فهرست مطالب

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 39، پاییز و زمستان 1395)

نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
سال بیستم شماره 2 (پیاپی 39، پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1396/02/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهرزاد پرورش، حسین پیرنجم الدین، اکبر حسابی صفحه 1
  در این نوشتار ضمن تاکید بر لزوم بهسازی روش های آموزش دروس ترجمه عملی در مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی، طرحی برای آموزش ترجمه ادبی ارائه شده است. در این طرح، که مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی - اجتماعی است، بر نقش هدایتگر تمرین و پروژه به عنوان ابزارهای سکوساز در یادگیری متمرکز شده ایم و در طراحی آن ها به مسائلی همچون تلفیق نظریه و عمل، نیازهای ترجمه آموزان و ترویج کار گروهی توجه کرده ایم. تربیت مترجم، از دیدگاهرویکرد ساخت گرایی - اجتماعی، فرایندی پویا و تعاملی است و بر توانمند ساختن دانشجویان، اعتلا بخشیدن به نقش هدایتگری مدرسان و متمرکز ساختن تدریس بر یادگیری به منزله فعالیتی ذاتا اجتماعی مبتنی است. بر این اساس، طرحی برای تدریس درس ترجمه ادبی تنظیم کرده ایم که در آن تمرین و پروژه نقش کلیدی در فرایند آموزش و یادگیری دارند. بر این باوریم که کسب مهارت ترجمه در سطح پایین صرفا با ترجمه کردن میسر نمی باشد، چرا که توانش ها در این سطح آگاهانه و قانون مدار عمل می کنند. بنابراین، در این نوشتار به ذکر نمونه هایی از تمرین و پروژه پرداخته ایم و شرحی از سازوکار، کارکردها و اهداف هر یک و چگونگی تعامل آن ها در ساختن کلیتی منسجم ارائه کرده ایم.
  کلیدواژگان: طرح تدریس ترجمه ادبی، رویکرد ساخت گرایی، اجتماعی، ترجمه آموز، تمرین، پروژه
 • هادی نظری منظم، سید رضا موسوی صفحه 26
  تصویر یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر فرایند یادگیری - یاددهی است که از دیرباز در کتاب های آموزشی از آن استفاده شده است. برخی کتب آموزشی تاریخ ادبیات نیز با استفاده از تصویر، یادگیری مسائل تاریخی را ملموس تر و عینی تر می کنند. اما تصویر موقعی به یادگیری متن کمک می کند که تنها تزیین گر کتاب نباشد، بلکه گسترش دهنده متن باشد و این امر، تنها با رعایت استانداردهای تصویر آموزشی در یک کتاب امکان پذیر است. از این رو، شناخت این استانداردها و رعایت آن ها اهمیت فراوانی دارد.
  پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر نظر صاحب نظران در خصوص شاخصه های تصویر مناسب برای کتاب آموزشی، به بررسی میزان رعایت استانداردهای تصویر آموزشی در کتاب تاریخ الادب العربی نوشته حنا الفاخوری می پردازد، که یکی از منابع مهم درسی و پژوهشی در دانشگاه های ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر معیارهای مهم و تاثیرگذار یک تصویر مناسب برای کتاب آموزشی در تصاویر این کتاب رعایت نشده یا به ندرت رعایت شده است.
  کلیدواژگان: آموزش زبان عربی، تصویر در کتاب های آموزشی، حنا الفاخوری
 • محمدرضا ارشادی نیا صفحه 45
  کاربرد ادبیات رایج و زبان ساده در قلمرو علوم اسلامی به ویژه فلسفه اسلامی به منظور تفسیر و تحلیل کارآمد و ثمربخش، نادر و بدون فراوانی پیشینه است. در این زمینه آثار غنی با تحلیل فربه و متناسب نیز کمتر مشاهده می شود. در هر دوره اگرچه نمونه هایی اندک می توان یافت، اما فکر فلسفی همچنان در جایگاه غریب خود قرار دارد. قلم توانمند استاد عبودیت این شهامت را به خود دیده که در این مسیر دشوار گام بردارد و مسیر ناهموار اندیشه فلسفی و ناهموارتر معرفت نفس را برای علاقه مندان ژرف اندیش تا حدود بسیاری رام سازد. نکات بدیع و تحلیل های ارزنده و عمیق در این اثر، بسیار و امتیازاتش چشمگیر و خرسندکننده است. با همه این ویژگی های مثبت، کاستی های چندی هم انگشت اشارت به نقاط اوج رام نشدنی در حکمت متعالیه دارد که اثبات می کند مدام باید توسن اندیشه را به تکاپو واداشت و از مدد سایر متفکران اگرچه از طریق بیان کاستی ها، بی بهره نماند. به این منظور چندین مورد از این کاستی ها، در این نوشتار گوشزد می گردد، مهم تر از همه توجه نکردن به آموزه «حقیقت و رقیقت» برای پردازش مباحث پیچیده معرفت نفس، مانند بیان «مراتب نفس»، «حدوث و قدم نفس»، آموزه «جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا»، «اتحاد نفس با قوا و با عقل فعال» می باشد. امید است تامل نگارنده محقق و اندیشمند مدقق در این اثر، به تکمیل آن بینجامد و نوآوری در حکمت متعالیه، برجسته گردد.
  کلیدواژگان: معرفت نفس، انسان شناسی، نقد فلسفی، حکمت متعالیه
 • هادی فرجامی صفحه 64
  در این مقاله، پس از ذکر چالش های موجود در آموزش زبان و ادبیات خارجی در محیط غیر بومی، پیشنهاد می شود که با توجه به ویژگی ها و ظرفیت های ادبیات کودک از آن در آموزش زبان خارجی بهره گرفته شود، به ویژه آنگاه که آموختن ادبیات خارجی در نظر باشد. برای بیان روشن تر منظور، برنامه درسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه های ایران به اختصار توصیف و به جای خالی ادبیات کودک در آن اشاره می‏شود. در ادامه، بعضی نظریه ها و پژوهش ها که توجیه کننده استفاده از ادبیات کودک در آموزش زبان خارجی هستند ذکر می گردد. سپس از گنجاندن ادبیات کودک در برنامه آموزشی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دفاع و بیان می شود که توجه حساب شده به ادبیات کودک، هم در سطح دروس پایه و هم دروس تخصصی، پاسخگوی بخش بزرگی از نیازهای آموزشی دانشجویان این رشته است و به ارتقای کیفی آموزش در این رشته کمک می کند. هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهد به کار گرفتن نظام مند ادبیات کودک در آموزش زبان و ادبیات انگلیسی به خارج شدن آن از حالت ناپایدار و ناکارآمد کمک می کند و به عمق، پایداری و معنادارتر شدن آموخته های فراگیرندگان این حوزه می انجامد. در پایان، به پاره ای از نقاط ضعف و محدودیت های این پیشنهاد و تنگناهای احتمالی اجرای آن اشاره می شود.
  کلیدواژگان: آموزش پایدار، آموزش زبان خارجی، ادبیات کودک، برنامه درسی، زبان و ادبیات انگلیسی
 • محمدعلی رستمی نژاد، هادی سلیمان پور، اسدالله زنگویی صفحه 82
  با توجه به فراگیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات و ضرورت تلفیق آن در فرایندهای یاددهی - یادگیری، این پژوهش به هدف بررسی تاثیر رمان های گرافیکی مبتنی بر تلفن همراه بر میزان یادگیری دانشجویان در درس تاریخ آموزش و پرورش انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. برای رسیدن به این هدف دانشجویان دارای تبلت یا گوشی هوشمند شناسایی و سپس به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. نمونه پژوهش دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش به ترتیب 18 و17 قرار گرفتند. با استفاده از برنامه کمیک استریپ برای محتوای کتاب تاریخ آموزش و پرورش رمان گرافیکی تولید شد و در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت. گردآوری داده های مربوط به یادگیری، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته روا و پایای (68/0) بود که پیش و پس از مداخله اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت بین نمره های یادگیری گروه آزمایش با گروه کنترل (p < 0.002، F = 11.17) معنی دار است. مجذور ایتا نشان 25 درصد از واریانس نمره های یادگیری تاریخ مربوط به استفاده از رمان های گرافیکی است. با توجه به یافته پژوهش و فراگیر شدن تلفن همراه، برای دروس دانشگاهی به ویژه دروس مربوط به حوزه تاریخ توصیه می شود ناشران بزرگ مانند «سمت» در کنار هر کتاب درسی مجموعه رمان های گرافیکی مبتنی بر تلفن همراه را ارائه کنند.
  کلیدواژگان: رمان های گرافیکی، کمیک استریپ، کتب درسی، آموزش تاریخ
 • ناصر یوسفی، غفار نصیری هانیس صفحه 96
  پنجمین ویرایش کتاب خانواده درمانی: یک مرور کلی اثر گلدنبرگ و گلدنبرگ (Goldenberg & Goldenberg، 2000) را حسین شاهی برواتی، زنده یاد نقشبندی و ارجمند به فارسی ترجمه کردند. این کتاب را از سال 1382-1392 با عنوان خانواده درمانی انتشارات روان در سیزده نوبت منتشر کرده است و به طور گسترده در دانشگاه های کشور پذیرش و در 10 سال گذشته به عنوان منبع درسی دانشگاهی تدریس شده است. این مقاله با به کارگیری روش اسنادی و بازبینی و روشن سازی دامنه محاسن و کاستی های کتاب گرد آمده است و آشکار می سازد که متن آن علی رغم همخوانی قابل قبول با متن اصلی، رسایی و روان بودن و برخورداری از واژگان تخصصی پسندیده، کاستی های قابل توجهی دارد. از جمله، در هم سنجی با ویرایش های موخر نسخه اصلی (انگلیسی)، به روز بودن و یکپارچگی آن اندک و از فراگیری متوسطی برخوردار است، چندان که اکنون با مروری سراسری و نیمه کاره درباره خانواده درمانی به نظر می رسد. سودمندی آموزش آن به عنوان یک کتاب درسی ویژه دوره کارشناسی در حد متوسط و برای آموزش در مقاطع آموزشی بالاتر اندک است. افزون بر این، می توان گفت برای نگارش کتاب درسی در زمینه خانواده درمانی، تالیف کتاب هایی که به حساسیت فرهنگی توجه دارند در هم سنجی با ترجمه کتب نویسندگان خارجی کارآمدتر است. از این رو پیشنهاد می شود که نگارش و انتشار کتاب های تالیفی هدف هماهنگی و همسویی فرهنگی را برآورده سازند.
  کلیدواژگان: خانواده درمانی، کتاب درسی، نقد و بررسی، حساسیت فرهنگی
|
 • Shahrzad Parvaresh, Hosein Pirnajmuddin, Akbar Hesabi Page 1
  courses of translation at translation undergraduate level, presents a proposal for teaching literary translation. In this proposal, which is based on the social-constructivist approach, we have highlighted the supportive role that exercises and projects, as scaffolding tools, play in the learning process and, in their design, we have considered issues like synergy of theory and practice, translation student's needs and group work. From the perspective of the social-constructivist approach, translator training is a dynamic, interactive process based on learner empowerment, the emancipation of students from the domination of the teacher, and on learning as an essentially social activity. Accordingly, we have presented a proposal in which exercises and projects play a key role in the teaching and learning processes. It is our firm belief that student's translation competence cannot be improved by simply translating texts at a lower level of proficiency since competence at this level tends to be relatively conscious and rule-based. In this paper, therefore, we have given examples of exercises and projects, discussed their procedure, functions and purposes and elaborated on the way they contribute to the development of a unified whole in a given teaching unit.
  Keywords: teaching proposal for literary translation, social-constructivist approach, translation student, exercise, project
 • Hadi Nazari Monazam, Seyyed Reza Mousavi Page 26
  Picture is one of the most important influential factors on learning-teaching process that has been used in different academic textbooks since a long time ago. Some academic textbooks on history of literature also make learning of historical issues more tangible through using pictures. But a helpful picture develops and facilitates learning from the text and is not merely a decorative object. And providing a textbook with a helpful picture is possible just through using standards of educational picture. Thus, it is very important to know and use these standards.
  Using descriptive-analytic method and relying on the opinions of experts about the characteristics of suitable pictures for academic textbooks, the present study is going to investigate the amount of using standards of educational picture in Hanna Alfakhoori's Tarikh Aladab Alarabi which is one of the important academic recourses in Iran universities. Results show that many of the important and effective characteristics of a suitable picture for an academic textbook have rarely been used or have not been used in the pictures of this book.
  Keywords: teaching Arabic language, picture in academic textbooks, Hanna Alfakhoori
 • Mohammad-Reza Ershadinia Page 45
  The use of common terminology and simple language in Islamic sciences, especially in the realm of Islamic philosophy, to achieve efficient and effective interpretation and analysis is rare and has no abundant history. In this area, rich works with extended and fit analyses are also observed scarcely. Although in each period, a few examples of such works can be found, the oddness of philosophical thought is still fixed on its state. The formidable pen of professor Obudiyyat experienced the courage to step into this difficult way and pave the uneven path of philosophical thought and the rougher terrain of self-knowledge for the interested deep-thinkers. This work has a lot of innovative points and valuable and in-depth analyses, and its privileges are impressive and satisfying. In spite of all these positive attributes, there are a few disadvantages that point to the intractable peaks of transcendent wisdom and show that the bronco of thought must constantly be forced to prowl, and researcher should not be deprived from the help of other scholars, even if this help is received through the expression of shortcomings. In order to accomplish this end, this study points to some of these shortcomings, the most important of them refers to neglecting the doctrine of "haqiqat and raqiqat " (the truth and the inadequate) in complex discussions about self-knowledge, such as expression of the "stages of self", "hodus and qedam of self", the doctrine of "corporality of hodus and spirituality of qedam", "the unity of self with faculties and with active intellect". It is hoped that the book will be finished by the reflection of its conscientious intellectual and scholar author, and innovation in transcendent wisdom will be promoted outstandingly.
  Keywords: self-knowledge, anthropology, philosophical criticism, transcendent wisdom
 • Hadi Farjami Page 64
  This article briefly reviews the challenges the learners of foreign language and literature face in the home context and presents the promises of children literature in meeting some of those challenges. It is argued that using children literature in the target language is easily justifiable in light of compelling research and evidence about second language acquisition and foreign language learning. The article describes the official program for English Language and Literature in the Iranian universities and emphasizes the pre-requisite steps in any educational literary agenda which may target sustainable attainment of its goals. The article, then, reviews some outstanding theories and ideas in second language acquisition which seem to support the use of children literature for the purpose of developing language skills. Hence, the article advocates the systematic inclusion of children literature as a significant component in the basic and literary courses for the students of English Language and Literature. It is argued that such an attempt can lead to increased quality in the treatment the learners receive and make their learning more meaningful and sustainable. Some potential shortcomings and pitfalls in the suggested proposal are also pointed out.
  Keywords: sustainable learning, foreign language learning, teaching, children literature, curriculum, English Language, Literature
 • Mohammad-Ali Rostaminezhad, Hadi Soleimanpour, Asadollah Zangoei Page 82
  Given the widespread use of information and communication technologies and the need for its incorporation in teaching-learning process, this study aimed to investigate the effects of Mobile-Based Graphic Novels on student's learning in the course of history of education. A quasi-experimental design with pretest-posttest was conducted on control and experiment groups. To achieve this goal, students who have a tablet or smart phone were identified and then randomly divided into control and experimental groups. The sample consisted of undergraduate educational science students who were selected by convenience sampling. Students randomly assigned in two groups: 18 students in control group and 17 students in experiment one. Using Comic Strip Application for the course of History of Education, a graphic novel was produced and was given to the experimental group. For collecting learning-related-data, a valid and reliable (68/0) achievement test was conducted before and after the intervention. The ANCOVA results showed that difference between the scores of the experimental group and the control group is significant (p
  Keywords: graphic novels, comic strips, textbooks, teaching of history
 • Naser Yoosefi, Ghaffar Nasiri Hanis Page 96
  The fifth edition of Family Therapy: A General Overview written by Goldenberg and Goldenberg (2000) was translated into Persian by Hossein Shahi Baravati, the Late Naqshbandi, and Arjmand. Being published 13 times from 2004 until 2014 under the title of Family Therapy by Ravan publisher, the book was accepted increasingly in all the universities of Iran, and was taught as an academic textbook in the last 10 years. The findings of this paper were gathered by applying the documentary method and by review and clarification of the scope of the advantages and deficiencies of the book and reveal that this book have a considerable deficiencies despite of acceptable congruence of the translation with the original text, its expressiveness and fluency, and having admirable terminology. Some of these deficiencies related to the fact that, in comparison with the latest version of the original English volume, the translated version suffers from low integrity and updates and has a mediocre comprehensiveness, so that it is more like a general and uncompleted overview about family therapy rather than a standard university textbook. The estimations indicated that the usefulness of the teaching of this book as a textbook for BA students is mediocre and for students in higher education levels is low. In addition, it can be said that in the field of family therapy, using compiled books with Cultural Sensitivity, is more efficacious than using translated books of foreign authors. Therefore, it is recommended that compiled books should meet the cultural harmonization.
  Keywords: family therapy, textbook, critical review, cultural sensitivity