فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال چهلم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال چهلم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی-پژوهشی
 • مهسا آبادخواه، زهرا کاشیها، داود کولیوند، امید عینی گندمانی صفحات 1-14
  ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus (CMV و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی Tomato spotted wilt virus (TSWV) از ویروس های مهم مزارع گوجه فرنگی است. در تحقیق حاضر، 36 نمونه گیاهی دارای علایم ویروسی از مزارع گوجه فرنگی در برخی مناطق غرب و شمالغرب کشور جمع آوری شد. جهت ردیابی این دو ویروس، با استفاده از اغازگر شش نوکلئوتیدی تصادفی، یا آغازگر اختصاصی وآر ان ای کل استخراج شده از نمونه های گیاهی ،cDNA تهیه شد. سپس، آزمون های پی سی آر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی CMV و TSWV به طور جداگانه انجام شد. نتایج حاصل نشان داد در شش نمونه ی مشکوک قطعه 654 جفت بازی مربوط به ژن پروتئین پوششی CMV، و در سه نمونه، قطعه 777 جفت بازی مربوط به ژن نوکلئوکپسید TSWV تکثیر شدند. در ادامه، آلودگی مخلوط نمونه های مشکوک با کاربرد همزمان آغازگرهای اختصاصی این دو ویروس در آزمون پی سی آر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون پی سی آر بیانگر ردیابی و تکثیر قطعات مربوط به این دو ویروس بصورت همزمان در دو نمونه گیاهی بود. نمونه های دارای آلودگی مخلوط، علائم موزاییک، پیچیده شدن و باریک شدن برگ همراه با زردی و نکروز شدید نشان دادند که نسبت به علائم هر کدام از این دو ویروس بصورت جداگانه شدیدتر بودند. بررسی روابط فیلوژنتیکی بر اساس توالی اسید نوکلئیکی و اسید آمینه ای در یکی از نمونه هایی که دارای آلودگی مخلوط بود نشان داد جدایه CMV با جدایه هایی از ایران و هند که از گوجه فرنگی و کدوئیان جدا شده اند در یک خوشه قرار گرفت و جدایه TSWV با جدایه هایی از ترکیه، مونتنگرو، ایتالیا هم گروه بود.
  کلیدواژگان: آلودگی مخلوط، توسپوویروس، کوکوموویروس، RT، PCR
 • سید کاظم صباغ، مرجان پیکانی، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی صفحات 15-31
  در این پژوهش اثر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک (0، 200، 400 و 600 میلی گرم در لیتر) بر رشد قارچ و القای مقاومت در گیاه گندم علیه قارچ Fusarium graminearum در بازه های زمانی صفر، 24، 72 و 120 ساعت پس از تلقیح عامل بیماری بلایت فوزاریومی خوشه مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان تیمار شده با سوسپانسیون اسپور قارچ (با غلظت 106 ماکروکنیدی در میلی لیتر) به روش تزریق در زیر محل خوشه مایه زنی گردیدند. فعالت آنزیم های آنتی اکسیدان، محتوای فنل کل و بیان ژن های بتاگلوکوناز و اگزالات اکسیداز به عنوان شاخص های مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان افزیش آنزیم و فنل کل مربوط به غلظت 400 میلی گرم در لیتر و زمان 72 ساعت بعد از آلودگی می باشد. آنالیز بیان دو ژن فوق با استفاده از روش کمیت سنجی در زمان واقعی در 72 ساعت بعد از آلودگی نشان داد که غلظت 400 میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در بیان هر دو ژن داشته است. میزان ژن بتا گلوکاناز نسبت به اگسالات اکسیداز در غلظت مشابه افزایش بیشتری را نشان داد. بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر بازدارندگی رشد میسیلیومی قارچ نشان داد که اثر بازدارندگی با افزایش غلظت، افزایش یافت و غلظت 600 میلی گرم در لیتر صد در صد از رشد قارچ جلوگیری کرد. با توجه به نتایج به دست آمده چنین نتیجه گیری می شود که اسید سالیسیلیک می تواند در القاء مقاومت به بیماری بلایت خوشه مفید باشد.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، آنزیم آنتی اکسیدان، بیان ژن، بلایت خوشه گندم، مقاومت القایی
 • حسین مددی، طیبه سادات مهدوی صفحات 33-47
  آفات مهاجم می توانند روی برهمکنش های زیستی در اکوسیستم های زراعی تاثیرگذار باشند. Nabis pseuodoferus Remane، یکی از شکارگران مهم Tuta absoluta Meyrick است. این آفت باعث خسارت شدید به گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه ها شده است. در این تحقیق ترجیح طعمه ای سن شکارگر N. pseudoferus نسبت به مراحل مختلف دو نوع حشره آفت رایج گوجه فرنگی، شب پره مینوز و شته جالیز بالغ در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. در ترجیح بین شته جالیز و تخم شب پره، شاخص بتای پوره های سنین سوم و چهارم سن شکارگر به ترتیب برای تخم شب پره 03/0±53/0 و03/0±52/0 حاصل شدکه نشان از ترجیح جزئی نسبت به تخم مینوز داشت، اما برای پوره سن پنجم، حشره کامل نر و ماده در مراحل پیش از تخمگذاری، تخمگذاری و پس از تخمگذاری، ترجیح نسبت به طعمه بزرگتر، یعنی شته جالیز بود. در ترجیح میان لارو سن اول شب پره مینوز و شته جالیز، به دلیل اختفای لارو سن اول مینوز درون برگ، در تمام مراحل زیستی تمایل شکارگر به تغذیه از شته جالیز بود. در مقایسه ترجیح میان شته جالیز و لارو سن چهارم T. absoluta مشخص شد که مرحله سن سوم پورگی شکارگر ترجیح به تغذیه از شته جالیز داشت (شاخص بتای منلی = 04/0±64/0). شاخص بتای منلی پوره های سنین چهارم و پنجم، حشره کامل نر و ماده در مراحل پیش از تخمگذاری، تخمگذاری و پس از تخمگذاری نسبت به لارو سن چهارم T. absoluta به ترتیب، 03/0±54/0، 03/0±52/0، 04/0±68/0، 02/0±61/0، 02/0±59/0 و 05/0±5/0 به دست آمد، که نشان دهنده ترجیح شکارگر به تغذیه از لارو سن چهارم شب پره مینوز بود.
  کلیدواژگان: شاخص بتای منلی، Nabis pseuodoferus، Tuta absoluta، Aphis gossypii، ترجیح طعمه ای
 • عنایت رضوانی، فرشید حسنی، لیلا زارع صفحات 49-63
  به منظور بررسی اثر عوامل محیطی در سالها و مناطق مختلف کشت بر آلودگی به بیماری های قارچی بذرزاد در ذرت هیبرید، آزمایشی در دو سال در سه منطقه اصلی تولید و مصرف بذر ایران در قالب طرح کرتهای خرد شده اجرا شد. برای تنوع بیشتر شرایط محیطی، لاینهای والدینی ذرت رقم 704 در سه تیمار مختلف تاریخ کاشت و نیز پنج تیمار مختلف تراکم بوته والد مادری کشت شدند. پس از برداشت بذرها، آزمون آزمایشگاهی ارزیابی درصد آلودگی به قارچهای فوزاریوم، پنی سیلیوم و آسپرژیلوس انجام شد. نتایج نشان داد اثر منطقه کشت، تاریخ کشت و تراکم بوته بر روی درصد آلودگی معنیدار، اما در دو سال متفاوت بود. با افزایش تراکم بوته، درصد آلودگی های قارچی بطور معنی داری افزایش یافت. نمودارهای رگرسیون ساده و دو جمله ای بین داده های هواشناسی و درصد آلودگی ها نشان داد دما و رطوبت نسبی بسیار زیاد و بسیار کم موجب افزایش میزان آلودگی به فوزاریوم شد. در مورد قارچ پنی سیلیوم با افزایش رطوبت نسبی هوا، میزان آلودگی افزایش یافت. همچنین با افزایش ساعات آفتابی و یا کاهش میزان ابرناکی، میزان آلودگی کاهش یافت. تنها رابطه ای که در همه انواع قارچهای بیماریزا اثر مشابه داشت اثر میزان نزولات جوی در طی نمو و رسیدگی بذر بود که با افزایش نزولات، میزان آلودگی افزایش یافت. لذا برای کاهش آلودگی ها، تولید بذر ذرت حتی المکان باید در مناطقی انجام شود که میانگین ساعات آفتابی در طول دوره نمو بالاتر بوده و نیز از برخورد زمان برداشت با بارندگی های پاییزه اجتناب گردد.
  کلیدواژگان: بذر ذرت، لاین مادری، سلامت بذر، فوزاریوم، پنی سیلیوم
 • صدف سادات رفعتی، بهار شهنواز صفحات 65-79
  در سال های اخیر، استفاده از میکروارگانیسم ها به عنوان آنتاگونیست بیمارگر ها، به عنوان یکی از راه های جانشین سموم شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. اکتینومیست ها از مهمترین گروه های باکتریایی هستند که می توانند به عنوان عوامل زیستی علیه بیمارگر ها موثر باشند. این پژوهش شامل جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی اکتینومیست های جداسازی شده از خاک علیه سه نمونه بیمارگر گیاهی Fusarium oxysporum، Xanthomonas campestris و Erwinia amylovora بود. سویه های اکتینومیست روی محیط کشت های نشاسته کازئین آگار و گلیسرول کازئین آگار جداسازی شدند. غربالگری فعالیت ضدمیکروبی آنها در ابتدا به کمک کشت تقاطعی در برابر بیمارگر ها و سپس در محیط های پیش کشت و تخمیری مختلف انجام شد. 15 جدایه اکتینومیست براساس ویژگی های فنوتیپی برای سنجش فعالیت ضدمیکروبی در برابر بیمارگر ها انتخاب شدند. غربالگری اولیه نشان داد که 8 سویه دارای اثر ضدمیکروبی در برابر حداقل یک بیمارگر بودند که این موضوع برحسب اندازه هاله عدم رشد بیمارگر مورد سنجش قرار گرفت. استفاده از محیط های تخمیری مختلف نشان دادکه در برخی سویه ها استفاده از محیط دارای گلیسرول هاله بازدارندگی را افزایش داده است. سه سویه براساس ژن SrRNA16 شناسایی شدند که متعلق به گونه های جنسStreptomyces sp. بودند. بهینه سازی ترکیبات و شرایط محیط کشت نشان داد که محیط کشت تخمیری دارای گلیسرول و عصاره سویا در دمای 25 درجه سانتی گراد و pH خنثی سبب بالاترین هاله مهار کنندگی رشد بیمارگر X.campestris در حضور جدایه 60ASC شد. مطالعات آینده می تواند سبب خالص سازی ترکیبات ضد میکروبی و بهینه سازی شرایط تولید آن به منظور کاربرد صنعتی این سویه ها در کنترل آفات در کشاورزی شود.
  کلیدواژگان: اکتینومایست، پاتوژن های گیاهی، کنترل زیستی، فعالیت ضدمیکروبی
 • جواد کریم زاده اصفهانی، محمدحسن بشارت نژاد صفحات 81-96
  استفاده بیش از حد حشره کش ها علیه بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera، Plutellidae)، باعث مقاومت در بسیاری از جمعیت های مزرعه ای این حشره شده است. در مطالعه حاضر، مدیریت تلفیقی بید کلم با استفاده از زنبور Cotesia vestalis و آفت کش میکروبیBacillus thuringiensis var. kurstaki و در مقایسه با مدیریت رایج (کنترل شیمیایی) در مزارع کلم پیچ استان اصفهان بررسی گردید. نتایج نشان داد که درصد پارازیتیسم لاروهای بید کلم توسط زنبور C. vestalis در تمام دوره های رهاسازی بین دو شیوه مدیریتی مزرعه تفاوت معنی داری داشت. به طوری که، درصد پارازیتیسم در بخش تحت مدیریت تلفیقی (2/71-5/59) به طور معنی داری بیشتر از بخش تحت کنترل شیمیایی (9/11-0) بود. به علاوه، شاخص شدت خسارت بید کلم در بخش تحت پوشش مدیریت تلفیقی (17/0±16/3) به طور معنی داری بیشتر از بخش تحت پوشش کنترل شیمیایی(11/0±24/2) بود. باوجود این، در هردو شیوه مدیریتی خسارت قابل توجهی به قسمت اصلی کلم‏پیچ وارد نشد و روش مدیریتی تاثیر معنی داری بر عملکرد نداشت. به طوری که، میانگین وزن یک عدد کلم پیچ آماده عرضه به بازار در مزرعه تحت پوشش مدیریت تلفیقی و کنترل شیمیایی به ترتیب 08/0±63/1 و 06/0±67/1 کیلوگرم بود. پارازیتیسم بالاتر و عدم کاهش عملکرد، حاکی از موفقیت مدیریت بید کلم با شیوه تلفیقی می باشد. مطالعه حاضر نشان داد که تلفیق پارازیتوئید بومی C. vestalis و آفت کش میکروبی Bt می تواند آفت مهمی چون بید کلم را در مزارع کلم پیچ استان اصفهان به خوبی مهار کند. این یافته ها نشان داد که مدیریت تلفیقی با محوریت مهار زیستی می تواند جایگزین روش کنترل شیمیایی شود و موجب کاهش خطرات زیست محیطی و جلوگیری از مقاومت بید کلم و طغیان مجدد آن گردد.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، پارازیتوئید، پارازیتیسم، مدیریت تلفیقی آفات، Plutella xylostella
 • محمد سعید امامی، جواد کریم زاده اصفهانی، پرویز شیشه بر صفحات 97-106
  پسیل گلابی، (Cacopsylla pyricola (Foerster، آفت کلیدی درختان گلابی در ایران است. یکی از فرآیندهای تنظیم کننده جمعیت هر حشره حول محور تعادل، اثرات گیاه میزبان است. بر این اساس، تاثیر رقم گیاه روی سطح تعادل جمعیت پسیل گلابی در سه رقم گلابی شاه میوه، سبری و کوشیا بررسی شد. آزمایشی در چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تراکم های 2، 4، 8، 16و 32 جفت حشره کامل (نر و ماده) انجام شد. دو مدل جمعیتی هسل و ریکر روی داده های به دست آمده برازش و مدل مینیمم انتخاب شد. با استفاده از مدل برتر، منحنی فراخوانی جمعیت ترسیم و سطح تعادل جمعیت پسیل گلابی برای هر رقم محاسبه شد. همچنین پایداری تعادل جمعیت محاسبه و پیش بینی تغییرات درازمدت جمعیت، با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری مدل برتر برای 100 نسل آینده ترسیم شد. نتایج نشان داد که مدل ریکر داده های جمعیت پسیل را روی هر سه رقم گلابی به خوبی برازش کرد. جمعیت پسیل روی هر سه رقم عکس العمل وابسته به انبوهی نشان داد. اندازه تعادل جمعیت پسیل گلابی در ارقام مختلف گلابی بیش از 36% اختلاف نشان داد. تعادل پیش بینی شده در طبیعت روی رقم شاه میوه ناپایدار و روی دو رقم سبری و کوشیا پایدار بود. شبیه سازی کامپیوتری نیز نشان داد جمعیت پسیل گلابی در درازمدت روی رقم شاه میوه حالت نوسانی و روی دو رقم سبری و کوشیا حالت پایدار و خطی دارد. تاثیر نیروی رو به بالای گیاه میزبان روی شدت و دوره نوسانات جمعیت پسیل گلابی بحث شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت تراکم، مدل جمعیتی، منحنی فراخوانی
|
 • Mahsa Abadkhah, Zahra Kashiha, Davood Koolivand, Omid Eini Gandomani Pages 1-14
  Cucumber mosaic virus (CMV) and Tomato spotted wilt virus (TSWV) are important viruses in tomato fields. In this research, 36 tomato plant samples showing viral symptoms were collected from fields in various regions of west and northwest of Iran. To detect CMV and TSWV, cDNAs were prepared using Random Hexamer primer and total RNAs extracted from the collected samples. The prepared cDNAs and specific primers for CMV-coat protein (CP) gene and TSWV-nucleocapsid (N) gene were used to amplify a part of each virus genome by Polymerase Chain Reaction (PCR), separately. The results revealed that a 654 bp fragment from the CMV-CP and a 777 bp fragment from TSWV-N were amplified from six and three samples, respectively. To detect mixed infection of CMV and TSWV in tomato plants simultaneously, we used their specific primers in a single PCR assay. DNA fragments from both viruses were amplified from two samples. In these plants more severe symptoms such as deformation, mosaic, chlorosis and necrosis on the leaves were observed and compared to the specific symptoms in plants infected by either CMV or TSWV. Phylogenetic tree of mixed isolates based on nucleic acid and amino acids showed that the isolate of CMV in this research were grouped with isolates from Iran and India whereas TSWV isolate were grouped with isolates from different country such as Turkey, Italy and Montenegro.
  Keywords: Cucumovirus, Tospovirus, mixed infection, RT-PCR
 • Seyed Kazem Sabbagh, Marjan Peikani, Sedigheh Esmailzadeh Bahabadi Pages 15-31
  In this study the effect of different concentrations of salicylic acid (0, 200, 400 and 600 mg/l) on fungal growth and induction of resistance in wheat against Fusarium graminearum causl agent of head blight at 0, 24, 72 and 120 h after inoculation was investigated. Then the treated plants were inoculated with spore suspension ( at concentration of 106 spore/mL) by injection into the lower part of spikelet.The activity of antioxidant enzymes, total phenolic content and oxalate oxidase and β- 1,3- glucanase gene expression as indicators of resistance was assayed. The results showed that the highest rate of enzyme and total phenol production was related to concentration of 400 ppm and 72 hours post-infection. The analysis of genes expression by Real time-PCR showed that in72 hours after infection the concentration of 400 ppm had the most influence on the expression of both genes. The β- 1,3- glucanase gene in the same concentration had higher than oxalate oxidase. Effect of salicylic acid on inhibition of mycelium growth showed that the inhibitory effect was increased by increasing concentration and concentration of 600 mg/l absolutely prevent mycelium growth. According to the results it can be concluded that salicylic acid may be useful in the induction of resistance to head bligh.
  Keywords: Salicylic acid, antioxidan enzymes, gene expression, head blight, induced resistance
 • Hossein Madadi, Taeiebeh Sadat Mahdavi Pages 33-47
  Invasive pest species may strongly affect the biotic interactions in agro-ecosystems. Nabis pseudoferus Remane is one of the important predators of Tuta absoluta Meyrick. This pest recently detected in Iran, caused severe damage to tomato production in both protected and open-fields. In this study the prey preference of N. pseudoferus to different stages of two important tomato pests (T.absoluta and Aphis gossypii) was determined under controlled conditions. In the preference test with tomato leaf miner eggs and cotton aphids, beta index of preference for 3rd and 4th N. pseudoferus nymphal instars were obtained as 0.53±0.03 and 0.52±0.03, respectively, which shows a slight preference for the eggs of T. absoluta but, for 5th instar nymphs, males and preovipositing, ovipositing and post ovipositing females, N. pseudoferus tends to feed more on aphids. Furthermore, in choice test between 1st instar larvae of tomato pinworm and cotton aphids, all life stages of N. pseudoferus preferred aphid to first instar larvae of T.absoluta, because 1st instar larvae was hiding inside the leaf tissue. The 3rd instar nymphs of N. pseudoferus preferred cotton aphids to tomato leaf miner 4th instar larvae and Manly's beta index were 0.64±0.04, but the preference index of other life stages of N. pseudoferus to tomato 4th instar tomato leaf miner larvae were as 0.53±0.03, 0.52±0.03, 0.68±0.04, 0.61±0.02, 0.59±0.02 and 0.5±0.05 for 4th instar nymphs, 5th instar nymphs, males, preovipositing, ovipositing and post ovipositing females, respectively.
  Keywords: Manly's β index_Nabis pseuodoferus_Tuta absoluta_Aphis gossypii_prey preference
 • Enayat Rezvani, Farshid Hasani, Leila Zare Pages 49-63
  In order to evaluate the effect of environmental conditions in different areas and years on seed-borne fungal diseases of hybrid maize seed, an experiment performed in sub-plot design in two years and three main areas of maize seed production areas in Iran. Parental lines of 704 hybrid were cultivated in three planting date and five different female densities for more diversity of environmental conditions. Assessment of Fusarium ear rot, Penicillium and Aspergillus infection was done after harvesting. The results showed that the effect of planting area, planting date and plant density on the percentage of seed fungal infection was significant and different in two years. By increasing in plant density, fungal infection significantly increased. Simple and binomial regression model between meteorological data and infection showed that very high and very low temperature and relative humidity increased seed fusarium infection. Increasing in the relative humidity caused an increment in the rate of Penicillium infection. In this study, there was found that the percent of fungal infection was reduced by increasing in sunny hours or decreasing in the degree of cloudiness. All the fungal infections were increased by increasing rainfall during the development and maturity maize seeds. So for decreasing the infections, it is more appropriate to produce the maize seeds in the regions that have higher average of sunny hours during development and prevent the encountering the harvest time to fall raining.
  Keywords: maize seed, female line, seed health, Fusarium, Pennicillium
 • Sadaf Sadat Rafaati, Bahar Shahnavaz Pages 65-79
  In recent years, the use of microorganisms as a pathogenic antagonist and also a substitute for chemical pesticides is considered. Actinomycetes are one of the most important bacterial groups with the ability to produce a variety of secondary metabolites and could be applied as biological agents against pathogens. This study included isolation, identification and evaluation of antimicrobial activity of Actinomycetes isolated from soil samples against three plant pathogen as Fusarium oxysporum, Xanthomonas campestris and Erwinia amylovora. Actinomycetes strains were isolated on the Starch Casein Agar and Glycerol Casein Agar. The screening of antimicrobial activity against pathogens was primary evaluated with the cross culture method, and followed different seeding and fermentation cultures. Fifteen Actinomycete isolates were selected to measure their antimicrobial activity against pathogens based on their phenotypic characteristics. The primary screening showed that 8 strains have antibacterial effects against at least one pathogen which evaluated by plant pathogen inhibition zone. The results showed that the inhibition zone increases with the use of glycerol medium in some strains. Three strains were identified as Streptomyces sp. based on 16S rRNA gene. The culture compound and conditions optimization of ASC60 strain showed that fermentation media containing glycerol and soy meal at 25°C and neutral pH has the highest inhibitory zone against X.campestris. Future studies can be focused on purification of antimicrobial compounds and improvement of production conditions in order to use effectively these strains in pest control.
  Keywords: Actinomycete, plant pathogens, Biological Control, antimicrobial activity
 • Javad Karimzadeh Esfahani, Mohammad Hasan Besharat Nejad Pages 81-96
  The overuse of insecticides against the diamondback moth (Plutella xylostella) has developed pesticide resistance in many field populations of this pest. In the present study, the integradted management (IM) of P. xylostella using the parasitoid Cotesia vestalis and the microbial pesticide Bacillus thuringiensis var. kurstaki, in comparison with chemical control (CC) was examined in common cabbage fields of Isfahan province (central Iran). The results indicated that percentage parasitism of the P. xylostella larvae by C. vestalis was significantly different between the two management strategies for all the release times. Such that, percentage parasitism was significantly higher in IM (59.5-71.2) compared with CC (0-11.9) section of the fields. In addition, mean damage index of P. xylostella was higher on the part under IM (3.16±0.17) compared with CC part (2.24±0.11). However, there was no significant effect of management strategies on yield; the mean weight of a marketable cabbage head was 1.63±0.08 and 1.67±0.06 under IM and CC practices, respectively. IM resulted in a greater parasitism with no yield reduction, which is indicative of success of biological control-based pest management. The present study proved that combining the native parasitoid C. vestalis and the microbial pesticide Bt may successfully check natural populations of P. xylostella in common cabbage fields of Isfahan province. These findings indicated that chemical control of P. xylostella can be replaced by integrated management, which reduce environmental risks and prevent pesticide resistance and pest resurgence.
  Keywords: biocontrol, integrated pest management, parasitism, parasitoids, Plutella xylostella
 • Mohammad Saeed Emami, Javad Karimzadeh, Parviz Shishehbor Pages 97-106
  The pear psylla¡ Cacopsylla pyricola (Förster) (Hemiptera: Psyllidae)¡ is a key pest of pear trees in Iran. One of the processes that regulate an insect population around the equilibrium position is the host plant effect. Therefore¡ the effect of plant variety on equilibrium level of pear psylla population was investigated for three pear varieties¡ including Shahmivea¡ Sebri and Coscia. A density-manipulation experiment was performed in a randomized complete block design with densities of 2¡ 4¡ 8¡ 16 and 32 pair of C. pyricola adults. The population models of Hassell and Ricker were fitted to the data and the minimum model was selected based on the model simplification. Populations recruitment curve were created and population equilibrium level of pear psylla was determined for each variety. The stability of the predicted equilibria was then determined. Long-term dynamics of pear psylla population was predicted for 100 generations by computer simulation of the best-fitted model. The results showed that the Ricker model could be fitted well to the data for all three varieties. The pear psylla population showed a density-dependence reaction. The equilibrium population values showed a difference of up to 36% for the three varieties. Predicted equilibrium was unstable for Shahmivea variety and while it was stable for two other varieties. In addition¡ computer simulation verified that long-term dynamics was fluctuated for Shahmivea variety and smooth for two other varieties. The effect of bottom-up forces of host plant on the magnitude and period of population fluctuations of pear psylla has been discussed.
  Keywords: density, manipulation, population model, recruitment curve