فهرست مطالب

پژوهشنامه ادب غنایی - پیاپی 27 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 27 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کمال الدین آرخی، محمود عباسی*، عبدالعلی اویسی کهخا صفحات 7-24
  حماسه های ملی ایران سرشار از عاشقانه های کوتاه و بلند است و عشق بدنه ی اصلی این حماسه ها را تشکیل می دهد. عشق های حماسی با عاشقانه های محض چون لیلی و مجنون و خسرو وشیرین و... تفاوت های اساسی دارند. یکی از موضوعات برجسته و متفاوت در عاشقانه های حماسی مکر و نیرنگ است که به تناسب موضوع به وفور یافت می شوند. مکرها به انواع مختلف در این عاشقانه ها نمود پیدا می کنند و در اغلب موارد نیز بار معنایی منفی ندارند. نیرنگ ها اغلب بوسیله ی پریان و زنان و در مواردی نیز از طرف مردان صورت می گیرند. این مقاله با روش توصیف و تحلیل محتوا و روش کتابخانه ای به بررسی مکر و نیرنگ در عاشقانه های حماسه های ملی ایران می پردازد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مضامین بسیاری در قسمت مکر و نیرنگ در عاشقانه ها همانند بیهشانه خوراندن، فریبکاری واسطه ها، پنهان کردن نام و... به صورت بینامتنی به کار رفته اند. همچنین بسامد نیرنگ ها در عاشقانه ها نسبت به سایر قسمت های حماسه ها بیشتر بوده، و نسبت مکاری زنان نیز نسبت به مردان بیشتر است.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، حماسه، عشق، مکر و نیرنگ
 • زهرا استادزاده* صفحات 25-40
  منظومه های عاشقانه نظامی تحولات عظیمی در فضای ادبی ایران پدید آورد و این مسئله در آثار ادبی بعد از او خود را نشان داد. لیلی و مجنون نام نمایشنامه ای ست از پری صابری که برمبنای لیلی ومجنون نظامی گنجوی نوشته شده است. هدف مقاله حاضر ارائه عناصر لازم در این متن نمایشی و بازنمایی این عناصر در نوشته وی می باشد. در کل می توان گفت صاحب اثر توانسته مطابق با اصول نمایشنامه نویسی پیش رود وضمن تغییراتی که درمتن ایجاد کرده آن را از حالت یکدستی خارج کند. پردازش اثر ازجهت سازماندهی نمایشنامه منسجم ودقیق شکل گرفته؛ البته قطعا لازم است به فضاسازی ها و شخصیت پردازی ها بیشتر پرداخته شود . در این مقاله پیوند ادبیات کلاسیک و نمایشنامه نویسی مدرن بر اساس نمایشنامه پری صابری نشان داده شده است و سعی شده که از منظرنقد و بررسی عناصرداستانی شیوه ی انعکاس اثر نظامی در اثر مذکور به روش تحلیلی ارائه شود.
  کلیدواژگان: نمایشنامه، لیلی و مجنون، پری صابری، نظامی گنجوی
 • محمد بارانی *، مریم خلیلی جهانتیغ، محمد حکیمی فر صفحات 41-62
  ناصر خسرو قبادیانی، شاعر اسماعیلی مذهب قرن پنجم (394-481ه ق) است که در سراسر دیوانش می کوشد تا آرمان ها و عقاید خود را در قالب قصیده به سمع و نظر مخاطب برساند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا بر اساس نظریه استعاره مفهومی قصاید وی را تحلیل شود. برای پیشبرد کار چهار مقوله خرد، تاویل، سخن و بدن انتخاب شد و حوزه های مبدا در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. چینش حوزه های مفهومی مبدا و مشاهده آن ها در کنار یکدیگر راهکار ما در این پژوهش بود که تاثیر شایانی در فهم مقولات مقصد مذکور داشت. در نمونه های بررسی شده، به ندرت استعاره های ساختاری به چشم می خورد و استعاره های جهتی نیز فراوان یافت نمی شود که شاید به سبب گرایش علمی و شناختی کمتر شاعر به این دو گونه استعاره باشد، اما استعاره های هستی شناختی از هر سه نوع شخصیت، ظرف و هستومند فراوان مشاهده می شود. این پژوهش با روش تحلیلی وتوصیف زبان شناختی، با تحلیل ابیاتی از دیوان ناصر خسرو در چهار مقوله یاد شده انجام یافته است.
  کلیدواژگان: ناصرخسرو، قصاید، استعاره مفهومی
 • صادق جقتایی *، فاطمه شکاری صفحات 63-84
  تکثر معنایی متن و ماهیت چند آوایی متون ادبی که در پیوند با نظریه بینامتنیت است، از جمله دست آوردهای بسیار مهم و مغتنم نظریه های ادبی مدرن می باشد که چشم اندازهای متنوعی را در برابر مفسران و منتقدان متون ادبی گشوده است. در میان آثار روایی، مثنوی مولانا از منظر ارتباطات بینامتنی، بویژه از لحاظ فزون متنیتی بی مانند است؛ چنان که نخستین داستان مثنوی، شاه و کنیزک، بیش متن چندین جریان و داستان مشابه در متون روایی و غیر روایی هم چون فردوس الحکمه، عیون الاخبار، قانون، ذخیره خوارزمشاهی، چهارمقاله، اخبار النساء، اسکندرنامه، اقبال نامه ، جوامع الحکایات و مصیبت نامه است. مقایسه این داستان با روایات پیش متن آن، بر اساس نظریه فزون متنیتی ژنت، سوای تعیین میزان ارتباط آنها با یکدیگر، نمایش گر ذوق سرشار مولانا در هنر داستان پردازی است. در این جستار، تجزیه روایت مثنوی به پیرفت های گزاره ها و تحلیل تطبیقی آن ها با اجزای روایات پیش متن بر مبنای نظریه فوق، نشان می دهد که ارتباط روایت بیش متن با پیش متن های منظوم، از نوع گشتار غیر مستقیم و پیچیده است و ارتباط آن با پیش متن های منثور، از نوع جایگشت شعر سازی است. همچنین کاربست اصل تداعی آزاد، که حاصل آن استفاده بسیار مولوی از داستان های درونه ای و گریزهای آگاهانه و عامدانه معنایی است، به شکست های پی در پی در خط داستان انجامیده است.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، فزون متنیتی، مثنوی، شاه، کنیزک، پیرفت
 • محمود حیدری*، ام البنی خرمیان صفحات 85-100
  در دوران معاصر، عصر مدرنیته و پیچیدگی های زندگی شهری، شاعران به ویژه آنان که از روستا مهاجرت کرده اند نگاهی متمایز به شهر و سکونت در آن داشته اند. نیما یوشیج و بدر شاکر السیاب دو شاعر بزرگ نوگرای معاصر ایران و عراق نیز از آن جمله اند. شباهت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورهای دو شاعر مذکور در آن دوره و نیز شرایط مشابه زیستی، سبب ایجاد شباهت های بسیاری در سروده های این دو بوده است. این پژوهش برآن است تا بر پایه مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی مشترکات موجود در شعر این دو شاعر را در رویارویی با شهر و زندگی مدرن بررسی کند. در شعر این دو شاعر روستاهای «یوش» و«جیکور» در تقابل با شهر قرار دارند. هر دو شاعر با بیان برتری های روستا بر شهر، به نکوهش شهر پرداخته و با پناه بردن به طبیعت، مسائل و دغدغه های سیاسی و اجتماعی خود را با توصیف زادگاهشان بیان کرده اند. همچنین روستا مدینه فاضله آنها محسوب می شود که شاعر آزاده روستایی در نتیجه احساس غربت عاطفی، اجتماعی و سیاسی به آن پناه برده و تسلی خاطر می یابد.
  کلیدواژگان: نیما یوشیج، بدرشاکر السیاب، شعر معاصر، شهر، روستا
 • شهلا خلیل اللهی*، غفار برج ساز صفحات 101-114
  این پژوهش در پی بررسی موضوع عشق درداستان خسرو و شیرین نظامی، براساس دیدگاه های گیدنز، دانینو و مری ایوانز است. مسئله اصلی آن، پاسخ به این پرسش است که مفاهیم و ویژگی های عشق در نظریه های غربی را ، تا چه میزان می توان با انواع عشق در این داستان تطبیق داد؟ گیدنز، سیر تحول مفهوم عشق در غرب را، برمبنای تاریخ عشق، بر سه گونه تقسیم می کند: 1. عشق شورانگیز؛ 2. عشق رمانتیک؛ 3. عشق سیال. دانینو ،عشق را نوعی همزیستی میل جنسی و عاطفی می داند. ایوانز نیز دو گونه تجاری و رمانتیک آن را متمایز می سازد. نظامی ، در داستان خسرو و شیرین، چندین داستان را با محوریت عشق در هم تنیده که می توان آن را به شش دسته تقسیم کرد: 1. عشق عاشق به معشوق؛ 2. عشق معشوق به عاشق؛ 3. عشق یک سویه؛ 4. عشق مصلحتی و سیاسی؛ 5. عشق هوسناک و انتقام جویانه ؛ 6. عشق ممنوع و شیفتگی بیمار گونه . با تامل دراین داستان ، عشق خسرو به شیرین و برعکس ، از گونه عشق شورانگیز در نظر گیدنز و حقیقی و عرفانی است. عشق فرهاد به شیرین، عشق رمانتیک؛ عشق مریم و خسرو، عشق مصلحتی و سیاسی از دید ایوانز است. دو گونه دیگر،عشقی آمیخته به هوس و گناه و محکوم به مرگ است.
  کلیدواژگان: عشق، خسرو و شیرین، گیدنز، ایوانز، دانینو
 • سید محمد راستگو، نسیم امیرنژاد* صفحات 115-134
  سروده های شاعران جز این که آینه ذهن و ذوق هنری و ادبی پدیدآورندگان خودند، آینه آموخته ها و دانسته های گوناگون آنان نیز هستند. و بازتاب هرچند فشرده و گذرای همین آموخته ها و دانسته هاست که آثار ادبی را از داده های گوناگون تاریخی، اساطیری، جامعه شناختی و... سرشار می سازد. این داده ها خاستگاه های گوناگونی دارند که یکی از زاینده ترین آن ها داستان های اساطیری و تاریخی است؛ به ویژه داستان های پیامبران و قهرمانان. از میان داستان های پیامبران نیز داستان آدم و حوا به ویژه داستان میوه ممنوع از دیرباز در سروده های شاعران بازتاب گسترده ای داشته؛ در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی کوشیده ایم به این پرسش ها پاسخ دهیم که این داستان در شعر امروز چه بازتابی، چه دگرگونی هایی، و چه کارکرهایی داشته است و به این نتیجه رسیده ایم که این داستان در غزل امروز هم بسامدی بیشتر یافته و هم حال و هوایی تازه تر. برجسته ترین تازگی آن نیز جا به جایی میو ه ممنوع از گندم به سیب است و این جابه جایی بی گمان پی آمد آشنایی شاعران امروز با ادبیات فرنگ است. از ره آوردهای این جابه جایی نیز کارکردهای نمادین تازه سیب است که نماد عشق، مهربانی، فریب، وسوسه، گناه و... است.
  کلیدواژگان: تلمیح، غزل امروز، داستان آدم و حوا، میوه ممنوع، سیب، گندم
 • علی صیادانی * صفحات 135-152
  رنگ، گستره وسیعی از محیط پیرامون انسانها را فراگرفته است؛ به طوری که همه چیز دارای رنگ خاص خود است و انسانها در طول تاریخ با این عنصر جدایی ناپذیر در تعامل بوده اند و گاهی هم از آن برای بیان مقاصد خاصی استفاده می کرده اند. شاعران نیز با توجه به مکان و زادگاهشان، کم و بیش با رنگ سر و کار داشته و آن را در شعر خود منعکس نموده اند. شاعران دوره پیش از اسلام هم از این قاعده مستثنی نبوده و به طور عادی و طبیعی با انواع رنگ ها در تعامل بوده اند. عنتره بن شداد، شاعر عفت پیشه این دوره هم، از رنگ سفید هم در بعد مثبت و هم منفی استفاده کرده و رنگ سفید را به عنوان ابزاری برای رهایی از عقده حقارت، نماد پاکی، رمز خوش یمنی، و نماد اخلاق نیک به کاربرده است. مقاله حاضر بر آن است تا به روش توصیفی - تحلیلی دلالتهای معنایی رنگ سفید در دیوان عنتره بن شداد را مشخص سازد و نشان دهد که چگونه شاعر از ابعاد منفی و مثبت آن در جهت اثبات شخصیت خویش و رهایی از عقد حقارت استفاده کرده است.
  کلیدواژگان: رنگ سفید، دلالتهای روانی عاطفی، عنتره بن شداد
 • لیلا گلوی، احمدرضا کیخای فرزانه* صفحات 153-172
  فخرالدین عراقی شاعر قرن هفتم هجری دارای مسلک عرفانی و تابع و شارح نظریات محی الدین عربی است. زبان شعری او، رمزی است و در آن از اصطلاحات خمریه ای برای بیان اندیشه های وحدت وجودی استفاده شده است. این زبان، ظرفیت ویژه ای برای بیان تمثیلی مفاهیم در شعر او را ایجاد کرده است که گنجاندن آنها در زبان مستقیم ناممکن می نماید. کشف این اصطلاحات خاص برای شناخت شعرای عارف در زبان پارسی نیازمند تحقیق بیشتر است. در این پژوهش که با شیوه کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی انجام می شود، تلاش خواهد شد تا نشان دهیم که «نیم مستی» در اشعار عراقی چه معنایی دارد، علل آن چیست، چه مشکلاتی را بر سر راه سالک ایجاد می کند و چاره رفع آن کدام است. برای دستیابی به این اهداف، اصطلاح عرفانی «نیم مست» را در دیوان عراقی بررسی می کنیم. این بررسی با تاکید بر مولفه های معنایی مرتبط با وحدت وجود و زیرساخت های فکری ابن عربی انجام خواهد شد. در اشعار او این کلمه مرکب «صفتی برای حال خود»، «صفتی برای چشم ساقی» و یا «وجه شباهتی میان حال خود و چشم ساقی» است. شاعر با این اصطلاح، از مخموری و احتیاج به می وصال برای تکمیل مستی خویش، شکایت می کند.
  کلیدواژگان: فخرالدین عراقی، بث الشکوی، خمریات، نیم مستی، وحدت وجود
 • بتول محسنی راد* صفحات 173-188
  پیوندهای فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی بین ایران وکشورهای عربی از جمله لبنان از زمان هخامنشیان تاکنون پیوسته ادامه داشته، ودستاورد این تعامل، مشترکات فرهنگی-علمی، بین دو ملت بوده است. اما آنچه در این میان چشمگیرتر است ،تاثیر زبان فارسی بر زبان عربی است که دارای تاریخچه طولانی بوده ودارای سهم ونقش بسزایی است. از دوره جاهلی که واژگان فارسی ‏برشعر شعرای جاهلی تاثیر گذاشت، این روند تا ‏دوره های بعد حتی تا دوره معاصر ادامه پیدا کرد، اما آنچه کمتر مورد توجه واقع شده، تاثیر فرهنگ وزبان فارسی بر ادبای کشور لبنان است. یکی از بزرگان وشعرای لبنانی که بر سنت های قدیمی انقلاب نمود، وافق جدیدی در شعر جهان عرب گشود،«خلیل مطران »بود. از دستاورد های خلیل مطران سرودن قصیده مقتل بزرجمهر است.این قصیده حماسه ای بی نظیر در به تصویر کشیدن زوایایی از تاریخ سرزمین ایران است. هدف مطران از سرودن قصیده مقتل بزرجمهر قیام اعراب بر علیه رژیم عثمانی به منظور رهایی از استبداد عثمانی ها بود. خسرو انوشیروان در این قصیده رمز توریه بر سلطان عثمانی است. وداستان بزرجمهر جنبه عبرت آموز داشته وهدف آن بیدار کردن نسل جدید در جهان عرب است. در این مقاله تلاش شده است، برای آشنایی بیشتربا قصیده «مقتل بزرجمهر» از شاعر بزرگ عرب؛ «خلیل مطران»، معروف« به» شاعر قطرین «(سرزمین لبنان ومصر) که تاثیر فرهنگ فارسی در آن به خوبی مشهود است، به روش تحلیل محتوا مورد نقد وبررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مقتل بزرجمهر، خسرو انوشیروان، ادبیات لبنان، خلیل مطران، بزرگمهر
|
 • Mahmuid Abbasi * Pages 7-24
  Iran's national epics is full of long and short romantic love epics and love makes up the main body of these epics. Epic loves have basic differences with pure romances such as Layli and Majnun, Khosrow and Shirin. One of the prominent and diverse themes in pic romances is that of guile and deceit which abounds in regard to the theme. The guiles are manifested in different types in these romances and, in most cases, they do not have a negative connotation. Deceits are often carried out by faeries and women and, in some cases, by men. This paper studies the content of guile and deceit in Iran's national epic romances using descriptive and analytic as well as the library methods. The results indicate that many themes in the guile and deceit parts in romances such as feeding, intermediaries deception, hiding the name and…. have been used as intertextual. Also, the frequency of deceits exceeds in the romances than other parts of the epics, and guiles of women are more than men as well.
  Keywords: epic, love, guile, deceit
 • Z. Ostadzae * Pages 25-40
  The aim of this article is to criticise and analyse the above mentioned play.The focus is mainly laid upon the presentation of the necessary elements in a theatrical text and their representation in the play written by Pari Saberi. She has tried to add some elements and characters into the story, or alter the story in a way which is more agreeable with today’s individual and social life. For this purpose she has made the story and the characters seem Iranians.
  The result shows that she has been able to proceed according to the principles of play writing and by some changes in the text has managed to veer the play out of monotonous state.The play has been formed coherent and consistent and well organized, but creating the right atmosphere and character development still needs some attention.
  Keywords: Play, Leili, Majnoun, Pari Saberi, Nezami Ganjavi, story, comparative
 • M. Barani *, M. Hakimifar Pages 41-62
  Nasir Khusraw Qubadiani is an Ismaili poet of the fifth century (1004 – 1088 CE). In all his poetry he tries to promoting his ideals and ideologies. In this paper we have tried to make an analysis his odes based on the theory of conceptual metaphor. this theory was presented by Lakoff and Johnson in "metaphors we live by" in 1980, and also brought many changes in literary criticism and Cognitive Linguistics. We selected four fundamental concepts of Nasir Khusraw’s odes and their metaphors and source domain were analyzed, These concepts as follows: intellect, interpretation, speech, body. We put source domains of the concepts together and tried to understand they as a whole. Weve achieved a range of meanings that was effective and useful in Our understanding of target domain.This approach help us to have new experiences of text comprehension. In analyzed samples, structural and orientational metaphors were much less than ontological metaphors. This research was conducted in analytic-descriptive method of linguistics.
 • S. Jeghtaei *, F. Shekari Pages 63-84
  semanticplurality of text and polyphonic nature of literary texts which are connected with the theory of intertextuality, are some of important and appreciated results of modern literary theories that have opened various landscapes for the commentators and literary critics.
  From the perspective of intertextual connectionsespecially of hypertextuality, Rumi's Masnaviis a unique workamong the narrative works, as its first story, i.e. ‘the king and handmaiden’ has been the hypertext of several similar stories in some narrative and non-narrative texts. The comparison of this story to its hypotext narratives based on Genette’s theory of hypertextuality, and determination their relationship with each other, may show Maulana’s rich taste in storytelling.
  In this study, the analysis of Masnavi’s narrative to its sequences of propositions and the and the comparison to the components of hypertext narratives based on the above theory show that the relation between hypertext narrative to poetic hypotexts is from the indirect and complex transformation and to prose hypotexts is from the versificative transposition.
  In addition, the application of the principle of free association, which resulted that Maulana has several times used histoire enchassee (enshrined) stories and conscious semantic digressions which led to the successive failures in the story line.
  Keywords: : narratology, hypertextuality, Masnavi, King, handmaiden
 • M. Heydari * Pages 85-100
  Throughout the history of the city and the urbanization phenomenon ever, the species of man deal with this phenomenon are different. The interest shown in it, and sometimes it was in conflict have .
  And modernity in contemporary urban life in the city and complexity, the poets who have migrated from rural areas, With new faces and places are ,  encounter distinct phenomenon and of residence in the city, it is evident that in his poetry.
  Badr Shaker and contemporary modernist poet Nima Yooshij Alsyab two, both of which affect school culture and language and literature, Romanticism and the West were familiar with the poets born in the village have  That "Yoosh" and "Jykvr" Habib their land against the city that it is a strange land   can be used And creates a conflict be In fact, the negation of thought vulgar materialism and ethics governing the city and its rejection.
  In addition to contrasting urban and rural areas of the city and the village over Both the poet's solitude hash  city, and due to their tendency to take refuge in schools and the romantic nature,  concern over the social and political issues and their home and the valleys and mountains    atmospheric water and palm groves of northern Iran and Iraq are And to express the pains and desires and dreams of birds, trees, nature and the symbolic language of myth and history can help Species that can be said to Alpha
 • Sh Khalilolahi *, Gh Borjsaz Pages 101-114
  This study aims to investigate the Khosro and Shirin story of Nezami about love, according to Giddens, Danino and Merry Evans views. Its main issue is to answer this question that: to what extent can concepts and features of love in Western theories be adapted to a variety of love in Khosro and Shirin story of Nezami?
  Giddens divides the evolution of the concept of love in the West, based on the history of love, into three types: 1. Passionate love; 2. Romantic love; 3. Liquid love. Danino also knows love as a kind of libido symbiosis and some sexual and emotional attraction. Evans as well distinguishes love's two types of commercial and romantic. Nezami Ganjavi has intertwined several stories revolving around love in Khosro and Shirin story, in which different kinds of love can be divided into six types: 1. The love of lover to beloved; 2. The love of beloved to lover; 3. one-sided love; 4. convenient and political love; 5. capricious and vengeful love; 6. forbidden love and morbid fascination. With reflecting on the intertwined story and short stories of Khosro and Shirin, Shirin's love to Khosro and Khosro's love to Shirin is a kind of passionate love from Gidden's point of view, that is a real and mystical love. From Evan's point of view the love of Farhad to Shirin, is a one-sided and romantic love and the love of Maryam and Khosro is of the political expediency and dealing type of love. The two other types are not only mixed with lust and sin, but also sentenced to death.
  Keywords: love, Khosro, Shirin, Giddens, Evans, Danino
 • M. Rastgoo, N. Amirnejad * Pages 115-134
  Poem is a mirror which reflects author's literary and artistic taste beside their knowledge and understanding of tge world. the concise reflection of this knowledge in literature cause it to be abundant with various historical, mythological, and sociological informations. These data originate from different sources among which mythological legends specifically the story of prophets and heroes are the most rewarding. One of the myths ,constantly inspiring poets, seems to be Adam and Eve story. The story of the forbidden fruit is a significant scene of this tale widely reflected in modern sonnets. Employing descriptive-analytic method, we sought to examine this story in the modern poetry and the changes of the story in the persian poem. This study seems necessary to become familiar with the modern poem.
  The results indicated that this story is mostly employed in modern sonnets. Moreover, modern poem sounds to look at this story from a new angel.The most obvious change in these poems is the application of apple instead of wheat which is a direct result of modern poet's acquaintance with the foreign literature. That is the reason why apple is nowadays considered as a symbol of love, kindness, deception, temptation, guilt and etc.
  Keywords: Allusion, Modern Sonnet, Adam, Eve Story, Forbidden Fruit, Apple, Whea
 • A. Sayadani * Pages 135-152
 • Ar Keykhahfarzane * Pages 153-172
  is a 13th century gnostic poet who was interested in Mohy al-Din’s mystic ideas. Iraqi has a symbolic language in his poetry. He uses wine-idioms in order to describe his ideas about Pantheism.This language provides him a great capacity to interpret allegorical concepts which are impossible to be expressed in a direct language.Decoding these idioms completely, needs even more widespread surveys, while this research is to provide a close reading of Iraqi’s poems collection on the idiom: “half-Drunk” with an emphasis on the meaning parameters which are related to Pantheism and focused on the words and sentences by which the poet has described himself as a vintner who needs more wine of union to complete his drunkenness and so complains about being half-drunk. This survey reveals what “half-drunk” means in Iraqi’s poetry, what the causes are, what problems it makes on his way toward unity, and what the remedy is. To obtain the answers, we will analyze Iraqi’s poems on the basis of Mohy al-Din’s ideas, especially on pantheism, through a library- descriptive method.In Irāqī’s poetry, this idiom is either a description of his own mood or the butler’s eyes. Further, it sometime describes the similarity of these two. Irāqī’s Wine Poems
 • B. Mohseni Rad* Pages 173-188
  Cultural, political, and social associations among Iran and Arabic nations such as Lebanon has been existing from Achaemenid era that this interaction, consequently, has led to the common cultural-scientific goals between these two nations. However, the noteworthy outcome is the effect of Persian language on Arabic language which has a long story and plays an important role. This progression started from the pre-Islamic period, when Persian vocabularies affected poets’ poems, and has been continued by the contemporary era. But what has been paid less attention is the effect of Persian culture and language on Lebanese literati. Khalil Mutran is known as one of the great Lebanese poets who revolutionized traditions and created a new prospect in Arab world poet. (Maqtal Bozargmehr) quasida is one of his works which is an exclusive epic in representing some aspects of Persian history. Mutran’s goal in writing Maqtal Bozargmehr quasida was Arab uprising against Ottoman regime to set themselves free from autarchy. In this quasida, Khosrow Anushiravan is a hidden secret to the Ottoman king. And Bozargmehr story has an exemplary aspect that aims at awakening the new generation in the Arab world. This study tries to review and evaluate the Maqtal Bozargmehr quasida, written by the great Arab poet, through content analysis method. Khalil Mutran known as “Qutrain poet” – territorial poet- (Lebanon and Egypt) that Persian language effect is well evident in his work.
  Keywords: Persian language, Iranian culture, Lebanon literature, . Khalil Mutran, Bozargmehr