فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 21 (بهار 1396)
 • پیاپی 21 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • آزیتا جهانشاد، محیا حسینی صفحات 1-10
  هدف از این پژوهش شناسایی رابطه میان محافظه کاری حسابداری و وابستگی اقتصادی حسابرس است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از سال 1387 تا 1392 در 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه ای منفی میان محافظه کاری حسابداری و وابستگی اقتصادی حسابرس وجود دارد . هم چنین شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه ای منفی میان نسبت بدهی شرکت با محافظه کاری شرطی حسابداری و رابطه ای مثبت میان اندازه شرکت با محافظه کاری شرطی حسابداری وجود دارد.اما این پژوهش رابطه ای معنی دار میان درصد سهامدار عمده با محافظه کاری شرطی حسابداری را تایید نمی نماید.
  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، محافظه کاری حسابداری، وابستگی اقتصادی حسابرس
 • محمد ابراهیم محمدپورزرندی، سعید محمدی صفحات 11-18
  یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری؛ تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. از آن جایی که ساختار حسابداری بهای تمام شده تاریخی، نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرفی سرمایه گذاران بیشتر مایلند تصاویری از آینده شرکت در دست داشته باشند این اندیشه به وجود آمد که باید حسابداران آن دسته از اطلاعاتی را ارایه کنند که به سرمایه گذاران، امکان پیش بینی های بهتری در مورد آینده شرکت را بدهد. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر میزان رابطه اطلاعات حسابداری(سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم) تعدیل شده بر اساس تورم، بر قیمت بازار سهام پرداخته ایم. برای این منظور تعداد 169 شرکت در دوره زمانی 6 ساله به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. اساس این پژوهش، مدل ارزشیابی اولسن است. پس از تعدیل اطلاعات مالی تاریخی بر اساس شاخص سطح عمومی قیمت ها، رابطه آنها با ارزش بازار سهام مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم صورت های مالی تاریخی و هم صورت های مالی تعدیل شده بر اساس تورم، ارتباط معنی داری با ارزش بازار سهام دارند و بهتر است که این صورت ها در کنار هم و نه به صورت جایگزین یکدیگر ارایه شوند.
  کلیدواژگان: بهای تمام شده تاریخی، اطلاعات حسابداری تعدیل شده بر اساس تورم، قیمت بازار سهام
 • حسن امیری، ناصر میرسپاسی، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 19-32
  پژوهش حاضر به طراحی الگوی مناسب حسابداری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است. به گونه ای که این الگو بتواند در قالب چهار نظام مدیریت منابع انسانی (1-نظام جذب، تامین و تعدیل 2-نظام آموزش و بهسازی 3-نظام حفظ و نگهداری 4-نظام کاربرد و استفاده موثر) پیاده سازی و ابزار لازم را برای تصمیم گیرندگان منابع انسانی در دانشگاه فراهم سازد. از نظر روش پژوهش کاربردی بوده است. برای استخراج زیر شاخص های چهار نظام از روش دلفی-فازی استفاده شده و پس از استخراج 41 شاخص، میزان رعایت این متغیرها در دانشگاه آزاد اسلامی سنجیده شده و در نهایت الگویی مناسب برای اجرای آن ارائه شده است. روش پژوهش از نظر نحوه اجرا، توصیفی– همبستگی است. در نتیجه آزمون فرضیه تحقیق (عوامل شناسایی شده حسابداری منابع انسانی موثر در چهار نظام مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی برای پیاده سازی این نظام سودمند بوده است) درقالب متغیرهای کلامی تعریف شده، می توان بیان کرد که بهره گیری از دانش ناشی از حسابداری منابع انسانی در جهت جذب منابع انسانی(در راستای توسعه سرمایه انسانی) در دانشگاه آزاد اسلامی پایین ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: حسابداری منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، صورتهای مالی منابع انسانی، ارزش شغل، ارزش شاغل
 • معصومه گزلی زاده، رحمت الله محمدی پور، محمود همت فر صفحات 33-48
  حسابرسی عملکردی، فرآیند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توصیه هایی برای بهبود عملی است.. با توجه به اینکه دهه چهارم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان که از ابتدا تا کنون با یک مدیریت علمی و استراتژیک کار خود را با موفقیت جلو برده است دهه کیفی سازی و مدیریت نوین است و با توجه به محدودیتهای منابع و امکانات از سویی و اهداف برنامه های مدیریتی از سوی دیگر، نیاز به بهبود عملیات و حسابرسی عملکردی به منظور نظارت بر عملیات و فعالیتهای این مجموعه، بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موثر در استقرار نظام حسابرسی عملکردی در دانشگاه آزاد اسلامی کشور صورت گرفته است. روش اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است که اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ به میزان (764/0) تعیین شد. برای بررسی فرضیات پژوهش از روش های آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن) بر اساس نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری شامل حسابرسان هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 31 نفر بوده اند که در سال 1394 مورد بررسی قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان داده است که پیاده سازی نظام حسابرسی عملکردی در دانشگاه آزاد اسلامی با در نظر گرفتن عوامل مدیریتی، ساختاری و محیطی به ترتیب گفته شده امکان پذیر است و متناسب با شرایط دانشگاه به عنوان یک مجموعه کم نظیر علمی آموزشی است.
  کلیدواژگان: حسابرسی عملکردی، کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • سمیرا نصیری، بهمن بنی مهد صفحات 49-60
  استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول، استانداردهایی هستند که بر اساس محتوای اقتصادی معاملات و رویدادهای مالی تدوین می شوند و نه شکل آن ها. این استانداردها ، امکان استفاده از قضاوت های حرفه ای در مورد ارزیابی محتوای اقتصادی معاملات را به حسابداران می دهد. این مقاله دیدگاه زنان و مردان را در پذیرش استانداردهای حسابداری را در میان 177 نفر از حسابرسان و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه قرار می دهد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد. نتایج پژوهش با استفاده از رگرسیون نشان می دهد استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول مورد تایید هر دو گروه حسابرسان و مدیران مالی است. هم چنین نتایج بیانگر آن است که زنان در مقایسه بر مردان تمایل بیشتری بر پذیرش استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول دارند.
  کلیدواژگان: جنسیت، استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول، رجحان محتوا بر شکل، قضاوت
 • علی ذبیحی، آناهیتا سادات دریاباری صفحات 61-76
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها شامل اهداف و قوانینی است که موجب دستیابی به اطلاعات شفاف و استاندارد می گردد. چهار بعد از مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به روابط کارکنان، مشارکت اجتماعی، تولید و محیط زیست انتخاب و ارتباط آن ها با ریسک سقوط قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی _ همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. نمونه آماری پژوهش به صورت حذفی سیستماتیک شامل 125 شرکت در طی سال های 1393-1388 می باشد. جهت بررسی و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده. برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مدل نیروانتو و برای اندازه گیری خطر کاهش قیمت سهام از شاخص هاتن و همکاران استفاده شده. یافته های پژوهش حاکی از رابطهی معنادار منفی بین افشای مسئولیت اجتماعی مربوط به روابط کارکنان، مشارکت اجتماعی و تولید با ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. این در حالی است که بین مسئولیت اجتماعی مربوط به محیط زیست و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها رابطهی معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تولید، روابط کارکنان، ریسک سقوط، محیط زیست، ااعی، مشارکت اجتماعی
 • ساسان مهرانی، علیرضا رام روز صفحات 77-90
  مقاله حاضر به بررسی گروهی پژوهش های مدیریت گرای انجام شده در حسابداری مدیریت در نشریات پیشروی حسابداری طی سال های 1990 تا 2014 می پردازد. این بررسی هر دو نوع مقالات تعامل گرا و غیر مداخله گر که دست کم یکی از اهداف آن ها پشتیبانی مستقیم از تصمیم گیری و کنترل سازمان است را برمی گیرد. پژوهش های غیرمداخله گر موردبررسی، ماهیتا توصیفی یا تجویزی هستند و یا الگوریتم، مدل و چارچوبی از حسابداری مدیریت ارائه می دهند. مقالات تعامل گرا نیز به پژوهش های اقدام گرا و ساختارگرا تقسیم می شوند. بررسی مقالات چاپ شده در نشریات معتبر، ضمن آشنایی با برخی از پژوهش های برجسته صورت گرفته در غالب روش های مذکور، مسیر انجام پژوهش هایی که شانس بیشتری برای پذیرش در این نشریات داشته باشند را هموار می سازد.
  کلیدواژگان: حسابداری مدیریت، پژوهش های تعامل گرا، پژوهش های ساختارگرا، پژوهش های غیرمداخله گر
 • علی محمد علی محمدی، محمد حلاج، محمدحسین عباسی مهر صفحات 91-108
  کسب آگاهی نسبت به چگونگی درهم آمیختن سیستم های کنترلی به عنوان بسته ای از مکانیزم های وابسته به هم از اهمیت زیادی برخوردار است. این حوزه از ادبیات حسابداری مدیریت، اگرچه در جهان مورد توجه بوده، اما در ایران مهجور مانده است. از این رو برای تقویت ادبیات و بررسی وضعیت ترکیبات کنترلی در سطح سازمان های وابسته به وزارت دفاع، در این مقاله با استفاده از روش ارائه شده توسط بدفورد و مالمی (2015) به بررسی چگونگی ترکیب مکانیزم کنترلی حسابداری و دیگر مکانیزم های کنترلی و ارتباط آن ها با شرایط زمینه ای پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از یک نمونه ی مقطعی 150 عضوی از شرکت های دفاعی، یک پیکربندی چهار خوشه ایاز ترکیبات کنترلی مورد استفاده مدیران به دست آمد که با عناوین ساده، تفویضی، چندگانه و نتیجه محور توصیف شده اند. از طرف دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگی های زمینه ای شرکت با ترکیبات کنترلی به کار گرفته شده در آن ارتباط دارد. علاوه براین، نتایج این تحقیق به محققان حسابداری و مدیریت این امکان را می دهد تا به بازبینی جایگاه مکانیزم کنترلی حسابداری در چارچوب کنترل های مدیریتی بپردازند.
  کلیدواژگان: کنترلهای مدیریت، تئوری پیکربندی، بسته های کنترلی، شرایط زمینه ای
 • هاشم ولی پور، مصطفی کاظم نژاد، غلامرضا رضایی صفحات 109-120
  هدف و تاکید اصلی پژوهش های انجام شده در زمینه پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، ارائه مدل های مناسب و دقیق برای پیش بینی بوده و کمتر به انتخاب متغیرهای پیش بین و روش های مناسب آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر به بررسی سودمندی روش انتخاب متغیر ریلیف برای پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. طبقه بندی کننده های استفاده شده نیز شامل ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لجستیک است. به طور کلی، یافته های تجربی مربوط به بررسی 1214 مشاهده (سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 الی 1393 حاکی از سودمندی و تاثیر مثبت استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف بر عملکرد پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان است. به عبارت دیگر، در صورت استفاده از 7 متغیر منتخب این روش نسبت به استفاده از 35 متغیر اولیه، میانگین دقت افزایش و خطای نوع اول و دوم کاهش می یابد. افزون بر این، یافته های پژوهش حاکی از عملکرد بهتر ماشین بردار پشتیبان نسبت به رگرسیون لجستیک است.
  کلیدواژگان: پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، روش انتخاب متغیر ریلیف، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک
 • زهرا دیانتی دیلمی، عطیه پاکزاد صفحات 121-142
  تحقیقات پیشین نشان می دهد یک سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، نظیرکارت ارزیابی متوازن می تواند به نهادهای آموزشی در خصوص ارزیابی عملکرد و انگیزه بخشی بیشتر، کمک کند. در این تحقیق با استفاده از نظرسنجی 119 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری مشغول به تحصیل در دانشگاه های سطح شهر تهران در سال 1395 به بررسی میزان اثربخش بودن آموزش حسابداری پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اولا درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری در دانشگاه های مورد بررسی، در سطح مطلوبی نیست. ثانیا، نوع دانشگاه محل تحصیل(دولتی یا غیردولتی بودن)، معدل مقطع کارشناسی، سن و شهر محل اخذ مدرک تحصیلی تاثیر معنی داری بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده ندارند. اما وضعیت اشتغال دانشجویان (شاغل یا غیر شاغل بودنشان) و نیز جنسیت آنها بر بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده اثر معنی دارد.
  کلیدواژگان: آموزش حسابداری، کارت ارزیابی متوازن، اثربخشی آموزش حسابداری، دانشگاه
 • جعفر باباجانی، جواد دوست جباریان صفحات 143-156
  سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام های فعال در نظام پاسخگویی است که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای بخش عمومی ایفا می کند. حسابرسی عملکرد به عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع که از شیوه های نوین برای ارزیابی کارائی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه های اجرایی استفاده می کند؛ در ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی به ایفای نقش می پردازد. با توجه به ضرورت استقرار نظام حسابرسی عملکرد در کشور و اهمیت پژوهش های دانشگاهی در این حوزه در این پژوهش عوامل موثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران با استفاده از مدل سه شاخگی و با ارزیابی نظرات 100 نفر از اعضای دیوان محاسبات، ذیحسابان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی و روسای گروه حسابرسی داخلی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون سوالات پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته حاکی از آن است که به ترتیب عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای به عنوان عوامل موثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در کشور می باشند. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل رفتاری در سطح دیوان محاسبات تاثیر بیشتری نسبت به عوامل رفتاری در سطح نهادهای عمومی و نیز عوامل ساختاری در سطح نهادهای عمومی تاثیر بیشتری نسبت به عوامل ساختاری در سطح دیوان محاسبات در استقرار نظام حسابرسی عملکرد در کشور دارند.
  کلیدواژگان: نظام حسابرسی عملکرد، مدل سه شاخگی، عوامل رفتاری، عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای
 • زینب محمودی نسب، بهمن بنی مهد، فریدون اوحدی صفحات 157-168
  این مقاله هنجار تقابل اجتماعی بر اساس نظریه انصاف را در حرفه حسابرسی بین دو گروه از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی بررسی و مقایسه می کند. نمونه آماری شامل 125 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و 178 حسابرس شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی است. داده های پژوهش بر اساس پرسشنامه جمع آوری و آزمون فرضیه ها با استفاده از آماره های ناپارامتریک انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هم حسابرسان زن و هم حسابرسان مرد به وجود هنجار تقابل اجتماعی به عنوان شرط لازم در زندگی اجتماعی باور دارند. اما تقابل اجتماعی مثبت و تقابل اجتماعی منفی در بین حسابرسان زن و مرد متفاوت است. حسابرسان زن بیشتر از حسابرسان مرد مایل به انجام رفتارهای مثبت هستند. همچنین باوربه تقابل اجتماعی درمیان حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی و در رده های مختلف شغلی حسابرسی متفاوت است. این موضوع نشان می دهد محل اشتغال ورتبه شغلی تاثیری برتقابل اجتماعی مثبت وتقابل اجتماعی منفی ندارد.
  کلیدواژگان: نظریه انصاف، هنجارتقابل اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حرفه حسابرسی
 • یحیی حساس یگانه، قاسم بولو، فریدون رهنمای رودپشتی، شهرام چهارمحالی صفحات 169-174
  رویکرد عمیق، عبارتست از بررسی ماهیت کلی و اساسی واقعیت، وجود، دانش، ارزش، دلیل، فکر و زبان. رویکرد عمیق می تواند چارچوب و روشی را برای تفکر ارائه کند و از این جهت، نگاه عمیق قادر است توانایی های تفکر را گسترش دهد و بین فکر و عمل وحدت و یگانگی به وجود آورد. در این مطالعه تلاش شد تا با استفاده از پرسشنامه و گردآوری دیدگاه های 73 نفر از حسابرسان و 96 نفر از حسابداران و رویکرد رگرسیونی، بررسی تاثیر رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان نسبت به استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می شود.
  کلیدواژگان: عمق نگرش حسابداران، عمق نگرش حسابرسان، کیفیت اطلاعات حسابداری
|
 • Azita Jahanshad, Mahya Hosseyni Pages 1-10
  The aim of this study is to identify the relationship between accounting conservatism and economic dependence auditor. Research was conducted, in a period of 6 years from 1387 to 1392 in 100 companies listed in Tehran Stock Exchange. The research method is correlational by using multiple regressions. The results showed that there was a negative relationship between accounting conservatism and economic dependence auditor. The evidence showed a negative relationship between the proportion of debt with conditional accounting conservatism and a positive relationship between firm size and conditional accounting conservatism but there is not any significant between stock holders and conditional accounting conservatism.
  Keywords: Audit fees, Auditor Economic Dependence, Accounting Conservatism
 • Mohammad Ebrahim Mohammad Pourzarandi, Saeed Mohammadi Pages 11-18
  One of the primary goals in an accounting system is to provide relevant, in-time, and reliable information for the users. The accounting structure of historical costs considers past events of companies, on the other hand investors, mostly, need to have a clear image of companies’ future. Therefore, this idea comes to existence that the accountants should provide such information that makes it possible for the investors to forecast the future of the companies better
  In this paper, we study the relationship between accounting information (earning per share and book value per share), adjusted based on inflation, and stock market prices
  To this end, the sample includes 169 companies in a six-year period and we analyzed the data by using Eviews software. The statistical method in this research is based on Ohlson assessments model.
  After adjusting the financial historical information based on the Consumer Price Index, we tested the relationship between market value of stocks and adjusted financial data.
  The results of the current study show that both the historical financial statements and inflation-adjusted financial statements indicate significant relationship with the stock market, so it is more practical to present both type of statements together as a complementary and not as a substitute of one another.
  Keywords: historical costs, accounting information adjusted based on inflation, stock market prices
 • Hassan Amiri, Naser Mirsepasi, Fereydon Rahnamay Roodposhti Pages 19-32
  The present study has developed a useful model of human resource accounting in the Islamic Azad University.To make this model can provide the necessary tools for decision-makers to implement and human resources at the University in the form of four human resource management system(1. Recruitment 2. Training 3. Maintenance 4. Employment). The method has been functional. This study is considered applied in terms of research method, and in order to gather information uses Library, Delphi and Filed method. In other words, there is a kind of triangulation in this method. Delphi-Fuzzy technique has been used so as to purify and approve the extracted indexes and sub-indexes. The result of the study showed that the main hypothesis which states 'Accounting factors of human resources have validity in development of human capital, was accepted. Therefor it is concluded that the recognized and presented indexes in this study provide the appropriate criteria for recognizing the status of human capital development systems in reporting and human resources accounting. These criteria were presented as a conceptual framework model and it's validity was accepted. The presented model can be used in different setting so as assess the status of the human capital development systems in financial reporting. According to conducted assessments, it was shown that the output of absorption system in human resources accounting framework for development of capital human is 4.875 out of 10.Therefor based on defined verbal variables in the study, if can be stated that knowledge resulted from human resources accounting in supplying human recourses (in accordance with capital human development) is valued at a low level in Islamic Azad University.
  Keywords: human resources accounting, Human Resources Management, Financial statements of human resources, Value of the occupation, The value of working
 • Masoumeh Gazalizadeh, Rahmatollah Mohammadipour, Mahmod Hematfar Pages 33-48
  Islamic Azad University as the world's largest university has over 400 branches across the country and also in other countries and has a scientific management. Improving performance and performance audit to supervise and control performances and activities of organizations are required more than before. Performance audit is a systematic process of evaluating economical advantage, efficiency and effectiveness of performances controlled by management. Present study is done to investigate feasibility and recognizing effective factors in establishment of performance audit system in Islamic Azad University. The method of this research is survey–descriptive. Researcher- made questionnaire is used for collecting data whose validity is determined by cronbuch alpha method as (0/764). Deductive statistical methods (colmogroph-smirnoph test, one sample t-test, Friedman test) are used based on software spss20. Statistical population involves auditors of Islamic Azad University. Findings showed that all three hypotheses, i.e. management factors, structural factors, and environmental factors have a meaningful effect on establishment of performance audit in Islamic Azad university among which management factor has the most effect following by structural and environmental factors, respectively.
  Keywords: Islamic Azad University, Performance auditing, Efficiency, Effectiveness, Economy
 • Samira Nassiri, Bahman Banimahd Pages 49-60
  Principle-based accounting standards are developed on the basis of economic content of the financial events and not their forms. These standards take into account professional judgment for assessing economic content for accountants. This paper examines the perspective of men and women on adopting accounting standards among 177 members of auditors and CFOs at Listed companies. The present research is based on surveying descriptive method and it's instrument is questionnaire. The result of this research by applying logistic regression show that principle-based accounting standards confirmed by both auditors and CFOs. In addition, it represents that women in compare of men have more eager to adopt principles- based accounting standards.
  Keywords: Gender, Principles-Based Accounting Standards, Priority to Substance over Form, Judgment
 • Ali Zabihi, Anahitasadat Daryabari Pages 61-76
  This study investigates whether corporate social responsibility (CSR) mitigates or contributes to stock price crash risk in the listed companies in Tehran stock exchange. The study is a kind descriptive and correlational-practical one. . All listed companies in Tehran stock exchange were selected as statistical population during 2009 to 2013. There are 125 listed companies in this research. CSR and stock price crash risk are regarded as independent and dependent variables. Also, four control variables of DTURNOVER, Ret, Mb, Size, Sigma, Lev, ROA and ABACC are used here. Hence, four hypotheses were provided and the related data were collected. For the measurement of corporate social responsibility from a formula that Nirwanto has to offer and for measuring the crash risk of stock price of the indicators of Hutton et al is used. The research’s results demonstrate that there is a significant association between level of corporate social/ Employee relations/ production responsibility and crash risk in Tehran stock exchange. On the contrary, there is no significant relationship between social responsibility related to the environment and crash risk of stock price.
  Keywords: corporate social responsibility (CSR), stock price crash risk, Employee relations, community involvement, Environment
 • Sasan Mehrani, Alireza Ramrooz Pages 77-90
  This article provides a review of managerialist studies in management accounting, as presented in leading accounting journals within 1990-2014. The review covers both interventionist and non-interventionist studies in which at least one of the aims is to directly support or help organizational decision-making and control. Non-interventionist research reviewed is descriptive or conceptual in nature, or develops models, algorithms or frameworks of managerial relevance. Interventionist research reviewed covers both traditional action research as well as studies applying constructive research approach. Contribution of various strands of managerialist research is assessed and the potential of this kind of research in management accounting for the future is discussed. This review can increase the chance of publishing papers in valid journals
  Keywords: managerial accounting, interventionist research, constructive research approach, non- interventionist research
 • Ali Mohammad Alimohammadi, Mohammad Hallaj, Mohammadhussein Abbasimehr Pages 91-108
  There is growing interest in how management controls operate together as a package of interrelated mechanisms. In world, paid attention to this subject but in Iran, there is weakly literature about this. So to increase knowledge about this and review of control packages in defense industrial companies , this study by using the method of Bedford and Malmi (2015), explores how multiple accounting and other control mechanisms commonly combine and the associations these combinations have with firm context.Here, using a cross-sectional sample of 150 firms, this study presents an empirically derived taxonomy of four control configurations used by top managers, labeled as simple, results, devolved, and hybrid. Again the results suggest, there is a relation between contextual attributions and using these management control packages. Furthermore in analyzing these configurations, this study provides accounting and control researchers with empirical observations to understand accounting control mechanism situation in management control framework.
  Keywords: Management controls, configuration theory, control packages, contextual attributions
 • Hashem Valipour, Mostafa Kazemnejad, Gholamreza Rezaei Pages 109-120
  Accomplished researches in auditor's opinion type prediction emphasize the design of more sophisticated classifiers, and less feature (variables) selection and their appropriate methods. The Purpose of this research is investigating the usefulness of relief method in auditor's opinion type prediction of companies listed on Tehran Stock Exchange. To obtain comparable experimental results, Support Vector Machine (SVM) and logistic regression were used in this study. In overall, the experimental results of investigating 1214 firms-years in 2008 to 2015, confirmed the usefulness and positive effects of relief Method in predicting auditors opinion type. In other words, the application of this feature selection method, increases the mean of accuracy, and reduces the occurrence of type I and type II errors. Furthermore, the results indicated that SVM outperforms the logistic regression.
  Keywords: Auditor's Opinion Type Prediction, Relief Feature Selection Method, Support Vector Machine, Logistic Regression
 • Zahra Dianati Deylami, Atiyeh Pakzad Pages 121-142
  Previous research shows that a comprehensive system of performance measurement, such as Balanced Scorecard can motivate and help educational institutions to evaluate the performance. In this study, we investigated the efficacy of Accounting Education by using a survey of 119 graduate accounting students studying in universities in Tehran in 1395. The results show that, firstly, the effectiveness of accounting education in universities surveyed, which is not desirable. Secondary, the type of university (public or nonpublic), undergraduate GPA, age and town of obtaining a degree don’t have a significant impact on the effectiveness of accounting education.But employment status (employed or unemployed), as well as their gender have have a significant impact on the effectiveness of accounting education.
  Keywords: Accounting Education, Balanced Scorecard, the effectiveness of accounting, University
 • Jafar Babajani, Javad Doust Jabbarian Pages 143-156
  Audit system is one of the active subsystems in the accountability system that plays an important role in evaluation of public sector institutions. As part of the comprehensive audit system that uses modern methods to evaluate performance, effectiveness, and economic gain of public and practical financial sources of executive systems, performance audit serves to evaluate different types and levels of accountability. Considering the necessity of establishing the performance audit system in the country and significance of academic studies in this field, in this study, the factors affecting performance audit system in Iranian public sector institutions has been studied using the Three-Dimensional Model and by assessing the views of 100 members of the Court of Auditors, auditors and experts of Ministry of Economy and Finance, senior managers and supervisors of operational audit of the Audit Office and presidents of Internal Audit Group of Tehran Municipality. Results of testing the study’s questions performed via valid statistical methods show that behavioral factors, structural factors and contextual factors are, in order, the factors affecting the establishment of performance audit system in the country. Also, results of the study indicate that behavioral factors at the level of Court of Auditors have a greater effect than behavioral factors at the level of public institutions, and structural factors at the level of public institutions have a greater effect than structural factors at the level of Court of Auditors on establishing performance audit system in the country
  Keywords: performance audit system, the Three- Dimensional Model, behavioral factors, structural factors, contextual factors
 • Zeynab Mahmoudinasab, Bahman Banimahd, Fraydoon Ohadi Pages 157-168
  This article investigate and compares the norm of reciprocity between two groups of auditors working in audit organization and private audit firms in according to fairness theory. The statistical sample of this research is consisted of 125 auditors employed in audit organization and 178 auditors employed in private audit firms. Research data are collected by questionnair and hypothesis testing is done by nonparametric statistics. The results of this research show that both male and female auditors believe existence of the reciprocity norm is necessary for social life. But positive and negative reciprocity are different between male and female auditors. Female auditors are more likely to do positive behavior than male auditors. Also, belief in reciprocity is different among auditors working in public and private sectors and in different job ranks of audit profession. This shows that the location of employment and job ranks don’t effect on positive and negative reciprocity .
  Keywords: Theory of Fairness, Norm of Reciprocity, Social Capital, Audit Profession
 • Yahya Hassas Yeganeh, Ghasem Bolou, Fereydon Rahnamaye Roudposhti, Shahram Chaharmahali Pages 169-174
  Deep approach is to review the overall and basic nature of the fact, existence, knowledge, values, reason, thought, and language. Deep approach can provide a framework and way for thinking, and hence, deep look is able to expand thinking abilities and create unity between thought and action. It has been a long time since accounting standards and principles were first defined and agreed upon, and during these years, due to the occurrence of some events, some accounting concepts and standards have changed, in a way that some concepts have been highlighted and some have been marginalized. In this regard, one of the main strategies is accountants and auditors’ attitudes and deeper approach towards accounting standards and its possible effects on accounting information quality. Using a questionnaire and collecting the views of 73 accountants and 96 auditors and the regression approach, this study attempted to investigate the impact of auditors and accountants’ deep view towards accounting standards on the quality of financial reporting. The results showed that accountants and auditors’ deep approach will enhance the quality of accounting information.
  Keywords: accountant's attitude depth, auditor's attitude depth, accounting information quality