فهرست مطالب

نشریه معرفت اخلاقی
پیاپی 19 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید حمیدرضا حسنی* صفحه 5
  بحث از حکمت عملی، پرداختن به اساسی ترین پرسش های فلسفی انسان است. سوال از اینکه «چه می توان کرد؟» یا «چه باید بکنیم؟» یا «چگونه باید عمل و اقدام کرد؟»، از مهم ترین پرسش های اساسی حیات انسانی است. توضیح عناصر اساسی نظریه حکمت عملی و هویت اخلاق از دیدگاه ارسطو، تحت عنوان توده‏ای از تقسیم‏بندی های متنوع معرفتی و وجودی به نمایش گذاشته است. این تقسیم بندی ها، به نحوی توسط ارسطو به کار گفته شده اند که وجوه مختلف کارکردها و نقش هایی که ما در تهذیب اخلاق و حکمت عملی و حتی علوم انسانی با آن مواجه هستیم، در ضمن یک نظام واحد ترسیم شده اند. این نوشتار بر آن است تا با ارائه نگاهی مستند به نظریه اخلاق ارسطو و تحلیل و بررسی آن، مناسبات بین اخلاق و حکمت عملی را از دیدگاه وی مورد واکاوی قرار دهد.
  کلیدواژگان: اخلاق نیکوماخوس، اخلاق فضیلت، حکمت عملی، ارسطو، اخلاق
 • علی احمدی امین* صفحه 23
  از بین مکاتب اخلاقی مبناگرا، برخی مکاتب معتقدند که گزاره های پایه در استدلال های اخلاقی، گزاره هایی بدیهی هستند. میان کسانی که گزاره های پایه اخلاقی را بدیهی می دانند، این اختلاف نظر وجود دارد که برخی، گزاره های پایه بدیهی را اموری اخلاقی می دانند و برخی، این گزاره ها را امور غیراخلاقی قلمداد می کنند. چگونگی تبیین بداهت گزاره های پایه اخلاقی در بین اندیشمندان معرکه آراء است. برخی جانب شهود را در این حوزه گرفته اند. برخی چون کانت، آنها را مدرک پیشینی عقل عملی دانسته اند. برخی صرف تصور موضوع و محمول را برای حکم به بداهت آن کافی دانسته اند. برخی دیگر، با تبیین عقلانی بداهت آن را نشان داده اند. همچنین در این مورد، دو حوزه ارزش و الزام، نزد فیلسوفان اخلاقی بهره یکسانی ندارند. برخی، صرفا حوزه ارزش را دارای گزاره های پایه بدیهی می دانند. برخی این شان را تنها برای الزامات اخلاقی قائلند. برخی دیگر نیز، در هر دو حوزه به یکسان عمل کرده اند. در این نوشتار سعی شده تا مهمترین نظریات بداهت گرا در فرااخلاق، از جهت توجیه گزاره های اخلاقی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: توجیه، بدیهیات، بدیهیات اخلاقی، بدیهیات غیراخلاقی
 • یحیی عبدالهی*، علی محمدی صفحه 41
  تبیین چیستی «الزامات اخلاقی»، هدف اصلی نظریه فلسفه اخلاقی آیت الله صادق لاریجانی است. طبق دیدگاه ایشان، از منظر «هستی شناسی»، الزامات اخلاقی، الزاماتی حقیقی هستند که انسان بالوجدان آنها را درک می کند. متعلق این الزامات، ماهیت و طبیعت فعل است که در عالم تقرر ماهوی و نفس الامر جای دارند. از منظر «معناشناختی»، این الزامات واقعی، به دو گونه اخباری و انشائی قابلیت ابراز دارند. همچنین، راه شناخت این الزامات از منظر «معرفت شناختی»، اتحاد طبیعت فعل با نفس انسان و به تبع، درک الزام آن طبیعت می باشد. در این نوشتار ضمن توصیف دیدگاه آیت الله صادق لاریجانی، به تحلیل و بررسی دیدگاه ایشان پرداخته شده است. حاصل آنکه این نظریه از این جهت که بر پایه ماهیت استوار شده است، با برخی اشکالات اصالت ماهیت مواجه است. همچنین، عدم تحلیل طاعت و عصیان الهی و کیفیت صدور فعل قبیح، از دیگر مشکلات پیشروی این نظریه می باشد. در نهایت، به این نکته اشاره شده است که از نظرگاه توحیدی در فلسفه اخلاق، همه الزامات اخلاقی می بایست به خداوند متعال بازگشت کند.
  کلیدواژگان: فلسفه اخلاق، الزامات اخلاقی، ماهیت و طبیعت فعل، نفس الامر
 • صالح قربانیان* صفحه 59
  استدلال های اخلاقی، از دیرباز نقش مهمی در اخلاق ایفاء می کردند. به همین دلیل، همه نظریات اخلاقی، به نوعی درگیر با این موضوع بودند. با ورود فلسفه های مضاف به عرصه علم اخلاق، یکی از علم هایی که به غنی تر شدن این علم کمک کرد، روان شناسی اخلاق بود. روان شناسی اخلاق، مسائل مهم اخلاق، از جمله مفهوم استدلال اخلاقی و جایگاه آن را در قضاوت های اخلاقی توسعه بخشید. این علم، با کمک مطالعات ژنتیکی و در نهایت، در سال های اخیر با مطالعات عصب شناسی، استدلال اخلاقی را توسعه داد. مدل شهودگرایی اجتماعی جاناتان هید، از نتایج تحقیقات عصب شناسی قرن بیستم و دارای پس زمینه های قوی فرهنگی است که تفاوت هایی با مدل کاری پیاژه و کلبرگ دارد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری در پی تبیین و تحلیل این نظریه و ارائه پیشنهادهایی برای چگونگی نقد این دیدگاه می باشد.
  کلیدواژگان: استدلال اخلاقی، شهود، شهودگرایی اجتماعی، قضاوت اخلاقی، جاناتان هید
 • سید عبدالله میرخندان*، سید حمید میرخندان صفحه 73
  سرگرمی بخش مهمی از سبک زندگی است. برای داشتن سبک زندگی اسلامی، باید شاخصه های سرگرمی اخلاقی را از دیدگاه اسلامی بررسی کرد. این تحقیق، با روشی توصیفی- تحلیلی و تجویزی، در پی یافتن برخی از این شاخصه ها است تا خلا دانشی و نظری در این زمینه برطرف گردد. در این تحقیق، به این نتیجه رسیدیم که در سبک زندگی اسلامی، برای سرگرمی اصولی کلی مطرح است. این اصول، با عناصر زمینه ای و سایر مولفه های سبک زندگی، ارتباط دوسویه دارد. برخی از شاخصه های سرگرمی اخلاقی عبارتند از: توحیدگرایی، توجه به قرب الهی، توجه به عالم غیب، واقع گرایی، عقلایی بودن، بیهوده و عبث نبودن، حفظ کرامت انسانی در سرگرمی، سرگرم نشدن به گناهان و اعتدال در پرداختن به سرگرمی.
  کلیدواژگان: سرگرمی، سرگرمی مطلوب، اوقات فراغت، سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی
 • حسن نجفی*، حسن ملکی صفحه 110
  این پژوهش، با هدف بررسی تطبیقی عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی (اهداف، محتوا، روش های یاددهی – یادگیری و ارزشیابی) از دیدگاه شهید مطهری و روسو تدوین یافته است. روش پژوهش، تحلیلی – اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم برای دستیابی به اهداف پژوهش، منابع و متون موجود و مرتبط با موضوع پژوهش، با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع جمع آوری و با شیوه کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در برخی از «اهداف تربیتی»، بین دو دیدگاه، هماهنگی، و در برخی موارد، اختلاف قطعی وجود دارد. در عنصر «محتوا»، شهید مطهری بهترین محتوا را محتوای قرآنی توصیه می کند، اما روسو بهترین محتوا را طبیعت و تجربه قلمداد می کند. در «روش های یاددهی – یادگیری» نیز موارد تشابهی دارند؛ اگر چه گاهی در تفسیر یک روش، برداشت ها مختلف می شود. دیدگاه تربیتی شهید مطهری در عنصر ارزشیابی شامل روش های خودارزیابی، و ارزیابی مبتنی بر عمل می باشد و در برنامه درسی روسو، مشاهده، روش ارزشیابی به شمار می آید.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، برنامه درسی، عناصر چهارگانه، شهید مطهری، روسو
 • مریم شریفی*، ابراهیم میرشاه جعفری صفحه 115
  تربیت اخلاقی یکی از مهم ترین مسائل آموزشی و تربیتی می باشد. دستیابی به این هدف، نیازمند نقشه ای است که در ادبیات علوم تربیتی، به آن «برنامه درسی» می گویند. این طرح و نقشه، زمانی می تواند آن نهاد را به اهداف مطلوب خود برساند که مبتنی بر رویکرد برآمده از اصول، شیوه ها و چشم اندازهای حاکم بر فرهنگ آن کشور باشد. این مقاله، به بررسی رویکرد حاکم بر برنامه درسی تربیت اخلاقی در چند کشور جهان و ایران پرداخته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. به طورکلی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران، گرایش به اخلاق فضیلت وجود دارد.این رویکرد در چارچوب کتاب های درسی، تربیت اخلاقی را به یک جریان ضعیف و کم اثر تبدیل می کند. رویکرد مزبور یک نوع فروکاهش تربیت اخلاقی، به اطلاع رسانی اخلاقی است. درحالی که در کشورهای دیگر، تربیت اخلاقی ناظر بر اخلاق شهروندی است و بیشتر به آماده سازی جوانان برای نقش ها و مسئولیت خود به عنوان شهروندان می پردازد.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، برنامه درسی، آموزش شهروندی
|
 • Seyyed Hamid Reza Hassani* Page 5
  Practical wisdom is one of the most basic human philosophical questions. "What can one do?", "What should one do?" or "How should one act?" are of the most fundamental questions of men. In this paper, an explanation of the essential elements of the practical wisdom theory and moral identity from the viewpoint of Aristotle, under the supervision of some variant knowing and existential classifications is presented. Aristotle has presented these classifications in a way that various aspects of functions and roles that we are faced with in edification and practical wisdom and even humanitarian sciences, are planned in a united system. Having a documentary view on Aristotle`s moral theory, this study aims at analyzing the relations between morals and practical wisdom from his point of view.
  Keywords: Nicomachean morals, virtues, practical wisdom, Aristotle, morals
 • Ali Ahmadi Ami* Page 23
  Among fundamentalist moral ideologies, some believe that base statements in moral reasoning are self-explanatory. Among the people who consider basic moral statements as self-explanatory, this disagreement exists that they consider some of the basic self-explanatory statements as moral affairs and they consider some these statements as immoral affairs. It is essential to understand that the method by which basic moral statements are notified among the scholars is remarkable and some are being the mere witness. Also some like Kant consider them as prior evidence of practical reason. Some scholars apply subject and predicate to prove the self-explanation and some show the self-explanation by logical clarification. Also it is essential to mention that the value and necessity are not the same for moral philosophers. Some believe that value has basic self-explanatory statements and also some believe that moral necessities do. Also some consider both the same. This study aims at analyzing the most important self-explanatory ideas in meta-morals form the aspect of the justification of moral statements.
  Keywords: justification, axioms, moral axioms, immoral axioms
 • Yahya Abdollahi*, Ali Mohammadi Page 41
  Explaining the nature of "moral obligations", is the main purpose of Mr. Sadiq Larijani`s theory of moral philosophy. He believes that from the aspect of ontology, moral obligations are actual obligations that a man understands them in nature. Pertaining to these obligations are the essence and nature of the action that are placed in the world of substantive appointment. From the viewpoint of semantics, these actual obligations have the possibility to be exposed in two ways of declarative and originative. Also the method by which these obligations are recognized from the view point of semantics is the unity of the nature of the action with the essence of the man and in the same manner, recognition of the nature of those obligations. Along with describing Ayatollah Sadiq Larijani`s views, this paper attempts to analyze his remarks as awell. Being based on the basis of the essence, this theory has some faults with the essence originality. Also, not analyzing the obedience and disobedience to God and issuance of an act of obscene are other problems facing this theory. Eventually it is mentioned that from the view point of monotheistic in the moral philosophy, all the moral obligations must return to God.
  Keywords: moral philosophy, moral obligations, nature, essence of the action, actual fact
 • Saleh Ghorbanian* Page 59
  Moral reasoning has been playing a pivotal role in ethics. Due to this, all ethical views had the same theme. After philosophy was added to the science of ethics, the psychology of ethics promoted this branch of knowledge. The psychology of ethics promoted pivotal ethical affairs like the concept of ethical reasoning and its position in ethical judgments. With the help of genetic studies and neuroscience studies in recent years, this science promoted ethical reasoning. Jonathan Heed`s social intuitionalism model is the result of 20th century neuroscience researches and has a strong cultural background that has some differences with the works of Piajet and Kelberg. This paper aims at clarifying the analysis of this theory and presenting suggestions to criticize this point of view.
  Keywords: moral reasoning, intuition, social intuitionalism, ethical judgment, Jonathan Heed
 • Seyyed Abdollah Mirkhandan*, Seyyed Hamid Mirkhandan Page 73
  Entertainment is an important part of lifestyle and in order to have an Islamic lifestyle one must analyze the features of moral entertainment from the viewpoint of Islam. Using a descriptive-analytic method and a prescriptive method this study seeks to find some of these features so that the absence of knowledge and theory would be compensated in this field. The findings show that there is some philosophy behind entertainment in Islamic lifestyle. These principles have two-way interaction with background elements and other lifestyle components. Some of the elements of moral entertainment include: Unitarianism, seeking nearness to God, paying attention to the unseen world, realism, rationality, freedom from futility, preserving human dignity in entertainment, not being involved with sins having fun with moderation.
  Keywords: entertainment, pure entertainment, leisure time, lifestyle, Islamic lifestyle
 • Hassan Najafi*, Hassan Maleki Page 110
  The current study aims at analyzing the comparative study of moral education curriculum (aims, content, teaching-learning and evaluating methods) from the viewpoint of Martyr Motahhari and Rousseau. The study has been done through the method of analytic-documentary. To collect the data, sources and contexts related to the topic of the study were qualitatively analyzed by taking notes from the sources. The findings show that in some ((educational purposes)) there were coordination between the two views and some disagreements. Martyr Motahhari believes that the Quran ((content)) is the best. However Rousseau believes that nature and experience are the best contents. There are similar cases in ((teaching-learning methods)); however sometimes, various inferences can be drawn from interpretation of a method. In evaluation, Martyr Motahhari`s educational view contains self-assessment methods, and the evaluation is based on action and in Rousseau`s curriculum observation is the method of evaluation.
  Keywords: moral education, curriculum, the four elements, Martyr Motahhari, Rousseau
 • Maryam Sharifi*, Ebrahim Mir Shah Jafari Page 115
  Moral education is one of the most important subjects in education and training. To this end, we need a plan in educational sciences that is called curriculum. This scheme can only be toward the true path once it is based on an approach that is originated from principles, methods and perspectives on the culture of that country. The present study deals with the analysis of the dominant approach on moral education curriculum in Iran and some other countries. In this descriptive-analytic paper one can realize that in public education in Iran there is tendency toward morals. This approach, in the framework of course books, weakens moral education. This approach is a kind of reduction of moral education to moral informing. While in other countries, moral education is observing citizen`s moral and mostly deals with preparing the youth for roles and responsibilities as citizens.
  Keywords: moral education, curriculum, citizen education