فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 74، تابستان 1395)

فصلنامه روستا و توسعه
سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 74، تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا محمدی *، وکیل حیدری ساربان، الهه پیشگر، فاطمه محمدی صفحه 1
  گلستان از استان هایی است که با 49 درصد جمعیت روستانشین، جزو استان های محروم معرفی شده و همین مسئله، شناخت سطح توسعه یافتگی دهستان ها برای انجام اقدامات برنامه ریزی را ضروری ساخته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی، شناخت و معرفی سطح توسعه یافتگی دهستان های این استان بود. بدین منظور، از روش تاپسیس ( TOPSIS ) برای پردازش، تحلیل و سطح بندی درجه توسعه یافتگی دهستان ها بر مبنای 41 شاخص و همچنین،برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نقشه ها، از مدل فرایند شبکه ای تحلیل ( ANP ) برای وزن دهی و از نرم‏افزار Arc GIS 10.3 استفاده شد. یافته ها نشان داد که حدود پنجاه درصد از دهستان های استان گلستان، به‏ترتیب، از نظر شاخص های بخش آموزش، ارتباطات، خدمات، بهداشت و درمان، و اشتغال محروم‏اند؛ همچنین، تفاوت زیادی بین سطح توسعه یافتگی دهستان ها از نظر شاخص های بررسی‏شده وجود دارد و در نتیجه ، دهستان های استان گلستان، در مجموع شاخص ها، توسعه نیافته محسوب می شوند. در پایان، بر پایه یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای محرومیت زدایی از دهستان ها ارائه شد.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، دهستان، مدل تاپسیس (TOPSIS)، روش فرایند شبکه ای تحلیل (ANP)، گلستان (استان)
 • سید هدایت الله نوری زمان آبادی، عباس امینی فسخودی، سارا کشاورزی * صفحه 25
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی در بخش دشمن‏زیاری از توابع شهرستان نورآباد ممسنی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه خانوارها و کشاورزان بود؛ همچنین، تعداد دویست خانوار و 150 کشاورز به عنوان حجم نمونه تعیین و با ابزار پرسشنامه مطالعه شدند. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی، آزمون رگرسیون، تحلیل خوشه‏ای و آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی برای بررسی تاثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نشان داد که عامل های توسعه پایدار روستایی 73 درصد و شاخص‏های کشاورزی پایدار 68 درصد واریانس توسعه روستا را تبیین می‏کنند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی رابطه معنی‏دار وجود دارد؛ همبستگی هشت عامل کشاورزی پایدار با توسعه پایدار روستایی نیز مستقیم و با شدت متوسط است. بر اساس نتایج تحلیل خوشه ایو T مستقل برای بررسی کشاورزی پایدار در منطقه مورد مطالعه، روستاهای منطقه از نظر پایداری کشاورزی در وضعیت مناسب قرار ندارند.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، توسعه پایدار، توسعه پایدار روستایی، نورآباد ممسنی (شهرستان)، دشمن زیاری (بخش)
 • موسی اعظمی *، احمد یعقوبی فرانی، مهسا معتقد صفحه 47
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی نوع و میزان مشارکت مردم در طرح هادی روستایی در شهرستان همدان، به شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را مردان روستای سنگستان تشکیل می‏دادند که از آن میان، با استفاده از رابطه کوکران، 150 نفر به عنوان حجم نمونه و به شیوه نمونه‏گیری تصادفی نظام مند انتخاب شدند. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات منظم، پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات بود. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح سواد، منبع درآمد خانوار، تمایل به ماندگاری در روستا، و انگیزه مشارکت در طرح هادی روستایی با سطح و میزان مشارکت رابطه معنی دار دارند . همچنین، بر پایه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای انگیزه مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار و تمایل به ماندگاری در روستا تاثیر معنی دار بر میزان مشارکت آنها در مراحل مختلف طرح هادی روستایی داشتند؛ و در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی را پیش بینی کردند. در ارتباط با سطح مشارکت در طرح، مشارکت مردم بیشتر از نوع مشورتی و اطلاع دهی و انگیزه و مشوق های مادی بود؛ و به‏ طور کلی، سطح مشارکت روستاییان در حد متوسط ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: مشارکت، توسعه روستایی، تیپ شناسی مشارکت، طرح هادی روستایی، همدان (شهرستان)، سنگستان (روستا)
 • محمد بادسار *، سهیلا فتحی، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی صفحه 75
  تحقیق حاضر، با هدف تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان زنجان، به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روستاییان این شهرستان بود که از آن میان، در سال 1393، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 250 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. وضعیت سبک زندگی از طریق مولفه های سلامت جسمانی، اجتماعی، روان‏شناختی، معنوی، الگوی مصرف غذا، الگوی پوشاک و اوقات فراغت (شامل 62 گویه، با استفاده از طیف لیکرت پنج‏سطحی) مورد بررسی قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تایید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. دامنه مقادیر ضرایب پایایی ترکیبی برای مقیاس های مختلف پرسشنامه بین 889/0 تا 936/0 به‏دست آمد که بیانگر هماهنگی درونی مناسب ابزار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره‏گیری از نرم‏افزار SPSS 20 و 20 AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه و وضعیت سبک زندگی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد، در حالی که رابطه درآمد خانوار با وضعیت سبک زندگی مثبت و معنی دار بود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سلامت جسمانی، سلامت روان شناختی، سلامت اجتماعی، محیط اجتماعی، زنجان (شهرستان)
 • گل بهار پور انجنار *، حبیب الله سالارزهی، علی اصغر تباوار صفحه 107
  هدف مطالعه حاضر بهره گیری از تفکر کارآفرینانه برای شناسایی و اولویت بندی راهبرد هایی در راستای سوق‏دهی فعالیت های سنتی گردشگری در استان گلستان به سمت فعالیت هایی نوآورانه بود و در آن، از رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی و سوات ( AHP-SWOT ) بهره‏گیری شد. نخست، با استفاده از تجزیه و تحلیل سوات ( SWOT )، شناسایی و طبقه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات فعالیت های گردشگری در استان گلستان صورت گرفت. از آنجا که مسئله تصمیم گیری تحقیق حاضر از نوع چندشاخصه و ساختار آن دارای سلسله‏مراتبی از عناصر تصمیم وابسته به هم شامل هدف، معیارها و زیرمعیارها بود، از فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی ( AHP ) برای محاسبه وزن و اهمیت هر کدام از معیارها و زیرمعیارهای شناسایی‏شده از طریق تجزیه و تحلیل سوات استفاده شد. برای گردآوری داده های پژوهش، ماتریس مقایسات زوجی هر کدام از مولفه ها و گروه ها با بهره‏گیری از نظر پانزده نفر از متخصصان و فعالان صنعت گردشگری در سه ماه پایانی سال 1393 تدوین و تکمیل شد، که گروه فرصت های بیرونی با وزن نسبی 386/0 در رتبه نخست و نیز قوت های داخلی با وزن نسبی 326/0 و تهدیدهای بیرونی با 154/0 و در نهایت، ضعف های داخلی با 134/0 در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج به‏دست آمده نشان داد که مهم ترین راهبرد کاربردی برای توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری استان گلستان راهبرد SO با شاخص مطلوبیت 495/0 است. کاربردی ترین راهبرد های مناسب از این نوع، به‏ترتیب شناسایی، عبارت‏اند از تنوع‏بخشی در برنامه های تبلیغاتی، طراحی نرم‏افزارهای کاربردی، بازنگری در برنامه ریزی ها و سرمایه‏گذاری ها و بازاریابی بین المللی.
  کلیدواژگان: راهبرد کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، گردشگری روستایی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سوات (SWOT)، گلستان (استان)
 • مرضیه نوری * صفحه 131
  تغییرات اجتماعی در عصر حاضر با سرعت و شدت بیشتری در حال گسترش بوده و از آن جمله تحول در نقش زنان در بخش کشاورزی است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل تحول در میزان مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی بوده و منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان تربت جام و روش پژوهش نیز توصیفی– تحلیلی بود. حجم نمونه تحقیق 390 نفر از زنان روستایی بوده، که در دو گروه زنان نوزده تا 35 سال به عنوان نسل جوان و زنان بیش از پنجاه سال به عنوان نسل قدیمی و کهنسال انتخاب شدند. نتایج آزمون من‏ویتنی فرضیه تحقیق بیانگر آن بود که در سطح معنی‏داری کمتر از پنج درصد تفاوت معنی‏دار بین میزان مشارکت زنان در دو نسل جوان و قدیمی در فعالیت‏های کشاورزی (زراعت، باغداری و دامداری) در سطح روستاهای شهرستان تربت جام وجود دارد و در این‏گونه فعالیت ها، مشارکت نسل جوان کمتر است. بر همین اساس، افزایش سطح تحصیلات دختران مهم‏ترین علت کاهش میزان مشارکت زنان جوان در فعالیت های اقتصادی عنوان شد.
  کلیدواژگان: تغییرات اجتماعی، مشارکت اقتصادی، زنان، کشاورزی، تربت جام (شهرستان)
 • فاطمه حفاری، داریوش حیاتی * صفحه 155
  پژوهش حاضر، با هدف مقایسه ویژگی های پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول انار، از طریق روش پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی‏شده در مناطق روستایی شهرستان نطنز انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از آماره کوکران 250 نفر برآورد شد. اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با اجرای یک مطالعه راهنما و محاسبه آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین دو گروه بیمه گزار و غیربیمه گزار از نظر سازه های فردی، اجتماعی و اقتصادی، تفاوت های معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج تحلیل تشخیصی و توان تفکیک دو گروه بیمه گزار و غیر بیمه گزار توسط شش متغیر مستقل، متغیر «سابقه مبادرت به بیمه » مهم‏ترین متغیر متمایزکننده این دو گروه بود. در پایان، با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهایی در راستای افزایش پذیرش بیمه از سوی کشاورزان ارائه شد.
  کلیدواژگان: بیمه، انار، پذیرش، مخاطره، نطنز (شهرستان)
 • زکریا فرج زاده *، صمد زارعی، سهراب مختاری صفحه 177
  در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر نقش تعاونی ها به‏ویژه در اشتغال زایی تاکید زیادی شده است، در حالی که با توجه به محدودیت های مالی دولت، تامین مالی آنها از مهم‏ترین چالش ها به‏شمار می‏رود. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی زمینه های تامین مالی خرد توسط تعاونی ها و همچنین، ارزیابی مساعدت تعاونی ها در ایجاد اشتغال انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در میان 120 نفر از اعضای تعاونی های کشاورزی- روستایی و غیرکشاورزی استان فارس در سال 1394جمع‏آوری شد. متغیرهای تمایل به مشارکت در تامین مالی خرد و ارزیابی مشارکت صندوق در ایجاد اشتغال در قالب طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که اعضای دارای تمایل بالاتر برای مشارکت در طرح تامین مالی خرد افرادی با مقیاس فعالیت و تعداد اعضای شاغل پایین، خانوار بزرگ و سابقه عضویت کمتر هستند؛ همچنین، زنان در مقایسه با مردان دارای تمایل به مشارکت بالاتر ارزیابی شدند. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که مردان در مقایسه با زنان، افراد دارای سابقه بالاتر و اعضای دارای بعد خانوار بالاتر، احتمال ایجاد اشتغال را پایین تر ارزیابی می کنند؛ همچنین، افراد دارای تحصیلات بالاتر احتمال ایجاد شغل توسط صندوق تعاونی را اندکی پایین تر و افراد دارای درآمد بالاتر این احتمال را اندکی بالاتر ارزیابی می کنند. بر اساس نتایج پژوهش، فعالیت های حوزه روستایی و کشاورزی را می توان در قالب یکی از اولویت‏ها برای ایجاد تعاونی تامین مالی خرد توصیه کرد.
  کلیدواژگان: تامین مالی خرد، اشتغال، تعاونی، فارس (استان)
|
 • Alireza Mohammadi *, Vakil Heidari Sareban, Elaheh Pishgar, Fatemeh Mohammadi Page 1
  According to a number of recent studies, Golestan is known as an underdeveloped province of Iran, which might be associated with inequality in its urban-rural development and its 49% rural population. Therefore, determining the development level of rural sub-districts in the province is essential for planning and development efforts. Thus, it was mainly aimed by this study, using TOPSIS technique for processing, analyzing and classifying the degree of development in the studied sub-districts, based on 41 indicators and 5 main components including education, health, communications, services, and employment. In addition, the ANP model was used for weighting criteria, and Arc GIS 10.3 software was used for data analysis and drawing maps. As shown by the results, about 50 percent of the studied sub-districts were found deprived and there was also a big difference between their development levels. Finally, based on the study results, some recommendations were presented for poverty eradication of the province.
  Keywords: Development, TOPSIS, ANP, Sub-districts, Golestan (Province)
 • Seyed Hedayatollah Nouri Zamanabadi, Abbas Amini Faskhoudi, Sara Keshavarzi * Page 25
  This study aimed at evaluating the impact of sustainable agriculture on sustainable rural development in Doshmanziari district of Nourabad Mamasani county of Iran. The statistical population consisted of two groups of households and farmers. The sample size was determined 200 households and 150 farmers surveyed by a questionnaire, the reliability of which was calculated by Cronbach's alpha coefficient (0.87). The results from factor analysis showed that factors resulting in sustainable rural development could explain 73% of the variance in rural development; also, sustainable agricultural indices could explain 68% of the variance. Results of regression analysis indicated that there was a significant relationship between sustainable agriculture and rural development; in addition, the correlation between the eight factors of sustainable agriculture and rural development was considered as a direct moderate one. The results of the cluster analysis and t-independent test to evaluate the sustainable agriculture in the studied area showed its inappropriate condition in terms of agricultural sustainability.
  Keywords: Sustainable Agriculture, Development, Sustainable Development, Rural Sustainable Development, Doshmanziari (District), Nourabad Mamasani (County)
 • Mousa Aazami *, Ahmad Yaghoubi Farani, Mahsa Motaghed Page 47
  This study aimed at assessing the level and type of rural people’s participation in Rural Guide Plan (RGP) in the village of Sangestan in Hamedan county of Iran. It was conducted in a survey method. The main tool of this research was a questionnaire and its statistical population consisted of 483 men in the village; among them, 150 people were selected as target sample by using Cochran formula. Study findings showed that there was a significant relationship between the level of rural people’s participation and some independent variables like participants’ education level, income, tendency to stay in village and motivating to participate in the RGP. Also, the result of multiple regressions indicated that three independent variables including participants’ income, tendency to stay in village and motivating to participate in the RGP had impact on the level of rural people’s participation in the RGP. Totally, these three variables explained 86.3 percent of variation in the dependent variable. Based on the study results, the level of rural people’s participation in the RGP was about average rate and participation type was mainly advisory with financial incentives and motivations.
  Keywords: Participation, Rural Development, Participation Typology, Rural Guide Plan, Hamedan (County), Sangestan (Village)
 • Mohammad Badsar *, Soheila Fathi, Rouhollah Rezaei, Hossein Shabanali Fami Page 75
  This study aimed at analyzing the changes in life style and factors influencing it in rural areas of Zanjan county of Iran. It was conducted in a survey method and its statistical population consisted of all rural residents in this county in 2015; and among them, 250 respondents were selected through a multi-stage cluster sampling. Then, a questionnaire was used to collect data. Life style condition was investigated through components of physical, social, psychological and spiritual health as well as food and clothing consumption patterns and recreation time (including 62 items using a five-level Likert scale). The face and content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts (including faculty members of Extension, Communication and Rural Development Department in University of Zanjan). The construct validity and composite reliability were assessed through confirmatory factor analyses (measurement model). Composite reliability coefficients ranging from 0.889 to 0.936 indicated good internal consistency of the measurement tool. Data analysis was performed using SPSS20 and AMOS20 software. The results showed a significantly negative relationship between amount of media usage and life style condition, whereas the relationship between family incomes and life style was significantly positive.
  Keywords: Life Style, Physical Health, Psychological Health, Social Health, Social Environment, Zanjan (County)
 • Golbahar Pouranjenar*, Habiballah Salarzehi, Aliasghar Tabavar Page 107
  The purpose of this study was to take advantage of entrepreneurial thinking to identify and prioritize strategies of traditional tourism activities in Golestan province of Iran to drive them towards innovative activities. It used a combined AHP-SWOT approach; first, SWOT analysis to identify and classify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism activities in the province and then, analytic hierarchy process (AHP) to calculate the weight and importance of each criteria and sub-criteria identified by SWOT analysis. For gathering data, a matrix of components and groups paired comparisons was formulated and completed through the viewpoints of 15 experts and activists in tourism industry in the first three months of 2015. The results showed that the most important practical strategy for entrepreneurial development strategy in the tourism industry of the Golestan province was 'SO' strategy with utility index of 0.495; in addition, t he most important strategies identified included : diversification of the advertising program s designed for applications , review of planning and investment , and international marketing .
  Keywords: Entrepreneurship, Strategy, Entrepreneurial Development, Rural Tourism, SWOT, AHP, Golestan (Province)
 • Marzieh Nouri * Page 131
  Social changes in the present era are expanding with more speed and intensity. One of the changes is the evolution of the role of women in the agricultural sector. This study aimed at analyzing the change in the level of women's participation in the agricultural sector. For this purpose, villages of Torbat-e-Jam County of Iran were studied in a descriptive and analytic method. The sample size included 390 rural women selected in two groups: one group, 19 to 35 years old as a younger generation; and the other, more than 50 years old as the older generation. According to Mann-Whitney U test, the study hypothesis was confirmed with reliability of 95 percent with p
  Keywords: Social Change, Economic Participation, Women, Agriculture, Torbat-e-jam (County)
 • Fatemeh Haffari, Darioush Hayati * Page 155
  This study aimed at comparing the characteristics of pomegranate insurance adopters and non-adopters among orchard owners in rural areas of Natanz county of Iran. It was conducted in a survey method. Stratified random sampling was used to collect data from 250 farmers who were selected based on Cochran sampling formula. The data collection was carried out through a questionnaire, the validity of which was confirmed by a group of professionals. Also, a pilot study was conducted and Cronbach's alpha test was calculated to determine reliability of the questionnaire. Findings revealed that there were significant differences between adopters and non-adopters of insurance services in relation to their personal, social and economic factors. According to the discriminate analysis results, six independent variables could discriminate two groups of treatments; and 'experience toward agricultural insurance' was the most important discriminator in this regard. Finally, based on the study results, some recommendations were presented to enhance adoption rate of agricultural insurance.
  Keywords: Insurance, Pomegranate, Adoption, Risk, Natanz (County)
 • Zakaria Farajzadeh*, Samad Zareei, Sohrab Mokhtari Page 177
  Based on the policies associated with Article 44, Constitutions of Iran, cooperatives have received a central role especially in employment generation, while regarding the government financial limitations, the main challenge is to finance the cooperatives. Thus, this study aimed at evaluating the microfinance potentials throughout cooperatives and their contribution to employment generation. Applied data were gathered through completing questionnaire by 120 agricultural-rural and non-agricultural cooperative members of Iran's Fars province in 2015. Tendency to participation in microfinance program and cooperatives’ fund contribution to employment generation were applied in Likert scale as the central variables. The results showed that the cooperative members with higher tendency to participate in microfinance program were those with small scale activity, lower number of occupations, larger household size as well as lower membership history. Women also were found with higher tendency to participate as compared to men. The findings also showed that men considered lower chance of contribution for cooperatives in employment generation compared to women. Similarly, members with higher household size and higher membership history believed that cooperatives were less likely to contribute employment generation goal; in addition, the chance for employment generation by cooperatives was believed less by those with higher education and higher by those with higher income. Based on the results, rural and agricultural activities might be considered as a business priority for microfinance cooperative establishment.
  Keywords: Microfinance, Employment, Cooperative, Fars (Province)