فهرست مطالب

نشریه روان پرستاری
سال چهارم شماره 6 (پیاپی 18، بهمن و اسفند 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا احمدی بنی، علیرضا امینی، طیبه مهرابی*، اسدالله شریف پور لاطانی، رضا قاسمی صفحات 1-7
  مقدمه
  سازگاری اجتماعی با محیط های مختلف از جمله محیط دانشگاه نیاز به مهارت های خاصی دارد. عقیده بر این است که ارتقای مهارت های ارتباطی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد موثر می باشد. مطالعات زیادی نشان داده اند که بین سازگاری اجتماعی افراد و باورها و اعمال مذهبی رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. 38 نفر از دانشجویان خوابگاه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی برای 4 هفته داده شد و پرسشنامه سازگاری اجتماعی توسط هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس) استفاده شد.
  یافته ها
  آزمون t مستقل نشان داد میانگین نمره سازگاری اجتماعی قبل از انجام مداخله در دو گروه تفاوت معناداری نداشت (66/0 = P). این در حالی است که میانگین نمره سازگاری در گروه آزمون بلافاصله بعد از مداخله (006/0 = P) و یک ماه بعد از مداخله (005/0 = P) به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بوده است. همچنین آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که در گروه کنترل میانگین نمره سازگاری اجتماعی بین سه زمان تفاوت معناداری نداشت (92/0 = P).
  نتیجه گیری
  آموزش گروهی مهارت های ارتباطی با رویکرد مذهبی سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه را افزایش داد پس می توان جهت افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاه از آموزش مهارتهای ارتباطی بارویکرد مذهبی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی، سازگاری اجتماعی، دانشجویان دختر
 • فرانک علوی زاده، عطا شاکریان* صفحات 8-14
  مقدمه
  روابط فرا زناشویی یا خیانت زناشویی همسررا می توان یکی ازپیچیده ترین و آسیب زا ترین مشکلات عاطفی بین زوجین دانست. پیمان شکنی در روابط زناشویی بعنوان یک حادثه استرس زا می تواند منجر به بروز برخی علائم مشکلات شناختی، عاطفی و رفتاری در قربانی گردد. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه پیمان شکنی در روابط فرازناشویی در شهر سنندج انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع پژوهش های نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. حجم نمونه 30 نفر از زنان دارای تجربه روابط فرا زناشویی بودند که در سال 1394 به دادگاه خانواده در شهر سنندج مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) و روش مداخله درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بودکه طی 12 جلسه درمانی 90 دقیقه ای و به صورت هفتگی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  روش مداخله درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری علائم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه پیمان شکنی در روابط فرا زناشویی را کاهش داد (005/0 > P).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش بر اهمیت کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی اذعان دارد. می توان از این رویکرد برای کاهش آسیبب های ناشی ازروابط فرازناشویی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، روابط فرا زناشویی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • محمدرضا بلیاد*، فرزانه ناهیدپور، شهدخت آزادی صفحات 15-21
  مقدمه
  افسرگی یکی از مسائل عمده ای است که بر تمام جنبه های زندگی فرد، از جمله زندگی زناشویی تاثیر می گذارد. از این رو، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط میان افسردگی و رضایت زناشویی انجام گردید.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. تعداد 94 زوج مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، به صورت دردسترس انتخاب شدند و به دو پرسشنامه خودگزارشی رضایت زناشویی انریچ و افسردگی بک پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میان رضایت زناشویی و افسردگی رابطه منفی و معنادار وجود داشت (01/0 > P). میان افسردگی در زن با رضایت-زناشویی شوهر رابطه منفی و معنادار وجود داشت (01/0 > P). میان افسردگی در شوهر با رضایت زناشویی زن رابطه منفی و معنادار وجود داشت (01/0 > P). رضایت زناشویی و افسردگی زن قادر به پیش بینی رضایت زناشویی شوهر است. رضایت زناشویی و افسردگی شوهر قادر به پیش بینی رضایت زناشویی زن است (01/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که میان رضایت زناشویی و افسردگی زوجین رابطه منفی وجود دارد. به این معنا که افزایش افسردگی در یکی از همسران باعث کاهش رضایت زناشویی در دیگری می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، رضایت زناشویی، زوجین
 • فرزانه مقامی نژاد، محسن ادیب حاج باقری*، شیما جهانگیر صفحات 22-29
  مقدمه
  آندوسکوپی یک روش تشخیصی و درمانی تهاجمی است و برای بیماران یک روش اضطراب آور است. مطالعات گذشته نتایج متفاوتی در مورد عوامل مرتبط با اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی بیان کرده اند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت، تعداد 400 بیمار به روش نمونه گیری مستمر انتخاب و وارد مطالعه شدند. پرسشنامه شامل سه بخش: اطلاعات زمینه ایی، سنجش آگاهی بیماران در مورد آندوسکوپی و پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیل برگر بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست، آنوا، همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  7/82% از بیماران اضطراب متوسط تا شدید داشتند. بین اضطراب و وضعیت تاهل (02/0 = P) و نمره آگاهی بیماران (03/0 > P) رابطه معنی داری مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد وضعیت تاهل (06/0 = P)، نوع پذیرش (32/0 = P) و سابقه آندوسکوپی (005/0 = P) از عوامل پیشگوی کننده اضطراب بیماران بودند.
  نتیجه گیری
  اکثر بیماران قبل از انجام آندوسکوپی اضطراب متوسط تا شدید داشته و فقدان آگاهی یک عامل مهم در افزایش اضطراب بوده است. چون اضطراب شدید می تواند بر انجام دادن مناسب این روش و نتایج بیماران بعد از آن تاثیر بگذارد، باید تدابیری جهت افزایش آگاهی بیماران قبل از انجام آندوسکوپی اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: اضطراب، آندوسکوپی، آگاهی
 • شیوا فرمانی شهرضا، علی قائدنیای جهرمی، مریم محمدتقی نسب، مجید نیک نژاد، محمد درهرج، مریم صادقی، رویا کارآزموده، ملیحه فرید صفحات 30-40
  مقدمه
  ابتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان و به دنبال آن بیماری ایدز با طیف گسترده ای از عوامل روان شناختی نظیر نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی در ارتباط است که سازگاری بیماران را با این بیماری به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان و افراد عادی بود.
  روش کار
  روش پژوهش علی-مقایسه ای بود، که به صورت مقطعی انجام شده است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 40 نفر از افراد مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان که برای مشاوره و درمان پزشکی به مرکز شهید سبزه پرور کرج در فصل پاییز 1394 و 40 نفر افراد بهنجار که به مراکز بهداشتی درمانی کرج مراجعه و واجد ملاک های ورود بودند انتخاب و به وسیله ابزار نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2004) و طرحواره های هیجانی (لیهی، 2002) مورد سنجش قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، تحلیل داده ها به وسیله برنامه SPSS-16 و به روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه در برخی از مولفه های نظم جویی شناختی هیجان (شامل نشخوارگری (001/0 = P)، دیدگاه گیری (003/0 = P) و ملامت دیگران (046/0 = P) و طرحواره های هیجانی (شامل نشخوار ذهنی (001/0 = P)، خوداگاهی هیجانی (001/0 = P)، غیرقابل کنترل بودن (0001/0 = P)، تاییدطلبی از دیگران (031/0 = P)،، قابل درک بودن (0001/0 = P)، سرزنش (0001/0 = P)، دیدگاه ساده انگارانه نسبت به هیجانات (049/0 = P)، ارزش های والاتر (002/0 = P) و پذیرش هیجانات (0001/0 = P) تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین این دو گروه در سایر خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، توجه به ابعاد روان شناختی مرتبط با ابتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان و به طور ویژه کمک به بیماران در جهت بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و اصلاح طرحواره های هیجانی ناکارآمد آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ویروس نقص سیستم ایمنی انسان، نظم جویی هیجان، طرحواره های هیجانی
 • اکرم ثناگو، شهرام یزدانی، لیلا جویباری*، سهیلا کلانتری صفحات 41-49
  مقدمه
  رفتارهای نامحترمانه در محیط های بالینی تهدید آمیز می باشند و منجر به خطر انداختن سلامت پرستاران و بیماران در محیط های بالینی و درمانی می گردد. نتایج نامطلوب آن با عدم رضایت شغلی و ترک محل کار همراه است. این مطالعه با هدف تبیین رفتارهای نامحترمانه در محیط کار پرستاران انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه کیفی (1393)، 50 نفر از پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار تا رسیدن به اشباع داده ها جمع آوری و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی مرسوم تحلیل شدند.
  یافته ها
  80 درصد مشارکت کنندگان زن، با سابقه کار 3 تا 20 سال بوده اند. رفتار نامحترمانه با مفاهیم «حقارت»، «پرخاشگری کلامی- غیر کلامی»، «تهدید»، «سرزنش شدن»، «نادیده گرفتن توانمندی ها»، «مشارکت داده نشدن»، در تعامل با همکاران، مافوق، پزشک، بیماران، همراهان، کادر خدماتی همراه بوده است. مشارکت کنندگان رفتار نامحترمانه از همراهان را در طیفی از خفیف تا شدید تجربه کردند و آن را بسیار تنش زا می دانستند در حالی که توهین از جانب بیمار را کمتر شخصی می پندارند و به دلیل وضعیت سلامتی و استرس بیمار آن را بهتر تحمل می کنند. مشارکت کنندگان همواره بهترین راه مقابله برای پاسخ به رفتار نامحترمانه را نمی دانستند، با مسبب رفتار توهین آمیز مقابله ای نمی کردند یا آن رفتار را گزارش نمی کردند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد رفتارهای نامحترمانه به درجات و در ابعاد مختلف در محیط کاری پرستاران رخ می دهد و تداوم چنین رفتارها و احساس عدم وجود منابع حمایتی می تواند سبب سبب یاس از حرفه کاری و استرس گردد.
  کلیدواژگان: رفتار نامحترمانه، پرخاشگری، پرستاران، پژوهش کیفی، تحلیل محتوا
 • سارا نصیری، قاسم عسکری زاده*، مسعود فضیلت پور صفحات 50-58
  مقدمه
  بارداری یک رویداد طبیعی در زندگی زنان محسوب می شود، اما مستلزم یک رشته سازگاری های فیزیولوژیکی و انطباق های روانشناختی است. کیفیت سازگاری با این تغییرات می تواند زنان را در معرض خطر مشکلات روانشناختی قرار دهد. با توجه به نقش موثر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانشناختی و خوش بینی در کنار آمدن فرد با شرایط مختلف و موقعیت های تنش زا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانشناختی و خوش بینی در پیش بینی اضطراب مرگ در سه ماهه سوم بارداری زنان باردار انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 220 زن باردار در سه ماهه سوم بارداری بودند که به روش نمونه گیری در دسترس در شهرستان شیراز انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم کوتاه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان، مقیاس سرسختی روانشناختی، آزمون جهت گیری زندگی (LOT) و مقیاس 15 سوالی اضطراب مرگ تمپلر گردآوری شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار برای اضطراب مرگ 7/2 (2/8، تنظیم شناختی هیجان 6/7 (95/54، سرسختی روانشناختی 07/10 (68/46 و خوش بینی 87/3 (05/16 بدست آمد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان دادند که تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانشناختی و خوش بینی با اضطراب مرگ ارتباط دارند، به طوری که بین فاجعه نمایی، خود سرزنشگری و نشخوارگری با اضطراب مرگ ارتباط مثبت معنادار وجود داشت وهمچنین، بین ارزیابی مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، سرسختی و خوش بینی با اضطراب مرگ ارتباط معکوس معنادار وجود داشت، بعلاوه بین دیگر سرزنشگری، کم اهمیت شماری، تمرکز مجدد مثبت و پذیرش با اضطراب مرگ ارتباط معناداری یافت نشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب سرسختی روانشناختی با (06/0- = B)، خوش بینی با (20/0- = B) و فاجعه نمایی با (35/0 = B) پیش بینی کننده بهتری برای اضطراب مرگ هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روان شناختی و خوش بینی می توانند راهکارهای مناسبی جهت کاهش و کنترل اضطراب مرگ در زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری شان باشند.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانشناختی، خوش بینی، اضطراب مرگ
 • ناهید هواسی*، کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده صفحات 59-64
  مقدمه
  فرسودگی در زوجین یک روند تدریجی و به ندرت ناگهانی است که طی آن صمیمیت و عشق به تدریج رنگ باخته و به همراه آن خستگی عمومی عارض می گردد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری حاضر شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی کرج بود که در تابستان سال 1395 برای حل اختلافات زناشویی خود به این مراکز مراجعه کردند. از جامعه یاد شده، 12 زوجی که در پرسشنامه فرسودگی زناشویی نمرات بیشتری نسبت به میانگین کسب کرده بودند، با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردیدند. اطلاعات حاصله با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتیجه نشان داد که بین فرسودگی زناشویی دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله درمانی تفاوت معناداری مشاهده شد. به این معنا که زوج درمانی به روش گاتمن باعث کاهش فرسودگی زناشویی در گروه آزمایش شد (01/0 < P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که و زوج درمانی به روش گاتمن در کاهش فرسودگی زناشویی سودمند است و می توان از این روش مداخله برای حل مشکلات زناشویی زوج ها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: زوج درمانی گروهی به روش گاتمن، فرسودگی زناشویی، زوجین
|
 • Zahra Ahmadi Beni, Alireza Amini, Tayebe Mehrabi*, Asadollah Sharifpour Latani, Reza Ghasemi Pages 1-7
  Introduction
  Social adjustment in different situations, especially at university, needs special skills. It is believed that improving communicative skills is effective in psychological well-being of individuals. Studies have shown that there is a meaningful relationship between social adjustment of individuals and their religious beliefs and deeds. This study aimed at analyzing the effect of group teaching communication skills with religious approach on social adjustment in female students residing in dormitories of Isfahan Medical Sciences University.
  Methods
  This study had a quasi-experimental design. Using simple random sampling, 38 students in the dormitory were chosen and assigned to control and experimental groups. Teaching communication skills with religious approach was conducted for 4 weeks and the social adjustment questionnaire was completed by the students before and after the intervention. To analyze the data, descriptive and inferential statistics such as independent t test and Analysis of Variance (ANOVA) were used.
  Results
  The t test results showed that the average of social adjustment before the intervention was not significant (P = 0.66) while the average of social adjustment immediately after the intervention (P = 0.006) and one month after the intervention (P = 0.005) was significantly higher in the intervention group than the control group. The results of repeated ANOVA indicated that in the control group the level of social adjustment was not significant for the three time points (P = 0.92).
  Conclusions
  Group teaching communicative skills with a religious approach, increased the level of adjustment of female students residing at the dormitory, indicating that this method can be used to increase the level of social adjustment.
  Keywords: Group Teaching, Communication Skills with Religious Approach, Social Adjustment, Female Students
 • Faranak Alavizadeh, Ata Shakerian* Pages 8-14
  Introduction
  Marital infidelity is one of the intricate and harmful emotional problems among couples. Infidelity in marital relations could be considered as a stressful phenomenon, which results in cognitive, emotional, and behavioral disorder signs in individuals. This study aimed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on stress, anxiety, and depression improvement in females, who had experienced infidelity in marital relations in Sanandaj City.
  Methods
  This was a semi-experimental study, which used pre-test, post-test design on the control group. The sample size was 30 females, who had experienced infidelity in their marital relations, and were attending the family court of Sanandaj City, during year 2015. They were allocated based on convenience and random sampling to two groups (15 control and 15 experimental). Research tools were depression short inventory, anxiety, stress (DASS-21) and interruptive group therapy based on acceptance and commitment therapy, accomplished during 12 treatment sessions of 90 minutes on the basis of weekly routines. In order to analyze the data on descriptive level, the researchers used mean statistics and standard deviation, and in inferential level, the researchers used One-way Analysis of Covariance Test (ANCOVA).
  Results
  Interruptive group therapy method based on acceptance and commitment directly decreased and improved stress signs, anxiety and depression of females under the study (P
  Conclusions
  Findings of this study indicate the importance and effectiveness of treatment based on acceptance and commitment to reduce stress, anxiety and depression of females, who had experienced infidelity in marital relations. Therefore, this kind of therapy could be used to decrease and improve infidelity’s harmful effects in marital relations.
  Keywords: Anxiety, Infidelity, Acceptance, Commitment Therapy Method, Depression
 • Mohammad Reza Belyad*, Farzaneh Nahidpoor, Shahdokht Azadi Pages 15-21
  Introduction
  Depression is one of the major issues that affects all aspects of individual life such as marital life. The aim of this study was to investigate the relationship between depression and marital satisfaction.
  Methods
  This study was correlational. Ninety four couples who referred to the Counseling Center of Islamic Azad University of Karaj were selected through convenience sampling and responded to the two self-report questionnaires of Enrich Marital Satisfaction and Beck Depressive Inventory. Correlation Coefficient and regression analysis were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that there was a significant negative correlation between marital satisfaction and depression in couples (P
  Conclusions
  The results of this study showed that there was a significant negative correlation between marital satisfaction and depression in couples. This means that an increase in one spouse's depression level leads to decrease in marital satisfaction of the other.
  Keywords: Depression, Marital Satisfaction, Couples
 • Farzaneh Maghaminejad, Mohsen Adib-Hajbaghery*, Shima Jahangir Pages 22-29
  Introduction
  Endoscopy is an invasive diagnosis and treatment method which is stressful for patients. Previous studies have exhibited different results about the factors associated with anxiety of patients undergoing endoscopy. The aim of this study was to assess the predicting factors of patient's anxiety undergoing endoscopy.
  Methods
  This descriptive analytical study was conducted on 400 patients. The method was continuous sampling. The data-gathering instrument was researcher made and consisted of three parts; demographic information, questions relating to awareness about endoscopic method, and Spielberg’s questionnaires for assessing patient's state anxiety. Data were analyzed with t-tests, ANOVA and Pearson’s correlation and regression logistic.
  Results
  From these number of patients, 82.7% had moderate to severe anxiety. There was a significant relationship between marital status and level of anxiety in patients (P = 0.02). Also, there was a significant relationship between patients’ anxiety scores and their knowledge scores. Regression results showed that marital status, type of admission and endoscopic history were predictive factors for patient's anxiety.
  Conclusions
  Most patients have moderate to severe anxiety before endoscopy. Lack of knowledge of patients about endoscopy methods is a major cause of anxiety. Since severe anxiety can have an impact on correct performance of endoscopy as well as on patient's outcome, proper measures need to be taken to raise patient's awareness.
  Keywords: Anxiety, Endoscopy, Knowledge
 • Shiva Farmani-Shahreza, Ali Ghaedniay-Jahromi, Maryam Mohammad-Taghi Nasab, Majid Niknezhad, Mohammad Darharaj, Maryam Sadeghi, Roya Karazmodeh, Malihe Farid Pages 30-40
  Introduction
  Being infected with HIV, followed by AIDS, is accompanied with a wide range of psychological factors such as emotional regulation and emotional schemas, in connection with which the compliance of patients with the disease is affected. Accordingly, the aim of this study was to compare the cognitive emotion regulation strategies and emotional schemas in people with HIV and normal people.
  Methods
  The study was causal-comparative, cross-sectional. The inclusion criteria were selected and measured by cognitive excitement and emotion regulation (Garnefski et al., 2004) and emotional schemas (Leahy, 2002) tools. After data collection, data analysis by SPSS-16 program and multivariate analysis of variance (MANOVA) was performed.
  Results
  Analyzing data using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) indicated that there were significant differences between the two groups in some subscales of cognitive emotion regulation (i.e. rumination (P = 0.001), putting into perspective (P = 0.003), and other-blame (P = 0.046) and emotional schemas (i.e. rumination (P = 0.001), emotional self-awareness (P = 0.001), uncontrollability (P = 0.0001), validation by others (P = 0.031), comprehensibility (P = 0.0001), blame (P = 0.0001), simplistic view of emotions (P = 0.049), higher values (P = 0.002), and acceptance of feelings (P = 0.0001). However, no significant difference was found between patients with HIV and normal controls in other subscales.
  Conclusions
  Considering the current results, addressing psychological aspects associated with HIV infection and particularly helping patients to improve their emotion regulation strategies and maladaptive emotional schemas is of great importance.
  Keywords: HIV, Emotion Regulation, Emotional Schemas
 • Akram Sanagoo, Shahram Yazdani, Leila Jouybari*, Soheyla Kalantari Pages 41-49
  Introduction
  Uncivil behaviors in workplace are threating and a leading risk for health of nurses and patients in clinical environments. Lack of job satisfaction and quitting are the main work-related outcomes of incivility. This study aimed to explain the concept of workplace incivility among nurses.
  Methods
  In this research in 2014, using qualitative approach, 50 hospital nurses affiliated to Golestan University of Medical Sciences were participated. The sampling method was purposeful with maximum variation. Data were collected by semi-structured interviews; they were stopped after data saturation and analyzed using conventional qualitative content analysis method.
  Results
  Eighty percent of participants were female, with 3-20 years of work experience. The concept of incivility was characterized with "inferiority", "verbal/non-verbal aggression", "threating", "blaming", "ignoring", and "isolating” in terms of interaction with coworkers, superiors, physician, patients, patients’ attendants and cleaning staff. The participants experienced uncivility in a range of mild to severe and felt as it was very stressful; insulting from patients was perceived as less personal, so they could endure it better. The participants did not always know the best way to respond to uncivil behavior, how to deal with the agent of abusive behavior, or the mistreating behavior was not reported.
  Conclusions
  The results showed that uncivil behaviors occur to varying degrees and in different aspects in the nurses’ workplace. The persistence of such behaviors and feelings as well as lack of supporting system could lead to frustration from profession and stress.
  Keywords: Workplace, Incivility, Aggression, Nurses, Qualitative Research, Content Analysis, Iran
 • Sara Nasiri, Ghasem Askarizadeh*, Masoud Fazilatpoor Pages 50-58
  Introduction
  Pregnancy is a natural event in women's lives, but requires a series of physiological adaptations and compliances. Quality adjustment to these changes may put women at risk for psychological problems. Considering the effective role of cognitive regulation strategies of emotion, psychological hardiness and optimism in coping of individual with different situations and stressful conditions, the present study aimed to investigate the role of cognitive regulation strategies of emotion, psychological hardiness and optimism in predicting death anxiety in women who are in their third trimester of pregnancy.
  Methods
  The present study was descriptive and correlational. The studied sample consisted of 220 pregnant women in the third trimester of pregnancy whom were selected by convenient sampling method from Shiraz city. Data were collected using Persian Short form Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Ahvaz Psychological Hardiness Scale, Life Orientation Test (LOT) and 15-items Templer Death Anxiety Scale. Data were subjected to analysis with descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient and stepwise regression).
  Results
  Mean and SD were 8.2 (2.7 for death anxiety, 54.95 (7.6 for cognitive emotion regulation, 46.68 (10.07 for psychological hardiness, and 16.05 (3.87 for optimism. Pearson's correlation coefficient showed that cognitive emotion regulation, psychological hardiness and optimism were correlated with death anxiety, whereby there was significant and positive correlation in catastrophizing, self-blame and focus on thought with death anxiety. In addition, there was a significant reverse correlation in positive reappraisal, refocus on planning, hardness and optimism with death anxiety. The relationships of other-blame, putting into perspective, positive refocusing and acceptance with death anxiety were not significant. Regression analysis showed that psychological hardiness (B = -0.06), optimism (B = -0.20) and catastrophizing (B = 0.35) were the significant predictors of death anxiety.
  Conclusions
  Results showed that cognitive emotion regulation strategies, psychological hardiness and optimism can be appropriate strategies to reduce and control death anxiety among pregnant women in their third trimester of pregnancy.
  Keywords: Cognitive Regulation of Emotion, Psychological Hardiness, Optimism, Death Anxiety
 • Nahid Havassi*, Kianoush Zahrakar, Farshad Mohsenzadeh Pages 59-64
  Introduction
  Burnout in couples is a gradual and rarely sudden process in which intimacy and love are gradually faded and general fatigue becomes evident. Therefore, the aim of this study was to investigate the efficacy of the Gottman marital therapy as a group method in reduction of the couples’ burnout.
  Methods
  This research was a quasi-experimental method with pretest-posttest design and a control group. The study population consisted of couples, who referred to counseling and psychological centers of Karaj to resolve their marital conflicts during the summer of 2016. From this population, 12 couples with scores in marital burnout questionnaire of more than the average, via using sampling, were selected and randomly assigned in 2 experimental and control groups. Data were analyzed using analysis of covariance.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between marital burnout of experimental and control groups after the therapeutic intervention. Thus, the Gottman Marital Therapy Group method reduced marital burnout (P > 0.01).
  Conclusions
  Based on these findings, it can be concluded that the Couples Gottman Marital Therapy Method is useful for reducing marital burnout. It can also be used as an intervention method to solve marital problems of couples.
  Keywords: Gottman Marital Therapy Method, Marital Burnout, Couples