فهرست مطالب

دامپزشکی ایران - پیاپی 54 (بهار 1396)
 • پیاپی 54 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهزاد آذرکمند، مهدی پورمهدی بروجنی، داریوش غریبی، مسعود قربانپور صفحات 5-12
  بروسلوز بیماری مسری و مشترک بین انسان و دام است که توسط باکتری های جنس بروسلا ایجاد می-شود. این بیماری در گاومیش عمدتا توسط بروسلا ابورتوس و بروسلا ملی تنسیس ایجاد می شود و سبب خسارت های اقتصادی مانند سقط، کاهش تولید شیر و کاهش باروری در حیوانات می شود. در این تحقیق، با مراجعه تدریجی به کشتارگاه اهواز طی سال های 1394-1393 نمونه ی سرم 320 راس گاومیش کشتار شده در کشتارگاه اهواز جمع آوری گردید. حضور آنتی بادی های ضد بروسلا در نمونه های سرمی جمع آوری شده به وسیله دو کیت الیزای تجاری ( IDEXX و ID vet) و روش های رایت و رزبنگال مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از آزمون کوکران و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شیوع سرمی بروسلوز در روش رایت 56/1 درصد است. تفاوت معنی-داری بین کیت الیزای IDEXX (001/0>P) و ID vet (01/0>P) با روش رزبنگال و رایت وجود داشت، اما دو کیت الیزا تفاوتی نداشتند (05/0 کلیدواژگان: بروسلوز، تشخیص، سرولوژی، گاومیش
 • ناهید اطیابی، گلشاد نیکنام، سید مهدی نصیری، محمد طاهری صفحات 13-25
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر مهاری عصاره ی برگ انجیر (Ficus Carica) بر فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها و در نتیجه ممانعت از تکثیر و متاستاز سلول های توموری، در کشت سلول فیبروبلاست (HEP2) است. به این منظور، عصاره ی برگ انجیر به سه شکل آبی، آبی - الکلی و الکلی تهیه شد. با استفاده از پلیت های 24 خانه ای کشت سلول حاوی رده ی سلولی فوق، به ترتیب مقادیر μl 5 عصاره ی آبی (غلظت نهایی 5/0 درصد)، μl 10 عصاره ی آبی (غلظت نهایی 1 درصد)، μl 5 عصاره ی آبی – الکلی (غلظت نهایی 5/0 درصد)، μl 10 عصاره ی آبی – الکلی (غلظت نهایی 1 درصد)، μl 1 عصاره ی الکلی (غلظت نهایی 1/0 درصد) و μl 5 عصاره ی الکلی (غلظت نهایی 5/0 درصد) اضافه شد. برای هر گوده، یک گوده کنترل، با محتویات مشابه گوده تست اما فاقد عصاره، در نظر گرفته شد. سپس پلیت ها در گرمخانه کشت سلول گذاشته شدند و اثرات عصاره پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت، با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو برای مشاهده سیتوتوکسیسیتی و روش زایموگرافی ژلاتین برای دیدن باندهای هضمی، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در بررسی با میکروسکوپ معکوس، نشان داد، عصاره ی الکلی به میزان 5 و 1 میکرولیتر به ترتیب پس از 24 و 48 ساعت به طور کامل موجب مرگ سلولی گردید. پس از گذشت 72 ساعت، مقدار μl 10 از عصاره ی آبی- الکلی برگ انجیر نیز، باعث مرگ سلول ها شد. در بررسی فعالیت آنزیم ها به روش زایموگرافی، در تمامی گوده های تست، اثر مهاری عصاره ی برگ انجیر بر فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها مشاهده شد. از طرفی در تمامی گوده های کنترل باند هضمی ایجاد شده با مقایسه با مارکر استاندارد مورد استفاده، وزن مولکولی MMP9 را نشان می داد. این بررسی اثر مهاری عصاره ی برگ انجیر بر فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها را تایید می کند. از این رو، توصیه می شود با استفاده از روش های مولکولی در کنار زایموگرافی و انجام مطالعات بالینی، به بررسی بیش تر اثر عصاره ی این گیاه بر انواع متالوپروتئینازها به طور جداگانه پرداخته شود.
  کلیدواژگان: متالوپروتئینازها، سلول فیبروبلاست، عصاره برگ انجیر، زایموگرافی، سایتوتوکسیسیتی
 • صدیقه ایسوندی، محمد تقی بیگی نصیری، هدایت الله روشنفکر، جمال فیاضی صفحات 26-32
  پرولاکتین هورمونی است که نقش مهمی در رفتار کرچی پرندگان دارد. بسیاری از مطالعات نشان داده‏اند که ژن پرولاکتین می‏تواند ژن کاندیدا برای کرچی باشد و تنوع موجود در بخش‏های مختلف این ژن، پتانسیل ویژه‏ای برای استفاده به عنوان نشان گرهای ژنتیکی از خود نشان داده و می‏تواند به بهبود ژنتیکی جمعیت‏ها کمک کند. هدف از این مطالعه، بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP بود. برای این منظور از تعداد 100 قطعه مرغ بومی ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی نهاده های دامی جهاد استان خوزستان (شهرستان باوی)، به صورت تصادفی خون گیری انجام شد. با استفاده از روش تغییر یافته استخراج نمکی، DNA نمونه ها استخراج شد. واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر قطعه 439 جفت بازی ژن پرولاکتین توسط آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت. قطعه تکثیر شده به‏ وسیله ی آنزیم برشی AluI هضم شد. فراوانی‏ آلل‏های C و T به ترتیب 655/0 و 345/0 و فراوانی ژنوتیپ‏های TT، CT و CC به ‏ترتیب 10/0، 49/0 و 41/0 برآورد شدند. با استفاده از آزمون کای مربع (X2) مشخص شد که فراوانی آلل‏ها در این جایگاه ژنی در حالت تعادل هاردی - وینبرگ نمی‏باشد. نتایج نشان داد که ژن پرولاکتین در منطقه ی مورد بررسی دارای چندشکلی می‏باشد و روش PCR-RFLP برای تعیین ژنوتیپ‏های ژن پرولاکتین مرغان مورد مطالعه، مناسب می‏باشد.
  کلیدواژگان: چند شکلی، ژن، پرولاکتین، کرچی، مرغ بومی
 • سوسن رادپور، محمد تقی بیگی نصیری، هدایت الله روشنفکر، محمود نظری صفحات 33-40
  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثر جایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ های تخم گذار تحت تنش حرارتی اجرا شد. این مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی با یک آزمایش فاکتوریل 2×2 با استفاده از 96 قطعه مرغ تخم گذار سویه ی های لاین W36، در سن 65 هفتگی انجام شد. فاکتور اول با دو جیره (دارای دو سطح: 100 درصد متیونین، سطح 87 درصد متیونین +13 درصد بتائین) و فاکتور دوم دارای دو سطح بدون تنش حرارتی (سالن با دمای 23 درجه ی سانتی گراد) و دارای تنش حرارتی (سالن با دمای 35 درجه ی سانتی گراد) با چهار تیمار و سه تکرار (8 پرنده در هر تکرار) انجام شد. جهت اعمال تنش حرارتی، مرغ های یک سالن روزانه شش ساعت در معرض دمای 35 درجه ی سانتی گراد قرار گرفتند. پس از دو ماه تغذیه، در انتهای آزمایش چهار پرنده از هر تکرار کشتار شد و نهایتا بیان ژن اسید چرب سنتاز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و دستگاه Real time PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن بتائین به جیره و اعمال تنش حرارتی به ترتیب سبب کاهش معنی دار بیان ژن اسید چرب سنتاز به میزان 98/1 و 15/2 واحد در بافت کبد شد (01/0P<). بنابراین افزودن بتائین و اعمال تنش حرارتی سبب مهار بیان ژن اسید چرب سنتاز در سطح mRNA می شود. کاهش سنتز چربی در بدن به واسطه ی کاهش بیان ژن اسید چرب سنتاز به علت مصرف بتائین ممکن است عوارض جانبی ناشی از تنش حرارتی در طیور را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: اسید چرب سنتاز، بتائین، بیان ژن، تنش حرارتی، مرغ تخم گذار
 • محمد راضی جلالی، رضا فاطمی طباطبایی، معصومه احمدی زاده، حمیده محسنی صفحات 41-51
  عقرب گزیدگی به عنوان یکی از عوامل مهم مرگ نوزادان، کودکان و بزرگسالان در کشورهای در حال توسعه قلمداد شده و سالانه عوارض و صدمات قابل توجهی را در قربانیان خود ایجاد می کند. این بررسی به منظور مطالعه ی عوارض خون شناختی ناشی از سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس به عنوان خطرناک ترین عقرب استان خوزستان صورت گرفته است. در این تحقیق اثرات سم عقرب بر هموگرام و میزان شکنندگی گلبول های قرمز و همچنین نحوه ی اثر آنتی ونوم بر تغییرات حاصله، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 90 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه A به عنوان شاهد، فقط سرم فیزیولوژی دریافت نمود. گروه B سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس را به میزان mg/kg 1 از طریق داخل صفاقی دریافت نمود. موش های صحرایی گروه C، D و E علاوه بر دریافت سم عقرب مانند گروه B، آنتی ونوم پلی والان به میزان ml/kg 5/2 به ازای هر حیوان از طریق داخل عضلانی دریافت نمودند. موش های صحرایی گروه C، آنتی ونوم پلی والان را 20 دقیقه پس از تزریق سم، موش های صحرایی گروه D، 20 و 60 دقیقه پس از تزریق سم و موش های صحرایی گروه E آنتی ونوم را به همراه سم دریافت نمودند. سپس در زمان های 1، 3 و 24 ساعت پس از تزریق سم از کلیه گروه ها (هر بار از 6 سر موش صحرایی) خون گیری جهت آزمایش CBC و مطالعه ی میزان شکنندگی اریتروسیت ها صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد در گروه دریافت کننده ی سم به تنهایی تغییرات آشکاری در شاخص های هموگرام از جمله کاهش معنی دار شمارش گلبول های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین و افزایش معنی دار شمارش گلبول های سفید، نوتروفیل ها و لنفوسیت ها ایجاد شده است. در سایر گروه های درمان شده با آنتی ونوم این تغییرات در مقایسه با گروه شاهد معنی دار نبوده است. در خصوص شکنندگی گلبول های قرمز تزریق سم به تنهایی میزان مقاومت اریتروسیت ها را نسبت به غلظت های هیپوتونیک کاهش داده و منحنی لیز اریتروسیت ها دستخوش تغییر می شود، بنابراین در غلظت هایی که غشای گلبول های قرمز به راحتی در گروه شاهد تحمل نموده اند، در گروه B به طور معنی داری لیز اریتروسیت ها مشاهده گردید، این در حالی بود که تجویز آنتی ونوم به هر یک از اشکال مورد استفاده توانست علاوه بر تعدیل هموگرام، از تغییرات منحنی شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز به طور معنی داری جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: عقرب، همی اسکورپیوس لپتوروس، هموگرام، شکنندگی گلبول های قرمز
 • زهرا رضایی، طیبه محمدی، محمود خاکساری مهابادی، حسین نجف زاده ورزی، بابک محمدیان صفحات 52-60
  سیکلوفسفامید دارویی رایج در شیمی درمانی است اما عوارض جانبی سمی داشته و از داروهای مختلف برای جلوگیری این اثرات جانبی استفاده می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات محافظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید در بافت جفت موش صحرایی می باشد. 15 سر موش صحرایی آبستن به طور تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند: 1) کنترل (سرم فیزیولوژی)، 2) سیکلوفسفامید (mg/kg15)، 3) سیکلوفسفامید (mg/kg15) و مسنا (mg/kg100). داروها روز سیزدهم آبستنی تجویز و موش ها در روز بیستم آبستنی آسان کشی شدند. جفت ها جدا و در محلول فیکساتیو غوطه ور شدند. از جفت ها مقاطع 5 میکرومتری تهیه و پس از رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. سیکلوفسفامید وزن و طول قطرهای جفت را کاهش داد. در سطح بافتی، موجب کاهش ضخامت لایه های لابیرنت و بازال، نکروز و پرخونی آن ها، کاهش تعداد سلول های غول پیکر و جمع شدگی هسته ی آن ها شد (05/0P<). مسنا روی مورفومتری جفت نسبت به گروه سیکلوفسفامید اثر معنی دار نداشت (05/0P>) اما در سطح بافتی به طور معنی داری توانست ضخامت نواحی لابیرنت و بازال و تعداد سلول های غول پیکر را افزایش دهد (05/0P<). همچنین توانست مانع از جمع شدگی هسته و نکروز سلول های غول پیکر و اسپانژیوتروفوبلاست در لایه ی بازال شود و پرخونی در ناحیه ی لابیرنت را کاهش دهد (05/0P<). گروه های سولفیدریل مسنا احتمالا با آکرولئین (عامل اصلی سمیت سیکلوفسفامید) واکنش داده و آن را به ترکیبات غیر سمی تبدیل می کنند. مسنا بدین طریق ممکن است بافت جفت موش صحرایی را در برابر اثرات سمی سیکلوفسفامید محافظت کند.
  کلیدواژگان: مسنا، سیکلوفسفامید، هیستومورفومتری، جفت، موش صحرایی
 • جواد صادقی نژاد، حسن مروتی صفحات 61-67
  مری بخشی از لوله ی گوارشی است که در انتقال مواد غذایی از حفره ی دهانی به معده نقش دارد. عضلات مری منجر به حرکات دودی آن می شود. محتوای عضلانی مری در گونه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت های قابل ملاحظه ای را نشان داده است. اطلاعات در مورد محتوای عضلانی مری در حیوانات وحشی اندک است. در این تحقیق از دو پلنگ ایرانی استفاده شد. پس از آسان کشی حیوانات، جداسازی مری صورت گرفت. نمونه ها در فرمالین بافر 10 درصد ثابت سازی شدند و پس از انجام مراحل آماده سازی بافت برای مطالعه ی میکروسکوپ نوری قالب های پارافینی تهیه شد. برش های بافتی به ضخامت 7-5 میکرومتر تهیه و با استفاده از هماتوکسیلین-ائوزین و تری کروم ماسون رنگ آمیزی شدند. نتایج نشان داد که لایه ی عضله ی مخاطی از نیمه ی دوم مری به صورت رشته های عضلانی صاف پراکنده نمایان و به تدریج به طرف انتهای مری به صورت نوار کامل عضلانی درمی آید. طبقه ی عضلانی به صورت دو لایه ی عضلانی حلقوی داخلی و طولی خارجی دیده می شود که به وسیله ی بافت هم بندی از هم جدا شده اند و از ابتدای مری قابل مشاهده هستند. از شروع نیمه ی دوم مری، رشته های عضله ی صاف در بین رشته های عضلانی لایه ی عضلانی حلقوی داخلی مشاهده و به تدریج بر تعداد رشته های عضلانی صاف افزوده می شود. نهایتا در ناحیه ی یک چهارم انتهایی مری، عضله ی حلقوی داخلی کاملا از رشته های عضلانی صاف تشکیل می شود. عضله ی طولی خارجی در محل اتصال مری-معدی به صورت عضله ی صاف دیده شده و به داخل عضله ی صاف جدار معده ادامه می یابد. این مطالعه اولین مطالعه ی هیستومورفولوژی مری در پلنگ می باشد و تفاوت های قابل ملاحظه ای در نوع و نحوه ی آرایش عضلات جدار مری این گونه و سایر پستانداران مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پلنگ ایرانی، مری، هیستومورفولوژی، محتوای عضلانی
 • زهرا طولابی دزفولی، مهرزاد مصباح، رحیم پیغان، تکاور محمدیان، سراج بیتا صفحات 68-77
  استفاده از محرک های ایمنی طبیعی مانند عصاره های گیاهی و جلبکی حاوی کاروتنوئیدها، یکی از کاربردی ترین روش های تقویت ایمنی و پیش گیری از بیماری ها در ماهیان می باشد. محرک های ایمنی با ارتقای سیستم ایمنی ذاتی می توانند از وقوع بیماری های عفونی جلوگیری کنند و رژیم غذایی حاوی کاروتنوئیدها، عملکرد سیستم ایمنی در بسیاری از حیوانات آزمایشگاهی را بهبود بخشیده است. به منظور بررسی تاثیر عصاره ی الکلی جلبک سارگاسوم، 120 قطعه ماهی به طور تصادفی به چهار گروه (4 تیمار) تقسیم شده (هر آکواریوم حاوی 30 قطعه ماهی با وزن 65/0±5/6 گرم) و به مدت 60 روز برای انجام آزمایش، نگهداری و غذادهی گردیدند. تیمار اول، دوم و سوم به ترتیب با مقادیر 5، 10 و 15 گرم عصاره ی اتانولی جلبک سارگاسوم به ازاء هر کیلوگرم غذا به مدت دو ماه تغذیه شدند. تیمار چهارم گروه شاهد بود که فقط غذای تجاری (بیومار) دریافت می نمود. پس از پایان دوره ی 60 روزه ی آزمایش، خون گیری انجام شد و برخی فاکتورهای خونی و ایمنی بررسی گردید. در بین تیمارهای مختلف، بیش ترین میزان PCV، Hb و MCHC در تیمار تغذیه شده با 5 گرم در کیلوگرم جلبک مشاهده گردید (05/0p<). تعداد گلبول های سفید در تیمارهای تغذیه شده با جلبک بیش تر از گروه کنترل بود ولی این اختلاف معنی دار نبود (05/0p>). فعالیت احیاء NBT سرم در تیمار تغذیه شده با 15 گرم در کیلوگرم عصاره ی جلبک سارگاسوم، بیش تر از سایر تیمارها و نیز گروه شاهد بود (05/0p<). میزان فعالیت کمپلمان در تیمار تغذیه شده با 10 و 15 گرم در کیلوگرم عصاره ی الکلی جلبک در روز 60، به طور معنی داری بیش تر از گروه کنترل بود (05/0p<). قدرت باکتری کشی سرم تیمارهایی که عصاره ی الکلی جلبک را دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشتند (05/0p>). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، تجویز عصاره ی الکلی جلبک سارگاسوم به صورت خوراکی باعث تحریک برخی فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی ماهی ماکرو می گردد.
  کلیدواژگان: عصاره ی الکلی سارگاسوم، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی، ماهی ماکرو، کاروتنوئید
 • علی فضل آرا، مهدی پورمهدی بروجنی، مهدی زارعی، طاهره کریمی صفحات 78-90
  گوشت سینه ی ماکیان (فیله) در سرتاسر جهان مورد استقبال مصرف کنندگان بوده اما مستعد فساد سریع می باشد. از این رو، صنایع امروزه درصدد یافتن فناوری جدید برای افزایش مدت ماندگاری آن هستند. به علاوه، تقاضای مشتریان برای مواد غذایی سالم تر (فاقد نگهدارنده های شیمیایی مرسوم) در دهه ی اخیر افزایش پیدا کرده است. کیتوزان یا فرم داستیله کیتین، پلی ساکاریدی است که در پوشش خارجی خرچنگ ها و میگوها و دیواره ی سلولی قارچ ها یافت می شود و ویژگی غیرسمی، زیست فروپاشی و زیست سازگاری آن به اثبات رسیده است. اسانس ها از گیاهان استخراج شده و طی دهه ها به خاطر داشتن فعالیت های بیولوژیکی شامل خواص آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی و ضد میکروبی شناخته شده هستند. مطالعه ی حاضر جهت ارزیابی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان 2 درصد حاوی اسانس 1 درصد رزماری روی ماندگاری و حفظ کیفیت گوشت سینه ی مرغ در دمای یخچال انجام گرفته است. نمونه ها به 3 گروه بدون پوشش (کنترل)، تیمار شده با اسید استیک 1 درصد و غوطه ور شده در محلول کیتوزان حاوی اسانس رزماری تقسیم شدند. نمونه ها سپس در دمای یخچال (1±4 درجه ی سانتی گراد) به مدت 15 روز نگهداری شدند و در فواصل معین زمانی (روزهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15) جهت آزمایش های میکروبیولوژیکی (شمارش باکتری های مزوفیل و سایکروفیل)، شیمیایی (TVN، TBA، pH) و حسی (شکل ظاهری، میزان الاستیسیته عضلات، بو و رنگ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی باکتریایی دلالت بر این داشت که پوشش دهی اثر معنی داری (05/0p<) بر کاهش شمارش باکتری های مزوفیل و سایکروفیل با حداقل 15 روز نگهداری را داشته است. همچنین نمونه های غوطه ور شده در کیتوزان حاوی اسانس رزماری میزان TVN، TBA و pH کم تری از دو گروه دیگر در طول نگهداری نشان دادند و از نظر فاکتورهای حسی نیز نسبت به دو گروه دیگر باعث حفظ فاکتورهای حسی در سطح قابل قبول به مدت 15 روز گردید.
  کلیدواژگان: اسانس رزماری، افزایش ماندگاری، پوشش دهی، فیله مرغ، کیتوزان
 • علیرضا قدردان مشهدی، سجده کمالی، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، سید رضا فاطمی طباطبایی، علی رضاخانی صفحات 91-97
  یکی از مسائل عمده در تفسیر هر الکتروکاردیوگرام، توجه به تنوع مشاهده شده در شکل امواج قلبی است که نه تنها در بین اعضای مختلف یک گونه، سنین مختلف یا دو جنس، بلکه در یک دام مشخص نیز در زمان های گوناگون می تواند متفاوت باشد. در تحقیق حاضر فراوانی الگوهای متفاوت مجموعه QRS در گاومیش های رودخانه ای خوزستان تعیین گردیده است. یک صد راس گاومیش به دو گروه جنسی و نیز دو گروه سنی تقسیم شدند. از اشتقاق قاعده ای- راسی جهت ثبت نوار قلب استفاده گردید و داده ها با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مجموعه QRS به شکل کامل تنها در یک مورد ثبت گردید و در سایر موارد به صورت QS و یا RS جلوه گر گشت که در این بین، بیش ترین فراوانی نسبی و مطلق متعلق به مجموعه QS (73 درصد) بود. اختلاف بین فراوانی اشکال مختلف کمپلکس QRS با و یا بدون حضور هم زمان آن ها در دو جنس از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین تنها اختلاف بین فراوانی مجموعه RS در بین دو گروه سنی کم تر و مساوی 5/2 سال و بیش تر از 5/2 سال معنی دار بود. حضور هم زمان این اشکال نشان داد که اختلاف فراوانی مجموعه QS و QS همراه با RS در بین دو گروه سنی معنی دار بود (05/0p<). یافته های بررسی حاضر نشان داد، در صورت استفاده از اشتقاق قاعده ای- راسی، مجموعه QRS بیش تر به شکل QS خواهد بود.
  کلیدواژگان: گاومیش، الکتروکاردیوگرافی، مجموعه QRS
 • هادی نداف، صالح اسماعیل زاده، مهدی پورمهدی بروجنی، سروش سابیزا صفحات 98-108
  از هزاران سال پیش از گیاهان به عنوان ماده ی ترمیم دهند ه ی زخم ها استفاده شده است. گیاه لوئی، بومی محیط های تالابی همچون خوزستان است و به وفور قابل دسترس و استحصال می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر التیامی عصاره ی گرده ی گیاه لوئی بر التیام زخم تمام ضخامت موش سوری است. تعداد 36 سر موش سوری به 3 گروه 12 تایی شامل گروه کنترل سالین، گروه کنترل اسرین و گروه آزمایش (اسرین محتوی عصاره ی گرده) تقسیم شدند. پس از بیهوشی، برداشت یک قطعه پوست به ابعاد 5/0×5/0 سانتی متر از ناحیه ی پشت گردن و بین دو کتف انجام شد. موضع عمل با سرم فیزیولوژی استریل تحت درمان قرار گرفت. این پروسه درمانی برای کلیه 12 سر موش پس از اجرای عملیات جراحی صورت گرفت و هر گروه به صورت روزانه یک بار درمان اختصاصی خود را دریافت کرد. به منظور تعیین مدت زمان درمان، هر یک از گروه ها نیز به 3 گروه تقسیم شدند (گروه 7 و 14 و 21 روز). پس از خاتمه هر دوره ی زمانی در هر گروه، پوست موضع زخم پس از آسان کشی هر موش، به همراه 5/0 سانتی متر از پوست اطراف برداشته شد و به آزمایشگاه هیستوپاتولوژی ارسال شد. در پایان مطالعه میزان سلول های تک هسته ای، چند هسته ای، فیبروبلاست و عروق زایی در گروه درمان کم تر از سایر گروه ها بود (001/0P<). علی رغم کم تر بودن انقباض زخم در گروه درمان، این روند در روز 14 نسبت به سایر گروه ها بیش تر بود (001/0P<). علی رغم این که در گروه درمان روند انقباض زخم با شدت کم تری آغاز شد ولی در ادامه شدت بیش تری نسبت به سایر گروه ها داشت (001/0P<). بهبودی کامل زخم در روز 21 در تمامی گروه ها مشاهده شد. در این مطالعه، کاربرد موضعی عصاره ی دانه ی گرده ی لوئی تاثیر مثبتی بر مراحل ترمیم زخم در موش داشت و بنابراین شاید نقش سودمندی بر ترمیم زخم داشته باشد.
  کلیدواژگان: التیام زخم، گیاه لوئی، موش سوری
 • بابک قاسمی پناهی، اکبر ارفعی آخوله، غلامعلی مقدم، ایرج لطفی، حسن ارجمند صفحات 109-117
  مسمومیت با آفلاتوکسین ها (آفلاتوکسیکوزیس) سندرمی است که با مصرف مواد غذایی آلوده به آفلاتوکسین ایجاد می شود. آفلاتوکسین توسط قارچ های آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می شود. آفلاتوکسیکوزیس یکی از مهمترین مسمومیت های ناشی از مایکوتوکسین ها به شمار می رود که می تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی به صنعت دامپروری وارد نماید. در یکی از گاوداری های شیری صنعتی با جمعیت دامی 2165 راسی استان آذربایجان شرقی در دی ماه 1391، 12 راس گاو شیری خشک آبستن با نشانه هایی از قبیل بی حالی، بی اشتهایی، دندان قروچه، زور زدن، اسهال آبکی همراه با لخته های خون در برخی از بیماران و نهایتا زمین گیری و عدم پاسخ به درمان گزارش گردید. برای تشخیص بیماری ضمن اخذ تاریخچه، معاینه بالینی، کالبدگشایی گاوهای تلف شده ،آزمایشات سرولوژیکی، سم شناسی و هماتولوژی انجام گرفت. در کالبدگشایی، کبد بزرگ و رنگ پریده، روده ها پرخون، شیردان دارای نقاط خونریزی و محتویات روده و شیردان خون آلود بودند. همچنین در برخی از بیماران، مخاطات دارای خون ریزی های سرسنجاقی بودند. در بررسی های پاراکلینیکی، میزان آنزیم های کبدی و بیلی روبین افزایش شدیدی داشته و میزان پروتئین بدن کاهش یافته بود. در بررسی سم شناسی تفاله سیب و محتویات شکمبه، شیردان و روده ها، آفلاتوکسین B1 تشخیص داده شد که مقدار آن در تفاله سیب چندین برابر بیشتر از حد نرمال بود. ضایعات کالبدگشایی، یافته های سم شناسی و آنالیز شیمیایی خون، تایید کننده مسمومیت با آفلاتوکسین B1 بود.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، تفاله ی سیب، گاو
 • |
  • Behzad Azarkamand, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Dariush Gharibi, Masoud Ghorbanpour Pages 5-12
   Brucellosis is zoonotic and contagious disease caused by the genus Brucella. In buffalo, the disease mainly occurred by Brucella abortus and Brucella melitensis and causes significant economic losses including abortion, loss in milk production and low fertility rates in animals. In this study, serum samples from 320 slaughtered water buffaloes were collected from Ahvaz abattoir during 2014-2015. The collected sera were analyzed for the presence of antibody against brucella by two commercial ELISA kits (IDEXX and ID vet), Wright and Rose Bengal methods and the results were analyzed by Cochran and Mc Nemar test. The results showed that the seroprevalence of brucellosis with Wright method was 1.56%. Significant difference was seen between IDEXX (P0.05). Agreement between Rose Bengal and Wright methods with IDEXX and ID vet ELISA kits was moderate and Kappa statistic for these associations were 0.43 and 0.48 respectively, but agreement between Rose Bengal method with Wright method was very good and Kappa statistic for these association was 1. Agreement between IDEXX and ID vet ELISA kits was very good and Kappa statistic for this association was 0.86. This research showed that the sensitivity of ELISA is more than Rose Bengal and Wright methods, but according to the strategy of disease control in Iran, it is recommended that this method is designed for practical use by determining the cut-off point of the test.
   Keywords: Brucellosis, Diagnosis, Serology, Buffalo
  • Nahid Atyabi, Golshad Niknam, Seyed Mahdi Nasiri, Mohammad Taheri Pages 13-25
   Matrix metalloproteinases (MMPs) are zinc-dependent cellular proteases. These enzymes act on cell behavior, and are capable of degrading of extracellular matrix proteins. So they play a significant role in the proliferation and metastasis of malignant tumor cells. Nowadays, there has been interests towards the use of natural phytochemicals, present in natural plants such as fruits, leaves, latex and extracts of fig (Ficus carina) which were widely used, in traditional medicine, as an antibacterial, antifungal and or ointment products for treatment of skin inflammation and tumors. The aim of this study was to evaluate the effects of fig leaf extract on the activity of MMPs, in Fibroblast (HEP2) cell culture. For this purpose, fig leaf extract was prepared in three forms: 1) aqueous, 2) hydro-alcoholic and 3) alcoholic extracts. The 24 wells cell culture plates, containing HEP2 cells, were filled with different concentration of these extracts as tests. It was considered control wells, with the same content as tests, without the extracts. The plates were incubated at 37° C and 5%CO2. The effects of different extracts, were investigated after 24, 48 and 72 hours, by determination of cell viability and cytotoxicity by trypan blue staining and Zymography test, for MMPs Activities. The result showed, the alcoholic extract caused cell death, completely, at concentration of 0.5% (5 l) and 0.1% (1 l), after 24 and 48 hours, respectively. Hydro_ alcoholic extract caused cell death, at concentration of 1% (10 l), after 72 hours. Zymography test showed the inhibitory effect of fig leaf extract on the MMPs activities, in all tested doses. All control tests showed enzyme activities with the same molecular weight bands, 92KD, as were seen in standard Marker belonged to MMP9. The present study, confirmed the inhibitory effect of fig leaf extract on the activity of MMPs in cell cultures.
   Keywords: Matrix metalloproteinases, Fibroblast cell, Fig leaf extracts, Zymography, Cytotoxicity
  • Sedigheh Isvandi, Mohammad Taghi Beigi-Nassiri, Hedayatallah Roshanfekr, Jamal Fayazi Pages 26-32
   Prolactin is a hormone which has an important role in the behavior of bird's broodiness. Several studies have shown that prolactin gene could be a candidate gene for broodiness. The variations in the different parts of this gene, have potential usefulness as genetic markers and could help in the genetic improvement of populations. The aim of this research was to investigate the prolactin gene polymorphism using PCR-RFLP method on some masses Khouzestan native chicken. Therefore, random blood sampling from 100 chickens of native chickens in Khuzestan province breeding and Jihad livestock inputs (Bavi city) was performed. Genomic DNA was extracted from these samples, using modified salting out method. Polymerase chain reaction was used to amplification of 439 bp fragments of prolactin gene promoter by specific primers. Allele frequency for C and T, 0.655 and 0.345 and genotype frequencies of CC, CT and TT 0.41, 0.49 and 0.10 were estimated respectively. Using the chi-square (X2) showed that the locus allele frequencies is not in Hardy-Weinberg equilibrium. The results showed that prolactin gene is polymorphic in the studied area and PCR-RFLP method is proper for genotype determination of prolactin gene chicken studies.
   Keywords: polymorphism, Prolactin gene, broodiness, native chickens
  • Soosan Radpoor, Mohammd Taghi Beigi Nassiri, Hedayat Allah Roshanfekr, Mahmood Nazari Pages 33-40
   Current study was performed to evaluate a part of the dietary methionine substitution by betaine on fatty acid synthase gene expression in laying hens under heat stress. Present study was conducted in a completely randomized design (CRD) with a 2 ×2 factorial experiment using 96 (65-week) hens in Line strains W36. First factor was done with 2 dietary treatments with 2 levels; 100% methionine, 87% methionine and 13% betaine and second factor with 1 level without heat stress and 1 with (salon with 35 oC); (Salon with 23 oC) with 4 treatments and 3 repetition (8 birds in each repetition). To achieve appropriate stress, the hens were daily exposed under 35 oC for 6 hours. After 2 month of feeding, 4 birds were eventually slaughtered and fatty acid synthase gene expression was assessed by means of specific primer and real time PCR analysis. The results indicated that addition of betaine to died and exposure heat stress caused a significant decline in fatty acid synthase gene expression being 1.98 and 2.15 fold in liver tissue, respectively (P
   Keywords: Betaine, Fatty acid synthase, Gene expression, Heat stress, Laying hens
  • Mohammad Razi Jalali, Seyed Reza Fatemi Tabatabaae, Masoome Ahmadizadeh, Hamide Mohseni Pages 41-51
   Scorpion stings are responsible for a number of deaths in infants, children and adults in developing countries all over the world. This study was carried out in order to study the pathogenesis of Hemiscorpius lepturus as the most dangerous scorpions of Khuzestan province, its effects on hemogram and erythrocyte osmotic fragility, and the role of polyvalent antivenom on these changes in rats. For those aims 90 male Wistar rats were divided into 5 equal groups randomly (group A, B, C, D and E). Group A were injected with normal saline as control group. Group B were injected with 1 mg/kg of venom ipIP. Group C, D and E were injected with the same amount of the venom and polyvalent antivenom 0.5ml/rat im. The antivenom were injected 20 minutes after venom in group C, 20 and 60 minutes after venom in group D and along with the venom in group E. Blood samples were collected from all groups (6 rats at each time) in 1, 3 and 24 hours after venom injection. Blood samples were used for complete blood count (CBC) and assessment of the erythrocyte osmotic fragility. There were significant changes in the hemogram (RBC count, PCV, Hb, WBC, neutrophil and lymphocyte) and the erythrocyte osmotic fragility after venom injection in group B compared to the control group. The results showed that administration of polyvalent antivenom in different methods can reduce the changes of hemogram and osmotic fragility in antivenom treated groups.
   Keywords: Scorpion, Hemiscorpius lepturus, hemogram, erythrocyte osmotic fragility
  • Tayebeh Mohammadi, Zahra Rezaei, Mahmood Khaksary Mahabadi, Hossein Najafzadeh Varzi, Babak Mohammadian Pages 52-60
   Cyclophosphamide is a common chemotherapic medicine but it has toxic side effects. Different medicines are used to prevent its side effects. The aim of this study is evaluation of the protective effects of Mesna against cyclophosphamide toxicity in rat placenta tissue.
   Fifteen pregnant rats were randomly divided into 3 groups (1) control (normal saline), (2) cyclophosphamide (15 mg/kg), (3) cyclophosphamide (15mg/kg) and Mesna (100mg/kg). Medicines were administered intraperitoneally on the 13th day of pregnancy. Rats were sacrificed on the 20th day. The placentae were separated and floated in fixative solution. Five µm placental tissue sections were prepared and after staining generally and specially they were studied by light microscopy. Cyclophosphamide decreased placental weight and diameters (P0.05) but histologically, increased labyrinth and basal layers thickness and giant cells number (P
   Keywords: MESNA, Cyclophosphamide, Histomorphometry, Placenta, Rat
  • Javad Sadeghinezhad, Hasan Morovvati Pages 61-67
   The esophagus is a part of the digestive tube which has role in transferring of food from oral cavity to stomach. The musculature of the esophagus causes its movement. The muscle content of the esophagus has been studied in different species and showed notable differences. The information about muscle content in wild species is scant. Therefore, two Persian leopards were used in this investigation. After euthanizing, esophagus of each animal was removed. The samples were fixed in 10 % neutral buffered formalin. The tissues were routinely processed for light microscopy and embedded in paraffin. The paraffin blocks were cut into 5-7 µm sections and stained by hematoxylin-eosin and masson’s trichrome. The results showed that muscularis mucosa which made up of a smooth muscle was appeared from the caudal half of the esophagus as scattered fibers and became gradually thicken toward the caudal part of the esophagus. Tunica muscularis with internal circular and external longitudinal muscle layers which were separated with connective tissue have been seen in the beginning of esophagus. From the beginning of the second half of the esophagus, smooth muscle fibers were observed between the internal circular striated muscles and then gradually increased to be completely substituted with smooth muscle in caudal fourth part of the esophagus. Finally, in gastroesophageal junction, the longitudinal muscle was also substituted with smooth muscle and the smooth muscle of the esophagus continued to the stomach. This study is the first description of the histomorphological features of the esophagus of the leopard showed noticeable differences in type and arrangement of muscles within esophageal wall of this species in comparison with that of other mammals.
   Keywords: Persian leopard, esophagus, histomorphology, muscle content
  • Zahra Tulaby Dezfuly, Mehrzad Mesbah, Rahim Peyghan, Takavar Mohammadian, Seraj Bita Pages 68-77
   It seems that the natural immune stimulants such as herbal extracts containing carotenoids, especially algae, is the most practical method to prevent fish disease.
   Immune stimulants by enhancing the innate immune system can prevent the occurrence of infectious diseases. Dietary with carotenoids, has improved the immune system in many laboratory animals. In order to investigate the effect of alcoholic extract of Sorgassum angustifolium, 120 pieces of fish were randomly divided into four groups (each aquarium containing 30 piece fish, 6.5 ±0.65gr) and for 60 days for doing the experiment were maintenanced and fed. The fourth treatment was the control group that only received commercial food (Biomar) was coated with olive oil. First, second and third groups were fed with of 5, 10 and 15 g/kg ethanol extract S. angustifolium for two months. After 60 days, the fish were anesthetized and blood samples were taken for hematological and immunological studies. Among the different treatments, the highest rate of PCV, Hb and MCHC was observed in treatment that fed 5g/ kg algae (p0.05). NBT activity in the serum of treatment fed with 15g/kg S. angustifolium algae was more than the other treatments and the control group (p0.05). According to the results of the present study, oral administration of ethanol extract of S. angustifolium stimulate some nonspecific immune factors in Macro fish.
   Keywords: Alcoholic extract of Sargassum angustifolium, Blood factors, Immunity system, Macro fish, Carotenoid
  • Ali Fazlara, Mahdi Pourmahdi, Mehdi Zarei, Tahereh Karimi Pages 78-90
   Chicken breast meat (fillet) is favored by consumers worldwide but it is prone to rapid spoilage, therefore, food industries are nowadays seeking technologies to increase its shelf-life. Spoilage of fresh poultry products is an economic burden to the producer. Furthermore, as consumer's demand for more “healthier” meals (free of conventional chemical preservatives) has increased in the last decade. Chitosan, a deacetylated form of chitin, is a polysaccharide found in the shells of crab and shrimps and the cell walls of fungi. Chitosan has been proved to be non-toxic, biodegradable and biocompatible. Essential oils derived from plants have been recognized for decades to exhibit biological activities, including antioxidant, anticancer and antimicrobial attributes. The present study was conducted to evaluate the effect of chitosan edible coating (2%) containing rosemary essential oil (1%) on the shelf life and keeping quality of chicken breast meat at refrigerated storage temperature. Samples were separated into three groups; uncoated (control), treated with acetic acid 1% and coated with chitosan containing rosemary essential oil. Samples were stored at 4±1°C up to 15 days and evaluated periodically (on days 0, 3, 6, 9, 12 and 15) for microbiological (mesophilic and psychrotrophic bacterial counts), chemical (pH, TBA, TVN) and sensory (external aspect, muscular elasticity, odor and color) characteristics. Microbial analysis indicated that coating had significant effects (P
   Keywords: Coating, Chicken fillet, Chitosan, Rosemary essential oil, Shelf life
  • Ali-Reza Ghadrdan-Mashhadi, Sojdeh Kamali, Rahim Haji Hajikolai, Reza Fatemi, Ali Rezakhani Pages 91-97
   One of the major issue in the interpretation of electrocardiograms is consideration to variation in the shape of ECG waves that can be different at different times not only among members of a species, different ages or sexes, but also in one animal. In this study, variable forms of QRS complexes of Khuzestan buffaloes, was determined. One hundred buffaloes were divided into two age and two sex groups. In this study a base apex lead was used to record ECG for studying prevalence of different forms of QRS complexes and data analyzed using chi- square method. Complete QRS complex was seen only in one case and in all other cases this complex were identified as QS or RS that maximum frequency was belong to QS form (73%). Differences of various forms of QRS complexes with or without concomitant presence in sex group were not significant. The only difference between the frequency of RS among the younger age groups and more than 2.5 years was significant. Simultaneous presence of these figures show that the frequency difference of QS and QS with RS was significant in the two age groups (P
   Keywords: Buffalo, Electrocardiography, QRS Complex
  • Saleh Esmaeilzadeh, Soroush Sabiza, Hadi Naddaf, Mehdi Pourmehdi Borujeni Pages 98-108
   Thousands of years before the plants have been used as a wound healing material. Typha angustifolia is native plant in wetland environments such as Khuzestan, Iran. It is available in abundance and extraction. The aim of this study was to evaluate the effect of Typha angustifolia pollen extract on experimental full thickness wound healing in mice. Thirty six mice were equally divided into 3 groups: the control group of saline, control group of eucerin and the treatment group (eucerin containing pollen extract), respectively. After anesthesia, a piece of 0.5 * 0.5 cm in size of skin was removed from the back of the neck and between the shoulders. The surgical site was treated with topical saline sterile. This treatment procedure was done for all 12 mice in each group and after each group received its specific treatment. Each of the groups was also divided into 3 subgroups (group 7, 14 and 21 days). At the end of each period in each group and after euthanasia of each mouse, wounded skin removed with 0.5 cm of surrounding skin and sent to histopathology laboratory. At the end of the study, mononuclear cells, polymorphonuclear, fibroblasts and angiogenesis was lower than other groups in the treatment group (p
   Keywords: Wound healing, Typha angustifolia, mice
  • Babak Ghasemi Panahi, Akbar Arfae Akhuleh, Gholamali Moghaddam, Iraj Lotfi, Hasan Arjmand Pages 109-117
   Aflatoxicosis is a syndrome occurring in result of ingestion of aflatoxin. This toxin is produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Aflatoxicosis is an important toxicity that can impose economic losses to producers. In January of 2013, in the one of the east Azerbaijan dairy farms, housing 2165 cattle, symptoms of diarrhea, braxism, lethargy, anorexia, tenesmus, watery diarrhea with blood clots in some cases, and finally, palsy and no response to treatment had seen in 12 cattle. For diagnosis, the disease history was obtained and clinical examination was done. Furthermore, the autopsy of slaghterd cattle was done and specimens were obtained for serologic, toxicological and hematological examination. At necropsy, Hepatomegaly and liver paleness, intestinal congestion, Petechial Hemorrhage of the abomasum, and gastrointestinal bloody content were seen. Additionally, elevation of liver enzymes and bilirubin levels and decreasment in blood proteins was seen. Aflatoxin B1 was explored in Apple cheese, the content of Rumen, abomasum and intestine. In conclusion, autopsy, toxicological findings and a blood chemical analysis confirmed the aflatoxin B1 toxicity.
   Keywords: Aflatoxin B1, Toxicity, Cattle, Apple Cheese