فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال پانزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1395)
 • سال پانزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهادر حاجی محمدی، علی دهقانی، مرتضی جواد زاده *، نبی شریعتی فر، هنگامه زندی، حسن مظفری خسروی، گیلدا اسلامی صفحات 1-9
  مقدمه
  عسل ماده غذایی بسیار غنی و انرژی بخش حاصل از شهد گیاهان توسط زنبور عسل است. در عسل احتمال وجود میکروارگانیسم ها به شکل اسپور وجود دارد. یکی از این میکروارگانیسم های خطرساز باکتری کلستریدیوم بوتولینوم است که توانایی بروز بوتولیسم به ویژه در نوزادان را دارد. این مطالعه به منظور بررسی میزان شیوع آلودگی عسل های تولیدی مناطق مختلف ایران به اسپور کلستریدیوم بوتولینوم و کپک و مخمر صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1392 بر روی تعداد 130 نمونه عسل، تهیه شده از زنبورستان های کشور انجام گرفت. فراوانی اسپور کلستریدیوم بوتولینوم در عسل های ایران با استفاده از شوک حرارتی و محیط کشت گوشت پخته شده گرمخانه گذاری به مدت 10 روز در دمای 35 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس PTCC:1766 به عنوان نمونه ی کنترل مثبت استفاده شد. آزمون شمارش کپک و مخمر نیز طبق استاندارد ملی ایران انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اسپور کلستریدیوم بوتولینوم در هیچ یک از نمونه های مورد مطالعه حضور نداشت. آلودگی به کپک و مخمر در 34 نمونه (67/26%) بالاتر از حد مجاز استاندارد بود. استان کردستان با 6/66% آلودگی بالاتر از حد مجاز، بیشترین آلودگی و مازندران با دامنه آلودگیCFU/g 55-33 کمترین میزان آلودگی به کپک و مخمر دارا بودند.
  نتیجه گیری
  عسل های ایران در مقطع زمانی مورد مطالعه از نظر اسپور کلستریدیوم بوتولینوم ایمن بوده اما آلودگی به کپک و مخمر در عسل های مناطق غرب کشور بیشتر و شمال کشور کمترین میزان را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: عسل، کلستریدیوم بوتولینوم، قارچ، ایمنی مواد غذایی
 • حسین محسنی پویا *، دکتر داود شجاعی زاده، سیما اسماعیلی شهمیرزادی، اعظم سیفی ماکرانی صفحات 10-22
  مقدمه
  بیماری های قلبی – عروقی از علل اصلی مرگ و میر در جهان می باشند. با توجه به تغییر شیوه زندگی، بسیاری از عوامل خطر بیماریهای قلبی– عروقی از دورانهای کودکی و نوجوانی آغاز می شود، بنابراین این مطالعه با هدف سنجش اثر بخشی مداخله آموزشی مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از بیماریهای قلبی- عروقی طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد می باشد که بر روی 180نفراز دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرساری در سال1393 انجام گرفت که به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه90 نفره مداخله و مقایسه تقسیم شدند. سپس قبل از مداخله و 6 ماه بعد ار مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو بخشی اطلاعات دموگرافیک وابزار سنجش پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و توسط آزمون تکرار مشاهدات، تی تست مستقل،کای اسکوئر انجام گرفت. در این مطالعه سطح معنی داری آزمون 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مداخله آموزشی نشان داد که قبل از اجرای مداخله آموزشی اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مداخله و مقایسه از نظرسازه های مدل اعتقاد بهداشتی وجود نداشت(005/0p>). در گروه مداخله اختلاف میانگین نمرات آگاهی درک شده(001/0p<)، حساسیت درک شده(001/0p<)، شدت درک شده(001/0p<)،منافع (001/0p<) و موانع درک شده (002/0p=)، خودکار آمدی (001/0p<) قبل و 6 بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود به گونه ای که بعد از اجرای مداخله میانگین نمرات سازه های مدل اعتقاد بهداشتی افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد این مدل می تواند موانع ادراکی را تا حدودی از بین ببرد، بعلاوه حساسیت ، شدت و منافع موضوع را پر رنگ نماید و نهایتا خودکارآمدی دانش آموزان را درزمینه پیشگیری از بیماری قلبی عروقی ارتقاء دهد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، بیماری قلبی عروقی، مداخله آموزشی، دانش آموزان
 • زهرا بحرالعلومی، علی اصغر سلیمانی، هنگامه زندی، فریبا دستجردی، محمد رشیدی، سمانه عاقلی نژاد * صفحات 23-34
  مقدمه
  پوسیدگی زودرس دوران کودکی یکی از شایعترین مشکلات کودکان است که در 3-45درصد جمعیت پیش دبستانی جهان مشاهده میشود.عوامل میکروبیال یکی از چهار جز اصلی (زمان، میکرو ارگانیسم، رژیم غذایی و میزبان)برای ایجاد پوسیدگی هستند.استرپتوکوک های موتانس از مهم ترین میکرو ارگانیسم های پوسیدگی زا هستند هدف از این مطالعه تعیین میزان کلنی های استرپتوکوک موتانس در بزاق کودکان با پوسیدگی زودرس دوران کودکی و مقایسه آن با میزان کلنی های استرپتوکوک موتانس در بزاق کودکان بدون پوسیدگی و همچنین بررسی اثر عوامل محیطی روی تعداد این کلنی ها می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه میزان کلنی استرپتوکوک موتانس 76 کودک 3-5 ساله در دو گروه با پوسیدگی زودرس دوران کودکی و بدون پوسیدگی بررسی شده است. جمع آوری بزاق به روش غیر تحریکی و کشت آن روی محیط کشت اختصاصی استرپتوکوک موتانس انجام شد.پس از شمارش کلنی ها داده ها با استفاده از تست های آماری Chi-Square، و spearman و Kruskal– Wallis، Mann– Whitney تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  اختلاف تعداد کلنی در گروه های مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار و در کودکان بدون پوسیدگی کمتر از گروه دیگر بود (001/0p<). تفاوت تعداد کلنی ها در گروه های مورد مطالعه بر حسب سن، جنس،وزن، نمایه توده بدنی (BMI)، تحصیلات پدر و مادر تفاوت معنی داری نشان نمیدهد ولی تعداد دفعات مصرف مواد قندی، روش تغذیه (شیشه شیر یا شیر مادر) شیر دهی شبانه باعث اختلاف معنی دار در تعداد کلنی ها شد(019/0p = ).
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر تفاوت معنی داری از لحاظ میزان کلنی های استرپتوکوک موتانس بین دو گروه مشاهده شد.رابطه تعداد دفعات مصرف مواد قندی و روش تغذیه با میزان کلنی ها معنی دار بود.میکرو ارگانیسم هاهنوز مهم ترین عامل در بروز پوسیدگی هستند ولی الگوی تغذیه و دفعات مصرف مواد قندی هم نقش بسزایی ایفا میکند. همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد میزان تحصیلات والدین نقشی در کاهش پوسیدگی نداشته که باید به این موضوع توجه ویژه ای داشت.
  کلیدواژگان: پوسیدگی، استرپتوکوک موتانس، سنین پیش از مدرسه، شمارش کلنی
 • مریم میرزاباقری، سید ابوالقاسم میرحسینی *، محمدتقی قانعیان صفحات 35-46
  مقدمه
  استفاده صحیح و کارا از منابع مختلف انرژی و منابع طبیعی لازمه دستیابی به رشد اقتصادی در راستای توسعه پایدار است. بر این اساس اهمیت حفظ و حراست از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات منفی فعالیت های صنعتی و اقتصادی بیش از پیش برای دولت ها مشهود می باشد. بدین منظور مطالعه ای تحت عنوان « بررسی دیدگاه خبرگان مالیاتی و محیط زیستی شهر یزد در خصوص برقراری نظام مالیات سبز وکاهش آلودگی های زیست محیطی» صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی و توسط 126 نفر از خبرگان مالیاتی و محیط زیستی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. اطلاعات استخراج شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون t - student مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به اینکه هر سه آماره بدست آمده از آزمونt برای آلودگی هوا، آب و خاک از مقدار بحرانی جدول در سطح آلفای 5 درصد (645/1= 05/0z ) بزرگتر می باشد، طبق نظر کارشناسان با اطمینان 95% می توان بیان کرد که برقراری نظام مالیات سبز می تواند موجب کاهش هر سه نوع آلودگی زیست محیطی هوا، آب و خاک گردد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، استقرار نظام مالیات سبز می تواند از طریق کاهش انواع آلودگی های زیست محیطی در ارتقاء سطح سلامت، رفاه اجتماعی و وضعیت اقتصادی جامعه نقش بسزایی داشته باشد. لازم بذکر است عوامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده بنزین، مواد شوینده، سموم و آفت کش ها بر خلاف سایر عوامل نمی تواند کاهش آلودگی زیست محیطی را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: حسابداری محیط زیست، آلودگی های زیست محیطی، مالیات سبز، شهر یزد
 • میلاد شفیعی، محمد حسین غفوری، محمد عرب، فاطمه ابویی، سارا فروتن، محمد شفیعی * صفحات 46-60
  مقدمه
  در فرآیند اندازه گیری کیفیت، نیاز به یک ابزار موثر در شناسایی و اولویت بندی معیارهای مربوط به ارزیابی کیفیت خدمات، محسوس است. تعیین جذابیت با استفاده از تکنیک مبتنی بر طبقه بندی (مک بث) که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد؛ می تواند در امر پیچیده سنجش کیفیت خدمات، پژوهشگران را یاری نماید.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی است که شامل سه مرحله اصلی می باشد. مرحله اول استخراج شاخص های سنجش کیفیت با استفاده از مطالعه مروری جامع واخذ نظرات خبرگان نظام سلامت، مرحله دوم وزن دهی به شاخص ها و مرحله نهایی رتبه بندی بخش های بستری یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از تکنیک مک بث و با نمونه ای 300 نفری از بیماران بستری بود.
  یافته ها
  هشت حیطه اصلی (پاسخگویی، ایمنی و مدیریت بحران، ملموسات، توجه به بیمار، ارتباطات سلامت، شایستگی و حرفه ای بودن، دسترسی، اعتبار و تضمین) برای سنجش کیفیت گزینش شد که شایستگی دارای بیشترین و دسترسی دارای کمترین وزن بودند. همچنین بخش داخلی دارای بالاترین و بخش اورولوژی دارای کمترین کیفیت خدمات غیر بالینی بودند.
  نتیجه گیری
  استفاده از تکنیک های ارزیابی مناسب که تفاوت در کیفیت خدمات بخش ها و بیمارستان های مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه کرده و ضمن تعیین نقاط قوت و ضعف این بخش ها و بیمارستان ها در ابعاد مختلف به آن ها در بهبود خدمات خود یاری دهد، یکی از نیازهای اساسی واحد های ارزیابی کیفیت مستقر در بیمارستان ها، دانشگاه ها و وزارت بهداشت می باشد.
  کلیدواژگان: مکبث، کیفیت خدمات، بخش های بستری بیمارستان
 • محمد منتظری، سیدرحمان مهروکیلی * صفحات 61-70
  مقدمه
  توانمندسازی به علت توجه کافی به مراتب نیاز کارکنان، به منظور دستیابی به رشد بیشتر و در نتیجه تاثیر آن بر بهره وری و کارایی سازمان، مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش تبیین جایگاه و نقش الگو های ذهنی و تعیین رابطه آن با توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است.
  روش بررسی
  روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 51گویه، 36 گویه مربوط به الگو های ذهنی برگرفته از پرسشنامه دانایی فرد وهمکاران(3) با ابعادهدف گرایی،وحدت گرایی،برنامه گرایی، ثبات گرایی، تعادل گرایی وعملکرد گرایی و 15 گویه مربوط به توانمند سازی کارکنان به وسیله پرسشنامه اسپریتزر و میشرابا ابعاد ویژگیهای شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری، معنی دار بودن و اعتماد، استفاده شده است. پایایی و روایی پرسشنامه ها مورد سنجش قرار گرفت و تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار 19SPSS انجام پذیرفت.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که بین الگوهای های ذهنی کارکنان و توانمند سازی آنها در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های هدف گرایی، وحدت گرایی، برنامه گرایی، تعادل گرایی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یزد رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین دو مولفه ثبات گرایی و عملکرد گرایی کارکنان وتوانمندسازی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به موضوع تحقیق و وجود رابطه معنادار و مثبت بین چهار مولفه الگوهای ذهنی کارکنان و توانمندسازی آنها در دانشگاه علوم پزشکی، مدیران سازمان می توانند با تقویت الگوهای ذهنی کارکنان، باعث بهبود توانمندسازی کارکنان شوند.
  کلیدواژگان: الگوهای ذهنی، توانمندسازی، تعادل گرایی، شایستگی، دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • غلامعلی نیکپور *، علیرضا همایونی، معصومه ملایی شمع جاران صفحات 71-79
  مقدمه
  آنچه احساس مداومت و پیوستگی در ما ایجاد میکند حافظه است و دیدگاه خاصی که هرکس درباره خود دارد به همین حافظه بستگی دارد. در بین دیدگاهها مختلف روانشناسی، فقط روانشناسی شناختی به بررسی و شناخت حافظه پرداخته است. بنظر می رسد حالتهای روحی و روانی برروی حافظه اثر دارد و سوگیری حافظه به سمتهای خاص را منجر میشود. یافته های پژوهشی، در بیماران اسکیزوفرن تحریف های فضایی وجود دارد که این مطلب با نشانه های اصلی بیماران اسکیزوفرن یعنی اختلال در افکار این بیماران همسو است و سوگیری نقش اساسی در ایجاد و پردازش اطلاعات هماهنگ با افکار در بیماران اسکیزو فرن و افراد عادی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اینگونه سوگیری های حافظه در جهت گزینی به محرکهای خوشایند، ناخوشایند و خنثی می باشد.
  روش بررسی
  اطلاعات استفاده شده در مطالعه حاضر مربوط به واکنشهای بیماران اسکیزوفرن، وابسته های زیست شناختی و افراد عادی به ماده های خوشایند، ناخوشایند و خنثی آزمون ویلیامز میباشد. این داده ها پس از جمع آوری، ابتدا میانگین، واریانس و انحراف استاندارد آن محاسبه گردید و سپس بوسیله ازمون تحلیل واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در واکنش به محرکهای خوشایند، ناخوشایند و خنثی ازمون ویلیامز بین دو میانگین بیماران وافراد عادی نسبت به محرکهای خوشایند تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی افراد عادی محرکهای خوشایند رابیشتر ازبیماران اسکیزوفرنی جهت گزینی نمودند.همچنین افراد عادی محرکهای خنثی را با اندکی تفاوت بیشتر از بیماران اسکیزوفرن انتخاب کردند. تنهادر محرکهای ناخوشایند بین افراد عادی و بیماران اسکیزوفرن تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  توانایی وانسجام فکری افراد منجر به عملکرد خوب فکری میشود و منجر به این می شود تاحتی افراد همه خاطرات من الجمله خاطرات ناخوشایند رابا جزییات بیشتری بیاد اورند بر همین اساس بنظرمی رسد جهت گزینی حافظه، به سمت حالات روانشناختی حاکم بر فرد می باشد.
  کلیدواژگان: سوگیری حافظه رویدادی، اسکیزوفرنی، وابسته زیست شناختی، افراد عادی
 • علی حکیم زاده اردکانی، ابوالقاسم عاصی مذنب *، محمد حسن گرامی صفحات 80-89
  مقدمه
  با توجه به مطالعات محدود در زمینه مداخلات آموزشی و تاثیر آن بر مسئولیت پذیری، این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش معناگرایی اسلامی بر مسئولیت پذیری دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع مداخله ای با طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه کنترل انجام گرفت. با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 95-94 وارد تحقیق شده و بصورت تصادفی به دو گروه آزمون (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مسئولیت پذیری دانشجویان بود که پیش از اجرای آموزش به عنوان پیش آزمون برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. دوره آموزشی معنا گرایی اسلامی بر اساس قرآن وتفاسیر مربوطه تهیه گردیده و به مدت 8 جلسه دو ساعته برای گروه آزمایش اجرا گردید. در نهایت پس آزمون برای هر دو گروه انجام و داده ها با استفاده از روش های آمار استنباطی، آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله بین میانگین نمرات مسئولیت پذیری گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی بعد از انجام مداخله تفاوت معنی داری دیده شد. به عبارت دیگر آموزش معناگرایی اسلامی موجب افزایش مسئولیت پذیری در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گردیده است( اثر همپراش 002/ = p، گروه 005/ = p).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه در این مطالعه، آموزش معناگرایی اسلامی منجر به ارتقاء مسئولیت پذیری دانشجویان گردید لذا بنظر می رسد این نوع آموزش می تواند یکی از راههای ارتقای عزت نفس و بالطبع افزایش مسئولیت پذیری در قشر دانشجو باشد.
  کلیدواژگان: معناگرایی اسلامی، مسئولیت پذیری، دانشجویان
 • حمیده شکاری، ناصر محمدی احمد آبادی، مرضیه دهقانی، محمد افخمی عقدا * صفحات 90-106
  مقدمه
  فقدان تعلق خاطر کاری در بین پرستاران اثرات سوئی روی بهداشت و سلامت جامعه دارد. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر این متغیر و تلاش در جهت بهبود آن ضرورت می یابد. یکی از عوامل موثر بر تعلق خاطر کاری می تواند سلامت سازمانی بیمارستان باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر تعلق خاطر کاری پرستاران است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر زمانی مقطعی است که در شش ماهه اول سال 1394 انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی شهر یزد می باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 152 تعیین شد. برای سنجش متغیر ها و بررسی رابطه آنها از دو پرسش نامه سلامت سازمانی نامه لایدن و کینگل (2000) و پرسش نامه تعلق خاطر کاری شافلی و همکاران (2002) استفاده شد. برای سنجش روایی پرسش نامه ها از روش روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی و برای سنجش پایایی، از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده گردید. اطلاعات بدست آمده از پرسش نامه ها از طریق نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که سلامت سازمانی و همه ابعاد یازده گانه آن بر تعلق خاط کاری پرستاران تاثیر مثبت و معنا دار دارد. از میان یازده بعد سلامت سازمانی، سه بعد ارتباطات، انسجام هدف و مشارکت سلامت سازمانی بیشترین اثر مستقیم را بر تعلق خاطر کاری پرستاران دارد.
  نتیجه گیری
  با ارتقاء شاخص های سلامت سازمانی در بیمارستان، می توان تعلق خاطر کاری پرستاران را افزایش داد. با توجه به بالا بودن تاثیر سه بعد ارتباطات، انسجام هدف و مشارکت بر تعلق خاطر کاری پرستاران، پیشنهاد می شود مدیران مجموعه با سرمایه گذاری روی این سه بعد، تعلق خاطر کاری پرستاران را در بیمارستان افزایش دهند.
  کلیدواژگان: رفتار رویگردانی، بیماران بستری، کیفیت خدمات بیمارستان
 • سید عبدالحسین موسوی ریگی، محمدامین بهرامی *، راضیه منتظرالفرج، عارفه دهقانی تفتی، مژده دراهکی، امید براتی صفحات 107-119
  مقدمه
  در اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه، بیمارستان به عنوان یک سازمان بسیار هزینه بر محسوب می شود . طرح تحول نظام سلامت را با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان ها از اردیبهشت ماه سال 93 اجرا شد. در این پژوهش تلاش شد برخی شاخص های عملکردی بیمارستان های منتخب استان بوشهر قبل و بعد از اجرای طرح مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد.
  روش بررسی
  این پژوهش از مطالعات توصیفی- مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها، شاخص های عملکردی بیمارستان است. جمعیت مورد مطالعه 4 بیمارستان بالای 100 تخت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است. جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EXCEL 2013 است. شاخص ها مورد تایید و روایی و پایایی آن قبلا تایید شده است.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که طرح تحول سلامت بر شاخص درصد اشغال تخت و متوسط اقامت روند افزایشی داشته است، شاخص نسبت گردش تخت و وقفه در گردش تخت نیز با تغییرات ناچیزی روبه بهبود بوده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شاخص های مورد بررسی در اغلب بیمارستان ها، بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت وضعیت بهتری نسبت به قبل از آن داشته اند و نیز با توجه به اینکه طرح تحول نظام سلامت به تازگی اجرا شده و درمرحله ارزیابی و اصلاح می باشد لذا به نظر می رسد تداوم، ارزشیابی و اصلاح مستمر این طرح می تواند به بهبود شاخص های عملکردی بیمارستان ها بیا نجامد.
  کلیدواژگان: شاخص عملکرد، تخت، بیمارستان، طرح تحول نظام سلامت
 • ندا ملاخلیلی میبدی، محمد امین محمدی فر * صفحات 120-134
  مقدمه
  پرتودهی، یک تیمار فیزیکی است که طی آن به منظور بهبود ایمنی و کیفیت، محصول را در معرض پرتوهای یونیزان نظیر پرتوهای گاما و ایکس قرار می دهند. هیدروکلوئیدها، ترکیباتی هستند که به منظور بهبود ویژگی های بافتی در صنایع غذایی اهمیت زیادی دارند. عملکرد هیدروکلوئیدها به ویژگی هایی ساختاری این ترکیبات بستگی دارد. قرار گیری در معرض پرتو، ممکن است ویژگی های ساختاری و عملکردی ترکیبات در معرض را دچار تغییراتی کند. با توجه به اهمیت پرتودهی برای سالم سازی هیدروکلوئیدها در کاربردهای غذایی هدف از این مطالعه بررسی اثر پرتودهی در دوز های مختلف بر ویژگی های عملکردی صمغ کتیرا در کاربرد های غذایی است.
  روش بررسی
  اثر پرتودهی بر ویژگی های رئولوژیکی، پارامترهای توصیف کننده اندازه ذرات، پتانسیل زتا و کشش سطحی پراکنش5/0% وزنی- وزنی صمغ کتیرای پرتو دیده در دوز های مختلف ( صفر، 75/0، 3، 5 کیلوگری) بررسی شد. به منظور بررسی اثر پرتودهی بر ویژگی های رئولوژیکی از رئومتر استفاده شد. اثر پرتودهی بر توزیع اندازه ذرات، پتانسیل زتا و کشش سطحی پراکنش به ترتیب با استفاده از پارتیکل سایزر، زتا سایزر و تنسیومتر تعیین شد. کلیه آزمون ها در سه بار تکرار انجام شد. جهت بررسی تاثیر هر یک از فاکتورها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام گرفت.
  یافته ها
  پرتودهی، ویژگی های رئولوژیکی و اندازه ذرات پراکنش محتوی صمغ کتیرا را تغییر می دهد، پتانسیل زتا تحت تاثیر پرتودهی در میزان دوز 75/0 کیلوگری افزایش اما ادامه پرتودهی در دوز های بالاتر منجر به کاهش آن می شود. کشش سطحی پراکنش تحت تاثیر پرتودهی تغییر نمی کند. نتایج حاصل از پارامترهای مورد مطالعه نشان داد، پرتودهی با تغییر ساختار بر عملکرد آن اثر می گذارد. میزان این تغییرات به دوز پرتودهی بستگی دارد.
  نتیجه گیری
  پرتودهی صمغ کتیرا، با تاثیر بر ساختار در مواردی ممکن است منجر به بهبود عملکرد شود.
  کلیدواژگان: پرتو دهی، صمغ کتیرا، ویژگی های عملکردی
 • حسین شجاعی فر، عباس یزدان پناه *، شقایق وحدت صفحات 135-144
  مقدمه
  بیماری کم کاری تیروئید نوزادان از علل مهم و قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی محسوب می شود و با انجام غربالگری نوزادان در اولین روزهای زندگی شانس تشخیص زودرس بیماری و پیشگیری از کاهش ضریب هوشی فراهم می گردد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع هیپوتیروئیدی و برخی عوامل موثر برآن انجام گردید تا راهنمایی برای برنامه ریزان و مدیران عرصه بهداشت و درمان باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی–تحلیلی، بر روی 51938 نوزاد زنده متولد شده در استان یزد از فروردین ماه 1393 تا پایان سال 1394 به صورت سرشماری انجام گردید. TSH نمونه خون پاشنه پای نوزادان بر روی کاغذ در آزمایشگاه مرجع استان به روش الیزا اندازه گیری شد . برای نوزادان 7-3 روزه و 8 روزه و بیشتر به ترتیب میزان TSH کمتر از 5 و 4 میلی مول بر لیتر در گروه سالم و سایر نتایج در گروه مشکوک قرار گرفته و تا تشخیص نهایی پیگیری شدند. سن، جنس، ملیت، تاریخ و وزن هنگام تولد نوزاد و نیز سن، نوع زایمان مادر و نسبت فامیلی والدین با پرسشنامه جمع آوری گردید. برای اهداف توصیفی از میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد و برای اهداف تحلیلی از آزمون کای اسکوئر با استفاده از نرم افزار Epi Info استفاده گردید. سطح معنی داری در تمام موارد کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از 51938 نوزاد متولد استان یزد 1/51 % پسران بوده و 9/95% نوزادان بررسی شده ایرانی و بقیه غیر ایرانی بود ه اند . 5/93 % متولدین در شهرها ساکن بوده و 1/26 % والدین با یکدیگر نسبت فامیلی دارند . 7/6 درصد نوزادان در هنگام تولد وزن زیر 2500 گرم داشتند . مادران 29-20 سال با 4/58 % بیشترین گروه مادران را به خود اختصاص داده و 7/45% نوزادان با سزارین به دنیا آمده اند. شیوع هیپوتیروئیدی نوزادی برابر با 4/3 در هزار تولد زنده بوده است که فراوانی ابتلا با وزن هنگام تولد ؛ روش زایمان و شهرستان محل سکونت ارتباط معنی دار آماری داشته و با فصل تولد، سن مادر، ملیت و جنس ارتباط نداشته است .
  نتیجه گیری
  شیوع بالای ابتلا ضرورت توجه بیشترین محققین و مدیران نظام سلامت برای تعیین علل ابتلا بیماری در نوزادان به تفکیک نوع گذرا و دایمی و نیز بررسی کیفیت اجرای برنامه غربالگری و بازنگری احتمالی در فرایند اجرا را می طلبد.
  کلیدواژگان: هیپوتیروییدی نوزادی، شیوع، غربالگری، ایران
|
 • Bahador Hajimohammadi, Ali Dehghani, Morteza Javadzadeh *, Henghameh Zandi, Hassan Mozaffari Khosravi, Ghilda Eslami Pages 1-9
  Introduction
  Microorganisms may be present in the form of spores, in honey. One of these dangerous organisms is the bacterium Clostridium botulinium spores which are capable induced botulism particularly in infants. The aim of this study was to determine the prevalence of Cl. botulinum spores in honey produced in different regions of Iran.
  Method
  This cross-sectional study was performed in 2013. A total of 130 honey samples were collected and analyzed for Cl. botulinium spore. Samples were chosen randomly from the apiary of Iran. The samples were examined according to Iranian standard. In laboratory, honey samples were investigated using thermal shock and they located in cooked meat medium and incubated for 10 days at 35°C. The bacterium spores of Clostridium perfringens (PTCC: 1766) was used as a positive control sample.
  Results
  The Results showed that Cl. botulinum spore was not detected in any of examined samples. Thirty four samples (26.67%) had mold and yeast contamination higher than the Iranian standard limit. Samples from Kurdestan province had high contamination (66.6%) and it was higher than other regions. Honey samples from Mazanderan province had the lowest prevalence of mold and yeast with ranged from 30 to 55 CFU/g.
  Conclusion
  Overall, the contamination of honey with Cl. botulinum spores in examined samples was zero and so they are safe, but some samples had mold and yeasts contamination that honey samples collected from west and north regions had the high and low contamination, respectively.
  Keywords: Honey, Cl. botulinum, Mold, Yeast, Food safety
 • Hossein Mohsenipouya *, Dr Davoud Shojaeizadeh, Sima Esmaeili Shahmirzadi, C?U? Seifi Makerani Pages 10-22
  Introduction
  Cardiovascular disease is the main cause of mortality all over the world. According to life style changes it seems that risk factors of Coronary-heart disease started in childhood and adolescence the present study is aimed to assess efficiency of educational intervention about the Prevention of Cardiovascular Disease which is implemented based on health belief model in sari.
  Methods
  the study was conducted as a semi-experimental study (post and pre-experiment) on 180student in 2014. The participants were divided randomly into two groups of 90 individuals. Afterward, the participants were observed at two stages (before / after 6 months). A two sections questionnaire (demographic and Knowledge about the Prevention of Cardiovascular Disease based on component of HBM). Data analyses were carried out by using SPSS ver. 20 using Chi-Square test and independent T-test and Repeated Measurement. Level of significant was set at 0.05.
  Results
  There were no significant difference between interventions and control group before Intervention in terms of health belief model component. There were significant difference between pre-test and post-test in knowledge (p
  Conclusion
  It seems, this model can eliminate the perceived barriers. In addition HBM Can be Highlighted perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefit about the prevention of cardiovascular and finally, self-efficacy regarding the prevention of cardiovascular disease among student can be enhanced with health belief model.
  Keywords: health belief model, Cardiovascular disease, educational intervention, student
 • Zahra Bahrololoumi, Aliasghar Soleymani, Hengame Zandi, Fariba Dastjerdi, Mohamad Rashidi, Samane Aghelinejad * Pages 23-34
  Introduction
  Early childhood caries (ECC) is one of the most common problems in children worldwide which is seen in 3-45% preschool children population. Bacterial factor is one of the main four components (time, microorganism, diet, host) to create caries. Streptococcus mutans is one of the most important cariogenic microorganisms. The objective of this study is evaluating Streptococcus mutans count in children with ECC and caries free children considering other factors. The aim of this study was to find the CFU of Streptococcus mutans in saliva of children with ECC versus caries free ones. In addition environmental factors affecting CFU of this micro organism.
  Methods
  Salivary Streptococcus mutans count in 76 3-5 year old children was done in two groups (ECC and caries free). Non stimulated saliva was collected and cultured on Streptococcus mutans specific growth medium. Data was analyzed with Chi-Square, spearman, Kruskal–Wallis,Mann–Whitney tests.
  Results
  Differences in colony count in study groups were statistically significant and was less in caries free children (p value
  Conclusion
  In the current study, a statistically significant difference was seen in colony count in two groups. Sugar consumption frequency and feeding method had a significant impact on colony count. Micro organisms are still the most important factors in creating caries but feeding pattern and sugar consumption frequency also have an important role. The results also showed that parents educational level does not influence reducing caries which should be noted.
  Keywords: caries, Streptococcus mutans, preschool age, colony count
 • Maryam Mirzabagheri, Seied Abolghasem Mirhosseini *, Mohammadtaghi Ghaneian Pages 35-46
  Introduction
  Correct and efficient use of various sources of energy and natural resources for sustainable development is necessary to achieve economic growth. Based on the importance preservation of non-renewable resources and reducing the negative impacts of industrial and economic activities more than ever are evident for governments. So, a descriptive study was conducted entitled “Tax and Environmental Experts Opinion in Yazd City about the Green Tax System Establishment and Reduce of Environmental Pollutions.
  Methods
  In order to gather the survey information and verify our research hypothesis, we designed a questionnaire with the five-item Likert’s scale which was completed by 126 tax and environmental experts that has been chosen by stratified random sampling. The extracted information is analyzed by t-Student test in SPSS software.
  Results
  Given that all three statistics obtained by t-test for air pollution, water and soil is bigger than the critical Alpha value at level of 5% (Z0.05=1.645), according to experts opinion can be expressed with 95% confidence that the establishment of green tax system reduce all three types of environmental pollutions including; air, water and soil.
  Conclusion
  Based on the results, the establishment of green tax system with reduce of environmental pollutions could have an important role in health promotion, social welfare and economic situation. It is mentioned that Increasing the VAT on gasoline, sustainable cleaning products, toxins and pesticides factors Unlike other factors can not reduce environmental pollutions.
  Keywords: Environmental Accounting, Environmental Pollution, Green Tax, Yazd City
 • Milad Shafii, Mohammad Hossein Ghafoori, Mohammad Arab, Fatemeh Abooei, Sara Forootan, Mohammad Shafiee * Pages 46-60
  Introduction
  The process of the measuring quality needs an efficient instrument for recognizing and prioritizing criterions of a systematic process for measuring quality improvement. Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique maybe can help researchers in complex process of measuring quality.
  Methods
  This is a cross-section study that has three main steps. First step was mining the indicators of the quality assessment by using a Comprehensive review and survey of experts; The second step was prioritization of these indicators by MACBETH Method; and at the last step selected Hospital inpatient wards were ranked in terms of quality of services using MACBETH by a sample consist of 300 of inpatients.
  Results
  Eight main domains (Responsiveness, Safety and risk management, Tangibles, attention to patient, Health communications, Competency and professionalism, accessibility, Credit and assurance) were selected for quality assessment. Among these indicators, competency had the highest priority and accessibility had the lowest priority. Also the department of urology had the lowest quality.
  Conclusion
  Using suitable assessment techniques those can assessing differences in the quality of hospitals and hospital wards’ services and compromising them and within denotation of strength and weakness of these hospitals and wards in dimensions also help them to improve their services, is a fundamental need for quality assessment units.
  Keywords: MACBETH, Quality of Services, Hospital Inpatient Wards
 • Mohammad Montazeri, Seyyedrahman Mehrvakili * Pages 61-70
  Introduction
  Empowerment is considered in organizatins due to the enough attention to the staff’s need, in order to achieve further growth and therefore its impact on the productivity and efficiency of the organization. So The purpose of this study is to clarify the position and the role of mental models and to determine its relationship with empowerment of Yazd medical college staff.
  Methods
  The research method in this descriptive study was correlative. To collect data, a questionnaire has been used which containing 51 items, 36 items related to mental models derived from the questionnaire of Danayifard et al (2010), with the dimensions of the goal orientation, unison orientation, application orientation, stability orientation, balance orientation and performance orientation. Also, 15 items related to empowerment of staff with the dimensions of competence, autonomy, effectiveness, significance and confidence that Spertizer and Mischa questionnaire has been used for them. Reliability and validity of the . questionnaires was evaluated and confirmed. Data analysis was performed by using SPSS (V.19).
  Results
  The findings show that there is a significant relationship among mental models of staff’s Shahid Sadughi medical university of Yazd and empowerment of them. Also, there is a significant relationship among the components of goal orientation, unison orientation, application orientation, balance orientation, performance orientation and empowerment of Yazd medical university. But there is no significant relationship between components of stability orientation and performance orientation of staff and empowerment of them.
  Conclusion
  According to the research topic and existence of significant and positive relationship among the four components of mental models of staff’s Shahid Sadughi medical university of Yazd and empowerment of them, managers of the organizations can improve staff’s empowerment by Strengthening their mental models.
  Keywords: mental models, empowerment, balance orientation, competence, Yazd medical university
 • Gholamali Nikpour *, Alireza Homayouni, Masoumeh Molai Shamgaran Pages 71-79
  Introduction
  Memory is what creates perseverance and continuity in human and everyone's idea about himself depends on the memory. Among different psychological ideas, cognitive psychology is only one which investigated and recognized the memory. It seems mental and spiritual statuses have effects on memory and lead to memory orientation toward specific systems. According to research findings, there are spatial distortions in schizophrenics patients which are equal with main signs of schizophrenia i.e. disorders in the thoughts of these patients. Orientation has basic role to create and process the data same as thoughts in schizophrenics and normal people. Assessing such memory orientation in selecting the direction against pleasant, unpleasant and neutral stimulants is the purpose of current research
  Methods
  Used data in current study is related to patients and normal people reactions against pleasant, unpleasant and neutral materials of William’s test. After gathering the data, mean, variance and standard deviation were firstly, estimated and were analyzed statistically by independent T test.
  Results
  Findings showed that there was a meaningful relationship between two mean of patients and normal people in reaction against pleasant, unpleasant and neutral stimulants of William’s test. It meaned normal people selected more pleasant stimulants than schizophrenics. Indeed, normal people selected neutral stimulants with slightly more different than schizophrenics. There was not any meaningful difference between normal people and schizophrenics only in unpleasant stimulants.
  Conclusion
  Ability and intellectual coherence lead to mental appropriate performance and will result those people remind all memories particularly unpleasant ones with more details. Therefore it seems that memory orientation process leads to psychological status controlled the individual.
  Keywords: Orientation, opisodicmemory, semantic memory, schizophrenia
 • Ali Hakimzadeh Ardakani, Abolghsem Asi Mozaneb *, Mohammad Hasan Gerami Pages 80-89
  Introduction
  Due to limited studies on educational interventions and its effect on accountability, this study aimed to determine the effectiveness of Islamic meaning on the students’ accountability in School of Paramedical & Health in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services.
  Methods
  This is an interventional study with pre-test/post-test design conducted by a control group. 30 students of School of Paramedical & Health in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services in 2015-2016 entered the study who were selected via multistage cluster sampling and divided randomly to two groups experimental (n = 15) and control (n = 15). Data collection was administered by the student's accountability questionnaire before the education as a pre-test to both experimental and control groups. Islamic meaning training course was prepared based on the Quran and was performed in 8 sessions for experimental groups. Finally, post-test was performed for both groups and data were analyzed by using statistical methods, multivariate analysis of covariance.
  Results
  At baseline, the mean scores of experimental and control groups, no significant difference was observed responsibility, but after applying the independent variable, no notceable or significant difference was considerable. In other words, the Islamic meaning education cuase increase accountability in students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services.
  Conclusion
  as regards in this study, the Islamic meaning education promoted the student's accountability, therefore it seems this type of training can be a way of promoting self-esteem and thereby increasing the student's accountability.
  Keywords: Islamic meaning, Accountability, Students
 • Hamideh Shekari, Naser Mohammadiahmadabadi, Marziyeh Dehghani, Mohammad Afkhami Aghda* Pages 90-106
  Introduction
  If the patients are not satisfied with the hospital, this results in switching behavior of patients. In this situation, among different hospitals, the patients choose the hospital with higher level of service quality. So, the main aim of this paper is investigating the effect of hospital's service quality on switching behavior of inpatients in Shahid Sadoughi Hospital of Yazd.
  Methods
  This study was a descriptive, cross-sectional and applied which was done in 2016. The statistical population of this research was the inpatients of Shahid Sadoughi Hospital of Yazd. A sample comprising of 196 members was selected using simple random sampling method. The statistical instruments consisted of two questionnaires for measuring hospital's service quality and switching behavior of patients. Reliability of the scales was confirmed by Cronbach’s Alfa and validity of the scales was confirmed by content validity. Data were analyzed using SPSS 19 software. For analyzing data, Pearson correlation and Regression tests were employed.
  Results
  In this research, the mean of hospital's service quality variable was 3.508±1.025 and the mean of switching behavior variable was 2.186± 0.997. The result of Pearson correlation test showed that there is a negative and significant relationship (r = - 0.746 and p-value = 0.000) between hospital's service quality and switching behavior. Among the six dimensions of service quality, the courtesy dimension had the highest correlation coefficient. Also, the result of Regression test showed that hospital's service quality has negative and significant influence on switching behavior.
  Conclusion
  Since hospital's service quality had negative and significant influence on switching behavior, we can say that the higher the service quality of hospital, the lower the switching behavior of patients. According to high level of Pearson correlation the courtesy dimension with service quality, it is understood that the level of politeness and respect of employees, is very important for the patients.
  Keywords: Switching Behavior, Inpatients, Service Quality of Hospital
 • Seyedabdolhosein Mosavirigi, Mohamadamin Bahrami *, Raziye Montazerolfarag, Arefe Dehghanitafti, Mozhdeh Dorahaki, Omid Barati Pages 107-119
  Introduction
  In many countries, especially developing countries, the hospital is a very costly organization is. Healthcare reform plan implementation of the healthcare reform.
  Was conducted from May 93 with three approach Financial protection of people, and establish justice in access to health services and quality of services performed in hospitals.
  In this study, we try performance indicators Bushehr hospital bed before and after the development plan evaluated and compared.
  Methods
  The study is cross-sectional studies. Collect data on hospital performance indicators. 4 study population of 100 beds hospital affiliated with the University of Medical Sciences, Bushehr. Collection and analysis of data using software is EXCEL 2013.
  Approved index and its validity and reliability have already been confirmed.
  Results
  Findings show implementation of the healthcare reform plan increase of indicator the Bed Occupancy Rate and Average Lengthof Stay. Also indicator the Bed Turnover Rate and Bed Turnover Interval Has been little change for the better.
  Conclusion
  Because the Indicators examined in most hospitals, After the implementation of the healthcare reform were better than it had been before And also considering that the newly implemented healthcare reform plan and it is in the assessment and corrected stage, Therefore seems to be continuing, ongoing evaluation and modification of the plan could lead hospitals to improve performance indicators.
  Keywords: Performance index, bed, hospital, health system reform plan
 • Neda Mollakhalili Meybodi, Mohammad Amin Mohammadifar * Pages 120-134
  Background And Objective
  irradiation is a physical treatment in which products are exposed to ionized radiation such as gamma and x rays to improve the security and quality. Hydrocolloids are components that are used in food science to improve texture properties. Exposing to irradiation treatment may change structural and functional properties. By regard to the importance of irradiation on decontaminating of hydrocolloids in food application, the aim of this study is studying the effect of irradiation at different doses on functional properties of Gum Tragacanth in food application.
  Material and
  Methods
  effect of irradiation treatment was studied on the rheological properties, zeta potential, particle size distribution and surface tension of dispersion systems contained 0/5% w/ w gum tragacanth that is irradiated at different doses (0, 0.75. 3, 5 kGy). The effect of irradiation on rheological properties was monitored by rheometer. In order to monitor the effect of irradiation treatment on particle size distribution, zeta potential and surface tension, particle sizer, Brookhaven zeta plus and tensiometer sere used respectively. All treatments were performed three times and the data were analyzed by one way ANOVA. Significant differences between means were identified (P values
  Results
  Irradiation, change rheologiacal properties and particle size distribution of dispersion contained gum tragacanth. Irradiation treatment up to 0.75 kGy increase zeta potential, but irradiating at higher doses decrease it again. Results of studying parameters showed that irradiation changes the functional properties by affecting on structure. These changes depend on irradiation dose
  Conclusion
  Gum tragacanth irradiation may improve the functional properties by affecting on structure.
  Keywords: irradiation, Gum tragacanth, functional properties
 • Hossein Shojaeefar, Abbas Yazdapanah *, Shaghayegh Vahdat Pages 135-144
  Introduction
  Congenital hypothyroidism (CH) is the leading cause of preventable Mental retardation. Neonatal screening in the first days of life with early diagnosis prevents the decrease in IQ. The aim of this study is to determine the prevalence of CH and associated factors to helps policymakers and managers of health system.
  Methods
  This cross-sectional study was done on 51938 neonate in Yazd province during 2014-2015 by census. A blood sample from the heel is tested for TSH by Elisa method in Reference Laboratory.TSH less than 5 and 4 mmol is classified healthy neonate For aged 3-7 days and others respectively. Other TSH results were Suspicious for CH and followed. Age, sex, nationality, date of birth, birth weight, type of delivery, age of mother and Consanguineous of parents collected by questionnaire.For mean, standard deviation, frequency and percentage and Chi-square test were used Epi Info software. The significance level of p-value was considered less than 0.05 .
  Results
  From 51938 neonates, 51% were male and 95.9% Iranian. 93.5% neonates live in urban area and 26.1% parents are contagious.The prevalence of birth weight
  Conclusion
  Due to high prevalence of CH , health system manager and researcher Should pay more attention To determine the causes of disease. It is essential that diagnosis of transient and permanent type of CH was differentiated.Quality review and possible revision of the screening program in the implementation process is recommended.
  Keywords: Congenital hypothyroidism, Prevalence Screen Iran