فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 262، اردیبهشت 1396)
 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 262، اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اصیل پژوهشی
 • بتول حسین رشیدی، حسین ملک افضلی، فدیه حق اللهی*، مهراندخت عابدینی، محمد اسلامی صفحات 1-12
  مقدمه
  با توجه به شیوع ناباروری و اهمیت آن در سلامت جامعه، لازم است به طور جدی برای مسائل آن برنامه ریزی شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی در زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری خصوصی و دولتی در ایران انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در طی سال های 93-1391 بر روی 682 زوج مراجعه کننده به مراکز ناباروری خصوصی و دولتی انجام شد. افراد از 15 مرکز درمان ناباروری متعلق به 9 استان کشور، از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های محقق ساخته جهت تعیین نحوه استفاده از خدمات و مشکلات اقتصادی- اجتماعی موجود در گرفتن خدمات، در زوج نابارور بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های تی تست و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  515 نفر (5/75%) از زوجین نابارور در اولین مراجعه، به متخصصین زنان و زایمان مراجعه کرده بودند. در 363 نفر (2/53%) از زوجین سابقه قطع درمان مشاهده شد، که در 230 نفر (61%) مشکلات اقتصادی مهم ترین عامل قطع درمان بود. عدم دسترسی فیزیکی در 113 نفر (6/28%) عامل شایع دیگر قطع درمان بود.
  نتیجه گیری
  بسیاری از آزمایشات و درمان های ناباروری پیشنهاد شده به زوجین، به صورت غیرضروری تکرار می شوند. همچنین با توجه به درصد بالای قطع درمان، تلاش در ایجاد دسترسی به پوشش کامل بیمه خدمات ناباروری و استانداردسازی خدمات ناباروری می تواند راهگشای حل این مشکلات باشد.
  کلیدواژگان: خدمات تشخیصی درمانی، ناباروری، نحوه استفاده از خدمات درمان ناباروری
 • ندا عزالدین، الهام حججی*، هانیه ولایتی، شقایق شعبانی نوش آبادی صفحات 13-20
  مقدمه
  پیکا نوعی اختلال خوردن به معنی اشتیاق و تمایل به خوردن مداوم مواد غیرغذایی، از قبیل خاک یا گچ (ژئوفاژی)، ذرت یا نشاسته خام (آمیلوفاژی) و یخ یا برفک یخچال (پاگوفاژی) می باشد. مصرف مواد غیرغذایی می تواند تاثیر نامطلوبی بر مادر و جنین داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط پیکای دوران بارداری با امنیت غذایی خانوار انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در سال 1393 بر روی 300 زن زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب تهران انجام شد. افراد به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و تعداد نمونه ها از هر مرکز بر حسب تعداد مراجعان آن مرکز مشخص شد. برای گردآوری داده ها نیز، علاوه بر چک لیست مشخصات فردی و پیکا، پرسشنامه امنیت غذایی USDA مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) وروش های آمار توصیفی و تحلیلی کای اسکوئر، آزمون تی مستقل و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  شیوع پیکا در مطالعه حاضر، 33/8% به دست آمد و بین پیکای دوران بارداری و وضعیت امنیت غذایی خانوار ارتباط معنی داری مشاهده نشد. همچنین ارتباطی بین پیکای دوران بارداری و وضعیت اشتغال پدر و مادر و مصرف منظم مکمل آهن و اسید فولیک قبل از بارداری مشاهده نشد. اما پیکا با مصرف منظم مکمل آهن در بارداری (001/0=p) و میزان تحصیلات مادران ارتباط معنی داری داشت (011/0=p).
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، ارتباطی بین پیکای دوران بارداری و وضعیت امنیت غذایی خانوار مشاهده نشد. انجام مطالعات بیشتر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، بارداری، پیکا
 • شهلا نورانی سعدالدین، سمیه بهارشاهی*، حبیب الله اسماعیلی، نگار اصغری پور صفحات 21-30
  مقدمه
  همسرآزاری اشاره به خشونتی دارد که از جانب شریک زندگی رخ داده و یا در حال انجام است. طرحواره نقش جنسیتی مجموعه ای از باورهای فرد در مورد هویت زنانه یا مردانه است، بنابراین می تواند بر روابط افراد تاثیرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه طرحواره نقش جنسیتی زوجین در زنان با و بدون همسرآزاری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه تحلیلی - مقایسه ای در سال 1394 بر روی 257 زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های نقش جنسیتی بم و همسرآزاری ISA بود. با استفاده از پرسشنامه همسرآزاری، زوجین در دو گروه با و بدون همسرآزاری قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه بم نمرات زنانگی، مردانگی و خنثی در زن و مرد تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر، فیشر، تی مستقل و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره زنانگی و مردانگی در مردان گروه بدون همسرآزاری نسبت به گروه دیگر با اختلاف معناداری بیشتر بود (015/0=p، 013/0=p). میانگین نمره خنثی در مردان بدون همسرآزاری نسبت به گروه دیگر با اختلاف معناداری کمتر بود (024/0=p).
  نتیجه گیری
  صفات زنانگی در کنار ویژگی های مردانگی، در مردان باعث می شود کمتر مرتکب همسرآزاری شوند و صفات خنثی در مردان عامل خطری برای همسرآزاری محسوب می شود.
  کلیدواژگان: زوجین، نقش های جنسیتی، همسرآزاری
 • فرخنده حیاتی*، سیمین جهانی، پروانه موسوی، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 31-40
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان است که در صورت عدم تشخیص به موقع و درمان موثر، بالقوه کشنده می باشد. نقش باورها در انجام رفتارهای غربالگری برای کنترل بیماری بسیار مفید می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل فردی و باورهای بهداشتی با میزان اضطراب قبل از ماموگرافی در زنان مراجعه کننده به مراکز ماموگرافی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی در سال 1389 بر روی 120 نفر از زنان مراجعه کننده به دو مرکز ماموگرافی شهر اهواز انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و بالینی، باورهای بهداشتی و اضطراب موقعیتی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی مطلق و نسبی) و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 64 نفر (3/53%)از واحد های پژوهش، از اضطراب خفیف برخوردار بودند. بین سن و میزان اضطراب (001/0=p) و همچنین بین درآمد ماهیانه و اضطراب (031/0=p) ارتباط معنی داری مشاهده شد. بین تعداد انجام ماموگرافی با میزان اضطراب ارتباط معنی داری پیدا شد (000/0=p). بین مجموع نمرات باورهای بهداشتی نسبت به موانع انجام ماموگرافی و حساسیت درک شده نسبت به سرطان پستان و اضطراب ارتباط معنی داری یافت نشد (55/0=p).
  نتیجه گیری
  طراحی و اجرای برنامه های آموزشی گسترده درسطح جامعه می تواند تاثیر بسزایی در تصحیح و ارتقاء سطح نگرش و دانش زنان درباره رفتارهای بهداشتی پیشگیری و غربالگری سرطان پستان داشته باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب قبل از ماموگرافی، باورهای بهداشتی، زنان
 • فروزان شریفی پور*، ماندانا میر محمدعلی، مژگان هاشم زاده صفحات 41-49
  مقدمه
  تسکین درد پس از سزارین به طور موثر و بی خطر که با توانایی مادر برای مراقبت از نوزادش اختلال ایجاد نکند ضروری است. درد پس از سزارین با کاهش توانایی مقاومت در برابر عفونت، افزایش میزان استفاده از مسکن ها، تاخیر در بهبودی زخم و... همراه است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر رایحه بهارنارنج و مریم گلی بر درد پس از سزارین انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه گروهه در سال 1393 بر روی 120 زن باردار که جهت سزارین به بیمارستان معتضدی کرمانشاه مراجعه کرده بودند، انجام شد. در دو گروه مداخله بلافاصله بعد از شروع درد، 4، 8 و 12 ساعت پس از آن، آروماتراپی با 3 قطره از اسانس انجام شد و در گروه کنترل آروماتراپی با نرمال سالین به روش مشابه انجام شد. هر سه گروه از نظر میزان دریافت مسکن یکسان بودند. شدت درد با استفاده از مقیاس درجه بندی عددی قبل از مداخله و نیم ساعت بعد از هر چهار مداخله ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های آنالیز واریانس، کروسکال والیس، کای دو، فریدمن و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین درد قبل از مداخله در سه گروه اختلاف معنی داری نداشت (15/0=p). پس از مداخله، در گروه مداخله با بهارنارنج و مریم گلی میانگین درد در مرحله اول، دوم، سوم و چهارم مداخله در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری یافت (001/0p<). همچنین در هر چهار مرحله مداخله میانگین شدت درد بین گروه رایحه مریم گلی و بهارنارنج اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  بین رایحه بهارنارنج و رایحه مریم گلی در کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین تفاوت معناداری وجود ندارد، بنابراین استفاده از هر دو رایحه به عنوان تکنیک ساده، غیرتهاجمی و ارزان جهت کاهش درد بعد از سزارین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بهارنارنج، درد، رایحه، سزارین، مریم گلی
 • زیبا نیازی، آرزو شایان، رفعت بخت، قدرت الله روشنایی، سیده زهرا معصومی* صفحات 50-59
  مقدمه
  رعایت حقوق مددجویان، موضوعی مهم در کیفیت مراقبت سلامت و راهکاری جهت بهبود عملکرد ماماها و رضایتمندی مادران می باشد. با توجه به مشکلات بی شماری که در دوران بارداری و زایمان محتمل است، رعایت حقوق مددجویان، موضوعی مهم در کیفیت مراقبت از مادران و راهکاری جهت دستیابی به رضایت مندی بیشتر می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش منشور حقوق زنان باردار بر میزان عملکرد ماماها و رضایتمندی زنان باردار انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مداخله ای در سال 1394 بر روی 331 زن زایمان کرده و 13 مامای شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) کبودرآهنگ انجام شد. ابزار گردآوری داده ها برای زنان زایمان کرده، پرسشنامه محقق ساخته، و برای ماماها چک لیست بررسی عملکرد بود. قبل از مداخله آموزشی، 176 زن در مورد میزان رعایت حقوقشان رضایت سنجی شدند، عملکرد ماماها نیز به وسیله چک لیست ارزیابی شد، سپس کارگاه آموزشی دو روزه برای پرسنل مامایی برگزار و رضایت سنجی از 155 زن دیگر انجام شد و عملکرد ماماها مجددا ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های ویلکاکسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  عملکرد ماماها قبل و بعد از آموزش، در حیطه جسمی، روحی و عملکرد کل، تفاوت آماری معنی داری داشت (05/0p<)، به عبارت دیگر ماماها بعد از مداخله آموزشی، عملکرد بهتری در رعایت حقوق زنان باردار داشتند. رضایت مندی مادران از ماماها نیز در حیطه روحی افزایش داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  آموزش منشور حقوق بیمار می تواند منجر به ارتقای عملکرد پرسنل مامایی و رضایتمندی مراجعین شود، بنابراین اجرایی کردن منشور حقوق زنان باردار در مراکز دولتی و خصوصی گامی موثر جهت افزایش هرچه بیشتر رضایت مندی در مراجعین خواهد بود.
  کلیدواژگان: آموزش، حقوق بیمار، رضایت بیمار، زنان باردار، ماما
 • حسن درواخ، آسیه سادات موسویان * صفحات 60-67
  مقدمه
  دیابت ملیتوس شامل گروهی از اختلالات متابولیک (سوخت وسازی) شایع است که ممکن است در سوخت وساز چربی و پروتئین بروز کند و با توجه تحقیقات متخصصان، فعالیت های ورزشی منظم نقشی اساسی در کنترل و بهبود دیابت دارند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ریتم شبانه روزی طی دوازده هفته تمرین هوازی منتخب بر کاتابولیسم پروتئین زنان دیابتی نوع 2 انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 بر روی 45 نفر از زنان دیابتی شهرستان بهبهان انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه تجربی 15 نفره تمرین هوازی صبح و تمرین هوازی بعدازظهر و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تحت تمرین هوازی منتخب با شدت 70-55% حداکثر ضربان قلب هفته ای 3 روز با مدت فزاینده از 35 تا 50 دقیقه در هر جلسه قرار گرفتند. همچنین شدت فعالیت هر 4 هفته 5% اضافه می شد. تمرینات پس از 15 دقیقه پیاده روی تند شامل تمرینات برگرفته شده از حرکات ایروبیک و حرکات هماهنگ دست وپا بود. گروه کنترل نیز در مدت 12 هفته تمرین ورزشی خاصی نداشتند. آزمون اوره 24 ساعته ادرار در هفته اول و دوازدهم اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تمرین هوازی منتخب به مدت 12 هفته در صبح و بعدازظهر باعث کاهش معنی دار در میزان اوره 24 ساعته ادرار آزمودنی ها نسبت به گروه کنترل شد (05/0≥p). بین تاثیر تمرین هوازی صبح و بعدازظهر در میزان اوره 24 ساعته ادرار آزمودنی ها تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0≤p).
  نتیجه گیری
  تمرین صبح و بعدازظهر هر دو تقریبا به یک اندازه بر کاتابولیسم پروتئین زنان دیابتی موثر هستند.
  کلیدواژگان: دیابت، ریتم شبانه روزی، فعالیت هوازی، کاتابولیسم پروتئین
 • سیده محبوبه رضاییان، زهرا عابدیان*، رباب لطیف نژاد رودسری، سید رضا مظلوم، سلمه دادگر صفحات 68-77
  مقدمه
  یکی از پرکاربردترین تئوری ها در زمینه خودمراقبتی، تئوری اورم است. بر اساس این تئوری، چنانچه بیماران با استفاده از حداکثر توانمندی خود به انجام اقدامات خودمراقبتی بپردازند، به صورت سریع تر و جامع تر سلامتی خود را باز می یابند. مطالعه حاضر با هدف تعیین کاربرد تئوری اورم در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس انجام شد.
  روش کار
  این مطالعهکارآزمایی بالینی در سال 95-1394 بر روی 176 زن باردار 26-24 هفته در معرض خطر زایمان زودرس مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد انجام شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه غربالگری زایمان زودرس هولبروک، فرم مشخصات فردی و مامایی و پرسشنامه اقدامات مراقبت های دوران بارداری هارت بود. بر اساس پرسشنامه غربالگری زایمان زودرس هولبروک، افراد واجد شرایط ورود به مطالعه انتخاب شدند. بر اساس پرسشنامه اقدامات مراقبت های دوران بارداری هارت، نیازهای آموزشی گروه مداخله و رفتار های خودمراقبتی ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز واریانس اندازه های تکراری، کای دو، تست دقیق فیشر و من ویتنی یو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله آموزشی، میانگین نمره خودمراقبتی دوران بارداری در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معناداری نداشت (899/0=p). اما در هفته اول (0001/0p<) و دوم بعد از مداخله (0001/0p<) و همچنین پس از زایمان (0001/0p<)، میانگین نمره خودمراقبتی دوران بارداری در گروه مداخله بالاتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مداخلات آموزشی مبتنی بر تئوری اورم در ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس، شناسایی و آموزش خودمراقبتی دوران بارداری مبتنی بر تئوری اورم به زنان در معرض خطر زایمان زودرس در مراکز بهداشتی- درمانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تئوری اورم، خودمراقبتی، زایمان زودرس
 • صفا مددی، فهیمه صحتی، سکینه محمدعلیزاده، مژگان میرغفوروند * صفحات 78-88
  مقدمه
  تجربه کلی زنان از فرآیند زایمان، یک پیامد مهم است. کیفیت این تجارب، سلامت مادر و فرزندش و ارتباط عاطفی آنها، فعالیت جنسی و تمایل به داشتن فرزند بعدی او را در آینده تحت تاثیر قرار می دهد. دوش آب گرم و تزریق وریدی هیوسین جهت بهبود تجربه زایمان و افزایش رضایت از زایمان مورد استفاده قرار می گیرد، ولی اثرات آن ها هنوز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر استفاده از دوش آب گرم و تزریق وریدی هیوسین بر تجربه زایمان زنان نخست زا انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در سال 1394 بر روی 162 زن نخست باردار بستری در بیمارستان 29 بهمن تبریز انجام شد. افراد از طریق بلوک بندی تصادفی در 3 گروه 54 نفره (گروه دریافت کننده هیوسین، گروه دوش آب گرم و گروه کنترل) قرار گرفتند. هیوسین و دوش آب گرم در دو گروه مداخله در دیلاتاسیون های 4 و 7 سانتی متر به کار گرفته شد. گروه کنترل نیز مراقبت های معمول را دریافت کردند. پرسشنامه تجربه زایمان 12 الی 24 ساعت پس از زایمان توسط شرکت کنندگان تکمیل شد که نمره بالاتر این پرسشنامه بیانگر تجربه بهتر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه 20) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، کای دو، مجذور کای روند، تست دقیق فیشر و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره تجربه زایمان در گروه هیوسین 7/5±3/44، در گروه دوش آب گرم 7/11±3/42 و در گروه کنترل 6/10±0/39 بود. میانگین نمره تجربه زایمان در گروه هیوسین (014/0=p) و گروه دوش آب گرم (046/0=p) در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود، اما بین دو گروه مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (401/0=p). از نظر میزان رضایت از زایمان و میزان مصرف اکسی توسین تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  استفاده از روش غیردارویی دوش آب گرم می تواند تجربه زایمان را به اندازه گروه هیوسین بهبود ببخشد، لذا استفاده از این روش حمایتی غیردارویی به مادران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تجربه زایمان، دوش آب گرم، زایمان، هیوسین
 • مروری
 • اشرف قیاسی، مریم حسنی، لیلا ملا احمدی، مژگان هاشم زاده، آرزو حاصلی* صفحات 89-105
  مقدمه
  تسکین درد زایمان همواره به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات علم مامایی مطرح بوده است. امروزه روش های غیر دارویی تسکین درد از جمله آروماتراپی به دلیل اثرات جانبی کم، مورد توجه می باشند. مطالعه حاضر با هدف مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر آروماتراپی بر تسکین درد زایمان انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مروری پایگاه های اطلاعاتی SID، Iranmedex، Magiran، IranDoc،Cochrane Library، PubMed/ MEDLINE، Scopus و Google Scholarبا استفاده از کلید واژه های رایحه درمانی، آروماتراپی، درد زایمان و کارآزمایی بالینی تا 9 نوامبر 2016 جستجو شدند. از نظر زبان، جستجو محدود به مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی شد. کیفیت مقالات با استفاده از ابزار «»Risk of bias کوکران بررسی شد. نتایج به صورت کیفی گزارش شدند.
  یافته ها
  از بین 456 مقاله یافت شده در جستجوی اولیه، 24 کارآزمایی بالینی (3414 مشارکت کننده) برای مرور ساختار یافته انتخاب شد. مطالعات در کشورهای ایران، هند، مصر، کره، ایتالیا و نیوزلند انجام شده بودند. اسانس استفاده شده در 11 مقاله اسطوخودوس، 6 مقاله گل سرخ، 3 مقاله مریم گلی، 3 مقاله شمعدانی، 3 مقاله گل یاس،2 مقاله بابونه، 2 مقاله نعناع فلفلی، 1 مقاله بهارنارنج، 1 مقاله نارنگی، 1 مقاله پرتقال، 1 مقاله میخک، 1 مقاله زنجبیل، 1 مقاله علف لیمو و 1 مقاله کندر بود. اکثر مطالعات موید اثربخشی مثبت آروماتراپی بر تسکین درد زایمان بودند.
  نتیجه گیری
  شواهد موجود نشان می دهد آروماتراپی می تواند یک روش موثر در تسکین درد زایمان باشد، اما انجام مطالعات بیشتر با متدولوژی قوی جهت دستیابی به شواهد دقیق تر ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: آروماتراپی، درد زایمان، کارآزمایی بالینی، مرور سیستماتیک
|
 • Batool Hossein Rashidi, Hossein Malek Afzali, Fedyeh Haghollahi *, Mehrandokht Abedini, Mohammad Eslami Pages 1-12
  Introduction
  Due to the high prevalence of infertility and its impact on public health, it is needed to seriously plan for its issues. Therefore this study was performed was performed with aim to investigate the utilization of infertility services by infertile couples referred to the public and private infertility centers.
  Methods
  This descriptive and analytic study was performed on 682 couples referred to the public and private infertility centers in 2012-2014. The subjects from 15 infertility centers of 9 provinces were selected through non-probability sampling method and were studied. Data collection tools were the researcher-made questionnaires to determine the utilization of infertility services by infertile couples and economic-social problems in the use of diagnostic or theraputic procedures. Data analysis was performed by SPSS software (version 21) and Chi-square and t-tests. P
  Results
  515 infertile couples (75.5%) reffered to a gynecologist for the first visit. 363 (53.2%) had a history of stopping therapy that economic factor was the most important reason for stopping treatment in 230 (61%). The second most common factor for stopping treatment was inaccessibility to the infertility centers in 113 (28.6%).
  Conclusion
  Many diagnostic procedures and treatments suggested to the infertile couples are repeated as unnecessary. Also, regarding to the high rate of treatment discontinuation, attempts to access to full coverage insurance of infertility services and the standardization of infertility services can help to solve these problems.
  Keywords: Diagnostic, treatment services, Infertility, Utilization of infertility services
 • Neda Ezzeddin, Elham Hojaji *, Hanieh Velayati, Shaghayegh Shabani Noosh Abadi Pages 13-20
  Introduction
  Pica is an eating disorder characterized by persistent ingestion of non-nutrition substances including: soil or clay (Geophagia), corn or laundry starch (Amylophagia) and ice or freezer frost (Pagophagia). Ingestion of some non-food substances during pregnancy may lead to serious implications for mother and fetus health. Therefore, this study was performed with aim to investigate the association between pica during pregnancy and household food security.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 300 women who had delivered and referred to the health centers in the west of Tehran in 2014. The subjects were selected by stratified sampling method and the number of samples for each center was determined according to the referees. In addition to the checklist of demographic characteristics and pica data, the USDA questionnaire was also used. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and descriptive and analytic analyses of Chi-square, T- test and logistic regression. P
  Results
  The prevalence of pica in this study was 8.33% and there was no significant association between pica during pregnancy and household food security status. Also, no association was found between pica during pregnancy and paternal and maternal employment status and regular iron and folic acid supplementation before pregnancy. But, there was significant association between pica and regular iron supplementation during pregnancy (P=0.001) and educational status of mothers (P=0.011).
  Conclusions
  In this study, no significant association was observed between pica during pregnancy and household food security; performing more studies are recommended.
  Keywords: Food security, Pica, Pregnancy
 • Shahla Nourani Saadoldin, Somayyeh Baharshahi *, Habibollah Esmaily, Negar Asghari Pour Pages 21-30
  Introduction
  Spouse abuse refers to violence which is occurred or is being occurred from the partner. Gender role schemas is a set of one's beliefs about male or female identity, so it can affect the people's relationships. This study was performed with aim to compare the gender schemas couples in women with and without spouse abuse referred to health care centers in Mashhad.
  Methods
  This analytical-comparative study was performed on 257 couples referred to Mashhad health care centers in 2015. The tools included: Bem`s Sex-Role Inventory and ISA questionnaire (Index Spouse Abuse). By using ISA questionnaire, the couples were divided into two groups of with and without Spouse abuse, and using Bem questionnaire, the scores of femininity, masculinity and undifferentiated in women and men were determined. Data were analyzed by SPSS software (version 16), and Chi-square, Fisher, independent-t and Mann-Whitney tests. P
  Results
  Mean scores of femininity and masculinity in men without spouse abuse were significantly higher than other group (P=0.015) (P=0.013). Mean score of undifferentiated in men without spouse abuse was significantly lower than other group (P=0.024).
  Conclusion
  Femininity attributes along with masculinity attributes in men decrease spouse abuse. But undifferentiated attributes in men are considered as risk factor for spouse abuse.
  Keywords: Couples, Gender roles, Spouse abuse
 • Farkhonde Hayati *, Simin Jahani, Parvaneh Mousavi, Mohammad Hossein Haghighizade Pages 31-40
  Introduction
  Breast cancer is the most common malignancy in women which is potentially fatal in the case of no early diagnosed and no effective treatment. The role of beliefs in screening behavior is very useful to control disease. Therefore, this study was performed with aim to determine the relationship between personal characteristics and health beliefs with anxiety before mammographyin women referred to mammography centers.
  Methods
  This descriptive study was performed in 2010 on 120 women referred to two mammography centers in Ahvaz. The subjects were selected by convenience sampling and they asked to three questionnaires of demographic and clinical characteristics, health beliefs and situational anxiety. Data was analyzed by SPSS software (version 18), and descriptive statistics (mean, standard deviation, absolute and relative frequency) and inferential statistics of Pearson correlation and linear regression. P
  Results
  In this study, 64 cases (53.3%) had mild anxiety. Significant relationship was found between age and anxiety (p=0.001) and also between monthly income and anxiety (p=0.031). There was significant relationship between the numbers of mammography and anxiety (p=0.000). No significant relationship was observed between the total scores of health beliefs about barriers to perform mammography and perceived susceptibility toward breast cancer and anxiety (p=0.55).
  Conclusion
  Designing and implementation of extensive training programs at the community level can have a significant impact in correcting and promoting of women's attitudes and knowledgeTop of Formþ about health behaviors of prevention and screening for breast cancer.
  Keywords: Health beliefs, Pre-mammography anxiety, Women
 • Forouzan Sharifipour *, Mandana Mirmohammad Ali, Mozhgan Hashemzadeh Pages 41-49
  Introduction
  Post-cesarean pain relief in an effective way without danger so that not to disturb mother’s ability to take care of her child is required. Post-cesarean pain is associated with reduced resistance against infections, increased use of analgesics and delayed wound healing. This study was performed with aim to compare the effect of Citrus arantium and Salvia officinalis aroma on post-cesarean section pain.
  Methods
  This three-group randomized clinical trial was performed on 120 pregnant women who had referred to Kermanshah Motazedi Hospital for cesarean in 2014. Aromatherapy with 3 drops of essence was fulfilled on two intervention groups immediately after the onset of pain, 4, 8 and 12 hours after it. Aromatherapy using normal saline was fulfilled on the control group in the same way. Severity of pain was evaluated using Visual Analogue Scale before and half an hour after each four interventions. Data was analyzed using SPSS software (version 18) and Chi-square, ANOVA, Kruskal-Wallis, Friedman and Mann Whitney tests. P
  Results
  Mean of pain severity before the intervention was not significantly different between the three groups (P=0.15). After the intervention, mean of pain in the intervention groups of Citrus arantium and Salvia officinalis was significantly reduced in the first, second, third and fourth stage of intervention compared with control group (P
  Conclusion
  There was no significant difference between Citrus arantium aroma and Salvia officinalis aroma groups in reducing post-cesarean section pain, therefore, the use of both aromas is recommended as simple, noninvasive and inexpensive technique to reduce post-cesarean pain.
  Keywords: Aroma, Cesarean section, Citrus aurantium, Pain, Salvia officinalis
 • Ziba Niazi, Arezoo Shayan, Rafat Bakht, Ghodratolah Roshanaii, Seyedeh Zahra Masoomi * Pages 50-59
  Introduction
  Alleviating labor pain has always been one of the most important issues in midwifery practice. Nowadays, non-pharmacological pain relief methods such as aromatherapy are considered due to low side effects. This study was performed with aim to review the studies which evaluated the effect of aromatherapy on relief of labor pain.
  Methods
  In this review study, electronic databases including: SID, Iranmedex, Magiran, IranDoc, Cochrane Library, MEDLINE/PubMed, Scopus and Google Scholar were searched with the keywords of aromatherapy, labor pain and clinical trial up to November 9, 2016. Search was limited based on English or/and Persian articles. The quality of studies was assessed using the Cochrane "risk of bias" tool. The results were reported qualitatively.
  Results
  Of 456 articles which were found in the initial search, 24 randomized trials (3414 participants) were selected for systematic review. The studies were conducted in Iran, India, Egypt, Korea, Italy and New Zealand. The used essence were lavender in 11 articles, rose in 6 articles, common sage in 3 articles, geranium in 3 articles, jasmine in 3 articles, chamomile in 2 articles, peppermint in 2 articles, bitter orange in 1 article, mandarin in 1 article, orange in 1 article, pink in 1 article, ginger in 1 article, lemongrass in 1 article and frankincense in 1 article. Most of the studies showed the positive effects of aromatherapy on labor pain relief.
  Conclusion
  Available data demonstrate that aromatherapy can be an effective intervention for alleviation of labor pain, but more studies with strong methodology are needed to achieve more rigorous evidence.
  Keywords: Aromatherapy, clinical trial, Labor pain, Systematic review
 • Hassan Darvakh, Asiehsadat Mousavian * Pages 60-67
  Introduction
  Diabetes Mellitus includes a group of prevalent metabolic (metabolism) disorders which may occur in fat and protein metabolism. According to the research of specialists, regular exercise is essential to control and improve diabetes. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of circadian rhythm during 12 weeks of aerobic exercise on protein catabolism of type 2 diabetic women.
  Methods
  This semi-experimental study was conducted on 45 women with diabetes in Behbahan at 20116. They were randomly divided into two experimental groups (n=15 in each group) of aerobic training in morning and afternoon and control group. The experimental group underwent selective aerobic exercise with the intensity of 55-70%, the maximum heart beat and the increasing time of 35-50 minutes per session. The activity intensity was added up to 5% every four weeks. After 15 minutes of walking briskly, the exercise included aerobics and coordinated movements of hands and feet. The control group didn’t have exercise during 12 weeks. 24 hour urine urea test was measured and assessed in the first and 12th week. Data was analyzed by SPSS Software (version 16) and ANOVA and LSD tests. P
  Results
  The selective aerobic exercise for 12 weeks in the morning and afternoon significantly reduced 24 hour urine urea level of the subjects compared with control group (P≥0.05). No significant difference was observed in 24 hour urine urea level of the subjects between aerobic exercise in the morning and the afternoon (P≤0.05).
  Conclusion
  Exercise both in the morning and the afternoon was almost equally effective on diabetic women’s protein catabolism.
  Keywords: Aerobic activity, Circadian Rhythm, Diabetes, Protein catabolism
 • Seyedeh Mahboobeh Rezaeean, Zahra Abedian *, Robab Latifnejad Roudsari, Seyed Reza Mazloom, Salmeh Dadgar Pages 68-77
  Introduction
  One of the most widely used theories in the field of self-care is the Orem's theory. According to this theory, patients can recover more quickly and holistically if they carry out their own self cares to the best of their ability. This study was performed with aim to investigate the application of Orem's theory for promotion of self-care behaviors of pregnant women at risk for preterm delivery.
  Methods
  This clinical trial was done on 176 pregnant women at 24-26 gestational week at risk for preterm delivery who referred to health centers of Mashhad University of Medical Sciences in 2015-2016. The research tools included Holbrook risk-scoring for preterm labor questionnaire, demographic and obstetric questionnaire and Hart prenatal care actions scale. According to Holbrook risk-scoring for preterm labor questionnaire, the women who had inclusion criteria were selected. According to Hart prenatal care actions scale, the educational needs of intervention group and self-care behaviors were evaluated. Data were analyzed by SPSS software (Version16), and repeated measures ANOVA, Chi-square, Fisher exact and Mann–Whitney U tests. P
  Results
  The mean score of prenatal self-care was not significantly different in intervention and control group before educational intervention (P=0.899). But one week (P
  Conclusion
  The educational intervention based on Orem’s theory is recommended to increase the prenatal self-care behaviors of pregnant women at risk for preterm delivery, identifying and training the prenatal self-care based on Orem’s theory for women at risk for preterm birth in health care centers.
  Keywords: Orem's theory, Preterm delivery, Self-care
 • Safa Madady, Fahimeh Sehati, Sakineh Mohammad Alizadeh, Mojgan Mirghafourvand * Pages 78-88
  Introduction
  The general experience of women from childbirth process is an important outcome. The quality of these experiences affect the mother and her babies’ health and their relationship, sexual activity and desire to having next child in future. Hot shower and intravenous injection of hyoscine are utilized to promote childbirth experience and increased satisfaction of childbirth; however, their effects are not thoroughly investigated. This study was performed with aim to assess the effects of hot shower and intravenous injection of hyoscine on childbirth experience in nulliparous women.
  Methods
  This randomized controlled clinical trial was conducted on 162 nulliparous women who were hospitalized in 29-Bahman hospital of Tabriz in 2015. The participants were assigned into 3 groups of 54 cases (intravenous hyoscine, hot shower, and control) by block randomization. In the intervention groups, hyoscine and hot shower were applied at dilatation of 4 cm and 7 cm. The control group received routine cares. Childbirth experience questionnaire was completed by the participants 12 to 24 hours after childbirth; the higher score showed better experience. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and One-way ANOVA and Chi-square, Fisher-Exact, and Kruskal-Wallis tests. P
  Results
  The mean score of childbirth experience was 44.3±5.7 in the hyoscine group, 42.3±11.7 in the hot shower group and 39.0±10.6 in the control group. The mean score of childbirth experience was significantly higher in the hyoscine group (P= 0.014) and the hot shower group (P= 0.046) compared with the control group. However, there was no significant difference between two intervention groups (P=0.401). There was no significant difference between the groups in terms of satisfaction of childbirth and oxytocin consumption (P>0.05).
  Conclusion
  Using of non-pharmacological method of hot shower can improve childbirth experience similar to hyoscine group; therefore, using of this non-pharmacological supportive method is recommended to the mothers.
  Keywords: Childbirth, Childbirth experience, Hot shower, Hyoscine
 • Ashraf Ghiasi, Maryam Hasani, Leila Mollaahmadi, Mozhgan Hashemzadeh, Arezoo Haseli * Pages 89-105
  Introduction
  Alleviating labor pain has always been one of the most important issues in midwifery practice. Nowadays, non-pharmacological pain relief methods such as aromatherapy are considered due to low side effects. This study was performed with aim to review the studies which evaluated the effect of aromatherapy on relief of labor pain.
  Methods
  In this review study, electronic databases including: SID, Iranmedex, Magiran, IranDoc, Cochrane Library, MEDLINE/PubMed, Scopus and Google Scholar were searched with the keywords of aromatherapy, labor pain and clinical trial up to November 9, 2016. Search was limited based on English or/and Persian articles. The quality of studies was assessed using the Cochrane "risk of bias" tool. The results were reported qualitatively.
  Results
  Of 456 articles which were found in the initial search, 24 randomized trials (3414 participants) were selected for systematic review. The studies were conducted in Iran, India, Egypt, Korea, Italy and New Zealand. The used essence were lavender in 11 articles, rose in 6 articles, common sage in 3 articles, geranium in 3 articles, jasmine in 3 articles, chamomile in 2 articles, peppermint in 2 articles, bitter orange in 1 article, mandarin in 1 article, orange in 1 article, pink in 1 article, ginger in 1 article, lemongrass in 1 article and frankincense in 1 article. Most of the studies showed the positive effects of aromatherapy on labor pain relief.
  Conclusion
  Available data demonstrate that aromatherapy can be an effective intervention for alleviation of labor pain, but more studies with strong methodology are needed to achieve more rigorous evidence.
  Keywords: Aromatherapy, clinical trial, Labor pain, Systematic review