چهل و هفتم شماره 4 (زمستان 1395)

فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
سال چهل و هفتم شماره 4 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمد قهرمان زاده *، اسماعیل پیش بهار، سمانه خلیلی ملکشاه صفحات 773-784
  قیمت مواد غذایی به دلیل نقش حیاتی غذا در تامین امنیت غذایی، همواره متوجه سیاست گذاران واقع شده است. از طرفی این بخش همانند سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار می گیرد، از این رو همواره سعی می شود با استفاده از سیاست های مختلف پولی و مالی تورم مواد غذایی را کنترل نمایند. هدف از این مطالعه بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران می باشد. در واقع این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که تورم مواد غذایی تحت تاثیر کدامیک از متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. برای این منظور از رویکرد جدید به نام مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) برای دوره زمانی 1357-90 استفاده شده است. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شوک تورم مواد غذایی اثر مثبت و معنی دار و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تورم مواد غذایی دارد. در بلندمدت نیز شوک ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای اثر منفی و معنی دار و حجم پول داری اثر مثبت و معنی دار بر تورم مواد غذایی می باشند. یعنی در واقع در کوتاه مدت شوک تورم مواد غذایی منجر به افزایش تورم مواد غذایی به میزان 0206/0 می گردد. همچنین افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی منجر به کاهش تورم مواد غذایی در کوتاه مدت به میزان 0186/0 و در بلندمدت به میزان 0149/0 می گردد و افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت منجر به افزایش تورم مواد غذایی به میزان 0723/0 می گردد.
  کلیدواژگان: تورم مواد غذایی، متغیرهای کلان اقتصادی، مدل تصحیح خطای برداری ساختاری
 • امید گیلان پور *، محمدرضا پاکروان، عمران طاهری صفحات 785-804
  افزایش تقاضای روز افزون کالاهای کشاورزی و همچنین مدیریت ضعیف استفاده از منابع موجود در کشور سبب شده تا به منظور برطرف ساختن نیاز داخلی، بخش عظیمی از درآمدهای کشور صرف واردات این نوع کالاها شود. لذا به منظور مدیریت هر چه بهتر واردات محصولات کشاورزی و شناسای ابزارهای لازم به منظور کنترل واردات بی رویه برخی از این محصولات، در مطالعه حاضر، الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران (گندم، جو، ذرت، شکر، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و دانه های روغنی) برای دوره ی زمانی 90-1360 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سیاست های قیمتی در واردات محصولات تخم مرغ، گوشت مرغ و گندم، به دلیل اثرگذاری بیشتر، از اهمیت بالاتری برخوردار است. همچنین متغیر تعرفه وارداتی در محصولات گندم، گوشت قرمز و جو، به عنوان ابزاری از سیاست های تجاری حائز اهمیت بیشتری می باشد. در نهایت بررسی متغیر نوسانات نرخ ارز نیز نشان می دهد که اثر گذاری آن در همه محصولات مثبت منفی است. لذا پیشنهاد می شود به منظور مدیریت کاراتر بر واردات محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری امنیت غذایی به واسطه ی موجود بودن غذا در کشور، از ابزارهای سیاستی مناسب همگام با سیاست های تجاری فعلی، استفاده شود.
  کلیدواژگان: واردات، محصولات کشاورزی، ایران
 • سمانه عابدی *، مرتضی تهامی پور صفحات 805-814
  با توجه به تشدید بحران کمبود آب در مناطق مختلف، موضوع تجارت آب مجازی در برنامه ریزی و سیاست-گذاری های تجارت محصولات کشاورزی، حائز اهمیت است. با محاسبه محتوای آب مجازی می توان چارچوب مناسبی برای تعدیل و تدوین راهبردهای بلندمدت بخش آب و کشاورزی فراهم آورد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت فنی- پایه به تعیین میزان آب مجازی مصرفی و شاخص های مرتبط با آن برای محصولات عمده کشاورزی استان زنجان در سال 1392 پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که صادرات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) استان زنجان در سال 1392، حجمی معادل 53/26 میلیون مترمکعب صادرات آب مجازی را در پی داشته است. همچنین 95 درصد آب مجازی صادراتی مربوط به محصولات باغی و 5 درصد آن متعلق به محصولات زراعی است. علاوه بر آن شدت مصرف آب در بخش کشاورزی استان زنجان 24 درصد از منابع آب تجدید شونده استان برآورد گردیده است. از این رو لازم است مسئولان بخش کشاورزی استان زنجان، در زمینه یافتن مزیت های نسبی در تولید محصولات مختلف کشاورزی به نحوی که کمترین فشار بر منابع آب زیرزمینی وارد گردد، اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: آب مجازی، شدت مصرف آب، شاخص وابستگی به آب، شاخص خودکفایی آب، استان زنجان
 • نوید کارگر ده بیدی*، عبدالکریم اسماعیلی صفحات 815-824
  در این پژوهش با استفاده از تحلیل های هم جمعی در داده های پنل، رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار دی اکسید کربن، درآمد سرانه، مصرف انرژی، شاخص آزادسازی تجاری و شهرنشینی در کشورهای منطقه منا در طی سال های 2012-1995 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش رابطه ا ی N شکل میان درآمد سرانه و آلودگی را نشان داد. اثر متغیر مصرف انرژی در سطح بالایی از اهمیت آماری برخوردار بود، به طوری که انتظار می رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به میزان 10 درصد، سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود 6 درصد و در کوتاه مدت حدود 3 درصد افزایش یابد. شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز، تاثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد. اثر متغیر شهرنشینی بر سرانه انتشار آلودگی از لحاظ آماری معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: انتشار دی اکسید کربن، درآمد سرانه، داده های پنل، تحلیل های هم جمعی
 • رویا کرمی دارابخانی*، یوسف حجازی، احمد رضوانفر صفحات 825-838
  هدف کلی این تحقیق توصیفی-پیمایشی، بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در اعضا هیئت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی غرب کشور بود. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی غرب کشور (N=157)، تشکیل داده اند. در این پژوهش، از روش تمام شماری استفاده گردید که تعداد 138 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بودند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوطه تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (89/0 تا 91/0). داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS:win18 ، تجزیه و تحلیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای مشارکت، پایداری، سازگاری و ماموریت با مدیریت دانش اعضای هیات علمی مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مولفه های سازگاری، ماموریت‏ و مشارکت 9/49 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته مدیریت دانش را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: دانشکده های کشاورزی، مدیریت دانش، اعضای هیئت علمی، فرهنگ سازمانی
 • مهدی نوری پور *، خسرو عبدالهی، رسول مالکی صفحات 839-850
  در بین سیاست های مختلف حمایتی بخش کشاورزی، بیمه محصولات به عنوان راه حلی مفید و مناسب همواره مورد تاکید بوده است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ایران فعالیت خود را از سال 1363 آغاز نمود. از سال 1375، گوشه ای از فعالیت های خود را به شرکت های تعاونی تولید و در ادامه، از سال 1381، بخشی از فعالیت های خود را به کارگزاران خصوصی واگذار کرده است. حضور کارآمد و موثر این کارگزاران، نیازمند ارزیابی عملکرد و شناخت نقاط قوت و ضعف آنان می باشد. بنابراین هدف کلی این پژوهش مقایسه عملکرد شرکت های تعاونی تولید و کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی می باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق به صورت پیمایشی صورت پذیرفته است. برای محاسبه عملکرد و مقایسه آن در بین دو کارگزار مورد نظر از روش CSM و سروکوال استفاده شد. نتایج حاصل از روش CSM، نشان می دهد که شرکت های تعاونی تولید از نظر عملکرد اقتصادی و اجتماعی نسبت به کارگزاران خصوصی در وضعیتی بهتر هستند، در صورتی که در مورد عملکرد مدیریتی، عمومی و قوانین و مقررات، کارگزاران خصوصی در وضعیتی بهتر می باشند. از نظر عملکرد کلی، کارگزاران خصوصی با میانگین (58/63) نسبت به شرکت های تعاونی تولید با میانگین (74/55) بهتر بوده اند. نتایج به دست آمده از روش سروکوال نیز این نتایج را تایید می کند.
  کلیدواژگان: بیمه محصولات کشاورزی، کارگزاران خصوصی، تعاونی تولید، CSM، سروکوال
 • طاهره شرقی، خلیل کلانتری *، علی اسدی، محمود جمعه پور صفحات 851-863
  تغییرات اقلیمی از جمله رویدادهایی اجتناب ناپذیر پیش روی بشر در سال های آتی است که ابعاد مختلف زندگی انسانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این راستا به منظور مقابله با آن بدون هیچ شک و تردیدی، سیاستگذاران و مدیران آب سیاست های خود را در زمینه آب تغییر خواهند داد که بخش کشاورزی به دلیل بزرگترین مصرف کننده آب در ایران نخستین فعالیتی خواهد بود که تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف این پژوهش شبیه سازی اثرات توامان تغییرات اقلیمی و سیاست خروج آب از بخش کشاورزی بر تولیدات باغی در استان یزد است. در این مطالعه از روش شناسی پویایی سیستم و از داده های سری زمانی ( از سال1367 تا 1392) استفاده شد و برای تحلیل داده ها از نرم افزار vensim بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تغییرات اقلیم، اثرات منفی بر میزان آب بخش باغی برجا خواهد گذاشت که این امر در تعامل با دیگر متغیرهای درگیر در تولیدات باغی منجر به بروز اثرات منفی بر میزان عملکرد باغات تا سال 1404 در حوضه یزد-اردکان خواهد شد. نتایج شبیه سازی سیستم باغی نشان از آن دارد که در این شرایط با اجرای سیاست تخصیص مجدد آب کشاورزی، اثرات منفی حادتری بر بخش باغی تحمیل خواهد شد و می توان احتمال بروز پیامدهایی مانند افزایش تعارضات آبی را هم در بین فعالیت های عمده اقتصادی در حوضه یزد-اردکان و هم در درون بخش کشاورزی برای آینده پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: اثرات تغییرات اقلیمی، اثرات سیاست خروج آب از بخش کشاورزی، تولیدات باغی، دشت یزد-اردکان، استان یزد
 • روح الله رضایی *، محمد بادسار، داوود امین فنک صفحات 865-877
  در سال های اخیر، گرایش کارآفرینانه به عنوان یک عنصر اساسی در بهبود عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. جامعه آماری این تحقیق را 1040 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می دادند که با توجه به جدول Bartlett et al. (2002)، تعداد 240 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته و گرایش کارآفرینانه از اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته برخوردار بود و در مجموع 41 درصد از واریانس عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی را تبیین می نمود. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت تقویت گرایش کارآفرینانه به طور مستقیم منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، گرایش کارآفرینانه، سازمان جهاد کشاورزی
 • عبدالله عابدی پریجایی *، محمد کریم معتمد، حسین شعبانعلی فمی، محمد کاوسی کلاشمی صفحات 879-886
  پرورش کرم ابریشم یکی از فعالیت های تولیدی جنبی کشاورزی است. ویژگی هایی نظیر کوتاه بودن دوره پرورش، سرمایه گذاری اندک و درآمدزایی مناسب برای روستاییان، خصوصا در اوقات فراغت آن ها، به آن جلوه خاص بخشیده است. پژوهش حاضر در صدد دستیابی به فرم تابعی صحیح پرورش کرم ابریشم و ارزش گذاری اقتصادی نهاده های آن است. این تحقیق در استان مازندران صورت گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق 1150 نوغاندار بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آن 240 نوغاندار برآورد گردید. نمونه گیری به صورت خوشه ایچند مرحله ای و نمونه ها به صورت تصادفی ساده از هر خوشه انتخاب گردیدند. جهت برآورد فرم صحیح تابعی، ابتدا 5 الگوی تابعی(کاب- داگلاس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، درجه دوم و لئونتیف تعمیم یافته) برآورد گردید که نهایتا از بین آن ها الگوی کاب- داگلاس به عنوان الگوی بهینه مورد برازش قرار گرفت. نتایج حاصل از برازش تابع کاب- داگلاس نشان می دهد میزان به کارگیری عوامل تولید، بهینه بوده و پرورش کرم ابریشم در مازندران در محدوده ناحیه دوم تولید قرار دارد. هم چنین ارزش اقتصادی تخم نوغان 3868339 ریال، برگ توت 3313ریال و نیروی کار 269506 ریال محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری اقتصادی، تابع تولید، کرم ابریشم، استان مازندران
 • محمدشریف شریف زاده *، عبدالحلیم کر صفحات 887-899
  نظام کشت توتون به عنوان یک نظام تولید کالای تخصصی در استان مازندران رایج است و دستاوردهای برای اشتغال، درآمد، و معیشت روستاییان منطقه دارد. از این رو توسعه نظام کشت توتون می تواند به پایداری نظام معیشت روستایی کمک نماید. بررسی وضعیت کشت توتون در این استان در سالهای اخیر گویای این واقعیت است که کشت این محصول با چالش های متعددی روبرو است که موجب کاهش سطح کشت توتون در استان مازندران شده است. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل مسایل و مشکلات کشت توتون در استان مازندران و ارایه سازوکارهای مقتضی برای توسعه این نظام تولید انجام شده است. این تحقیق به صورت کیفی و با روش تئوری بنیانی انجام شد. جمع آوری داده ها با کمک مصاحبه کیفی نیمه ساختارمند صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل توتونکاران استان مازنداران و کارشناسان شرکت دخانیات ایران (موسسه آموزشی تحقیقاتی تیرتاش) بود. یک نمونه نمایا به صورت هدفمند انتخاب شد (42n=). داده های گردآوری شده با کدگذاری چند مرحله ای، شامل کدهای باز، کدهای محوری و کدهای گزینشی تحلیل شد. بر این اساس بازدارنده های توسعه کشت توتون در شش طبقه موضوعی شامل اقتصادی، اجتماعی- ارتباطی، فنی- زیرساختی، سازمانی – نهادی، طبیعی – زراعی و پشتیبانی نامساعد و پیشبرنده های توسعه کشت توتون در چهار طبقه موضوعی شامل خدمات حمایتی، سیاستگذاری ها و سازماندهی مناسب، تسهیل دسترسی به عوامل تولید و ملاحظات اجتماعی خلاصه شده است. مفهوم پردازی پیشبرنده ها و بازدارنده های به ترسیم دو الگوی مفهومی نمایا برای توسعه کشت توتون در استان مازندران منجر شده است.
  کلیدواژگان: بهره برداری کشاورزی، نظام زراعی، تولید کالای تخصصی، نظام تولید توتون، تئوری بنیانی
 • محبوبه خیراللهی*، امیر حسین علی بیگی، کیومرث زرافشانی صفحات 901-912
  هدف پژوهش حاضر واکاوی توان سازگاری کشاورزان در برابر ریزگردها می باشد. جامعه آماری تحقیق کشاورزان گندم کار شهرستان دهلران در دو بخش مرکزی و موسیان به تعداد 2105 نفر بودند که از میان آن ها، 330 کشاورز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابتدا شاخص های توان سازگاری در برابر ریزگردها تهیه و با نظر 15 کارشناس در این زمینه با استفاده از AHP بر اساس مقایسات زوجی در نرم افزار Expert choice وزن دهی شدند. سپس اقدام به ساخت شاخص ترکیبی شد. در نهایت با استفاده از روش منطق فازی در نرم افزار Matlab، توان سازگاری کشاورزان مورد مطالعه به دست آمد. بر اساس یافته های حاصل از روش منطق فازی، کشاورزان دهستان دشت عباس با میزان 605/0 دارای بیشترین توان سازگاری، دهستان نهرعنبر با میزان 588/0 و دهستان اناران با میزان 563/0 به ترتیب دارای دومین و سومین رتبه از نظر توان سازگاری بودند. دستاوردهای حاصل از این پژوهش، به برنامه ریزان و مدیران کمک می کند تا با در نظر گرفتن میزان توان سازگاری کشاورزان، در تخصیص اعتبارات به آنان یاری رسانند و منبعی معتبر جهت برنامه ریزی های آینده برای سرمایه گذاری در راستای افزایش توان سازگاری و در نهایت کاهش آسیب پذیری کشاورزان این منطقه در برابر ریزگردها باشد.
  کلیدواژگان: ریزگرد، توان سازگاری، AHP، منطق فازی
 • محسن محمدی *، محمدصادق صبوری صفحات 913-927
  با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور و افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های مزارع مرغ گوشتی، جایگزینی منابع سوخت فعلی با منابع تجدید شونده به جهت کاهش هزینه های تولید ضروری بنظر می رسد. برای این منظور ما در این تحقیق بدنبال شناسایی عوامل موثر بر پذیرش استفاده از انرژی های نو توسط مرغداران مرغ گوشتی شهرستان گرمسار بودیم. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی به شمار می آید که از روش علی – ارتباطی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر این تحقیق مرغداران مرغ گوشتی شهرستان گرمسار در استان سمنان بود. مطابق نتایج بدست آمده بین متغیر های تحقیق شامل مزیت های درک شده فناوری های نوین، تهدیدات درک شده از وضعیت فعلی تامین انرژی، مهیا بودن شرایط برای استفاده از منابع تجدید شونده و تمایل مرغداران برای استفاده از آن و پذیرش انرژی های تجدید پذیر توسط پرورش دهندگان مرغ گوشتی شهرستان گرمسار رابطه معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج رگرسیون، مدل ارائه شده در این تحقیق توانست 2/81 درصد واریانس فرآیند پذیرش را تبیین نماید. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عوامل تمایل به بکارگیری با ضریب تاثیر مستقیم 493/0 موثرترین عامل در پذیرش مرغداران در استفاده از انرژی های نو توسط مرغداران بوده است. مزیت های درک شده فناوری انرژی های نوین با ضریب تاثیر کل 324/0 دومین، مهیا بودن شرایط با ضریب تاثیر کل 322/0 سومین و تهدید های درک شده از وضعیت فعلی تامین انرژی با ضریب تاثیر کل 241/0 چهارمین عامل موثر و معنی دار در فرآیند پذیرش می باشند.
  کلیدواژگان: انرژی فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر، تغییر رفتار، پرورش دهندگان مرغ گوشتی
 • زهرا حاجی هاشمی*، رضا موحدی صفحات 929-941
  هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا بوده است. روش تحقیق به کارگرفته شده کیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش را چهار گروه کادر برنامه ریزی و مسوولان رشته، اساتید، دانش ‏آموختگان و دانشجویان در سال تحصیلی 92-91 تشکیل داد. تعداد نمونه های مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 58 نفر( تعداد 39 نفر از دانشجویان، 7 نفر از استادان ، 6 نفر از کادر برنامه ریزی و 7 نفر از دانش‏آموختگان) بودند و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه‏ساخت‏دار گردآوری شد. به منظور تعیین قابلیت اعتبار یا اعتماد پذیری سوال ها و دستیابی به نتایج بدون سوگیری و قابل انتقال (درجه انتقال‏پذیری داده ها) از روش‏هایی نظیر حضور و تماس پژوهشگر با محیط پژوهش، بررسی موضوع از زوایای مختلف و کفایت منابع و داده ها استفاده شد. داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهم‏ترین مشکلات و موانع آموزش کشاورزی دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا عبارت است از: عدم تناسب محتوا با رشته کشاورزی و نیاز دانشجویان، حجیم بودن محتوای دروس نسبت به سایر دانشگاه ها، عدم توجه به تدریس عملی و اجرای روش‏های متناسب با کار کشاورزی، یادگیری پایین دروس، محدود بودن امکانات یادگیری دروس کشاورزی و آزمایشگاه مجهز، عدم تناسب آزمون با نوع محتوای درس، عدم توجه به آزمون های مستمر و جامع نبودن بعضی آزمون ها. هم چنین از جمله راهکارهای بدست آمده در خصوص رفع این موانع و بهبود وضعیت آموزش کشاورزی می‏توان به مواردی از قبیل: استفاده از اساتید با گرایش متناسب با درس و دارای سطح تحصیلات و هم چنین تجربه آموزشی بالاتر، اصلاح و بازبینی کتاب های درسی برای عاری بودن از غلط های محتوایی و چاپی، تصحیح و بازبینی سوالات و جواب‏ها قبل از برگزاری آزمون و تخصیص بخشی از نمره به آزمون عملی و فعالیت های دانشجو اشاره نمود.
  کلیدواژگان: آموزش کشاورزی، نظام آموزشی، دانشگاه پیام نور، تحلیل کیفی
|
 • Mohammad Ghahremanzadeh * Pages 773-784
  Food prices are interested policymakers because of its vital roles food security. Agriculture and food prices like other economic sectors will be affected by macroeconomic policies. Hence, governments usually used fiscal and monetary policies to control food inflation. The purpose of this study is investigating the effect of macroeconomic factors on food prices in Iran. In fact, this article looks for answering this question that food inflation is affected by which of macroeconomic variables. Therefore, structural vector error correction model (SVECM) is utilized for period of 1978-2011. The results showed that in short-run food inflation has significant and positive effect on food inflation and value-added has significantly negative effect. In the long-run agricultural value-added has negative and significant effect on food inflation and money supply has significantly positive effect. In fact, food inflation shock increases food inflation in short-run (0.0206). Also rising agriculture value-added causes decreasing food inflation in short-run and long-run amount 0.0186 and 0.0149 respectively. Also money supply increases food inflation in long-run (0.0723).
  Keywords: Food Inflation, macroeconomic variables, Structural Vector Error Correction Model
 • Omid Gilanpour * Pages 785-804
  The increasing demand of agricultural commodities as well as weak management of resources has resulted in the country in order to satisfy domestic needs, a large part of the income is spent on the import of these goods. So in order to better manage the import of agricultural products and identifying the necessary tools to control the indiscriminate importation of these products, in this study, the pattern of imports of agricultural products (wheat, barley, corn, sugar, rice, chicken meat, meat, egg and oilseed) analyzed and evaluated, for the period 1983-2011. The results show that the price policy on imports of egg products, chicken, wheat, due to mainly impact, higher importance. So, import tariff on wheat, meat, and barley, as an instrument of trade policy is very important. The study also shows that the impact of currency fluctuations in the number products is positive (meat) and in some crops (sugar) is negative. Therefore to efficiently manage on agricultural products imports, supporting local producers and food security through food availability in the country, the appropriate policy instruments to keep pace with current trade policies, should be used.
  Keywords: Import, Agricultural Products, Iran
 • Samaneh Abedi * Pages 805-814
  Due to worsening water shortage in various areas, virtual water trade in planning and policy, agribusiness, it is important. By calculating the virtual water content can be adjusted and developing a suitable framework for long-term strategies of water and agriculture sector. This study uses the basic technical approach to determining the amount of virtual water consumption and related indices for the main agricultural products of Zanjan province in 2013. The results showed that agricultural exports (Crop) of Zanjan province in 2013, led to a volume of 26.53 million cubic meters of virtual water export. Also 95% of virtual water export of horticultural products and 5% owned by agronomy. In addition, the intensity of water use in agriculture Zanjan province is estimated 24 percent of the renewable water resources. it is necessary that the agricultural sector in the province, in terms of finding comparative advantage in the production of different agricultural products to be used in such a way that the lowest pressure on groundwater resources, take action.
  Keywords: virtual water, water consumption rate, water dependence index, water sufficiency index, Zanjan
 • Abdolkarim Esmaeili, Anvid Kargar * Pages 815-824
  In the present study, Using the Co-integration analysis in panel data, short and long term relationship between carbon dioxide emissions, per capita income, energy consumption, trade openness index and urbanization In the MENA region during the period 1995- 2012 were assessed. The results showed N-shape relationship between income and emissions. The effect of energy consumption variable was significance at high level of statistical, So that by 10 percent increaseing per capita energy consumption is expected that per capita emissions Increased in the long-term and short-term respectively about 6 and 3 percent. trade openness index with little effect, increases the pollution. The effect of urbanization variable on per capita emissions was not statistically significant.
  Keywords: carbon dioxide emissions, per capita income, Panel Data, Co-integration analysis
 • Roya Karami Darabkhani *, Yousef Hejazi, Ahmad Rezvanfar Pages 825-838
  The main purpose of this this descriptive- correlational research was to Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management process in the agricultural faculties of west Iran. The statistical population of the study consisted of the faculty members of west Iran agricultural colleges (N=157), and using Census method and 138 questionnaires were analyzable. A questionnaire was the main tool of study. The validity of the questionnaire was approved by the judgment of a panel of faculty members of the department of Agricultural extension and education, University of Tehran who were assumed here as experts. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated for the main scales of the questionnaire which ranged from 0.81 to 0.91. The data were analyzed by SPSS-win18 software. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistic such as mean, standard deviation, Coefficient of variation, Correlation variability and Regression analysis. The results of correlation analysis showed the relationship between involvement, Consistency, Adoptability and Mission with knowledge management in faculty members is positive and significant. Also, the results of multiple regression analysis indicates that 49/9 percent of the variance of the dependent variable: knowledge management is explained by three components "Adoptability ", "Mission” and” involvement ".
  Keywords: agricultural colleges, Knowledge management, Faculty members, Organizational Culture
 • Mehdi Nooripuor *, Khosroo Abdolahi Pages 839-850
  Among different supportive policies of agricultural sector, crop insurance as a useful solution has always been emphasized. Moreover, it is necessary to attract private sector to involve agricultural insurance industry. Agricultural insurance fund of Iran actually began its work in September 1984. From 1996, some parts of its activities have been transferred to production cooperatives (PC) and continuing this policy, some parts of its activities have also been transferred to private agricultural insurance (PAI) agents in second half of 2002. To ensure effective and efficient services of these two agents (PC and PAI) in the field of agricultural insurance, it is necessary to evaluate their performance and to learn more about their strengths and weaknesses. Thus, the aim of this study was to compare the performance of PC and PAI. Survey research method was used in this study. Validity of the research tool (questionnaire) was confirmed using face validity procedure. Also, Cronbach's alpha was used to calculate its reliability that obtained from 0.64 to 0.80 for the different parts of the questionnaire. CSM and Seaqual techniques were used to calculate PC and PAI performances. The results of both techniques indicated that PCs have a better performance in terms of social and economic aspects, while PAIs are better in management, general and "law and procedures" aspects. Also, calculating total performance revealed that PAIs have a better performance and farmers have been more satisfied with them.
  Keywords: Agricultural Insurance, private agents, production cooperatives, CSM, Seraqual
 • Tahereh Sharghi, Khalil Kalantari *, Ali Asadi, Mahmoud Jomehpour Pages 851-863
  Climate Change is inevitable events that influenced the different aspects of human life in the coming years. In this context, in order to deal with it without any doubt, policy-makers and water managers a policy of water will change that agricultural sector as largest consumer of water is the first activity that would be affected. The purpose of this study was to simulate the simultaneously effects of climate change and the policy of water transfer from agriculture to industry on horticultural products in yazd province. In this research, The system dynamics methodology was used. In order to analyze the time series data (from 1367 to 1392) the software of Vensim PLE was used. The results showed that climate change will have negative effects on water resources on Horticultural sector which in interaction with other variables involved in horticultural production can cause negative effects on the performance of the gardens by 1404 in Yazd-Ardakan watershed. In this circumstances, the implementation of the reallocation of agricultural water policy will impose more negative effects on the horticultural sector which can increase the risks such a water conflicts among both the major economic activities and intra-agricultural sector has predicted in Yazd-Ardekan watershed for future.
  Keywords: climate change, transferring agricultural water to out, horticultural products, plain Yazd-Ardekan, Yazd Province
 • Roholla Rezaei * Pages 865-877
  In the recent years, entrepreneurial orientation has been recognized as an important element in organizational performance. Therefore, the main purpose of this descriptive- correlative research was to study the effect of entrepreneurial orientation on organizational performance of the Jihad-e- Agriculture organization in West Azerbaijan Province. The statistical population of the study consisted of 1040 experts of the Jihad-e- Agriculture organization in West Azerbaijan Province. According to the Bartlett et al. (2002) table, a sample size of 240 was selected using a stratified random sampling method. The standard questionnaires were used to collect the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfied after making necessary corrections. The results showed that the hypothesis of the research have verified and the entrepreneurial orientation had a positive and significant effect on the dependent variable. The entrepreneurial orientation explained about 41 percent of the variances of the organizational performance of the Jihad-e- Agriculture organization in West Azerbaijan Province. Based on the findings, it can be concluded that reinforcing the entrepreneurial orientation directly results in improvement of organizational performance of the Jihad-e- Agriculture organization.
  Keywords: organizational performance, Entrepreneurial Orientation, Jihad-e- Agriculture Organization
 • Abdolah Abedi Perijaei * Pages 879-886
  Sericulture is one of lateral agriculture productions. Some of its features such as short period of Rearing, low investment and appropriate incomes for rural people especially at their leisure times turns it into a more special job. This study aims at determining proper functional form of sericulture and economic valuation of inputs. The study has been performed at Mazandaran Province. Statistical population of the study was 1150 sericulturist that sample volume was 240 sericulturist using Cochran formula. Sampling was performed as multi stage cluster and samples were selected accidentally from each cluster. For determining proper functional form at first 5 functional form (Cobb-Douglas, Transcendental, Translog, Quadratic and Generalized Leontief) were estimated that the Cobb-Douglas form was determined as the optimal model. The results obtained from Cobb-Douglas functional form estimation showed that inputs usage amounts were optimal and silkworm rearing at Mazandaran is located at second region of production range. Also, economic value of silkworm egg 3868339, berry leaf 3313and labor 229506 Rials were calculated.
  Keywords: Economical valuation, production function, Silkworm, Mazandaran province
 • Mohammad Sharif Sharifzadeh * Pages 887-899
  Tobacco farming system as a specialized commodity production system is common in the Mazandaran province and the gains to employment, income and livelihood for rural communities. Hence the development of tobacco farming system can contribute to the sustainability of rural livelihoods. Statistical evidences of tobacco cultivation in recent years illuminate that this farming system is faced with serious challenges in Mazandaran province. This research aimed at identify and analysis issues and problems of tobacco cultivation and provide appropriate solution to develop the tobacco farming system. This qualitative Research carried out by Grounded Theory method. Data was collected by semi-structured interviews. Statistical population of this research consisted of included tobacco growers in the Mazandaran province and experts of Tobacco Research Institute of Tirtash, affiliated to Iranian Tobacco Company. Using purposeful sampling technique, a representative sample was selected (n=42). Data was analyzed through multi-stage coding, including open coding, axial coding and selective coding. According to research findings, restraining factors affecting development of tobacco framing summarized in the six thematic categories, including economic, social – communication, technological - infrastructure, organizational - institutional, natural – agronomic and inappropriate supporting. Also, constructing factors categorized in four principal components, including supplying support services, appropriate policy making and organization, facilitated access to crop inputs, and social considerations. Through conceptualization of retraining and constricting factors, two representative conceptual model of development of tobacco framing system in the Mazandaran province was drawn.
  Keywords: agricultural exploitation, farming system, specialized commodity production, tobacco production system, Grounded theory
 • Mahboobe Kheyrolahi * Pages 901-912
  the purpose of this study was to assess the adaptive capacity of farmers towards dust. The population in this study comprised of wheat farmers (N = 2105) in which 330 wheat farmers from Markazi and Moosian townships were selected using stratified proportionate cluster sampling techniques. The first To assess farmer's adaptive capacity towards dust was used as indicators of adaptive capacity. Using AHP techniques, 15 experts weighted the indicators through 2*2 matrices and Expert Choice Software was utilized as tool for further analysis. Composite indicators were then developed for further assessments. Fuzzy logic and MATLAB Software was used to determine the adaptive capacity of wheat farmers. Result revealed that wheat farmers the Adaptive capacity of Dasht Abas Rural district Farmers with the rate of 0.605 had the highest Adaptive capacity and Nahr anbar Rural district with rate of 0.508 and Anaran Rural district with rate of 0.563 were placed in second and third place. The implication of this study aids policy-makers in Dehloran Township to allocated resources based on farmers vulnerability level. Furthermore, the result of this study helps policy-makers to plan for enhancement of farmer's adaptive capacities and thus lowering their vulnerability towards dust.
  Keywords: Dust, adaptive capacity, AHP, Fuzzy Logic
 • Mohsen Mohammadi * Pages 913-927
  With regard to the implementation of targeted subsidies law in the country and rising energy prices as one of the most important inputs birder, replacing current fuel sources with renewable sources is necessary in order to reduce production costs. For this purpose, in this we study to identify factors affecting the adoption of new energy resource by birder in Garmsar Township. This research based on goal is applicable and based on method was casual – relative. The population of this study was Garmsar township birders. Based on the results there was a significant relationship between perceived benefits of new technologies, perceived threat from the current situation of energy supply, provides the conditions for the use of renewable resources and willingness of farmers to use it and adoption renewable energy. Purposed model can explained 81.2% of the variance of dependent variable. Also results of path analysis showed that factor willingness with direct impact factor 0.493 was the most effective factor on the adoption of using renewable energy. The perceived advantages of modern energy technologies with impact factor of 0.324 the second, prepared of conditions with total impact factor 0.322 third and perceived threats of the current situation of energy supply and a significant factor with impact factor 0.241 are the fourth affecting factors on adoption process.
  Keywords: Fossil energy, Renewable Energy, behavior change, Birder
 • Zahra Haji Hashemi * Pages 929-941
  The main purpose of the present study was to agricultural education pathology in Payam-e-Noor University (PNU) of Shahreza Branch. Research method was qualitative and the population included four groups i.e. planning personnel, university instructors, university students and graduates in 2012-2013 academic years. The samples were 58 people including 39 students, 7 instructors, 6 planning personnel and 7 graduates. The data was gathered by semi-structured interviews. To determine the credibility and trustworthy of the questions and to achieve impartial and transferable results (transferability of data), the methods of continuous contacts of researcher to environment and the subject, the adequacy of the references, and triangulation were used. The data were analyzed based on a content analysis qualitative method. The results of the study showed that the most important difficulties and obstacles in agricultural education in PNU, Shahreza Branch were the irrelevance of teaching material to agriculture discipline and students’ need, the over-content books in comparison to other universities, ignoring practical teaching and executing methods compatible with agriculture, low level of learning, lack of laboratory and related facilities, incompatibility of test with the content of the course, ignoring frequent and continuous tests, some tests are not comprehensive. Cases such as use appropriate faculty major of Study with course and with higher levels of education and teaching experience, reform and revision of textbooks be free of mistakes content and print, correcting and revision questions and answers before holding the test and the allocations part of scores to operational tests and activities of student were some solutions to solve the mentioned difficulties and improve teaching agriculture.
  Keywords: Agricultural education, educational system, PNU, qualitative analysis