فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا عابدی، مهسا حسینی امجد* صفحات 1-12
  مطالعات متعددی در جهان در زمینه ارزش گذاری صورت گرفته که نشان دهنده اهمیت روز افزون آن است. با ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی می توان تا حدودی به ارزش واقعی آن ها پی برد و بیش از پیش از تخریب و استفاده بی رویه از آن جلوگیری نمود.
  هدف از این تحقیق برآورد ارزش اقتصادی گیاهان طبی- دارویی و ارزش های بازاری انواع گوناگون اقلام محصولات گیاهی دارویی در اطراف دریاچه پریشان است. برای برآورد ارزش های یاد شده اقدام به تهیه و تکمیل پرسش نامه هایی در همین رابطه گردید و علاوه بر تعیین ارزش های انواع گیاهان طبی- دارویی با بررسی روش های ارزش گذاری اقتصادی و انتخاب روش مناسب ، فاکتورهای تاثیر گذار در ارزش گذاری اقتصادی گیاهان طبی- دارویی نیز شناسایی شده و بر این اساس با توجه به اهمیت مقوله گیاهان طبی و دارویی و رابطه اجتناب ناپذیر آن با منابع طبیعی و استفاده از آن، در این مقاله تلاش شد این رابطه مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گیرد.
  محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه دریاچه ارژن و پریشان به شرح زیر می باشد:این دریاچه مهم ترین دریاچه آب شیرین ایران است که در 12 کیلومتری شرق کازرون، در میان کوهستان فامور قرار گرفته است. وسعت تقریبی آن 36 کیلومتر مربع است. طول آن به 12 کیلومتر و عرض آن به سه کیلومتر می رسد.
  پس از حضور در منطقه و مشخص نمودن میزان و قیمت فروش گیاهان دارویی توسط عطاری ها در طول 1 ماه و نیز میزان مصرف گیاهان دارویی عنوان شده در پرسش نامه ها بر اساس روش ارزش گذاری بازاری، ارزش اقتصادی گیاهان دارویی در منطقه دریاچه ارژن و پریشان تخمین زده شده است و برآورد این ارزش اقتصادی با استفاده از مدل رگرسیون و بهره گیری از نرم افزار E-viewsصورت گرفته است.این ارزش معادل 1036588تومان برای مدت 1 ماه برآورد شده است.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری، روش قیمت بازاری، گیاهان طبی - دارویی، دریاچه ارژن و پریشان
 • فواد مصطفی نژاد*، امیرحسام حسنی صفحات 13-23
  رودخانه سقز یکی از منابع مهم آب سطحی شهرستان سقز است که آب مورد نیاز برای کشاورزی، شرب و... حاشیه رودخانه را تامین می کند. فاضلاب های انسانی و کشاورزی، منابع مهم آلوده کننده این رودخانه می باشند. در این تحقیق روند تغییرات آلودگی فیزیکوشیمیایی رودخانه سقز در سال های 1388 و 1387 مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج تحقیقات قبلی در سال های 84 و 1383مورد مقایسه قرار گرفته است.
  در مجموع در طی این سال ها تعداد 80 نمونه از 4 ایستگاه طی 20 نمونه برداریاز هر کدام از چهار ایستگاه تموغه، ایستگاه سقز، کانی جشنی و عرب اوغلی برداشته شده و پارامترهایpH،BOD ، COD ، DO ، TDS ، EC ، NO3 و... اندازه گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  براساس نتایج به دست آمده، ایستگاه سقز به دلیل دریافت فاضلاب های انسانی و کشاورزی منابع مهم آلوده کننده این رودخانه فاضلاب های شهری ، آلودگی بسیار زیادی نسبت به سایر ایستگاه ها دارد به طوری که افزایش شدید BOD5 در این ایستگاه به ویژه در فصول کم آبی نشان دهنده این موضوع است.
  در مجموع با توجه به وضعیت خودپالایی رودخانه در ایستگاه های پایین دست میزان BOD5 به تدریج پایین می آید. فاضلاب های انسانی، زه آب های کشاورزی و تخلیه مواد زاید از آلاینده های مهم این رودخانه محسوب شده وخطری جدی برای این رودخانه می باشند.
  کلیدواژگان: آلودگی، رودخانه سقز، فاضلاب، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 • نرجس اکاتی*، عباس اسماعیلی ساری، فاطمه عین الهی پیر صفحات 25-33
  با توجه به افزایش نگرانی هادرموردآثاردرازمدتفلزاتسنگینبهعنوانآلاینده هایزیستمحیطی،مطالعات نشان داده که پایشزیستیمی تواند روشمطلوبورضایت مندیبرایاندازه گیریمیزانفلزاتسنگینباشد. پر می تواند نقش ذخیره و حذف فلزات سنگین را ایفا نماید. در این پژوهش میزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در پر پرندگان منطقه جنوب غرب ایران با تاکید بر تاثیر نوع زیستگاه (آبی و خشکی) پرندگان مورد مطالعه قرار گرفت. پرهای دم 29 پرنده متعلق به 8 گونه (4 گونه آبزی و 4 گونه خشکی زی) جمع آوری شدند. در این مطالعه فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی فیلیپس مدل Pu 940 اندازه گیری شدند. میانگین غلظتPb در پر پرندگان بر حسب (μg/g)بین 03/1±23/18 (اردک بلوطی) و31/1±33/3 ( زنبورخوار سبز) و هم چنین میانگین کادمیوم بین 06/0±71/1 (اردک سر سبز) و(μg/g)03/0±06/0 ( زنبورخوار سبز) به دست آمد. برای بررسی اثر نوع زیستگاه بر میزان سرب و کادمیوم در پر، پرندگان در دو گروه (پرندگان آبزی و خشکی زی) مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین غلظت سرب در پرندگان آبزی (μg/g) 95/4±94/11 و برای پرندگان خشکی زی (μg/g)03/1±81/6 به دست آمد. میزان سرب در پرندگان آبی به طور معناداری بالاتر از پرندگان خشکی بود. میانگین غلظت کادمیوم در پرندگان آبزی (μg/g)73/0±08/1 و برای پرندگان خشکی زی(μg/g)19/0±25/0 به دست آمد. هر چند میزان کادمیوم در پرندگان آبی بیش تر بود، اما آنالیز های آماری تفاوت معناداری را در میزان کادمیوم در پرندگان آبی و خشکی نشان ندادند.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، پر، زیستگاه، پرندگان، خوزستان
 • مسعود منوری، زهرا بهجتی نژاد زنجانی*، مهسا آقاخانی صفحات 35-45
  واحدهای صنایع غذایی بدلیل ماهیت متفاوت محصولات خود دارای پسماندهای متنوعی از لحاظ کمی و کیفی می باشند. بررسی پسماند کارخانجات صنایع غذایی در شهرستان رشت به جهت شرایط اقلیمی خاص منطقه و محیط زیست آسیب پذیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی پسماند کارخانجات صنایع غذایی شهر رشت و نحوه مدیریت آن ها بوده تا در ضمن این پژوهش، نقاط قوت و ضعف مدیریت مشخص گردد تا با ایجاد تغییراتی در روند مدیریت بتوان پسماندهای حاصل از صنایع را سازماندهی نمود. در این پژوهش در حدود 40 واحد صنعتی از 122 واحد صنعتی فعال براساس مشاهده وتکمیل پرسش نامه موضوعی مورد بررسی قرار گرفتند جهت ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی پسماند کارخانجات اقدام گردید. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات گروه های آشامیدنی و نانوایی، بیسکویت سازی، ماکارونی سازی به ترتیب بیش ترین میزان ضایعات صنعتی وگروه های آشامیدنی و نانوایی، بیسکویت سازی، ماکارونی سازی بیش ترین ضایعات شبه خانگی را تولید می نمایند. درحدود 63 درصد ازضایعات پسماند صنعتی این صنایع قابلیت بازیافت دارند ولی 20 درصد ازآن ها در عمل بازیافت می شوند. بیش ترین روش دفع ضایعات که از سوی صنایع انتخاب می شود فروش به میزان 45.6 درصد و دفن بهداشتی به میزان 32 درصد می باشد. برخی ازصنایع معادل 4.3 درصد ضایعات خود را می سوزانند که به صورت غیراستاندارد انجام می گیرد. بیش ترین نحوه نگه داری ضایعات تا زمان دفع به صورت انبارهای روباز در محیط کارخانه است که باعث ایجاد آلودگی می گردد. بیش ترین منشا تولید ضایعات صنعتی درصنایع غذایی محصول تولیدی به میزان 24.32 درصد و در مرحله بعد ضایعات حاصل از بسته بندی معادل 20.58 درصد می توان اشاره نمود. دوره های زمانی دفع ضایعات صنعتی در48.2 درصد از صنایع به صورت موردی و15.4 درصد به صورت روزانه گزارش شده است.
  کلیدواژگان: صنایع غذایی، مدیریت پسماند صنعتی، رشت
 • میر مسعود خیرخواه زرکش، فرهاد حسین زاده آزاد* صفحات 47-55
  از آنجایی که اراضی کشاورزی منطقه دشتی اردبیل ازارزش بسیار زیادی به لحاظ تامین مواد غذایی دارد و باید سیاست های استفاده مناسب از کاربری ها در این عرصه به خوبی مدیریت گردد. لزوم تعیین روند و نرخ تبدیل پوشش اراضی برای برنامه ریزان توسعه به منظور برقراری نظام نامه استفاده از زمین ضروری است. به این منظور اطلاعات پویای زمانی سنجش از راه دور می تواند نقش مهم و موثر برای پایش و تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری با استفاده از تکنیک های آشکارسازی رقومی تغییرات که فرایند تعیین یا توصیف تغییرات درنوع پوشش اراضی و وضعیت استفاده زمین براساس اطلاعات تصاویر چند دوره زمانی است، داشته باشد. فرض اساسی در استفاده از داده های دورکاوی در این مطالعات بر این پایه است که می توان روند صعودی و نزولی تغییرات بین دو یا چند تاریخ را شناسایی و در سال های مختلف مورد تعقیب و پایش قرار داده و روابط متقابل میان پارامترهای طبیعی و اجتماعی و اقتصادی را کشف نمود. در این بخش از روش و متدلوژی سنجش از دور بر مبنای تصاویر ماهواره ای موجود و در دسترس با توجه به تکنیک های طبقه بندی نظارت شده بیش ترین شباهت برای شناخت تغییر کاربری اراضی در محدوده توسعه یافته شهر اردبیل استفاده شد.
  کلیدواژگان: دور کاوی، طبقه بندی، آشکارسازی تغییرات، کاربری اراضی
 • پروانه سلاطین *، نیلوفر غفاری صومعه صفحات 57-66
  در دهه های اخیر افزایش تقاضا برای انرژی به منظوررشد اقتصادی، افزایش و منابع قابل دسترس به خصوص منابع سوخت های فسیلی به شدت کاهش یافته است. استفاده بی رویه و روز افزون از حامل های مختلف انرژی مانند نفت، گاز، زغال سنگ توجه کشورها را به دو مشکل مهم یعنی پایان پذیری سوخت های فسیلی و هم چنین آلایندگی زیست محیطی بیش از پیش جلب کرده است. از این رو یکی از مهم ترین اولویت های سیاست انرژی ، متنوع سازی منابع انرژی و نیز یافتن یک منبع انرژی امن، ارزان و عاری از انتشار گازهای گلخانه ای است. از این رو انرژی هسته ای دارای اهمیت است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری مصرف انرژی هسته ای بر کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب می باشد.
  تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مساله استنباطی است.
  نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2014-2004 نشان می دهد، مصرف انرژی هسته ای تاثیر منفی و معناداری برانتشار CO2 به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیست دارد.
  کلیدواژگان: انرژی هسته ای، CO2، پانل دیتا
|
 • Zahra Abedi, Mahsa Hosseini Amjad * Pages 1-12
  A great numbers of studies have been accomplished in the field of valuation which shows its increasing importance. By economic valuation of the natural resources you can find out to some extend their real value and so prevent the destruction and the irregular consumption of them. The purpose of this study is to evaluate the economic value of the medical- pharmaceutical plants and the market value of different kinds of pharmaceutical plants productions around Parishan Lake. In order to estimate the mentioned values, some questionnaires have been provided and filled in this regard. In addition to the determining the values of the pharmaceutical plants through economic valuation methodology and proper method selection, the effective factors in economic valuation of medical- pharmaceutical plants have been detected and on the base of them the questionnaires have been provided.
  Therefore, regarding the importance of medical- pharmaceutical plants and their inevitable relation with natural resources and their application, this paper is an effort to analyze this relation.
  The limit of the studied geographical region is as follows:The most important fresh water lake in Iran, located 12 km east of Kazeroun, among Famour Mountains. It has an area of almost 36 km2 with a length of 12 km and a width of 3 km.
  The economic value of the pharmaceutical plants of the region of Arjan and parishan lakes has been estimated after onsite specifying the amount and market price of pharmaceutical plants by groceries during one month and also consumption of pharmaceutical plants mentioned in questionnaires on the basis of market valuation method. The value was estimated by application of E-views software. The obtained value for Arjan and Parishan lakes is estimated 1036588 Toman for one month.
  Keywords: Valuation, Market valuation method, Medical- pharmaceutical plants, Arjanparishan Lake Monitoring
 • Fuad Mustafanejad *, Amir Hesam Hasani Pages 13-23
  Saqqez River is one of the main source of water resources in Saqqez city that provides water needs for agriculture and drinking water in border river. Human sewage and agricultural resources of this river have pollutants. In this study, physicochemical process of river pollution in the Saqqez in 1387 and 1388 considered and previous research results in 1383 and 1384 and has been compared.
  In total during these years the number of 80 samples from 14 stations during 20 sampling Each of the four stations, Tamogha station, Saqqez station, Kani jezhni and Arab oghly removed and the parameters of pH, BOD, COD, DO, TDS, EC, NO3 and ... has been Measurement and analysis.
  Based on the results, because Saqqez station receiving human sewage and agricultural sources of pollutants in this river Border River provides. Urban wastewater pollution than many other stations are so severe that the increase in BOD5 station, especially in Low water seasons this show has.
  Overall the situation self-refining river downstream stations BOD5 levels gradually comes down. Agricultural run-off, sewage, human waste and discharge of major pollutants of the river and the danger to the river are.
  Keywords: Pollution, Saqqez River, wastewater, Physico-chemical characteristic
 • Narjes Okati *, Abbas Esmaili Sari, Fatemeh Eynollahi Pages 25-33
  According toincreased Concern about the long-term effects of heavy metals as environmental pollutants, studing showed that the bio monitoring could be desirable and satisfactory method to measure heavy metals. Feathers can play the role of both storing and eliminating metals. In this study, accumulation of heavy metals cadmium and lead in birds with emphasis on impact type of habitat (water and drought) were studied in birds in South West of Iran. Tail feathers of 29 birds belonging to 8 species (4 species of aquatic and terrestrial species 4) were collected. In this study heavy metals were measured by using Fillips PU 9400 Atomic Absorbtion Spectrophotometer. Mean Pb concentration in feather of birds was obtained between 18.23± 1.03 (Aythya nyroca) and 3.33± 1.31(μg/g) ( Merops orientalis). Alse mean of Cd in birds was obtaine between 1.71± 0.06 (Anas platyrhyncho) and 0.06± 0.03(μg/g) (Merops orientalis). For evaluation of effects of habitat type on level of lead and cadmium on feather, the birds studied in two groups (aquatic and terrestrial birds).The mean of Pb in aquatic and terrestrial birds were 11.94±4.95 (μg/g) and 6.81±1.03 (μg/g) respectively. A significant difference was in feather Pb concentration across aquatic and terrestrial birds.The concentration of Pb in feathers of aquatic birds was higher than terrestrial birds. The mean of Cd concentrations in aquatic and terrestrial birds was obtained 1.08±0.73 (μg/g) and 0.25±0.19 (μg/g) respectively. However Cd concentration in aquatic birds were higher than terrestrial birds, but there was no significant difference between Cd concentrations in aquatic and terrestrial birds.
  Keywords: heavy metal, Feather, Habitat, Birds, Khuzestan
 • Masoud Monavari, Zahra Behjat Nejad Zanjani *, Mahsa Aghakhani Pages 35-45
  Rasht, as the center of Gilan province, has the highest number of food industries and since these industries in the northern part of the country, especially Gilan are the most dominant existing ones, it seemed necessary to study management conditions of the food industries’ residuals through observation and filling in topic questionnaires in 40 active industrial units in Rasht. As the first step in this research, the food industries of the city were identified and classified based on their products. Then, active units were specified and their residuals’ management status was studied. Next, obtained data were analyzed using statistical softwares such as SPSS and other softwares were used for drawing relevant tables and diagrams. To study the quality of residuals and their compositions in each food industry group, the temporary storage places were surveyed and through filling in the questionnaires by those in charge the physical analysis of the residuals and the production levels were reviewed the results of which are as follows: Studies showed that the majority of food industries in Rasht did not pay close attention to environmental aspects, particularly the management of their residuals; they did not observe environmental regulations; they considered the cooperation of environment experts costly and problematic and often would not take any measure to analyze their residuals. It is noteworthy that among all food industries of the city only one of them was selected as the “Green Industry”.
  It was also found that bread, biscuit and drinks producing groups had the highest level of industrial wastes while bread, biscuit and drinks producing groups showed the highest level of domestic wastes. About 63% of the wastes from industrial residuals were recyclable; however only were practically recycled. The most frequent waste disposal methods exercised by the industries were selling (45.6%) and hygienic burying (32%). In addition, some industries burned a part (4.3%) of their wastes in a nonstandard way. The common way of keeping wastes until disposal was open stores in the factory that in itself could cause pollution. The major source of industrial wastes in food industries could be said to be from products (24.32%) and then those of packaging (20.58%). Moreover, the time periods of waste disposal in 48.2% of industries were case disposals and 15.4% of them were reported on a daily basis.
  Keywords: Food Waste management, Food Industry, City of Rasht
 • Mirmasood Kheirkhah Zarkesh, Farhad Hoseinzadeh Azad * Pages 47-55
  Since agricultural plain lands of Ardabil have been important in providing food stuffs, and due to the necessities of land usage management in this section, determination of process and change-rating of land cover I important for developers. In this regard, dynamic temporal data of remote sensing can play an important role in searching and analyzing of land usage change which is done by means of numerical change detection techniques in which the descriptive process of changes in covering variety and situation of land use is based on the temporal series image data. Basic hypothesis in using remote sensing data is on the base of these criteria that claims the ascending or descending nature of changes between two or more periods is recognizable, and by comparing the related data from different years, we can detect mutual relationships between natural, social and economic parameters. In this study, maximum likelihood supervised classification and change detection techniques were applied to Land sat images acquired in 1990 and 2007, respectively, to map land cover changes in the Ardebil city. A supervised classification was carried out on reflective bands for the four images individually with the aid of ground truth data. Ground truth information collected were used to assess the accuracy of the classification results. Using ancillary data, and expert knowledge of the area through GIS further refined the classification results. Change detection technique was used to produce change image through cross-tabulation Changes among different land cover classes were assessed. During the study period, a very severe land cover change has taken place as a result of agricultural and urban development projects. These changes in land cover led to vegetation degradation and cropland in part of the study area.
  Keywords: Remote Sensing, Classification, Change detection, Land use
 • Parvaneh Salatin *, Niloufar Ghaffari Somea Pages 57-66
  In recent decades, demand for energy to achieve economic growth has increased, and accessible resources, especially resources of fossil fuels, have sharply decreased. Uncontrolled and ever-increasing consumption of various energy carriers such as oil, gas, and coal has more than ever attracted the attention of countries to two important issues, namely non-renewability of fossil fuels and environmental pollution. Thus, one of the most important priorities in energy policies is diversification of energy resources and also finding an energy resource which is safe, cheap and free of greenhouse gases. Nuclear energy, therefore, is important. In this regard, the main objective of this paper is analyzing the effect of nuclear energy consumption on environmental quality in the set of selected countries.
  This is an applied research by objective, a causal research by study method, and an inferential research by methodology.
  Results from model estimation by the method of fixed effects in the selected countries in the 2004-2014 period show that nuclear energy consumption has a negative and meaningful effect on CO2 emission as an indicator of environmental quality.
  Keywords: Nuclear energy, CO2, Panel data