فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/18
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمد عرب، مجید غلامی آهنگران، محسن جعفریان دهکردی صفحه 1
  در فاصله زمانی پاییز 1393 تا پاییز 1394 از 35 گله جوجه گوشتی واجد سندرم تنفسی مشکوک به آنفلوانزای پرندگان با تلفات بیش از یک درصد در روز،‏ از نقاط مختلف استان اصفهان،‏ نمونه نای و ریه اخذ شد. RNAی ویروسی از نمونه های بافتی با کیت تخلیص RNA استخراج شد و پس از سنتز cDNA با پرایمرهای اختصاصی گروه و تیپ به شناسایی موارد آنفلوانزای پرندگان (سویه H9N2) پرداخته شد. سپس با پرایمر اختصاصی مشترک بین تیپ های نوموویروس قطعه ای به طول 115 جفت بازی تکثیر شد. نتایج نشان داد از 35 فارم واجد علایم تنفسی 24 فارم جوجه گوشتی (57 /68 %) آلوده به ویروس H9N2 آنفلوانزای پرندگان بوده است. از 24 فارم آلوده به ویروس آنفلونزا 11 فارم (83 /45%) آلودگی مشترک با نوموویروس داشتند و متوسط واگیری مشترک آنفلوانزا و نوموویروس 83 /20 % بوده است. لذا به نظر می رسد نوموویروس پرندگان در شکل گیری و پیچیده سازی علایم تنفسی در جوجه های گوشتی مبتلا به سویه H9N2 آنفلوانزای پرندگان در استان اصفهان نقش عمده داشته باشد و در درصد بالایی از موارد آلوده به سویه H9N2 آنفلوانزای پرندگان امکان پیچیده سازی عفونت با نوموویروس پرندگان وجود دارد.
  کلیدواژگان: 5' UTR، کلونینگ، NS3، اسهال ویروسی گاو، pWPI، Linker B
 • اعظم مختاری، امید مددگار، محمدرضا محزونیه، آرش قلیانچی لنگرودی صفحه 13
  عامل ایجاد اسهال ویروسی گاو (BVDV) از جنس پستی ویروس از خانواده ی فلیوی ویریده بوده و عامل مشکلات اقتصادی،‏ بهداشتی قابل توجهی در مزارع پرورش گاو است. این ویروس گسترش جهانی داشته و علی رغم کاربرد تدابیر کنترلی متعدد علیه آن،‏ بیماری BVD هم چنان شایع باقی مانده است. در سال های اخیر روش های مختلفی نظیر ژن درمانی ضد ویروسی برای کنترل عفونت BVDV بسیار به کار گرفته شده است. یکی از راه های ارزیابی این گونه تدابیر،‏ کلونینگ نواحی حفاظت شده از ویروس در وکتورهای مناسب به منظور تهیه ی رده های سلولی بیان کننده رپلیکون های تحت ژنومی این ویروس است. در پژوهش حاضر،‏ توالی های حفاظت شده از قطعات ژنی 5''UTR و NS3 از سویه ی NADL از ویروس BVD پس از تکثیر با آزمون RT-PCR ،‏ در وکتور لنتی ویروسی pWPI- linker B در فرادست ژن GFP کلون شد. صحت کلونینگ با استفاده از هضم آنزیمی و تعیین توالی مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب پلاسمید نوترکیب تولید شده می تواند در سیستم های بسته بندی لنتی ویروسی به عنوان وکتور حامل ترانس ژن استفاده شود.
  کلیدواژگان: 5' UTR، کلونینگ، NS3، اسهال ویروسی گاو، pWPI، Linker B
 • علی اکبر طافی، سعید مشکینی، امیر توکمه چی صفحه 25
  قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) مهم ترین گونه ماهی سردآبی پرورشی در ایران است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر کیتوزان به عنوان یک محرک ایمنی بر تحریک ایمونوگلبولین تام سرم،‏ غلظت هموگلوبین خون و میزان مقاومت قزل آلای رنگین کمان در برابر آلودگی با باکتری Aeromonas hydrophila است. بدین منظور 900 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان (1 /0±25 گرم) پس از گذراندن دو هفته دوره سازش با شرایط محیط آزمایش بطور تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. ماهیان با مقادیر0 (شاهد)،‏ 25 /0،‏ 5 /0 و 1 درصد کیتوزان که پس از حل شدن در اسید استیک یک درصد روی غذای کنسانتره (FFT2) اسپری گردید،‏ به مدت هشت هفته تغذیه شدند. تمام تیمارها تا سه هفته دیگر با جیره کنترل (بدون کیتوزان) تغذیه شدند. در ابتدای پرورش و نیز در هفته های 2،‏ 4،‏ 6،‏ 8 و 11 از تمام تیمارها خون گیری شده و مقدار ایمونوگلبولین تام سرم و غلظت هموگلوبین خون اندازه گیری گردید. در پایان پایان هفته هشتم همه تیمارها با مقدار CFU/ml 107 باکتری بیماریزای Aeromonas hydrophilaبصورت داخل صفاقی مورد تزریق قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS نتایج نشان داد که افزودن 25 /0 درصد کیتوزان به جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان به مدت 56 روز قادر است به طور معنی داری (p<0.05) موجب افزایش ایمونوگلبولین تام سرم و غلظت هموگلوبین خون نسبت به گروه شاهد شده و مقاومت این گونه را در برابر آلودگی باکتری با Aeromonas hydrophila افزایش دهد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، آئروموناس هیدروفیلا، ایمونوگلبولین تام، کیتوزان، غلظت هموگلوبین
 • امین بیغم صادق، احمد عریان، رحمت الله فتاحیان، هاجر صادقی نژاد صفحه 37
  هدف از مطالعه ی حاضر بررسی توانایی عصاره ی خام مغز گوساله ی جنینی در القای شکل گیری سلول های نورونی سیستم عصبی مرکزی در بین ماهیچه های دیواره ی شکم و صفاق موش صحرایی است. در این مطالعه از 10 موش صحرایی بالغ استفاده شد. خط میانی شکم ضد عفونی شد. بعد از بیهوشی پوست و خط سفید شکم برش داده شد و 1 میلی لیتر از عصاره ی خام مغز تهیه و سپس بین صفاق و عضلات عرضی دیواره ی شکم تزریق گردید،‏ در نهایت پوست و خط سفید شکم به روش رایج بخیه زده شدند. هر هفته 2 موش صحرایی به روش انسانی کشته و نمونه های بافتی از محل تزریق عصاره برداشت شدند. رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و ایمنوهیستوشیمی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفتند. رنگ آمیزی اختصاصی ایمنوهیستوشیمی((NSE) Neuron Specific Enolase) و ((GFAP) Glial Fibrillary Acidic Protein) را مثبت نشان داد. هم چنین رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین حضور سلول های عصبی را آشکار ساخت. عقیده بر این است که در مطالعه ی حاضر حضور فاکتور های رشد به دست آمده از تزریق عصاره خام مغز گوساله ی جنینی در بین صفاق و عضلات عرضی دیواره ی شکم توانسته است منجر به شکل گیری سلول عصبی شود. اگر چه برای مطالعات پیش رو پیشنهاد می گردد که از عصاره ی به دست آمده از پروتئین های اختصاصی مغز جنینی استفاده شود ولی می توان القای بافت عصبی را با تکنیک های بیان ژنی نیز مورد بررسی قرار داد.
  کلیدواژگان: عصاره ی مغز، القاء عصبی، گوساله ی جنینی، موش صحرایی
 • عباس ایمانی باران، حمید اکبری، پریسا شهبازی صفحه 47
  فاسیولیازیس یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است و خسارت زیادی را در صنعت دام پروری به بار می آورد. استان آذربایجان شرقی یکی از قطب های دام پروری ایران محسوب می شود. بررسی های کشتارگاهی فراوانی روی این بیماری در دام-های استان انجام شده ولی تاکنون هیچگونه مطالعه میدانی برای تعیین شیوع سرولوژیک بیماری در این استان انجام نشده است. بنابراین،‏ بررسی میدانی شیوع سرمی فاسیولیازیس ناشی از فاسیولا هپاتیکا با روش الایزای غیرمستقیم در بین گوسفندان استان آذربایجان شرقی در قالب یک طرح ضروری به نظر می رسید. در این پژوهش از سه منطقه ی شمال،‏ مرکز و جنوب استان،‏ 320 نمونه خون از جمعیت 2600000 راسی گوسفندان بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران اخذ و بررسی شد. نتایج این پژوهش میزان شیوع سرمی فاسیولا هپاتیکا در بین گوسفندان مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی را 7 /9 % نشان داد. میزان شیوع بین گوسفندان نر و ماده به ترتیب 10 % و 66 /9 % و بیشترین میزان شیوع در بالغین (13 /10 %) بود. شیوع آلودگی در مناطق شمالی،‏ مرکزی و جنوبی به ترتیب 63 /6 %،‏ 9 % و 64 /13 % بود. در بررسی های آماری،‏ اختلاف معنی داری بین شیوع سرمی فاسیولا و متغیرهای مورد ارزیابی مشاهده نشد (P>0.05). یافته های این پژوهش تا حدودی وضعیت فعلی آلودگی با فاسیولا هپاتیکا در گوسفندان استان آذربایجان شرقی را نشان می دهد و می تواند برای بررسی های بعدی روی اهمیت این انگل در ایران و منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آذربایجان شرقی، الایزا، شیوع سرمی، فاسیولا هپاتیکا، گوسفند
 • حسین حسن پور، نیلوفر توانگرراد، علی کدیور، اردشیر شیخ احمدی صفحه 57
  جهت ارزیابی دخالت گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی(PPARα، PPARβ/δ، PPARγ) در کاهش تولید تخم در مرغان مادر گوشتی با مصرف غذائی نامناسب،‏ بیان ژنی این رسپتورها در سلول های گرانولوزای فولیکول F1 توسط PCRreal time - کمی بررسی شد. مرغان (با سن 30 هفته) در سه گروه مختلف مصرف غذائی (FI) قرار داده شدند: گروه شاهد با مصرف غذائی استاندارد،‏ گروه 20%FI- با مصرف غدائی 20 درصد کمتر از گروه شاهد و گروه 40%+FI با مصرف غذائی 40 درصد بیشتر از گروه شاهد. این مرغان بمدت 30 روز با سه تکرار در هر گروه (10 پرنده در هر تکرار؛ 30 پرنده در هر گروه) نگهداری شدند.تولید تخم به طور معنی داری در دو گروه تیمار نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (05 /0>p) . بیان ژنی PPARγ در فولیکول F1گروه 40%+FIکمتر از شاهد و گروه 20%FI- بود (05 /0>p) . رونوشت ژن های PPARα و PPARβ/δدر فولیکول F1 گروه های مختلف،‏ تفاوتی با هم نداشتند. نتیجه اینکه افزایش مصرف غذا موجب افت تولید تخم و نقصان در بیان ژنی PPARγ در فولیکول F1 می شود در حالیکه بیان ایزوفرم های PPARα و PPARβ/δ تغییری نکرد. کاهش سطح mRNA مربوط به PPARγ در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی گواهی بر دخالت این گیرنده در اختلالات ناشی از مصرف زیاد غذا است.
  کلیدواژگان: مصرف غذا، سلول های گرانولوزا، PPAR، مرغان مادر گوشتی
 • نرگس مداحی، حسین مهربان، سعید کریمی دهکردی، علی محرری، علی کدیور صفحه 65
  در این پژوهش به منظور بررسی صفات تولیدمثلی تلیسه هلشتاین از 700 رکورد متعلق به 501 راس تلیسه های هلشتاین که بین سال های 1385 تا 1391 متولد شده بودند استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل صفات سن اولین تلقیح (AFS) ،‏ سن اولین زایش (AFC) و فاصله اولین و آخرین تلقیح (IFL) از مدل خطی و برای نرخ گیرایی (CR) از مدل خطی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر گله فقط بر CR تاثیر داشت و میانگین حداقل مربعات گله ها برای صفات دیگر اختلاف آماری معنی داری نداشت. همچنین میانگین حداقل مربعات CR در فصول و نوبت های مختلف تلقیح اختلاف زیادی با یکدیگر نداشته و معنی دار نبود که این نتیجه می تواند مدیریت استفاده از اسپرم را تحت تاثیر قرار دهد. فصل تولد بر AFC موثر بود و نشان داده شد تلیسه های متولد شده در فصل تابستان (زمستان) دارای AFC بالاتری (پایین تری) نسبت به سایر فصول بودند. مقایسه میانگین حداقل مربعات هر گله در چهار صفت مذکور با میزان مطلوب نشان داد که در اکثر گله ها میزان AFS،‏ IFL و AFC بیشتر از حد مطلوب (p<0.05). همچنین میزان CR در حد مقدار مطلوب و حتی در برخی از گله-ها بیشتر از آن بود که نشان دهنده استفاده از اسپرم های با باروری مناسب در تلقیح تلیسه ها و تشخیص صحیح فحلی است.
  کلیدواژگان: مشکلات تولیدمثلی، نرخ گیرایی، سن اولین تلقیح، تنش گرمایی، سن اولین زایش
 • مریم سلطانی عینی، موسی توسلی، علی قریشی صفحه 77
  تریکوموناس گالینه تک یاخته تاژکداری است که عامل ایجاد تریکومونیازیس پرندگان می شود. این انگل گسترش جهانی دارد و آلودگی در اکثر پرندگان بدون علامت است. درحال حاضر تشخیص ارگانیسم با استفاده از روش های آزمایشگاهی شامل گسترش مرطوب،‏ کشت و روش های مولکولی است. در این مطالعه بر آن شدیم تا با استفاده از روش مولکولی (Polymerase Chain Reaction(PCR و بر اساس تکثیر ژن 5.8S rRNA تریکوموناس گالینه،‏ آلودگی کبوتران را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را با روش گسترش مرطوب مقایسه کنیم. نمونه ها از 72 قطعه کبوتر خانواده کلمبیده که شامل 2 قطعه قمری خانگی،‏ 8 قطعه کبوتر چاهی و 62 قطعه کبوتر اهلی با استفاده سوآپ استریل از محوطه ی دهانی و چینه دان گرفته شد و هر نمونه به دو قسمت تقسیم شد. یک قسمت آن فورا با آزمایش گسترش مرطوب و در زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت که به طور کلی 18 نمونه با این روش مثبت تشخیص داده شدند. قسمت دیگر نمونه به منظور انجام واکنش PCRاختصاصی با استفاده از یک جفت پرایمر از ناحیه حفاظت شده ژن ریبوزومی 5.8S تریکوموناس گالینه مورد استفاده قرار گرفت که 24 نمونه با این روش مثبت تشخیص داده شد. با توجه به نتایج مولکولی به دست آمده با استفاده از پرایمرهای Trich-1Fو Trich-1R اندازه باندهای حاصل از PCR کبوتران خانواده کلمبیده،‏ 390 جفت باز مشاهده گردید. همچنین می توان گفت که تست PCR حساسیت و اختصاصیت بالاتری نسبت به آزمایش گسترش مرطوب دارد.
  کلیدواژگان: تشخیص مولکولی، کبوتران خانواده کلمبیده، ژن 5.8SrRNA، تریکوموناس گالینه، PCR
 • رهام والی صفحه 83
  اسب دره شوری یکی از نژادهای اصیل اسب پارسی (پرشین- عرب) است. این اسب یکی از بهترین نژادها به منظور سوارکاری آزاد و مسابقات استقامت شناخته می شود. توازن سم به عنوان یک معیار مناسب در جهت ارزیابی وضعیت استخوان بند سوم (P3) می باشد. این مطالعه با هدف بررسی و اندازه گیری پارامترهای مربوط به توازن سم در اندام های حرکتی قدامی اسب های سالم نژاد دره شوری با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. بدین منظور از 10 راس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوری در محدوده سنی 17-3 سال و میانگین ارتفاع 155سانتی متر استفاده شد. ابتدا پس از تمیز کردن سم و شست و شوی آنها و قراردادن مارکر فلزی برروی سطح پشتی دیواره پنجه سم و علامت گذاری دیواره پنجه سم با ماده حاجب،‏ بلوک چوبی تهیه شده را زیر اندام مورد نظر قرار داده ،‏ سپس در حالت تحمل وزن اقدام به رادیوگرافی در حالت گماری جانبی (lateromedial) شد. در تصاویر رادیوگرافی بدست آمده در این مطالعه پارامترهای مربوط به فواصل و زوایا اندازه گیری شدند و نتایج زیر بدست آمد.
  طول دورسال دیواره سم (D.W.L) 49 /0±5 /7 سانتی متر،‏ ،‏طول کف سم (Sole length) 78 /0±87 /11،‏ اندازه فاصله بین بند سوم (P3) و نوک سم 31 /0±25 /1،‏ اندازه ضخامت کف سم (Sole thickness) 21 /0±01 /1،‏ اندازه ارتفاع فضای مفصلی دیستال از کف سم (D.I.J.H) 45 /0±38 /3،‏ فاصله عمودی بین نوک مارکرفلزی و ابتدای بخشExtensor process بند سوم (D-Founder) 12/ ±57/ سانتی متر،‏ محور سم(زاویهS) 2 /5±1 /50 درجه،‏ محور بند سوم(زاویه T) 09 /4±6 /48،‏ محور بند دوم(زاویه U) 3 /6±5 /44،‏ زاویه H(T-S) 28 /4±4 /1- ،‏ زاویه R (T-U) 3 /7±45 /4 درجه.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی، اسب دره شوری، اندام حرکتی قدامی، توازن سم
 • محسن وهار، محمد اسدی ایرایی، محمد حسینی، رضا چنگیزی صفحه 91
  بوپی واکائین دارویی برای کاهش احساس درد است که برای جراحی قفسه سینه به کار می رود. در این جراحی،‏ دو روش بی حسی بین دنده ای و داخل جنبی پس از تزریق داروی بوپی واکائین و تاثیر آن بر سیستم تنفسی و قلبی عروقی مورد ارزیابی قرار گرفت. بوپی واکائین دارویی است که برای بی حسی موضعی در جراحی قفسه سینه استفاده می شود. در این مطالعه دو روش بی حسی بین دنده ای و روش داخل جنبی پس از تزریق داروی بوپی واکائین و تاثیر آن بر سیستم تنفسی و قلبی عروقی با جراحی توراکوتومی مورد ارزیابی قرار گرفت. 15 سر خرگوش نر نژاد سفید نیوزلندی با سن 19 هفته و با وزن متوسط 2 کیلوگرم به سه دسته تقسیم شد که شامل گروه شاهد بدون دریافت بی حسی موضعی (A) ،‏ گروه بی حسی به روش بین دنده ای (B) و بی حسی به روش داخل جنبی (C) است. در هر سه گروه فاکتور هایی نظیر تعداد ضربان قلب،‏ تعداد تنفس،‏ میزان اکسیژن دمی و دی اکسید کربن باز دمی در فواصل زمانی مختلف اندازه گیری شد. نتایج ما نشان داد که در هر دو گروه بی دردی به روش بین دنده ای و داخل جنبی دارای تعداد تنفس،‏ ضربان قلب کمتری در مقایسه با گروه شاهد که داروی بی دردی دریافت نکرد می باشد. ما دریافتیم شیوه داخل جنبی نسبت به روش بین دنده ای دارای تاثیر بهتر ی دارد و هر دو روش نسبت به گروه شاهد،‏ موثر تر واقع شدند.
  کلیدواژگان: بی حسی بین دنده ای، توراکوتومی، روش داخل جنبی، بوپی واکائین
 • محمد جواد بهزادی شهربابک، ناصر شمس اسفند آبادی، ابوالفضل شیرازی، تقی تکتاز هفشجانی صفحه 99
  با توجه به نقش اثبات شده ی PGF2α داخلی در تخمک گذاری،‏ هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر PGF2α بیرونی(دی-کلوپروستنول) بر بهبود میزان آبستنی در یک گله بزرگ گاو شیری بود. تعداد 362 راس گاو شیری واقع در شرکت زاگرس شهرستان شهرکرد در فصل تابستان(از 20 مرداد تا 6 شهریورسال 1393) برای مطالعه انتخاب شدند. تمام گاوهای مورد مطالعه با برنامه ی هیت سینک هم زمان سازی فحلی شده و طبق قاعده ی am-pm پس از مشاهده ی فحلی ایستا تلقیح مصنوعی شدند. حیوانات به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه درمان که 150 میکروگرم دی-کلوپروستنول هم زمان با تلقیح مصنوعی به صورت داخل سیاه رگی دریافت کردند و گروه شاهد که در زمان تلقیح مصنوعی هیچ درمانی دریافت نکردند. به منظور اندازه گیری سطح سرمی پروژسترون،‏ نمونه های خون 13 گاو از هر گروه در زمان تلقیح ،‏ 4 و 15 روز بعد از آن گرفته شد. آبستنی حیوانات هر دو گروه40-35 روز پس از تلقیح مصنوعی با استفاده از اولتراسونوگرافی تشخیص داده شد. تفاوت معنی داری بین دو گروه از لحاظ میزان آبستنی و سطح سرمی پروژسترون وجود نداشت(P>0.05). در نتیجه این مطالعه نشان داد که تجویز داخل سیاه رگیPGF2α در زمان تلقیح هیچ اثر مفیدی در بهبود میزان آبستنی گاوهای شیری ندارد.
  کلیدواژگان: Heatsynch، پروژسترون، اختلالات تخمک گذاری، میزان آبستنی، پروستاگلاندین F2α
 • حسین اسماعیلی، مرتضی زنده دل، الهام شاهورانی، کریم امیری صفحه 107
  بروسلوز یکی از بیماری های مشترک بین انسان و دام است که همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر،‏ مشخص کردن تفاوت تولید پادتن گوسفندان،‏ متعاقب دریافت واکسن Rev1 در ابتدای تاریخ مصرف و انتهای تاریخ مصرف بود و در صورت وجود تفاوت،‏ اثر تزریق مکمل ویتامین E و سلنیوم بر میزان پادتن های تولیدی سنجیده شود. گوسفندان به 3 گروه تقسیم شدند،‏ به گروه اول واکسن Rev1 تازه تولید شده تزریق گردید،‏ گروه دوم واکسن Rev1 که در آخرین روز های تاریخ مصرف بود و در گروه سوم،‏ واکسن Rev1 که در آخرین روزهای تاریخ مصرف خود بود،‏ همراه با مکمل ویتامین E و سلنیوم تجویز شد. از هر 3 گروه در روزهای صفر ،‏ 14 ،‏ 21 و 60 پس از تزریق واکسن،‏ خون گیری و از آزمون رایت،‏ برای سنجش عیار پادتن ها در سرم استفاده شد. هیچ کدام از دام ها در روز صفر خون گیری،‏ عیاری از پادتن علیه بروسلا نداشتند. در هر سه گروه روند افزایشی در میزان کلی پادتن های تولیدی تا روز 60 مشاهده شد. علی رغم بالاتر بودن عیار پادتن در دام هایی که مکمل دریافت کرده بودند تفاوت آماری معنی داری بین گروه های مختلف مشاهده نگردید. نتایج نشان داد که استفاده تک دز از ویتامین E و سلنیوم هم زمان با تزریق واکسن نتوانسته منجر به افزایش معنی دار عیار پادتن در گوسفندان گردد.
  کلیدواژگان: ایمنی هومورال، واکسن Rev1، ویتامین E، سلنیوم، بروسلوز
 • سید ستار توحیدی فر، شهاب بهادران، عبدالناصر محبی صفحه 117
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر کاهش اکسیداسون لیپیدی و تجمع بافتی ناشی از مصرف کادمیوم در قالب طرح تصادفی با 240 قطعه جوجه بلدرچین یک روزه در چهار تیمار و سه تکرار انجام شد. جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره شاهد. 2) جیره شاهد + پروبیوتیک پروتکسین به میزان 100 میلی گرم در کیلوگرم جیره. 3) جیره شاهد + کادمیوم کلراید به میزان ppm40 در آب آشامیدنی در کل دوره آزمایش. 4) دریافت کننده جیره پایه + ppm 100 پروبیوتیک پروتکسین در جیره غذایی + ppm40 کادمیوم کلراید در آب آشامیدنی در کل دوره آزمایش. در روزهای 21 و 35 آزمایش 9 پرنده از هر گروه انتخاب و بعد از خون گیری کشته شد و سپس بافت های کبد و عضلات سینه و ران آن ها جهت اندازه گیری اکسیداسیون لیپیدی و همچنین میزان تجمع بافتی کادمیوم با استفاده از دستگاه ICP-OES جدا و به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از پروبیوتیک پروتکسین باعث کاهش معناداری در اکسیداسیون لیپیدی متعاقب استفاده از کادمیوم می شود (05 /0>P) . همچنین میزان TBARS کبد و عضلات نیز در گروه 4 در مقایسه با گروه دریافت کننده کادمیوم تفاوت معناداری نشان داد. از طرف دیگر استفاده از پروتکسین توانست باعث کاهش معنی داری در میزان کادمیوم کبد و عضلات شود (05 /0>P) . با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که استفاده از پروتکسین می تواند باعث کاهش میزان اکسیداسیون لیپیدی و همچنین کاهش تجمع بافتی ناشی از مصرف فلز سمی کادمیوم در بلدرچین شود.
  کلیدواژگان: تجمع بافتی، بلدرچین ژاپنی، پروبیوتیک پروتکسین، اکسیداسیون لیپیدی، کادمیوم کلراید
 • عزت الله فتحی، مجید غلامی اهنگران، حبیب الله امیر احمدی صفحه 127
  ااسپوندیلایتیس (kinky back) با ابتلای مهره های ستون فقرات به کیفوز مشخص می شود و معمولا دارای دلایل عفونی و میکروبی است. تاکنون گزارشی در مورد شیوع اسپوندیلیتیس در ایران وجود ندارد. در مطالعه حاضر،‏ 13 گله گوشتی با سن 30-45 روزگی،‏ با مشکلات اندام حرکتی انتخاب شدند و مجموعا از 85 جوجه گوشتی با علایم لنگش نمونه گیری شد. پس از آسان کشی و کالبدگشایی از مهره های دجار ناهنجاری رادیوگراف تهیه شد. پس از انجام رادیولوژی،‏ از 43 نمونه که دارای علایم رادیوگرافی از جمله تغییر شکل مهره ها و پاسخ استخوانی در نواحی ستون فقرات بودند از محل ضایعه کشت باکتریایی و قارچی تهیه شد. نتایج نشان داد از مجموع 85 نمونه دارای علایم بالینی،‏ 43 نمونه دارای علایم رادیوگرافی بودند. در آزمایش کشت میکروبی ،‏38 نمونه دارای آلودگی میکروبی (باکتری اشریشیاکلی و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ) ،‏ 2 نمونه آلوده به قارچ بودند و 3 نمونه هیچ گونه آلودگی میکروبی و قارچی نداشتند. نتایج نشان می دهد اسپوندیلیت فراوانی بالایی دارد و عوامل میکروبی در ایجاد این بیماری نقش عمده دارند. لذا کنترل بیماری های عفونی می تواند در کاهش این عارضه پاتولوژیک نقش به سزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: کشت میکروبی. رادیوگرافی، اسپوندیلیتیس، جوجه گوشتی
|
 • Mohammad Arab, Majid Gholami Ahangaran, Mohsen Jafarian Dehkordi Page 1
  At autumn of 2014 to 2015, lung and tracheal samples were taken from 35 broiler chickens flocks having respiratory syndrome suspected to avian influenza (H9N2 subtype) disease from different regions of Isfahan province. Viral RNA was extracted from tissue samples by RNA extraction kit and after synthesis of cDNA, avian influenza (H9N2 subtype) was detected with type and subtype specific primers. Therefore, a fragment approximately 115 base pair (bp) was amplified by one pair primers that been common to all avian pneumovirus (AP) viruses. Results showed 24 out of 35 (68.57%) of chicken flocks suffering to respiratory syndrome were infected to AI. The 11 out 24 flocks (45.83%) that infected to AI were co-infected to AP. The common morbidity of AI and AP in chicken flocks was 20.83%. Therefore it seems metapneumovirus has main role in forming and complexing of respiratory signs in broiler chickens suffering to AI in Isfahan province and complexing of AI and metapneumovirus infection may be possible in high percent of cases with respiratory syndrome.
  Keywords: Broiler Chicken, Avian Influenza, Metapneumovirus, PCR, Isfahan
 • Azam Mokhtari, Madadgar Omid, Mohammadreza Mahzounieh, Arash Ghalyanchi Langeroudi Page 13
  Bovine viral diarrhea virus (BVDV) is in the genus Pestivirus of the family Flaviviridae and causes significant economic and hygienic losses in cattle farms throughout the world. The virus has spread worldwide and despite the wide use of various control strategies against it, BVD remains prevalent. In recent years, numerous measures such as anti-viral gene therapies are frequently employed to control BVDV infection. One way to evaluate these measures is the cloning of conserved areas of the viral genome into suitable vectors for the preparation of cell lines expressing sub- genomic replicons of the virus. In this study, after multiplication of conserved sequences of BVDV- NADL NS3 and 5’UTR by RT-PCR, these fragments were cloned in pWPI- linker B lentiviral vector at the upstream of GFP gene. The validity of cloning was confirmed using restriction enzyme digestion and sequencing. Therefore these recombinant plasmids will be available to produce lentiviral transfer vectors carrying the transgenes using the lentiviral packaging systems.
  Keywords: pWPI- linker B, 5'UTR, NS3, cloning, BVDV
 • Ali Akbar Tafi, Saeid Meshkini, Amir Tokmechi Page 25
  Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is the main farmed cold water fish in Iran. This study was conducted to determine the effect of Chitosan as an immune stimulator on total immunoglobulin and blood hemoglobin concentration of rainbow trout and resistance against Aeromonas hydrophila infection. 900 rainbow trout (25± 0.1 g mean weight) after acclimated to laboratory conditions for two weeks divided into four groups in three replicates randomly. The fish were fed with different concentrations of Chitosan (0, 0.25, 0.5 and 1 percent of feed). Chitosan was solved in acetic acid (1%) and sprayed on a commercial feed pellet (FFT2) and fed the fish for eight weeks. All experimental groups were fed with control diet (without Chitosan) for three weeks later. Sampling was conducted at 0, 2, 4, 6, 8 and 11 weeks of the trial and total immunoglobulin and blood hemoglobin concentration were measured. All trial were injected (IP) with a pathogenic strain of Aeromonas hydrophila at a level of 107 CFU/ml at the end of 8 week. After statistical analyzing data with SPSS softwar, Results showed that adding Chitosan at 0.25 percentage of feed could significantly (P
  Keywords: Rainbow trout, Chitosan, Aeromonas hydrophila, Total immunoglobulin, Hemoglobin concentration
 • Amin Bigham Sadegh, Ahmad Oryan, Rahmatollah Fatahian, Hajar Sadeghinezhad Page 37
  In the present study we investigate the properties of calf foetal brain pure extract on induction of CNS neuronal cells regeneration between the abdominal wall muscles and peritoneum of rat model.Ten adult rats were used in this study. Ventral abdominal midline was clipped and prepared aseptically for surgery. Anaesthesia was induced and maintained with ketamin 40 mg/kg and acepromazine 5 mg/kg with intramuscular injection. Skin and linea alba was incised and medial aspect of abdominal wall was exposed. 1 ml of prepared brain pure extract was injected between peritoneum and transverse muscle layer. Linea alba and skin incision were sutured routinely. Every week for a long of 5 weeks 2 rats were euthanized and samples included injection sites were harvested and stored in 10% formalin and referred to histopathological evaluation. Immunohistochemistry and H&E staining techniques were used for evaluations. In all specimens immunohistochemistry showed positive results for Neuron Specific Enolase and Glial Fibrillary Acidic Protein. Also, H&E staining revealed the presence of neuronal cells in the injected site. Recent studies showed that growth factors play important roles in evolution of central nervous system and also in response to injury. These growth factors include fibroblastic growth factor, insulin like growth factors and transforming growth factor- alpha. We proposed that there are many growth factors in feotal brain pure extract that lead to neuronal cell formation between muscles and peritoneum of rats. It is suggested that in further studies, induction of neuronal cell formation should be detected with gene expression.
  Keywords: Nervous system, regeneration, rat model, fetal brain extract
 • Abbas Imani Baran, Hamid Akbari, Parisa Shahbazi Page 47
  Fascioliasis is one of the most important zoonotic diseases among human beings and animals causing considerable economic losses in livestock. East Azerbaijan province is an important animal rearing district of Iran. There were several abattoir surveys in this province; however, a field study on seroprevalence of fascioliasis has not been performed. Therefore, this investigation was conducted to evaluate the prevalence of Fasciola hepatica infection in sheep using an indirect ELISA in East Azerbaijan province. In this study, Cochran's formula was used to determine the sample size. A total of 320 blood samples were taken from 2600000 head of sheep in northern, central and southern regions and then all of samples were examined for detecting F. hepatica antibodies. Our results indicated that the seroprevalence of F. hepatica in sheep in different regions of East Azerbaijan province was 9.7%. The prevalence of F. hepatica infection in male and female sheep was 10% and 9.66%, respectively. The highest prevalence (10.13%) was seen in adult sheep (≤2 years old). The prevalence rates in northern, central and southern regions were 6.63%, 9% and 13.64%, respectively. There was no significant differences between seroprevalence and all variables (P>0.05). Our findings indicate the current status of F. hepatica infection in sheep in East Azerbaijan province and it can be used for further investigations on the importance of this parasite in Iran and the studied regions.
  Keywords: East Azerbaijan, Seroprevalence, Fasciola hepatica, Sheep, ELISA
 • H. Hassanpour, Niloufar Tavangarrad, Ali Kadivar, Ardeshir Sheikhahmadi Page 57
  To investigate the involvement of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARα, PPARβ/δ and PPARγ) in the reduced egg production of broiler breeder hens with unfit food intake, gene expression of these receptors was evaluated in the granulosa cells of F1 follicle by quantitative real time PCR. Hens (30 weeks old) were allocated to three different levels of feed intake (FI): Control, FI-20% (20% less than control feed intake) and FI% (40% more than control feed intake). These hens were maintained for 30 days with three replicates per group (10 birds / replicate; 30 birds / group). The egg production significantly decreased in two treated groups as compared to control(p
  Keywords: food intake, PPAR, broiler breeder hen, granulosa cells
 • Narges Madahi, Hossin Mehrban, Saeid Karimi Dehkordi, Ali Moharerry, Ali Kadivar Page 65
  In this study 700 records from 501 Holstein heifers (born during 2006-2012) were used to investigate of reproductive performance. The linear model was employed for Analysis of Age at First Services (AFS), Age at First Calving (AFC) and Interval from First to Last services (IFL) and the Generalized Linear Model for Conception Rate (CR). Results showed that the herd on CR was significant but the difference of other traits were not significant among herds. Conception rate least square means were not significant among different seasons and service numbers. Season of birth had significant effect on AFC so that heifers born during winter had lower AFC than summer born heifers. Comparison of lest square means for reproductive parameters in the studied herds with optimum levels showed that the AFS, AFC and IFL in most herds were higher than optimum (p
  Keywords: Reproduction problems, Conception Rate, Age at first Services, Hat stress, Age at first Calving
 • Maryam Soltanieini, Musa Tavassoli, Ali Ghorashi Page 77
  Trichomonas gallinae is flagellated protozoan that caused avian trichomonosis. This organism is widespread in clombiforms. In most cases infection with T.gallinae in birds can be asymptomatic. Currently, diagnosis of the organism is by laboratory assays included wet spread, in vitro culture and molecular methods.
  In this study, using by Polymerase Chain Reaction( PCR) method and based on 5.8S rRNA gene amplification T.gallinae examined and the results compared with wet test. This study carried out for investigation of trichomonase contamination of 72 pigeon of clombidae family that included 2 Laughing Dove(Spilopelia senegalensis), 8 Rock Dove(Columba livia) and 62 Domestic Pigeon(Columba livia domestica) . In this examination the samples were gathered from mouth and larynx of those pigeons by soap and then each sample was divided into two parts. Immediately a part of it was inspected via wet spread slide method that 18 positive samples were detected with this method. Another part of sample was used for specific PCR reaction using a primer pair of 5.8S ribosomal gene protected region was used T.gallinae with this method 24 positive samples were detected.
  The molecular results showed that PCR with primers Trich-1Fand Trich-1R yielded 390–base pair amplicon. As well as it can be saied the PCR test is higher sensitivity and specificity than wet test.
  Keywords: PCR., 5.8SrRNA gene, Trichomonas gallinae, Molecular detection, Columbidae birds
 • Roham Vali Page 83
  Dareh-Shori is one of the Iranian nomadic tribes that located in south of iran. Dareh-Shori horse originating from this tribe and used as a riding horse. The foot balance refers to the relationship between the hoof, its related structures, soil and equine locomotory system.The aim of this study was to investigate and measure the radiological parameters of hoof balance in front limb of Dareh-Shori horse. Ten apparently healthy Dareh-Shori horses ranging in age from 3-17 years and with a height between 153-159 were included in this study. The hooves were cleaned and washed, metal marker were placed and the hooves were marked by the contrast. Hand-made wooden block put under the target limb and then the other foot was elevated by someone else. Lateral view radiograph were made to get the following measurements:D.W.L (7.5±0/49cm), SL(11.87±0.78cm), P3 to Toe (1.25±0.31cm), S.T (1.01±0.21cm), D.I.J.H (3.38±0.45cm), Founder Distance (0.57±0.12cm), Hoof axis (S) angle(50.1±5.20), Third phalanx axis (T) angle (48.6±4.09), P2 axis(U) angle (44.5±6.3), H (T̵ S) angle (-1/4±4.28), R (T̵ U) angle (4.45±7.31).
  Keywords: Front limb, Hoof Balance, Radiography, Dareh-Shori Horse
 • Mohsen Vahar, Mohammad Asadi Iraee, Mohammad Hosseini, Reza Changizi Page 91
  Bupivacaine is a medication used to decrease feeling in a specific area and it use in thoracotomy surgery. In this study two anesthesia methods, intercostal and intrapleural methods and that effects on respiratory and cardiovascular system were measured after injection of bupivacaine in thoracotomy surgery. 15 male New Zealand white rabbits aged 19 weeks with average 2 kg weight were divided into the three groups: control group did not receive a local anesthetic (A) and another two other groups, intercostal anesthesia (B) and intrapleural anesthesia (C). In all three groups, heart rate, respiratory rate, spo2 and Etco2 factors were examined in different times. Our results showed respiratory rate and heart rate in groups of B and C (intercostal and intrapleural analgesia) were less than group A that doesn’t received analgesic drug. We found that intrapleural method is effective than intercostal method and both of methods are better than control group.
  Keywords: Thoracotomy, Bupivacaine, Intercostal Anesthesia, Intrapleural Method
 • Mohammadjavad Behzadi Shahrbabak, Naser Shams Esfandabadi, Abolfazl Shirazi, Taghi Taktaz Hafshejani Page 99
  Given to the proven role of endogenous PGF2α on ovulation, the aim of the present study was to evaluate the effect of exogenous PGF2α (D-cloprostenol) administration on conception rate in a large dairy herd. Total number of 362 lactating dairy cows in Zagrous Company of Shahrekord were selected for this study in summer (From 20 August to 6 September, 2014). The estrus of all cows was synchronized by the Heatsynch protochol and following heat detection the cows were artificially inseminated according to am-pm rule. The animals were submitted to two groups; the treatment group that received 150µg D-cloprostenol intravenously at the time of AI and the control group that didn’t receive any more treatment at the time of AI. To measure the concentration of serum progesterone, blood samples were obtained from 13 cows of each group at the time of insemination and 4 and 15 days later. Pregnancy was diagnosed by rectal ultrasound examination on 35-40 days after insemination. There was no significant difference between both groups in terms of conception rate and the serum progesterone levels (P>0.05). In conclusion, this study showed no beneficial effects of intravenous administration of D-cloprostenol on conception rate of dairy cows.
  Keywords: conception rate, heatsynch, ovulation failure, progesterone, prostaglandin F2α
 • Hossein Esmaeili, Morteza Zendedel, Elham Shahvarani, Karim Amiri Page 107
  Brucellosis is one of the zoonotic diseases which have been considered always from economy and health point of view. The present study was done to determine that, is there any differences between the antibody of those vaccines which are injected in the early of their production to livestock, and those which are injected at the end of their production? If existing any difference, dose it has observable significant effect in the rate of produced antibodies of vaccines injected into animals by injecting a dosage of Selenium and E vitamin supplement? Animals were divided into three groups. To first group, only fresh Rev l was injected and to second group, Rev l in the final days of the shelf life was injected and to third group, Rev l in the final days of the shelf life alone with vitamin E and selenium supplementation was injected. All three groups were blood sampled on days 0, 14, 21 and 60 after vaccination. Wright technique was used to measure antibody titer in serum. None of the groups in zero day samples,had no agility of antibodies against Brucella. In all 3 groups, the overall increase in antibody production was observed to days 60. Despite higher antibody titer in animals that received supplementation; there was no statistically significant difference in different Groups. single dose of vitamin E and selenium, simultaneously with injecting vaccines, it couldnt result in significant increase in antibody mass in sheep.
  Keywords: Humoral immunity, Vitamin E- Selenium., Rev-1 vaccine, Brucellosis
 • Seyyed Sattar Tohidifar, Shahab Bahadoran, Abdolnaser Mohebbi Page 117
  This experiment was carried out to investigate the effect of dietary supplementation of probiotic (protexin®)on lipid peroxidation and bioaccumulation of Japanese quail following oral administration of cadmium as a heavy metal in a completely randomized design with 240 one day old Japanese quail, in three treatments with four replications and 20 chicks in each replication. The dietary treatments were 1) control, 2) basal diet supplemented with 100 mg protexin® per 1 kg of diet, 3(basal diet supplemented with 40 ppm cadmium chloride in the drinking water, 4) basal diet supplemented with 100 mg protexin® per 1 kg of diet plus 40 ppm cadmium chloride in the drinking water. At days 21 and 35 of the trial, 9 birds form each group were slaughtered and some blood samples were taken for determination of lipid peroxidation (TBARS) in serum and then liver and muscles were taken for investigating of the effect of different groups on lipid peroxidation and bioaccumulation of CD on liver and muscles. The results of this experiment showed that the increase in TBARS concentration of serum, liver and muscle tissues in cadmium intoxicated birds were significantly reversed by the protexin®. Also Treatment with protexin® was to be effective in decreasing Cd accumulation in liver and muscles. Our results revealed that protexin® may protect Japanese quails from Cd-induced oxidative stress by decreasing lipid peroxidation and cadmium accumulation in liver and kidneys of bird.
  Keywords: protexin®, Japanese quail, lipid peroxidation, bioaccumulation, cadmium chloride
 • Ezzatollah Fathi, Majid Gholami Ahangaran, Habibollah Amir Ahmadi Page 127
  Spondylitis (Kinky back) was characterized by involvement of vertebral column to kyphosis by cause of microbial and infectious agents. Until now, there is no report related Spondylitis prevalence in Iran. In this study, 13 broiler flocks in Chaharmahal-va-Bakhtiyari province, 30-45 days old, with clinical lameness sign were selected. We sampled 85 broilers with clinical lameness sign in these flocks. After euthanizatin and necropsy, the radiograph was prepared from abnormal vertebrates. In samples with disformation of vertebrates and osteic response, bacterial and fungal cultures were prepared from lesions of vertebrates. From 85 cases with clinical sign, 43 samples have radiologic symptoms. In microbial culture 38 samples were infected to bacteria (Escherichia coli and Staphylococcus aurous), 2 samples were infected to fungi, while 3 samples have no infectivity to bacteria and fungi. Results showed that the spondylitis has high prevalence among broilers and the bacterial infections have very important role in this problem. Therefore, controlling of bacterial infection can decrease prevalent of this pathologic lesion.
  Keywords: Microbial culture, Spondilitis, Radiography, Broiler chicken