فهرست مطالب

برنامه ریزی منابع جنگلی - پیاپی 2 (زمستان 1395)

فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی
پیاپی 2 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل مرادی امام قیسی*، امیر اسلام بنیاد، ایرج حسن زاد ناورودی صفحه 1
  هدف این پژوهش، بررسی صحت روش نمونه برداری خوشه ایو روش نمونه برداری منظم تصادفی با آماربرداری صد درصد در برآورد مشخصه های تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش در جنگل های حفاظت شدهء چارطاق اردل است. بدین منظور 50 هکتار از جنگل های منطقه به صورت صددرصد و با قطعات نمونه مستطیلی شکل با ابعاد 50 ×20 آماربرداری شد. برای روش نمونه برداری خوشه ایتعداد 20 خوشه بر اساس الگوی منظم تصادفی با ابعاد شبکه آماربرداری 250×100 متر انتخاب و اندازه گیری شد. در داخل هر خوشه مشخصات تعداد درختان و سطح تاج درختان (دو قطر بزرگ و کوچک تاج) اندازه گیری شد. همچنین برای روش منطم تصادفی شبکه ای با ابعاد 100 × 50 متر طراحی و در عرصه پیاده شد و در مجموع تعداد 100 قطعه نمونه برای نمونه برداری انتخاب شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگین برآوردشده از روش های نمونه برداری خوشه ایبا میانگین واقعی توده مورد بررسی وجود ندارد. در برآورد مشخصه های تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان منطقه مورد مطالعه با روش نمونه برداری خوشه ایبا اعضای نامساوی (59/5 % و 64/9 %) نسبت به روش خوشه ایبا اعضای مساوی (46/6 % و 69/10 %) و روش منظم تصادفی (9/8 % و 02/11 %) دارای درصد خطای آماری کمتری بود. بنابراین براساس میزان درصد خطای آماری، روش نمونه برداری خوشه ایبا اعضای نامساوی از بین دو روش خوشه ایموصوف و روش منظم تصادفی، روش نمونه برداری مناسبتری برای برآورد مشخصه های تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان در جنگل های حفاظت شده چارطاق اردل است.
  کلیدواژگان: اردل، بلوط، تاجپوشش، جنگل، زاگرس
 • مهدی قاسمی*، حیدر قلی زاده، محمد بادسار صفحه 11
  طرح طوبی یکی از طرح هایی است که در آن اراضی مستعد ملی، دولتی و شخصی به توسعه محصولات زراعی و باغی به منظور بهره برداری بهینه از سرمایه های عظیم آب و خاک کشور، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد اختصاص یافته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح طوبی در استان چهارمحال و بختیاری صورت پذیرفت. در راستای دستیابی به اهداف این مطالعه، اطلاعات لازم از نمونه آماری شامل 141 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی و بهره برداران اراضی باغی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحلیل توصیفی نشان داد اکثریت بهره برداران باغی از شیوه واگذاری طرح طوبی رضایت نداشتند. همچنین نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان داد اجرای طرح طوبی باعث بهبود شرایط زیست محیطی شده است. علاوه بر این بین دیدگاه کارشناسان جهاد کشاوزی و بهره بردارانی که در طرح طوبی مشارکت نداشتند، با بهره برداران طرح طوبی پیرامون بهبود شرایط اقتصادی اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بررسی آثار تضاد اجتماعی نشان داد که بین بهره بردارانی که از طرح طوبی استفاده نکرده اند با کارشناسان جهاد کشاوزی و بهره برداران طرح طوبی اختلاف معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی اقتصادی، ارزیابی اجتماعی، ارزیابی زیست محیطی، طرح طوبی، چهارمحال و بختیاری
 • بررسی میزان برداشت بذر و میوه در عرصه های جنگلی زاگرس مرکزی / مطالعه موردی: جنگل های سردشت شهرستان لردگان
  فاطمه اسحاقی میلاسی، بیت الله محمودی* صفحه 21
  جنگل ها علاوه بر تولید انواع فرآورده های چوبی، کالاهای قابل مبادله غیر چوبی مورد نیاز انسان ها را تولید می کنند. اهالی روستاهای مجاور جنگل و نیز عشایر، از گذشته دور از عرصه های منابع طبیعی بویژه جنگل ها، بهره برداری می کرده اند. نوع و مقدار این بهره برداری ها در مناطق مختلف متناسب با شرایط محیطی، امکانات موجود و فرهنگ مردم متفاوت است. در این مطالعه به بررسی میزان برداشت بذر و میوه در عرصه های جنگلی در جنگل های سردشت شهرستان لردگان پرداخته شده است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، توصیف و تحلیل کمی با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. در این خصوص از ابزار پرسش نامه با گویه هایی که در برگیرنده میزان برداشت، مصرف، فروش و میزان درآمد حاصل از برداشت بذر و میوه های جنگلی، استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد سالانه 14/40 کیلوگرم بذر و میوه جنگلی شامل: بلوط، بنه، خنجوک، زالزالک و زرشک توسط جنگل نشینان برداشت می شود که سهم هر کدام به ترتیب برابر 44/31، 03/3، 57/1، 53/1 و 14/1 کیلوگرم می باشد. از این میزان برداشت 61/12 درصد آن به فروش می رسد که درآمد ناچیزی (سالانه 38 هزار تومان برای هر خانوار) عاید روستاییان می کند. برداشت بذر و میوه های جنگلی در این منطقه تحت تاثیر شغل افراد، تحصیلات، وضعیت سکونت و تعداد دام قرار دارد.
  کلیدواژگان: بذر و میوه های جنگلی، زاگرس مرکزی، شهرستان لردگان
 • داود مافی غلامی* صفحه 33
  با توجه به اینکه امروزه ارائه راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی موثر برای حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل بین المللی مطرح است، دستیابی به توسعه پایدار و اطمینان از موثر بودن اقدامات صورت گرفته برای حرکت به سمت توسعه پایدار، به یکی از اهداف اصلی مدیران و برنامه ریزان منابع طبیعی و محیط زیست تبدیل شده است. از این رو محققان و نهادهای گوناگون از روش های مختلفی برای ارزیابی پایداری و فعل و انفعالات میان بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده نموده اند. در این میان، برخی از روش های ارزیابی بر اساس رویکردهای تجزیه و تحلیل سیستمی عمل نموده و به دنبال یکپارچه سازی جنبه های اجتماعی و زیست محیطی در فرآیند ارزیابی پایداری محیط زیست طبیعی هستند. در میان این شیوه های گوناگون، رویکردهایی مانند تجزیه و تحلیل چند معیاره، تجزیه و تحلیل ریسک، مدلسازی مفهومی و دینامیک سیستم ها، تجزیه و تحلیل منفعت- هزینه و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری، بیش از سایر روش های موجود، برای اجرای ارزیابی یکپارچه پایداری محیط زیست طبیعی به کار گرفته شده اند. بررسی روش تحلیلی بکار رفته در این رویکردها نشان داد که رویکرد ارزیابی آسیب پذیری به دلیل بررسی همزمان فعل و انفعالات فرآیندهای بیوفیزیکی و انسانی و تنش ها و شوک های چندگانه موثر بر سیستم های طبیعی و نیز توان آن در ارائه گزینه های سازگار مناسب جهت تعدیل نمودن پیامدهای مخرب وارد آمده بر محیط زیست های طبیعی و افزایش پایداری این سیستم ها، به صورت کارآمدتری نسبت به سایر روش ها برای ارزیابی یکپارچه پایداری محیط زیست طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پایداری، محیط زیست طبیعی، ارزیابی یکپارچه پایداری، تجزیه و تحلیل آسیب پذیری
 • بیت الله محمودی*، جهانگیر فقهی صفحه 46
  کارکردهای اکوسیستم زمینه تعامل فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی انسان را با عرصه های طبیعی فراهم می کنند. شناخت، طبقه بندی و اولویت بندی این خدمات، راهنمایی برای سیاست گذاری و چگونگی استفاده از منابع طبیعی را روشن خواهد ساخت. در این مطالعه سیستم طبقه‏بندی TEEB به عنوان مبنای طبقه‏بندی کارکردهای اکوسیستمی جنگل های کشور در نظر گرفته شد. در ابتدا مدل شناخت عملکردها و در نتیجه آن شناسایی کارکردها و خدمات کلان اکوسیستمی بر پایه معیارها و شاخص های ساختاری جنگل تدوین شد. در این راستا 18 معیار به همراه 42 شاخص در بخش طبیعی و 2 معیار و 10 شاخص در بخش انسانی تفکیک گردید. جهت تعیین اهمیت نسبی و اولویت بندی کارکردهای اکوسیستم های جنگلی کشور از روش دلفی استفاده گردید. نتایج نشان داد در بخش ساختار طبیعی جنگل 44 و در بخش انسانی 11 کارکرد قابل برنامه ریزی است. بر همین اساس کلان خدمات تنظیم کننده، زیستگاهی، فرهنگی و تامین کننده به ترتیب بیشترین اولویت را دارند. سه کارکرد تولید آب، کنترل فرسایش خاک و تفرج بیشترین اولویت و اهمیت را در بین مجموع کارکردها داشته اند. بررسی معیارها و شاخصهای ساختاری شکل دهنده عملکردها و در نهایت کارکردهای اکوسیستمی جنگل‏های کشور نشان می‏دهد شاخصهای ساختاری معیار تاج پوشش، با ارائه 18 کارکرد در هر چهار کلان خدمات تامین کننده، تنظیم کننده، زیستگاهی و فرهنگی مهمترین و اثرگذارترین معیار ساختاری در اکوسیستم‏های جنگلی کشور جهت ارائه خدمات اکوسیستمی است. بیشترین فراوانی تاثیر معیارهای ساختاری در هر دو بخش طبیعی و انسانی در شکل گیری کارکردها، در کلان خدمات فرهنگی و کمترین آن در کلان خدمات تنظیم کننده است. این موضوع به نقش و جایگاه معیارهای ساختاری اکوسیستم های جنگلی در برآورده نمودن نیازهای فرهنگی و رفاهی جامعه اشاره دارد.
  کلیدواژگان: کارکردهای اکوسیستمی، سیستم طبقه بندی TEEB، اولویت بندی کارکردها، نواحی جنگلی کشور
 • مریم یعقوب زاده*، منا عزیزی جلیلیان، بیت الله محمودی صفحه 56
  هر منطقه تفرجی توانایی محدودی در جذب گردشگر دارد که این محدودیتها را اغلب با مفهوم ظرفیت برد بیان میکنند. انواع ظرفیت برد شامل فیزیکی، واقعی و موثر میباشد. در این مطالعه این ظرفیت برد فیزیکی و واقعی برای پارک جنگلی زائر محاسبه شد. برای این کار ابتدا پهنه های مستعد تفرج گسترده و متمرکز براساس زونبندی پارک جنگلی مشخص شدند. در مرحله بعد براساس حداقل مساحت لازم برای هر فرد، ظرفیت برد فیزیکی و براساس اعمال محدودیت های مختلف اقلیمی، خاکی و پوشش گیاهی ظرفیت برد واقعی محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که پهنه گردشگری متمرکز با مساحت 5/6 هکتار دارای ظرفیت برد فیزیکی 701530 نفر در پرتراکم ترین حالت در زون تفرج متمرکز (خورگشت) و 345290 نفر در زون تفرج متمرکز (اردوزنی) در طول سال می باشد. ظرفیت برد فیزیکی در زون گسترده 29453675 نفر در سال برآورد شد. ظرفیت برد واقعی در زون تفرج گسترده 8436423 نفر در سال، در پرتراکمترین حالت در زون تفرج متمرکز (خورگشت) 9726 و در زون تفرج متمرکز (اردوزنی) 7181 نفر در سال مشخص شد.
  کلیدواژگان: تفرج، پارک جنگلی زائر، ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد واقعی، ظرفیت برد موثر
 • علی اصغر نقی پور برج* صفحه 64
  افزایش گرمای جهانی و تغییر اقلیم یکی از چالش های مهم در بحث توسعه پایدار می باشد که ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای است. ترسیب کربن در خاک و زیتوده گیاهی، ساده ترین و به لحاظ اقتصادی عملی ترین راهکار ممکن جهت کاهش کربن اتمسفری محسوب می گردد. جنگل های زاگرس از پتانسیل بالایی برای جذب کربن اتمسفری و تعدیل تغییر اقلیم برخوردارند. جهت برآورد ترسیب کربن اراضی جنگلی و کشاورزی (تغییر کاربری) در منطقه میمند، نمونه برداری از زیتوده گیاهی، خاک (در عمق 30-0 سانتی متری) و لاشبرگ به صورت تصادفی- سیستماتیک انجام گرفت. ترسیب کربن در زیتوده گیاهی از طریق معادلات آلومتریک و کربن آلی خاک از روش والکی-بلک تعیین گردید. نتایج نشان داد تغییر کاربری در این منطقه منجر به کاهش ترسیب کربن به مقدار 7/90 تن در هکتار نسبت به منطقه جنگلی اطراف شد که ارزش اقتصادی آن در هر هکتار معادل 18140 دلار محاسبه گردید. نتایج توزیع کربن نیز نشان داد که بیش از 65 درصد از کل ترسیب کربن را کربن آلی خاک تشکیل می داد. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که جنگل های زاگرس قابلیت ترسیب کربن بالایی دارند و خاک مهم ترین مخزن کربن آلی در این مناطق می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق ضروری می باشد که اقدامات لازم در جهت افزایش پتانسیل ترسیب کربن در عرصه های مختلف کشور انجام گیرد تا ضمن پایدارتر کردن اکوسیستم، تغییرات اساسی را در مقابله با تغییر اقلیم ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: ترسیب کربن، میمند، خاک، تغییر اقلیم
 • صدیقه سعیدی، محسن بهمنی* صفحه 70
  گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) از خانواده Fagacea، مهمترین گونه درختی جنگل های زاگرس مرکزی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی خواص بیومتری (طول، قطر کلی، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف) و فیزیکی (جرم ویژه و واکشیدکی حجمی) چوب بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس مرکزی انجام گرفت. برای این منظور تعداد سه اصله درخت با قطر تقریبی بین 20 تا 30 سانتیمتر برای اندازه گیری خواص بیومتری الیاف و خواص فیزیکی گونه بلوط ایرانی انتخاب و از هر درخت، یک دیسک از ارتفاع برابر سینه قطع گردید. نمونه هایی آزمونی در جهت شعاعی درخت (مغز، میانه و پوست) تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین طول، قطر کلی، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب 5/971، 08/18، 22/4 و 88/6 میکرون اندازه گیری شد. نتایج همچنین نشان داد که جرم ویژه این چوب برابر باg/cm3 0.14±0.99 و میزان همکشیدگی و واکشیدگی حجمی به ترتیب 87/11و 84/13 درصد است.
  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، جنگل های زاگرس، خواص بیومتری، خواص فیزیکی
|
 • Ismael Moradi Emamgheysi*, Amir Eslam Bonyad, Iraj Hassanzad Navroodi Page 1
  The main aim of this study was to investigate cluster sampling method and random sampling method with one hundred percent of the estimated inventory features of density and canopy cover in protected forest occupied by Chartagh Ardal forest area for this purpose, 50 hectares of forest of the study area 100% survey with rectangular plots (20×50 m) were measured. In each clustering methods20 clusters were measured with 100 × 250 m demotions. In each cluster, characteristics the number of trees and canopy trees (both large and small diameter of the crown) were measured. In random systematic sampling methods 100 plots were selected in grid inventory with 50×100 m Dimension. The results this study showed a significant difference between the mean estimates of sampling methods with the actual 100% survey. The results of statistical error showed the cluster sampling method with inequality sampling units (5.59% and 9.64%)had more accurate than the cluster sampling method with equality units (6.46% and 10.69% ) and random systematic sampling (8.9 and 11.02% ). The basis of the criterion of authenticity and accuracy of cluster sampling with inequality members had more accurate than the cluster sampling method with equality units. Therefore, the cluster sampling method with inequality sampling units was suitable sampling method in the Chartagh Ardal forest area.
  Keywords: Canopy, forest, Quercus, Zagros
 • Mahdi Ghasemi*, Heydar Gholizadeh, Mohammad Badsar Page 11
  Tooba scheme is one of project upon which national, public and personal fertile lands has been allocated to develop farming and garden products in order to optimize utilization of massive capital of country's soils and waters, increase production, create jobs and increase revenue. Therefore, this study has been done with the aim to investigate the economic, social and environmental effects of Tooba scheme in Chaharmahal and Bakhtiari Province. In order to achieve the objectives of this study, data was collected from a sample including 141 Jihad-e-agricultural experts and garden beneficiaries in Chaharmahal and Bakhtiari Province through random sampling method. A questionnaire was used to collect the data. Data analysis was performed by using SPSS20 software. The results based on descriptive analysis showed that the majority of beneficiaries were not satisfied with transfer manner of Tooba scheme. Also, the result based on inferential analysis showed that Tooba schem has improved environmental conditions. In addition to there is a significant differences view between Jihad-e-Agriculture experts and beneficiaries who have not participating in Tooba schem with Tooba schem beneficiaries about the improvement of economic conditions. Also investigation the social conflict effects indicated that there is a significant difference between beneficiaries who have not used Tooba scheme with Jihad-eAgriculture experts and beneficiaries of Tooba scheme.
  Keywords: Economic assessment, social assessment, environmental assessment, Tooba scheme, Chaharmahal, Bakhtiari
 • Fatemeh Eshaghi Milasi, Beytollah Mahmoudi* Page 21
  Forests addition to the production of wood products, non-wood tradable goods needed humans be produce. Residents of nearby villages and nomadic from the distant past from the fields of Natural Resources, particularly forests was exploitation. The type and amount of exploits in disparate regions is different according to environmental conditions, facilities and culture of people. In this study, the amount of seeds and fruits harvest in the forest areas in Sardasht Lordegan Township be analyzed. The approach that used in this research is descriptive and quantitative analysis using semi-structured interviews. In this regard, a questionnaire with propositions which include the provision, use, sale and income from harvesting the seeds and forest fruits, was used. The results showed annual 14/40 kg of seed and forest fruits include: Quercus L, Pistacia mutica, Pistacia khinjuk, Crataegus melanocarpa and Berberis by forest dwellers are using that impression each of them respectively is, 31/44, 3/03, 1/57, 1/53 and 1/14 kg. 12/61 percent of this amount harvested was sold that have little income (38 hezar riyals annually per household) for the villagers. Harvesting seeds and forest fruits in this area affected by occupation, education, residence condition and the number of livestock.
  Keywords: Seeds, forest fruits, Central Zagros, Lordegan Township
 • Davood Mafi Gholami* Page 33
  Considering that the effective planning and management solutions for the protection of the environment has become one of the most important international issues, Achieving sustainable development and ensuring the effectiveness of actions taken to move towards sustainable development has become one of the main objectives of natural resources and the environment managers and planners around the world. Therefore, researchers and various institutions have used different methods to assess sustainability and interactions between economic, social and environmental aspects of sustainability. Meanwhile, some of the assessment methods are based on systems analysis approaches and seek to integrate social and environmental aspects in the process of assessing the sustainability of the natural environment. Among the various methods, approaches such as multi-criteria analysis, risk analysis, conceptual modeling and dynamic systems, cost-benefit analysis and vulnerability analysis have been used to execute an integrated assessment of the sustainability of the natural environment more than other existing methods. The results of this study revealed that among the main existing approaches for the study of sustainability, Integrated approach can be considered the best one since it develops a rational and effective relationship between the results of vulnerability analysis and decisionmaking process and also presents suitable adapted options in order to adjust the devastating consequences on natural environment and meet the challenges in vulnerability assessment and provide a detailed theoretical conceptual model to identify the vulnerability of the natural environments.
  Keywords: sustainability, natural environment, integrated sustainability assessment, vulnerability analysis
 • Beytollah Mahmoudi*, Jahangir Feghhi Page 46
  Ecosystem services provide physical, cultural and economic interaction with human and natural areas. Identify, classify and prioritize of ecosystem services are guidance for policy makers and how to use natural resources. Classification system of TEEB was used in this project as the basis for Iranian forests services. The first phase, identify model of functions, services and macro-services was developed base on criteria and indicators of forest structure. So, 18 criteria and 42 indicators in natural structure and two criteria and 10 indicators in human structure were divided. To determine the relative importance and priority services of the forest ecosystems was used Delphi method. The results showed that the forest natural structure 44 and in human structure 11 services are programmable. So, macroservices including regulating, habitat, cultural and supplying has the highest priority. Water production, control of soil erosion and outdoor recreation are the highest priority and importance among total services. Evaluation criteria and indicators of forest structures and their services showed that criteria`s percent canopy with 18 services in four macro- services is the most important structure criteria in Iranian forests. The most frequent impact of structural criteria in both natural and human sectors for creating services is in the cultural macro- services and lowest it is in regulating. This is Refers to the role and position of structural criteria for providing needs of cultural and webbing human.
  Keywords: Ecosystem services, Classification system of TEEB, Prioritization of services, Iranian forest region
 • Maryam Yaghobzadeh*, Mona Azizi Jalilian, Beytollah Mahmoudi Page 56
  Recreational area can attract visitors in a limited level which is call carrying capacity. Carrying capacity types would includ Physical, Real and Effective. Physical and real Carrying capacity, in this study were estimated for Zaer forest park. At first based on zoning of this park, extensive and intensive (picnic and camping) recreation units were recognize. Result showed that physical carrying capacity in picnic area was 701530 people per year, in camping area was 345290 people per year and in extensive unit was 29453675 people per year. Also real carrying capacity in sited areas were 9726, 7181 and 8436423 people per year respectively.
  Keywords: Recreation, Zaer forest park, Physical carrying capacity, Real carrying capacity, Effective carrying capacity
 • Ali Asghar Naghipour Borj* Page 64
  Global warming and climate change is one of the important challenges of sustainable development which is caused by increase of greenhouse gases. Carbon sequestration in plant biomass and the soils under them, being considered as the easiest possible solution to reduce the atmospheric carbon and also in economical viewpoint is the most practical way. Zagros forest have the high potential to absorb the atmospheric carbon and modify climate change. The sampling of biomass, soil (0-30cm) and litter was done randomly-systematic. Carbon sequestration in plant biomass through allometric equation and soil organic carbon through Walkley-black method was measured. The results showed that land use change led to reduce carbon sequestration to 90.7 tons per hectare as compared with the forest zone around, which their economical values was calculated equivalent of 18140 dollars per hectare. The results of carbon distribution showed that content of more than >65% of total soil carbon sequestration is soil organic carbon. It was concluded that Zagros forest has a high potential for carbon sequestration and soil is the most important sink for organic carbon storage in these regions. Considering the results of this study, necessary activities would be done in different region of the country to increase the potential of carbon sequestration, to convert the ecosystem more sustainable, the basic changes to confronting of the climate change should be initiated.
  Keywords: Carbon Sequestration, Meymand, Soil, Climate Change
 • Sedigheh Saeedi, Mohsen Bahmani* Page 70
  Persian oak (Quercus brantii Lindl.), the family of Fagaceae, is the most important tree species in central Zagros forests. The present study aimed to evaluate the biometrical properties (fiber length, fiber diameter, lumen and cell wall thickness) and physical properties (density and volumetric shrinkage and swelling) of Persian oak in central Zagros forests. For this propose, three normal trees with the diameter between 20to 30 cm were selected and the mentioned properties were evaluated. Disks were cut at breast height from each tree. Testing samples were prepared in radial direction (pith, middle and bark) and then were investigated. The results indicated that the average length, diameter, lumen and cell wall thickness of fiber were 5/971, 8/18, 22/4 and 88/6 μm, respectively. Results also showed that the average density was 0.99±0.14g/cm3 and the volumetric shrinkage and swelling were 11/87 and 13/84 percent, respectively.
  Keywords: Persian oak, Zagros forests, Biometrical properties, Physical properties