فهرست مطالب

شیلات - شماره 3 (پاییز 1395)
 • شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بتول ادهمی*، عبدالصمد کرامت امیرکلائی صفحات 275-283
  در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف فسفولیپید بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی، هضم پذیری مواد غذایی و فعالیت آنزیم لیپاز در جیره ی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. بدین منظور جیره ای با 20% چربی که 60% از چربی آن از پودر چربی تشکیل شده ساخته شد و فسفولیپید در دو سطح 5 و 15 گرم بر کیلوگرم به جیره اضافه گردید. جیره بدون فسفولیپید به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و در آن به جای پودر چربی از روغن ماهی استفاده شد. 135عدد ماهی قزل آلا با وزن اولیه 88/1±45/27 گرم در 9 تانک 300 لیتری به مدت 8 هفته روزانه 2 بار با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. در انتهای آزمایش فراسنجه های رشد، برخی فراسنجه های پلاسما، هضم پذیری و فعالیت آنزیمی تعیین گردید. نتایج فراسنجه های رشد نشان داد که بین تیمارها و گروه شاهد از لحاظ درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، شاخص کبدی و ضریب چاقی تفاوت معنی داری وجود نداشت درحالیکه شاخص احشایی در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود. همچنین بیشترین میزان تری گلیسیرید در شاهد یافت شد درحالیکه کلسترول بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. قابلیت هضم مواد غذایی، تفاوت معنی داری را بین تیمارها نشان داد. بیشترین هضم پذیری چربی و پروتئین به ترتیب در شاهد و فسفولیپید 15 بود و کمترین آنها در فسفولیپید 5 مشاهده شد. همچنین افزودن فسفولیپید افزایش معنی داری در فعالیت آنزیم لیپاز داشت و بیشترین میزان فعالیت آنزیمی در فسفولیپید 15 مشاهده شد. به نظر می رسد فسفولیپید از طریق افزایش هضم پذیری مواد مغذی به بهبود رشد کمک می کند و در سطح 15 گرم بر کیلوگرم جیره موجب بهبود برخی پارامترها در جیره ی حاوی پودر چربی در قزل آلای رنگین کمان می شود
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، فسفولیپید، هضم پذیری، رشد، فعالیت لیپاز
 • سید مهدی اجاق*، فرزانه فاطمی راد، معظمه کردجزی، انیسه جمشیدی صفحات 285-297
  در این پژوهش اثر درصدهای مختلف ترکیب سوریمی ماهی کپور نقره‏ای و میگوی سفید هندیبر بهبود بافت ناگت میگو بررسی گردید. تیمارهای تحقیق حاضر به صورت شاهد (میگوی کامل سوخاری شده)، ناگت میگو حاوی 100 درصدسوریمی ماهی، ناگت میگو حاوی 70 درصد سوریمی ماهی و 30 درصد مینس میگو، ناگت میگو حاوی 50 درصد سوریمی ماهی و 50 درصد مینس میگو، ناگت میگو حاوی 30 درصد سوریمی ماهی و 70 درصد مینس میگو و ناگت میگو حاوی 100 درصد مینس میگو، می باشد. آزمایشات شیمیایی و فیزیکوشیمیایی (رطوبت، چربی، ظرفیت نگهداری آب و pH)، آزمایشات فیزیکی (ویسکوزیته، درصد بازده محصول و میزان چروکیدگی)، رنگ‏سنجی و ارزیابی حسی روی ناگت های میگو انجام شد. بر اساس نتایج، بالاترین میزان رطوبت در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن در تیمار 70 درصد سوریمی ماهی+30 درصد مینس میگومشاهده گردید. تیمار شاهد بالاترین مقدار چربی و تیمار حاوی 70 درصد سوریمی ماهی+30 درصد مینس میگو کمترین میزان چربی را نشان داد. میزان ظرفیت نگهداری آب و pH تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد اختلاف معنی‏داری نشان ندادند. نتایج شاخص‏های رنگ‏سنجی در تیمارهای مختلف سرخ شده مقدماتی و نهایی متفاوت بوده و غالبا تیمار شاهد بالاترین مقادیر روشنایی، قرمزی و زردی را نسبت به سایر تیمارها نشان داد. پذیرش کلی تیمار شاهد و تیمار 70 درصد سوریمی ماهی+30 درصد مینس میگو بالاتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود. با توجه به نتایج ذکر شده، امکان کاربرد همزمان مینس میگو در ترکیب با سوریمی ماهی جهت تولید ناگت میگو وجود داشته و بهینه ترکیب مینس میگوو سوریمی ماهی، بصورت 70 درصد سوریمی ماهی+30 درصد مینس میگو توصیه می‏گردد.
  کلیدواژگان: ناگت، سوریمی، مینس، میگوی سفید هندی، کپور نقره ای
 • فرشته اسفندیار، فرید فیروزبخش*، حسین رحمانی، خسرو جانی خلیلی صفحات 299-307
  کلرپیریفوس یک آفت کش ارگانوفسفره است که بطور گسترده به عنوان کنترل کننده آفات در مزارع کشاورزی استفاده می شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر غلظت های تحت کشنده (0.1، 0.05 و 0.02 میلی گرم بر لیتر) کلرپیریفوس بر فعالیت آنزیم های کبدی و آنزیم های اکسیداتیو (سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز) ماهی کپور معمولی (C. carpio) در روزهای 1، 7، 14 و 21 بعد از تماس با آفت کش می باشد. میزان LC50 96 سم کلرپیریفوس برای کپور ماهیان 516/. میلی گرم در لیتر بدست آمده است. نتایج حاضر حاکی از آن است که ماهیان تماس یافته با سم کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری در فعالیت آسپارتات آمینوترنسفراز (AST) و آلانین آمینوترنسفراز (ALT) نشان دادند (05/0p<). همچنین فعالیت آلکالین فسفاتاز (ALP) در غلظت های بالای کلرپیریفوس (0.05 و 0.1 میلی گرم بر لیتر) افزایش یافته و در روزهای اول و هفتم آزمایش، بیشترین سطح فعالیت در این غلظت ها مشاهده شد. فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) نیز بطور معنی داری بیشتر بود (0.05p<). علاوه بر این اثر متقابل زمان و غلظت سم بر روی فعالیت آنزیم های SOD ،CAT و AST مشاهده شد (0.05p<). بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش مدت تماس ماهی کپور معمولی با سم کلرپیریفوس در غلظت های 0.05و 0.1 میلی گرم بر لیتر سبب افزایش فعالیت آنزیم های کبدی و آنزیم های اکسیداتیو ماهی می شود.
  کلیدواژگان: کلرپیریفوس، کپور معمولی، آنزیم های کبدی، آنزیم های اکسیداتیو، سمیت
 • پریا اکبری *، فاطمه ربانی نژاد صفحات 309-322
  تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح غذایی آستاگزانتین بر عملکرد تولید و مقاومت در برابر استرس تراکم ماهی طلال صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 120 قطعه ماهی طلال با میانگین وزنی 01/0±14/7 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 10 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (بدون استفاده از آستاگزانتین) و در تیمارهای آزمایشی 2، 3و 4 میزان استفاده از این مکمل به ترتیب 50، 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از 60 روز تغذیه، هر تیمار در معرض استرس تراکم به مدت 24 ساعت قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که 24 ساعت بعد از شروع استرس تراکم، افزایش معنی داری در میزان پروتئین و فعالیت لیزوزیم و کاهش معنی داری در فعالیت آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز (به استثنای تیمار 4) درتیمار های حاوی آستاگزانتین در مقایسه با تیمار کنترل مشاهده شد (05/0>P). 24 ساعت بعد از شروع استرس تراکم، کمترین میزان کورتیزول و گلوکز در تیمار 3 مشاهده شد که با تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشت (05/0>P). بالاترین وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت و غذای دریافتی وکمترین ضریب تبدیل غذا در تیمار 2 و 3 مشاهده شدکه با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی دار بود (05/0>P). در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن 100 میلی گرم بر کیلوگرم مکمل غذایی آستاگزانتین به جیره غذایی ماهی طلال به منظور بهبود شاخص های رشد و مقاومت در برابر استرس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ماهی طلال، آستاگزانتین، استرس، آلانین آمینو ترانسفراز، کورتیزول
 • فربد امامی لنگرودی، علیرضا میرواقفی*، حمید فرحمند، باقر مجازی امیری صفحات 323-330
  از آنجا که بیشتر تلاش ها برای تعیین جنسیت ماهیان خاویاری به ماهی های با سن بیشتر از سه سال معطوف بوده است، چنین به نظر می رسد که تعیین جنسیت این ماهی ها در سنین کمتر از سه سالگی به سادگی میسر نمی باشد. در این تحقیق به منظور بررسی امکان تعیین جنسیت فیل ماهی کوچکتر از سه سال، گناد 12 قطعه فیل ماهی یک ساله و 12 قطعه فیل ماهی دوساله (در مجموع 24 قطعه) پرورش یافته در استان قم مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از فیکس کردن نمونه ها در فرمالین، مراحل استاندارد بافت شناسی بر روی آن ها انجام و رنگ آمیزی بافت ها با استفاده از روش هماتوکسیلن – ائوزین صورت گرفت و لام های مربوطه با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. از لحاظ وضعیت جنسی، 25 درصد از ماهیان یک ساله، نر و 66/41 درصد ماده بودند و جنسیت 33/33 درصد از نمونه ها قابل تشخیص نبود. در ماهیان دوساله نیز 66/41 درصد نر، 66/41 درصد ماده و جنسیت 66/16 درصد از نمونه ها غیرقابل تشخیص بود. از لحاظ مرحله رسیدگی گناد، ماهیان ماده یک ساله دارای اووسیت اولیه و اووگونی بوده و در مرحله I رسیدگی جنسی قرار داشتند. ماهیان ماده دوساله دارای اووگونی، اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه بوده و در مرحله I به II رسیدگی جنسی قرار داشتند. ماهیان نر یک ساله و دو ساله دارای اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه بوده و در مرحله I رسیدگی جنسی قرار داشتند و تفاوت بارزی بین ساختار گناد و سلول های جنسی ماهی های نر یکساله و دوساله مشاهده نگردید. یافته های بافت شناسی حاصل از این بررسی نشان می دهند که تشخیص جنسیت از طریق بافت شناسی در فیل ماهیان یک ساله و دوساله نیز امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: فیل ماهی پرورشی (Huso huso)، تعیین جنسیت، تکامل غدد جنسی، بافت شناسی
 • شیرین حامدی، روح الله رحیمی*، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، زهرا سلیمانی صفحات 331-339
  این مطالعه با هدف ارزیابی بافت کلیه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در پاسخ به شوری آب انجام گرفت. برای این تحقیق، پس از 14 روز سازگاری در مخازن، 4 تیمار 15، 35 و 50 گرم در لیتر شوری و تیمار آب شیرین (تیمار شاهد) با سه تکرار در نظر گرفته شد. بدین منظور بچه ماهیان با میانگین وزنی 41/0±36/34 گرم برای مدت 30 روز مورد سنجش قرار گرفتند. 15 قطعه بچه ماهی به صورت تصادفی در هر یک از 12 مخزن استوانه ای فایبرگلاس 300 لیتری توزیع شدند. ماهیان روزانه 2 نوبت تا حد سیری با غذای پلت تغذیه شدند. جهت سازگاری ماهیان با تیمارهای مورد نظر، روزانه به میزان 3 گرم در لیتر شوری آب مخازن کم شد تا به شوری های مورد نظر در تیمارها رسیدند. در پایان دوره تحقیق، نمونه های بافت کلیه جمع آوری شدند. در طول دوره آزمایش در میان تیمارها تلفات مشاهده نگردید. بررسی های آسیب شناسی بافت کلیه در تمام تیمارها (به جز شوری 50 گرم در لیتر) برخی تغییرات از جمله هیپرتروفی و واکوئله شدن سلول های اپیتلیال لوله های ادراری، کاهش فضای لومن و افزایش تجمع ملانوماکروفاژها، نفوذ گویچه های سفید خون و نکروز سلول های اپیتلیال لوله های ادراری را نشان داد. به طور کلی، بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، ماهی سی باس سازگاری خوبی در پاسخ به سطوح مختلف شوری بعد از 30 روز نشان داد. اما بطور کلی بیشترین اثرات بافتی متعلق به تیمار صفر و کمترین اثرات متعلق به شوری 35 درهزار بوده است. نتایج بدست آمده نشان داد که این گونه می تواند تغییرات شوری در دامنه آب های لب شور و شوری های معمول آب دریا را تحمل کند.
  کلیدواژگان: ماهی سی باس آسیایی، بافت کلیه، شوری، هیستوپاتولوژی
 • سید مهرداد حسینی، افشین عادلی *، محسن واحدی صفحات 341-350
  به منظور ارزیابی موانع و عوامل موثر بر مصرف ماهی در شهر ساری، تحقیقی میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر روی مصرف کنندگان ساروی صورت گرفت. 266 پاسخ دهنده به طور تصادفی با توجه به نگرش و درک شان از مصرف ماهی در سال 1393 مورد پرسش قرار گرفتند. در ابتدا، تجزیه و تحلیل توصیفی (مثل فراوانی، میانگین و انحراف معیار) بر روی داده ها صورت گرفت. سپس، برای مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن وجهت بررسی فاکتورهای موثر بر مصرف ماهی از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که قیمت و بوی ماهی موانع عمده مصرف ماهی بودند و درآمد، شغل و تعداد افراد خانوار با مصرف ماهی رابطه معنادار داشتند. همچنین، مشخص شده است که خواص و ارزش غذایی ماهی، مهمترین انگیزه مصرف ماهی در خانوارهای ساروی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که در زمینه موانع مصرف، باورها در مورد قیمت ماهی بیش از ویژگی های ذاتی آن اهمیت داشته است. در پایان پیشنهاد شده است که سیاست هایی برای کاهش هزینه های تولید ماهیان پرورشی به منظور کاهش قیمت تمام شده ماهی، توسعه محصولات شیلاتی بدون بو مثل فیله و ناگت ماهی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی برای مصرف کنندگان مورد توجه فعالان عرصه صنعت شیلات و سلامت اجتماعی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ساری، مصرف سرانه ماهی، موانع، عوامل موثر، رگرسیون چندگانه
 • سعید خواجوی، اسحق زکی پور رحیم آبادی *، منصور غفاری مقدم، هادی شهرکی، لیلا میر، مجید زند کریمی صفحات 351-358
  اکسیداسیون نقش مهمی در بیماری ها و کاهش کیفیت روغن و چربی مواد غذایی در طی فرآوری و نگهداری ایفا می کند. در صنایع فرآوری ماهی ضایعاتی شامل پوست، سر، امعاء و احشاء، جگر و غیره تولید می گردد. این ضایعات، حاوی مقادیر خوبی از مواد غنی پروتئینی هستند که معمولا برای استفاده های کم ارزش از قبیل آرد ماهی، کود و غذای دام فرآوری می شوند. در تحقیق حاضر اثر شرایط مختلف هیدرولیز پروتئین بر خاصیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی شیزوتراکس بررسی گردیده است. از آنزیم پپسین برای هیدرولیز پروتئین و از میزان مهار رادیکال آزاد DPPH برای سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی استفاده گردید. متغیرهای شرایط هیدرولیز شامل غلظت آنزیم (1، 2، 3، 4، 5 و 10 درصد)، غلظت سوبسترا (3، 4، 5، 6 و 7 گرم)، دمای واکنش (35، 37، 39 و 42 درجه سانتی گراد) و زمان واکنش (6، 24، 30، 48، 72 و 96 ساعت) به کار گرفته شد. شرایط بهینه بدست آمده شامل غلظت آنزیم 5% ، مقدار سوبسترای 5 گرم، دمای 37 درجه سانتی گراد و زمان واکنش 72 ساعت بود که منجر به مهار 06/50 % رادیکال DPPH گردید.
  کلیدواژگان: شیزوتوراکس، ضایعات ماهی، هیدرولایزات پروتئین ماهی، فعالیت آنتی اکسیدانی، بهینه سازی، محصولات با ارزش افزوده
 • انسیه دولت پور، هادی پورباقر*، سهیل ایگدری، آرش جوانشیر صفحات 359-366
  زیستگاه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در حفاظت از گونه ها مطرح می باشد. زیرا با تعیین خصوصیات زیستگاهی موردپسند به وسیله ی گونه های در معرض خطر، می توان طرح های حفاظتی ارائه کرد. بر این اساس، مطالعه ی حاضر به منظور بررسی نیاز های زیستگاهی سیاه ماهی توئینی در رودخانه کردان انجام شده است. نمونه برداری از سه ایستگاه اصلی در دو فصل تابستان و زمستان صورت گرفت. در طول رودخانه سه ایستگاه نمونه برداری (بالادست، منطقه میانی و پایین دست رودخانه) منظور شد. در هر ایستگاه نیز سه تکرار به فاصله 100 متر انجام شد. در مجموع نه نقطه به منظور انجام این پژوهش درنظر گرفته شد. در هر ایستگاه در سه نقطه نمونه گیری با استفاده از جریان الکتریکی صورت گرفت. پارامترهای محیطی شامل سرعت جریان، عمق آب، دما، pH، عرض رودخانه، دانه بندی رسوبات، قطر سنگها و میزان مواد آلی رسوبات در هر ایستگاه، اندازه گیری شد. شاخص مطلوبیت با حداکثر امتیاز 1 برای هر پارامتر تعیین و میانگین آنها به عنوان نمایه شایستگی زیستگاه تعیین شد. تعیین رابطه بین پارامترهای محیطی و شاخص مطلوبیت با استفاده از روش مدل تجمعی تعمیم یافته صورت گرفت. این روش غیرپارامتریک میباشد. نتایج نشان داد که برای سیاه ماهی با توجه به این متغیر های محیطی، منطقه پائین دست رودخانه (ایستگاه سه) زیستگاه مطلوب تری است. این روش برای ارزیابی زیستگاه با استفاده از گونه های شاخص میتواند به کار رود.
  کلیدواژگان: مطلوبیت زیستگاه، رودخانه کردان، سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina)
 • شیدا عزیزی، محمد علی نعمت اللهی*، باقر مجازی امیری، Joaquim Gutiérrez صفحات 367-376
  فاکتورهای رشد شبه انسولین (IGFs)، هورمونهای ضروری در تحریک و بهبود رشد می باشند. مدارک جدید نشان می دهد که اسیدهای امینه نیز کلیدهای تنظیمی در مسیر های متابولیک دخیل در رشد، تولید مثل و پاسخهای ایمنی هستند. لوسین و لایزین دو اسیدآمینه ی ضروری هستند که ثابت شده است اضافه نمودن آنها به جیره ی ماهیان رشد آنها را افزایش می دهد. در هر حال اثرات خاص کمبود یک اسید آمینه بر روی فرآیند عضله سازی هنوز به خوبی مشخص نمی باشد. IGF ها (IGF-I و IGF-II) در عضله می توانند بر بیان اعضای سیستم IGF اثر بگذارند. از اینرو پاسخ هر یک در مقابل تجویز IGF ها در روز چهارم کشت سلولی در دو زمان 6 و 18 ساعت پس از تجویز، بررسی گردید. هر دو IGF بیان IGF-I و IGFBP-5 را افزایش دادند. بیان هر دو از ایزوفرم گیرنده های IGF-I (IGF-IR) در تحریک با IGF-I کاهش نشان داد درحالیکه IGF-II توانست بیان IGF-IRb را افزایش و بیان IGF-IRa را کاهش دهد. تاثیرات گرسنگی دادن سلولها بر عملکرد این سیستم پس از در معرض قرار دادن انها با محیط کشت فاقد لوسین و لایزین در روزهای 2، 4 و 8 نیز بررسی گردید. از بین اسیدهای امینه ی مورد مطالعه لوسین نتوانست تاثیر معنی داری در بیان ژنهای مورد مطالعه بگذارد در حالیکه کمبود لایزین اثرات شدیدی را بر تنظیمات IGF ها از طریق کاهش سطوح mRNAی IGF-I، IGF-II و IGF-IRb اعمال نمود. در مجموع این نتایج اهمیت IGF ها را در بیان هر یک از اجزای سیستم IGF موضعی که به فعالیت اندوکراین/پاراکراین این سیستم مربوط می شود نشان می دهد. همچنین در هنگام فرموله نمودن جیره ماهی شانک سر طلایی متعادل نمودن سطح لایزین در جیره ی این گونه، برای دستیابی به رشد متعادل مهم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فاکتورهای رشد شبه انسولین، سیستم IGF، لوسین، لایزین، عضله سازی، Sparus aurata
 • زینب فروغی، احمد قرایی*، جواد میردار هریجانی، اشکان اژدهاکش پور صفحات 377-384
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پودر کاسنی در جیره غذایی بر شاخص های رشد و بازماندگی میگوی پاسفید غربی طی6 هفته در مرکز تحقیقات شیلات چابهار انجام شد. بدین منظور پودر کاسنی در 4 تیمار به صورت 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد به خوراک استارتر شرکت هووراش اضافه شد. در این تحقیق 540 قطعه پست لارو 01/0± 09/0 گرمی میگوی پاسفید غربی در 3 تکرار به ازای هر تیمار، در مخازن 70 لیتری به طور تصادفی توزیع شد. هر 10 روز یک بار تعداد 30 عدد میگو از هر تیمار به صورت تصادفی صید و مورد زیست سنجی قرار گرفت. در طی دوره آزمایش غذادهی میگوها در ساعات 8 و 20 به میزان 6 درصد وزن بدن انجام شد. در پایان دوره آزمایش فاکتورهای رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس شوری 15 و 45 گرم در لیتر و فرمالین ppm 100 بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان رشد، بازماندگی میگوها و بیشترین مقاومت به تنش های محیطی تحت تیمار کاسنی بیشتر از تیمار شاهد بود و بیشترین نرخ رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار 5/1درصد کاسنی بود (05/0>p). نتایج نشان داد که استفاده از پودر کاسنی باعث افزایش معنی دار رشد در سطح 5/1 درصد و افزایش معنی دار بازماندگی در سطح 5/1 و 1 درصد در میگوی پاسفید غربی می شود در نتیجه می توان آن را به عنوان یک مکمل غذایی در سطح 5/1 درصد جیره غذایی پست لاروهای میگوی پاسفید غربی توصیه کرد.
  کلیدواژگان: میگو پاسفید غربی، پودر کاسنی، پست لارو، ضریب رشد ویژه، بازماندگی
 • الهام هاشم دباغیان، مسعود رضائی*، مهدی طبرسا صفحات 385-396
  ترکیبات ثانویه جلبک سبز Enteromorpha intestinalis استخراج و خواص ضد اکسیدانی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. عصاره خام جلبک با اتانول 96 درصد در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت استخراج و سپس به ترتیب توسط حلال های هگزان، کلروفرم، اتیل استات، بوتانول و آب جزءگیری گردید. بازده استخراج برای عصاره خام 17/3٪ و برای فراکسیون های بدست آمده بین 83/40٪-07/4٪ متغییر بود. عصاره خام و فراکسیون های تهیه شده واجد پتانسیل مهار کنندگی رادیکال آزاد DPPH (72%-22%)، رادیکال ABTS (62%-25%)، کاهندگی آهن (82%-25%) و ضد اکسیدانی کل (34/0-17/0 Abs) بودند که در این میان فراکسیون اتیل استات بیشترین فعالیت ضد اکسیدانی را در کلیه آزمایشات از خود نشان داد. بعلاوه، در بین نمونه های عصاره خام و فراکسیون ها، بوتانول (24 میلی گرم تانیک اسید در گرم عصاره) و اتیل استات (22 میلی گرم تانیک اسید در گرم عصاره) واجد بیشترین میزان ترکیبات فنولی تشخیص داده شدند. به طور کل نتایج مطالعه حاضر نشان داد، که عصاره اتیل استات جلبک E. intestinalis واجد ترکیبات زیست فعال عمده بوده و می تواند به عنوان ضد اکسیدان در صنایع غذایی مطرح باشد.
  کلیدواژگان: جلبک های دریایی، Enteromorpha intestinalis، ترکیبات فنولی، استخراج، ضد اکسیدان
|
 • Batoul Adhami *, Abdolsamad Keramat Amirkolaie Pages 275-283
  In the present study was evaluated the effect of dietary phospholipid on growth performance, nutrient digestibility and lipase activity in rainbow trout. Diets were prepared with 20% fat base which 60% of the experimental fat diet included fat powder. Phospholipids added in two levels (5 and 15 g/kg diet). Control diet was made without phospholipid and fat powder. 135 rainbow trout in each tank with initial mean weight of 27.45±1.88g were fed with experimental diet twice daily for 8 weeks. At the end of the experiment, growth performance, some plasma factor, nutrient digestibility and lipase activity were studied. Results of growth performance including BWI, CF, SGR, HIS, FCR demonstrated no significant differences between treatments and control group. But visceral somatic index was significantly higher in control group among treatments. Triglyceride value was significantly higher in control diet although, cholesterol didn’t have significant differences. Nutrient digestibility was significantly different among treatments. Fat and protein digestibility were higher in control and phospholipid 15, respectively and the lowest value was observed in the diet phospholipid 5. Supplemental phospholipid increased lipase activity significantly. The most value of lipase activity was observed in phospholipid 15. It seems that phospholipid provides a better growth performance due to increasing nutrient digestion and improves some parameters at level of 15g/kg in diet containing fat powder in rainbow trout.
  Keywords: Rainbow Trout, phospholipid, digestibility, growth, Lipase activity
 • Seyed Mahdi Ojagh*, Farzaneh Fatemi Rad, Moazameh Kordjazi, Aniseh Jamshidi Pages 285-297
  In this study the effect of different percentages of composition of silver carp surimi and Indian white shrimp mince on the improvement of shrimp nugget texture was evaluated. Research treatments were consisted of control (full fried shrimp), S100, M70S30, M50S50, M30S70 and M100.The samples were analyzed for chemical and physicochemical properties (moisture, fat, water holding capacity and pH), physical characteristics (viscosity, product yield and shrinkage), color indices and sensory evaluation. The highest and the lowest amounts of moisture were observed in the control andM70S30 treatments, respectively. The control showed the highest amount of fat and the M70S30 treatment showed the lowest amount of fat. There were no significant differences in water holding capacity and pH between the control and treatments. Results of color indices were different in both pre- and final fried nugget shrimp and the control showed the highest amounts of lightness, redness and yellowness in comparison with other treatments. The control and M70S30 showed higher general acceptance compared to the other treatments. The results indicated that the use of surimi with shrimp mince for shrimp nugget production is possible and the optimal combination was M70S30.
  Keywords: Nugget, Surimi, Mince, Indian White Shrimp, Silver carp
 • Fereshteh Esfandiar, Farid Firouzbakhsh *, Hossein Rahmani, Khosro Jani-Khalili Pages 299-307
  Chlorpyrifos is an organophosphate pesticide that is widely used to control the pests in agricultural fields. The aim of this study is to determine the effects of sublethal concentrations (0.1, 0.05 and 0.02 mg/l) chlorpyrifos on the liver enzymes activities and oxidative enzymes (superoxide dismutase and catalase) in common carp (Cyprinus carpio) on 1, 7, 14 and 21 days. The present results suggest that a significant increase in the activities aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) fish exposed to pesticide chlorpyrifos compared with a control group (p
  Keywords: Chlorpyrifos, Common Carp, Liver Enzymes, Oxidative Enzymes, toxicity
 • Paria Akbary *, Fateme Rabani Nejad Pages 309-322
  This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of dietary astaxanthin on the productive performance and stress resistance of Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta). The experiment was conducted in a completely randomized design with 120 of Indian mackerel (with average weight of 7.14±0.01g) in 4 treatments and 3 replicates (n=10 in each replicate) and included: control group without using astaxanthin and another groups (treatment 2, 3 and 4) the amounts of this supplement were 50,100 and 150 mg/kg food. After 60 days of feeding, each treatment was exposed to acute crowding stress for 24 h. The results showed that compared with the control treatments containing astaxanthin showed significantly increase in serum total protein (TP), lysozyme activity and significantly decrease in alkaline phosphatase (ALP) activity, alanine aminotransferase (ALT) activity and aspartate aminotransferase (AST) activity (except to treatment 4) at 24 h after the initiation crowding stress (P
  Keywords: Rastrelliger kanagurta, Astaxanthin, stress, Alanine Aminotransferase, cortisol
 • Farbod Emami Langroudi, Alireza Mirvaghefi *, Hamid Farahmand, Bagher Mojazi Amiri Pages 323-330
  As the most of the efforts for sex determination of the sturgeon fishes have focused on the 3 years old and older specimens, it seems that the sex determination is not practically possible in the younger sturgeons. In this study we have examined 12 one-year old and 12 two-year old cultured Huso huso (Acipenseriformes) gonads from Qom province aquaculture site to check the possibility of sex determination. Histology and H&E staining were performed and light microscope was used for sex determination and gonad staging. 25% of one-year old fishes were male and 41.66% were female and the gender of 33.33% of them was unknown. Among 2 year-old fishes, the percentage of sexes, for both males and females was equal to 41.66% and the sex of 16.6% of them was unclear. One-year old females have oogonia and primary oocytes and their gonad stage was suggested as stage (I). In the Two-year old females, oogonia, primary and secondary oocytes were observed and their gonad stage was suggested as (I - II). Gonad stage of both one-year old and two-year old males was determined as stage (I). Our results show that histology and light-microscopic observation can be used to sex determination of two-year old and one-year old belugas.
  Keywords: Beluga (Huso huso), sex determination, Gonad Staging, Histology
 • Shirin Hamedi, Ruhollah Rahimi *, Mahmoud Nafisi Behabdi, Maryam Azodi, Zahra Soleimani Pages 331-339
  Present study aimed to investigate salinity effects histopathological of kidney in Asian Sea bass (Lates calcarifer). For this purpose, juvenile fish with an average weight of 34.36±0.41 g were evaluated for 30 days. After 14 days of adaptation, the experiment carried out with 4 treatments and 3 replicates including 15, 35 and 50 gram per liter and fresh water. 15 fish were randomly introduced in each of the 12 fiberglass 300-liter cylindrical tanks. Fish feeding time was twice daily. The daily water salinity decline ratio was 3 ppt. At the end of experiment, kidney tissue was sampled and the histopathological studies (except 50 ppt) showed some changes including hypertrophy and urina tract epithelial tubule, reducing the lumen and the melanomacrophage aggregation, leukocyte infiltration and necrotic cells. Overall, sea bass fish was demonstrated a suitable compatibility in response to different salinity levels. Results indicated that this species could tolerate salinity changes up to brackish water and high salinity water.
  Keywords: Asian Sea Bass, Kidney Tissue, Salinity, Histopathology
 • Seyyed Mehrdad Hosseini, Afshin Adeli *, Mohsen Vahedi Pages 341-350
  To evaluate the barriers and factors affecting on per capita fish consumption in Sari, a field research was done with the administration of a structured questionnaire to the consumers in Sari. 266 respondents were randomly interviewed with regard to their attitudes and perception about fish consumption in 1393. Initially, descriptive analysis (such as frequency, mean and standard deviation) was performed on the data. Then, Freedman Test was used for analytical purposes and to investigate the factors influencing fish consumption through multiple linear regression analysis. Findings showed that price and fish smell were the main barriers to fish consumption, and income, family size, and occupation were significantly correlated with fish consumption. Also, it was found that the nutritional value of fish was the most important motivation of fish consumption among the consumers. The results showed that, beliefs about fish price more than its inherent characteristics, were significant regarding consumption barriers. Finally, it was suggested that politics for costs reduction of the production of farmed fishes in order to cost reduction of fish, development of fishery products odorless such as fish fillet and nugget as well as organizing commercial campaigns for consumers should be considered by fishery industry and public health activists.
  Keywords: Sari, Per Capita Fish Consumption, Barriers, factors affecting, Multiple regression
 • Saeed Khajavi, Eshagh Zakipour Rahimabadi *, Mansour Ghaffari Moghaddam, Hadi Shahraki, Leyla Mir, Majid Zand Karimi Pages 351-358
  Oxidation plays an important role in diseases and reduction of fats and oil quality in food products during processing and storage. Fish processing industry produce a lot of waste including skin, head, viscera, liver, and etc. These wastes contain good amount of rich protein material that are normally processed into low market-value products, such as animal feed, fish meal and fertilizer. Present work was conducted to study the effect of protein hydrolysis condition on antioxidant activity of hydrolysate obtained from Schizothorax zarudnyi wastes. Pepsin was used for protein hydrolysis and DPPH radical scavenging power was used to evaluate antioxidant activity of hydrolysates Hydrolysis condition variables were as enzyme concentration (1, 2, 3, 4, 5 and 10 %), substrate concentration (3, 4, 5, 6 and 7 g), reaction temperature (35, 37, 39 and 42 ºC), and hydrolysis time (6, 24, 30, 48, 72 and 96 hours). The optimum conditions obtained were as follows: enzyme concentration of 5%, substrate amount of 5 g, temperature of 37 ºC and time of 72 hours, under which, DPPH radical scavenging activity of 50.06 % was obtained.
  Keywords: Schizothorax zarudnyi, Fish Wastes, Fish Protein Hydrolysate, Antioxidant Activity, Optimization, Added Value Products
 • Ensieh Dolatpour, Hadi Poorbagher *, Soheil Eagderi, Arash Javanshir Pages 359-366
  The habitat is one of the most important factors in species conservation. Since conservational plans can be set using habitat characteristics that are used by endangered species. Accordingly, the present study aimed to investigate the habitat requirements of Capoeta damascina in the Kordan River. This rivers flow in central part of the Alborz province. Along the river, three sampling stations were determined (up-, mid- and downstream). Samples were collected from the summer and the winter. Three fish samples were collected from each sampling station using electrocution. Totally, nine samples were collected. Sampling points were roughly located at a 100-m distance from each other. Environmental parameters were recorded at each station including water velocity, depth, water temperature, pH, width of the river, sediment texture, and diameter of boulders and total organic matter of sediment. Suitability indices were calculatedwith a maximum score of 1 for each environmental parameter and their average was calculated as habitat suitability index. General additive model was used to find a relationship between environmental parameters and suitability indices. Results showed that the downstream area of the river (third station) was the most favorable habitat for C. damascina. The present study may be used to assess suitability of habitats using indicating species in freshwater streams.
  Keywords: Habitat Preferences, Kordan River, Capoeta damascina
 • Sheida Azizi, Mohammad Ali Nematollahi *, Bagher Mojazi Amiri, Joaquim GutiErrez Pages 367-376
  The insulin-like growth factors (IGFs) have a fundamental role in induction and improvement of growth in animals. Lysine and Leucine are limiting essential AA in fish, and it has been demonstrated that supplementation with them improves growth in different species. However, the specific effects of AA deficiencies in myogenesis are completely unknown. IGFs in muscle can affect the expression of components of the local IGF system. Thus, the response of all these genes to IGFs administration at two different times 6 and 18 hours in day 4 cultured myocytes of the same species was analyzed. Also, in this study, two isoforms of IGF-IRs were characterized in gilthead sea bream. Both IGFs increased the expression of IGF-I and IGFBP-5, but showed different effects on the receptors, with IGF-I suppressing the expression of both isoforms and IGF-II up-regulating IGF-IRb. Likewise, this study aimed to provide new information on the impact of Lysine and Leucine deficiencies in gilthead sea bream cultured myocytes in days 2, 4 and 8. Leucine deficiency did not cause significant differences in most of the molecules analyzed, whereas Lysine deficiency appeared crucial in IGFs regulation, decreasing significantly IGF-I, IGF-II and IGF-IRb mRNA levels. It demonstrates the importance of an adequate level of Lysine in fishmeal diet formulation for optimum growth.
  Keywords: Insulin-Like Growth Factors, lysine, Leucine, Myogenesis, Sparus aurata
 • Zeinab Foroughi, Ahmad Gharaei *, Javad Mirdar Harijani, Ashkan Ezhdehakosh Poor Pages 377-384
  In this research, effect of dietaryCichorium intybus powder on growth and survival indices of Litopenaeus vannamei was investigated during 6 weeks in Chabahar Fisheries Research Center. Therefore, Cichorium intybus powder was added to the starter feed of Havorash Company as four treatments including 0, 0.5, 1 and 1.5 percent. 540 post larvae with average weight 0.09±0.01 g were randomly distributed to four experimental groups (with 3 replicate) in 12 tanks with capacity 70 liter. In during experiment, 30 shrimps per every 10 days were randomly biometry from each treatment. During the feeding period, the shrimps were fed in 8:00 am and 20:00 pm based on 6 percent of body weight. At the end of experiment, growth and survival parameters and resistance post larvae to salinity (15 and 45 ppt) and formalin of (100 ppm) were investigated. The results showed that growth and survival of shrimps under Cichorium intybus treatment was higher than the control group, and the highest rate of growth, survival and feed conversion ratio belongs to shrimps fed with 1.5 percent of Cichorium intybus powder (p˂0.05). The highest resistance against environmental tensions recorded in shrimps fed with 1.5 percent C. I. In general the results showed that the use of Cichorium intybus powder at 1.5 percent make to significant increasing in the growth and survival ratio of vannamei shrimp and it can be used as a dietary supplement in the diet of this species.
  Keywords: Litopenaeus vannamei, Cichorium intybus Powder, Post Larvae, Specific Growth Rate, Survival rate
 • Elham Hashem Dabbaqian, Masoud Rezaei *, Mehdi Tabarsa Pages 385-396
  Secondary metabolites of Enteromorpha intestinalis were extracted and their antioxidant effects evaluated. Crude extract was isolated using 96% ethanol at 60 °C for 2 h and then fractionated in order by solvents including hexane, chloroform, ethyl acetate, butanol and water. Extraction yield for crude extract was 3.17% and it varied between 4.07%-40.83% for fractions. Crude extract and fractions exhibited DPPH radical scavenging activity (22%-72%), ABTS radical scavenging (25%-62%), ferric reducing capacity (25%-82%) and total antioxidant activity (0.17-0.34 Abs) among which ethyl acetate fraction shoed the highest antioxidant activity throughout experiments. Besides, butanol (24 mg TA/ gr extract) and ethyl acetate (22 mg TA/ gr extract) fractions contained the highest amount of phenolic contents among crude extract and fractions. Overall, the results of current study revealed that ethyl acetate fraction of seaweed E. intestinalis possess the major bioactive compounds and may be utilized as an antioxidant in food industry.
  Keywords: Seaweeds, Phenolic compounds, E. intestinalis, Extraction, Antioxidant