فهرست مطالب

 • پیاپی 22 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/02
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حمید ایاز، احمد خاتمی صفحات 13-34
  نمادها بخشی از فرهنگ یک ملت هستند که برای درک بهتر اسطوره ها و آثار ادبی آن ملت باید به مفاهیم آن ها پی برد. نماد، علامت، اشاره یا کلمه ای است که پیامی گاه متناسب با ظاهر و گاه ورای معنی ظاهری خود دارد. نمادها در تمامی عرصه های هستی جایی برای خود گشوده اند. جانوران، گیاهان، آدمیان، اشیا و... مصادیقی هستند که با نمادها در پیوندند. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که بسامد نام پرندگان در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون چگونه است؟ هر یک از پرندگان در این دو اثر در چه مفاهیم نمادینی به کار رفته اند؟ آیا بین مفهوم نمادین آن ها تطابق وجود دارد یا خیر؟ برای به دست آوردن پاسخی علمی، نخست این دو اثر مورد مطالعه ی دقیق قرار گرفته؛ آن گاه مفاهیم نمادین نهفته در لابه لای پیام ها و صورخیال موجود در این دو اثر برجسته شده؛ نیز مفاهیمی که دارای مایه های غنایی هستند مشخص گردیده؛ سرانجام به مقایسه ی این مفاهیم با زبان نمودار پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات غنایی، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، نمادپردازی، پرندگان
 • ناهید علی نژاد، مریم شایگان صفحات 35-52
  محمود مشرف آزاد تهرانی، یکی از شاعران مطرح دهه چهل می باشد؛ بررسی صور خیال در اشعار او به عنوان شاعری تاثیرگذار بر شعر نو فارسی، علاوه بر اینکه منجر به کشف نوآوری های او در زمینه تخیل می گردد، زوایایی از عواطف، احساسات و شرایط اجتماعی و سیاسی او را نیز آشکار می سازد. در این تحقیق که با روش فیش برداری و کتابخانه ای انجام شده، سه فرضیه مبنای کار قرار گرفته است. اینکه مشرف نیز مانند بسیاری از شاعران معاصر از میان صور خیال، به عنصر تشخیص و از میان عناصر سازنده خیال، به طبیعت و اشیای محسوس طبیعی توجه بیشتری نشان داده است و دیگر اینکه عواطفی که با تخیل او در هم آمیخته و تجربه های شعری اش را پدید آورده است نه از نوع عواطف فردی که از نوع عواطف اجتماعی و برخاسته از دردها، رنج ها و امیدهای مشترک او با مردم جامعه اش می باشد و مشرف شاعری است که توانسته علاوه بر خلق تصویرهای زیبا از عهده تعهد و مسوولیتی نیز که به عنوان یک هنرمند در قبال اجتماع خود داشته به خوبی برآید.
  کلیدواژگان: محمود مشرف آزاد تهرانی، شعر نو، صورخیال، تخیل، عاطفه
 • یاسمین آقایی مفرد، مسعود پاکدل صفحات 53-70
  یکی از عناصر مهم، جذاب و هیجان انگیز داستان، گره افکنی (complication) است. موانع وصال، کلیشه ای ترین و در عین حال جالب ترین گره هایی هستند که داستان سرایان نامی به زیبایی هرچه تمام تر، از آن بهره برده اند. سراینده منظومه غنایی «ویس و رامین »نیز از زمره این داستان سرایان است. این موانع علاوه بر این که به زیبایی داستان می افزایند، خواننده و شنونده را به پیگیری ماجرا، ترغیب می نمایند و روح او را تشنه دانستن می سازند؛ به گونه ای که تا به مرحله گره گشایی (resolution) که اغلب در پایان داستان می آید، نرسد؛ سیراب نمی شود. «ویس» در این منظومه، عاشقانی به نام های «ویرو»، «موبد شاه» و «رامین» دارد. از آن جا که «ویرو» به زودی از صحنه داستان خارج می شود عوامل بازدارنده وصال «موبد شاه» و «رامین»- که درگستره داستان حضور بیشتری دارند– با مطالعه مستقیم داستان و ذکر شواهد شعری، مورد واکاوی قرار می گیرند. براساس این پژوهش، عوامل بازدارنده وصال برای «موبدشاه» بیش از «رامین» است؛ نقش زنان در وصال و هجران عاشق و معشوق بسیار برجسته است و به سبب حمایت «ویس» و «دایه»، سرانجام، پیروز این میدان عشق، «رامین» است.
  کلیدواژگان: موانع وصال، ویس و رامین، موبد، عاشق و معشوق
 • کاظم نظری بقا، علی دهقان صفحات 71-90
  هنرمندان از دیرباز با تاثیرات رنگ ها آشنا بوده اند و معماری و رنگ آمیزی کاشی های ایرانی این پیوند را تثبیت کرده است. اما در دوران معاصر کشفیات و دریافت های علمی نوع برداشت و سمبل های نهادینه شده را دچار تزلزل کرده و روان شناسی معاصر درک تازه ای از رنگ ها را ارائه می کند. این تفاوت ها گسترده و زیاد نیست، چرا که حس دریافت ذاتی و فطری انسان ها نمی تواند به راحتی دچار تحول شود. این فرایند را در سروده های شاعران فارسی زبان می توان به نیکی تحلیل کرد. رنگ و تحلیل آن در شعر خواجه حافظ کمتر مورد توجه واقع شده است. این مقاله نمادشناسی، جمال شناسی، روان شناسی، تاثیر اجتماعی رنگ ها، پیوند رنگ و صدا و طبیعت را در شعر حافظ بررسی کرده است. این بررسی نشان می دهد که حافظ در حوزه ی رنگ و طبیعت برخوردی ذهنی گرایانه با مفهوم طبیعت دارد او در ابیاتش به کمک معانی مختلف واژه ی رنگ و در سایه ی ای هام تناسب شبکه ی منسجمی از رنگ ها را درهم می تند. در حوزه ی نمادشناسی، رنگ فیروزه ای که نمادی مذهبی نیز هست، در شعر او برجسته می شود و همچنین تاثیرات سیاسی و اجتماعی و عرفانی رنگ سیاه هم از نگاه حافظ پوشیده نمی ماند.
  کلیدواژگان: حافظ، رنگ، طبیعت، صدا، جمال شناسی
 • علی اصغر رحیمی، کاظم دزفولیان صفحات 91-114
  بی گمان شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا از بزرگ ترین شاه کارهای حماسی تاریخ ادب جهان اند. دفتر ششم مهابهاراتا با نام بهگودگیتا، به زعم بسیاری از منتقدان، فلسفی‏ترین بخش مهابهاراتاست که نمودی از ژرف ترین اندیشه های حکمی و عرفانی هندی را در پیش می نهد. این اثر با تزلزل حاصل از تردید ارجونا، پهلوان سپاه خیر، از گرفتار شدن در چنگال آز و کژی آغاز می شود که باعث کناره گیری او از رزم فرجامین شده است. پس از آن گفت‏وگویی درازدامن میان این سلحشور و کرشنا، اوتاری در هیات حکیمی فرزانه، است که با تبیین سه راه کار، چراغ‏های دانستگی را روشن نموده و غبار تردید از ذهن و ضمیر ارجونا سترده راه رستگاری را بدو می نمایاند. از سویی شاهنامه بزرگ ترین اثر حماسی فارسی است و آز از بن مایه های تکرار شونده در سراسر این شاهکار ادبی است که البته هر کجای شاهنامه ذکری از آن رفته است ردپای خرد را نیز می توان دید که چون سپری گران در برابر این رذیلت در پیش نهاده شده است. این مقاله تحلیلی است گذرا به این راهکارهای اسطوره ها برای مقابله با آز: خرد ایرانی و دانستگی هندی.
  کلیدواژگان: مهابهاراتا، بهگودگیتا، آز، کرشنا، ارجونا
 • علی دهقان، مسلم رجبی، جواد صدیقی لیقوان صفحات 115-134
  خرابات در ادبیات فارسی هم به معنی حقیقی و منفی، به میکده و محل فسق و فجور و هم به معنی مجازی و مثبت، به جایگاه پاکبازی و فناگاه عاشقان و عارفان دلالت می کند. شاعران زبان فارسی در قلمرو این واژه مضامینی بکر آفریده اند. گرد آمدن معانی متناقض در این واژه و در عین حال بسامد بالای کاربرد و تبدیل آن به اصطلاح کلیدی و مهم در متون ادبی و عرفانی، سبب شده جایگاه درخور توجهی پیدا کند. بدین منظور، در این تحقیق ریشه شناسی و تطور و بار معنایی «خرابات» در متون ادبی و عرفانی مهم بررسی شد. بنابر این مطالعه، واژه خرابات ریشه و خاستگاه های مختلفی دارد. معنای ساده و منفی آن به مفهوم مثبت عرفانی تطور یافته است و به مکان براندازی نام و ننگ، محل تزکیه درون و رهایی از خرافات و طامات و رسیدن به مقام فنای فی الله تبدیل شده است.
  کلیدواژگان: خرابات، ادب فارسی، تطور معنایی، معنی حقیقی، معنای عرفانی
 • حسین اسماعیلی، مهدی تدین صفحات 135-152
  «عشق» یکی از موضوع های ارزنده ای است، که بیشتر عارفان و فیلسوفان اشراقی بدان نظر داشته اند و درباره اش به سخنوری پرداخته اند. آنان عشق را مبنا و اساس عالم می دانند که به واسطه ی آن، همه ی موجودات از ادنی تا اعلی، در جنبش اند و به سوی منبع و منشا «عشق» یعنی ذات حق تعالی در حرکت هستند. سنائی غزنوی و ملاصدرای شیرازی، دو تن از عارفان و فیلسوفان اشراقی هستند که در آثار و نوشته هایشان «عشق» نقش کلیدی و محوری دارد. نزدیکی دیدگاه هایشان را به راحتی می توان در آثار و اشعار سنائی و کتاب شواهد الربوبیه ی ملاصدرا دید. «اهمیت عشق» «سریان عشق» تقسیم بندی «عشق» به «عشق حقیقی» و «عشق مجازی» «تقارن محبت و عشق با درد و رنج» «عشق مجازی پلی برای رسیدن به حقیقت» «فناء فی الله » از جمله موضوع هایی است که سنائی غزنوی و ملاصدرا در آنها هم عقیده اند. در این جستار بر آنیم تا پس از بیان تعریف «محبت و عشق» تشابه دیدگاه سنائی غزنوی و ملاصدرای شیرازی را بررسی کنیم.
  کلیدواژگان: عشق حقیقی، عشق مجازی، محبت، سنائی، ملاصدرا
 • ماندانا علیمی، سید احمد حسینی کازرونی صفحات 153-166
  عشق و محبت از اساسی ترین مباحث عرفان نظری و عملی است. در واقع، تجلی عشق است که تمام مراتب خلقت را ایجاد می کند و به ظهور می رساند و در مسیر کمالیه موجودات به سوی حق نیز همین عشق است که ایجاد حرکت و کمال می کند و مرتبه به مرتبه، آن ها را تا خود حق می رساند. بحث عشق در ادبیات فارسی دامنه ی گسترده ای دارد. داستان عشق لیلی و مجنون از جمله منظومه های غنایی فارسی است که از دیر باز مورد استقبال نویسندگان و شعرای فارسی زبان و غیر آن گرفته است، همچنین داستان «یوسف و زلیخا» نیز از جمله داستان هایی است که در ادبیات فارسی بازنمودی گسترده داشته است. غور و تفکر نمود در هر یک از این داستان ها یعنی قصه ی عشق «لیلی و مجنون» و «یوسف و زلیخا» هر یک جان و روحی دوباره به کالبد آدمی می بخشد و آیینه ی زنگار گرفته ی درون را صیقل می دهد. جامی در تعریف عشق به این نتیجه رسیده که دل سراپرده عشق است و آن دلی که از عشق بی بهره است جسمی بی حیات است. وی معتقد است که جهان و هر چه در اوست از نفخه ی عشق آفریده شده است او عشق را گوهر و اکسیر حیات می داند که باعث سرزندگی و سازندگی آدمی است و همگان را به عشق ورزی ترغیب می کند.
  کلیدواژگان: عشق، جامی، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا
 • وحیده شیرکوند، سید احمد حسینی کازرونی صفحات 167-180
  منظومه خسرو و شیرین نظامی به عنوان نمونه ای عالی از ادب غنایی فارسی، ابعاد مختلفی از نوع نمایشی را در خود جای داده است. خسرو و شیرین نظامی از جهت گفت و گو و شخصیت پردازی بسیار غنی است، چه آنجا که دیالوگ مطرح می شود و چه در قسمت هایی که وجود مونولوگ ایجاب دانسته شده است. در این مقاله شده است با آوردن نمونه هایی از داخل متن به بررسی و تحلیل شخصیت ها و مکالمات آن ها در این اثر بپردازد و در نهایت به خوانندگان این باور داده شود که نمایشی بودن یک اثر با ادبی بودن آن منافاتی ندارد، خواه از نوع ادب غنایی باشد یا سایر انواع آن.
  کلیدواژگان: نظامی، خسرو و شیرین، شعر غنایی، نمایش نامه، گفت و گو، شخصیت پردازی
 • شمس الحاجیه اردلانی صفحات 181-198
  فلسفه آفرینش انسان، بندگی، عبادت و عبودیت است و شرط اجابت دعا، شناخت نسبی خداوند و توجه نسبی به دعا است؛ هر توجهی به سوی خدا، هرارتباط قلبی بادستگاه الوهیت دعا و عبادت است. قوی ترین نحوه برقراری ارتباط انسان با خالق در دعا نمودار می گردد نیایش به معنای مناجات نزد فردوسی شاید بیش از سایر شاعران کاربرد داشته باشد، اشخاص شاهنامه در تنگنا پس از تطهیر، در خلوت پیشانی بر درگاه باری تعالی سائیده، با تضرع خواهان بازگشایی گره از مشکلات خود می گردند و گاه بدون اندیشیدن به خواسته ای، با خدای خود خلوت گزیده، ابراز بندگی می کنند. در شاهنامه در پایان بعضی دعاها تصریح به استجابت دعا شده است. دعا در شاهنامه از نظر محتوایی دارای تنوع است. این مقاله کنکاشی است در شاهنامه از منظر نیایش های آن که با هدف شناخت خداشناسی در شاهنامه صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: خداشناسی شاهنامه، دعا، نیایش، عبادت
 • عباس کی منش صفحات 199-216
  در شعر فارسی هیچ شاعری در شرح و تعبیر مضامین حکمی و عرفانی به اندازه مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی (604 - 672 ه. ق) از اوزان و ظرفیت های گوناگون موسیقی بهره برنگرفته است و هیچ سخنوری به اندازه مولانا پای موسیقی را در مضامین گوناگون شعر در میان نکشیده و در تبیین مباحث عرفانی و حکمی چنگ در چنگ موسیقی نداشته است و در حد مولانا از اصطلاحات موسیقایی و نام موسیقیدانان و نیز نام سازها اعم از بادی و ضربی در بیان حقایق عرفانی مایه برنگرفته و در استفاده از افاعیل عروضی و اوزان دوری و اوزان مختلف در یک غزل و جادوی مجاورت حروف و کلمات و انگیزش معانی مختلف در اصطلاحات عرفانی بهره نیافته است، حتی در عرفان عاشقانه، هیچ شاعری در بیان آداب عبادات و سیر و سلوک که از تعلیمات متداول صوفیه است به اندازه جلال الدین دست در گردن عروس دل ربای موسیقی نداشته و در استفاده از کتب و رسایل عرفا و معارف ماثوره از بزرگان این سلسله مانند او منشا هدایت طالبان طریقت و شریعت و حقیقت نبوده است.
  کلیدواژگان: مولانا، شمس، اصطلاحات موسیقایی، جادوی مجاورت، معنی آفرینی با اوزان دوری
 • سید احمد حسینی کازرونی، محمدرضا کمالی بانیانی صفحات 217-238
  انقلاب سال 57 بزرگ ترین حادثه بعد از انقلاب مشروطه در تاریخ ایران به شمار می رود. هر انقلابی در بطن خود علاوه بر مسایل و موضوعات گوناگونی که با خود همراه دارد، به یک تجربه ادبی جدید نیز منجر می شود. هر چند عده ای معتقدند شعر پس از انقلاب به سوی نوعی دگردیسی (نه نوآوری) حرکت کرده است اما قالب های سنتی در هم نشینی با قالب های نوین شعر ایران از لحاظ آرمان، عواطف و رویکرد به دگرآفرینی های ساختار صور خیال، قالب و... توانسته است روندی پیشرو داشته باشد. یکی از مهم ترین تحولاتی که در شعر دوره انقلاب اسلامی علاوه بر موارد فوق به وقوع پیوسته است، بی شک دگردیسی در زبان شعراست. از آن جا که محور اغلب تفکرات شعراء در اطراف قطبی جدید از عناصر تعلیمی، اخلاقی، ارزش ها و آیین های نو پرسه می زند، لذا فرهنگ و آداب برخاسته از چنین خواهش هایی به شکل های گوناگون در زبان شعر انقلاب تبلور یافته و آن را دچار تحول و دگرگونی کرده است.
  کلیدواژگان: شعر انقلاب، عناصر تعلیمی، تحول ادبی، دگردیسی زبان
 • سید علی جعفری صادقی، سید احمد حسینی کازرونی صفحات 239-256
  ادب تعلیمی همواره یکی از گسترده ترین عرصه های هنرنمایی بسیاری از سخنوران و پدیدآورندگان آثار ادبی بوده است، که به واسطه ی خلاقیت و جاذبه ی سخن، به آموزه ها و تعالیم خویش اثربخشی و توان نفوذ ده چندان در دل مخاطبان بخشیده اند. منظومه ی «دستورنامه» نزاری قهستانی، مثنوی کوتاهی است که به ظاهر در شرح آداب و رسوم باده نوشی و به انگیزه ی تعلیم و اندرز فرزندانش سروده است. اما آشنایی با ویژگی های سبکی و محتوایی دیگر سروده های نزاری به ویژه در قالب غزل و دقت و بررسی دگرباره در دستورنامه نشان دهنده ی مشترکات محتوایی فراوانی در میان مضامین غزلیات وی و دستورنامه می باشد؛ که عمدتا بازتابی از انگیزه ها و خواست های ملامتی نزاری است. پی بردن به این مشترکات، زمینه ی دریافت معانی تازه ای را از این منظومه فراهم می سازد، به گونه ای که می توان گفت: محتوای دستورنامه در واقع بازآفرینی مضامین رایج ملامتی غزل فارسی در قالب مثنوی است.
  کلیدواژگان: غزل، ملامتی، مضامین، تعلیمی، مثنوی
|
 • Hamid Ayaz, Ahmad Khatemi Pages 13-34
  Symbols are part of the culture of a nation and in order to better understand the myths and literature of that nation, we have to realize the meanings these symbols convey. Symbol, sign, is an indication having a meaning beyond what it signifies. Symbols can be observed in all forms of nature cases in point are animals, human beings, plants, things, etc. This paper tries to answer the question that what the significations of the names of birds are in Khosrow and Shirin, and in Leili and Majnoun? How have each group of the birds been presented in these two works considering their symbolic meanings? And how to find if there is a relationship existing between their symbolic meanings? To find answers for the questions raised, first, these two works have been studied in detail, next the symbolic meanings behind the words and the figurative meanings extant in these two works have been demonstrated, then meanings with lyrical themes have been determined, and in the end, the comparison between the symbols and their meanings have been presented in Fig.
  Keywords: lyrical literature, Khosrow, Shirin, Leili, Majnoun, symbolism, birds
 • Nahid Alinejad, Maryam Shayegan Pages 35-52
  Mahmoud Moshref Azad Tehrani was one of the greatest poets of fortieth decade. The study of imagination in his poems as an impressive poet in modern poetry caused the discovery of his innovation in the field of imagination and revealed some aspects of emotions, feelings and social problems. In this research which is taken by taking note and library method, three hypotheses were the bases of work. One hypothesis was that Moshref as well as other contemporary poets has paid more attention to detection element among imagery elements and he has paid more attention to nature and tangible objects among constructive elements of imagery. Another hypothesis was that the emotions which are mixed with his imagination and have caused his poetic experiences were not personal emotions but social ones and they were derived from pains, sufferings and his joint hopes with people of his society and Moshref was a poet who could create beautiful images and take responsibility toward his society as an artist.
  Keywords: modern poetry, imagery, Emotion, Mahmoud Moshref azad tehrani
 • Yasamin Aghayi Mofrad, Masoud Pakdel Pages 53-70
  Complication is one of the important, attractive and exciting elements of the story. Joint obstacles are the most casual and the most interesting complications that the famous story tellers used beautifully. The poet of lyric verse Weiss and Ramin is also among them. Such obstacles would increase the attractiveness of the story and at the same time encourage the readers and listeners to follow the adventure enthusiastically. It is in a way that until s/he reaches the level of resolution. Often at the end of the story con not quench the thirst. In this verses has lovers with different names. One of them is Viro and since he exits the scene soon the obstacles in the way of Mobed shah and Ramin are more colorful. By reading the story and mentioning the poetic evidences such obstacles will be investigated. This study shows that Mobed-Shah has more obstacles than Ramin and the role of women in success or failure in love affairs is more remarkable and because of Weiss's support, the winner is finally Ramin.
  Keywords: Joint obstacles, Weiss, Ramin, Mobed, Lover, Beloved
 • Kazem Nazaribagha, Ali Dehghan Pages 71-90
  Artistshavelongbeen familiarwith theeffects of colorsand Iranianarchitecture, and stainedtileshave fixedthis link. Butincontemporary era scientific discoveriesand findings haveshaken up the nature of institutionalized perceptionand symbols; and contemporarypsychologyprovidesa new understandingofcolors. These differencesare notextensive, because the sense of innate perception of human beings cannot easily be changed. This process can well be analyzed in the poems of Persian language poets. Color and its analysis have less been paid attention to in thepoetryof Khwaja Hafiz. The present paper has studied semiotics, aesthetics, psychology, social impact of colors, and the link among the color, the sound and the nature in the poetry of Hafiz. This study shows that in the field of color and nature Hafiz encounters with the concept of the nature subjectively. In his poems Hafiz weaves a coherent network of colors into each other with the help of different meanings of the word “color” and in the shadowed fitness opacity. In the field of semiotics, turquoise color, which is also are ligious symbol, is highlighted in his poems. And also, a social, political, and mystical effect of black color is not hidden from the eyes of Hafiz.
  Keywords: hafiz, color, Nature, Aesthetics
 • Ali Asghar Rahimi, Kazem Dezfoulian Pages 91-114
  Shahnameh and Mahabharata may be assumed as the greatest masterpieces of the Epic genre. The sixth part of Mahabharata, Bhagavad-Gita (hymn of gods), according to some scholars, is the most philosophical part of Mahabharata, that presents some profound aspects of Hindi mysticism and wisdom. The fearful hesitation of Arjuna, a great hero in the battlefield, to entering the realm of avarice and indecency is the departing moment of Bhagavad-Gita, and then his long conversation with Krishna, an Avatar, is presented in which Krishna puts forward three ways to salvation in order to make Arjuna overcome his hesitation. On the other hand, Avarice is a repeated theme in Shahnameh, and whenever it has been used, the very counter-argument of wisdom has been presented, that like a shield protects man against the avarice. This article aims at surveying these two approaches against Avarice in Iranian and Indian Myths.
  Keywords: Mahabharata, Bhagavad-Gita, avarice, Arjuna, Krishna
 • Ali Dehghan, Moslem Rajabi, Javad Sadighi Lighvan Pages 115-134
  In Persian literature tavern is meant cabaret and the place of debauchery in real and negative meaning, and the place of gathering the lovers and mystics together in the virtual and positive meaning. The Persian poets have created intact concepts by this word. The different contrasting meanings of tavern with frequent usage of this word and conversion it to a key word in the literary and mystical texts has led to gain significant position in Persian literature. Furthermore, this research investigates the etymology and evolution of tavern in the literary and mystical texts. The results of this research showed that tavern has different etymology and origin. The simple and negative meaning of this word has been evolved into the positive and mystical meaning and it has been converted from the scandal to the place of catharsis and releasing the superstitions and reaching to immortality.
  Keywords: tavern, Persian literature, meaning evolution, real meaning, mystical meaning, function
 • Hossein Esmaeelie, Mehdi Tadayon Pages 135-152
  ‘Love’ is one of the most important issues to which both spiritual and gnostic philosophers have had eyes on and have had orated about. They recognize ‘love’ as the foundation of the universe because of which, all creatures from the lowest to the highest, are moving toward the source and origin of ‘love’ i.e., the almighty God. Sanayee Ghaznavi and Mola Sadra Shirazi are from the two spiritual and gnostic philosophers who have had ‘love’ as the key role in their works. The similarity in their views can be straightforwardly seen in Sananyee’s works and poems and Mola Sadra’s masterpiece; Shavahed Alrabobye. ‘The significance of love’, ‘the flow of love’, dividing love into ‘real’ and ‘virtual’ love, ‘convergence of love with pain and suffering’, and the virtual love as a bridge to reality of ‘annihilation in Allah’ are from the issues about which both Sanayee and Mola Sadra have analogous opinions. After illustrating the concept of ‘love’, this study aims at investigating the correspondence between Sanayee and Mola Sadra’s impressions about the issue.
  Keywords: Real love, Virtual love, affection, Sanayee, Mola Sadra
 • Mandana Alimi, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni Pages 153-166
  love and affection for the most basic theoretical and practical discussions mysticism. In fact is the manifestation of love that all of creation and to create and to be in the path to His creatures the same right to love that is motion and the perfection of and times a To, to the right. Love discussion in Persian literature has the scope of the. Love the story and Majnun including the lyric poem in the Persian text of a long welcomed by writers and poets and Persian language Persian language is also the story of the Yousef and Zoleykha of the story in which Persian literatureimpact wide. contemplation and meditation in every one of these stories is the story of love and Majnun "and" Yousef and Zoleykha "every one life and spiritual bodies to man again and mirror the blight has been polished to within the. A Jami in defining love has reached the conclusion that it is love and it lands a heart which is the love of the body of life. He believes that the world and everything in it from the whiff of love. love has been created as a gem elixir He knows that it is joy and freshness men and love to encourage.
  Keywords: love, Jami, Majnun, Yousef, Zoleykha
 • Vahideh Shirkavand, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni Pages 167-180
  Nezami's lyrics, Khosro and Shirin, as a great example of Persian lyrics, have embedded different parts of dramatic type in it. Nezami's Khosro and Shirin is very significant in dialogue and characterization. It is also eminent when there is a necessity of monologue. By bringing the examples from the inside of the context, the writer in this essay has tries to analyze the characters and their dialogues and finally the readers can believe that a work can be both dramatic and literary, whether it is the lyrics type or other types.
  Keywords: Nezami, Khosro, Shirin, lyrics, play, Dialogue, characterization
 • Shamsolhajiyeh Ardalani Pages 181-198
  A condition for prayers to be accepted is to know god and to give attention to prayers. Therefore prayer is the beginning of the way and not the end of it. Any sort of attention to god and any sort of heartily connection with divine spirit is considered as pray and worship. The strongest connection between human and their creator is in the prayer. Fervent prayer in the Persian literature is in the category of lyrical literature and originates from feelings and sentiments. Ferdowsi utilizes benediction instead of fervent prayer more than other poets. In hardship, characters of the Shahnameh after purification, beg to God for their problems to be solved. They sometime find private connection with God without thinking to their own wills. This research is an investigation in the Shahnameh with respect to prayers and with the aim of obtaining knowledge on Shahname’s theism.
  Keywords: Theism in the Shahnames, fervent prayer, prayer, worship
 • Abbas Kemanesh Pages 199-216
  In Persian poetry any poet hasn’t exploited as much as Molana Jaleledin Mohammad Balkhi (604-672 AH) from rhythms and various capacities of music for explaining and interpreting philosophical and mystical meanings and any eloquent hasn’t used like Molana from music in different meanings of poetry and no poet as Molana has grasped at music harp for explaining mystical and philosophical issues, and no poet to the extent of Molana hasn’t relied on music in using music terms and music instruments, wind and percussion, and using prosodic verbs and periodic rhythms and different rhythms in a single Ghazal and letters and words neighborhood magic and inducing various meanings from mystical terminology, even in the loving Sufism, no poet has resorted to music for stating worship manners and spiritual wayfaring that is of Sufi's conventional trainings and in using mystic's books and theses and authentic learnings of this dynasty's great persons hasn’t been like him the guidance source of seekers of Tarighat (mystical path), Sharia (shariat) and truth (haghighat).
  Keywords: Molana, Shams, Music term, vicinity magic, loving Sufism
 • Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni, Mohammad Reza Kamali Baniyani Pages 217-238
  Revolution 1980 years after the events of the Constitutional Revolution in Iran, the number goes on. The revolution in his heart, in addition to a variety of issues and topics that are associated with them, also leads to a new literary experience. Although some say the poem after the revolution, a transformation (not innovation) has moved, The traditional form of poetry in consort with the new format of the aspirations, emotions and approach to imagery Dgrafryny the structure, format, and could be leading the trend. One of the most important developments in the poetry of the Islamic Revolution occurred Additionally, doubt change the language poets. Since the majority of poets thoughts around a new polarizing elements of education, ethics, values ​​and lingers new Regulations, The culture arose from the desire of the various forms of poetry and revolution embodied in it has undergone transformation.
  Keywords: Revolution, poetry, educational elements, literary transformation, metamorphosis language
 • Seyed Ali Jafari Sadeghi, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni Pages 239-256
  Didactic literature, has been one of the most extensive areas featuring many poets and authors of literary works. Through creativity and charisma that discuses to their teaching effectiveness and ability to penetrate the hearts of audiences have given tenfold. Dastoorname of Nazari who appeared in Masnavi is a short description of the costoms of drinking wine created to motivated his children to teach and preach, but familiarity with the stylistic features and other content and accuracy of cachexia in particular in ghazal and check again. Dastoorname shows the frequency content of the themes in the lyrics of his likenesses and is Dastoorname which is mainly Nazari indication Malamati motivated. Understanding the common benefits of this work provides new meanings. So that you can be said: Dastoorname content in recreating popular Malamati themes in Persian ghazals.
  Keywords: ghazal, Malamaty, concepts, Didactic, Masnavi