فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال سیزدهم شماره 7 (پیاپی 52، 1395)
 • سال سیزدهم شماره 7 (پیاپی 52، 1395)
 • ویژه نامه همایش تبریز
 • تاریخ انتشار: 1396/02/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
 • مقاله پژوهشی
 • رضا صفدری، ملیحه کدیور، مهناز نظری ینگجه، محبوبه محمدی صفحه 446
  مقدمه
  کاتترهای مرکزی که از طریق یک ورید محیطی ایجاد می شوند PICC (Peripherally inserted central catheters)، به عنوان وسیله ای برای دسترسی به عروق در NICU (Neonatal intensive care units) معرفی شده اند. PICCs در مقایسه با کاتترهای وریدی محیطی و مرکزی، به میزان قابل توجهی عوارض را کاهش داده اند و می توانند عامل ایجاد عفونت گردش خون ناشی از کاتتر CRBSI (Catheter-related bloodstream infection) باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ایجاد سیستم خبره فازی تشخیص زود هنگام عفونت کاتتر PICC در نوزادان بود.
  روش بررسی
  ع‍وام‍ل موثر در تشخیص عفونت با کمک پرسش نامه و بر اساس نظر پزشکان فوق تخصص تعیین گردید. طراح‍ی س‍ی‍س‍ت‍م با استفاده از ن‍رم اف‍زار C# و پایگاه داده SQL Server به صورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) انجام ش‍د. خروجی سیستم، درصد احتمال ابتلا به عفونت بود. ارزی‍اب‍ی س‍ی‍س‍ت‍م با استفاده از داده های پ‍رون‍ده ه‍ای ن‍وزادان ی‍ک‍ی از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان ه‍ای ت‍ه‍ران انجام گرفت.
  یافته ها
  پس از ارزیابی سیستم و مقایسه تشخیص سیستم با تشخیص ثبت شده متخصصان، میزان حساسیت سیستم 95 درصد و دقت و صحت سیستم به ترتیب 88 و 91 درصد محاسبه گردید. این شاخص ها بیانگر توانایی مناسب سیستم در تشخیص زود هنگام عفونت بود.
  نتیجه گیری
  غیر اختصاصی بودن علایم بالینی و یافته های آزمایشگاهی عفونت خونی نوزادی، تشخیص آن را مشکل و غیر قطعی کرده است. به کارگیری از سیستم خبره طراحی شده می تواند در تشخیص عفونت خونی ناشی از کاتتر موثر باشد.
  کلیدواژگان: سیستم تصمیم یار بالینی، منطق فازی، کاتتر مرکزی از طریق رگ محیطی، عفونت خونی ناشی از کاتتر
 • پیمان رضایی، لیلا قادری نانسا صفحه 453
  مقدمه
  متخصصان فن آوری اطلاعات سلامت HIT (Health information technology) می توانند در هر جایگاه کاری که نیازمند دانش مرتبط با HIT باشد، مشغول به کار شوند. مطالعه حاضر فرصت های شغلی ممکن و موجود در جامعه را با توجه به توانایی های دانش آموختگان این رشته شناسایی کرد و راهکارهای مناسبی برای افزایش آن ارایه نمود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود و جامعه پژوهش آن را دانش آموختگان شاغل در رشته های مدارک پزشکی (109 نفر) و HIT (30 نفر) بیمارستان های تبریز و مدیران مراکز مرتبط (40 نفر) تشکیل داد. برای جمع آوری داده ها، از دو پرسش نامه محقق ساخته و روش مصاحبه استفاده شد. پایایی داده ها توسط ضریب Cronbach¢s alpha، 85/0 تعیین گردید. یافته ها به استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اغلب متخصصان این رشته در واحد مدارک پزشکی بیمارستان ها به کار اشتغال داشتند. مراکز تحقیقاتی (2/60 درصد) و سازمان های بیمه (6/66 درصد) از مهم ترین جایگاه های شغلی مورد علاقه دانش آموختگان هر دو رشته بود. از دید مدیران غیر بیمارستانی (40 درصد)، علت عدم جذب دانش آموختگان این رشته در سازمان ها، عدم آشنایی با رشته و توانمندی های آنان بود.
  نتیجه گیری
  معرفی و شناساندن توانمندی های علمی و عملی رشته و دانش آموختگان به جامعه ضروری به نظر می رسد. جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی محیط های درمانی و غیر درمانی، تعادل مناسب بین منابع و مواد درسی تئوری و عملی می باشد.
  کلیدواژگان: فرصت شغلی، دانش آموختگان، مدارک پزشکی، فن آوری اطلاعات سلامت
 • شهلا دمنابی، رضا فردوسی، افسون اسدزاده، مهسا میرزایی سعیدآباد صفحه 459
  مقدمه
  اصطلاحات پزشکی جزء دروس اختصاصی رشته فن آوری اطلاعات سلامت به شمار می رود که نیازمند به خاطرسپاری تعداد زیادی از واژگان است و استفاده از وسایل کمک آموزشی می تواند باعث بهبود یادگیری این درس شود. نرم افزارهای آموزشی همراه، به عنوان ابزار کمک آموزشی نوین، در عصر کنونی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تولید محتوای کمک آموزشی مبتنی بر موبایل اندروید و بررسی تاثیر ویژگی های نرم افزار در پیشرفت تحصیلی، انگیزه و تعداد دفعات مطالعه دانشجویان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش شبه تجربی، بر روی دانشجویان ترم دو رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت. جهت تعیین میزان پیشرفت تحصیلی، از نمرات پیش آزمون و پس آزمون و برای تعیین تاثیر نرم افزار بر روی میزان مطالعه و انگیزه، از پرسش نامه پژوهشگر ساخته که روایی آن توسط استادان تایید شده بود، استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های Paired t و McNemar) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین استفاده از نرم افزار کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی (001/0 = P) و انگیزه دانشجویان (013/0 = P) رابطه معنی داری وجود داشت، اما در میزان مطالعه آن ها رابطه معنی داری مشاهده نشد (100/0 = P).
  نتیجه گیری
  استفاده از نرم افزار کمک آموزشی مبتنی بر موبایل، بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه در درس اصطلاحات پزشکی تاثیر مثبتی داشته است. بنابراین، استفاده از این نرم افزارها به عنوان یکی از روش های نوین یادگیری در کنار روش های سنتی مطالعه، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: برنامه کاربردی مبتنی بر موبایل، نرم افزار کمک آموزشی، اصطلاحات پزشکی، دانشجویان
 • شهلا شهبازی، عادل مظاهری، مریم کاشف، لیلا قادری نانسا صفحه 465
  مقدمه
  یکی از پایه های اصلی مدیریت اثربخش خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی، اطلاعات سلامت می باشد و به عنوان عامل اصلی حرکت و یکپارچگی نظام سلامت توصیف شده است. از آن جایی که بیشتر اطلاعات سلامت توسط بخش مدارک پزشکی فراهم می شود، به کارگیری مدیریت خطر برای حفظ این سرمایه های اطلاعاتی، یک ضرورت به شمار می رود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از دسته مطالعات اقدام پژوهی بود. جامعه مطالعه را بیمارستان علوی و نمونه های پژوهش را واحد مدارک پزشکی بیمارستان تشکیل داد. ابزار جمع آوری داده ها، کاربرگ استاندارد تحلیل حالات و اثرات خطا بود که روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها با مشاهده فرایندهای اصلی بخش مدارک پزشکی و بحث گروهی متمرکز با کارکنان واحد مدارک پزشکی جمع آوری گردید.
  یافته ها
  در مجموع، 31 حالت بالقوه خطا در واحد مدارک پزشکی شناسایی شد که 10 مورد آن مربوط به فرایند واحد پذیرش بستری، 8 مورد مربوط به فرایند بایگانی، 5 مورد مربوط به فرایند واگذاری اطلاعات مدارک پزشکی بیماران و 8 مورد مربوط به تحلیل کمی و کیفی پرونده بود. همه خطاهای شناسایی شده در سطح خطر متوسط و بالا قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  تکنیک FMEA (Failure modes and effects analysis) روش اثربخشی برای مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی است. در این رویکرد پس از شناسایی خطرات، یکسری اقدامات مداخله ای برای کاهش خطرات سطح بالا انجام می شود و منجر به کاهش سطح خطر می گردد.
  کلیدواژگان: خطر، مدیریت خطر، فرایندهای مدارک پزشکی، تحلیل حالات و اثرات خطا
 • پیمان رضایی هاچه سو، طاها صمد سلطانی، نازیلا مفتیان صفحه 472
  مقدمه
  به منظور طراحی و اجرای هرچه بهتر پرونده الکترونیک سلامت در ایران، ادغام سیستم های اطلاعات سلامت بر اساس یک زبان مشترک جهت تفسیر و تبادل اطلاعات با سیستم پرونده الکترونیک، ضروری می باشد. پژوهش حاضر به ارایه مدل مفهومی مدیریت داده ای زنان و زایمان بر اساس زبان مدل سازی یکپارچه پرداخت. با استفاده از این مدل، پرونده های الکترونیک زنان و زایمان امکان تبادل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران را خواهند داشت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بود و به صورت مقطعی در سال 1394 انجام گرفت. نخست مجموعه حداقل داده های منتشر شده در زمینه دوره پری ناتال و مجموعه داده های مراقبت زنان در ایران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید متخصصان حوزه، جامع ترین مجموعه حداقل داده پیشنهاد شده برای ایران استفاده گردید. سپس مدل مفهومی سامانه بر اساس الگوهای داده ای خاص اقتباس شده از استانداردهای جهانی و منطبق با سامانه پرونده الکترونیک ایران برای تبادل اطلاعات سلامت و با استفاده از زبان مدل سازی یکپارچه و نرم افزار Visual Paradigm رسم گردید و نمونه اولیه آن طراحی شد.
  یافته ها
  در این سامانه، 3 نفر به عنوان کاربران اصلی سیستم (منشی بالینی، پزشک و مدیر سیستم) به طور مستقیم با سیستم در تعامل بودند. همچنین، سیستم امکان تعامل با سامانه سپاس به عنوان یک سیستم خارجی را داشت. نمودارهای مورد کاربرد، فعالیت، توالی و نمودار کلاس رسم گردید. پس از تعیین کلاس اصلی سیستم، عناصر اطلاعاتی آن توسط سیستم های کدگذاری متناسب با آن کلاس، کدگذاری شد.
  نتیجه گیری
  برای پذیرش همه جانبه پرونده الکترونیک سلامت، هماهنگی مراحل استاندارد سازی اجزای مختلف برای پیاده سازی آن با استفاده از طراحی و آنالیزهای نرم افزاری، ضروری می باشد. طراحی و تحلیل شی گرا، ابزار خوبی برای مدل سازی پیچیدگی این سیستم های نرم افزاری است. به کارگیری استانداردهای محتوایی و فنی در طراحی و پیاده سازی این پرونده، آن را از لحاظ تبادل اطلاعات و یکپارچگی با سایر سیستم ها، قابل استفاده و کاربردی می نماید.
  کلیدواژگان: پرونده الکترونیک سلامت، مدل مفهومی، سامانه سپاس
 • بنیامین محسنی ساروی، محمد فلاح خاریکی، زلیخا اصغری، سیده فاطمه حسینی دامیری صفحه 480
  مقدمه
  داده های گواهی فوت، اساس مطالعات اپیدمیولوژی می باشد. از آن جایی که ثبت عللی مانند علایم و نشانه ها فاقد ارزش اطلاعاتی است، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان ثبت علایم و نشانه ها در گواهی های فوت انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود و در آن گواهی های فوت صادر شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی گردید. داده ها در چک لیست وارد شد و جهت محاسبه رابطه معنی داری، آزمون 2c مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  در 3/11 درصد از گواهی های فوت، علایم و نشانه ها به عنوان علت مرگ گزارش شده بود. بیمارستان های خصوصی بیشترین (7/33) میزان ثبت علایم و نشانه ها را نسبت به سایر بیمارستان ها داشتند. در بین گروه های سنی، افراد بالای 60 سال (51 درصد) بیشتر از گروه های سنی دیگر بود. هرچه مدت اقامت بیمار در بیمارستان کمتر بود، میزان ثبت علایم و نشانه ها به عنوان علت زمینه ای مرگ بیشتر شده بود. بیشترین علایم و نشانه ثبت شده (9/50 درصد)، حالات بد تعریف شده (99R-95R) گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  ثبت علایم و نشانه ها، ضرورت بررسی و آموزش جهت بهبود روند درگواهی های فوت را نشان داد.
  کلیدواژگان: علت مرگ، گواهی فوت، علت زمینه ای مرگ، طبقه بندی بین المللی بیماری ها، علایم و نشانه ها
 • مقاله مروری نقلی
 • پیمان رضایی، مهسا میرزایی، افسون اسدزاده صفحه 485
  مقدمه
  مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع RBRVS (Resource-based relative value sca le)، به عنوان سیستمی برای بازپرداخت به خدمات پزشکی ارایه شده در سیستم بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می گیرد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به شیوه توصیفی- مقطعی، تجربیات کشورهای مختلف در راستای ارایه چارچوب سیستمی برای تخمین بازپرداخت به خدمات پزشکی بر مبنای منابع مصرف شده را بررسی نمود.
  یافته ها
  به کارگیری سیستم RBRVS، مستلزم استفاده از کتاب اصطلاحات رایج اقدامات پزشکی CPT (Current procuder terminology) جهت تعیین RVU کار پزشک و هزینه اقدامات جاری به عنوان مولفه های اصلی این سیستم و همچنین، وجود فاکتور تبدیل و شاخص منطقه جغرافیایی به عنوان مولفه های تعدیلی بود.
  نتیجه گیری
  برنامه ریزی جهت اجرای سیستم RBRVS توسط سازمان های بیمه گر و زیرساخت مناسب فن آوری اطلاعات جهت مستندسازی واقعی و کامل توسط پزشکان برای کنترل ساختارمند منابع، از جمله الزامات اساسی محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: ارزش نسبی مبتنی بر منابع، واحد ارزش نسبی، اصطلاحات رایج اقدامات پزشکی
 • مقاله مروری نظام مند
 • رضا صفدری، نیلوفر محمد زاده، نگار غیبی صفحه 491
  مقدمه
  امروزه رشد و توسعه روزافزون فن آوری در صنایع ارتباطی و انفورماتیک، منجر به بروز تحولات شگرف در سیستم ارایه خدمات سلامت شده که دسترسی به اطلاعات حیاتی سلامت افراد و پشتیبانی اطلاعاتی از تصمیم گیری ها در حوزه سلامت را تسهیل نموده است. از آن جایی که یکی از مهم ترین تصمیم گیری ها در حوزه سلامت، تعیین سطح سلامت دانش آموزان می باشد، طراحی پرونده الکترونیک سنجش سلامت گامی است تا نیاز مراقبان سلامت کودکان و دانش آموزان را در بررسی شاخص های سلامتی آنان برطرف نماید.
  روش بررسی
  ابتدا یک بررسی تطبیقی در مورد محتوا و ساختار سیستم های کاغذی و الکترونیک سلامت کودکان در کشورهای پیشرو در این زمینه شامل استرالیا، انگلستان و آمریکا انجام شد. در داخل کشور نیز با مراجعه به پایگاه سنجش سلامت و فرم های سنجش سلامت نوآموزان، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. سپس چک لیستی با سه محور «اطلاعات دموگرافیکی و اجتماعی، معاینات غربالگری و ارزیابی پزشک» تهیه و در اختیار متخصصان قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به یافته های حاصل از نظرسنجی، عناصر داده ای توسط جامعه آماری تایید شد و نرم افزار در محیط SQL server و به زبان C# طراحی گردید.
  نتیجه گیری
  نرم افزار امکان ثبت و گزارش گیری جامعی از شاخص های سلامت دانش آموزان را فراهم می آورد و با شناسایی کودکان دارای مشکل ، مراقبان سلامت کودکان را برای یک تصمیم گیری و برنامه ریزی هدفمند یاری می نماید.
  کلیدواژگان: پرونده الکترونیک سلامت، سنجش سلامت، نوآموزان، طراحی نرم افزار
|
 • Reza Safdari, Maliheh Kadivar, Mahnaz Nazari, Mahbubeh Mohammadi Page 446
  Introduction
  Peripherally inserted central catheters (PICC) are utilized in neonatal intensive care units (NICUs) as an instrument to vascular access. The PICCs significantly reduce side effects compared to central and peripheral venous catheters and can be the cause of catheter-related bloodstream infections (CRBSIs). The purpose of this study was to create a fuzzy expert system for the early diagnosis of PICC-related infections in newborns.
  Methods
  This descriptive-applied study was conducted in 2016. The statistical population of this research consisted of the medical files of newborns in Children's Medical Center in Tehran, Iran, and sampling was carried out using convenient sampling method. The research tools were a checklist and questionnaires. Factors affecting infection diagnosis were determined based on pediatric specialists’ comments. The system was designed bilingually (Persian and English) using C# software and SQL Server database. The output of the system is the percentage of infection risk. The system evaluations were carried out using data from the medical files of newborns in a hospital in Tehran, Iran. Data was analyzed using Excel software.
  Results
  Based on system assessment and comparison of the system output with the diagnosis of the specialists, the sensitivity, specificity, and accuracy of the system were 95%, 88%, and 91%, respectively.
  Conclusion
  The non-specificity of clinical signs and laboratory findings of blood infection in newborns have made its diagnosis difficult and uncertain. Using a designed expert system can be effective in the diagnosis of CRBSIs.
  Keywords: Clinical Decision Support Systems, Fuzzy Logic, Peripherally Inserted Central Catheters, Catheter-related Infections
 • Peyman Rezai, Leila Ghaderi-Nansa Page 453
  Introduction
  Health information technology (HIT) experts can work in any position that requires knowledge related to HIT. The aim of this study was to identify current and future occupational opportunities for HIT graduates and appropriate strategies to increase it.
  Methods
  This was a descriptive and cross-sectional study. The study population consisted of graduates in medical records (109 people) and HIT (30 individuals) working in hospitals in Tabriz, Iran, and all managers of the related centers (40 individuals). Data were collected using two researcher-made questionnaires through interviews. The reliability of data was calculated using Cronbach’s alpha (α = 0.85(. Data were analyzed using descriptive statistics.
  Results
  Most HIT experts were working in the medical records department of hospitals. The most preferred job positions among HIT graduates were in research centers (60.2%) and health insurance (66.6%). Non-hospital managers believed (40%) that the main reason for graduates’ lack of employment in organizations was the unfamiliarity of relevant organizations with graduates’ abilities.
  Conclusion
  Introducing HIT graduates’ scientific and practical abilities to society seems to be an essential measure. Accountability to the information needs of health and non-health environments requires a suitable balance between theoretical and practical courses.
  Keywords: Job Opportunity, Graduates, Medical Records, Health Information Technology
 • Shahla Damanabi, Reza Ferdousi, Afsoon Asadzadeh, Mahsa Mirzaei-Saeidabad Page 459
  Introduction
  Medical Terminology is one of the specialized courses of the Health Information Technology (HIT) educational program, requires the recollection of numerous words, and educational tools could improve learning in this course. Mobile applications have been used as educational software and have recently received much attention. This study was conducted with the purpose of determining the effect of mobile educational content on study frequency, motivation, and educational improvement among HIT students.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on 12 HIT students (in their second semester) of Tabriz University of Medical Sciences, Iran. Educational improvement of students was examined using pretest and posttest scores and the effect of the software on students’ motivation and study frequency was determined using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by professors and its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics (paired t-test and McNemar’s test).
  Results
  The use of educational software had a meaningful relationship with educational improvement (P
  Conclusion
  The use of mobile educational software along with traditional methods of study can lead to academic improvement and motivation among students in the medical terminology course.
  Keywords: Mobile Applications, Educational Technology, Medical Terminology, Students
 • Shahla Shahbazi, Adel Mazaheri, Maryam Kashef, Leila Ghaderi-Nansa Page 465
  Introduction
  Health information is one of the key pillars of effective management of health care services, and has been recognized as the main factor in the operation and integrity of health systems. As most health information is provided by the medical records department, the use of risk management is necessary to protect information assets. The aim of the present study was to investigate risk management in the medical records department of Alavi Hospital of Tabriz, Iran, using failure mode and effects analysis (FMEA) technique.
  Methods
  This study was an action research. The study population consisted of the medical records department staff of Alavi Hospital. Data gathering tools was a FMEA checklist. The validity and reliability of the checklist were approved. Data were gathered through the observation of the medical records process and focus group discussion with medical records department staff.
  Results
  There were 31 possible failure modes; 10 failures were related to inpatient admission process, 8 failures to medical filing, 8 failures to releasing medical record information, and 8 failures to quantitative and qualitative analysis of records.
  Conclusion
  FMEA technique is an effective method for risk management in the medical records department. In this approach, risks are identified and assessed. Then, a series of intervention measures are planned to control risk levels. These procedures lead to reduced risk level.
  Keywords: Risk, Risk Management, Medical Records, Failure Mode, Effect Analysis
 • Peyman Rezaei-Hachesu, Taha Samad-Soltani, Nazila Moftian Page 472
  Introduction
  In order to design and develop an efficient electronic health record (EHR) in Iran, the assimilation of health information systems based on a common language for the interpretation and sharing of information with HER is essential. The current research provides an object-oriented design for gynecology data management based on unified modeling language (UML). By applying this model, it is possible to improve interoperability capabilities of Iranian EHR.
  Methods
  This applied, developmental, and cross-sectional study was carried out in 2015. First, published minimum data sets on gynecology and prenatal care in Iran were evaluated. Then, experts assessed and verified the most comprehensive minimum data set for Iran. In the next step, an object-oriented model was designed based on specific data patterns which were extracted from international standards matched with Iranian EHR to satisfy the interoperability requirements of healthcare information. Finally, the object-oriented design was created by applying UML in visual paradigm software package and the prototype of the system was developed.
  Results
  The designed system was directly used by 3 people as main users (clinical secretor, physician, and system administrator). Moreover, this system can interact with the Iranian EHR as an external actor. Use case, activity, sequence, and class diagrams were drawn. Data elements were coded based on national coding standards.
  Conclusion
  Coordination of standardization of different components using software analysis and design is necessary for the successful implementation and pervasive acceptance of EHRs. Object-oriented analysis and design provide a suitable tool for the modeling complexity in software systems. Applying content and technical standards in the design and implementation of EHRs render it useful and applicable in terms of information integration and interoperability. Keywords: Electronic Health Records; Gynecology; Object-Oriented Design
 • Benyamin Mohseni-Saravi, Mohammad Fallah-Kharyeki, Zoleykha Asghari, Seyede Fatemeh Hoseyni-Damiri Page 480
  Introduction
  Data in death certificates are a basis of epidemiological studies. Since registering causes such as signs and symptoms is not informative in data processing, this research aims to determine their rate of registration in death certificates.
  Methods
  This study was a descriptive, cross-sectional research. The study population included all death certificates with R00-R99 codes for cause of death. Data were collected using a checklist. Chi-square test was used to calculate the significance of relationships.
  Results
  The findings show that, in 11.3% of death certificates, symptoms and sign were reported as the cause of death. The use of symptoms and sign as causes of death was higher in private hospitals (33.7%) than other hospitals. The use of symptoms and signs as causes of death was 51% in the age group of over 60 years of age which was higher than any other age groups. Based on the findings, reduction in the length of hospitalization resulted in increased rate of recording of symptoms and signs as causes. Most reported symptoms and signs (50.9%) were in ill-defined and unknown causes of mortality (R95-R99).
  Conclusion
  The results of this study show that symptoms and signs are often recorded as cause of death. Therefore, it is necessary to take steps in order to improve the data of health records.
  Keywords: Cause of Death, Death Certificates, International Classification of Diseases, Signs, Symptoms
 • Peyman Rezaei, Mahsa Mirzaei, Afsoon Asadzadeh Page 485
  The resource-based relative value scale (RBRVS) system is used to reimburse physician services in health care systems. The aim of the present study was to study the features of RBRVS system in order to provide a framework to estimate reimbursement of physician services based on the resources used. This narrative study was carried out by surveying 90 articles and other documents. The adoption of the RBRVS system required the use of the Current Procedure Terminology (CPT) code to determine Relative value units (RVUs) of physicians’ work and practice expenses as major components. Geographic practice cost index (GPCI) and conversation factor were the modifier factors. With the employment of this system, the actual costs assigned to each medical service, even in offices, are determined and patient’s out-of-pocket payment is conducted fairly.
  Keywords: Resource Based Relative Value Scale, Relative Value Scale, Current Procedural Terminology