فهرست مطالب

دانشکده دندان پزشکی اصفهان - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 59، تابستان 1396)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 59، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله های پژوهشی
 • زهرا گلستان نژاد، فائزه خزیمه، محسن دوست محمدی، شاهین گوانجی*، محمدرضا گلستان نژاد، امیر معتمدی، فرناز فرهاد صفحات 115-124
  مقدمه
  گیاهان دارویی، جهت درمان بیماری های مختلفی همچون بدخیمی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به عدم انجام مطالعه ای در خصوص، بررسی اثر آنتی کارسینوژنی زنجبیل بر رده ی سلولی بدخیم اسکواموس سل کارسینومای دهانی تاکنون، در این مطالعه خاصیت ضد توموری این گیاه بر رده ی سلولی مذکور مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی- آزمایشگاهی در محیط in vitro، رده ی سلول های اسکواموس سل کارسینومای دهانی (KB) مورد آزمایش می باشد و رده ی سلول طبیعی فیبروبلاست موش (L929) به عنوان شاهد در محیط کشت RPMI-1640 (SIGMA، USA) (Roswell Park Memorial Institute Medium) غنی شده رشد داده شدند. سپس عصاره ی ریزوم گیاه زنجبیل از موسسه ی تحقیقات طب سنتی و گیاهی ایران تهیه شد و سلول ها با غلظت های مختلف زنجبیل (μg/ml768 - 1/0) به مدت 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. پس از طی زمان های مورد نظر، میزان زنده بودن سلول ها به روش MTT (methyl toluidine blue) تعیین گردید. سپس داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ی 20 به روش ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفت و مقایسه ی میانگین ها به روش Tukey انجام شد.
  یافته ها
  میزان IC50 (غلظت مهار کننده 50 درصد رشد سلولی) در این مطالعه، برای عصاره ی الکلی زنجبیل، روی هر دو رده ی سلولی KB و L929 به ترتیب برابر با 83/148 و 87/358 μg/ml بدست آمد. نسبت IC50 سلول نرمال به IC50 سلول توموری برابر با 41/2 = 83/148 ÷ 87/358 بدست آمد که نشان از نیاز به غلظت بالاتر عصاره ی زنجبیل به میزان تقریبا 5/2 برابر برای مشاهده ی میزان مشابه سیتوتوکسیسیتی سلول نرمال نسبت به سلول تومورال دارد. به عبارت دیگر بر اساس این نتایج، نشان داده شد که عصاره ی الکلی زنجبیل دارای اثر سیتوتوکسیسیتی بیشتر بر سلول های توموری (KB) نسبت به سلول های نرمال (L929) می باشد.
  نتیجه گیری
  عصاره ی الکلی تهیه شده از ریزوم زنجبیل، دارای اثر سیتوتوکسیسیتی بر سلول های توموری اسکواموسسل کارسینوم دهانی می باشد و اثر سیتوتوکسیسیتی بیشتر بر سلول های توموری نسبت به سلول های نرمال داشت.
  کلیدواژگان: زنجبیل، کشندگی سلولی، سلول KB، اسکواموس سل کارسینوما
 • احسان حکمتیان، میترا کرباسی خیر*، مریم حبیبی صفحات 125-131
  مقدمه
  تصمیم برای اخذ رادیوگرافی دندانی از بیمار، به تاریخچه و علایم کلینیکی بیمار وابسته است. تعداد نماهای رادیوگرافی تهیه شده از بیماران، در سال های اخیر افزایش یافته است. در حالی که تحقیقات کافی درباره ی انواع رادیوگرافی های تجویزی دندان پزشکان در کشور انجام نشده است. تحقیق حاضر با هدف تعیین فراوانی انواع رادیوگرافی های تجویز شده توسط دندان پزشکان عمومی و متخصصان در نسخه های بیمه ی خدمات درمانی بیماران مراجعه کننده به مراکز رادیولوژی پزشکی شهر اصفهان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی روی 1210 نسخه ی درخواست رادیوگرافی بیماران در سازمان بیمه ی خدمات درمانی شهر اصفهان در طول یک سال، ارجاع شده به مراکز رادیولوژی پزشکی شهر اصفهان انجام شد و اطلاعات حاصل از نسخ با آزمون Chi-square و رگرسیون خطی آنالیز گردید.
  یافته ها
  بیشترین نوع رادیوگرافی های تجویزی به ترتیب پانورامیک، پری اپیکال و بایت وینگ، سفالوگرام و سایر بود. متخصصین اندودنتیکس، جراح و ارتودنتیست، بیشترین موارد تجویز رادیوگرافی ها را داشتند. بر اساس آنالیز رگرسیون خطی اثر متغیرهای جنس دندان پزشک (0001/0 > p value)، سن بیمار (0001/0 > p value) و نیز نوع تخصص دندان پزشک (0001/0 > p value) بر نوع رادیوگرافی های تجویز شده توسط دندان پزشکان معنی دار بوده است.
  نتیجه گیری
  بیشترین نوع رادیوگرافی های ارجاعی به مراکز رادیولوژی پزشکی، پانورامیک بود و متخصصین اندودنتیکس، جراح و ارتودنتیست بیشترین موارد تجویز رادیوگرافی ها را داشتند.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی دندانی، تجویز، بیمه
 • محیا حسن زاده، محمد جواد شیرانی، بیژن موحدیان عطار * صفحات 132-139
  هدف
  جراحی دندان عقل نهفته مندیبل یکی از شایع ترین جراحی دهان است که درد و تورم یافته شایعی بعد از ان می باشد.هدف از این مطالعه مقایسه میزان درد و تورم هنگام تزریق دگزامتازون در عضله مدیال تریگویید و عضله گلوتئال و روش بدون کورتیکواستروئید است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نوعی کارازمایی بالینی بوده که بر روی 77 بیمار دارای دندان مولر سوم نهفته مندیبل که به بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند انجام گرفت.بیماران به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند:گروه اول هیچ گونه کورتیکواسترئیدی دریافت نکردند، گروه دوم 8 میلی گرم دگزامتازن در عضله گلوتئال بعد از جراحی دریافت کردند و گروه سوم 8 میلی گرم دگزامتازن در عضله مدیال تریگوئید قبل از جراحی دریافت کردند.
  میزان درد و تورم 48 ساعت و 7 روز بعد از جراحی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  هر دو گروهی که دگزامتازن را در عضله مدیال تریگویید یا گلوتئال دریافت کرده بودند به صورت معنی داری درد و تورم کمتری در پیگیری 48 ساعته در مقایسه با گروه بدون کورتیکواسترویید داشتند. درحالیکه در پیگیری یک هفته ای تفاوت معنی داری بین گروه ها در میزان درد و تورم وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تزریق موضعی دگزامتازن در عضله مدیال تریگویئد قبل از جراحی در کاهش درد و تورم به اندازه تزریق سیستمیک ان در عضله گلوتئال پس از جراحی موثر است.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، دندان عقل، درد، تورم
 • نوید کریمی نسب، پریا بیگلری*، بهنام خسروانی فرد، آناهیتا خیام پور، مهرنوش توکلی صفحات 140-148
  مقدمه
  شایع ترین اختلال عضلانی، مال اکلوژن ClassII div1لب بالای هیپوفانکشن و لب پایین هیپرفانکشن در حالت استراحت و فانکشن می باشد. جهت بهبود سایز و فانکشن لب در این بیماران، می توان از میوفانکشنال تراپی با اسکرین دهانی سود جست. هدف این مطالعه، ارزیابی اثرات میوفانکشنال تراپی به وسیله ی اسکرین دهانی بر نیرو و مورفولوژی لب ها بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تحلیلی، 35 بیمار با مال اکلوژن Class II Div1وارد شدند، اما در پایان مطالعه، دو نفر به علت عدم همکاری خارج شدند. 33 نفر باقیمانده به 3 گروه درمان 1 (بیماران همکار) 12 = n، درمان 2 (همکاری ضعیف) 6 = n و گروه شاهد 15 = n تقسیم شدند. هر سه گروه تحت درمان با دستگاه فانکشنال قرار داشتند و تمرینات لب به وسیله ی اسکرین، 3 بار در روز هربار برای 10 دقیقه تا 5/5 ماه در مورد گروه درمان صورت گرفت. ابتدا و انتهای مطالعه، نیروی لب ها توسط نیروسنج custom made اندازه گیری و مورفولوژی لب ها روی لترال سفالوگرام بیماران بررسی شد. جهت مقایسه ی اندازه ها در داخل گروه ها از آزمون پارامتریک Paired t-test و مقایسه ی تغییرات در بین گروه ها از آزمون Independent t-test استفاده شد و سطح معنی داری به صورت (05/0 > p value) تعریف گردید.
  یافته ها
  طول لب بالا و پایین گروه درمان 1، بطور معنی داری (001/0 = p value) افزایش و اینترلبیال گپ بطور معنی داری کاهش یافت (001/0 = p value). در گروه شاهد و درمان 2، تنها اینترلبیال گپ بطور معنی داری کاهش یافت (001/0 = p value) و ضخامت لب بالا در ناحیه ی A’ در گروه درمان 1 نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری (02/0 = p value) بعد از درمان بیشتر بود. افزایش نیروی لب ها در هر 3 گروه، معنی دار بود. این افزایش در گروه درمان 1 و 2 بیشتر نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیت های مطالعه به نظر می رسد که تمرینات منظم میوفانکشن در بهبود فانکشن و مورفولوژی لب ها موثر می باشد.
  کلیدواژگان: مال اکلوژن ClassII div1، میوفانکشنال تراپی، اسکرین دهانی
 • حمید مظاهری، مسعود ساعتچی، شیرین شاه ناصری، محمد جواد هاشمیان فر، سید امیر موسوی * صفحات 149-157
  مقدمه
  درمان های دندان پزشکی که بافت نرم و سخت را درگیر می کنند، ممکن است باعث انتقال باکتری ها به سرم خونی شوند و در نتیجه باعث اندوکاردیت عفونی در بیماران مستعد و آسیب پذیر گردند. هدف این مطالعه، تعیین میانگین نمره ی آگاهی و نگرش دندان پزشکان عمومی در مورد تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در درمان های مختلف دندان پزشکی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، جامعه ی مورد نظر، 375 دندان پزشک عمومی ایران که در چند کنگره ی کشوری به مرکزیت تهران شرکت کرده اند در پاییز و زمستان 1394 به طور آسان نمونه گیری شده اند. پرسش نامه بومی سازی شد و روایی و پایایی آن انجام گردید، بدون ذکر نام، توسط محقق در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها توسط آزمون آماری t-test در نرم افزار SPSS نسخه ی 22 مورد بررسی آماری قرار گرفت (05/0 = p value).
  یافته ها
  میانگین نمره ی آگاهی کل افراد شرکت کننده در مطالعه از 27 نمره، 9/17 بود. به ترتیب 77 درصد افراد نمره ی سوالات جراحی،50 درصد افراد نمره ی سوالات پریودنتال، 50 درصد افراد نمره ی سوالات اندودنتیکس و 26 درصد افراد نمره ی سوالات ترمیمی را به طور کامل اخذ کرده اند. به ترتیب نمره ی آگاهی سوالات جراحی برای تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در میان شرکت کنندگان بالاتر بوده است (001/0 > p value).
  نتیجه گیری
  در میان درمان های دندان پزشکی بیشترین آگاهی مربوط به جراحی بوده است که این نشان دهنده ی توجه دندان پزشکان به لزوم پیشگیری در درمان های تهاجمی تر می باشد. درمان های اندو، پریودنتال و ترمیمی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. که از علل آن می توان محافظه کارتر شدن نوع درمان ها را ذکر کرد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، آگاهی، اندوکاردیت باکتریال، پروفیلاکسی، دندان پزشک
 • فائزه خزیمه، زهرا گلستان نژاد، پوریا دهقان، شاهین گوانجی، آرش اسماعیلی صفحات 158-169
  مقدمه
  میزان زنده ماندن 5 ساله ی مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی SCC (squamous cell carcinoma) سر و گردن حدود، 50 درصد است و درمان های فعلی تقریبا توانایی ارتقا پروگنوز این بدخیمی را طی چهار دهه ی اخیر نداشته اند. زهر زنبور با دارا بودن موادی مثل ملیتین، فسفولیپاز و آپامین اثر ضد توموری بر بدخیمی های کلیه، کبد، مثانه و پروستات دارد. با توجه به موارد مذکور، هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر مهار کنندگی این ماده ی طبیعی بر SCC دهانی بود که برای اولین بار خاصیت ضد توموری زهر زنبور را بر این رده ی بدخیمی مورد بررسی قرار داد.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود. بررسی سمیت سلولی با روش MTT (micro culture tetrazolium test) بر رده ی سلولی اسکواموس سل کارسینوم دهانی انجام شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 22 با آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه ی میانگین ها به روش Tukey انجام گرفت (05/0 = ).
  یافته ها
  در غلظت های کمتر از μg/ml 6/0 زهر زنبور میزان کشندگی سلولی در دو رده ی سلولی بدخیم (KB) و نرمال (L929) تفاوت آماری معنی دار ندارد (05/0 < p value)، اما از غلظت μg/ml 6/0 به بالا درصد کشندگی در رده ی بدخیم به طور معنی داری بالاتر از رده ی نرمال است (05/0 > p value).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد زهر زنبور با الگوی وابسته به غلظت و غیر وابسته به زمان باعث مهار رشد SCC دهانی می شود و اثر مهار کنندگی آن بر سلول های بدخیم به طور معنی داری بیشتر از سلول های نرمال بود.
  کلیدواژگان: کشندگی سلولی، زهر زنبور عسل، KB
 • سوسن صادقیان، علیرضا عمرانی، محمدرضا جهانبخشی، مهدی رفیعی، الهام رستم صولت صفحات 170-180
  مقدمه
  یکی از راه های درمان مال اکلوژن کلاس II اسکلتی اصلاح رشد می باشد. دستگاه فانکشنال بایونیتور، با جلو آوردن فک پایین و تسریع رشد، تغییرات استخوانی درجهت رفع مال اکلوژن کلاس II ناشی از نقص مندیبل، ایجاد می کند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی در بیماران با مال اکلوژن کلاس II به دنبال درمان با بایونیتور و مقایسه ی نتایج با گروه شاهد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، از نوع کارآزمایی بالینی بر روی 17 بیمار (8 دختر و 9 پسر) با محدوده ی سنی 9-12 سال که دارای مال اکلوژن کلاس II بودند، صورت گرفت. جهت ثبت صحیح مندیبل از موم بایت در دهان بیماران استفاده گردید و دستگاه بایونیتور بر اساس این رابطه ی ثبت شده در آرتیکولاتور ساخته و تحویل بیماران داده شد. رادیوگرافی های سفالومتری لترال در ابتدا و انتهای درمان گرفته شدند. سفالوگرام ها ترسیم و اندازه گیری های لازم صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t زوجی انجام شد (05/0 > α).
  یافته ها
  میانگین تغییرات ایجاد شده در طول قدامی جمجمه، ماگزیلا، تغییرات فک بالا و پایین نسبت به هم بین دو گروه شاهد و درمان شده با بایونیتور تفاوت معنی داری را نشان نداد. میانگین زوایای گونیال فوقانی و تحتانی (001/0 =value p)، زاویه ی snb، زاویه ی pog -sn، y.axsis و pog-np (01/0 = p value) از متغیرهای فک پایین بین دو گروه شاهد و درمان شده با بایونیتور، همچنین میانگین زوایای pal-occ، mp-occ، زاویه ی آرتیکولاروjarabak index (J.I) (01/0 = p value) از متغیرهای روابط صورتی بین دو گروه شاهد و درمان تفاوت آماری معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بایونیتور می تواند در جهت رفع نقص قدامی- خلفی مندیبل، سبب اصلاح دندانی و اسکلتی مال اکلوژن کلاس II در طی سنین رشد گردد.
  کلیدواژگان: مال اکلوژن کلاس II، لوازم ارتودنسی، ارتودنسی اصلاحی
 • زهرا روستایی زاده شورکی، مونا بزاز زاده، سیما شاقاسمی صفحات 181-188
  مقدمه
  کاندیدیازیس یک عفونت دهانی می باشد که در اثر آلودگی با قارچ مخمری کاندیدا آلبیکنس ایجاد می گردد. این قارچ بصورت همزیست نرمال در حفره ی دهانی 30 تا 60 درصد افراد سالم یافت می شود. در مطالعه ی حاضر موارد تشخیص داده شده کاندیدیازیس دهانی و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده، شیوع این عفونت و انواع آن در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان و فک و صورت دانشکده ی دندان پزشکی یزد مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تمام پرونده های بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان و فک و صورت دانشکده ی دندان پزشکی یزد از خرداد 1392 تا خرداد 1394 بصورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز در پرسش نامه ی مربوطه ثبت و داده ها با استفاده از آزمون Chi square و Fisher exact test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (05/0 = α).
  یافته ها
  از بین 13377 پرونده ی بررسی شده، تعداد 123 مورد ابتلا به کاندیدیازیس شناسایی گردید. مشاهده گردید که توزیع فراوانی نسبی کانددیازیس دهانی با سن و استفاده از دندان مصنوعی رابطه ی آماری معنی داری دارد (به ترتیب 004/0 = p value و 001/0 > p value). در حالی که بین توزیع فراوانی این بیماری با جنسیت (240/0 = p value)، مصرف سیگار و الکل (383/0 = p value)، استفاده از داروهای مختلف (188/0 = p value) و بیماری های سیستمیک مختلف (908/0 = p value) ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه گروه های سنی پایین تر بیشتر در معرض انواع کاندیدیازیس دهانی می باشند. همچنین در افراد استفاده کننده از دنچر انواع کاندیدیازس دهانی denture stomatitis و angular cheilitis بیشتر مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: کاندیدیازیس دهانی، عوامل مستعد کننده، پرونده ی پزشکی
 • علی پیمانی، سمانه کشاورز صفحات 189-194
  مقدمه
  خارج کردن دندان یکی از درمان های تهاجمی در دندان پزشکی است که گاهی عوارضی از جمله درد، درای ساکت و تورم به همراه دارد. با توجه به خاصیت ضد باکتریایی مترونیدازول، هدف از این مطالعه، بررسی اثر ژل مترونیدازول 75/0 درصد بر عوارض پس از خارج کردن دندان های مولر سوم مندیبل بود.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی بر روی دندان های مولر سوم مندیبل 20 بیمار مرد در محدوده ی سنی 20-30 سال انجام گرفت. پس از خارج کردن دندان ها در محل ساکت دندان، یک سمت ژل مترونیدازول 75/0 درصد قرار داده شد و در سمت شاهد هیچ ماده ای گذاشته نشد. میزان درد با VAS (visual analog scale) و میزان تورم با تعیین تغییر فاصله ی زاویه ی مندیبل تا میدلاین دندانی ثبت شد. معاینه ی بالینی جهت تعیین وجود یا عدم وجود درای ساکت انجام شد. سپس داده های مربوط به درد، تورم و درای ساکت توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 19 مورد بررسی قرار گرفت (05/0 ≥ p value).
  یافته ها
  از لحاظ میزان درد در 6 و 12 ساعت بعد از خارج کردن دندان بین دو سمت، تفاوت معنی دار بود که به ترتیب (04/0 = p value) و (03/0 = p value) بدست آمد. اما در 24 و 48 ساعت بعد از خارج کردن دندان، تفاوت معنی داری وجود نداشت (به ترتیب 09/0 = p value و 06/0 = p value). همچنین از لحاظ تورم در ناحیه ی بین زاویه ی مندیبل تا میدلاین دندانی تا 24 ساعت بین دو سمت، تفاوتی مشاهده نگردید (05/0 = p value)، اما پس از 48 ساعت از نظر تورم بین دو سمت تفاوت معنی دار مشاهده شد (005/0 = p value). از نظر میزان بروز درای ساکت بین دو سمت، تفاوت معنی دار وجود نداشت (2/0 = p value).
  نتیجه گیری
  استفاده از ژل مترونیدازول 75/0 درصد می تواند سبب کاهش درد و تورم بعد از خارج کردن دندان شود ولی احتمالا تاثیری بر میزان بروز درای ساکت نداشت.
  کلیدواژگان: مترونیدازول، خارج کردن دندان، عوارض حین کار
 • فرید محمدی، شیرین زهرا فرهاد، مسعود فیض بخش، شهرام امینی صفحات 195-201
  مقدمه
  IL-6 و IL-8، نقش بسیار مهمی در حرکات ارتودنتیک دندان و ایجاد گسترش بیماری های پریودنتال دارند. درمان لیزر در ارتودنسی می تواند در کاهش درد، افزایش رژنراسیون استخوانی، ترغیب حرکات دندانی و کاهش تظاهرات التهابی بافت های پریودنتال استفاده شود. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح IL-6 و IL-8 مایع شیار لثه ای طی درمان ارتودنسی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 10 بیمار دارای کراودینگ یا پروتروژن دندان ها که نیاز به درمان ارتودنسی ثابت داشتند، انتخاب شدند. پس از درمان فاز اول، بیماران تحت درمان ارتودنسی قرار گرفتند و نیروهای مربوطه وارد شد. پس از معاینات پریودنتال، دندان های مورد مطالعه در یک کوادرانت به عنوان کوادرانت مورد و کوادرانت مقابل به عنوان شاهد، انجام گرفت. تابش لیزر در تمام طول شیار لثه ای در روزهای 2، 4، 9، 23 پس از درمان ارتودنسی انجام شد و نمونه گیری صورت گرفت. سپس تمام نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از دستگاه الایزا ریدر، سطح IL-6 و IL-8 تعیین گردید. داده های بدست آمده با آزمون های آماری t-test و پس آزمون LSD تجزیه و تحلیل شدند (05/0 = α).
  یافته ها
  ممیانگین تغییرات IL-6 و IL-8 مایع شیار لثه ای دندان های تحت درمان ارتودنسی، در روز 23 تابش اشعه ی لیزر بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی دار داشت (001/0 = p value)، اما در روزهای 2، 4 و 9 تابش تفاوت معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  درمان با لیزر کم توان، باعث کاهش التهاب و سطح مدیاتورهای التهابی IL-6 و IL-8 طی درمان ارتودنسی می شود.
  کلیدواژگان: اینترلوکین-8، اینترلوکین-6، حرکات ارتودنتیک دندانی، لیزر کم توان
 • الهام شادمهر، سیدحامد حجازی صفحات 202-209
  مقدمه
  شکستن وسایل حین درمان ریشه، باعث کاهش موفقیت درمان به میزان 19 درصد می گردد. فقط تعداد محدودی وسیله جهت خارج سازی فایل شکسته وجود دارد. هدف از این ثبت اختراع و ارایه ی آن به صورت مقاله، معرفی طرح مکانیکی- الکتریکی نوین با ساختار فنر مانند جهت ایجاد تحولی جدید در سیستم وسایل خارج سازی فایل شکسته از کانال بود.
  مواد و روش ها
  این دستگاه در حیطه ی مهندسی پزشکی طراحی شده که دو قسمت مکانیکی و الکتریکی دارد. مقاله ی حاضر، برگرفته از ثبت اختراع با شماره ی 87785 و طبقه بندی بین المللی A61C; A61K می باشد. وسیله ی اختراع شده هم سایز فایل های دستی می باشد، از یک سر فنر مانند تشکیل شده که قابلیت تغییر از حالت هم محوری به غیر هم محور را دارد. بخش الکتریکی این دستگاه در موقع درگیری فایل شکسته هشدار می دهد. در واقع دستگاه ابداعی روش مکانیکی کاملا متفاوتی داشته و تلفیقی از مکانیک جدید با دستگاه اپکس فایندر است.
  یافته ها
  نتایج این طرح شامل طراحی وسیله و ساختن نمونه ی آزمایشی بود. مطالعات مقدماتی و ارایه ی ایده از سال 1393 در دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان آغاز گردید. روند ثبت ایده بصورت اختراع، از سال 1393 آغاز و در سال 1394 ثبت شد. در طراحی نقشه ی طرح، نرم افزار 3D MAX مورد استفاده قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  نمونه ی ملی و بین المللی مشابه با این دستگاه وجود ندارد. ایده و اختراع ثبت شده در صورت ساخت و استفاده در نمونه ی آزمایشگاهی و کلینیکی می تواند با کاهش میزان شکست در درمان های ریشه همراه باشد.
  کلیدواژگان: وسایل دندان پزشکی، خارج کردن وسیله، درمان ریشه
 • علیرضا عمرانی، مهرداد برکتین، مهدی رفیعی، مژگان محبی صفحات 210-217
  مقدمه
  آلودگی با بزاق، یک عامل مهم در کاهش استحکام برشی پیوند براکت با دندان است. یکی از بزرگترین معایب باندینگ، حساسیت به آلودگی با بزاق می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آلوده شدن سطح دندان آغشته شده به انفیلد رزین با بزاق، بر استحکام برشی اتصال براکت به دندان در مدت زمان های مختلف آلودگی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی، 110 عدد دندان پرمولر سالم کشیده شده ی انسان، به 5 گروه اصلی و 11 زیر گروه تقسیم شدند. در گروه شاهد، براکت در شرایط بدون آلودگی بزاقی به دندان متصل شد. در گروه های دیگر، نمونه ها بعد از آغشته شدن به انفیلد رزین به ترتیب، در گروه B آلودگی به تنهایی 1، 5، 15 ثانیه، گروه C آلودگی 1، 5، 15 ثانیه + خشک کردن، گروه D آلودگی 1، 5، 15 ثانیه + شستشو + خشک کردن، انجام و براکت متصل گردید و در گروه E طبق دستور کارخانه ی سازنده ی کامپوزیت بعد از آلودگی و شستشو و خشک کردن، مجددا دندان به رزین آغشته و براکت متصل گردید. قدرت اتصال براکت به دندان توسط دستگاه اینسترون تعیین شد. داده ها توسط آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردید (005/0 = α).
  یافته ها
  بیشترین قدرت اتصال، مربوط به گروه شاهد (21/4 مگا پاسکال) و کمترین میزان آن مربوط به زیرگروه چهارم (15 ثانیه آلودگی بدون شستشو 8/3 مگاپاسکال) بود. بین میانگین استحکام باند اتصال براکت به سطح مینا بین 5 گروه اصلی اختلاف معنی دار وجود داشت (001/0 = p value).
  نتیجه گیری
  آلودگی با بزاق، باعث کاهش قدرت اتصال می گردد. شرایط ایده آل ایزولاسیون امکان برقراری اتصال قوی تر براکت به سطح دندان را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: آلودگی بزاق، استحکام برشی، براکت ارتودنسی
|
 • Zahra Golestannejad, Faezeh Khozeimeh, Mohsen Doostmohamadi, Shahin Gavanji *, Mohammadreza Golestannejad, Amir Motamedi, Farnaz Farhad Pages 115-124
  Introduction
  Medicinal plants are used to treat various diseases, including malignancies. Since no studies to date have evaluated the effect of Zingiber officinale on oral squamous cell carcinoma, the present study was undertaken to evaluate the anti-tumoral effects of Zingiber officinale on malignant cell lines of oral squamous cell carcinoma.
  Materials &
  Methods
  In this in vitro study oral squamous cell carcinoma cells (KB) and normal rat fibroblast cells (L929) as controls were cultured in enriched RPMI-1640 medium. Then extract of Zingiber officinale rhizomes was procured from the Iranian Research Center for Herbal and Traditional Medicine and the cells were treated with 0.1‒768 μg/mL concentrations of the extract for 24, 48 and 72 hours. Thereafter, the viability of the cells was assessed by methyl toluidine blue (MTT) method. Statistical analysis was performed with SPSS 20, using one-way ANOVA. Tukey tests were used to compare the mean scores.
  Results
  In this study IC50 was 148.83 and 358.87 μg/mL for KB and L929 cells, respectively. IC50 ratio for normal-to-tumoral cells was 358.87:148.83 = 2.41, indicating that a 2.5fold higher concentration of Zingiber officinale extract is needed for cytotoxic effects on normal cell compared to tumoral cells. Therefore, based on the results, Zingiber officinale extract exhibited more cytotoxic effects on tumoral cells (KB) than on normal cells (L929).
  Conclusion
  This study showed that the alcoholic extract of Zingiber officinale rhizomes exerted cytotoxic effects on tumoral cells of oral squamous cell carcinoma. Moreover, it exerted more cytotoxic effects on tumoral cells compared to normal cells.
  Keywords: Ginger, Cytotoxicity, KB Cell, Squamous cell carcinoma
 • Ehsan Hekmatian, Mitra Karbasi Kheir *, Maryam Habibi Pages 125-131
  Introduction
  The decision for taking dental radiograph of patients dependson clinical signs and medical history of patients. The number of radiographsordered for patients has increased in recent years; however, sufficient research has not been carried out on the types of radiographs dentistsorder in the country. This research was under taken to determine the frequencies and types of radiographsordered by general dental practitioners and specialists for patients under health insurance policy coverage, referring to the radiology centers in Isfahan.
  Materials &
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out on 1210 dental radiographic examinations requested by general dental practitioners and specialists in patients under health insurance policy coverage, referring to radiology centers in Isfahan during one year. Data were analyzed with chi-squared and linear regression tests.
  Results
  The most prescribed radiographic examinations were panoramic, bitewing, periapical, cephalograms and others, respectively. Endodontists, oral surgeons and orthodontists exhibited the most prescribed radiographs. Based onlinear regression analysis, gender of dentists (p value
  Conclusion
  The most frequently prescribed radiographs were panoramic views. Endodontists, oral surgeons and orthodontists had the most prescribed radiographs.
  Keywords: Dental radiography, Health insurance, Prescription
 • Mahya HasanzadehA Mohammadjavad Shirani, Bijan Movahedian Attar * Pages 132-139
  Introduction
  Mandibular third molar surgery is one of the most common oral surgeries in which pain and swelling is a common finding. The purpose of this study is to compare pain and swelling after Surgical Extraction of Mandibular Third Molar in dexamethasone Injection to Medial pterygoid muscle, gluteal muscle & without Corticosteroid Method.
  Materials &
  Methods
  This study was a clinical trialon77patients with impacted mandibular third molar attending the School’s oral and maxillofacial department. Patients were randomlydivided into 3 groups: The first group did not receive any corticosteroid, The second group receive 8 mg dexamethasone in gluteal muscle after surgery and in third group 8 mg dexamethasone was injected to medial ptrygoidpreoperativly. The pain and swelling was measured48 hoursand7 daysaftersurgery. Datas were first analyzed by the Kruskal–Wallis and ANOVA tests, followed by the Mann–Whitney test (p value
  Results
  Both groups received dexamethasone in gluteal muscle or inmedialptrygoidhad significantlylesspain (p value
  Conclusion
  Injection of dexamethasone in medial pterygoid muscle is effective in reducing post operative pain and swelling and its effects are comparable with systemic injection in the gluteal muscle.
  Keywords: dexamethasone, third molar, pain, swelling
 • Navid Kariminasab, Parya Biglari *, Behnam Khosravanifard, Anahita Khayampour, Mehrnoosh Tavakoli Pages 140-148
  Introduction
  The most common muscular disorder of ClII division l malocclusion is hypofunction of the upper lip and hyperfunction of the lower lip at rest and function. Myofunctional therapy with oral screens can be applied in such patientsto improve the size and function of the lips. This study aimed at evaluating how myofunctional therapy with an oralscreen affects the strength of the lips and their morphology.
  Materials &
  Methods
  Thirty-five patients with Cl II division 1 malocclusion were included in the present study but at the end of the study two subjects were excluded due to lack of compliance. The remaining 33 subjectswere assigned to 3 groups: group 1 (n = 12), cooperative patients; group 2 (n = 6), patients with poor cooperation; and group 3 (n = 15), the controls. All the three groups underwent treatment with functional appliances; lip training was carried out for 5.5 months, 3 times a day for 10 minutes each time in the treatment group. Before and after the treatment the lip strength was recorded with the use of a custom-made dynamometer and lip morphology was studied on lateral cephalograms. The parametric paired t-test was used to compare values within the groups and independent t-test was used to compare changes between the groups. Statistical significance was set at p value
  Results
  The lengths of the upper and lower lips increased significantly (p value = 0.00) and interlabial gap decreased significantly in group 1 (p value = 0.00). However, in the control group and group 2 only theinterlabial gap decreased significantly (p value = 0.00 and p value = 0.01). The thickness of the upper lip in region A' in group 1 was significantly (p value = 0.02) higher than that in the control group after treatment. The strength of the lips increased significantly in all the groups but it was greater in groups 1 and 2.
  Conclusion
  Under the limitations of the present study, it appears myofunctional therapy with an oralscreen improved the function and morphology of the lips when it was performed regularly.
  Keywords: Cl II division 1 malocclusion_Myofunctional therapy_Oral screen
 • Hamid Mazaheri, Masoud Saatchi, Shirin Shahnaseri, Mohammad Javad Hashemianfar, Seyed Amir Mousavi * Pages 149-157
  Introduction
  Dental procedures that involve hard and soft tissues may transfer bacteria into the bloodstream, resulting in infective endocarditis in susceptible patients. The aim of this study was to determine the mean scores of knowledge and attitudes of general dentists about antibiotic prophylaxis in different dental procedures.
  Materials &
  Methods
  In this study, 375 general dental practitioners participating in several national congresses in Tehran in autumn and winter of 2015 were selected using simple sampling technique. An anonymous questionnaire which had been adapted locally and whose validity and reliability had been confirmed was distributed among the subjects and collected after they were completed. Data were analyzed with t-test, using SPSS 22 (α = 0.05).
  Results
  The mean score of knowledge of all the participants in this study was 17.9 of a total score of 27; 77% of surgery questions, 50% of periodontal questions, 50% of endodontics questions and 26% of restorative dentistry questions were gained by the participants. The knowledge on the administration of antibiotic prophylaxis in surgery was higher among the participants (p value
  Conclusion
  Maximum awareness among the dental treatments was about dental surgery, indicating the attention of dentists to the need for prevention in aggressive treatments. Root canal therapy and periodontal and restorative treatments ranked next, which might be attributed to the more conservative nature of these procedures.
  Keywords: Antibiotics, Bacterial endocarditis, Dentist, Knowledge, Prophylaxis
 • Faezeh Khozeimeh, Zahra Golestannejad, Pouria Dehgahn, Shahin Gavanji, Arash Esmaeili Pages 158-169
  Introduction
  The 5-year survival interval rate in patients with head and neck SCC is about 50% and the current therapies were not potent to treatment this malignancy in four decades. The melittin, phospholipase and Apamin in bee venom have antitumor effects on cancer cells like kidney, liver, bladder and prostate.this study is the first survey was aimed to investigate the inhibitory effects of natural bee venom on the SCC.
  Materials and Methods
  This in vitro study was conducted on two cell lines, squamous cells carcinoma (KB) and Fibroblasts (L929) cells. Micro culture Tetrazolium Test (MTT) was used to assess Cytotoxicity. Data was analyzed by means of one-way ANOVA and Tukey in the packages IBM SPSS statistics 22 (α = 0.05).
  Results
  The results showed that malignant cells Cytotoxicity of bee venom in concentrations less than 0.6 mg/ml was not significantly different in both cell lines (p value > 0.05) but at the concentrations up to 0.6 mg/ml this Cytotoxicity is significantly higher in KB cells against to L929 (p value
  Conclusion
  This study showed that Bee venom has a growth inhibitory effect on SCC cells with a dose-dependent and time-independent pattern that this effect is significantly higher on the malignant cells against to the normal cells.
  Keywords: Cell Cytotoxicity, Bee venom, KB
 • Sousan Sadeghian, Alireza Omrani, Mohammad Reza Jahanbakhshi, Mehdi Rafiei, Elham Rostamsolat Pages 170-180
  Introduction
  One of the techniques to treat skeletal Cl II malocclusion is growth modification. bionator functional appliance brings about skeletal changes to resolve Cl II malocclusion caused by mandibular deficiency by protruding the mandible and accelerating growth. The aim of this study was to evaluate skeletal and dental changes in patients with Cl II malocclusion following treatment with Bionator and to compare the results with the control group.
  Materials and Methods
  The present clinical trial was carried out on 17 patients (8 girls and 7 boys) aged 9-11, with Cl II malocclusion. To properly register the mandible, a wax rim was used and the bionator appliance was fabricated based on the recorded relationship in an arrticulator and delivered to the patients. Lateral cephalometric radiographs were taken before and after treatment. Tracing was carried out and the necessary measurements were made. Data were analyzed was paired t-test (α
  Results
  Comparison of mean changes in the antero-posterior cranial length, maxilla, and maxilla and mandible relative to each other between the bionator and control groups showed no significant differences between the two groups. The means of upper and lower gonial angles (p value = 0.001), SNB angle, SN-pog angle, Y axis and pog-NP in the lower jaw showed significant differences between the control and bionator groups (p value = 0.01. The mean of Pal-OCC angle, SNB angle, articular angle and Jarabak index (JI) (p value = 0.01) of the facial relationship variables exhibited significant differences between the control and bionator groups.
  Conclusion
  Bionator can be used to correct antero-posterior mandibular deficiency and Cl II skeletal and dental malocclusion during the growth period.
  Keywords: Cl II malocclusion, Corrective orthodontics, Orthodontic appliances
 • Zahra Roustaeizadeh Shouroki, Mona Bazazzadeh, Sima Shaghasemi Pages 181-188
  Introduction
  Candidiasis is an oral infection that is caused in most cases by Candida albicans contamination.It is found as a symbiotic fungus in the oral cavity of 30‒60% of healthy subjects. In this study, confirmed cases of oral candidiasis and its relationship with predisposing factors, prevalence of the infection and its variants were studied in patients referring to the Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Yazd, Iran.
  Materials and Methods
  In present cross-sectional study, all the patient's medical records in the Department of Oral Medicine, Yazd Faculty of Dentistry, from May 2013 to May 2015 were reviewed. The necessary data were recorded in the relevant datasheets and analyzed with Fisher’s exact and chi-squared test using SPSS 17 (α = 0.05).
  Results
  Of 13377 medical records evaluated, 123 confirmed candidiasis cases were found. A statistically significant relationship was observed between oral candidiasis and age (p value = 0.004) and use of dentures (p value
  Conclusion
  Based on the results of the present study, lower age groups were at a higher risk for oral candidiasis. In addition, some types of oral candidiasis such as denture stomatitis and angular cheilitis were more common in patients wearing dentures.
  Keywords: Medical records, Oral candidiasis, Risk factors
 • Ali Peimani, Samaneh Keshavarz Pages 189-194
  Introduction
  Toothextraction is one of the invasive treatments in dentistry and in some cases it is associated with some complicationssuch as pain, dry socket and inflammation. Given the antibacterial effects of metronidazole, the aim of this study was to assess the effects of 0.75% metronidazole gel on complications after extraction of mandibular third molar teeth.
  Materials and Methods
  This clinical trial was conducted on mandibular third molars of 20 male volunteers 20‒30 years of age. After extraction of two similar mandibularthird molar teeth, 0.75% metronidazole gel was placed in the extracted tooth socketon one side andno material was placed in the socket on the other side as control. The severity of pain and swelling were determined with visual analog scale and by determining the change in the distance ofthe angle of the mandible from thedental midline, respectively. Clinical examination was performed to determine the presence or absence of dry socket. Data on pain, swelling and dry socket were analyzed with SPSS (p value ≤0.05).
  Results
  The severityof painafter tooth extraction exhibited a significant difference at6-and12-hour intervalsbetweenthetwo sides (p value = 0.04 and p value = 0.03). However, at24-and 48-hour intervals after toothextractionthe differences were not significant (p value = 0.09 and p value = 0.06). In relation to swelling, inthe area from the mandibular angle to the midline, no difference was observed between the two sides after 24 hours (p value = 0.05) but there was a significant difference between the two sides after 48hours (p value = 0.05). Thedifferenceindry socket incidence was not significant between the two sides (p value = 0.2).
  Conclusion
  Application of 0.75 % metronidazole gel can reduce pain and swelling after tooth extraction but it might have no effect on dry socket incidence.
  Keywords: Intraoperative complications, Metronidazole, Tooth extraction
 • Farid Mohammadi, Shirin Zahra Farhad, Masoud Feizbakhsh, Shahram Amini Pages 195-201
  Introduction
  IL-6 and IL-8 have an important role in orthodontic tooth movement and creation of periodontal diseases. Laser therapy in orthodontics has effect on decrease pain and increase regeneration of bone, acceleration of tooth movement and decrease inflammation in periodontoal tissues. The aim of this study, determination the effect of low laser therapy on GCF level of IL-6 and IL-8 during orthodontics treatments.
  Materials and Methods
  In this clinical trial study, we chose 10 patients with crowding or protrusion, that they need fix orthodontic treatment with extract of two premolars in each side and then retract the anterior teeth. After complete SRP, the orthodontic treatments started. After clinical examination such as CAL, PD and BOP the teeth in one quadrant selected case groups and the other quadrant selected control groups. Low Level laser irradiation done in 0,2,7, 21 days and collection of GCF is done in 2,4,9, 23 days with paper cone in distal sulcus of canine for 30 second. Then all of the samples transferred to laboratory and then t-test ANOVA and LSD test done.
  Results
  The average of changes in IL-6 and IL-8 in GCF at the 21 day after laser irradiation had a significant difference but in the other days we didn’t have a significant difference.
  Conclusion
  Low level laser therapy at orthodontics treatment causes of decrease the inflammation and decrease the IL-6 and IL-8.
  Keywords: Interleukin-8, Interleukin-6, Tooth movement, Low-level laser therapy
 • Elham Shadmehr, Seyed Hamed Hejazi Pages 202-209
  Introduction
  Instrument separation during endodontic treatmentdecreases treatment success rate up to 19%. Only a limited number of devices are available for the removal of these fractured instruments. The present paperintroduces patenting and electromechanical design of a new device consisting of a spring-like instrument for the removal of fractured endodontic instruments from the root canal space.
  Materials and Methods
  This devicehas been designed in the field of biomedical engineering and consists of mechanical and electrical parts.This article has been adopted from patent #87785 and International Classification A61C; A61K. The device which is the same size asthe hand files consists of a spring-like head that can shift from the coaxial mode to the non-coaxial mode. The electric part of this devicegives an alarm whena broken file is entangled. The innovative device in fact has a completely different mechanical design and is a combination of a new mechanical design with that of the apex finder.
  Results
  This project consisted of: 1) designing and 2) manufacturing of a prototype. The initial plan and studies began in 2014 in Isfahan Faculty of Dentistry. The patenting procedures began in 2014 and the device was patented in 2015. 3D software program was used for designing of the device.
  Conclusion
  There is nosimilar national or international device available. This registered idea and invention could increasesuccess rates in endodontics by reducing the failure rates if it is mass-produced and used in vitro and in the clinic.
  Keywords: Dental instruments, Instrument removal, Root canal therapy
 • Alireza Omrani, Mehrdad Barekatain, Mehdi Rafiei, Mozhgan Mohebbi Pages 210-217
  Introduction
  Contamination with saliva is an important factor in reducing the shear bond strength of orthodontic brackets to tooth surfaces. One of the most important disadvantages of bonding techniques is their sensitivity to contamination with saliva. The aim of this study was to evaluate the effect of duration of contamination of tooth surfaces covered with unfilled resin with saliva on shear bond strength orthodontic brackets.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 110 extracted human intact premolar teeth were divided into 5 main groups and 11 subgroups. In the control group the brackets were bonded to tooth surfaces with no saliva contamination. In other groups, after applying the unfilled resin, the samples underwent saliva contamination as follows: group B, 1, 5 and 15 seconds of contamination; group C, 1, 5 and 15 seconds of contamination and drying with air current; and group D, 1, 5 and 15 seconds of contamination and washing and drying with air current, followed by bonding of the brackets. In group E, according to the manufacturer's instructions, after contamination, washing and drying, unfilled resin was applied again and then the brackets were bonded. The shear bond strength of brackets to tooth surfaces was measured by an Instron machine. Data were analyzed with ANOVA (α = 0.05).
  Results
  The highest bond strength was recorded in the control group (4.21 MPa) and the lowest in the fourth subgroup (15 seconds of contamination without washing) (3.8 MPa). There were significant differences in the mean bond strengths of brackets bonded to enamel surfaces between the main groups (p value = 0.001).
  Conclusion
  Contamination with saliva reduces bond strength. Proper isolation is necessary to achieve a stronger bond between orthodontic brackets and tooth surfaces.
  Keywords: Orthodontic brackets, Saliva contamination, Shear bond strength