فهرست مطالب

 • شماره 8 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی محمدی *، رضا ناصری جهرمی، هادی رحمانی صفحات 1-20
  هدف کلی از انجام پژوهش، ارائه الگوی علی خودراهبری یادگیری، ارزش های تحصیلی و ادراک از کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دوره کارشناسی گروه های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 92- 93 می باشند که شامل 765 نفر بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از هر یک از رشته های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه، یک دانشکده و از هر دانشکده یک کلاس کارشناسی به صورت تصادفی با حجم 456 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه خودراهبری ویلیامسون، پرسشنامه ارزش های تحصیلی پینتریچ و همکاران و پرسشنامه ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی تاگومری و بیشاپ بود که پس از تامین روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. با استفاده از روش های تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر، داده ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: متغیرهای آگاهی، راهبردهای یادگیری، فعالیت های یادگیری، ارزشیابی و مهارت های روابط بین فردی، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی بر اساس نقش حرفه ای، ارتباطات، مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، کیفیت بازخورد، تکالیف و مدیریت کلاس می باشند. متغیرهای آگاهی، راهبردهای یادگیری، فعالیت های یادگیری، ارزشیابی و مهارت های روابط بین فردی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ارزش تکالیف و ارزش نمره مورد انتظار دانشجویان هستند. ارزش تکالیف و ارزش نمره به طور مستقیم پیش بینی کننده مثبت و معنی دار متغیرهای ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی می باشند.
  کلیدواژگان: خودراهبری یادگیری، ارزش تکالیف، ارزش نمره، کیفیت عملکرد
 • زینب سادات مصطفوی، سید علینقی کمال خرازی*، فاطمه نارنجی ثانی صفحات 21-36
  پژوهش حاضر به بررسی میزان تعامل فراگیران با (فراگیران- محتوی آموزشی- مدرس- دستیار آموزشی) در محیط یادگیری الکترونیکی آموزش عالی، می پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها در حیطه پژوهش های توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی مهر البرز (نخستین نهاد آموز ش عالی در حوزه ی آموزش الکترونیکی در ایران) در سال تحصیلی 94-93 و نمونه آماری نیز شامل 256 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، انتخاب شده اند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 90/0 استفاده گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون هایی؛ یومن ویتنی و فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ میزان تعامل دانشجویان در همه ابعاد تعامل در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که بین میانگین های رتبه ای تفاوت معنی دار وجود دارد و تعامل دانشجویان با 1- دستیاران آموزشی 2-محتوای آموزشی 3- استاد و 4- دانشجویان، به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین رتبه است. نتایج آزمون یومن ویتنی حاکی از آن بود که بین میزان تعامل دانشجویان با دیگر مولفه های تعامل در دو گروه فنی مهندسی و مدیریت، تفاوت معنادار وجود دارد و دانشجویان گروه آموزشی مدیریت دارای سطح بالاتری از تعامل در تمامی ابعاد هستند.
  کلیدواژگان: تعامل، یادگیری الکترونیکی، آموزش عالی، دانشجویان
 • حسین حسنی*، علی عنایتی نوین فر، فرهاد سراجی صفحات 37-52
  امروزه دانش آموزان با ورود به آموزش و پرورش از همان سنین کودکی علاوه بر یادگیری سواد خواندن و نوشتن و یادگیری حوزه های مختلف موضوعی نیازمند کسب مهارت های سواد رایانه ای نیز هستند تا زیربنای هدف اصیل آموزش یعنی «یادگرفتن یادگیری» شکل گیرد و دانش آموزان خود به عنوان یادگیرندگانی مستقل و مادام العمر در جامعه فعالیت کنند. با توجه به رویکرد جدید نظام آموزشی کشور و آموزش مهارت های رایانه ای در دوره ابتدایی در دو سال اخیر، پژوهش حاضر با هدف مطالعه آسیب ها، موانع آموزش سواد رایانه ای را از دید مجریان کلاس های درس شناسایی و بررسی می نماید. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه معلمان پایه ششم (بدلیل تدریس کتاب جدیدالتالیف کار و فناوری) شهرستان کبودرآهنگ است که 98 نفر بودند با توجه به حجم کم معلمان همه آن ها برای مطالعه انتخاب شدند که در نهایت توانستیم از 73 نفر آن ها اطلاعات در زمینه موضوع تحقیق را جمع آوری کنیم. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته با 38 گویه است که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0.90 برآورد شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی(تحلیل عاملی، t تک نمونه ای و t مستقل) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معلمان تسلط، سواد و صلاحیت لازم در خصوص آموزش سوادرایانه ای را ندارند و عامل های تاثیر گذار مانند محتوای کتاب پایه ششم، روش تدریس معلمان، توانایی علمی و اطلاعاتی معلمان، امکانات و تجهیزات مدارس، آموزش های ضمن خدمت معلمان همراه با ضعف ها و کمبودهایی است که نیازمند بازاندیشی و حمایت بیشتری از طرف دست اندرکاران آموزش و پرورش است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی کار و فناوری، دوره ابتدایی، سواد رایانه ای
 • داود میرزایی فر*، محمد جواد لیاقتدار، محسن سوری نژاد، سکینه اشرفی صفحات 53-65
  هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور از تحصیل به شیوه مذکور در دانشگاه اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور ترم سه دانشگاه اصفهان (112 نفر) در سال تحصیلی 90-91 بودند. نمونه آماری برابر با حجم جامعه انتخاب شد لذا تعداد 112 پرسشنامه اجرا شد که در نهایت 86 پرسشنامه بازگشت شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی صوری پرسشنامه پس از اجرای مقدماتی ورفع اشکال توسط پنج نفر از اساتید دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار گرفت . پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.92 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی ابزار است . برای تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری در سطوح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ دانشجویان آموزش محور نسبت به آینده شغلی (2.19=X) و تحصیلی (2.34=X) خود رضایت ندارند ودارای نگرانی نسبت به آینده شغلی و تحصیلی خود می باشند که در این میان دید جامعه علمی (2.51=X)نسبت به این شیوه نیز مثبت نمی باشد. به علاوه نتایج نشان داد که دانشجویان آموزش محور به طور کلی به این شیوه علاقه دارند (3.37=X)، لذا لازم است زمینه رفع نگرانی دانشجویان را از طریق دستورالعمل های مرتبط با آینده شغلی و تحصیلی این دسته از دانشجویان فراهم کرد. همچنین دانشجویان از ارائه درس سمینار به جای پایان نامه (3.60=X) راضی می باشند. ارزیابی شرکت کنندگان نشان داد که عمده دانشجویان آموزش محور کسانی بودند که از رتبه کمتری در آزمون متمرکز کارشناسی ارشد برخوردار بودند به عبارت دیگر علت ورود آنها به این شیوه تحصیل با هدف اصلی ایجاد دوره، هماهنگی ندارد.
  کلیدواژگان: شیوه آموزش محور، پژوهش محور، میزان رضایت، نگرش، آموزش عالی
 • فریبا جعفری *، تقی زوار صفحات 67-77
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش جهت گیری هدف پیشرفت و باورهای خودکارآمدی در رویکردهای یادگیری و تبیین الگوی پیش بین رویکردهای یادگیری دانش آموزان است. رویکرد یادگیری کیفیت و نحوه ی یادگیری مطالب را نشان می دهد و از سه سطح عمیق، حصولی و سطحی تشکیل شده است. جهت گیری هدف پیشرفت، به دلایل و مقاصد یادگیرندگان از انجام تکالیف اشاره می کند و شامل هدف های عملکردگرایی، عملکردگریزی، تبحرگرایی و تبحرگریزی است. باورهای خودکارآمدی به قضاوت افراد درباره ی توانایی و شایستگی شان در انجام موفقیت آمیز تکالیف اشاره می کند. جامعه ی آماری پژوهش را دانش آموزان متوسطه ی شهر بیجار تشکیل می دادند. 280 نفر از دانش آموزان از رشته های ریاضی، تجربی و انسانی به شیوه ی طبقه ای تصادفی برگزیده شدند و پرسش نامه های فراگرد مطالعه ی بیگز (1987)، جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001) و مقیاس فرعی خودکارآمدی پرسشنامه ی راهبردهای انگیزشی یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) در اختیار آنان قرار داده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تبحرگرایی (0.57) و عملکردگریزی (0.13) رویکرد یادگیری عمیق؛ تبحرگرایی (0.26) و عملکردگرایی (0.21) رویکرد یادگیری حصولی؛ و تبحرگرایی (0.45-)، عملکردگرایی (0.16-) و تبحرگریزی (0.13) به طور مثبت رویکرد یادگیری سطحی را پیش بینی می کنند. نتایج تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که سهم خودکارآمدی در پیش بینی رویکرد یادگیری عمیق، حصولی و سطحی به ترتیب برابر 0.52، 0.40 و 0.52- است. بررسی یافته ها، نه تنها روابط متقابل الگوهای شناختی و انگیزشی را آشکار می سازد بلکه نکات قابل تاملی برای سیستم های آموزشی در بردارد.
  کلیدواژگان: رویکردهای یادگیری، جهت گیری هدف پیشرفت، باورهای خودکارآمدی و دانش آموزان متوسطه
 • خلیل سلطان القرایی، وحیده عبداللهی عدلی انصار* صفحات 79-88
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی با آمادگی دانشجویان دانشگاه تبریز برای یادگیری خود – رهبر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز بود که از بین آنان 346 دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSD )، پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم کوتاه (Neo-FFI) و مقیاس آمادگی برای یادگیری خود – رهبر ( SDLR) استفاده گردید. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین شیوه های یادگیری شناختی و آمادگی برای یادگیری خود- رهبر رابطه معنی دار وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنی‏داری در سطح یادگیری خود – رهبر دارندگان سبک‏های واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده وجود ندارد. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل برون گرایی، توافق پذیری و با وجدان بودن آمادگی برای یادگیری خود – رهبر را در جهت مثبت پیش بینی می کنند و نوروتیسزم آمادگی برای یادگیری خود – رهبر را در جهت منفی، پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی، آمادگی برای یادگیری خود - رهبر
 • محسن فرمهینی فراهانی* صفحات 89-103
  پژوهش حاضر به بررسی آثار رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد از دید دانشجویان، خانواده آنان و اعضای هیات علمی، پرداخته شده است روش تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شاهد و والدین آنها و همچنین کلیه اعضای هیات علمی در سطح دانشگاه شاهد می باشد. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه دانشجویان، والدین و اعضای هیات علمی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است آثار فردی، اجتماعی و علمی - آموزشی (تحصیلی) الزام در رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد، در حد زیاد می باشد. بررسی نتایج به دست آمده در خصوص بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص عوامل موثر در عدم رعایت حجاب برتر حاکی از آن است که: تاثیر عواملی همچون «ضعف ایمان و حیا»، «زیبایی طلبی»، «تعلیم و تربیت نادرست» ، «همنوایی با جامعه» ، «ابراز شخصیت»، «تاثیر دوستان»، «تهاجم فرهنگی»، «اهمیت به مدگرایی در جامعه و تبعیت از الگوهای ناهنجار»، «جلب توجه دیگران (نیاز به دیده شدن - تمایز یابی- خود نمایی)» ، «ترویج بی حجابی در رسانه ها (به ویژه تلویزیون و سینما)» در عدم رعایت حجاب برتر در حد زیاد و تاثیر عواملی همچون «دشواری شرایط ازدواج» و «عدم اگاهی از احکام پوشش و مسئله حجاب» در عدم رعایت حجاب برتر در حد متوسط می باشد.
  کلیدواژگان: حجاب برتر، آثار حجاب، دانشگاه شاهد، ابعاد فردی، اجتماعی حجاب برتر
 • محمدحسن میرزامحمدی* صفحات 105-116
  پژوهش حاضر با هدف تطبیق دیدگاه فارابی و نیومن در خصوص علوم و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی (تحلیل تطبیقی) انجام شده است. بر این اساس در ابتدا اندیشه های دو متفکر به صورت کلی معرفی، آنگاه سوال های پژوهش، صورت بندی و ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که به طورکلی می توان دیدگاه دو متفکر به علوم را پیوسته و مرتبط و شامل سه نگاه کل گرا / وحدت گرا، جزءگرا / تخصصی گرا و ارزش گرا دانست. دیدگاه فارابی و نیومن، از جهات داشتن دیدگاه تخصصی در خصوص علوم، داشتن نگاه کلی به علوم، داشتن نگاه جزئی / تخصصی به علوم، داشتن نگاه ارزشی به علوم، اعتقاد به پذیرش دین مبتنی بر استدلال عقلانی و داشتن نگاه واحد به هدف علوم، دارای اشتراک است همچنین، دیدگاه این دو از جهات وسعت و گستره پرداختن به علوم، در نظر گرفتن ملاک های فضیلت علوم و کاربردی بودن نگاه به علوم، دارای افتراق است. بر اساس این یافته ها، در بخش پایانی مقاله، الگوی مناسب آموزش علوم در نظام آموزشی (دانشگاه) پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: فارابی، نیومن، آموزش و پرورش آزاد، علوم، مطالعه تطبیقی
|
 • Dr Mehdi Mohammadi*, Reza Naser Jahromi, Hadi Rahmani Pages 1-20
  The purpose of this study was causal model of self-directed learning, academic values and student's perception of faculty performance quality. Statistical population consist of 756 undergraduate courses students related to the human sciences, engineering, and science group of Hormozgan university in the 1390-91 academic year that 456 students were selected with stage cluster sampling method. Three questionnaires were used: student's self-direction, academic values and student's perception of faculty performance quality which were distributed and collected after calculation of validity and reliability. Data analyzed by using the path analyze and multivariable regression. The results showed that: awareness, learning strategies learning activities, evaluation and interpersonal skills were a significant positive anticipant of student's perception of faculty performance quality based on professional role, relationships, management of course, teaching and coaching, cultural competency monitors and ensures quality education, quality of feedback, homework and classroom management. Awareness, learning strategies learning activities, evaluation and interpersonal skills were a significant positive anticipant of student's task and grade values. Student's task and grade values were a significant positive anticipant of their perception of faculty performance quality.
  Keywords: Self-Directed Learning, Task Values, Grade Values, Performance Quality
 • Zeinab Sadat Mostafavi, Seyed Ali Naghi Kamal Kharazi*, Fateme Narenji Thani Pages 21-36
  The existence of interaction is essential in order to create learning communities but with the rapid and increasing growth of information and communication technologies and e-learning introduction as a new learning method, the notion of interaction has undergone wide developments. The most effective e-learning course is created when the learners interact with the educational elements. In other words the success of on-line training courses largely depends on the quality of interaction between the educational elements. This study examines the types and amount of student's interaction (learners –educational content- trainer) in Mehr e Alborz e-learning educational center. The research method was descriptive survey type. The target population was all 777 students at the Mehr e Alborz higher education center that have enrolled in the academic year 2014-2015 that 256 samples were selected based on the stratified sampling. In order to collect data the researcher made questionnaire with the alpha coefficient of 0.90 was used. To analyze the data the descriptive statistics as well as the Kolmogorov–Smirnov, Mann Whitney and Friedman tests were used. The results of analyzing the questions indicated that the interaction between the students on all components is relatively in favorable condition.
  Keywords: Types of interaction, e-learning, higher education, students
 • Hossain Hassani*, Ali Enayati Novinfar, Farhad Seraji Pages 37-52
  Today students entering the education of the young child learning to read and write and learn the different thematic areas require computer literacy skills Until The main objective of the instruction infrastructure "learning to learn" their students develop as independent and lifelong learners work the in community. According to the new approach of the educational system and teaching computer skills in elementary school the last two years, This study aims to study the damage and the obstacles in the way of computer literacy education from the perspective of classroom administrators to identify and review. The research was descriptive survey. The population of the study, all sixth grade teachers (because of the new book Teaching Work and Technology) is a Kabudarahang city that had 98 people. Due to the low volume of all its teachers were selected. Finally able of 73 people it we collect information on the research topic. Gauges, which validated questionnaire with 38 items that validity based on Cornbrash’s alpha coefficient of 0/90 is estimated. In this research, data analysis, descriptive and inferential statistical methods (factor analysis, T single sample and T test independent) are used. The results show that teachers and literacy proficiency and competence required about Computer literacy is not and influential factors such as sixth grade book content, teaching methods, Academic ability and the information of teachers, equipment and facilities schools, Service training of teachers with the weaknesses and shortcomings That requires rethinking and additional support from education stakeholders.
  Keywords: work, technology curriculum, elementary school, computer literacy
 • Davod Mirzaifar*, Mohamadjavad Liaghatdar, Mohsen Soury Nejad, Sakine Ashrafi Pages 53-65
  The overall goal of this research is the study of satisfaction and attitudes of graduate students based education among University of Isfahan students The method of education. The statistical society includes total of graduate students based education in term 3 at University of Isfahan (112 people) in the 90-91academic year. Statistical sample was chosen Equal to size of statistical society, therefore, 112 questionnaires were administered in the final 86 questionnaires were returned. Research method is Descriptive survey and data needed have been collected through questionnaires. Formal validity of the questionnaire, after the primary administration and troubleshoot, was approved by 5 University of Isfahan Professors. Reliability was determined using Cronbach's alpha coefficient of 0.92, indicating the high reliability of the questionnaire. Statistical tests were used for data analysis in the descriptive and inferential levels. Results showed that students based education are not satisfied Future job ( =2.19) and education ( =2.34), so that, they concerns about their Future job .Among them, the vision of scientific community is somewhat positive ( =2.51) toward this way. Also, the results showed that students based education in general are interested in this way ( =3.37). Therefore it is necessary to we provide the eliminate instrument of students concerns through the guidance that related with Future job and education and of these students. Also, students are satisfy from offers a seminar lesson instead of a thesis ( =3.60). The researchers assessment from participate in this study showed that unlike the original philosophy of based education courses providing mainly for teachers, students based education mainly who were that had the lower ranks in the master focus test. In other words, because of their entry into the study period hasn’t uniformity with main goal of establish the training period.
  Keywords: practice of based education, research oriented, satisfaction, attitudes, higher education
 • Fariba Jafari*, Taghi Zavvar Pages 67-77
  The purpose of present research is study the role of achievement goal orientation and self-efficacy in learning approaches, and explaining predicted model of learning approaches of students. Learning approach shows quality and manner learning of materials and were consisted of three levels: surface, deep and achievement. Achievement goal orientation refers to learners reasons and purposes of doing homework and Include performance approach, performance avoidance, mastery performance and mastery avoidance goals. Self-efficacy refers to individual's judgments about their abilities and competence to perform successfully a task. The population were high school students of Bijar city. mathematic, empirical and human sciences (N=280) were selected by use of stratified random sampling and were given to them study process questionnaire(SPQ) devised by Biggs(1987), achievement goal questionnaire(AGQ) devised by Elliot & MC Gregor(2001)and self- efficacy subscale of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) devised by Pintrich & De Groot (1990). Results of multiple regression showed that mastery approach (positively) and performance avoidance(negatively) predict deep learning approach mastery approach and performance approach(positively both of them) predict achievement learning approach and mastery approach and performance approach(negatively both of them), and mastery avoidance(positively) predict surface learning approach. simple regression showed that self- efficacy predict deep and achievement learning approach positively and predict surface learning approach negatively. Study results, not only reveals cognitive patterns and motivation interactions, but also includes significant points for educational systems.
  Keywords: Learning Approaches, Achievement Goal Orientation, self- efficacy beliefs, amp, amp, amp, amp, amp, High School Student
 • Dr Khalil Soltanolgoraei, Dr Vahideh Abdollahi Adli Ansar* Pages 79-88
  The aim of this research was to examine the importance of learning style and personality traits in undergraduate student's readiness for self-directed Learning atThe aim of this research was to examine the importance of learning style and personality traits in undergraduate student's readiness for self-directed Learning at Tabriz University. The statistical population included all undergraduate students at the University of Tabriz, which 346 students in different majors have been selected by the multi-stage cluster random sampling method. The research method is descriptive - correlational .For measuring of variables, Kolb' Learning Style Inventory (LSD), NEO Personality Inventory (NEO- FFI) and Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) were employed. The data were analyzed by SPSS soft ware. Analysis of variance (ANOVA) showed that there was not significant relation between self-directed learning readiness and learning style. Pearson correlation test showed that there was not meaningful relation between self-directed learning readiness and modes of learning. Multiple Regressions Analyses identified that extraversion Agreeableness and conscientiousness positively predict self-directed learning readiness. Also, neuroticism negatively predicted self-directed learning readiness.
  Keywords: Self-Directed Learning Readiness, Learning Style, Personality Traits
 • Mohsen Farmahini Farahani* Pages 89-103
  This research examines the effects the best hijab " in the personal, social and scientific dimentions (from the perspective of students, families and faculty members.Research methodology of this paper, in terms of goal, is applied research and in terms of methods of data collection, is descriptive-survey research.The study population included all students in the shahed university and their parents, as well as all of the faculty members.Research tools include :students questionnaire , parents questionnaire and faculty member questionnaire . The results indicate that the effects the best hijab in individual, social and scientific (academic)aspects has been evaluated in high levels .From the perspective of students, faculty and parents of students, the role of family and friends to observe premier Hijab, is too high.Research findings also indicate that the main agents failure to observe the best hijab, as follows:"lack of faith and modesty", "beauty-loving," incorrect Education"harmonizing with the community,", "friend effect". Factors such as "hard conditions of marriage" and "lack of awareness from covering provisions and issue of hijab" in the non-compliance the best hijab is moderate.
  Keywords: The best hijab, Shahed univeresity perspective of students, faculty members
 • Mohammad Hassan Mirzamohammadi* Pages 105-116
  The present study aimed to compare the perspective of Farabi and Newman on the science, and using the method of analytical descriptive-"comparative analysis" is done. Accordingly, in the first of two overall mastermind introduced, then research questions provided. The findings show that in general the two views can be joined to make science relevant and thoughtful, and consists of three total-look/unity-oriented, value-oriented, professional and special/-oriented '. Perspective of Farabi and Newman, having specialized in perspective directions of science, you have to look to the overall look of trivial/specialized, having to look at the value of having to believe in science, to accept the religion-based rational arguments, and having a look at the purpose of the unit is sharing. Also, the response of the breadth and scope to address the criteria, regardless of the virtues of science, and applied science to being rated is differentiating. Based on these findings, in the final part of the article, the proper education of the educational system of pattern (the University) has been suggested.
  Keywords: comparative study, farab, newman, liberal education, sciences