فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد ولیخانی، مجدالدین فتحی، محسن سالاری سلاجقه، فرهاد خرمایی * صفحات 6-15
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی افکار خودکشی و شدت و ابعاد درد در افراد با بیماری قلبی عروقی در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
  زمینه. تحقیقات اندکی درباره افکار خودکشی و میزان درد و ابعاد درد در افراد با بیماری قلبی عروقی صورت گرفته است.
  روش کار. طرح تحقیق از نوع علی-مقایسه ای گذشته نگر بود. محیط پژوهش، درمانگاه امام رضا (ع) در شهر شیراز بود. نمونه ها شامل 182 نفر از افراد با بیماری قلبی عروقی (91 نفر) و افراد سالم (91 نفر) بودند که در مدت سه ماه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه درد مزمن، پرسشنامه افکار خودکشی و فرم اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون های کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) و چند متغیره (MANCOVA) در SPSSنسخه 21 تحلیل شدند.
  یافته ها. بر اساس نتایج، افراد با بیماری قلبی عروقی نسبت به افراد سالم افکار خودکشی بیشتری گزارش کردند (میانگین نمره 0/86 با انحراف معیار 1/73 در برابر میانگین نمره 0/61 با انحراف معیار 1/45) (0/045=P). همچنین، افراد با بیماری قلبی عروقی نسبت به افراد سالم درد بیشتری را تجربه می کردند (میانگین نمره 56/53 با انحراف معیار 22/76 در برابر میانگین نمره 45/31 با انحراف معیار 25/20) (0/006=P). یافته ها نشان داد افراد با بیماری قلبی عروقی نسبت به افراد سالم در هر سه بعد حسی جسمی (0/0001≥P)، احساسی هیجانی (0/016=P)، و شناختی (0/006=P) درد نمرات بیشتری را کسب کردند. به علاوه، نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد از کنترل متغیر درد، تفاوت آماری معناداری بین گروه ها در میزان افکار خودکشی وجود ندارد.
  نتیجه گیری. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت افراد با بیماری قلبی عروقی از افکار خودکشی رنج می برند. همچنین، آن ها نه تنها از مشکل جسمی درد، بلکه از جنبه های هیجانی و شناختی درد نیز رنج می برند. درد در بروز افکار خودکشی در افراد با بیماری قلبی عروقی نقش مهمی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: افکار خودکشی، درد، بیماران دچار بیماری قلبی - عروقی
 • رسول حشمتی *، فرشته قربانی صفحات 16-25
  هدف. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه ”کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی“ (“Mindfulness-Based Stress reduction” Program)بر عملکرد جسمی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در افراد با بیماری عروق کرونر انجام شد.
  زمینه. تحقیقات نشان داده اند که بیماری عروق کرونر بر عملکرد جسمی وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت تاثیر دارد. طراحی و بررسی مدل های درمانی روان شناختی برای بهبود کیفیت زندگی و عملکرد جسمی مناسب است.
  روش کار. در یک طرح کارآزمایی بالینی با گروه کنترل، تعداد 30 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر از بین بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان عباسی شهرستان میاندوآب به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در یکی از گروه های آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون طی 8 جلسه هفتگی دو ساعت و سی دقیقه ای تحت مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند، ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. قبل از مداخله و بعد از آن، پرسشنامه آنژین سیاتل برای سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و پرسشنامه زمینه یابی سلامت برای سنجش عملکرد جسمی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی پس از کنترل اثرات پیش آزمون، تاثیر معنی داری بر عملکرد جسمی و مولفه های آن و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و مولفه های آن دارد.
  نتیجه گیری
  کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با تعدیل فرایندهای زیستی و روانی منجر به بهبود عملکرد جسمی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در افراد با بیماری عروق کرونر می گردد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، عملکرد جسمی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت
 • طاهره نجفی قزلجه، حجت الله صدقیان *، فاطمه محدث اردبیلی صفحات 26-33
  هدف. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب پرستاران بخش های مراقبت ویژه انجام شد.
  زمینه. اضطراب یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پرستاران است که بر کیفیت مراقبت ارئه شده آنان به بیماران تاثیر قابل توجهی دارد. برخی مداخلات مکمل از جمله روش آرام سازی بنسون ممکن است بر اضطراب اثر بگذارد.
  روش کار. این پژوهش یک مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود که بر روی 63 پرستار بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی تهران در سال 1394 انجام گرفت. نمونه ها به روشطبقه ای براساس بخش محل کار انتخاب شدند و تخصیص واحدهای پژوهش در دو گروه کنترل و مداخله به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. روش آرام سازی بنسون توسط پرستاران در گروه آزمون به مدت 20 دقیقه، دوبار در روز با حداقل فاصله شش ساعت، برای دو هفته انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، تی مستقل، دقیق فیشر و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری در نرم افزار SPSSنسخه 21 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. میانگین نمره اضطراب در گروه تحت آرام سازی بنسون قبل، یک و دو هفته بعد از مداخله به ترتیب، 42/19 با انحرف معیار 4/85، 43/67 با انحراف معیار 7/55، و 42/12 با انحراف معیار 6/12 بود. یک هفته بعد از مداخله، بین دو گروه از نظر اضطراب آشکار اختلاف معنی دار آماری وجود داشت. میانگین نمره اضطراب آشکار پرستاران در گروه کنترل بیشتر از گروه آزمون بود (0/011=P). همچنین، بعد از دو هفته مداخله، میانگین نمره اضطراب در گروه کنترل بیشتر از گروه تحت آرام سازی بنسون بود (0/0001≥P). در گروه تحت آرام سازی بنسون، میانگین نمره اضطراب، دو هفته بعد از مداخله به طور معنی داری کمتر از میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله بود، در صورتی که میانگین نمره اضطراب در گروه کنترل در طول زمان روند افزایشی داشت.
  نتیجه گیری. اجرای روش آرام سازی بنسون می تواند موجب کاهش اضطراب پرستاران بخش های مراقبت ویژه شود. پیشنهاد می شود این روش به عنوان بخشی از برنامه های کاهش اضطراب پرستاران توسط مدیران و مسئولین مراکز درمانی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روش آرام سازی بنسون، پرستار مراقبت ویژه، اضطراب
 • خورشید مبصری *، رحیم خدایاری زرنق صفحات 34-40
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از عمل آنژیوپلاستی در افراد با بیماری عروق کرونر در بیمارستان های آموزشی شهر تهران انجام گرفت.
  زمینه. با توجه به افزایش موارد استفاده از روش درمانی آنژیوپلاستی، توجه به کیفیت زندگی افراد با بیماری عروق کرونر که تحت عمل آنژیوپلاستی قرار می گیرند بسیار مهم است.
  روش کار. در این مطالعه توصیفی مقایسه ای، 473 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1394 و 1395 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت زندگی واحدهای پژوهش، قبل، و یک و سه ماه بعد از عمل آنژیوپلاستی با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه استاندارد SF-36اندازه گیری و مقایسه شد. پایایی این پرسشنامه در مطالعات قبلی با ضریب آلفای کرونباخ بین 0/77 تا 0/90 گزارش شده است. در این مطالعه برای تحلیل داده ها از آزمون های علامت زوج نمونه (ویلکاکسون)، کروسکال والیس و من ویتنی در نرم افزار SPSSنسخه 23 استفاده شد.
  یافته ها. یک و سه ماه پس از آنژیوپلاستی، کیفیت زندگی به طور کلی و در ابعاد هشت گانه نسبت به قبل از آنژیوپلاستی به طور معنی داری افزایش یافت (0/0001≥P). همچنین، رابطه بین همه متغیرهای دموگرافیک بیماران (سن، وضعیت تاهل، شغل، سطح تحصیلات، محل سکونت، وضع سکونت و نوع بیمه) به جز جنس با کیفیت زندگی معنادار بود (0/0001≥P).
  نتیجه گیری. آنژیوپلاستی همه ابعاد کیفیت زندگی را بهبود می بخشد و می تواند به عنوان یک روش درمانی بسیار موثر در درمان بیماری عروق کرونر قلبی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بیماری عروق کرونر، آنژیوپلاستی
 • ژاله محمد علیها، طاهره نجفی قزلجه، فاطمه آغا حسینی، راهله رحمانی * صفحات 42-51
  هدف. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر استنشاق توام اسانس اسطوخودوس، بابونه و بهار نارنج بر کاهش علائم حیاتی افراد با سندرم کرونری حاد انجام شد.
  زمینه.بالا رفتن نبض، تنفس، و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در افراد با سندرم کرونری حاد سبب وخیم تر شدن حال بیمار می شود و استرس را در وی بالا می برد. استفاده از طب مکمل برای بهبود بیماری ها، با توجه به عوارض کم و هزینه نسبتا پایین، همواره مورد توجه پرستاران بوده است.
  روش کار. مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی یک سوکور با گروه کنترل بود که در بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار انجام شد. پس از کسب نامه کمیته اخلاق از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 75 بیمار با تشخیص سندرم کرونری حاد در محدوده سنی 20 تا 80 سال، پس از امضاء رضایت نامه آگاهانه شرکت در پژوهش، وارد مطالعه شدند. این بیماران با استفاده از تخصیص تصادفی بلوک بندی سه تایی، به سه گروه آزمون، دارونما و کنترل تخصیص داده شدند (25 نفر در هر گروه). در گروه آزمون، بین ساعات 7 تا 8 شب، بر روی یک پد چشمی، دو قطره از رایحه چکانده و از بیمار درخواست می شد که پد را در کف دست در فاصله 5 سانتی متری بینی قرار دهد و 10 بار نفس عمیق بکشد. سپس، همان پد در کنار بالش بیمار تا صبح روز بعد قرار داده شد. در گروه دارونما، همین اقدام با استفاده از آب مقطر انجام شد، و در گروه کنترل اقدامی صورت نگرفت. علائم حیاتی بیماران قبل از مداخله، یک ساعت بعد از مداخله، و هر چهار ساعت تا صبح روز بعد اندازه گیری شد(جمعا شش نوبت). ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و ثبت علائم حیاتی بیمار بود که روایی محتوای آن توسط گروهی از اساتید مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با آزمون های کای اسکوئر، تی زوجی و آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. سه گروه مطالعه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی همگن بودند. مقایسه میانگین تعداد نبض، تنفس، و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک قبل از مداخله نشان داد که تفاوت معنی داری بین سه گروه مورد بررسی وجود ندارد. نتایج نشان داد که استفاده توام از سه رایحه موجب کاهش تعداد نبض، تنفس، فشارخون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک در یک، چهار، هشت و دوازده ساعت پس از مداخله در گروه رایحه درمانی نسبت به قبل از مداخله شد.
  نتیجه گیری. استفاده از رایحه به عنوان یک روش مکمل در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد می تواند سبب کاهش نبض، تنفس، و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک شود. با توجه به عوارض کم و دسترسی راحت به این رایحه درمانی، این مداخله می تواند توسط پرستاران بخش مراقبت های ویژه یا خانواده بیماران به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: سندرم کرونری حاد، رایحه درمانی، علایم حیاتی
 • حسین فیضی، هیوا محمدی *، احمدرضا یزدان نیک، محسن میرمحمدصادقی، پریا زمانی صفحات 52-58
  هدف. در این مطالعه، تاثیر تمرینات تنفسی عمیق و اسپیرومتری انگیزشی بر مقادیر گازهای خون شریانی بررسی شد.
  زمینه. شیوع عوارض ریوی به دنبال جراحی بای پس عروق کرونر بالا می باشد. بروز این عوارض نقش مهمی در ناتوانی و مرگ بیماران دارد. روش های مختلفی برای بهبود عملکرد ریه پس از جراحی بای پس عروق کرونر به کار می رود.
  روش کار. در این کارآزمائی بالینی، 75 بیمار کاندید جراحی بای پس عروق کرونر، بستری در بیمارستان های شهید چمران و مرکز قلب سینا در شهر اصفهان انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل عدم ابتلا به اختلالات عصبی عضلانی و شناختی، غیر اورژانس بودن عمل جراحی، عدم ابتلا به بیماری های شدید ریوی قبل از عمل نظیر بیماری مزمن انسدادی ریه، عدم ابتلا به اختلال کارکرد کلیوی، مدت تهویه مکانیکی کمتر از 24 ساعت، توانایی انجام تمرینات تنفسی آموزش داده شده و توانایی استفاده از دستگاه اسپیرومتری انگیزشی بود. بیماران به روش تخصیص تصادفی در یکی از سه گروه اسپیرومتری انگیزشی، تمرینات تنفسی عمیق برنامه برنامه ریزی شده و تمرینات معمول (روتین) قرار گرفتند. سه گروه از نظر گاز های خون شریانی قبل از عمل، بعد از خروج لوله تراشه، و روزهای دوم و سوم بعد از عمل با هم مقایسه شدند. برای تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS از آزمون های آماری کای اسکوئر و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها. سه گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و مقادیر گازهای خون شریانی قبل از عمل، و روزهای اول و دوم بعد از عمل با هم اختلاف معناداری نداشتند. در روز سوم بعد از عمل، گروه اسپیرومتری انگیزشی و گروه تمرینات تنفسی عمیق در مقایسه با گروه کنترل، از نظر میانگین درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، فشار سهمی اکسیژن خون شریانی، فشار سهمی دی اکسید کربن خون شریانی دارای ختلاف آماری معنادار بود (0/0001≥P)، اما دو گروه مداخله از نظر این مقادیر با هم اختلاف آماری معنادار نداشتند.
  نتیجه گیری. استفاده از اسپیرومتری انگیزشی و انجام تمرینات تنفس عمیق برنامه ریزی شده در بهبود مقادیر گازهای خون شریانی موثرتر از تمرینات تنفسی معمول می باشند.
  کلیدواژگان: جراحی بای پس عروق کرونر، اسپیرومتری انگیزشی، تمرینات تنفسی عمیق، گازهای خون شریانی
 • روح الله همتی، احسان محمدی *، ابراهیم سلیمی صفحات 60-68
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی کاربرد، مزایا، معایب و تکنیک پایش مداوم قطعه STدر بخش مراقبت ویژه انجام شد.
  زمینه. اگرچه الکتروکاردیوگرافی 12 لیدی یک ابزار تشخیصی استاندارد، معتبر و سریع برای تشخیص ایسکمی میوکارد در افراد دچار سندرم کرونری حاد می باشد، اما تنها یک تصویر لحظه ای و ایستا فراهم می نماید. انجمن قلب آمریکا و انجمن پرستاران مراقبت های ویژه آمریکا پایش مداوم تغییرات مرتبط با ایسکمی را در همه بیماران در معرض خطر توصیه نموده اند.
  روش کار. این مطالعه به صورت مروری انجام شد. پایگاهای داده ای MEDLINE، CINAHL، Proquest، Scopus و SID با استفاده از کلیدواژه های Cardiac Monitoring، ST-segment Monitoring، و Acute Coronary Syndromeدر بازه زمانی سال های 2000 تا 2015 مورد جستجو قرار گرفتند. در کل، تعداد 189 مقاله و کتاب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، تعداد 15 منبع مرتبط برای تهیه این مقاله استفاده شد.
  یافته ها. اگرچه پایش مداوم قطعه STسال های زیادی است که معرفی شده است، اما این تکنولوژی به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد. پایش مداوم قطعه STزمینه بررسی مداوم و دینامیک تغییرات مرتبط با ایسکمی را فراهم می نماید و اطلاعات معتبر و مفیدی در این زمینه در بیماران با سندرم کرونری حاد در اختیار قرار می دهد. پایش مداوم قطعه STبه عنوان روشی کارآمد می تواند با هدف تشخیص سریع و به موقع ایسکمی، جهت ارزشیابی موثر بودن درمان های خونرسانی مجدد (ری پرفیوژن) یا درمان با ضدانعقادها و همچنین، برای اهداف پیش آگهی دهنده یا تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.
  نتیجه گیری.علی رغم برخی محدودیت ها، پایش مداوم قطعه STدر کنار بررسی های معمول در بیماران با سندرم کرونری حاد توصیه شده است.
  کلیدواژگان: سندرم کرونری حاد، الکتروکاردیوگرافی، پایش قطعه ST
 • سیده حلیمه کمالی، معصومه ایمانی پور * صفحات 68-77
  هدف. این مطالعه با هدف شناسایی عوارض بستری بیمار در بخش مراقبت های ویژه برای اعضای خانواده و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
  زمینه. خانواده، اساسی ترین نهاد اجتماعی و عاملی اساسی در سلامت فردی انسان است. وقوع بیماری حاد و بستری شدن یکی از اعضای خانواده در بخش مراقبت های ویژه می تواند به عنوان یک حادثه تنش زا خانواده را با مشکلات و پیامدهای نامطلوبی مواجه سازد.
  روش کار. این مطالعه مروری به روش ساختارمند و مطالعه کتابخانه ای صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق جستجو در پایگاه های داده ای Springer، Ovid، PubMed، Science Direct، Scopus، و Google Scholarبا کلیدواژه های Intensive/Critical Care، Family Needs، و Patient Familyو جستجو در پایگاه های اطلاعاتی SID، Iran Medex، و Magiran با کلیدواژه های بخش مراقبت های ویژه، خانواده بیمار، و نیازهای خانواده انجام شد. مقالات تحقیقی که در محدوده سال های 2004 تا 2016 میلادی (1385 تا 1395 هجری شمسی)درباره خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شده بودند در پایگاه های داده ای فارسی و انگلیسی جستجو شدند و پس از غربالگری بر اساس معیارهای ورود، 20 مقاله مرتبط مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. بستری بیمار در بخش مراقبت های ویژه منجر به بروز واکنش ها و علایم منفی به صورت اختلالات جسمی و اختلالات روحی روانی در اعضای خانواده وی می شود. این پیامدهای نامطلوب با علل مختلفی مرتبط هستند که از آن جمله می توان به نوع مراقبت بیمار در بخش مراقبت های ویژه و نحوه تعامل با اعضای خانواده اشاره کرد.
  نتیجه گیری. به طورکلی با بستری شدن یکی از اعضای خانواده در بخش مراقبت های ویژه، خانواده دچار بحران می شود، کارکردهای خود را از دست می دهد و در معرض مشکلات و عوارض مختلف قرار می گیرد. پرستاران، به عنوان اصلی ترین رکن ارائه مراقبت، باید نسبت به اعضای خانواده بیماران احساس مسئولیت کنند و با تدارک یک برنامه مراقبتی خانواده محور، به نیازهای ایشان توجه کنند و از آنان مراقبت و حمایت نمایند.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت های ویژه، خانواده بیمار، نیازهای خانواده
|
 • Ahmad Valikhani, Majdoddin Fathi, Mohsen Salary Salageghe, Farhad Khormaee* Pages 6-15
  Aim. The present study aimed to examine the suicide ideation and intensity and dimensions of pain in people with cardiovascular disease compared with healthy people.
  Background. A few researches have done in relation to the suicide ideation and the amount of pain and dimensions of pain.
  Method. The research design was descriptive-comparative. Sample size consisted of 182 people including people with cardiovascular disease (n=91) and healthy people (n=91). The participants were recruited by convenience sampling from Emam Reza Clinic in Shiraz, Iran within a three-month period. Participants completed demographic form, and pain and suicide ideation questionnaires. Data were analyzed by analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) in SPSS version 21.
  Findings. People with cardiovascular disease reported more suicide ideation and experienced more pain than healthy people. Moreover, people with cardiovascular disease had higher scores in all three dimensions of pain (sensational-physical, emotional-affective, and cognitive). The result of ANCOVA showed that after controlling pain variable, statistical significant difference between groups’ suicide ideation was removed .
  Conclusion. It can be concluded that people with cardiovascular disease suffer from suicide ideation and emotional and cognitive pain along with physical pain. Pain also plays an important role in the incidence of suicide ideation in people with cardiovascular disease.
  Keywords: Suicide ideation, Pain, Cardiovascular disease
 • Rasool Heshmati *, Fereshteh Ghorbani Pages 16-25
  Aim: The aim of this study was to examine the effect of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) on physical functioning and Health Related Quality Of Life in people with Coronary Artery Disease (CAD).
  Background
  According to the studies, CAD can affects physical functioning and HRQOL. Developing and examining psychological therapeutic models for improving quality of life and physical functioning would be appropriate.
  Method
  In this randomized clinical trial study with control group, 30 people with CAD were selected from coronary care unit of Abbasi Hospital of Mian-E-doab city, Iran, by convenience sampling and assigned randomly to experimental and control group. Data were collected by Seattle Angina Questionnaire (SAQ) for measuring for assessing health related quality of life and SF-36 for measuring physical functioning. The experimental group received mindfulness-based stress reduction program in eight 2.5 hours sessions, weekly. The control group did not receive any intervention.
  Findings: The results showed that after controlling the pre-test effect, mindfulness-based stress reduction had a statistically significant effect on physical functioning and health related quality of life and their dimensions.
  Conclusion
  It can be concluded that mindfulness-based stress reduction influences physical functioning and health related quality of life by modulating biological and psychological processes.
  Keywords: Coronary artery disease, Mindfulness, based stress reduction program, physical functioning, Health related quality of life
 • Tahereh Najafi Ghezeljeh, Hojatollah Sedghian*, Fatemeh Mohades Ardabili Pages 26-33
  Aim. The aim of this study was to examine the effect of Benson relaxation technique on anxiety of critical care nurses.
  Background. Anxiety is one of the important factors affecting nursing profession and the quality of care. Some complementary interventions such as Benson relaxation techniques may affects anxiety.
  Method. This was an experimental study (pretest-posttest with control group design) in which 63 critical care nurses of Shahid Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran in 2015. Stratified samples were selected based on ward and randomly allocated to to experimental and control group. Benson relaxation technique was implemented by experimental group for 20 minutes, twice a day, with at least six hours interval, and for a two weeks period. Data were collected through demographic questionnaire and Spielberger questionnaire. Data were analyzed in SPSS version 21 using Chi-square test, t-test, Fisher's exact test and repeated measures ANOVA.
  Findings. In experimental group, the mean and standard deviation of anxiety, before the intervention and one and two weeks after intervention were 42.19±4.85, 43.67±7.55 and 42.12±6.12, respectively. A week after the intervention, the two groups had significant difference in terms of anxiety. The mean score of anxiety in the control group was more than nurses in the intervention group (P=0.011). Also, following application of Benson relaxation, anxiety intensity decreased in the intervention group as compared to baseline. In the control group, the mean score of anxiety increased overtime.
  Conclusion. Implementation of Benson relaxation can reduce the anxiety of critical care nurses. This method is proposed as part of the nurse's anxiety reduction programs by managers and officials in medical centers.
  Keywords: Benson relaxation technique, Critical care nurse, anxiety
 • Korshid Mobasseri *, Rahim Khodayari Zarnaq Pages 34-40
  Aim. The aim of this study was to compare quality of life (QoL) before and after angioplasty in people with coronary artery disease.
  Background. The quality of life among people with CAD who undergo angioplasty treatment is of great interest because of the increasing number of patients receiving this treatment modality.
  Method. In this descriptive analytical study, 473 patients with CAD admitted to all teaching hospitals of medical sciences universities located in Tehran were recruited through stratified random sampling over the years 2015-16.Quality of life in patients was measured before angioplasty, and one month and three months after angioplasty using SF-36 questionnaire. Reliability of this questionnaire has been reported in previous studies as 0.77-0.90 (Cronbach's alpha coefficient). Data were analyzed by Wilcoxon, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests in SPSS version 23.
  Findings. The results showed that angioplasty has increased the mean score of quality of life in total and also, in all dimensions, one and three months after surgery (P≤0.0001). The relationship of quality of life with all demographic variables (age, marital status, occupation, education level, place of residence, conditions of residence and type of insurance) was statistically significant except for gender.
  Conclusion. The angioplasty is well able to improve the quality of life in different dimensions in the short term.Angioplasty can be recommended as a procedure with strong and positive effect on the health conditions and quality of life in people with CAD.
  Keywords: Quality of life, Coronary artery disease, Angioplasty
 • Jaleh Mohammad Aliha, Tahereh Najafi Ghezeljeh, Fatemeh Aghahosseini, Raheleh Rahmani * Pages 42-51
  Aim. This study was conducted to examine the effect of combined inhalation of lavender oil, chamomile and Neroli oil on vital signs of patients with acute coronary syndrome.
  Background. Increase in vital signs in patients with acute coronary syndrome worsens the disease and increases anxiety. The use of complementary medicine for better patient outcomes has been usually considered by the nurses due to the low complications and relatively low costs.
  Method. This was a single-blinded, randomized clinical trial that carried out at the Emam Sajad Hospital in Shahryar, Tehran, Iran in 2016. After obtaining the approval from the Ethics Committee of Iran University of Medical Sciences, 75 patients aged 20 to 80 years who signed the informed consent were recruited and randomly allocated into three groups (control, placebo, and intervention groups) using block randomization design (25 subjects in each group). In the intervention group, patients were asked to strew 2 drops of the aroma on an eye pad, keep their hands at the distance of 5 cm from their nose and take deep breath 10 times. After this, the pad was placed beside the pillow of the patient until the next morning. In the placebo group, this process was carried out using distilled water and the control group received routine care. The patients’ vital signs were measured before intervention, one hour after and every four hours after intervention until the next morning. Data were analyzed in SPSS, version 22, using chi-square test, t-test and ANOVA.
  Findings. Before intervention, there was no statistically significant difference between three groups in terms of demographic characteristics as well as pulse rate, respiratory rate, systolic and diastolic blood pressure. The results showed that the combination of three aromas decreased pulse rate, respiration rate, systolic and diastolic blood pressure in one, four, eight and twelve hours after the intervention in the aromatherapy group compared to the time before the intervention.
  Conclusion. The use of aroma as a complementary method in patients with acute coronary syndrome could decrease their pulse rate, respiratory rate, systolic and diastolic blood pressure. Due to the low risk and suitable accessibility to these aromas, the results can be used by nurses in the critical care unit and patient caregivers to improve patient's vital signs.
  Keywords: Acute coronary syndrome, Aromatherapy, Vital signs
 • Hosein Feizi, Hiwa Mohammadi *, Ahmadreza Yazdannik, Mohsen Mir Mohammad Sadeghi, Pariya Zamani Pages 52-58
  Aim. The aim of this study was to examine the effect of incentive spirometry and deep breathing exercises on arterial blood gas parameters after coronary artery bypass graft (CABG) surgery.
  Background. After CABG, pulmonary complications and oxygenation disorders are common and play an important role in post-operative mortality and morbidity. The different methods are being used for improvement of pulmonary function and oxygenation after CABG.
  Method. In this clinical trial study, 75 patients who were candidate for CABG surgery were recruited and randomly allocated to two intervention groups (incentive spirometry group and deep breathing exercise group) and control group. The groups were compared in terms of arterial blood gas parameters (PaO2, PaCO2 and SaO2) before surgery, and on the first day, the second day, and the third day after surgery.
  Findings. The study findings showed that in the third postoperative day, there was a statistically significant difference between intervention groups and control group in terms of the mean of arterial blood gas parameters (PaO2, PaCO2 and SaO2).
  Conclusion. Incentive spirometry and deep breathing exercise are both significantly effective on improvement of arterial blood gas parameters (PaO2, PaCO2 and SaO2).
  Keywords: Coronary artery bypass graft surgery, Incentive spirometry, Deep breathing exercise, Arterial blood gas
 • Roholla Hemmati, Ehsan Mohammadi *, Ebrahim Salimi Pages 60-68
  Aim: This study aimed to review indications, benefits, limitations and procedure of continuous ST segment monitoring in critical care unites.
  Background
  Although the 12-lead electrocardiography is a standard and reliable tool to detecti ischemia in Acute Coronary Syndrome (ACS) patients, but it provides only a static snapshot. The American Heart Association (AHA) and American Association of Critical Care Nurses (AACCN) practice standards for ECG monitoring recommend continuous ischemia monitoring for all patients at risk of myocardial ischemia.
  Method
  This was a review study. International databases such as Proquest, CINAHL, PubMed, Scopus and one national database (SID) were searched out using the keywords; ST-segment Monitoring, Cardiac Monitoring and Acute Coronary Syndrome to find out materials published between years 2000 and 2015. About 189 citations were evaluated, out of which 15 citations were recruited in the final review.
  Findings: Although continuous monitoring of ST segment has been introduced many years, but this technology is not widely used.Continuous monitoring of ST segment provides a frequent and dynamic assessment of changes associated with ischemia.Continuous ST segment monitoring as an effective method can be used to provide continuous and dynamic snapshot of ischemia, to evaluate response to reperfusion and anticoagulant therapy and also, can be used for prognostic or research purposes.
  Conclusion
  Despite some limitations, the use of continuous ST segment monitoring is recommended for patients with ACS, besides routine assessment.
  Keywords: Acute Coronary Syndrome, Electrocardiography, ST, segment monitoring
 • Seyede Halime Kamali, Masoomeh Imanipour * Pages 68-77
  Aim: This study was designed to determine complications experienced by family members of patient admitted to intensive care units and to identify related factors.
  Background
  Family is the most fundamental social community and has a basic role in human health. An acute illness of a family member and admission in critical care unit is considered as a stressful event resulting in some problems and undesirable outcomes for other family members.
  Method
  This review study was done in a systematized manner and based on library literatures. To do this, the articles published on family of critical patients during 2004-2016, searched out in different Farsi and English databases using keywords of "patient's family", "critically ill patient", "and family need". After screening articles according to inclusion criteria, 20 related articles were reviewed and analyzed.
  Findings: Admission of  patients in critical care unit cause some negative reactions and complications in their family in the form of physical and psychosocial disorders. These undesirable outcomes are related to different reasons usually related to patient’s caring method and the manner of interaction with family members.
  Conclusion
  In general, following admission of one of family member in critical care unit, the family encounters a crisis, loses its functions and experiences some problems. Based on this, nurses, as the main pillar of care delivery system, should be responsible about patients’ family, pay attention to their needs and support the family though developing a family-center care plan.
  Keywords: Intensive, critical care units, Patient family, Family needs