فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال بیستم شماره 2 (پیاپی 119، اردیبهشت 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/02/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احسان بخشی *، رضا کلانتری، نوشین سلیمی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  ارزش یابی عملکرد اغلب به عنوان یکی از مشکل ترین جنبه های کار مدیریت می باشد. فرآیند ارزش یابی عملکرد از ویژگی های دنیای کاری امروزی است که در ایجاد نیروی کاری موثر، مفید می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ابعاد عملکرد شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی انجام گرفت.

  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی و به صورت مقطعی و تمام شماری بود و بر روی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1394 انجام گرفت. داده ها با استفاده از دو پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک طرفه، تی مستقل و با کمک SPSS نسخه 19 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار عملکرد شغلی برابر با 9±5/52 به دست آمد. میان عملکرد شغلی با جنسیت و سطح تحصیلات رابطه معنی داری یافت شد(05/0p≤). میان ابعاد بازخورد و محیط با جنسیت و بعد حمایت با نوع استخدام رابطه معنی داری وجود داشت(05/0p≤).
  نتیجه گیری
  موفقیت و پیشرفت هر سازمان مبتنی بر عملکرد شغلی بالای کارکنان است. افزایش حقوق و مزایا و فراهم کردن محیط فیزیکی مناسب جهت بهبود عملکرد شغلی کارکنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد شغلی، مراکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشت
 • رامین حبیبی کلیبر*، ابوالفضل فرید، فرناز شبان بسیم صفحات 10-21
  زمینه و هدف
  اختلالات یادگیری از عوامل عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان است و نارساخوانی از شایع ترین این اختلالات به حساب می آید. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان بود.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل افراد مبتلا به نارساخوانی تبریز در سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه آماری، شامل 45 نفر از مراجعه کنندگان ارجاع داده شده به عنوان واجدین اختلال یادگیری خواندن و نارساخوانی، از طرف مدارس ناحیه 2 تبریز به مراکز اختلالات یادگیری بودند که به روش نمونه گیری در دسترس جهت انجام این پژوهش انتخاب شدند و سپس در گروه های آزمایشی چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی و یک گروه کنترل با تعداد مساوی هر یک از گروه ها(15 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان و آزمون تشخیص خواندن و نارساخوانی استفاده شد. سپس مداخلات آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر روی دانش آموزان اجرا گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره(مانکووا) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش آگاهی واج شناختی و آموزش چرخش ذهنی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تاثیر داشته اند(001/0>p). هم چنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری(05/0
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: آموزش چرخش ذهنی، آموزش آگاهی واج شناختی، نارساخوانی
 • سید امیر دادخواهی، علی آرش انوشیروانی*، رضا آقابزرگی صفحات 22-32
  زمینه و هدف
  رژیم غالب کنونی در درمان مولتیپل میلوما رژیم های حاوی تالیدوماید است. تالیدوماید داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی است که عارضه اصلی آن طبق بررسی های متعدد، ترومبوآمبولی بوده است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثر آسپرین و دوز پایین وارفارین در پیش گیری از ترومبوآمبولی در بیماران با ریسک متوسط ابتلا به مولتیپل میلوما است که تحت درمان رژیم های حاوی تالیدوماید هستند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کار آزمایی بالینی دوسوکور، تعداد 66 بیمار مبتلا به مالتیپل میلوما و تحت درمان با رژیم های حاوی تالیدومید با ریسک استاندارد ترومبوآمبولی که در بیمارستان خوانساری بستری بودند، پس از اخذ رضایت نامه کتبی و معیار های ورود و خروج وارد مطالعه شدند. فراوانی بروز ترومبوآمبولی در این بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  5 بیمار در گروه وارفارین و 2 بیمار در گروه آسپرین دچار ترومبوآمبولی شدند. تحلیل های مجذور کای نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود ندارد(635/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو دارو در جلوگیری از بروز ترومبوآمبولی موثر بوده و می توانند به عنوان درمان پروفیلاکتیک مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آسپرین، مالتیپل میلوما، ترومبو آمبولی، وارفارین
 • احمد راهبر، ذبیح الله قارلی پور*، شهرام ارسنگ جنگ، علی ابرازه، زهره کزازلو صفحات 33-45
  زمینه و هدف
  مصرف خودسرانه دارو یکی از بزرگ ترین مشکلات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف از جمله ایران به شمار می آید. هدف این مطالعه، تعیین منافع و موانع درک شده در خصوص مصرف خودسرانه داروها در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی بود که روی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم انجام شد. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام شد و تعداد 226 نفر از بین مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد مربوط به آگاهی از پیامدهای مصرف خودسرانه دارو، منافع و موانع درک شده و مصرف خودسرانه دارو و به کمک نرم افزارSPSS نسخه ی 20 از طریق آزمون های آماری تی مستقل وکای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  طبق یافته های این مطالعه، 3/74 درصد از زنان سابقه مصرف خودسرانه دارو داشتند که 8/43 درصد از آنان به 6 ماه گذشته مربوط بوده است. میانگین نمره آگاهی از پیامدهای مصرف خودسرانه دارو و موانع درک شده در افرادی که سابقه مصرف خودسرانه دارو داشتند به طور معنی دار بیش تر از افرادی بود که سابقه مصرف خودسرانه دارو نداشتند(05/0>p). درحالی که بین منافع درک شده با سابقه مصرف خودسرانه دارو ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد(79/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای مصرف خودسرانه دارو و وجود ارتباط بین آگاهی و موانع درک شده با مصرف خودسرانه دارو، ارائه برنامه های آموزشی لازم از طریق رسانه ها برای زنان در خصوص عوارض و پیامدهای مصرف خودسرانه دارو ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مصرف خودسرانه دارو، آگاهی، زنان
 • بررسی عفونت پاروویروس 4 در بیماران دچار هپاتیت C و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
  حسنا رستگارپویانی، سید مسعود حسینی، سید رضا محبی*، پدرام عظیم زاده، شبنم کاظمیان، مهسا سعیدی نیاسر، افسانه شریفیان، محمدرضا زالی صفحات 46-53
  زمینه و هدف
  پاروویروس 4 (PARV4) اولین بار در سال 2005 در یک معتاد تزریقی مبتلا به هپاتیتB مشاهده شد. تاکنون بیش ترین احتمال انتقال این بیماری از راه خون و در میان معتادان تزریقی مشاهده شده است. فراوانی عفونت با این ویروس در جمعیت سالم بسیار پایین است. در مطالعه حاضر، فراوانی عفونتPARV4 در میان بیماران دچار عفونت مزمن HCV در مقایسه با افراد سالم و فاکتورهای خطر مرتبط در میان این گروه ها بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در مجموع، تعداد 206 نفر شامل 103 بیمار دچار عفونت مزمن HCV و 103 فرد سالم به عنوان گروه کنترل با روش nested-PCR و هم چنین real time-PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  سطح آنزیم AST در میان افراد بیمار با میانگین 40.45+34.84 و در میان افراد کنترل با میانگین 18.58+5.9 و این میزان برای آنزیم ALT در میان افراد بیمار با میانگین 40.45+35.75 و در میان افراد کنترل با میانگین 21.50+11.35 گزارش شد. در نهایت، پس از بررسی تمامی نمونه های بیمار و کنترل، مشاهده شد که هیچ کدام از این افراد به ویروسPARV4 آلوده نیستند.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر، اولین مطالعه ای است که فراوانی عفونت با ویروس PARV4 را در گروه مبتلا به ویروس هپاتیت C در ایران مورد بررسی قرار می دهد و نتایج آن نشان می دهد که این ویروس اهمیت بالایی در جمعیت های ایرانی، حتی در افراد دچار عفونت های منتقل شونده از راه خون همانند HCV ندارد و مطالعات بیش تری در مناطق دیگر ایران و در گروه های مختلف مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت C، عفونت مزمن، پاروویریده، پاروویروس 4
 • مرتضی سلیمی آوانسر *، عبدالصالح زر صفحات 54-66
  زمینه و هدف
  شیوع چاقی در میان کودکان به صورت نگران کننده ای رو به افزایش است. چاقی با وضعیت التهاب مزمن، با نشان گر های التهابی مانند کمرین و پروتئین واکنش گر-C همراه است. از این رو، هدف از تحقیق حاضر، مقایسه ی تاثیر تمرینات استقامتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطوح کمرین و پروتئین واکنش گر-C پلاسما در کودکان چاق میرباشد.
  مواد و روش ها
  21 کودک چاق 9 تا 12 ساله(با میانگین وزن 5/2±46/61 کیلوگرم و میانگین BMI 7/1±4/31 کیلوگرم بر مترمربع) به طور تصادفی به سه گروه استقامتی، تمرین تناوبی شدید و کنترل تقسیم شدند(7n=). گروهرهای تمرینی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه به فعالیت منظم بدنی پرداختند. به منظور بررسی تفاوت های مشاهده شده بین گروه ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد(05/0p<).
  یافته ها
  در هر دو گروه تمرینی کاهش معنی داری در وزن، نمایه ی توده ی بدنی و درصد چربی نسبت به قبل از تمرینات داشته ایم. در گروه تمرین تناوبی شدید شاهد کاهش معنی دار سطوح کمرین (016/0p=) نسبت به قبل از تمرینات بوده ایم. پروتئین واکنش گر-C نیز در هر دو گروه تمرینی کاهش یافته ولی این تغییرات معنی دار نبوده است.
  نتیجه گیری
  به طور خلاصه، می توان گفت که هشت هفته تمرین تناوبی شدید نسبت به تمرین استقامتی اثر بیش تری بر کمرین و پروتئین واکنش گر-C پلاسما در کودکان چاق دارد.
  کلیدواژگان: پروتئین واکنش گر C (CRP)، تمرینات استقامتی، تمرینات تناوبی با شدت بالا، کمرین
 • داریوش مرادی فارسانی*، بابک علی کیایی، فاطمه حسین زاده صفحات 67-77
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر اندانسترون، میدازولام و متوکلوپرامید بر پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل استرابیسم و مقایسه آن با گروه شاهد بود.
  مواد و روش ها
  160 بیمار به روش تصادفی ساده به چهار گروه 40 نفره تقسیم شدند: گروه ON اندانسترون 05 /0 mg/kg ، گروه MT متوکلوپرامید 15/0mg/kg ، گروه MD میدازولام 03/0 mg/kg و گروه CT کلرور سدیم 9/0% وریدی با حجم و روش یکسان 30 دقیقه قبل از اتمام عمل دریافت نمودند. بیماران در 24 ساعت اول پس از بیهوشی از نظر تهوع، استفراغ، نیاز به داروی ضد استفراغ و دوز آن، زمان تحمل رژیم مایعات و جامدات، عوارض دارویی و میزان رضایتمندی بررسی شدند.
  یافته ها
  بروز تهوع در گروه ON به طور معنی داری از دیگر گروه ها کمتر بود(p-value = 0.001).. همچنین بروز استفراغ در گروه ON کمتر از دیگر گروه ها بود ولی معنی دار نبود(p-value=0.084). و هر دو عارضه فوق در گروه MD کمتر از MT و CT بود. نیاز به دوز اضافه داروی ضد تهوع در گروه های CT و MT بیشتر از بقیه بود(p-value = 0.001). رضایتمندی در گروه ON بیشتر از بقیه بود (p-value = 0.001).
  نتیجه گیری
  تجویز اندانسترون جهت پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل استرابیسم موثرتر و کم عارضه تر از متوکلوپرامید و میدازولام میباشد و متوکلوپرامید دارای تاثیر کمتر و عوارض بیشتری در مقایسه با دو داروی دیگر میباشد.
  کلیدواژگان: متوکلوپرامید، میدازولام، اندانسترون، تهوع و استفراغ بعد از عمل، استرابیسم
 • مرتضی مطهری راد، سید رضاعطارزاده حسینی* صفحات 78-88
  زمینه و هدف
  هدف از این پژوهش بررسی پاسخ مهم ترین عامل آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعال بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کاربردی و نیمه تجربی، 22 مرد فعال به روش نمونه گیری در دسترس و هدف دار انتخاب و به دو گروه مکمل (11 نفر) و دارونما (11 نفر) تقسیم شدند. مقادیر VEGF و اندوستاتین پایه آن ها اندازه گیری شد، سپس آزمودنی ها یک پروتکل وامانده ساز تردمیل در پیش و پس آزمون انجام دادند و بلافاصله و دو ساعت پس از پروتکل نمونه های خونی(3 سی سی) تهیه شد؛ آزمودنی ها به مدت 14 روز روزانه 1/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب ال-آرژنین و دارونما مصرف کردند؛ نتایج در سطح معنی داری (05/0p<) تحلیل شدند.
  یافته ها
  بلافاصله پس از فعالیت، مقادیر VEGF و نسبت VEGF به اندوستاتین دو گروه در مقایسه با وضعیت پایه کاهش یافت(05/0p≤) و دوساعت بعد نیز کمتر از مقادیر پایه بود(05/0p≤). اندوستاتین سرمی دو گروه نیز بلافاصله افزایش یافت(05/0p≤) و دو ساعت بعد نیز هم چنان بالاتر بود (05/0p≤). مقادیرVEGF و نسبتVEGF به اندوستاتین بلافاصله پس از فعالیت، قبل و بعد از مصرف مکمل معنی دار نبود (05/0p≥)؛ در حالی که این تغییرات در گروه مکمل دوساعت بعد افزایش یافته بود(05/0p≤). تغییرات اندوستاتین نیز بلافاصله پس از فعالیت معنی دار نبود(05/0p≥)؛ اما این تغییرات دو ساعت بعد کاهش یافته بود(05/0p≤).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مصرف کوتاه مدت مکمل ال-آرژنین احتمالا عوامل آنژیوژنیک ناشی از فعالیت را در افراد فعال تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ال-آرژنین، VEGF، اندوستاتین، مردان فعال، آنژیوژنز
 • ساناز مهدی پور، سمانه تیموری، امیدرضا تمتاجی، مژگان محمدی فر، محسن تقی زاده، سید علیرضا طلایی* صفحات 89-99
  زمینه و هدف
  درد نوروپاتیک یکی از دردهای مزمن است که بر کیفیت زندگی بیماران اثر می گذارد. اخیرا کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک با توجه به عوارض جانبی نامطلوب این داروها و تنوع در مواد موثره گیاهی افزایش یافته است. فلاونوئیدها از ترکیب های گیاهی هستند که اثر ضد دردی و ضد التهابی آن ها ثابت شده است. با توجه به مقادیر بالای ترکیب های فلاونوئیدی در پیاز قرمز، این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره پیاز قرمز بر رفتارهای درد نوروپاتی در مدل آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک(CCI) در موش های صحرایی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر، جهت ایجاد درد نوروپاتی طبق مدل CCI، از ایجاد فشار بر عصب سیاتیک موش صحرایی استفاده شد. حیوانات به 4 گروه شاهد (انجام جراحی کاذب)، جراحی CCI، دریافت کننده عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و دریافت کننده گاباپنتین با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند (n=10 سر برای هر گروه). عصاره پیاز قرمز و گاباپنتین به مدت 21 روز به صورت گاوا‍‍ژ تجویز شد. اثر ضد دردی عصاره پیاز با استفاده از تست های رفتاری هایپرآلژزیای حرارتی، آلودینیای مکانیکی و حرارتی سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انجام عمل CCI روی موش های صحرایی موجب ایجاد هایپرآلژزیا،آلودینیای مکانیکی و حرارتی می گردد. دریافت روزانه عصاره الکلی پیاز قرمز و گاباپنتین به طور معنی داری موجب افزایش زمان تاخیر در عقب کشیدن پا در هایپرآلژزیای حرارتی، افزایش آستانه پاسخ به آلودینیای مکانیکی و کاهش درصد پاسخ دهی به پاشیدن استون گردید.
  نتیجه گیری
  مصرف خوراکی عصاره پیاز قرمز علایم ناشی از درد نوروپاتیک را در موش های صحرایی مدل آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، پیاز قرمز، هایپرآلژزیا، آلودینیا، گاباپنتین، موش صحرائی
 • فرشته نادری علاف، مریم طهرانی پور*، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی صفحات 100-112
  زمینه و هدف
  ضایعات اعصاب به نورون های آلفا رسیده و سبب دژنراسیون مرکزی در نخاع می شوند. فاکتور نوروتروفیک (NT-3) موجب افزایش آکسون های میلین دار در ریشه خلفی، تمایز و بقای نورون های حسی، پاراسمپاتیک و موتونورون ها شده و از مرگ سلولی جلوگیری می کند. گیاه اسطوخودوس از خانواده نعنائیان بوده و اثرات آنتی اکسیدانی، ضد اسپاسم، مدر، ضد آسم، تب بر و آنتی اسپاسمودیک آن گزارش شده است. در این پژوهش تغییرات بیان ژن NT-3 پس از کمپرسیون عصب سیاتیک رت در حضور عصاره هیدروالکلی گیاه Lavandula officinalis بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  عصاره هیدروالکلی اسطوخودوس به روش سوکسله تهیه شد. 36 راس رت نژاد ویستار به طور تصادفی به 3 گروه کنترل، کمپرسیون و تیمار )کمپرسیون + تزریق عصاره 75 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. در گروه کنترل، عضله در محل عصب سیاتیک بدون آسیب شکافته شد. در گروه های کمپرسیون و تیمار، عصب سیاتیک پای راست تحت کمپرسیون قرار گرفت. عصاره به صورت داخل صفاقی در دو نوبت تزریق شد. در روز 28 از قطعات L4-L6 نخاع نمونه برداری شد، Total RNA استخراج و cDNA سنتز گردید و تغییرات بیان ژن NT-3 با نرم افزار SPSS و آزمون آنووا بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیان ژن NT-3 در گروه کمپرسیون نسبت به شاهد کاهش معنی دار(001/0>p) و درگروه تیمار در مقایسه با کمپرسیون افزایش معنی داری داشته است(001/0>p).
  نتیجه گیری
  افزایش معنادار بیان ژن نشان می دهد که عصاره هیدرو الکلی گیاه Lavandula officinalis با افزایش بیان ژن NT-3 موجب پیشبرد رژنراسیون نورون های آسیب دیده می شود.
  کلیدواژگان: Lavandula officinalis، تخریب، ترمیم عصب سیاتیک، ژن NT-3
|
 • Ehsan Bakhshi *, Reza Kalantari, Nooshin Salimi Pages 1-9
  Background
  Evaluation of performance is one of the hardest aspects of management responsibilities. Today, performance evaluation process is a characteristic of work world that can be useful in making workforce more effective. This study aimed to assess the job performance and its determinants in healthcare workers.
  Materials And Methods
  This cross sectional and descriptive –analytical study conducted in capitation way on all workers in healthcare centers and health houses of Islamabad-e Gharb city in 2016. Data collection tools were questionnaires of demographics and job performance of Hersey and Goldsmith. Descriptive statistics, one way ANOVA and Independent sample T-test used in order to data analysis.
  Results
  The mean and standard deviation of job performance score was 52.5± 9. There was a significant relationship between job performance with sex and education level (p
  Conclusion
  Success and progress of each organization is based on high levels of job performance in its employees. Solutions such increasing salary and providing good physical environment, can be useful to improve job performance of employees.
  Keywords: Healthcare centers, Health house, Job performance
 • Ramin Habibi Kaleybar *, Abolfazl Farid, Farnaz Shaban Besim Pages 10-21
  Background
  The problem of learning disabilities is the reason of academic backwardness of students and dyslexia is considered the most common of these disorders.Therefore, the present study aimed to investigate the comparison of the effectiveness of mental rotation and phonological awareness training on reading performance of students with dyslexia.
  Materials And Methods
  The design of the study was quasi-experimental in pre-test and post- test with control group. Statistical population composed of all dyslexic students in the city of Tabriz in 2015-2016. The sample of present research consisted of 45 students with dyslexia who were selected via available sampling and then were assigned randomly to experimental) phonological awareness and mental rotation training) and control groups(n=15 in each). To collect data, revised Wechsler intelligence scale for children and reading improvement and dyslexia test were used. Multivariate Covariance (MANCOVA) was used to analyze the data.
  Results
  Findings indicated that scores of mental rotation and phonological awareness training have a significant effect on reading performance of dyslexic students compared with control group (p0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that mental rotation and phonological awareness training are effective on accuracy, speed and comprehension of reading in students with dyslexia.
  Keywords: Dyslexia, Mental rotation training, Phonological awareness training
 • Seyed Amir Dadkhahi, Ali Arash Anoushirvani *, Reza Aghabozorgi Pages 22-32
  Background
  Most of the current regimens in the treatment of multiple myeloma include thalidomide. Thalidomide is a modulator of the immune system and according to several studies, its main complication is thromboembolism. The aim of this study is to compare the thromboemboli prophylactic effect of aspirin and low dose warfarin in standard risk multiple myeloma patients that treated with regimens containing thalidomide.
  Materials And Methods
  In this double- blind clinical trial study, sixty-six patients with multiple myeloma under treatment with thalidomide-containing regimens with standard risk for thromboembolism who were admitted to Khansari hospital, entered the study according to inclusion and exclusion criteria. The incidence of thromboembolism in these patients was evaluated.
  Results
  Five patients in the warfarin group and 2 patients in the aspirin group had thromboemboli. Chi square analyses showed no significant difference between groups (p=0.635).
  Conclusion
  The results showed that both drugs are effective in preventing thromboembolism and can be used as a prophylactic treatment.
  Keywords: Aspirin, Multiple myeloma, Thromboemboli, Warfarin
 • Ahmad Rahbar, Zabihollah Gharlipour *, Shahram Arsang Jang, Ali Ebraze, Zohre Kazazlou Pages 33-45
  Background
  Self-medication is one of the biggest problems of social, health and economic societies such as Iran. The aim of this study was to determine the benefits and barriers about self-medication among women referring to health center in Qom city.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive-analytical study carried out on women referred to health centers in Qom city- 2016. In the current study, 226 people were selected from among the health centers by multistage sampling. A standard questionnaire was used on knowledge about self-medication, perceived benefits, perceived barriers and self-medication. Data were analyzed by SPSS V.20 using independent t-test and Chi-square.
  Results
  According to the results of this study, 74.3 percent of women had a history of self-medication that 43.8 percent of them was in the past 6 months. The mean of knowledge about self-medication and perceived barriers in people with a history of self-medication was significantly higher than those who had not a history of self-medication (p
  Conclusion
  Given the high prevalence of self-medication and the relationship between knowledge and perceived barriers with self-medication, therefore, educational program is necessary for women about the effects and consequences of self-medication through the media.
  Keywords: Knowledge, Self-medication, Women
 • Study of Parvovirus 4 Infection in HCV Infected Patients and Healthy Individuals Referred to Taleghani Hospital, Tehran
  Hosna Rastegarpouyani, Seyed Masoud Hosseini, Seyed Reza Mohebbi *, Pedram Azimzadeh, Shabnam Kazemian, Mahsa Saeedi Niasar, Afsaneh Sharifian, Mohammad Reza Zali Pages 46-53
  Background
  Parvovirus 4 (PARV4) was first discovered in 2005, in a hepatitis B virus–infected injecting drug user (IDU). To date, the best evidence about PARV4 transmission is parenteral roots and comes from IDU individuals. It seems that the prevalence of the virus in the normal population is very low. In this study, we investigated the prevalence of PARV4 virus among patients with chronic HCV infection compared with healthy controls and related risk factors among these groups.
  Materials And Methods
  A total of 206 patients, including 103 patients with chronic HCV infection and 103 healthy controls, were studied by use of nested-PCR and also real-time PCR techniques.
  Results
  AST enzyme levels with a mean of 40.45.84 and 18.58.9 in patients and healthy group respectively and the amount of enzyme ALT among patients with a mean of 40.45.75 and 21.50.35 in patients and healthy group respectively, were reported. Finally, after screening all DNA samples from patients and controls, we discovered that none of these people are infected with the PARV4 virus.
  Conclusion
  This study is the first to investigate the occurrence of PARV4 among HCV patients in Iran. The results show that, the virus is not important in Iranian population, even in patients with blood born infections such as HCV and further studies in other areas and various groups are required.
  Keywords: Chronic infection_Hepatitis C virus_Parvoviridae_Parvovirus 4
 • Morteza Salimi Avansar *, Abdolsaleh Zar Pages 54-66
  Background
  The prevalence of obesity among children is alarmingly rising. Obesity in a chronical inflammatory condition accompanies with inflammatory markers such as Chemerin and CRP; therefore, the aim of this following study is to compare the affection of Endurance & High Intensity Interval Trainings on levels of Chemerin & Protein of C-reactive plasma in obese children.
  Materials And Methods
  This experimentation included 21 obese children (average weight 61.46±2.5 kg and BMI 7.1±4.31) aging 9-12 years old who were randomly divided into three groups of endurance, HIIT and control (n=7). The training groups performed regular exercises for 8 weeks long (3 sessions in every week). The differences between groups were evaluated using covariance analysis. (p
  Results
  In both training groups, there was a more significant decrease in weight, BMI and body fat percentage than there was before workouts. In HIIT group, we witnessed a significant reduction in level of Chemerin (p=0.016) than before. CRP level was also decreased in both groups, but the changes were not significant.
  Conclusion
  In summary, 8 weeks of HIIT exercises compared to endurance trainings have greater effect on Chemerin and CRP levels in obese children.
  Keywords: Chemerin, C-reactive Plasma (CRP), Endurance training, High intensity interval training
 • Darioush Moradi Farsani *, Babak Alikiaei, Fatemeh Hoseinzadeh Pages 67-77
  Background
  The aim of this study was to compare the efficacy of ondansetron, Midazolam and metoclopramide with placebo in preventing PONV following strabismus surgery.
  Material and
  Methods
  160 patients were allocated with simple randomization in 4 groups of 40: group ON received Ondansetrone 0.05mg/kg, MT group received Metoclopramide 0.15mg/kg, MD group received Midazolam 0.03mg/kg intravenously and group CT received the solution of NaCl 0.9% as placebo infused with the same volume and the same manner 30 minutes before the end of surgery. The patients were evaluated for nausea, vomiting, need and dosage of anti-emetic drugs, time of liquid and solid diet tolerance, drug complications and satisfaction score for the initial 24 hours after anesthesia.
  Results
  The frequency of nausea (p-value = 0.0010.05) was lower in ON group and both of these complications were lower in MD group compared with MT and CT group. Use of rescue antiemetic was higher in MT and CT group (p-value = 0.001
  Conclusion
  Prophylactic use of Ondansetron is more effective with fewer side effects than Metoclopramide and Midazolam in the prevention of PONV following strabismus surgery. Furthermore, metoclopramide was less effective and was associated with more adverse effects.
  Keywords: Metoclopramide, Midazolam, Ondansetrone, Ponv, Strabismus
 • Morteza Motahari Rad, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini * Pages 78-88
  Background
  The aim of this study was to investigate the response of the most important angiogenic and angiostatic factors to a session activity before and after a period of L-Arginine supplementation in active men.
  Materials And Methods
  In this practical and semi experimental study, 22 active men were selected by convenience sampling method and they were randomly assigned into supplement (n=11) and placebo (n=11) groups. Baseline levels of VEGF and endostatin were measured, then subjects participated an exhaustive treadmill protocol in pre-test and post-test. Immediately and two hours after the protocol, 3 cc blood samples were prepared. The subjects used daily 0.1 g.kg-1 respectively taking l-arginine and placebo for 14 days. The results were analyzed at the significant level (p
  Results
  Immediately after exercise, the levels of VEGF and VEGF to endostatin ratio were significantly decreased in both groups compared to baseline (p≤0.05), and two hours later this change were lower than the baseline value (p≤0.05). The levels of endostatin immediately after exercise were significantly increased in both groups compared to baseline (p≤0.05) and two hours later this change were lower than the baseline value (p≤0.05). Before and after L-Arginine supplementation, the levels, of VEGF and VEGF to endostatin ratio immediately after exercise were not significant(p≥0.05). while this change in the supplementation group were significantly increased two hours after exercise (p≤0.05). There was no significant change in the levels of endostatin between two groups immediately after exercise (p≥0.05); however, these changes were significantly decreased two hours after exercise (p≤0.05).
  Conclusion
  It seems that short-term L-arginine supplementation probably stimulate angiogenesis factors in response to exercise in active men.
  Keywords: Active men, Angiogenesis, Endostatin, L-arginine, VEGF
 • Sanaz Mahdipour, Samaneh Teimouri, Omid Reza Tamtaji, Mojgan Mohammadifar, Mohsen Taghizadeh, Sayyed Alireza Talaei * Pages 89-99
  Background
  Neuropathic pain is a chronic pain that affects on the patient’s quality of life. Use of herbal instead of synthetic drugs recently has been increased due to side effects of synthetic drugs and herbal effective components. Flavonoids are herbal compounds that have analgesic and anti-inflammatory effects. Because Allium cepa L. has a great amount of flavonoids, this study has been designed to evaluate analgesic effects of alcoholic extract of Allium cepa L. on neuropathic pain behavior in chronic constriction injury model in rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, neuropathic pain induced by chronic constriction injury (CCI model) in Rats. Animals were randomly divided into 4 groups (n=10 for each): Sham, CCI model, receiving red onion hydroalcoholic extract at a dose of 100 mg/kg and a group receiving gabapentin (100 mg/kg). Red onion extract and gabapentin were administered by gavage for 21 days. Using thermal hyperalgesia, mechanical and thermal allodynia tests, the analgesic effects of extract have been measured.
  Results
  Findings of this study revealed that CCI surgery on rats induced hyperalgesia, mechanical and thermal allodynia. Daily intakes of alcoholic extract of red onion and gabapentin significantly increase the paw withdrawal latency; increase the threshold to mechanical allodynia and decrease in response to acetone.
  Conclusion
  Oral use of alcoholic extract of Allium cepa L. reduces neuropathic pain behavior in CCI model in rats.
  Keywords: Allium cepa L., Allodynia, Gabapentin, Hyperalgesia, Neuropathic pain, Rats
 • Fereshteh Naderi Allaf, Maryam Tehranipour *, Khadijeh Nejad Shahrokh Abadi Pages 100-112
  Background
  Retrograde transport to the alpha motoneurons causes spinal degeneration. The neurotrophic factor (NT3) increases the number of myelinated axons in the dorsal root, leads to differentiation and survival of sensory neurons, parasympathetic motoneurons and prevents cell death. Lavender is a plant in the family Lamiaceae which is reported to have antioxidant, antispasmodic, diuretic, anti-asthmatic, refrigerant, and antipyretic effects. This study examined NT3 gene expression changes after sciatic nerve compression in rats, in the presence of Lavandula officinalis extract.
  Materials And Methods
  Lavender Soxhlet hydroalcoholic extraction was prepared. 36 male Wistar rats were randomly divided into 3 groups including control, compression and treatment (compression group hydroalcoholic extract of Lavender injections 75mg/kg) groups. In controls the muscle was opened without damage to gain access to the sciatic nerve. In compression and treatment groups, the sciatic nerve (right leg) was compressed. The extract was injected intraperitoneally in two occasions. A biopsy was taken from the spinal cord segments L4-L6 on day 28, total RNA was extracted and cDNA was synthesized and NT3 gene expression changes were analyzed by ANOVA test by using SPSS software.
  Results
  The results showed that NT3 gene expression had a significant reduction in compression group compared to the control group (p
  Conclusion
  A significant increase in gene expression shows that Lavandula officinalis hydroalcoholic extract improves nerve regeneration via NT3 gene expression.
  Keywords: Compression, Lavandula officinalis, NT3 gene, Sciatic nerve regeneration