فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و سوم شماره 6 (پیاپی 89، بهمن و اسفند 1395)
 • سال بیست و سوم شماره 6 (پیاپی 89، بهمن و اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/18
 • تعداد عناوین: 11
|
 • طیبه رحیمی پردنجانی*، نجمه مشفقی، آرزو ضاربی صفحات 826-835
  اهداف بررسی ها نشان می دهد که حدود 80درصد اختلاف های زناشویی به دلیل نارضایتی جنسی روی می دهد. شناسایی عوامل پیش بینی کننده رضایت جنسی، به ویژه در زنان، در پیشگیری از این مسائل مفید است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی پنج عامل بزرگ با رضایت جنسی زنان متاهل ساکن شهر مشهد انجام شد.
  مواد و روش ها مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی از نوع هم بستگی بود و جامعه آماری آن را تمامی زنان متاهل ساکن شهر مشهد تشکیل می دادند که تعداد 115 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه رضایت جنسی زنان (SSS-W) و پرسشنامه شخصیتی پنج عامل بزرگ شخصیتی (NEO) و برای تحلیل داده ها، روش رگرسیون چندگانه و برای اعتباریابی، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نسخه بیست ویکم نرم افزار AMOS و ضریب هم بستگی پیرسون با استفاده از نسخه نوزدهم نرم افزار SPSS به کار گرفته شد.
  یافته ها یافته ها نشان داد که ضریب هم بستگی بین ویژگی های شخصیتی پنج عامل بزرگ روان رنجورخویی (407/0-=R)، برون گرایی (310/0=R)، بازبودن دربرابر تجارب (232/0=R)، توافق جویی (258/0=R) و وجدانی بودن (389/0=R) با رضایت جنسی زنان معنی دار است (0001/0>P). تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد که از میان پنج متغیر مستقل، فقط دو متغیر روان رنجورخویی و وجدانی بودن جواز ورود به معادله رگرسیون را پیدا کرد (203/0=R2، 0001/0>P).
  نتیجه گیری نتایج نشان داد که می توان رضایت جنسی زنان را ازطریق ویژگی های شخصیتی آن ها پیش بینی کرد. همچنین درنظرگرفتن دو متغیر شخصیتی روان رنجورخویی و وجدانی بودن در بررسی های مربوط به ناسازگاری های جنسی زنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رضایت جنسی زنان، روان رنجورخویی، برون گرایی، بازبودن به تجارب، توافق جویی، وجدانی بودن
 • فاطمه رضایی، سید غلامرضا موسوی*، علیرضا ریاحی بختیاری، یدالله یمینی صفحات 836-847
  اهداف مهم ترین شاخص موثر در جذب آلاینده های فرار از هوا، نوع جاذب است. به کارگیری جاذبی گزینش پذیر، به حذف آلاینده با هزینه کمتر و کارایی بیشتر منجر می شود. در این تحقیق، کارایی جاذب اکسیدمنگنز پوشانده شده بر سطح کربن فعال (MnO/GAC) برای حذف تولوئن از هوا بررسی شد. همچنین کارایی جاذب MnO/GAC در شرایط آزمایشی یکسان با کربن فعال ساده مقایسه شد.
  مواد و روش ها جاذب MnO/GAC با روش سل ژل تولید شد. زمان ماند (5/0، 1، 5/1، 2 و 4 ثانیه) و غلظت تولوئن ورودی (100، 200، 300 و 400 ppmv) و دمای هوای ورودی (25، 50، 75 و 100 درجه سانتی گراد)، به عنوان شاخص های عملکردی موثر بر فرایند جذب آزمایش شد. کارایی جاذب های GAC و MnO/GAC براساس زمان نقطه شکست و ظرفیت جذب تعیین شد.
  یافته ها زمان نقطه شکست جاذب MnO/GAC درمقایسه با GAC در زمان های ماند 5/0 تا 4 ثانیه، 6 تا 11درصد افزایش یافت. افزایش غلظت تولوئن ورودی از 100 به 400 ppm، زمان نقطه شکست را کاهش و ظرفیت جذب را به ترتیب به میزان 57/9 و 67/9درصد برای GAC و 59/6 و 61/1درصد برای MnO/GAC افزایش داد. افزون براین افزایش دمای هوای ورودی به رآکتور از 25 به 100 درجه سانتی گراد، زمان نقطه شکست جاذب GAC را از 41 به 26 ساعت کاهش داد. کارایی جاذب MnO/GAC، با افزایش دما رابطه مستقیم داشت؛ به طوری که زمان شکست ستون از 46 به 57 ساعت افزایش یافت.
  نتیجه گیری نتایج نشان داد که جاذب MnO/GAC می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای GAC در جذب ترکیب های فرار از جریان هوا به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: جذب، تولوئن، اکسیدمنگنز، کربن فعال
 • معصومه شریف زاده، مریم نقیبی نسب، اعظم کیوانلو شهرستانکی، نسرین فاضل*، یاسر تبرایی صفحات 848-855
  اهداف کیفیت ارائه خدمات مامایی به دو گروه حساس جامعه، یعنی مادران و کودکان، به طور درخورتوجهی به عملکرد ماما بستگی دارد. در سال های اخیر، کیفیت زندگی کاری به عنوان شاخصی اثرگذار بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان و تغییرهای سازمانی، مدنظر مدیران قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار است.
  مواد و روش ها این مطالعه توصیفی مقطعی به روش سرشماری روی تمامی ماماهای شاغل در سال 1389 در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های جمعیت شناختی و روا و پایای کیفیت زندگی کاری است. داده ها با کمک نسخه هجدهم نرم افزار SPSS، شاخص های آمار توصیفی و تحلیلی، آزمون تی، ANOVA و ضریب هم بستگی پیرسون تحلیل شد.
  یافته ها میانگین سنی افراد 6/6±5/31 بوده است. میانگین نمره کل کیفیت زندگی کاری کارکنان از مجموع 60 نمره، 1/7± 4/10 شد که نشان دهنده پایین بودن کیفیت زندگی کاری تمام شرکت کنندگان است. بین نمره کیفیت زندگی کاری با متوسط ساعت های کار در هفته (021/0=P) و رضایت از حجم کاری خود در هر نوبت (002/0=P)، ارتباط معناداری وجود دارد. بااین حال بین سن افراد (30/0=P)، وضعیت تاهل (27/0=P)، تعداد فرزند (95/0=P)، حقوق ماهیانه (37/0=P) و مدرک تحصیلی (42/0=P) با کیفیت زندگی کاری ازنظر آماری رابطه معنا داری دیده نشد.
  نتیجه گیری امید است مسئولان گام های موثری برای بهبود شرایط کار و ارتقای امنیت شغلی و نیز استفاده از توانایی های حرفه ای ماماها در حیطه شرح وظایف بردارند.
  کلیدواژگان: ماما، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی
 • کاظم اشرفی، رباب صحاف*، فرحناز محمدی شاه بلاغی، اکرم فرهادی، غلامرضا انصاری، فرید نجفی، عزیزه قرنجیک، شادی قادری صفحات 856-865
  اهداف باتوجه به افزایش جمعیت سالمندان، بیماری های مرتبط با این سن ازجمله بیماری های روانی نیز درحال افزایش است. در جوامع مختلف، به ویژه جوامع قومی و اقلیت ها، ممکن است شیوع بیماری های مختلف ازجمله افسردگی و حتی بعضی عوامل مرتبط با آن متفاوت باشد. در این مطالعه مقطعی، وضعیت جمعیت شناختی و میزان شیوع افسردگی و برخی از عوامل اجتماعی و سلامت فردی مرتبط با سالمندان ترک آذری مقیم منزل بررسی شد.
  مواد و روش ها پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی مقطعی بود که روی سیصد سالمند ترک آذری مقیم منزل و بدون اختلال شناخت انجام شد. نمونه های این مطالعه به صورت خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه، از پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت شناختی و سوابق سلامتی و پرسشنامه بررسی افسردگی در سالمندان (15-GDS) استفاده و به صورت مصاحبه حضوری با سالمند تکمیل شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آماری آزمون تی و تحلیل واریانس و خی دو، در سطح معناداری 05/0P≤ تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها میانگین سن افراد مطالعه شده در مردان 2/70±7 و در زنان 5/69±6 بود. براساس یافته های تحقیق، میانگین نمره افسردگی در سالمندان ترک آذری 53/62±3/4، میزان شیوع افسردگی خفیف 28درصد، افسردگی متوسط 3/10درصد، افسردگی شدید 3/6درصد و 4/55درصد بدون علامت بود. در این تحقیق، بین میانگین افسردگی و جنس، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، سن، وضعیت تاهل، فعالیت ورزش، بیماری های مزمن، سابقه سقوط و مشکلات شنوایی، کلیوی، ادراری، گوارشی و عضلانی اسکلتی ارتباط آماری معنادار مشاهده شد (05/0P≤). این در حالی بود که بین میانگین افسردگی و محل سکونت در شهر یا روستا و سطح درآمد ارتباط آماری معنادار وجود نداشت (05/0P≥).
  نتیجه گیری شیوع افسردگی شدید و متوسط در سالمندان ترک آذری برابر یا کمتر از دیگر پژوهش ها در ایران بود. باتوجه به ارتباط بین افسردگی با شاخص های مربوط به سلامت و بیماری ها، می توان ازطریق اجرای برنامه های غربالگری که به شناسایی زودرس سالمندان درمعرض خطر بیماری های روانی و ارتقای سطح رضایت از زندگی و سلامت و کیفیت زندگی منجر می شود، زمینه های ارتقای سطح بهداشت روان را در این افراد فراهم آورد.
  کلیدواژگان: شیوع، افسردگی، سالمند، ترک آذری، متغیر جمعیت شناختی، بیماری های مزمن
 • کاووس دیندارلو، علی آرزومند، حمزه علی جمالی صفحه 866
  اهداف مطالعه حاضر، به منظور بهینه سازی فرایند انعقاد و لخته سازی به وسیله کلرورکلسیم و سولفات فریک در تصفیه آب صابون صنعتی به روش سطح پاسخ انجام شد.
  مواد و روش ها با استفاده از دو منعقدکننده کلرورکلسیم و سولفات فریک، بازده فرایند انعقاد و لخته سازی در حذف اکسیژن لازم شیمیایی (COD) و کدورت و میزان آزادشدن روغن بررسی شد. برای بهینه سازی شاخص های بهره برداری از فرایند، شامل pH و مقدار مصرف ماده منعقدکننده، طرح مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ به کاررفت. برای محاسبه سه متغیر پاسخ، شامل COD و کدورت و روغن آزادشده، از الگوی درجه دوم استفاده شد.
  یافته ها نتایج نشان داد که شرایط بهینه در استفاده از کلرورکلسیم در فرایند انعقاد و لخته سازی برابر با مقدار 4 گرم در لیتر و pH برابر 5/3 با میزان حذف COD و کدورت و آزادشدن روغن به ترتیب برابر با 93 و 9/96درصد و 8/31 میلی لیتر و میزان مطلوب بودن برابر با 2/91درصد بود. در زمینه سولفات فریک، در شرایط بهینه غلظت 5/6 گرم در لیتر و pH برابر 5/4 با میزان حذف COD و کدورت و آزادشدن روغن به ترتیب 1/62 و 6/93درصد و 7/13میلی لیتر و میزان مطلوب بودن برابر با 91درصد تخمین زده شد.
  نتیجه گیری استفاده از منعقدکننده کلرورکلسیم در تصفیه آب صابون صنعتی، بازده حذف خوبی در حذف شاخص های آلایندگی بررسی شده داشت و درمقایسه با منعقدکننده متداول، مقدار مصرف منعقدکننده تقریبا 35درصد کمتر بود؛ اما در زمینه بازده حذف آلاینده ها، بازده به مراتب بهتری داشت.
  کلیدواژگان: آب صابون، انعقاد و لخته سازی، کلرورکلسیم، سولفات فریک، روش سطح پاسخ
 • محمدشفیع مجددی، نجمه محمودآبادی، ملیکا لعل کارگر، حسین الیاسی* صفحات 876-881
  اهداف علی رغم واکسیناسیون، هنوز هم سرخجه به عنوان یک بیماری مهم و تهدید کننده سلامت جهانی، کانون توجه است. بر اساس آمارها، سالانه حدود 100 هزار نمونه سندرم سرخجه مادرزادی در جهان اتقاق می افتد. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت ایمنی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به بیماری سرخجه بود.
  مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی مقطعی، تعداد 143دانشجوی دختر، پرسشنامه ای را شامل پرسش های جمعیت شناختی و همه گیرشناختی (محل سکونت، سابقه دریافت واکسن سرخجه، سابقه عفونت سرخجه خود و خانواده) پر کردند. در ادامه، پس از دریافت رضایت نامه کتبی از دانشجویان خون گیری شد و با استفاده از روش الایزا، تیتر آنتی بادی های IgM و IgG ضدسرخجه اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از روش های آماری توصیفی و همچنین آزمون آماری »مجذور کای« انجام گرفت.
  یافته ها 8/45درصد دانشجویان شرکت کننده در مطالعه، سبزواری و بقیه ساکن دیگر شهرهای ایران بودند. براساس اظهارات، 3 درصد دانشجویان، واکسن سرخجه را دریافت نکرده بودند. نتایج الایزا نشان داد تمامی نمونه های سرمی از نظر IgM اختصاصی ضد سرخجه، منفی بودند. همچنین، 3/99 درصد آن ها دارای تیتر درخور پذیرش (بیشتر از 10 IU/ml) آنتی بادی IgG اختصاصی ضد سرخجه بودند.
  نتیجه گیری نتایج مطالعه ما نشان داد که وضعیت ایمنی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به بیماری سرخجه، در وضعیت کاملا لوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: مطالعه سرواپیدمیولوژی، سرخجه، مصونیت، الایزا، IgM، IgG
 • محدثه شهیدی، زهرا کمیلی، حسن ناعمی*، رویا باغانی، علی حسین زاده صفحات 882-887
  اهداف با وقوع مرگ مادران باردار، بنیان خانواده و سلامت فرزندان در معرض خطر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر این شاخص مهم، ما را در اتخاذ راهکارهایی برای پیشگیری از بروز مرگ های مشابه و بهبود آن، یاری می کند. هدف این پژوهش، تعیین فراوانی و عوامل موثر بر مرگ ومیر مادران باردار در شهر سبزوار طی دوره ده ساله (1382-1392) بود.
  مواد و روش ها مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود و جامعه پژوهش آن شامل همه مادران بارداری بود که از فروردین سال1382 تا پایان اسفند ماه سال 1392 در شهر سبزوار فوت کرده بودند. گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به کمیته مرگ و میر مادری شهر سبزوار و همچنین مطالعه پرونده بیمارستانی آن ها و تکمیل فرم اطلاعاتی مربوط به مرگ و میر مادران باردار انجام شد. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 5/11 شد و توسط روش های آمار توصیفی و کای دو تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری نیز 0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها تعداد مرگ و میر در زنان مطالعه شده 20 مورد بود. بیشترین تعداد متوفیان مربوط به ساکنان شهر (70 درصد) بودند که از نظر آماری نیز آزمون کای دو نشان داد میان علت مرگ و محل سکونت رابطه معناداری وجود دارد. (P=0/04).80 درصد افراد فاقد فرم ارجاع از مراکز بهداشتی بودند، 60 درصد افراد نیز به دنبال زایمان به روش سزارین فوت شده بودند. شایع ترین علت مرگ و میر در افراد مطالعه شده خون ریزی (30 درصد) و سابقه بیماری زمینه ای (30 درصد ) بود.
  نتیجه گیری عواملی نظیر رعایت تنظیم خانواده و عدم بارداری در سنین خیلی زیاد، آموزش به مادران درباره خطرات سزارین و مزیت زایمان طبیعی و افزایش سواد بهداشتی آنان، در کاهش مرگ و میر مادران باردار نقش بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر مادری، عوامل موثر، خونریزی، عفونت
 • مهدی فرزاد کیا، لیلا قاسمی، احمد الله آبادی، ایوب رستگار * صفحه 888
  اهداف یکی از راه های مدیریت بهینه مواد زائد جامد، بازیافت آن است که دارای صرفه اقتصادی و فواید زیست محیطی درخور توجهی است. بدون اطلاع از میزان زباله و اجزای تشکیل دهنده آن، امکان برنامه ریزی دقیق و بهینه سازی سیستم مدیریت پسماند وجود ندارد. هدف از این تحقیق بررسی کمی، کیفی و پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک شهری مناطق 13 گانه شهر مشهد است.
  مواد و روش ها این مطالعه در طول سال 1391 به مدت 12 ماه در 13 منطقه شهری مشهد انجام شد. این پژوهش نیازمند به دانستن آنالیز فیزیکی مواد زائد شهری بود؛ بنابراین از اطاعات و آنالیز آماری سازمان پسماند شهری مشهد استفاده شد.
  یافته ها اجزای خشک موجود در پسماند مطالعه شده شامل کاغذ و مقوا 46/7 درصد ، نان خشک 10/8 درصد، پلاستیک 7/9 درصد، فلزات 8/6 درصد، شیشه 5 درصد و دیگر موارد 20 درصد بودند. ارتباط معناداری میان میزان مواد زائد تولیدی در ماه های تابستان و زمستان بود. کل درآمد حاصل از فروش مواد بازیافتی000. 14.793.458ریال بود و درآمد حاصل از فروش کاغذ بازیافتی نسبت به دیگر پسماندهای خشک بیشتر است.
  نتیجه گیری مقدار پسماند خشک بازیافت شده 26.15% بود. پیشنهاد می شود که با انجام مطالعات جامع و مدیریت مناسب می توان درصد بازیافت زائدات خشک را به نحو موثری افزایش داد، به علاوه بازیافت صحیح موجب درآمدزایی و ایجاد اشتغال در این بخش خواهد شد.
  کلیدواژگان: پسماند شهری، پسماند خشک، بازیافت، شهرداری مشهد
 • مریم میرزایی، الهام سپهوند*، رباب صحاف، سمانه میرزایی، احمد پاکدل صفحات 896-301
  اهداف افزایش سن موجب بروز نقایص جسمانی و شناختی سالمندان شده و با سلامتی آن ها تداخل می کند. ازجمله نقایصی که درحال حاضر توجه عده زیادی از متخصصان را به خود جلب کرده است، اختلالات شناختی سالمندان است که از مشکلات شایع این دوران است. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم آسایشگاه شهر خرم آباد است.
  مواد و روش ها در یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی، 70 نفر از سالمندان مقیم خانه سالمندان صدیق شهر خرم آباد به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. از پرسش نامه استاندارد بررسی وضعیت شناختیMini-Mental State Examination (MMSE) به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار spss (نسخه 16) شدند و با آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکوئر) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها از 70 نفر سالمند شرکت کننده در نمونه، 48 نفر (68/6%) زن بودند. میانگین گروه های سنی 5/4±6/69 سال، حداقل 60 و حداکثر 91 سال بود. از نظر شیوع اختلال شناختی به طور کلی 74/3% از سالمندان دارای درجاتی از اختلال شناختی بودند که 27/1% اختلال شناختی خفیف، 34/3% اختلال متوسط و 22/9% اختلال شناختی شدید داشتند.
  نتیجه گیری با توجه به شیوع فراوان اختلال شناختی، پیشنهاد می شود با انجام اقداماتی مثل کاهش استرس، انجام فعالیت های ورزشی مناسب و رفتاردرمانی، بروز اختلال شناختی را کنترل کرد یا به تاخیر انداخت و افراد مبتلا را هر چه سریع تر شناسایی کرد. انجام مطالعات مشابه در سالمندان مقیم جامعه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اختلال شناختی، سالمند، سرای سالمندان
 • مسلم محمدی، مسعود بحرینی*، سینا دوبرادران، کامران میرزایی، شهره شهامت صفحه 902
  اهداف سروصدا یکی از مولفه های مهم آلودگی محیط زیست است. بیمارستان ها در معرض آلودگی های صوتی قرار دارند؛ به گونه ای که آثار منفی آن بر جنبه های مراقبتی، بیماران و کارکنان بیمارستان تایید شده است. این پژوهش با هدف تعیین شدت صوت در بخش های مختلف یک بیمارستان دانشگاهی بوشهر در سال 1394 انجام شده است.
  مواد و روش ها این مطالعه مقطعی در بیمارستان دانشگاهی شهر بوشهر انجام شد. تراز معادل صوت در ده بخش بالینی و محوطه اطراف بیمارستان در سه نوبت صبح، عصر و شب و در روزهای تعطیل و عادی موردسنجش قرار گرفت. جمع آوری داده ها به کمک دستگاه سنجش شدت صوت مدل ST805 انجام شد. تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS (نسخه 21)، آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، و آزمون تابع دانکن) انجام شد. سطح معنی داری ≤50/0 تعیین شد.
  یافته ها بیشترین شدت صداهای آزاردهنده در بین یازده بخش بیمارستان مربوط به اورژانس با شدت صوت 7/16±7/67 دسی بل بود. در ایستگاه های مختلف اندازه گیری، بیشترین و کمترین میزان شدت صوت به ترتیب عبارت بودند از: اتاق های بستری بخش اطفال با میانگین 8/4 11±/64 دسی بل در مقابل اتاق های بستری بخش داخلی مردان با میانگین 6/3±46/54 دسی بل، ایستگاه پرستاری اورژانس با 7/7±15/67 دسی بل در مقابل ایستگاه پرستاری بخش مراقبت های ویژه با میانگین شدت صوت 1/5±78/44 دسی بل و راهروهای بخش داخلی زنان با شدت صدای آزاردهنده 9/1±18/66 دسی بل در مقابل راهروهای اتاق عمل با میانگین شدت صوت 4/6±7/55 دسی بل.
  نتیجه گیری با توجه به محدوده مجاز و استاندارد صدا در بیمارستان، میزان تراز صدا در تمامی بخش های بیمارستان بالاتر از استاندارد آن در ایران بود. یافته های این مطالعه ضرورت توجه بیشتر به موضوع آلودگی صوتی در بیمارستان ها را مورد تاکید قرار داد. مدیران بیمارستان می توانند بر اساس این یافته ها برای کاهش یا حذف منابع تولیدکننده صداهای آزاردهنده اقدام کند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، دستگاه صداسنج، تراز فشار صدا، آلودگی صوتی، شدت تراز صدا
 • مهدیه سرحدی، اسماء عبدالله یار*، راضیه سرحدی صفحه 910
  اهداف پرستاران نقش مهمی درمراقبت از بیماران در مراحل انتهایی زندگی دارند و نگرش آن ها نسبت به اتانازی از اهمیت خاصی برخورداراست . لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به اتانازی است.
  مواد و روش ها این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی آن 157پرستار از بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1393واردمطالعه شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه دوقسمتی شامل اطلاعات دموگرافیکی پرستاران و مقیاس نگرش به اتانازی (EAS) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS17 و آزمون های توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آنووا و تی تست) استفاده شد.
  یافته ها بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر اکثریت پرستاران 66% نمره کمتر از 75 (از 150 امتیاز) را کسب کردند که نشان دهنده نگرش منفی به انجام اتانازی است و در مقابل 34% پرستاران نمره بالای 75 را کسب کردند که نشان دهنده نگرش مثبت به انجام اتانازی است.
  نتیجه گیری نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بیش از نیمی ازپرستاران درباره اتانازی دیدگاه منفی دارند، با وجود عدم ارتباط معنی داری بین واحدهای پژوهش و متغیرهای دموگرافیک، نیازمند بررسی سایر متغیرهای مداخله گر نظیر آگاهی و عملکرد و نقش پرستاران خواهد بود.
  کلیدواژگان: پرستاران، اتانازی، زاهدان، نگرش
|
 • Tayebe Rahimi Pordanjani *, Najme Moshfeghi, Arezo Zarebi Pages 826-835
  Objectives Based on the reported studies, approximately 80% of marital disputes result from sexual dissatisfaction. It is helpful to identify factors predicting sexual satisfaction, especially in females, to prevent such problems. The current study aimed at examining simple and multiple factorial relationships between big 5 personality traits and sexual satisfaction in a population of married females in Mashhad, Iran.
  Methods Statistical population in the current study included all married females who lived in Mashhad. A total of 115 females were selected by the available sampling method. To collect data, the sexual satisfaction scale for women (SSS-W) and big 5 personality questionnaire (NEO) were employed. The data were analyzed by multiple regressions and validated by confirmatory factor analysis using AMOS-21 software and Pearson correlation coefficient using SPSS version 19.
  Results Findings of the current study indicated a significant relationship between the big 5 personality traits, including neuroticism (R=-0.407), extraversion (R=0.310), openness (R=0.232), agreeableness (R=0.258) and conscientiousness (R=0.389), and sexual satisfaction in females (PConclusion Findings of the current study indicated that females’ sexual satisfaction can be predicted through their personality traits. Also, personality variables, especially neuroticism and conscientiousness, were recommended to examine the sexual incompatibility.
  Keywords: Women sexual satisfaction, Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness
 • Fatemeh Rezaei, Seyed Gholamreza Moussavi *, Alireza Riyahi Bakhtiari, Yadollah Yamini Pages 836-847
  Objectives Type of adsorbent is the most important parameter to adsorb volatile organic compounds (VOCs) from the air stream. Application of a selective adsorbent could lead to the higher efficiency and lower costs in the adsorption processes. The current study aimed at investigating the efficiency of manganese oxide impregnated on GAC support (MnO/GAC) to remove toluene from air stream. The efficiency of MnO/GAC and GAC absorbents for toluene removal were compared at the same experimental conditions.
  Methods The MnO/GAC preparation method was Sol-gel. Retention time (0.5, 1, 1.5, 2, and 4 seconds), inlet toluene concentration (100, 200, 300, and 400 part per million, by volume) and the temperature of the air stream (25, 50, 75, and 100˚C) were examined as the main functional parameters in the adsorption process.
  Results Breakthrough time of MnO/GAC adsorbent in comparison to that of the plain GAC increased 6% to 11% at the retention time of 0.5 to 4 seconds. Adsorption capacity of GAC and MnO/GAC increased 67.9% and 61.1% by increasing inlet toluene concentration from 100 to 400 ppmv, respectively. Breakthrough time of GAC and MnO/GAC decreased 57.9% and 59.6% by increasing inlet toluene concentration from 100 to 400 ppmv, respectively. Breakthrough time of GAC decreased from 41 to 26 hours by increasing the temperature of the air stream from 25˚C to 100˚C. Direct air temperature increase affected the MnO/GAC efficiency for toluene adsorption and the breakthrough time increased from 46 to 57 hours.
  Conclusion Results of the current study showed that MnO/GAC could be applied as a good substitution for GAC in the adsorption of VOCs from air streams.
  Keywords: Absorption, Toluene, Manganese Oxide, Activated Carbon
 • Masoumeh Sharifzadeh, Maryam Naghibi Nasab, Azam Keyvanlo Shahrestanaki, Nasrin Fazel *, Yaser Tabarraie Pages 848-855
  Objectives The quality of midwifery services for 2 sensitive society groups, such as mothers and children, strongly depends on the midwives’ performance. Recently, quality of work life as the effective parameter on employee's job satisfaction, job performance, and organizational transformation is focused by managers. The current study aimed at assessing the quality of work life among midwives in Sabzevar, Iran.
  Methods The current descriptive, cross sectional study was performed using census data in 2010 on all midwives employed in hospitals and healthcare centers affiliated to Sabzevar University of Medical Sciences. Data were collected by the quality of work life and demographic questionnaires. Data were analyzed by SPSS version 18 using descriptive analytic indices, independent t test, ANOVA, and the Pearson correlation coefficient.
  Results The mean age of midwives was 31.5± 6.6 years and the mean score of work life quality for midwives was 10.4 ±7.1 out of 60 points, indicating low quality of work life in all participants. There was a correlation between the overall quality of work life and the average working hours per week (P=0.021), and satisfaction of workload in shifts (P=0.002); but there was no significant relationship between the quality of work life and demographic characteristics such as age (P=0.30), academic degree (P=0.24), marital status (P=0.27), number of children (P=0.95), and monthly salary (P =0.37).
  Conclusion It is hoped that the authorities take proper measures to improve midwive's work condition, enhance job security, and use midwives’ professional ability in the areas of their skills.
  Keywords: Midwife, Quality of work life, Job satisfaction
 • Kazem Ashrafi, Robab Sahaf *, Farahnaz Mohammadi Shahbalaghi, Akram Farhadi, Gholamreza Ansari, Farid Najafi, Azizeh Gharanjik, Shadi Ghaderi Pages 856-865
  Objectives The population aging is a pretty new phenomenon and psychological disorder is one of the most important problems associated with the elderly communities. In ethnic societies, there are some barriers in the elderly that could impede the diagnosis of psychological and mood disorders such as depression. The current cross sectional study investigated the demographic characteristics, prevalence of depression, and some social factors and personal health problems of 60 Iranian Azeri Turkish elderly cases who stayed home.
  Methods The current cross sectional study was conducted on 300 Iranian Azeri Turkish elderly who participated in the study voluntarily and had no cognition impairment. Samples were selected randomly. The study participants filled out a questionnaire containing demographic information, health status and diseases antecedent; the questionnaire of depression in the elderly (GDS-15) was also completed by interviewing the cases. Collected data were analyzed by SPSS version 16 employing t test, Chi-square test, and ANOVA.
  Results The mean age of the study cases was 70±7.2 years in males and 69±6.5 years in females. Based on the results of the current study, the mean score of depression in the study cases was 4.62±3.53. The prevalence of minor depression was 28%, moderate depression 10.3%, and major depression 6.3%; also, 55.4% were asymptomatic. There was a significant statistical relationship between depression score and gender (PConclusion Depression is one of the most important diseases in aging period. The prevalence of minor and moderate depression among Azeri elderly is lower or similar to those of other studies in Iran. The result indicated a positive and significant relationship between depression and some health status variables. Hence, it is recommended to apply screening programs to identify elderly who are at risk for psychological disorders and also define measures to improve their life satisfaction, health status, and the quality of life.
  Keywords: Depression, Elderly, Azeri Turkish, Demographic characteristics, Chronic diseases
 • Kavoos Dindarloo, Ali Arezoumand, Hamza Ali Jamali Page 866
  Objectives The current study aimed at optimizing the coagulation-flocculation process to treat metal working fluids (MVF) by calcium chloride and ferric sulfate using response surface methodology (RSM).
  Methods The removal efficiencies of chemical oxygen demand (COD), turbidity, and the amount of released oil via coagulation process using calcium chloride and ferric sulfate as coagulants were studied. Central Composite Design (CCD) and RSM were used to optimize the operating variables including coagulant dosage and pH. Quadratic models were developed for the 3 responses of COD, turbidity, and released oil from MWF.
  Results The results of the current study indicated that the optimum conditions were calcium chloride dosage of 4 g/L at pH 3.5. The COD, turbidity removal efficiency, and oil releasing from MWF were 93%, 96.9%, and 31.8 mL, respectively and the level of desirability was 91.2%. Optimum condition for ferric sulfate was 6.5 g/L at pH 4.5. The COD, turbidity removal efficiency, and oil releasing from MWF were 62.1%, 93.6% and 13.7 mL, respectively and the level of desirability was 91%.
  Conclusion Coagulation-flocculation process using calcium chloride, compared with conventional coagulants such as ferric sulfate, was very effective on pollutants removal. Calcium chloride usage was 35% less than common coagulant while removal efficiency was greater.
  Keywords: Metal Working Fluid, Coagulation- Flocculation, Calcium Chloride, Ferric Sulfate, Response Surface Methodology
 • Mohammad-Shafi Mojadadi, Najmeh Mahmoodabadi, Melika Lal-Kargar, Hossein Elyasi * Pages 876-881
  Objectives Despite vaccination, rubella is still considered as a major disease and a threat to global health. According to evidence, approximately 100 000 cases of congenital rubella syndrome (CRS) occur annually in the world. The current study aimed at determining the immune status of rubella among female students of Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzever, Iran.
  Methods In the current cross sectional study, 143 female students filled out the questionnaires focusing demographic and epidemiological properties (residency, history of rubella vaccine, history of rubella infection among him/herself and the family members). Then, after obtaining the informed consent, blood samples were obtained from the students, and anti-rubella IgM and IgG were measured by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. Data were analyzed by SPSS version 16, using descriptive statistical methods and Chi-square test.
  Results According to the results of the current study, 45.8% of the participants were from Sabzevar and the rest were from other cities of Iran; 3% of the students had not received rubella vaccine. Results obtained from ELISA test showed that all serum samples were negative for rubella-specific IgM. Also, 99.3% of the students had acceptable titers (>10 IU/mL) for the rubella-specific IgG.
  Conclusion The current study showed that the rubella immune status was quite satisfactory among the female students of Sabzevar University of Medical Sciences.
  Keywords: Seroepidemiological study, Rubella, Immunity, ELISA, IgM, IgG
 • Mohaddeseh Shahidi, Zahra Komeili, Hasan Naemi *, Roya Baghani, Ali Hosseinzadeh Pages 882-887
  Objectives The death of pregnant mothers endangers the health of children and the foundation of the family. Learning about the factors affecting this important issue helps to adopt strategies to prevent similar cases. The current study aimed at determining the prevalence and risk factors of maternal mortality in Sabzevar, Iran, over a period of 10 years (2003-2013).
  Methods The study population of the current cross sectional, descriptive survey included all pregnant mothers died in Sabzevar from April 2003 to March 2013. Data were collected by referring to the Sabzevar Committee of Maternal Mortality. The medical records were investigated and datasheets were completed for the subjects; then, the data were transferred to SPSS software version 5.11; data were analyzed using descriptive statistics and Chi-square test. The significance level was 0.05.
  Results The frequency of death in the current study was 20 . The Chi-square test showed statistically significant relationship between the cause of death and place of residence in the studied cases (P-value = 0.04). A total of 80% of the cases had no referral form or file in the health centers; also, 60% of the pregnant cases looking for the caesarean section had died. The most common causes of death in the cases were bleeding (30%) and the underlying diseases (30%).
  Conclusion Factors such as family planning, preventing higher ages pregnancy, educating mothers on the risks and benefits of vaginal delivery and caesarean, and increasing health literacy play important role in reducing the maternal mortality.
  Keywords: Maternal mortality, Infection, Bleeding, Risk factor
 • Mahdi Farzadkia, Leila Ghasemi, Ahmad Alah Abadi, Ayoob Rastegar * Page 888
  Objectives Recycling is one of the methods to improve the management of solid waste, which has considerable economic and environmental benefits. Without knowing the amount of the waste and its components, the possibility of planning and optimizing the waste management system is impossible. The current study aimed at investigating the recycling potential of solid wastes in 13 municipal districts of Mashhad, Iran, quantitatively and qualitatively.
  Methods The current study was conducted in 2013 in 13 municipal districts of Mashhad. To conduct the study, it was necessary to know the physical analysis of municipal waste solid; therefore, the latest data of Waste Management Organization of Mashhad were used.
  Results The solid ingredients of the studied waste were paper and cardboard (46.7%), bread (10.8%), plastics (9.7%), metals (6.8%), and glasses (5%), respectively. There was a significant difference between the mean of the studied solid waste in winter and summer months. The total proceeds from the recycled materials was about US$ 369 836.45. The proceeds from the recycled metals was even more than that of other dry waste.
  Conclusion The recycled dry solid waste compromised 26.15% of the total dry solid waste. It is suggested to establish a waste separation system and also systematize the existing recycling industries in Mashhad according to the regulations to reduce the amount of solid waste, mange the costs and benefits result from Mashhad solid waste, and create new job opportunities and sources of income.
  Keywords: Municipal waste, Solid waste, Recycling, Mashhad Municipality
 • Maryam Mirzaei, Elham Sepahvand *, Robab Sahaf, Samaneh Mirzaei, Ahmad Pakdel Pages 896-301
  Backgrounds Physical and cognitive impairment in the elderly interferes in their health. Cognitive impairment, as a common complication in the elderly, attracted the attention of many specialists. The current study aimed at assessing the psychological disorders in the elderly living in nursing homes in Khorramabad, Iran.
  Methods & Materials The current descriptive-analytical study employed census method to evaluate 70 residents of Sedigh Nursing Home in Khorramabad, 2014. Data were collected by the standardized Mini-Mental State Examination (MMSE) to assess cognitive status. Data were analyzed by SPSS version 16, and descriptive and inferential statistics tests (Chi-square).
  Results Out of 70 study subjects, 48 (68.6%) were female. The mean age of the subjects was 5.6±4.69 years; ranged 60 to 91 years. Generally, 74.3% of the subjects had different levels of cognitive impairment; (27.1%) mild, (34.3%) moderate, and (22.9%) severe.
  Conclusion Based on the high prevalence of cognitive impairment among the study subjects, it is recommended to employ measures such as reducing stress and doing proper exercises and cognitive behavior therapies to manage or postpone cognitive impairments. Also, early diagnosis of cognitive impairment in the elderly is recommended. Future well designed studies on community-dwelling older adults are suggested.
  Keywords: Cognitive impairment, Elderly, Nursing homes
 • Moslem Mohammadi, Masoud Bahreini *, Sina Dobaradaran, Kamran Mirzaei, Shohreh Shahamat Page 902
  Backgrounds Excessive noises are generally known as one of the most important causes of environmental pollution. Destructive effects of noise pollution on staff and patients of hospitals were confirmed. The current study aimed at measuring the intensity of noises and annoying sounds in different wards of a hospital affiliated to Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran, in 2015.
  Methods & Materials The current cross sectional study was conducted in a hospital affiliated to Bushehr University of Medical Sciences. The minimum and maximum levels of annoying sounds and noises were measured in 10 wards and the area around the hospital in the morning, evening, and night hours on weekdays and holidays. Data were collected using the 805 ST sound level meter. Data were analyzed using SPSS version 21, employing descriptive and inferential statistics. P was ≤0.05.
  Results The most intensive noise was measured in the emergency ward, 67.16±7.7 dB, among the 11 wards of the hospital. The maximum and minimum intensive noises were the general pediatric ward (64.11 ± 4.8 dB) vs. males general ward (54.46±3.6 dB); nursing station of the emergency ward (67.15±7.7 dB) vs. nursing station of the Intensive Care Unit (ICU) (44.78±5.1 dB), and the corridors of females general ward (66.18±9.1 dB) vs. the corridors of operating room (55.7±6.4 dB).
  Conclusion The level of noise was higher than that of normal sounds in all hospital wards. Noise in the evening shift was more than those of the morning and night shifts. These findings stressed on the necessity of considering the issue of sound pollution in the studied hospital. Based on these findings, the hospital managers should attempt to eliminate or decrease such pollutants.
  Keywords: Hospital, Audiometer, Noise pressure level, Noise pollutions, Intensity of noise
 • Mahdieh Sarhadi, Asma Abdollahyar *, Razieh Sarhadi Page 910
  Backgrounds Since nurses play important role in taking care of end-stage patients, it is important to consider their attitudes toward euthanasia. The current study aimed at examining the attitudes of nurses working in Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran, toward euthanasia.
  Methods & Materials The current cross sectional study enrolled 157 nurses working in the teaching hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences in 2014.
  Data were gathered using the euthanasia attitude scale (EAS) and a demographic data short-form. The data were analyzed using the statistical tests by SPSS version 17.
  Results Results of the current study showed that 34% and 66% of the nurses had negative and positive attitudes toward euthanasia, respectively.
  Conclusion The results of the study showed that most of the nurses had negative viewpoint on euthanasia. Thereby, no significant relationship was observed between the results of EAS and demographic variables ; further studies should be conducted focusing other variable such as knowledge, function, and role of the nurses.
  Keywords: Nurses, Attitude, Euthanasia, Zahedan