فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لعبت تقوی، ماندانا محبیان*، سمیه سعادتیان صفحات 1-13
  دسترسی به آب شیرین به عنوان یک معضل جهانی تلقی می شود. نزدیک به 54/96 درصد کل منابع آب کره زمین را آب شور و مابقی آن یعنی 53/2 درصد را آب شیرین تشکیل می دهد. با توجه به کمبود منابع آب شیرین، در سال های اخیر نمک زدایی آب دریا به یک صنعت مهم تبدیل شده است. این مشکل در مناطق خشک که با پدیده خشکسالی مواجه هستند جدی تر خواهد بود. آب و هوای بیش از حد خشک خلیج فارس این منطقه را با کمبود آب مواجه ساخته است. از چندین دهه گذشته، نمک زدایی از آب دریا به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای تامین آب مورد نیاز ساکنین سواحل آن مورد استفاده قرار گرفت. اما اخیرا نگرانی هایی در مورد افزایش ورود آب شور به دریا و افزایش مصرف انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از آب شیرین کن های صنعتی بر اکوسیستم خلیج فارس مطرح است. در این مطالعه با استفاده از مدل DPSIR به تجزیه و تحلیل وضع موجود پرداخته شده است و در پایان راهکارهایی در خصوص کاهش اثرات ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: آب شیرین کن، نمک زدایی، خلیج فارس، مدل DPSIR
 • مهیار کلیائی*، مهدی حمزه نژاد، ساناز لیتکوهی، پیام بهرامی صفحات 15-35
  گرم شدن کره زمین، افزایش روز افزون آلودگی محیط زیست و تغییرات غیر قابل بازگشت آن بر اثر دخالت های بشر، ضرورت توجه به بوم شناسی و مسائل زیست محیطی را برای آینده اجتناب ناپذیر کرده است. با توجه به اینکه ساختمان ها به تنهایی مصرف 6/1 از منابع آبی دنیا، 4/1 از چوب برداشت شده، 5/2 از سوخت های فسیلی و مواد تولید شده در جهان و بین 25 تا 40درصد از مصرف کل انرژی را در بسیاری از کشورها به خود اختصاص داده اند، از این رو معماران جهان نیز همسو با سایر دانشمندان با شدت گرفتن مشکلات در پی یافتن راهکارهای جدید برای تامین زندگی مطلوب انسان بوده اند، که نتیجه آن ایجاد ساختمان های سبز و پایدار باتوجه به مشکلات زیست محیطی موجود بوده است. از آن جایی که یکی از روش های موثر بر درک اهمیت ساخت ساختمان های سبز و پایدار بررسی روند شکل گیری جنبش معماری پایدار و سبز و مسائلی که سبب اهمیت شکل گیری این جنبش است، از این رو پژوهش پیش رو در یک پژوهش تحلیلی و در یک رویکرد تفسیری به بررسی تاریخچه شکل گیری این جنبش، اهداف و اصول آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که به منظور حفظ این مسیر و دستیابی به اهداف غایی، با توجه به مسیری که تا به امروز پیموده شده به منظور دستیابی به یک معماری پایدار و سبز باید با یک نگرش جامع و کامل در سه عرصه کلی اجتماع، محیط زیست و اقتصاد، در حیطه معماری، شهرسازی، و تمامی رشته های مرتبط با آنها تصمیم گیری و برنامه ریزی نمود.
  کلیدواژگان: معماری پایدار، معماری سبز، محیط زیست، دیوار سبز، تاریخچه پایداری
 • ایرج فقیری*، روزبه میرزا صفحات 37-48
  با توجه به اهمیت اکولوژیکی و بیولوژیکی خور موسی از نظر در برداشتن فون وسیعی از موجودات و وجود صنایع و تاسیسات مختلف در اطراف آن و ورود آلاینده ها به این منطقه، پایش این اکوسیستم حیاتی ضروری است. هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) به علت پراکنش وسیع در محیط زیست و اثرات سرطان زایی و جهش زایی برای موجودات زنده یکی از مهم ترین آلاینده های شیمیایی هستند. در این تحقیق توزیع و منشاء 15 ترکیب PAHsدر رسوبات خوریات موسی مورد بررسی قرار گرفت.
  نمونه برداری و آنالیز در تیرماه 1389 انجام پذیرفت. نمونه های رسوب از 5 خور جعفری، احمدی، اردوله، غزاله و مریموس جمع آوری و بر روی یخ به آزمایشگاه انتقال و تا زمان انجام آنالیز در دمای 20- نگه داری شدند. بخشی از نمونه ها جهت به دست آورن وزن خشک جدا شدند. نمونه های رسوب به کمک پودر سولفات سدیم بدون آب خشک شده و به کمک دستگاه سوکسله و با استفاده از حلال های دی کلرو متان به مدت 8 ساعت تحت عمل استخراج قرار گرفتند. سپس نمونه ها از ستون 1 و 2 کرماتوگرافی جهت گرفتن فراکشن های هیدروکربن عبور داده شدند. اجزاء به کمک دستگاه GC-MSآنالیز شدند. بازیافت ترکیبات PAHsدر رسوب و صدف بیش از 70 درصد بود.
  دامنه مجموع غلظت 14 ترکیب PAHsدر بین 703 تا 3302 نانوگرم بر گرم وزن خشک بود. بیش ترین غلظت ترکیبات PAHs به ترتیب در خوریات جعفری، احمدی و اردوله مشاهده شد. رسوبات خوریات موسی دارای سطح آلودگی متوسط تا زیاد بودند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که منشاء ورودی ترکیبات PAHs در رسوبات خوریات موسی از هر دو منشاء نفتی (پتروژنیک) و سوختی (پایرولیتیک) با غلبه بر ترکیبات نفتی در ایستگاه جعفری است.
  کلیدواژگان: PAH، خورموسی، خور جعفری، رسوبات
 • علیرضا جهانبخش*، اعظم رشیدی صفحات 49-60
  در حدود 70 درصد سطح کره زمین از آب پوشیده شده است. اکوسیستم سالم در دریا ها و سواحل، منافع ارزشمندی از جمله امنیت غذایی، حفظ منابع به منظور رشد اقتصادی، توریسم ساحلی و همچنین حفظ خطوط ساحلی را در پی خواهد داشت، به علاوه اکوسیستم دریایی به عنوان یک منبع حیاتی به منظور حفظ تنوع زیستی در جهان شناخته می شود.ایران با احتساب سواحل جزایر از 5800 کیلومتر ساحل برخوردار است. دریا در ایران از بعد انرژی، کشتی رانی و تجارت، صید دریایی و توریستی دارای اهمیت راهبردی است. سلامت و حفظ منابع در زیست بوم دریایی در نتیجه شناخت چالش ها و برنامه ریزی و مدیریت با رویکرد توسعه پایدار در دریا به نحوی که زیست بوم دریایی علاوه بر منافع اقتصادی، منافع اجتماعی و محیط زیستی را به همراه آورد، حاصل می شود. در این مقاله پس از تبیین اهمیت برنامه ریزی دریایی در راستای توسعه پایدار، سیاست های کلی جهان و ایران در برنامه ریزی دریایی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تحلیل وضعیت موجود و بررسی راهبردهای جهانی؛ طرح پیشنهادی در مدیریت پایدار دریایی در قالب ساختاری برنامه ششم توسعه کشور ارائه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، برنامه ریزی دریایی، مدیریت پایدار، برنامه ششم توسعه
 • پروانه سلاطین، مریم فرجی * صفحات 61-71
  انرژی به عنوان یکی از نهاده هایمهم تولید نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. این تاثیر به گونه ای است که بانک جهانی یک راه مقابله با فقر و دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی را ، مصرف انرژی و دسترسی بیش تر به انرژی می داند. انرژی ارائه دهنده خدمات برای بسیاری از نیازهای اساسی انسان از قبیل مراقبت های بهداشتی، آموزشی و ارتباطات می باشد. عدم دسترسی به انرژی به طور چشم گیری سبب تضعیف سلامت، فرصت محدود برای آموزش و افزایش فقر می گردد. در این میان دسترسی به انرژی الکتریسیته به عنوان یکی از انرژی های مهم ، نشان دهنده معیاری از سطح توسعه یافتگی یک کشور می باشد. عرضه مداوم و طولانی مدت، انتقال به نقاط مختلف و دور افتاده، پاک بودن و عدم انتشار گازهای گلخانه ای و تجدیدپذیر بودن انرژی الکتریسیته دلایلی بر ایفای نقش مهم این نوع انرژی در توسعه اقتصادی است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری توسعه اقتصادی بر مصرف برق در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد.
  تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مساله استنباطی است.
  نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت وگشتاورهای تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب دردوره زمانی 2014-2005 نشان می دهد. توسعه اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر مصرف برق درگروه کشورهای منتخب دارد.
  کلیدواژگان: مصرف برق، توسعه اقتصادی، اثرات ثابت، گشتاور تعمیم یافته
 • ملاحت عبداللهی گیلانی*، علی محمدی، فرزام بابایی صفحات 73-84
  هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی آموزش های محیط زیستی و اثر آن برآگاهی و دانش پرسنل شرکت نفت می باشد. جامعه آماری این تحقیق 1080 نفر از پرسنل پالایشگاه نفت تهران است که در سال 1392 در دوره زیست محیطی که توسط اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست پالایشگاه نفت برگزار شده است، شرکت داشته اند. از این میان با استفاده از فرمول کوکران 146 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین میزان شرکت در کلاس های آموزش زیست محیطی، میزان رضایت از محتوای (هدف) آموزشی، میزان رضایت از آموزش گر دوره، از روش تدریس، از زمان و مکان دوره، از امکانات و تجهیزات دوره، از اجرای دوره، از ارزشیابی دوره و انگیزه مشارکت در دوره های آموزشی با دانش زیست محیطی پاسخگویان رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. هم چنین بین میزان شرکت در کلاس های آموزشی و میزان رضایت از ارزشیابی دوره با نگرش پاسخگویان نسبت به محیط زیست و آلاینده های نفتی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که متغیرهای پیش بین (اعم از میزان رضایت از امکانات و تجهیزات دوره، رضایت از زمان و مکان دوره و میزان رضایت از محتوای آموزشی) 9/67 درصد از میزان نوسانات متغیر وابسته (دانش زیست محیطی) را تبیین می کنند. همچنین متغیرهای میزان رضایت از محتوای آموزشی و میزان شرکت در کلاس های آموزش زیست محیطی 83 درصد از میزان نوسانات متغیر نگرش نسبت به محیط زیست و آلاینده های نفتی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: آموزش های زیست محیطی، دانش، نگرش، کرک پاتریک، پالایشگاه نفت
|
 • Lobat Taghavi, Mandana Mohebbian *, Somaye Saadatian Pages 1-13
  Access to fresh water is seen as a global problem. Close to 54/96% of the Earth''s water resources are saltwater and freshwater make up the rest of the 53/2 percent. Due to a shortage of fresh water, seawater desalination in recent years has become an important industry. The problem in arid regions that suffered from drought will be more serious. The hyper-arid climate of the Arabian Gulf makes it an excessively water-deficient region. Since a few decades ago, seawater desalination has been the most reliable source of portable water in the Gulf. Recently, many concern raise about the increasing of salt water into the sea and increased energy consumption and environmental problems caused by industrial desalination in Persian Gulf. In this study, Using DPSIR model to analyze the status quo and develop strategies to reduce the effects is presented at the end
  Keywords: Fresh water, Desalination of sea water, Persian Gulf, DPSIR model
 • Mahyar Kolyaei *, Mehdi Hamzenejad, Sanaz Litkouhi, Payam Bahrami Pages 15-35
  Global warming, increasing environmental pollution and irreversible environmental changes caused by human intervention made inevitable attention to ecology and environmental issues for the future. Considering that buildings accounted itself in many countries consume 6/1 of the world's water resources, 4/1from timber harvested, 5/2 from fossil fuels and materials produced in the world and between 25 to 40 percent of total energy consumption, therefore architects of the world are seeking new ways to provide optimal living for man With the intensification of problems along with other scientists around the world. The result has been the creation of green and sustainable buildings due to environmental problems. Since one of the effective methods to understand the importance of green buildings and sustainable construction is process Review of sustainable architecture and green movement and the issues that is Cause the significance of the formation of this movement. So this research was conducted to study the formation history, purposes and principles of this movementin analytical research and interpretative approach. The results showed that the path to sustainability is not quite ascending to date but has backward returning in some periods. Therefor in order to maintain this path and achieve the ultimate goals, should be decision-making and planning in three general areas of community, environment and economy, in the field of architecture, urbanism, and
  Keywords: sustainable architecture, Green architecture, Environment, History of stability
 • Iraj Faghiri *, Roozbeh Mirza Pages 37-48
  Khure Musa area with high ecological and biological importance and accommodated divers fauna can be influenced by huge pollutants industrial discharge, it is necessary to monitor in this critical environment. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are one of the major groups of chemical pollutants owing to their widespread distribution in the environment and carcinogenic and mutagenic effects to living organisms.
  In this study distribution and sources of 15 PAHs and their sources in the sedimentsof estuaries khure Musa were determined. Sampling and analysis were perfprmed in july 2010. Samples of sediment collected from five Estuarine, namely Jafari, Ahmadi, Ardoleh, Ghazaleh and merimos. Collected samples were immediately transferred to hexane rinsed glass jars with aluminum foil inserts and transported in dry ice to the laboratory and kept frozen at -20 °C prior to analysis. An aliquot of the samples were taken for dry weight determination. The sediments were dried with anhydrous sodium sulphate and soxhlet, following extraction for about 8 hours using dichloromethane. The extract was then charged to 1st step and 2nd step column chromatography to fractionate hydrocarbons. The fractions were analyzed by gas-chromatography/mass spectrometry (GCMS). The recovery of PAHs was more than 70%.
  The total concentrations of PAHs in sediment were ranged from 703 to 3302 ng/g Dry weight. The highest concentration were observed at stations Jafari,Ahmadi and Ardoleh, respectively. The sediment samples from the khure Musa can be considered moderate to high polluted with PAHs. The results of study suggested that the main sources of PAHs in Estuaries of Khure Musa are a mixture of both pyrolitic and petrogenic with predominant petrogenic imputes in jafari estuarine.
  Keywords: PAH, Khure musa, Khure Jafari, Sediment
 • Alireza Jahanbakhsh *, Azam Rashidi Pages 49-60
  About 70 percent of the planet Earth is covered by water. Healthy marine and coastal ecosystems provide many valuable services including food security, resources for economic growth, beach tourism and coastline protection. Also marine ecosystem is recognized as crucial reservoir of biodiversity. Considering the islands, Iran has about 5800 kilometers of coastline. In Iran, the marine resources are strategically important due to energy, shipping and trade, fishing and tourism. Health and conservation of the resources in marine ecosystem is the consequence of recognizing the challenges, sustainable planning and management, so that the marine ecosystem results in economic, social and environmental benefits. In this article, firstly, the importance of Marine Planning in the event of Sustainability is presented, then the global and local policies in Marine Planning are studied. Analyzing the current situation and global approaches, a suggested plan in sustainable marine management in format of the Sixth Plan is submitted.
  Keywords: Sustainable Development, marine planning, sustainable management, Sixth plan
 • Parvaneh Salatin, Maryam Faraji * Pages 61-71
  Energy, as one of the inputs of production, plays an important role in a country’s growth and economic development. This influence is such that the World Bank considers energy consumption and energy acces as a way to fight poverty and achieve higher economic growth. Energy offers services for many basic needs of mankind such as health care, education, and communication. Lack of access to energy may significantly weaken people’s health, limit educational opportunities, and increase poverty. In this paper, access to electricity as a important energy is an indicator of a country’s level of development. Constant and continuous supply, delivery to remote areas, cleanness and lack of greenhouse gas emission, and renewability of electricity indicate the important role of this energy in economic development.
  In this paper, the main goal of this thesis is to analyze the theorical relation and effect of economic development on electricity consumption in the set of selected countries with average income. Results from model estimation by the methods of fixed effects and generalized moments in the set of selected countries in the period 2005-2014 show that economic development has a positive and meaningful effect on electricity comsumption in the set of selected countries.
  Keywords: Electricity Consumption, Economic development, Fixed Effects, Generalized Moments
 • Malahat Abdolahi *, Ali Mohammadi, Farzam Babayi Pages 73-84
  Theobjective of this research is the consideration and evaluation of the environmental training and its effect on awareness and knowledge of Oil (petrol) Company personnel. Statistical society of this research consists of 1080 personnelof Tehran Oil Refinery who participated in environment training course held by Department of Health, Safety and Environment of Oil Refinery, using Cochran formol and simple random sampling,146 persons of which selected as sample society. Spearman study of correlation coefficient showed that there is a meaningful and positive relation at the 99% level between attending in environmental education, satisfaction with the course content, with the course trainer, with teaching method, with the course time and venue, with the facilities and equipment, with the course implementation, with course evaluation and motivation to participate in training courses, and environmental knowledge of respondents. Well as there is a meaningful and positive relationat the 99% level between participation in environmental training courses, satisfaction with the course evaluation and respondent's attitudes towards the environment and polluting oil. Multiple regression analysis indicate that predictor variables explain the extent of satisfaction with the facilities and equipment, time and venue of the course, satisfaction with trainer, satisfaction with the course content (objective) 67/90%, satisfaction with the variation of the dependent variable (environmental science). And also, the variables of satisfaction with course content and extent of participating in environmental training courses 83/00% explain the rate fluctuation ofattitude towards the environment and the volatility of oil pollution.
  Keywords: Environmental education, Knowledge, attitudes, Kirkpatrick, Oil Refinery