فهرست مطالب

علوم و فنون کشت های گلخانه ای - سال هشتم شماره 29 (بهار 1396)
 • سال هشتم شماره 29 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن مروتی، المیرا ابوترابی، محمدرضا تاج بخش، حسین پارسا صفحه 1
  در بررسی تاثیر سم نماتدکش فنامیفوس ( نماکور® G10) و نقش زمان سم پاشی در کنترل جمعیت نماتد مولد گره ریشه نتایج نشان داد از نظر تاثیر میزان سموم مصرفی درکنترل جمعیت نماتد در مقایسه با شاهد، بیشترین میزان موثر در کاهش جمعیت، دز 5/22 گرم در مترمربع می باشد و مناسب ترین زمان سم پاشی جهت کاهش جمعیت نماتد، سم پاشی یک هفته پیش از کاشت بذر است. نتایج این بررسی نشان داد زمانیکه سم پاشی همزمان و یا یک هفته پیش از کاشت بذر صورت میگیرد، میزان محصول از بالاترین مقدار برخوردار است. به منظور تعیین میزان باقیمانده سم سیستمیک نماکور با موثرترین دز مصرفی محصول تیمارهای مورد آزمایش در سه زمان سم پاشی و طی 6 چین برداشت شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و انجام مراحل آماده سازی ، عصاره گیری و خالص سازی اندازه گیری باقیمانده نماکور در نمونه ها توسط دستگاه کروماتوگراف گاز ی صورت گرفت. با توجه به میزان مجاز باقیمانده سم نماکور طبق کدکس آلیمنتاریوس که معادل 5/0 پی پی ام می باشد بهترین زمان سم پاشی با توجه به رعایت حد مجاز مصرف سم، یک هفته پیش از کاشت بذر تعیین شد و نتایج نشان می دهد که برداشت محصول تا حدود چهارمین چین که حد مجاز باقیمانده سم در محصول رعایت شده است بلامانع می باشد، در حالیکه از چین چهارم به بعد میزان باقیمانده سم در محصول به دلیل جذب بیشتر گیاه، از حد استاندارد فراتر رفته و برداشت محصول توصیه نمی گردد.
  کلیدواژگان: باقیمانده سم، خیار، دوره کارنس، فنامیفوس، نماتدکش
 • زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران صفحه 9
  به منظور بررسی روند پاسخ صفات رویشی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف تنش شوری، آزمایشی گلدانی در پاییز سال 1393 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار آزمایش شامل تنش شوری در ده سطح (صفر، 30، 60، 90، 120، 150، 180، 210، 240 و 270 میلی مولار NaCl) بود. نتایج تجزیه رگرسیونی نشان داد پاسخ بعضی از صفات از جمله قطر ساقه، ارتفاع بوته، تعداد برگ سبز در بوته، محتوای رطوبت نسبی (RWC)، کلروفیل a و b، عدد کلروفیل متر (SPAD)، وزن تر برگ، وزن خشک ریشه و وزن خشک کل از معادله ی خطی تبعیت کرده و با افزایش غلظت NaCl مقدار این صفات کاهش یافت. در این میان تعداد برگ سبز در بوته و عدد کلروفیل متر با 100 درصد کاهش نسبت به شاهد بیشترین حساسیت را نسبت به تنش شوری نشان دادند، در حالیکه عکس العمل صفاتی چون نشت الکترولیت، نسبت کلروفیل a بر b (a/b)، وزن تر ساقه، ریشه، اندام هوایی، وزن تر کل و وزن خشک برگ، ساقه و اندام هوایی به صورت معادله ی دو تکه ای بود. در مجموع گیاه استویا تنش شوری را تا غلظت 80 میلی مولار تحمل نموده و پس از آن رشد رویشی و صفات فیزیولوژیک گیاه به صورت معنی داری تحت تاثیر تنش قرار گرفت. همچنین با افزایش شوری صفات فیزیولوژیک نسبت به صفات رویشی حساسیت بیشتری نشان دادند.
  کلیدواژگان: استویا، تجزیه رگرسیون، تنش شوری، محتوای رطوبت نسبی، نشت الکترولیت
 • حمیدرضا روستا، هادی جعفری صفحه 21
  آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه می باشد که در بسیاری از فرایند های گیاه از جمله فعال کردن آنزیم های دخیل در انتقال الکترون فتوسنتزی و میتوکندری نقش دارد. در این آزمایش به منظور بررسی و مقایسه اثر منابع مختلف آهن بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم کاهو در سیستم هیدروپونیک (لایه نازک محلول غذایی NFT) آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. فاکتورها شامل ارقام کاهو (شامل کاهوی برگی گاردسکو و پیچ گاردسکو) و منابع مختلف آهن (شامل سولفات آهن، Fe-EDDHA و کلات آهن نانو با غلظت آهن یکسان 20 میکرو مولا)ر بود. نتایج نشان داد که در بین منابع آهن استفاده شده بهترین عملکرد و پارامترهای فیزیولوژیکی (حداکثر عملکرد کوانتومی واکنش فتوشیمیایی فتوسیستم II (Fv/Fm) و شاخص کارآیی فتوسنتزی (PI)، قندهای محلول کل، پرولین، کلروفیل a، b، کل و کارتنوئیدها) مربوط به تیمار Fe-EDDHA و کاهوی برگی رقم گاردسکو بود، اما بیشترین میزان جذب عناصر غذایی (آهن، مس، منگنز، نیتروژن و فسفر) به تیمار Fe-EDDHA و کاهوی پیچ رقم گاردسکو تعلق داشت. با توجه به نتایج فوق، کاربرد کلات Fe-EDDHA به عنوان منبع مناسب آهن در کشت هیدروپونیک ارقام کاهوی فوق در سیستم بسته NFT توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آهن، کاهو، لایه نازک محلول غذایی، هیدروپونیک
 • حمیدرضا روستا، داراب رضاخانی نژاد، محمودرضا رقامی، مجید اسماعیلی زاده صفحه 35
  به منظور تعیین بهترین منابع آهن برای گیاه فلفل دلمه ای در شرایط قلیایی و غیر قلیایی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور نوع کود آهن در سه سطح (شاهد (بدون آهن)، نانو کلات آهن و Fe-EDDHA) و بیکربنات سدیم در دو سطح (صفر و 10 میلی مولار) و رقم (بنانزا و گریفاتون) در سه تکرار اجرا شد. گیاهان پس از 45 روز رشد در محیط کشت بدون خاک به مدت 2 ماه تحت تیمار بیکربنات سدیم قرار گرفتند. نتایج نشان داد بیشترین کاهش ویژگی های رویشی (وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه)، زایشی (تعداد میوه، طول میوه، وزن میوه، قطر میوه) و اکو فیزیولوژیکی (Fv/Fm ، PIو RWC) مربوط به تیمار شاهد بود. در رابطه با رنگیزه های گیاهی، با افزایش غلظت بیکربنات سدیم کمترین میزان کلروفیل a، b و کارتنوییدها مربوط به تیمار شاهد و بیشترین مقدار مربوط به تیمار Fe-EDDHA بود .تنش بیکربنات سدیم باعث کاهش معنی دار غلظت عناصر غذایی در اندام هوایی و ریشه گردید. طبق نتایج حاصل با توجه به ویژگی های مختلف اندازه گیری شده، در غلطت 10 میلی مولار بیکربنات سدیم، بهترین منبع کودی کلات آهن Fe-EDDHA بود و منبع کودی کلات آهن نانو بعد از کلات آهن Fe-EDDHA قرار گرفت.
  کلیدواژگان: قلیائیت، نانو کلات آهن، عناصر غذایی، آبکشت
 • رحمان یوسفی، محمود اثنی عشری صفحه 57
  سیلیسیم یکی از عناصر غذایی مفید برای اکثر گیاهان محسوب می شود. این عنصر رشد و عملکرد گیاهان را بهبود می بخشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر محلول پاشی برگی و محلول دهی ریشه ای میکرو و نانوذرات دی اکسید سیلیسیم (SiO2) بر غلظت عناصر پرمصرف، کم مصرف و میزان سیلیسیم در اندام هوایی گیاه توت فرنگی بود. گیاهان توت فرنگی در مرحله 5-4 برگی و دو هفته پس از آن تحت تاثیر غلظت های مختلف (20، 40، 60 و 80 میلی گرم در لیتر) میکرو و نانوسیلیسیم قرار گرفتند. در پایان دوره رشد 4 ماهه غلظت عناصر غذایی در اندام هوایی گیاه اندازه گیری و سپس تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که میکرو و نانوسیلیسیم در غلظت های بالا باعث کاهش غلظت نیتروژن و فسفر شدند. کاربرد میکرو و نانوسیلسیم غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و سیلیسیم اندام هوایی را به طور معنی داری افزایش داد، اما بر میزان روی و مس تاثیر معنی داری نداشت. غلظت 60 میلی گرم در لیتر نانوسیلیسیم در روش محلول دهی ریشه ای نسبت به دیگر تیمارها و همچنین شاهد، درمورد بیشتر صفات مورد مطالعه نتایج بهتری نشان داد و می تواند به عنوان گزینه ای مناسب برای کشت گلخانه ای توت فرنگی مطرح باشد. در مجموع نانوسیلیسیم نسبت به میکروسیلیسیم و همچنین روش محلول دهی ریشه ای نسبت به محلول پاشی برگی نتایج بهتری داشته است.
  کلیدواژگان: عناصر غذایی، محلول پاشی برگی، محلول دهی ریشه ای، میکروذرات، نانوذرات
 • امیر قاسم زاده، سالار جمالی، مسعود اصفهانی، حسن پدارم فر صفحه 73
  نماتدهای ریشه گرهی از عوامل ایجاد اختلالات فیزیولوژیکی و آناتومیکی در گیاهان هستند. مطالعه حاضر در برگیرنده نتایج بررسی اثر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita race 2) روی رشد ریشه و اندام هوایی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه می باشد. بدین منظور، آزمایشی به صورت کرت دو بار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی روی دو رقم حساس (Falat Y) و متحمل (Gina VF) گوجه فرنگی با چهار سطح جمعیتی0 (شاهد)، 500، 1000 و 2000 عدد لارو سن دوم نماتد در چهار زمان مختلف نمونه برداری (20، 40، 60 و 80 روز پس از تلقیح) به مرحله اجرا درآمد. پس از انجام نمونه برداری و خالص سازی، گونه و نژاد نماتد تعیین شد. مایه تلقیح لازم از طریق تکثیر جمعیت خالص نماتد روی رقم روتگرز به دست آمد. سطوح جمعیتی نماتد در مرحله چهار برگی تلقیح و اندازه گیری صفات در زمان های ذکرشده انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح جمعیتی نماتد، تعداد گال، کیسه تخم و لارو سن دوم در هر دو رقم افزایش نشان داد و این افزایش در رقم حساس به مراتب بیشتر از رقم متحمل بود. ولی میزان فاکتور تولیدمثل از روند کاهشی برخوردار بود. تنش ناشی از نماتد، روی صفات مورفولوژیکی و شاخص های رشدی گیاه نیز تاثیرگذار بود. به گونه ای که با افزایش سطوح جمعیتی نماتد، صفات رشدی گیاه از قبیل کلروفیل، محتوای آب نسبی برگ، قطر ساقه، سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن تر و خشک شاخساره، نسبت طول ریشه به حجم، نسبت سطح برگ به سطح ریشه، چگالی ریشه و وزن خشک ریشه به حجم خاک کاهش یافت، اما میزان وزن تر و خشک ریشه، سطح ریشه، وزن تر ریشه به حجم خاک، قطر ریشه، حجم ریشه و چگالی سطح ریشه افزایش نشان داد.
  کلیدواژگان: پارامترهای فیزیولوژیکی، رشد، گوجه فرنگی، نماتد ریشه گرهی
 • امیر قاسم زاده، سالار جمالی صفحه 93
  نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne spp.) از عوامل محدود کننده کشت محصولات کشاورزی از جمله فلفل هستند. گونه M. incognita به طور گسترده ای در مزارع فلفل استان گیلان پراکندگی دارد. در این تحقیق، مقاومت یازده رقم فلفل شامل فلفل قلمی (هیبرید کویامی، هیبرید عزیز و هیبرید باونتی) و فلفل دلمه ای (کالیفرنیا واندر 301، هیبرید کاملوت، هیبرید کینگ آرتور، هیبرید ویزارد، هیبرید آریستوتل، هیبرید پلاتو، مرکوری و کالیفرنیا واندر 310) نسبت به نژاد دوم M. incognita مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در شرایط گلخانه با دامنه دمایی 22 تا 28 درجه سلسیوس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. گیاهچه های فلفل در زمان چهاربرگی با 2000 عدد لارو سن دوم نماتد به ازای هر کیلوگرم خاک مایه زنی شدند. هشت هفته پس از مایه زنی، شاخصهای رشدی رقم ها (میزان کلروفیل برگ، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، طول و حجم ریشه، طول و قطر ساقه و تعداد برگ سالم) و صفات مربوط به آلودگی نماتد (تعداد گره، توده تخم، تعداد لارو در خاک و فاکتور تولیدمثلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تعیین نهایی واکنش ارقام، از سیستم مبتنی بر فاکتور تولید مثل و شاخصهای گال و کیسه تخم استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده، رقم های فلفل دارای درجات متفاوتی از حساسیت نسبت به نماتد بودند. در صفات رویشی، رقم های هیبرید ویزارد، کالیفرنیا واندر 301، هیبرید باونتی، مرکوری و هیبرید کاملوت نسبت به بقیه رقم ها کمترین تاثیرپذیری از آلودگی به نماتد را از خود نشان دادند. رقم های کالیفرنیا واندر 301، هیبرید باونتی، مرکوری و هیبرید کاملوت از نظر صفات تولیدمثلی نماتد حساسیت کمتری نسبت به بقیه رقم ها نشان دادند. از نظر ارزیابی شاخص های گال، توده تخم و مقاومت، رقم های مرکوری و هیبرید کاملوت به عنوان متحمل ترین و رقم های هیبرید کینگ آرتور و هیبرید عزیز به عنوان حساس ترین ارقام ارزیابی شدند.
  کلیدواژگان: فلفل، صفات تولید مثلی، مقاومت، نماتد ریشه گرهی
 • معصومه بیرانوند، عبدالحسین رضایی نژاد، سیده زهرا حسینی صفحه 107
  در این پژوهش تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر رشد، عملکرد و میزان اسانس شمعدانی معطر تحت تنش شوری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1393 انجام شد. فاکتورها شامل بستر کاشت در چهار سطح (خاک شاهد استریل و غیر استریل، بستر استریل حاوی قارچ Glomus mosseae و قارچ G. intraradices) و شوری کلریدسدیم در سه سطح (0، 30 و 60 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که بین میانگین ویژگی های ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد شاخه های جانبی، تعداد و سطح برگ، طول و حجم ریشه، وزن تر و خشک برگ، وزن تر ساقه و ریشه، وزن تر و خشک شاخساره، میزان و عملکرد اسانس، محتوای آب نسبی و نشت الکترولیت در سطح احتمال 05/0 و بین میانگین ویژگی های تعداد گره، قطر ریشه، وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه در سطح احتمال 01/0 اختلاف معنی داری وجود داشت. با افزایش میزان شوری ویژگی هایی مانند ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک گیاه و عملکرد اسانس کاهش ولی میزان اسانس افزایش یافت. تلقیح با هر دو گونه قارچ میکوریزا با افزایش محتوای نسبی آب و کاهش نشت الکترولیت همراه بود که سبب افزایش رشد، وزن تر و خشک شاخساره، میزان و عملکرد اسانس در شرایط شوری شد؛ به طوری که در شوری 60 میلی مولار قارچ های G. mosseae و G. intraradices به ترتیب باعث افزایش 9/41 و 8/56 درصد عملکرد اسانس در مقایسه با شاهد در همان سطح شوری در بستر استریل شدند. براساس نتایج پژوهش حاضر و باتوجه به سازگاری میکوریزا با محیط زیست، استفاده از قارچ های مذکور به منظور مقاومت در برابر تنش و کاهش اثرات شوری برای دستیابی به عملکرد مناسب در شمعدانی قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: اسانس، شمعدانی عطری، کلرید سدیم، میکوریزا
 • داود عطایی، روح انگیز نادری، عزیزالله خندان میر کوهی صفحه 123
  این آزمایش با هدف بررسی اثر محلول‏پاشی برگی اسید سالیسیلیک در مرحله قبل از برداشت بر کیفیت رویشی و ویژگی های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس رقم «Miarichi Grand white» انجام شد. گیاهان در گلدان‏های محتوی خاک زراعی، ماسه و خاک برگ پوسیده با نسبت 1:1:1 حجمی کشت در گلخانه شدند. تیمار‏ها در مرحله قبل از برداشت در مرحله انگیزش غنچه شامل چهار غلظت اسید سالیسیلیک صفر (شاهد، آب مقطر)، 5/0، 1 و 2 میلی مولار بودند. صفات مربوط به کیفیت رویشی شامل طول و قطر غنچه، ارتفاع ساقه گل‏دهنده و وزن تر وخشک آن، سطح برگ و محتوای کلروفیل بودند. نتایج نشان داد که تیمار اسید سالیسیلیک منجر به افزایش بسیاری از ویژگی ها مانند طول و قطر غنچه، ارتفاع ساقه گل‏دهنده و وزن تر و خشک آن، سطح برگ و محتوای کلروفیل برگ نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین در بین غلظت‏های اسید سالیسیلیک غلظت 5/0 میلی مولار بیشترین اثر را بر فاکتور‏های اندازه‏گیری شده داشتند. به منظور بررسی اثر تیمارهای قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس، گل‏ها در مرحله‏ای که دو غنچه آن به طور کامل باز شدند برداشت شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای قبل از برداشت منجر به افزایش عمر گلجایی، حفظ بهتر وزن تر نسبی و جذب آب نسبی نسبت به تیمار شاهد شدند. همچنین کاهش میزان نشت یونی، تجمع کمتر مالون‏دی‏آلدهاید، فعالیت کمتر آنزیم لیپوکسیژناز، تجمع کمتر H2O2 و بهبود آنزیم‏های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در غلظت‏های 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک نسب به تیمار شاهد مشاهده شد. ب این نتایج نشان می دهد که تیمار قبل از برداشت اسید سالیسیلیک می‏تواند به عنوان یک تکنولوژی مفید برای افزایش طول عمر گلجایی گل‏های شاخه بریده لیزیانتوس با افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی و در نتیجه حفظ پایداری غشاء استفاده می شود.
  کلیدواژگان: جذب آب، عمر گلجایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، مالون دی آلدهاید، نشت یونی، ویژگی های رشدی
 • کاظم حکم آبادی، سعید نوریان بیگدلی، رسول نریمانی، محمد مقدم صفحه 135
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد خاکی تفاله چغندرقند بر ویژگی های بیوشیمیایی، محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی برگ نعناع فلفلی، آزمایشی گلدانی در سال 1394 در گلخانه ی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی انجام شد. آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار تنش خشکی (30، 50، 70، 90 درصد ظرفیت زراعی) و 3 سطح کاربرد خاکی تفاله چغندرقند (0، 10 و 20 درصد حجمی) در 3 تکرار اجرا شد. طبق نتایج به دست آمده بیشترین میزان کلروفیل a، شاخص کلروفیل، نسبت کلروفیل a/b، کارتنوئید و محتوای نسبی آب برگ در تنش 90% ظرفیت زراعی و کاربرد تفاله چغندرقند 20% حجمی به دست آمد که با افزایش تنش میزان آن ها کاهش یافت. همچنین کاربرد تفاله تغییرات چشمگیری در صفات فوق بوجود آورد. بیشترین میزان کلروفیل b، کلروفیل کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، نشت یونی در شرایط تنش30% ظرفیت زراعی و بدون کاربرد تفاله چغندرقند به دست آمد که به ترتیب برابر با 19/47، 48/49 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر، 2/91% و 93/75% بود. کاربرد تفاله چغندرقند در این سطح تنش باعث کاهش معنی دار این صفات شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص می شود که کاربرد تفاله چغندر در بستر کشت به علت جذب و نگهداری بالای آب، باعث بهبود صفات بیوشیمیایی و میزان رنگیزه های فتوسنتزی در نعناع فلفلی می شود.
  کلیدواژگان: تفاله، تنش اکسیداتیو، کلروفیل، نعناع فلفلی
|
 • Dr. Mohssen Morowati, Eng. Elmira Abotorabi, Eng. Mohammad Reza Taj Bakhsh, Eng. Hossein Parsa Page 1
  In an experiment the effective dose and the time of application of phenamiphos (Nemacur 10G) for control of the root knot nematode, Meloidogyne javanica, infecting cucumber, was found out to be 22.5 g/m2 of commercial product and the best time of its application was one week prior to sowing of seeds. However, the results revealed that in concomitant and sequential (one week before) treatment, highest yield were obtained. For the determination of Nemacur residue of the most effective dose of 22.5 gr/m2 the products of the treatment blocks were harvested for six times. The samples were transferred to the laboratory and then prepared for extraction, purification and finally measurement of the residues by GC-NPD. The results were compared with the Codex Alimentarius MRL for Nemacur on a vegetable which is 0.5 ppm and the best timing for pesticide application which was estimated to be one week before sowing of seeds was chosen. It is therefore suggested that the cucumbers produced up to 4th stage of harvesting be used by the consumers, because the products harvested up to this stage possess residues which are closed to the MRL shown by codex Alimentarius.Keywords:
  Keywords: Pesticide residue, Cucumber, Withdrawal Period, Phenamiphos, Nematicide
 • Zahra Nori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yasser Yaghoubian, - Valiollah Ghasemi Omran Page 9
  The present study was aimed to investigate the response of the growth and physiological parameters of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) medicinal plant to salinity stress using a pot experiment in 2014. Ten levels of salt stress (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 and 270 mM of NaCl) were arranged in randomized complete block design with three replicates. Regression analysis of data indicated that some measured parameters such as stem diameter, plant height, green leaf number in plant, relative water content (RWC), chlorophyll a, b, leaf greening (SPAD value), leaf fresh weight, root and shoot dry weights linearly decreased when NaCl amount increased in the growing media. Green leaf number in plant and leaf greening (SPAD value) were more sensitive than other mentioned parameters. However, the response of some determined parameters such as electrolyte leakage, chlorophyll a/b ratio, stem, root, shoot and total fresh weights along with leaf, stem and shoot fresh weights were described by a segmented model. In conclusion, stevia plant could tolerate salt stress up to 80 mM and then its growth and physiological parameters significantly and adversely affected. Results, also, revealed that physiological parameters were more sensitive to salt stress than morphological parameters.
  Keywords: Stevia, regression analysis, salinity stress, relative water content, electrolyte leakage
 • Dr Hamidreza Roosta, Hadi Jafari Page 21
  Iron is an essential element for plant growth which is involved in many plant processes such as photosynthesis and activating enzymes involved in mitochondrial and photosynthetic electron transfer. In order to compare the effect of different sources of iron on yield and physiological characteristics of two varieties of lettuce in hydroponic culture, a complete random factorial experiment was done in Nutrition Film Technique (NFT system). The factors involved cultivar in two levels (Leaf lettuce and head gardesco) and iron fertilizer in three levels (Ferrous sulfate, Fe-EDDHA and Nano Fe-chelate, all with the 20 micro-molar concentration). The results indicated that the maximum yield and physiological parameters (Fv/Fm, PI, soluble sugars, proline, chlorophyll a, b, total and carotenoids) were obtained for the treatment of Fe-EDDHA and leaf lettuce gardesco cultivars, but the highest absorption of nutrients (iron, copper, manganese, nitrogen and phosphorus) belonged to the treatment of Fe-EDDHA and head lettuce gardesco cultivar. According to the results, it is recommended to use Fe-EDDHA chelate to increase the yield of lettuce in hydroponic systems.
  Keywords: hydroponic, iron, lettuce, Nutrient film technique
 • Dr Hamid Reza Roosta, Darab Rzakhani, Dr Mahmoudreza Raghami, Dr Majid Esmaeilizadeh Page 35
  In order to determine the best source of iron fertilizer for green pepper under alkaline conditions, the experiment was conducted as factorial with three factors include of iron fertilizer (control, Fe-EDDHA and nano iron chelate), sodium bicarbonate (0 and 10 mM) and two cultivars (Bonanza and Griffaton) with three replications. Plants were treated with bicarbonate 45 days after planting for 2 month. The results indicated that the maximum vegetative parameters (root and shoot fresh and dry weight), reproductive parameters (number of fruits, fruit length, fruit weight and fruit diameter) and physiological paramneters (RWC, PI and Fv/Fm) were found in control treatment. Under the alkaline condition maximum and the minimum chlorophyll a and b and carotenoid contents were obtained in control and Fe-EDDHA treatment, respectively. Sodium bicarbonate significantly decreased the Fe concentration in root and shoot of pepper. According the results obtained from this work, Fe-EDDHA was the best iron fertilizer under the alkaline conditions and nano chelate iron was next in this situation.
  Keywords: Alkalinity, iron chelate, nutrient
 • Rahman Yousefi, Dr Mahmood Esna-Ashari Page 57
  Silicon is one of the beneficial nutrient elements for the most of the plants. This element improve the growth and yield of plants. The aim of this study was to evaluate the effect of foliar spray and root application of Micro- and Nano-SiO2 on concentration of macro- and micro elements and content of silicon in canopy of strawberry. Strawberry plants in the 4-5 leaves growth stage and two weeks later were affected by different concentration (0, 20, 40 and 80 mg L-1) of Micro- and Nano-silicon. At the end of the growth period of 4 months concentration of nutrient elements in canopy of plants measured, and finally the data were statistically analyzed. The results showed that Application of micro- and nano-silicon in high concentrations reduced the amounts of nitrogen and phosphorus. Application of micro- and nano-silicon increased the concentrations of potassium, calcium, magnesium, iron, manganese and silicon significantly, but on zinc and copper amounts not significant effect. The concentration of 60 mg L-1 Nano-SiO2 in root-applied method showed the better results on the most studied traits than the other treatments as well as the control and it can be a good option for recommendations to be considered in the soilless culture of strawberry in greenhouse. Overall, the application of Nano-SiO2 than Micro-SiO2 as well as root-application than foliar-application methods has shown better results.
  Keywords: Foliar-application, Micro-silicon, Nano-silicon, Nutrient elements, Root-application
 • Amir Ghasemzadeh, Salar Jamali, Masoud Esfahani, Hassan Pedramfar Page 73
  Root-knot nematodes cause physiological and anatomical disorders in plants. The present study contains the results of an investigation of the effect of Meloidogyne incognita race2 on the growth of roots and aerial organs of tomato under greenhouse conditions. The experiment in a completely randomized design split split plot on two susceptible (Falat Y) and tolerante (Gina VF) tomatoes variety with four nematode population levels, 0 (control), 500, 1000 and 2000 second stage juveniles in four termination times (20, 40, 60 and 80 days after inoculation) and four replications was carried out. The species and race of nematode were determined after sampling and purification. Inoculum densities were obtained by reproduction of pure population on tomato Rutgers cultivar. Nematode population levels were inoculated at four-leaf stage and characteristics were measured at mentioned time. The results showed that increasing nematode populations levels, increased the number of galls, egg sacs and second stage juvenile in both cultivars, which changing were far more in the susceptible variety. But the reproduction factor decreased. Stress of nematodes affected plant morphological traits and growth indices. In high population levels, plant growth characters such as chlorophyll, leaf relative water content, stem diameter, leaf area, plant height, stem dry and fresh weight, root length/root volume, leaf area/ root level, root density and root dry weight/soil volume were decreased. But root fresh and dry weight, root area, root fresh weight/soil volume, root diameter, root volume and root area density were increased.
  Keywords: growth, Lycopersicon esculentum, physiological parameters, root knot nematode
 • Amir Ghasemzadeh, Salar Jamali Page 93
  Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are the limiting factors of agriculture crops including pepper. The M. incognita has widely distributed in pepper fields of Gilan Province. In this study, eleven pepper cultivars including AA pepper (Hyb. Coyame- Petoseed, Hyb. Aziz- Petoseed, Hyb. Bounty- Petoseed) and Bell peppers (California Wonder 301- Petoseed, Hyb. Camelot- Petoseed, Hyb. King Arthur- Petoseed, Hyb. Wizard- Petoseed, Hyb. Aristotle (SQ-R)- Petoseed, Hyb. Plato (SQ-R)- Petoseed, Mercury- Petoseed, California Wonder 301- Canyon) were evaluated against M. incognita race 2. Experiments conducted in a completely randomized design with four replications in greenhouse conditions with range of 22 to 28 Celsius degrees. Seedlings with six leaves were inoculated with 2000 second-stage juveniles/kg soils. Eight weeks after inoculation, growth indexes cultivars (Chlorophyll content of leaves, fresh and dry weight of shoot and root, root length and volume, length and diameter of shoot and number of healthy leaves) and nematode reproductive traits (Number of galls, egg masses, juveniles in the soil and nematode reproduction factor) were evaluated. In the final reaction of cultivars were determined based on reproduction factor gall and egg masses and resistance indices. The results revealed that pepper cultivars showed different ranges of sensitivity to the nematode. Based on the growth factors, hybrid wizard, California Wonder 301, Bavnty Hybrid, Mercury and Camelot hybrid cultivars were less sensitive than others cultivars. Among cultivars, California Wonder 301, Bavnty Hybrid, Mercury and Camelot hybrid showed less sensitivity in reproductive. The assessment of gall, egg masses and resistance indices revealed that Mercury and Camelot hybrid were evaluated as tolerant cultivars and King Arthur's hybrid and aziz hybrids as the most sensitive cultivars.
  Keywords: Pepper, Resistance, Reproductive traits, Root-knot nematode
 • Masoumeh Beiranvand, Dr Abdolhossein Rezaei Nejad, Seyedeh Zahra Hosseini Page 107
  This research was carried out to evaluate the effect of two mycorrhiza species on growth, yield and oil content of geranium under salinity stress. The experiment was done at research greenhouse of Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran, in 2014. Four levels of substrate (sterilised and non-sterilised control soil and sterilised soil inoculated with Glomus mosseae or G. intraradices), and three levels of salinity (0, 30 and 60 mmol NaCl) were combined factorially based on a completely randomized design with three replications. Results showed significant differences at 0.05 probabilty level for plant height, stem diameter, number of lateral shoots, number of leaves, leaf area, root length, root volume, leaf fresh and dry weights, stem, root and shoot fresh weights, essential oil content and yield, relative water content and electrolyte leakage and at 0.01 probability level for number of nodes, root diameter, stem and root dry weights. The results showed that as salinity level increased, plant height, stem diameter, number of lateral shoots and leaves/plant, leaf area, leaf, stem and root fresh and dry weight, and oil yield decreased, while, oil content increased. Inoculation with both mycorrhiza species increased leaf relative water content, decreased electrilyte leackage and improved shoot yield, oil content and oil yield under salinity stress, so that, oil yield in plants treated with Glomus mosseae and G. intraradices were 41.9 and 56.8 percent hiegher compared with control, respectively. According to these results and due to environmental sustainability, application of mycorrhiza in substrate could be recommended to decrease the detrimental effects of salinity stress and increase plant yield in geranium.
  Keywords: Essential oil, Geranium, Mycorrhiza, NaCl
 • Page 135
  To study the effects of drought stress and soil application of beet bagasse on biochemical characteristics, photosynthetic pigments content and antioxidant activity of peppermint (Mentha piperita L.) leaf, a pot experiment was conducted in 2015 at Ferdowsi University of Mashhad. The experiment was carried out as a factorial experiment based on completely randomized design with four treatments of drought stress (30, 50, 70 and 90% of field capacity) and three levels of soil application of beet bagasse (0, 10, 20% by volume) in 3 replications. The results showed that the highest amounts of chlorophyll a, chlorophyll index, ratio of chlorophyll a/b, carotenoid and relative water content were obtained in 90% stress of field capacity and 20% application of beet bagasse, so that increasing stress levels reduced the aforementioned characteristics. Furthermore, the application of bagasse created significant changes in the above characteristics. The highest contents of chlorophyll b, total chlorophyll, antioxidant activity and electrolyte leakage were obtained in 30% drought stress of field capacity and without use of sugar beet bagasse treatment, so that was equal to 47/19, 49/48 mg/kg fresh weight, 91/2% and 75/93%, respectively. Application of beet bagasse at this level of drought stress caused a significant reduction in these traits. Based on the results obtained, it is clear that application of beet bagasse in the medium due to high water absorption and retention, improves biochemical traits and photosynthetic pigments in the peppermint.
  Keywords: bagasse, oxidative stress, chlorophyll, peppermint