فهرست مطالب

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل
پیاپی 2 (تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/28
 • تعداد عناوین: 4
|
 • یوسف تقی ملایی* صفحه 1
  عراق یکی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست (ناحیه MENA). این کشور با مشکل کم آبی جدی در حال حاضر مواجه شده است. این مشکل انتظار می رود وخیم تر شود در آینده زمانی که عرضه آب که اکنون در سال 2015میلادی به میزان 43میلیارد مترمکعب است در سال 2025میلادی به میزان 17میلیارد مترمکعب برسد در حالی که تقاضا با روند کنونی که 8/66میلیارد مترمکعب است و به 77میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این ارزیابی شده است که رودخانه دجله و فرات ورودی آب آن با مرور زمان همچنان کاهش می یابد و تا سال 2040میلادی بطور کامل خشک خواهد شد. اندازه گیری های دقیق، محتاطانه و سریع مورد نیاز است تا بر این مشکلات غلبه کنیم. دولت بایستی این اندازه گیری ها را داشته باشد تا بتواند یک دید مدیریتی استراتژیک به منابع آبی داشته باشد شامل همکاری های منطقه ای، تحقیق و توسعه، بهبود کشاورزی و سیستم تخلیه فاضلاب همینطور اجرای برنامه آگاهی عمومی. این اندازه گیری ها برای بررسی و جهت دهی موضوعات ضروری است این موضوعات شامل: دید مدیریتی استراتژیک، همکاری ها و هماهنگی های منطقه ای، آبیاری و کشاورزی، عرضه آب و تخلیه فاضلاب و تحقیق و توسعه می باشد. در طول 10 سال گذشته گرد و خاک وارد شده به ایران از همسایه های غربی، شامل کشورهای عراق، سوریه، اردن، عربستان و خود کشور ایران نشات گرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت آب، عراق، منابع آب عراق و ریزگردها
 • علی اکبر جعفرزاده*، رضا احمدی، حجت الله فتحی، مصطفی نادری صفحه 31
  آتش سوزی در جنگل و کاهش سطح جنگل ها به عنوان یک بحران در سال های اخیر یکی از چالش های مهم می باشد، و از اینرو تهیه نقشه خطر آتشسوزی و تعیین نواحی مستعد آتشسوزی بهمنظور مدیریت این مناطق، برای بخشهای اجرایی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش سعی شده است نقشه خطر آتشسوزی در جنگلهای زاگرسی واقع در شهرستان ایلام (با توجه به اهمیت این جنگلها از نظر دارا بودن کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) تهیه شود که این کار با استفاده روش مدلسازی رگرسیون لجستیک و فنآوری سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که وقوع آتش سوزی جنگل در منطقه با هفت متغیر فاصله از مراکز جمعیتی، تراکم جمعیتی، فاصله از راه ها، درصد شیب، خشکیدگی درختان بلوط، متوسط حداکثر دما و کاربری زمین ارتباط دارد. با توجه به معادله بدست آمده از خروجی رگرسیون لجستیک و نقشه احتمال وقوع و ریسک آتش سوزی جنگلهای شهرستان ایلام، در مجموع باید گفت که منطقه پتانسیل نسبتا زیادی برای وقوع آتشسوزی در مناطق جنگلی دارد، بهگونهای که براساس نقشه تهیه شده در این پژوهش حدود 45 درصد منطقه در طبقات خطر متوسط تا بسیار زیاد قرار گرفته اند و خطر آتشسوزی، جنگلها، مراتع، حیات وحش، و حتی رفاه و تفرج مردم منطقه که وابستگی شدیدی به این جنگلها دارند را تهدید میکند.
  کلیدواژگان: آتش سوزی جنگل، مدلسازی، رگرسیون لجستیک، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان ایلام
 • فاطمه اعظمی، مهدی حیدری*، مرزبان فرامرزی، مصطفی نادری صفحه 45
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر مدیریت بر روی مولفه های تنوع گونه ای گیاهی (آلفا، بتا و گاما) در منطقه جنگلی دالاب در غرب ایران است. بدین منظور دو منطقه مدیریت شده و مدیریت نشده در منطقه جنگلی دالاب انتخاب گردید. چهار مرکز برداشت به صورت تصادفی در مناطق حفاظتی و غیر حفاظتی تعیین شد. چهار قطعه نمونه اصلی (1000 متر مربعی) به صورت خوشه ایدر اطراف هر مرکز تعیین و همه گونه های درختی و درختچه ای آن ثبت شد. دو میکروپلات (یک متر مربعی) به صورت تصادفی در هر قطعه نمونه اصلی برای برداشت گونه های علفی مشخص شد. نتایج نشان داد که بین مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده از نظر همه مولفه های تنوع گونه ای (آلفا، بتا، گاما) اختلاف معنی داری وجود دارد و مقدار این مولفه ها در منطقه حفاظت شده بیشتر از منطقه ی حفاظت نشده است.
  کلیدواژگان: مدیریت، مولفه های تنوع گونه ای، جنگل، ایلام
|
 • Yousef Taghi Mollaei* Page 1
  Iraq is a Middle East and northern African (MENA). This country is facing with crisis of water. This difficult is expected to be deterioration in future. Supply of water in Iraq is 43 Billion Cubic Meters (BCM) in 2015 and predicted 17 BCM in 2025.demand of water is evaluated 66/8 and 77 BCM. Tigris and Euphrates river discharges will continue to decrease with time¡ and they will be completely dry by 2040. Accurate and quick measures need to be taken to overcome this problem. The government should take measures to have a strategic water management vision¡ including regional cooperation and coordination¡ research and development¡ improving agriculture and sanitation sector as well as public awareness program. These measures are required in order to address the following issues: Strategic Water Management Vision¡ Regional cooperation and coordination¡ Irrigation and Agriculture¡ Water Supply and Sanitation¡ and Research and Development. Of since 10years ago¡ entranced dusts to Iran are originated of western countries involved: Iraq¡ Syria¡ Jordan¡ Saudi araba and Iran.
  Keywords: Water Management, Iraq, Water Resources of Iraq, dusts
 • Ali Akbar Jafarzadeh*, Reza Ahmadi, Hojat Fathi, Mostafa Naderi Page 31
  In recent years one of the major challenges is forest fire and loss of forest¡ and thus a fire hazard mapping and identification of fire-prone areas to manage these areas is very important for the executive departments. In this study¡ we have tried to map the risk of fire in the Zagros forests located in Ilam city (Given the importance of the various functions of this forests in terms of economic¡ social and environmental). This study was done using logistic regression modeling and geographic information system technology. The results of this study showed that the incidence of forest fires in the region associated with seven variable distance from population centers¡ population density¡ distance to roads¡ slope¡ oak¡ average maximum temperatures. According to the output equation of the logistic regression and probability and risk of wildfires in area¡ in total¡ the area is relatively large potential for the occurrence of forest fire. So that based on a map prepared in this study¡ about 45 percent of area was located in moderate classes to high risk classes and fire hazard threatened forests¡ grasslands¡ wildlife¡ welfare and recreation of people that have high dependence on these forests.
  Keywords: Forest fire, Modeling, Logistic Regression, GIS, Ilam County
 • Aazami F., Heydari M.*, Faramarzi M., Naderi M Page 45
  The aim of this study was to assess the effect of management on plant species diversity components (alpha¡ beta and gamma) in Dalab forest regions¡ west of Iran. To do this¡ two regions¡ managed and unmanaged were selected in Dalab forest region. Four sampling centers were randomly determined in protected and non- protected areas. Four main sampling plots (1000 m2) were determined as cluster around of each center and all trees and shrubs were measured and recorded. Two micro-plots (1 m2) were randomly determined in each main sample plot for herbaceous species sampling. The results showed there was a significant different between protected and non- protected regions in term of all species diversity component (alpha¡ beta and gama). All components were significantly higher in protected region than non- protected region.
  Keywords: Management, species diversity components, forest, Ilam
 • Saeed Dehghani* Page 53
  After several centuries of an ever-increasing eclipse of the religious significance of nature in the West and neglect of the order of nature by mainstream Christian religious thought , many Christian theologians have in the past two or three decades become interested once again in nature. It has taken the disastrous consequences of the environmental crisis and the threat to the very fabric of life to arouse religious thought in the West to the religious significance of the order of nature and the need to revive a theology concerned with Creation as well as redemption. Diverse paths have been chosen to face this challenge, some seeking to go back to the traditional roots of Christianity, others to turn East to Indian and Far Eastern religions, and yet others to search for the wisdom of the Native Shamanic religions, especially those of the Americas. And there are many who have sought to transform Christianity itself, including some of its most cherished doctrines and symbols in order to create a new religious attitude more conducive to the needs of the environment. Judaism in the West has also responded to the challenge of the environmental crisis mostly in a fashion parallel with that of Christianity, although it has not been willing to sacrifice much of its doctrines and sacred history.
  Keywords: Nature, Religion, Christian, Judaism, non, western religions, the Environmental Crisis