فهرست مطالب

مطالعات میان فرهنگی - پیاپی 29 (تابستان 1395)
 • پیاپی 29 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علمی_ پژوهشی
 • ذئالفقار رشیدی، کرم الله دانش فرد* صفحات 9-40
  هدف این مقاله اعتبار یابی الگوی اجرای برنامه های فرهنگی سند چشم انداز در افق 1404 است. برای ساخت الگو، از سه ساحت عام «سیاستگذاری»، «نهادی» و «خرد» که هر کدام به ترتیب از 3، 4 و 2 مولفه اصلی تشکیل شده اند استفاده شده است. به منظور کسب اطمینان از درجه تناسب و اعتبار الگوی نظری پیشنهادی با شرایط امروزی از «روش دلفی» استفاده شد. در این راستا 20 تن از متخصصان و مجریان برنامه های فرهنگی با استفاده از «روش نمونه گیری هدفمند» انتخاب شدند و نظرات آنها با استفاده از «پرسشنامه کتبی» محقق ساخته در «2 راند» جمع آوری شد. پرسشنامه کتبی در راندهای اول و دوم به ترتیب شامل 95 و 97 پرسش از متخصصان در خصوص «میزان تاثیر 9 مولفه اصلی بر اجرای برنامه های فرهنگی» است که اعتبار آن از طریق «اعتبار محتوایی» و پایایی آن با استفاده از «پایایی همسانی درونی» به روش «ضریب آلفای کرونباخ» احراز شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج، همبستگی معناداری میان ساحت های سه گانه الگوی پیشنهادی برقرار است که از وجود همسانی درونی قابل قبول الگوی پیشنهادی حکایت می کند. حسب اولویت بندی های مبتنی بر آزمون فریدمن، مشخص شد که ساحت «سیاست گذاری» به ترتیب اهمیت بیشتری نسبت به ساحت های «نهادی» و «خرد» دارد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز موید اولویت بندی مذکور است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی برای اجرای برنامه های فرهنگی برازش مطلوبی با داده های تجربی دارد و بر این مبنا می توان ادعا کرد که الگوی مذکور از مطلوبیت مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: برنامه های فرهنگی، خط مشی گذاری عمومی، سیاست گذاری فرهنگی، اعتباریابی، چشم انداز افق 1404
 • زهرا حضرتی صومعه، مزگان قاسمعلی* صفحات 41-80
  آیین ها و ادیان موجود در هر کشور، مملو از تعالیم و عناصر فرهنگی در خصوص عرصه های گوناگون زندگی از جمله کار و فعالیت اقتصادی برای گذران معیشت پیروان خود هستند. از آنجا که با توجه به داده های آماری، پیروان آیین های مسیحیت، بودایی و کنفسیونیسم در کره ی جنوبی و آیین اسلام در ایران، بیشترین شمار افراد را به خود اختصاص داده اند، در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و بهره گیری از نظریات ماکس وبر سعی بر آن بوده است تا عناصر فرهنگی مرتبط با توسعه ی اقتصادی و اجتماعی که در این ادیان مستتر است مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که در کره ی جنوبی عناصر فرهنگی مرتبط با توسعه ی اقتصادی از جمله: انضباط،عقل گرایی، مشارکت، عدم تقدیرگرایی،علم گرایی، قانون گرایی، وجدان کاری، احساس توانایی مسئولین و مردم در نیل به توسعه، روحیه ی انباشت سرمایه و... از طریق آموزه های آیین ها و مذاهب گوناگون در افراد درونی شده و دستیابی به توسعه ی اقتصادی را میسر نموده است. درحالی که در ایران با وجود تاکیدهای دین اسلام، به دلیل شرایط تاریخی و اجتماعی حاکم بر این کشور، عناصر فرهنگی مناسب توسعه در افراد درونی نشده است و بدین سبب شاهد کندی پیشرفت اقتصادی می باشیم.
  کلیدواژگان: عناصر فرهنگی، آیین ها و ادیان، توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، ایران و کره ی جنوبی
 • احسان طاهری حاجی وند، حمیدرضا جمالی صفحات 81-111
  مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، «شناسایی حیثیت ذاتی» کلیه اعضای بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان شناخته و بر باورداشتن به «مقام و ارزش فرد انسانی» توسط مردم ملل متحد و این که «حقوق انسانی» را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تاکید شده است. اما وضع و اجرای قانون و اصولا بنیادی ترین جستار در دانش های انسانی و از جمله در حقوق، فرع بر شناخت «انسان» می باشد. حقوق فرهنگی بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با طرح این سئوال که «مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر چیست؟» به روش تحلیل کیفی محتوا با نگرشی انسان شناسانه به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «حقوق فرهنگی بشر ریشه در طبیعت انسان و ساختمان بدن او دارد». یافته ها دلالت بر آن دارد که مطالعه و بررسی تعریف، پیدایش، ساختمان بدن و آناتومی و شیوه ی زیست انسان و رابطه ای که با فرهنگ دارد نشان دهنده ی این است که انسان موجودی است فرهنگی و حقوق فرهنگی خاستگاهی در طبیعت انسان داشته و برای حمایت و ارتقای حقوق فرهنگی بشر، باید بر تطابق این حقوق با منشاء انسان شناختی آن تاکید ورزید.
  کلیدواژگان: انسان، انسان شناسی، فرهنگ، حقوق فرهنگی، حقوق بشر
 • علیرضا حسینی پاکدهی، یعقوب مرادیان* صفحات 113-142
  امروزه تصور جهان بدون تبلیغات، تقریبا ناممکن می نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد –خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد. تاثیرپذیری ما از این انبوه پیام ها و اطلاعات به دلیل اینکه انسان همواره به اطلاعات، ارتباطات و مصرف کالا نیازمند است، اجتناب ناپذیر است. در مورد تاثیرپذیری بدن از تبلیغات رسانه ها صاحب نظران معتقدند زنان و مردان همواره در تلاش اند تا بتوانند با بالا بردن کیفیت ظاهری بدن، خود را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی تبلیغات رسانه ها ترویج می شود هماهنگ سازند، همچنین روزنامه ها، مجلات و تلویزیون همگی سرشار از پیام هایی هستند که چگونگی جراحی پلاستیک و نیز جذاب سازی و نمایش جنسی بدن را ترویج می کنند. هدف این مطالعه بررسی نقش تبلیغات بازرگانی در نگرش به مدیریت بدن است. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسی کرده و سپس با استفاده از نظریه کاشت فرضیه ها به آزمون گذاشته شدند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و تکینک جمع آوری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، شهروندان بالای 18 سال کرمانشاه می باشد که حجم نمونه 400 نفر برآورد شده است؛ روش نمونه گیری تلفیقی و ترکیبی بوده بدین صورت که با استفاده از تکنیک چند مرحله ای و سهمیه ای، جمعیت یا حجم نمونه انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تبلیغات بازرگانی و نگرش به زیبایی، نگرش به سلامت رفتاری، نگرش به آرایش و بهداشت، نگرش به کنترل وزن، نگرش به پوشش ظاهری رابطه معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت بدن، تبلیغات بازرگانی، تصور از بدن، مصرف رسانه ای، نگرش
 • محسن شاطریان، حامد نظری *، حسین امام علی زاده صفحات 143-165
  با وجود گذشت سال ها از حضور مهاجران افغانستانی در ایران، هنوز این گروه از افراد با مسائل و مشکلات بسیاری درگیر هستند، یکی از مهم ترین این مشکلات، وجود نگرش های منفی در تعاملات روزمره با ایرانیان است. به نظر می رسد نگرش منفی به مهاجران افغانستانی به دلیل وجود ارزش های فرهنگی خاص نزد ایرانیان باشد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان ارزش های فرهنگی و نگرش نسبت به مهاجران افغانستانی می پردازد. فرضیات این پژوهش حول این موضوع سامان یافته است که ارزش های فرهنگی ایرانیان می توانند با نگرش آنها نسبت به مهاجران افغانستانی و لذا نحوه تعامل و رفتار با آنان تاثیرگذار باشند. روش تحقیق، پیمایش بوده و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان شهر کاشان هستند که از میان آنها 389 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون تحلیل گردید. یافته ها حاکی از آن است که بین ارزش های فرهنگی مردانگی/ زنانگی، ابهام گریزی و فاصله قدرت با نگرش نسبت به مهاجران افغانستانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. لذا می توان گفت با افزایش میزان ارزش های فرهنگی مردانگی، فاصله قدرت و ابهام گریزی، نگرش به مهاجران منفی تر می شود. تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سه متغیر فوق، در مجموع حدود 15 درصد از تغییرات نگرش ایرانیان نسبت به مهاجران را تبیین می کنند. فرضیه مربوط به رابطه جمع گرایی/ فردگرایی با نگرش نسبت به مهاجران مورد تایید قرار نگرفت و به لحاظ آماری رابطه دو متغیر مذکور معنادار نیست.
  کلیدواژگان: مهاجران افغانستانی، ارزش های فرهنگی، مردانگی، زنانگی، فاصله قدرت، ابهام گریزی، جمع گرایی، فردگرایی
 • نوذر شفیعی، فرهاد قنبری *، آذین کیانی صفحات 175-195
  قرن بیست و یکم پیکره سیاست را در میان بازیگران روابط بین الملل تغییر داده است. با این وجود چیزی که قطعی به نظر می رسد این است که جهان امروز نمی تواند از دیپلماسی مجزا باشد. دیپلماسی در جهان امروز به سه شکل برجستگی یافته است: دیپلماسی در مفهوم سنتی آن به عنوان جوهر، هدف و نگرش های روابط یک دولت با دیگر دولت ها به قصد تاثیر گذاری بر انها قلمداد می شود. به این دیپلماسی دیپلماسی رسمی گفته می شود. یعنی دیپلماسی فقط در میان مقامات رسمی جریان دارد و هدف ان تاثیر کذاری یک دولت بر دولت دیگر و یا در نهایت تاثیرگذاری متقابل می باشد(دیپلماسی دولت- دولت). گونه دیگری از دیپلماسی که امروزه باب روز شده است دیپلماسی عمومی است که هدف ان تاثیر گذاری دولتها بر مردم کشور هدف است(دیپلماسی دولت – مردم). از انجا که در اینگونه دیپلماسی از عنصر فرهنگ در سطح بالایی استفاده می شود، به دیپلماسی فرهنگی هم معروف است. بعبارت دیگر دیپلماسی فرهنگی زیر مجموعه یا بخشی از دیپلماسی عمومی است که با بکارگیری فرهنگ به عنوان مبنای قدرت نرم سعی دارد از بستر فرهنگ به تعامل با دیگران بپردازد. سومین گونه از دیپلماسی رایج سایبر دیپلماسی نام دارد که دیپلماسی مردم- مردم نیز خوانده می شود و طی ان مردم از طریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی با یکدیگر پیوند می خورند و این خود به صلح در جهان کمک می کند. در این مقاله تاکید بر دیپلماسی عمومی است. بنابراین پرسش اصلی ان است که دیپلماسی عمومی چیست و فرهنگ چه جایگاهی در دیپلماسی عمومی دارد؟ فرضیه مقاله که بصورت پاسخ فرضی به پرسش مذکور ارائه شده ان است که فرهنگ جوهره اصلی دیپلماسی عمومی را تشکیل می دهد و دیپلماسی عمومی زمانی در انجام ماموریت خود که همانا تاثیرگذاری بر ملل دیگر است موفق خواهد بود که از ابزار فرهنگ به نحو بایسته استفاده نماید. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی و ابزار گرد آوری داده ها فیش برداری کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، فرهنگ، برند ملی
|
 • K. Daneshfard * Pages 9-40
  The aim of this paper is to provide a model for Implementation cultural programs in vision plan of 1404. This model involves three general dimensions: "Policy-making", "institutional" and "Micro" that each of them respectively contain 3, 4 and 2 main components. In order to ensure the appropriateness and validity of the proposed theoretical model in according to modern conditions, "Delphi method" being used. In this regard, 20 cultural experts and program administrators using the "purposive sampling" were selected and their ideas through "questionnaire" in "two rounds" were collected. Questionnaires in the first and second rounds ordering 95 and 97 questions of experts about "the effect of 9 Keyes component of the implementation of cultural programs" that its reliability through "content validity" and its reliability by using the "Internal consistency reliability" as "Cronbach's alpha coefficient" was established.
  Data using SPSS and LISREL software were processed and analyzed. The results showed a significant correlation between the presences of the three proposed model establishes that the proposed model suggests that acceptable internal consistency. In terms of priorities based on Friedman test, it was found that the dimension of "policy" is as more important than the dimension of "institutional" and "Micro".Prioritization is also confirmed the results of structural equation modeling. Structural equations modeling results showed that the proposed model for the implementation of cultural programs fit well with the experimental data, and on this basis it could be argued that the above model is appropriate utility
  Keywords: Cultural programs, Cultural policy, Validation
 • Mojgan Ghasemali * Pages 41-80
  Rituals and religions in every country, rich in teachings and cultural elements of diverse areas of life, including work and economic activity to earn a livelihood for their followers. Since according to statistical data, the followers of Christianity, Buddhism and Confucianism in South Korea and Islam in Iran constitute the largest number of people, in this study using documentary method and theories of Max Weber, cultural elements related to economic and social development that is implicit in these religions are to be examined. In conclusion, it can be stated that South Korean cultural elements related to economic development, including: discipline, rationality, participation, non-fatalism, scientism, law orientation, work ethic, sense of ability of the authorities and people in the achievement of development, the spirit of accumulation of capital and so on, are internalized through teachings of various regulations and religions in individuals and also made it possible achieve to economic development. While in Iran, despite the emphasis of Islam religion, because of the historical and social conditions prevailing in the country, the suitable cultural elements of development is not internalized among individuals, so we are witnessing the slow progress of economic.
  Keywords: Cultural Elements of Rituals, Religions, Socio-Economic Development, Iran, South Korea
 • Ehsan Taheri, Hamidreza Jamali Pages 81-111
  In the introduction of the Universal Declaration of Human Rights, “recognition of inherent dignity” of all human members is realized as the basis of freedom, justice, and peace around the world and it has been emphasized on believing in “dignity and value of individual human” by the people of the united nations and also the fact that “human rights” must be supported by law enforcement. However, legislation and enforcement of law and principally the most basic inquiry about humanistic sciences including law have a secondary status in relation to recognition of “human”. Therefore, there is no exceptions to human cultural rights in regard to this principle, too. By posing this question that “what are the anthropological principles of human cultural rights”, and applying a qualitative content analysis with an anthropological approach, the present study is an attempt to evaluate this assumption that “human cultural rights are rooted in human nature and his physique”. The results indicated that studying definition, origin, physique, anatomy and lifestyle of human and his relationship with culture imply that human is a cultural creature and cultural rights have their origin in human nature; accordingly, to support and promote human cultural right, we need to put emphasis on compliance of these rights with their anthropological origin.
  Keywords: Human being, Anthropology, culture, cultural rights, Human Rights
 • Yaghoub Moradian * Pages 113-142
  These days imagining the word without advertisements is impossible. Every people willingly or unwillingly is under exposition of advertisements. We are affected by these advertisements and running away from these affections is impossible. Some thinkers believe that body is affected by advertisement. Men and women by using advertisements codes in media, newspapers magazines and so on try to look good and be coordinated with social and cultural expectations about beauty. These advertisements in media, newspapers and magazines are full of messages which promote beauty surgeries, and sexual attraction of body as a value.
  The purpose of present study is investigation about the role of advertisement in body management. At first research literature has been reviewed and secondly some hypotheses, based on implant theory and Baudrillard, has been developed. Present survey used self-report questionnaire technique. Sample of study was 400 Kermanshah citizens who have 18 years old and higher.
  Sampling technique was mixed method by stage by stage and clustering method. Results suggested that there is significant relationship between advertisement and beauty surgery, weight control, clothing both in behavioral and attitudinal dimension.
  Keywords: Body Management, Body Image, Advertisements, media consumption, Tendency
 • Hamed Nazari * Pages 143-165
  Despite the passage of the years of the presence of Afghan refugees in Iran, still they are grappling with many problems. One of the main problems associated with negative attitudes in their daily interactions with Iranians. It seems that negative attitude to the Afghan refugees is due to certain cultural values among Iranians. This study examines the relationship between cultural values and attitudes towards immigrants Afghanistan deals. The research method was a survey and questionnaire was used for data collecting. The population of this study is the citizens of Kashan that was selected 389 subjects for this study. Sampling was conducted using cluster sampling method. Data analysis with SPSS and correlation and regression were used. Based on the study findings, it can be said with the increasing cultural values of masculinity and power distance, uncertainty avoidance, would be more negative attitudes toward immigrants. These three variables explained about 15 percent of Iranian's attitude change toward immigrants. Hypotheses about the relationship between individualism/ collectivism and attitudes towards immigrants were not confirmed and statistically relationship between the two variables is not significant.
  Keywords: Afghanistan Immigrants, Cultural Values, Masculinity- femininity
 • Farhad Ghanbari * Pages 175-195
  The new 21 century has altered the political constellation amongst actors of international relations. Yet, one thing is certain that today’s world cannot be separated from diplomacy. Diplomacy in the world has highlighted into three version. The first version of diplomacy in traditional terms, which is seen as the substance, aim and attitudes of a state’s relations with others to put these into effect, is called formal diplomacy. It is just prevail among officials of state actors in which states aims to effecting on another state or finally achieve mutual influencing (state to state diplomacy). Another dominant diplomacy of today is public diplomacy in which states aim to influence on people of other countries (state- people diplomacy). Since, in this kind of diplomacy, the cultural element being used at the high level, it is known as cultural diplomacy. In other words, cultural diplomacy is a subset or branch of public diplomacy in which culture is using as the foundation for soft power to dialogue and negotiate with others. The third version is cyber diplomacy that is named people to people diplomacy in which people are linked with each other by information’s and communication’s networks in order to make helping peace in the world. Emphasizing on public diplomacy, the main question of this article is what is public diplomacy and the role of culture in the public diplomacy? In this line, main hypothesis is that since the culture is the essence of public diplomacy so any public diplomacy for being influential should utilize culture in its enforcement. The conduct of inquiry in this research based on descriptive-analytical.
  Keywords: Diplomacy, Public Diplomacy, Cultural Diplomacy, culture, National Brand