فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پژوهشی اصیل
 • بهمن متین پور، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، رومینا حبیبی، نگار یمین، متانت قناتی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  با توجه به این که تفکر خودکشی از مسایل شایع در افراد با گرایشات وسواسی- اجباری است، لذا بررسی مولفه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و تفکر خودکشی در افراد با گرایشات وسواسی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی، 410 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از بین آنها 142 نفر که نمره وسواس بالاتر از خط برش بود به عنوان افرادی که گرایش وسواس داشتند وارد پژوهش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های کمال گرایی هیل، عاطفه مثبت و منفی PANAS، پرسش نامه وسواس فکری-عملی مادزلی و تفکر خودکشی بک BSSI)) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار SPSS ویرایش 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  بین کمال گرایی و تفکر خودکشی رابطه مثبت و معناداری به دست آمد (0/01>p، 0/46r=). همچنین عاطفه مثبت با تفکر خودکشی رابطه معکوس (0/05>p، 0/47 r=) و با عاطفه منفی رابطه مستقیم (0/01>p،0/61r=) داشت. از بین خرده مقیاس های کمال گرایی، نیاز به تایید، نشخوار فکری، تلاش برای عالی بودن به ترتیب با ضرایب رگرسیونی (0/20 =β،0/22=β، 0/17=β ) به پیش بینی تفکر خودکشی در بین واحد های پژوهش بودند (0/01> p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که مولفه های تلاش برای عالی بودن، نشخوار فکری، نیاز به تایید و عاطفه منفی به عنوان تعیین گرهای اصلی در تفکر خودکشی در افراد با گرایش های وسواس هستند.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی -جبری، تفکر خودکشی، کمال گرایی، عاطفه مثبت ومنفی، دانشجویان
 • عاطفه فرحبخش، فهیمه دهقانی صفحات 8-15
  زمینه و هدف
  بی خوابی از شایع ترین اختلالات خواب است که در صورت عدم درمان، منجر به آسیب های عملکردی در حوزه های مختلف زندگی فرد می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و سلامت روان زنانی دچار بی خوابی مزمن انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. نمونه های مورد مطالعه شامل 20 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی شهرستان تفت بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سلامت روان و کیفیت خواب پترزبورگ بود. واحدهای مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص داده شدند. گروه آزمایش به مدت دو ماه طی هشت جلسه تحت آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل گردید.
  نتایج
  نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت خواب (0/042=P) و سلامت روان (0/007=P) بیماران مبتلا به اختلال بی خوابی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه به نظر می رسد می توان از درمان ذهن آگاهی در کنار درمان های دارویی برای افراد با مشکلات بی خوابی مزمن استفاده نمود. گرچه این موضوع نیازمند بررسی بیشتری است.
  کلیدواژگان: اختلال بی خوابی، سلامت روان، کیفیت خواب، درمان ذهن آگاهی
 • اعظم کمالی، سعید واقعی، نگار صغری پور، حمیدرضا بهنام وشانی صفحات 16-23
  زمینه و هدف
  اختلال بیش فعالی- نقص توجه بر تعامل مادر-کودک تاثیر منفی می گذارد و عملکرد خانواده به خصوص مادر را دچار اختلال می کند. نقص در مدیریت و تنظیم هیجان یکی ازعواملی است که مادران کودکان دارای اختلال رفتاری با آن درگیر می باشند. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران دارای کودک بیش فعال بر ارتقای سلامت روان مادر انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه 44 مادر کودک 12-4 ساله مبتلا به بیش فعالی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه (مداخله و کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مداخله در 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس شرکت داده شدند. سلامت عمومی در پایان جلسه هشتم و همچنین یک ماه پس از اتمام مداخله در دو گروه تعیین گردید. تحلیل داده ها از طریق نرم افرار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی انجام شد.
  نتایج
  آموزش تنظیم هیجان در مادران کودکان مبتلا به بیش فعالی موجب ارتقای سلامت روان آنها گردید (0/001>p). همچنین این بهبودی درسایر ابعاد سلامت روان مادران نظیر علائم جسمی،کاهش اضطراب وافسردگی ونیز بهبود عملکرد اجتماعی مشاهده شد (0/001>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه استفاده از برنامه آموزش تنظیم هیجان در مادران کودکان مبتلا به بیش فعالی به جهت ارتقای سلامت روان آنان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش تنظیم هیجان، سلامت روان، کودک بیش فعال - نقص توجه
 • مهران سپاهی، محمدرضا حاجی نژاد، حمیدرضا میری، مهدی جهانتیغ صفحات 24-30
  زمینه و هدف
  خربزه تلخ (کارلا) یک گیاه دارویی شناخته شده است که در جنوب شرق ایران مصرف خوراکی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر پودر میوه گیاه خربزه تلخ بر سطح سرمی مالون دی آلدئید در موش های صحرایی تحت تیمار با رژیم پرچرب انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر بود به صورت تصادفی به 4 گروه 10 تایی تقسیم شد: موش های گروه کنترل منفی جیره معمولی دریافت کردند. موش های گروه کنترل مثبت با جیره پرچرب تغذیه شدند. گروه سوم جیره پرچرب را همراه با چهار درصد پودر میوه گیاه خربزه تلخ دریافت کرد و گروه چهارم علاوه بر جیره پر چرب با جیره حاوی 8 درصد پودر میوه گیاه خربزه تلخ به مدت 1 ماه تغذیه شدند. در پایان دوره از قلب موش ها خون گیری شد و کلسترول تری گلیسرید و مالون دی آلدهید سرم به وسیله کیت های تجاری اندازه گیری شد.
  نتایج
  سطح سرمی مالون دی آلدئید در گروه کنترل مثبت اختلاف معنی داری با گروه کنترل منفی داشت (0/05>P). مالون دی آلدئید گروه های تحت تیمار با میوه خربزه تلخ در مقایسه با گروه کنترل مثبت کاهش معنی داری نشان داد (0/05>P). پودر گیاه خربزه تلخ سبب کاهش معنی دار کلسترول و تری گلیسرید سرم در مقایسه با گروه کنترل مثبت شد. سطح سرمی مالون دی آلدئید ،کلسترول و تری گلیسرید در گروه های دریافت کننده جیره پرچرب به همراه 4 و 8 درصد پودر میوه خربزه تلخ اختلاف معنی داری را نشان نداد(0/05
  نتیجه گیری
  مصرف میوه نارس گیاه خربزه تلخ به همراه جیره غذایی می تواند باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب اکسیداتیو شود.
  کلیدواژگان: خربزه تلخ، موش صحرایی، مالون دی آدئید، کلسترول
 • ملیحه پاشیب، رضا ترجمان پرشکوه، فاطمه سادات مصطفوی، سید حسین خادمی، امید عباسی، علی خلفی صفحات 31-37
  زمینه و هدف
  یکی از دلایل شایع در سزارین انتخابی، ترس مادر از درد زایمان است، از این رو برای کاهش آمار سزارین به زایمان بی درد توجهی ویژه شده است. این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر دو روش تزریق زیر جلدی آب مقطر و تزریق وریدی فنتانیل بر شدت درد، طول و رضایت مندی از زایمان انجام گرفت.
  روش ها
  در این کارآزمایی بالینی 100 زن باردار در مرحله اول زایمان به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفره بی حسی با تزریق آب مقطر و بی حسی با تزریق فنتانیل مورد بررسی قرار گرفتند. شدت درد ناحیه تحتانی کمر قبل و دقایق 10، 45 و 90 بعد از مداخله در دو گروه اندازه گیری گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه، فرم ثبت اطلاعات مقیاس دیداری درد و پرسشنامه رضایت سنجی بود. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.
  نتایج
  میانگین سنی شرکت کنندگان در گروه بی حسی با تزریق آب مقطر و تزریق فنتانیل به ترتیب23/54 و 24/46 سال بود. شدت درد دقیقه 45 بعد از مداخله و همینطور طول زمان مرحله اول زایمان در گروه بی حسی با آب مقطر به طور معناداری کمتر از گروه بی حسی با فنتانیل بود (0/05>P)؛ در حالی که میزان رضایت از زایمان در گروه بی حسی با آب مقطر بیشتر از گروه بی حسی با فنتانیل بود (0/006=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بی حسی با آب مقطر در مقایسه با فنتانیل در زنان مراجعه کننده جهت زایمان طبیعی از رضایت بیشتری در بین مادران برخوردار است. همچنین بررسی های بیشتری در این زمینه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: شدت درد، طول زایمان، رضایت مندی از زایمان، فنتانیل، آب مقطر
 • فاطمه برجسته عسکری، مجتبی داودی، زهره رضایی، زهرا زیبایی صفحات 38-47
  زمینه و هدف
  مدرسه به عنوان محلی برای پرورش استعداد انسان ها و تربیت افراد سالم محسوب شده و رعایت بهداشت در آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت بهداشتی و ایمنی مدارس غیر انتفاعی و دولتی مقطع ابتدایی در شهرستان کاشمر انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 31 مدرسه دولتی و 14 مدرسه غیرانتفاعی مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر در سال 95-1394 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست استاندارد مورد تایید وزارت بهداشت و از طریق مشاهده میدانی و مصاحبه جمع آوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری دقیق فیشر و مجذور کای با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و Excel 2007 تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  بر اساس نتایج به دست آمده از نظر وضعیت ساختمانی، وضعیت ایمنی، وضعیت بوفه و شاخص های بهداشت محیطی به ترتیب 51/86، 87/83، 7/49 و 16/95 درصد مدارس دولتی و 67/77، 68/83، 58/78 و 57/88 درصد مدارس غیرانتفاعی در شرایط مطلوبی قرار داشتند. آنالیز آماری نشان داد مدارس دولتی از نظر مساحت مدرسه، نقشه ساختمانی مناسب به طور معناداری بهتر از مدارس غیرانتفاعی بودند (0/05>p). از طرف دیگر مدارس غیرانتفاعی از نظر بهداشت بوفه به طور معناداری بهتر از مدارس دولتی بودند (0/05>p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادکه خصوصی سازی الزاما باعث بهبود شاخص های بهداشت محیطی در مدارس مقطع ابتدایی نمی شود. بلکه مدیریت صحیح، افزایش بودجه و نیز افزایش نظارت از سوی مراکز بهداشت در داشتن یک مدرسه ایمن و بهداشتی موثر می باشند.
  کلیدواژگان: وضعیت بهداشتی، وضعیت ایمنی، مدارس ابتدایی، شهرستان کاشمر
 • ارشید یوسفی اوروند، زهرا مشکات، فرزاد خادمی، علی شمس آذر، زهرا احمدی پور صفحات 48-54
  زمینه و هدف
  انتروکوک ها کوکسی های گرم مثبت، از مهمترین پاتوژن های انسانی بوده و عامل عفونت های بیمارستانی و اکتسابی از جامعه محسوب می شوند و مقاومت ذاتی به تعدادی از عوامل ضد میکروبی دارند. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.
  روش ها
  در مجموع 110 ایزوله انتروکوکی از فروردین تا مهر سال 94 از بیمارستان آموزشی قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد جمع آوری شد. سپس تعیین حساسیت ایزوله ها نسبت به 10 آنتی بیوتیک منتخب به روش دیسک دیفیوژن (MDDM) انجام شد.
  نتایج
  مقاومت سویه های انتروکوکی به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، پنی سیلین، سفتریاکسون، اریترومایسین، آمپی سیلین، آموکسی سیلین، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین، نالیدیکسیک اسید و کوتریموکسازول به ترتیب 4/5 درصد، 5/54 درصد، 70 درصد، 79 درصد، 8/41 درصد، 5/35 درصد، 8/71 درصد، 4/65 درصد، 89 درصد، 8/71 درصد بود. در این مطالعه (6/83 درصد) 92 ایزوله مربوط به نمونه ادرار و (3/16 درصد) 18 ایزوله مربوط به نمونه های مختلف (7 ایزوله از خون، 1 ایزوله از مایع مغزی–نخاعی، 3 ایزوله از زخم و 7 ایزوله از ترشحات) بود. ایزوله های باکتری از (51 درصد) 56 نفر مرد و (46 درصد) 54 نفر زن جداسازی شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، درصد قابل توجهی از سویه های انتروکوکی مقاومت بالایی به آنتی بیوتیک های نالیدیکسیک اسید، اریترومایسین، سیپروفلوکساسین، کوتریموکسازول و سفتریاکسون را نشان می دهند. بنابراین، استراتژی های درمانی مناسب برای کنترل و جلوگیری از گسترش گونه های مقاوم مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: انتروکوک، مقاومت آنتی بیوتیکی، دیسک دیفیوژن
 • گزارش مورد
 • عباس قدرتی تربتی، رضا باقری، مجید حسن زاده، زهره نجفی، حمیدرضا اکبریان صفحات 55-58
  زمینه و هدف
  شیلوتوراکس یک عارضه نادر است که متعاقب نشت مایع لنفاوی از مجرای توراسیک به داخل فضای جنب ایجاد می شود. این وضعیت باعث کاهش حجم ریوی می گردد که در صورت عدم کنترل به موقع باعث دیسترس تنفسی، سیانوز و نهایتا مرگ بیمار می شود. این مطالعه معرفی یک مورد شیلوتوراکس به دنبال ضربه است.
  معرفی بیمار: در این مطالعه بیمار دختری12 ساله بود که به علت ضربه به ناحیه قفسه سینه در حین بازی در مدرسه، از حدود 5 ماه قبل دچار تنگی نفس بود و با دیسترس تنفسی مراجعه نمود. بعد از انجام بررسی های آزمایشگاهی و انجام گرافی قفسه سینه تشخیص شیلوتوراکس دو طرفه برای بیمار داده شد و چست تیوب دو طرفه تعبیه و مجرای توراسیک مسدود گردید. بیمار به مدت 4 روز در بخش مراقبت های ویژه بستری و سپس با حالت عمومی خوب به بخش توراکس منتقل گردید و در نهایت پس از چند روز بستری در بخش مذکور با وضعیت عمومی طبیعی ترخیص گردید.
  نتیجه گیری
  تشخیص و درمان به موقع شیلوتوراکس در نجات جان بیمار نقش عمده ای داشته و از ایجاد عوارض و خطرات بعدی ناشی از مشکلات ریوی آن پیشگیری می نماید.
  کلیدواژگان: شیلوتوراکس، ضربه، گزارش موردی
|
 • Bahman Matinpour, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, Romina Habibi, Negar Yamin, Metanat Qanati Pages 1-7
  Background and Aim
  Since suicidal ideation is a common problem in people with obsessive-compulsive tendencies, investigation of its components is of particular importance. Therefore, the aim of the present study was to investigate the relationship between perfectionism, positive and negative affection and suicidal ideation in people with obsessive tendencies.
  Method
  This is a cross-sectional study with a descriptive-correlational method in which 142 out of 410 students from Tabriz University with obsession score higher than the cut-off point were selected through convenience sampling. In order to collect data, Hill perfectionism scale, Positive and Negative Affection Schedule (PANAS), Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory (MOCI) and Beck Scale for Suicide Ideation (BSS) were used. The data were analyzed using Pearson product-moment correlation test and simultaneous multiple regression by SPSS 21.
  Results
  There were a significantly positive relationship between perfectionism and suicidal ideation (r=0.46; P0.01).
  Conclusion
  Based on the findings, variables including seeking for confirmation, striving for being excellent, rumination and negative affection are the main determinants of suicidal ideation in people with obsessive tendencies.
  Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder- Suicidal Ideation – perfectionism - Positive_Negative Affection_students
 • Atefe Farahbakhsh, Fahimeh Dehghani Pages 8-15
  Background and Aim
  One of the most common sleep disorders is insomnia, which if untreated, can lead to functional damage in various aspects of life. The aim of the present study was to investigate the efficacy of mindfulness therapy on sleep quality and mental health of women with chronic insomnia.
  Method
  This was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and a control group. Using convenience sampling method, 20 persons were selected among women admitted to psychiatric clinic of Taft city. The study tools included GHQ questionnaire and Petersburg sleep quality questionnaire. Subjects were randomly assigned to two groups of experimental and control. The experimental group underwent eight sessions of mindfulness-based training for two months. The data were analyzed using analysis of covariance in SPSS 20.
  Results
  The obtained results indicated the effectiveness of mindfulness therapy in the quality of sleep (p=0.042) and mental health (p =0.007) in patients with insomnia disorder.
  Conclusion
  According to the findings, it seems that mindfulness therapy can be used alongside drug therapy for people with chronic insomnia disorders although it needs to be further studied.
  Keywords: insomnia disorder, mental health, sleep quality, mindfulness therapy
 • Aazam Kamali, Saeed Vaghee, Negar Asgharipour, Hamid Reza Behnam Vashani Pages 16-23
  Background and Aim
  Hyperactivity disorder / attention deficit negatively affects mother-child interaction and can impair family function, especially the mothers. Defects in management and emotion regulation are among the factors affecting mothers of children with behavioral disorders. The aim of this study was to determine the effectiveness of Emotion Regulation Training in Mental health among Mothers of Children with attention deficit/hyperactivity Disorder.
  Methods
  In this study, 44 mothers of children aged 4-12 years with hyperactivity/attention deficit were selected through convenience sampling and divided into two intervention and control groups. The intervention group participated in 8 sessions of 90-minute Emotion Regulation Training based on Gross Model. General health was determined at the end of the eighth session as well as one month after the intervention.
  Data were analyzed using independent t-test, ANOVA with repeated measures and Bonferroni post hoc test.
  Results
  Emotion Regulation Training can improve mental health in Mothers of Children with hyperactivity Disorder (P˂0.001). Furthermore, this improvement was observed in other aspects of mother's mental health including physical complaints, anxiety, depression and social functioning (P˂0.001).
  Conclusion
  Based on the findings, it is recommended to use emotion regulation training for mothers of children with hyperactivity/attention deficit to improve their mental health.
  Keywords: Emotion Regulation Training_mental health_child with hyperactivity - attention deficit disorder
 • Mehran Sepahi, Mohammad Reza Hajinezhad, Hamid Reza Miri, Mehdi Ghahantigh Pages 24-30
  Background and Aim
  Momordica charantia (Karela) is a well-known medicinal plant with nutritional applications in southeast of Iran. This study was conducted to investigate the effect of fruit powder of Karela on serum malondialdehyde levels in rats fed a high-fat diet.
  Methods
  In this experimental study, 40 male rats randomly divided into 4 groups of 10. Rats in the first group received normal diet and served as negative control group. Also, rats in the second group were treated only with high-fat diet and served as positive control group. The third group received high-fat diet containing 4% of Momordica charantia powder and finally the fourth group received high-fat diet containing 8% of Momordica charantia powder for 30 days. At the end of the study, blood samples were taken from the rat's hearts and serum levels of cholesterol,triglyceride and malondialdehyde (MDA) were determined using commercial kits.
  Results
  Serum levels of malondialdehyde had a significant difference in positive control group compared to negative control group (P
  Conclusion
  Having a diet containing unripe fruit powder of Momordica charantia can decrease lipid peroxidation and oxidative damage.
  Keywords: Karela, malondialdehyde, rat, cholesterol
 • Malihe Pashib, Reza Tarjoman Parashkooh, Fatemeh Sadat Mostafavi, Seyyed Hossein Khademi, Omid Abbasi, Ali Khalafi Pages 31-37
  Background and Aim
  One of the common reasons for selecting C-section by mothers is the fear of labor pain. Hence, many attempts have been made to reduce C-section cases and increase painless delivery. Therefore, this study aimed to compare the efficacy of anesthesia with fentanyl injection and anesthesia with water injection on pain intensity, labor duration and satisfaction with labor in women undergoing vaginal delivery.
  Methods
  In this clinical trial, 100 pregnant women in the first stage of labor were randomly divided into two groups of 50 patients undergoing water injection anesthesia and analgesia with fentanyl. Lower back pain was measured before and 10, 45 and 90 minutes after treatment in both groups. Data collection tools include demographic questionnaire, visual Analog scale (VAS), and satisfaction questionnaire. Data were analyzed using SPSS20.
  Results
  The mean age of participants in both groups of anesthesia with fentanyl injection and anesthesia with distilled water injection was 24.46 and 23.54 years, respectively. Satisfaction with anesthesia was significantly higher in distilled water anesthesia group than fentanyl anesthesia group (P =0.006). Pain intensity in minute 45 was significantly lower in the group with distilled water injection than fentanyl anesthesia group (P˂0.05). Moreover, labor duration was significantly lower in the group with distilled water injection than fentanyl anesthesia group after intervention (P˂0.05).
  Conclusion
  It seems that anesthesia with distilled water injection is more welcomed than fentanyl injection among women undergoing vaginal delivery. However, further investigation is needed in this regard.
  Keywords: Pain intensity, labor duration, satisfaction with labor, fentanyl, distilled water
 • Fatemeh Barjasteh, Mojtaba Davoudi, Zohre Rezaee, Zahra Zibaee Pages 38-47
  Background and Aim
  School is a place for nurturing the children talents and plays a substantial role in constructing healthy people. This study conducted to compare the environmental health and safety status of governmental and non-governmental primary schools in Kashmar in 2015-2016.
  Methods
  This is a descriptive/cross-sectional study conducted on 31 governmental and 14 non-governmental primary schools in Kashmar city in 2015-2016. To collect data, the designed checklist approved by ministry of health was filled through interview, observation and inspection. Data were analyzed by SPSS 22 and Excel 2007 software using Fisher's exact test and Chi-squared test.
  Results
  Based on the obtained results, regarding the building status, safety status, buffet status and environmental health indices, 86.51%, 83.87%, 49.7% and 95.16% of governmental schools and 77.67%, 83.68%, 78.58% and 88.57% of non-governmental schools were in suitable situation, respectively. Governmental schools were significantly better than non-governmental schools as a matter of school area and proper school plan (p˂0.05). On the other hand, non-governmental schools were significantly better in terms of buffet health than governmental schools (p˂0.05).
  Conclusion
  In conclusion, the results show that privatization do not necessarily improve environmental health indices in primary schools. To have a healthy and safe school, proper management, increase in allocated budget for schools and strict monitoring by health centers are required.
  Keywords: health status, safety status, primary schools, Kashmar
 • Arshid Yousefi Avarvand, Dr Zahra Meshkat, Farzad Khademi, Ali Shamsazar, Zahra Ahmadipour Pages 48-54
  Background and Aim
  Enterococci, gram-positive cocci, are important human pathogens in both community and hospital-acquired infections. Also, they are intrinsically resistant to many commonly used antimicrobial agents. The purpose of this study was to investigate antibiotic resistance profiles of Enterococci isolated from referred patients in Qaem teaching hospital.
  Methods
  A total of 110 isolates of Enterococci were collected from Qaem teaching hospital affiliated to Mashhad University of Medical Sciences during April to October 2014. Then the modified disk diffusion method (MDDM) was used for identifying the susceptibility of the isolates to 10 selected antibiotics.
  Results
  Resistance of Enterococcus strains to vancomycin, penicillin, ceftriaxone, erythromycin, ampicillin, amoxicillin, ciprofloxacin, gentamicin, nalidixic acid and co-trimoxazole was 5.4%, 54.5%, 70%, 79%, 41.8%, 35.5%, 71.8%, 65.4%, 89% and 71.8% respectively. In this study, 92 isolates were obtained from urine(83.6%) and 18 isolates(16.3%) were from various samples (7 isolates from blood, 1 isolate from cerebrospinal fluid, 3 isolates from scar and 7 isolates from secretions). Moreover, 51% of bacteriological isolates were obtained from men and 46% were from women.
  Conclusion
  Based on the results of this study, a significant percentage of Enterococcus strains are resistant to ceftriaxone, erythromycin, ciprofloxacin, nalidixic acid and co-trimoxazole. Therefore, there is a need for appropriate therapeutic strategies to control and prevent the spread of resistant strains.
  Keywords: Enterococci, Antibiotic resistance, Modified disk diffusion method
 • Abbas Ghodrati, Majid Hassanzadeh, Zohre Najafi, Hamid Reza Akbarian Pages 55-58
  Background and Aim
  Chylothorax is a rare complication that is created following the leakage of lymph fluid from thoracic duct into the pleural space. This situation reduces the lung volume and in case of not being controlled, can lead to respiratory distress, cyanosis and even death. This study introduces a case of traumatic chylothorax.
  Case Report: In this study, the patient was a 12 year old female experiencing shortness of breath and respiratory distress since 5 months ago following trauma to the chest during play at school. After conducting laboratory tests and chest X-ray, bilateral chylothorax was diagnosed for the patient and then bilateral chest tube was placed and thoracic duct was blocked. The patient was hospitalized for 4 days in intensive care unit and then transferred to department of Thoracic with good general condition. Finally, after several days of hospitalization, the patient was discharged with normal general condition.
  Conclusion
  Timely diagnosis and treatment of chylothorax have a major role in saving patient's life and can prevent complications due to lung problems.
  Keywords: Chylothorax, Trauma, Case report