فهرست مطالب

 • شماره 9 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خدایار ابیلی، لطفعلی جباری* صفحات 1-18
  هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه بوده است تا بر اساس یافته های آن زمینه ها، ابعاد، عناصر و الزاماتی که برای ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی ضرورت و کارآئی دارند، تدوین و تبیین شود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آمیخته اکتشافی بوده است. تدوین الگو در سه مرحله مستقل و در عین حال مرتبط به هم انجام گرفت که به ترتیب شامل مطالعات نظری و تدوین ابعاد و مولفه های الگو، تکمیل و تایید کیفی الگو و بالاخره مرحله اعتبارسنجی و نهایی سازی الگو بوده است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل دو گروه متخصصین و ذی نفعان بودند که از میان آنها نمونه گیری بصورت هدفمند انجام شد و در مرحله کمی تحقیق جامعه آماری شامل اعضاء هیات علمی دانشگاه شاهد بوده است که مطابق آمارهای ارائه شده تعداد آنها هنگام انجام تحقیق 300 نفر بوده است. از میان آنها تعداد 168 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به روش طبقه ای انجام گردید. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل مضمونی استفاده شد و برای تحلیل داده های کمی از آزمون های تحلیل عاملی، t تک گروهی، تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که جهت ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی لازم است الزامات ساختاری، سطوح ممیزی، معیارها و شاخص های ممیزی، برنامه اجرایی، ممیزی فرایندهای اصلی و بالاخره گزارش دهی ممیزی مورد توجه قرار گیرد و اینکه ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی جریانی چندبعدی و چندعاملی بوده و از این نظر دارای پیچیدگی و پویایی است و در نهایت نتیجه گیری شد که استقرار و اجرای کارآمد ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی مستلزم رویکردی رسمی، نظام مند و پویاست.
  کلیدواژگان: ممیزی، ممیزی فرایندها، فرایندهای آموزشی و پژوهشی، الگوی ممیزی، دانشگاه شاهد
 • زینب قلی زاده مقدم، میرمحمد سید عباس زاده *، محمد حسنی، حسن قلاوندی صفحات 19-23
  اثربخشی، جایگاهی مهمی در اطمینان از کیفیت وضعیت آموزش در پیشبرد اهداف و رسالت دانشگاه دارد. اما با این وجود شاخص های معتبر و متغیرهای هماهنگی در دسترس نیست و مدیریت موسسات آموزش عالی با این عدم درک نسبت به عملکرد مناسب، مواجه است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل شاخص های اثربخشی دانشگاه های دولتی همدان بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان، اعضاء هیات علمی و فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی استان همدان است. شرکت کنندگان 863 نفر بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های محقق ساخته دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضاء هیات علمی بوده است که پس از محاسبه روایی و پایایی، اجرا شده است. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی،T تک متغیره و F، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که 1. چهار شاخص اصلی دروندادی (دانشجویان، منابع انسانی، مادی و برنامه)، پنج شاخص اصلی فرایندی (هدفمندی، طراحی آموزشی، جو کلاس، فرایندهای یادگیری و کنترل و ارزشیابی) و چهار شاخص اصلی برون دادی (پژوهشی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی) مورد تایید قرار گرفت. 2. نتایج نشانگر وضعیت نسبتا مطلوب شاخص های دروندادی و برون دادی و در مورد وضعیت شاخص های فرایندی، نشانگر وضعیت مطلوب بود. 3. تفاوت معنی داری بین میانگین نظرات گروه ها در خصوص دروندادها و فرآیندهای آموزشی وجود ندارد؛ اما بین نظرات نمونه آماری در خصوص شاخص های برون دادی و ابعاد پژوهشی، اجتماعی، آموزشی به استثنای شاخص اقتصادی تفاوت معنی دار وجود دارد. 4. تفاوت معنی داری بین میانگین نظرات نمونه به استثنای هدفمندی بر حسب جنسیت وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ارائه مدل، شاخص های اثربخشی، دانشگاه های دولتی
 • مهدی برزگر بفرویی، کاظم برزگر بفرویی* صفحات 35-46
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی جهت گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن با واسطه گری انگیزش تحصیلی در دانشجو - معلمان دختر بود. بدین منظور 200 نفر از دانشجو - معلمان دختر پردیس فاطمه الزهرای یزد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های جهت گیری هدف، انگیزش تحصیلی و راهبردهای فراشناختی خواندن پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان که هدف تسلط - گرایشی به واسطه انگیزش درونی و بی انگیزگی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اثر غیر مستقیم و مثبت معنادار؛ هدف تسلط – اجتنابی به واسطه بی انگیزگی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اثر غیر مستقیم و منفی معنادار؛ هدف عملکرد - گرایشی به واسطه انگیزش بیرونی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اثر غیر مستقیم و منفی معنادار؛ هدف عملکرد - اجتنابی به واسطه بی انگیزگی و انگیزش درونی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اثر غیر مستقیم و منفی معنادار دارند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای جهت گیری هدف و انگیزش تحصیلی در استفاده از راهبردهای فراشناختی خواندن بود.
  کلیدواژگان: جهت گیری هدف، انگیزش تحصیلی، راهبردهای فراشناختی خواندن، دانشجو - معلمان
 • ندا پریشانی، سید ابراهیم میرشاه جعفری *، فریدون شریفیان، مهرداد فرهادیان صفحات 47-59
  پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود و مطلوب اهداف کلی برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه از دید متخصصان برنامه درسی و محیط زیست پرداخته است. این پژوهش جزو پژوهش های کیفی است که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل متخصصان برنامه درسی دانشگاه های شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و دانشگاه فرهنگیان) و متخصصان محیط زیست استان تهران و اصفهان بود. روش نمونه گیری، هدفمند و زنجیره ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که برای تعیین روایی آن از روایی محتوا استفاده شد و برای کسب پایایی از روش کدگذاری توسط داوران (اساتید راهنما، مشاور و یک داورخارجی مطلع) استفاده گردید. یافته های کیفی مطابق با روش «تحلیل محتوای مصاحبه» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه هردو گروه متخصص برنامه درسی و محیط زیست، اهداف کلی موجود در آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه، مطلوب نیست زیرا آنچه در برخی اسناد و مدارک موجود به عنوان اهداف کلی آموزش محیط زیست بیان شده، به صورت غیر شفاف و بدون نیازسنجی قبلی است و قابلیت اجرایی ندارد. از دیدگاه هردو گروه نقاط ضعف اهدف موجود در سه عرصه قبل از هدف گذاری، بیان محتوای اهداف و اجرای اهداف می باشد. طبق نظر هر دو گروه متخصص که مورد مصاحبه قرار گرفتند، چهار گویه تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست، تقویت باور و یقین به حفظ محیط زیست، پرورش شهروندی که برای حفظ محیط زیست راهکار ارائه دهد و دست به اقدام بزند و تقویت اخلاق زیست محیطی در صدر اهداف کلی مطلوب آموزش محیط زیست قرار داشت.
  کلیدواژگان: اهداف کلی برنامه درسی، آموزش محیط زیست، دوره دوم متوسطه، متخصصان برنامه درسی، متخصصان محیط زیست
 • سکینه جعفریان *، ناهید اوجاقی، حبیب الله نجفی صفحات 61-74
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر کنش استاد در کلاس درس و ویژگی های دانشجویان بر عملکرد تحصیلی انجام یافت. روش پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی – کمی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 275 نفر دانشجو انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه تدریس اثربخش ژیلابی (1390)، پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس جمع آوری گردید. روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تدریس اثربخش، خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی بود که بیشترین میزان همبستگی به رابطه بین انگیزه پیشرفت و تدریس اثربخش و کمترین میزان همبستگی به رابطه بین عملکرد تحصیلی و خودتنظیمی مربوط می شود. شاخص های کلی آزمون مدل پژوهش، حاکی از برازش کلی مدل تدوین شده برای ارتباط بین کنش استاد در کلاس و ویژگی های دانشجویان بر عملکرد تحصیلی است. متغیر تدریس اثربخش (کنش استاد) و انگیزه پیشرفت به ترتیب 0.18 و 0.16 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می کنند. به نظر می رسد استادان با مدیریت بهتر کلاس درس و به کارگیری روش های تدریس اثربخش و همچنین با تقویت انگیزه پیشرفت و آموزش هایی برای یاددهی راهبردهای خودتنظیمی، می توانند میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: کنش استاد، تدریس اثربخش، خودتنظیمی، انگیزه پیشرفت
 • محمدرضا فریدی* صفحات 75-86
  امروزه لازمه موفقیت در عرصه یادگیری های دانشگاهی و سازمانی، به روز بودن دانش و مهارت و خودراهبر بودن فراگیران است و یادگیری خودراهبر به عنوان موضوعی کلیدی در نظام های آموزش عالی، توجه را به سوی خود معطوف نموده است. یادگیری خودراهبر که برگرفته از آموزش بزرگ سالان است، تحت تاثیر متغیرهای دیگری نیز قرارگرفته و با آن ها در ارتباط است که اثربخشی تدریس اساتید و خودکارآمدی پژوهشی ازجمله آن ها می باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی روابط اثربخشی تدریس اساتید با خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خود راهبر در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 94-1393 بودند (6500 نفر) که با استناد به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی، 293 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سه پرسشنامه استاندارد اثربخشی تدریس (صفری، 1390)، خودکارآمدی پژوهشی (بیشک و همکاران ، 1996) و یادگیری خودراهبر (فیشر و کینگ ، 2010) بودند که روایی و پایایی آن ها بررسی و تایید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بودند که اثربخشی تدریس اساتید با خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خودراهبر رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین خودکارآمدی پژوهشی در رابطه بین اثربخشی تدریس اساتید و یادگیری خودراهبر، نقش میانجی را ایفا می کند.
  کلیدواژگان: اثربخشی تدریس، خودکارآمدی پژوهشی، یادگیری خودراهبر
 • فرامرز احسانیان*، بتول فقیه آرام، پری سوسهابی صفحات 87-107
  پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی شاخص ها و عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه، پرداخته است. روش پژوهش به لحاظ اهداف، کاربردی و از نظر داده ها، کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه، پیمایشی است. برای این منظور پرسشنامه 56 گویه ای محقق ساخته با شش مولفه کیفیت نیروی انسانی شامل عوامل روان شناختی، آموزشی، مدیریتی، فرهنگی و اخلاقی، فیزیکی و مادی و عوامل مبتنی بر اهداف و رسالت، تدوین گردید. جامعه مورد مطالعه پژوهش، کارکنان دانشگاه شاهد اعم از اعضای هیات علمی و کارمندان با مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با تعداد 550 نفر بود. نمونه مورد مطالعه تعداد 226 نفر از جامعه مذکور در سال 1393 بودند که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه، برآورد و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» مورد تحلیل قرار گرفت. طی آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و جداول مشخصه های آماری و نمودارها و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون t و فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل حاکی از آن بود که در بین شش عامل مطالعه شده، عامل فرهنگی - اخلاقی و عامل فیزیکی و مادی به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار گرفتند. احساس مسئولیت فرد در قبال بیت المال از بین شاخص های فرهنگی، اخلاقی و تناسب حقوق با فعالیت کاری از بین شاخص های فیزیکی و مادی بالاترین رتبه را کسب نمودند. شاخص برخورداری فرد از وجدان کاری و انجام امور محوله در بین کلیه شاخص های مورد بررسی در رتبه اول قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کیفیت، نیروی انسانی، عوامل سازنده، شاخص ها، دانشگاه شاهد
 • محسن دیبایی صابر *، عفت عباسی، کوروش فتحی واچارگاه، سعید صفایی موحد صفحات 109-123
  بقاء و کارآمدی نظام های آموزشی به دانش و تخصص های متنوع، توانایی ها و مهارت های منابع انسانی به ویژه معلمان آن ها بستگی دارد؛ هر چه معلمان از آمادگی، شایستگی و توان مندی بیش تر برخوردار باشند، سهم بیش تری در ارتقای سطح کارآیی نظام ها خواهند داشت. پ‍ژوه‍ش ح‍اض‍ر با هدف تبیین مولفه های شایستگی حرفه ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران صورت گرفت. روش پژوهش، توصیفی شامل؛ تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا و رویکرد آن نیز کاربردی بود. جامعه پژوهشی شامل دو بخش؛ متون مرتبط با شایستگی های حرفه ای معلمان و محتوای چهار سند بالادستی نظام آموزش و پرورش (سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی) می باشد که با توجه به ماهیت موضوع، از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه مورد بررسی واقع شده است. ابزارهای اندازه گیری، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفتد. ع‍م‍ده ت‍ری‍ن ی‍اف‍ت‍ه ه‍ای پ‍ژوه‍ش بیانگر آن است که: 1. چارچوب مفهومی شایستگی معلمان را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در پنج مولفه دانش، نگرش، مهارت، توانایی و ویژگی های شخصیتی تدوین نمود. 2. میزان توجه به مولفه های شایستگی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش متفاوت است به طوری که بیشترین تاکید بر مولفه ویژگی های شخصیتی و کمترین تاکید بر مولفه توانایی شده است. 3. در بین اسناد مورد بررسی، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به سند چشم انداز بیست ساله (0.37) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به سند تحول بنیادین (0.14) بوده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر که حاکی از نامتوازن بودن توزیع مولفه های تبیینی و توجه نامتناسب محتوای اسناد بالادستی آموزش و پرورش است، بازنگری در ویراست های آتی آن ها در راستای توجه بیشتر به مولفه های کمتر مورد توجه، به عنوان حلقه ی مفقوده ضروری به شمار می آید.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، اسناد بالادستی، معلمان، شایستگی های حرفه ای، تحلیل محتوا
|
 • Khodayar Abili, Lotfali Jabbari* Pages 1-18
  The main goal of this research has been design the auditing model for research and educational processes to based on its findings, context, dimensions, elements and requirements that have essentiality and efficiency to research and educational processes audit, develop and explanation. The present study from the point of goal has been applied research and has been done by Exploratory Mixed Method. Developing of the model done in three phases that include theoretical studies, formulation aspects and components of the model, and approving the validation of the model in qualitative approach and finally accreditation stage. The statistical population in qualitative stage included professionals and beneficiaries of the processes (managers) that among them 12 members were chosen by targeted sampling. The statistical population in quantitative stage included all faculty members of Shahed University that among them 168 member selected. They were selected by stratified sampling. To collect required data, questionnaire and interview were used. To analyzing the qualitative data thematic analysis and for analyzing quantities data one-sample t-test, One - way ANOVA (F), factor analysis and structural equation modeling were used. . It was concluded from data analysis that structural requirements, audit levels, audit criteria and indexes, action plan, auditing the main processes and audit reporting should be considered for educational and research processes. In addition auditing the educational and research processes is multi-dimension and multi -face current and is complex and dynamic. Finally concluded that establishing and implementing in effective manner the educational and research processes auditing requires a formal, systematic and dynamic approach.
  Keywords: auditinig, auditing process, research, educational processes, auditing model, Shahed university
 • Pages 19-23
  Evaluate the effectiveness has an important place in ensuring the quality of education in advancing the goals and mission of universities but however valid indicators and coordinated variables are unavailable and management of higher education institutions is suffering from the lack of understanding of the proper functioning; so the aim of this research has been proposing a model for effectiveness indexes of governmental universities of Hamadan. Statistical population of this study consisted of all students, faculty and graduates of public universities in Hamedan province. Participants are 863 people (students, faculty, and alumni) who were selected by using stratified random sampling. Research tools have been a self-made questionnaires for students, alumni and faculty members that have been applyed after verifying the validity and reliability of tool. Obtained data were examined by using F, T univariate and factor analysis. The obtained results showed that 1. four main input indexes (students, human resources, material and application), five main process indexes (being-trageted, educational design, classroom atmosphere, learning processes and controls and evaluation) and four key output indexes (research, social, educational and economic) were confirmed. 2.The results show a relatively favorable status of input and output indicators and also show desirable status of process indicators. 3. There aren’t any meaningful differences between average opinions of groups about inputs and educational processes but among opinions of satistical samples about output indexes and reaearch, social and educational dimentions with the exception of economic index, there are meaningful differences. 4. There are no significant differences among average of sample opinions by gender, although with the exception of being targeted element.
  Keywords: proposing a model, effectiveness indexes, public universities
 • Pages 35-46
  The purpose of this research was to investigate the mediatory role of academic motivation goal orientation in the relationship between goal orientation and metacognitive reading strategies. The participants were 200 of girl Pre service Teachers selected from Yazd Campus Fatemeh Alzahra through Simple random sampling method and answered goal orientation questionnaire (AGS), academic motivation questionnaire (AMS), reading metacognition strategies questionnaire (MARSI). Data was analyzed by using path analysis. The path analysis indicated that mastery – approach goal indirectly and positively affected on metacognitive reading strategies by mediating intrinsic motivation and amotivation. Mastery - Avoidance goal indirectly and negative affected on metacognitive reading by mediating amotivation. Performance - Approach goal indirectly and negative affected on metacognitive reading by mediating extrinsic motivation. Performance - Avoidance indirectly and negative affected on metacognitive reading by mediating intrinsic motivation and amotivation. The results was to highlight the importance of goal orientation and academic motivation in use of metacognitive reading strategies.
  Keywords: goal orientation, metacognitive reading strategies, motivation, students, university educators.: goal orientation, academic motivation, metacognitive reading strategies, Pre service Teachers
 • Neda Parishani, Ibrahim Mir Shah Jafari*, Fereydoon Sharifian, Mehrdad Farhadian Pages 47-59
  The present study investigates the current and desirable situation of curriculum goals of environmental education from views of specialists in curriculum and environment fields. This study was qualitative research ingredient that descriptive- analysis method was conducted The research population was consisted of curriculum specialists in the Universities of Isfahan, Isfahan Azad University and Farhangian University and environmental specialists in Tehran and Isfahan. Sampling method was purposive and chain. Research tool for data collection was semi-structured interview form that to determine its validity, content validity was used .To determine reliability of research tool, coding method by reviewers (supervisor, advisors and an external reviewer get)was used. Qualitative findings in accordance with the method of “content analysis of interview” were analyzed .The results showed that from the perspective of curriculum specialists and environmental specialists, existing goals in the field of environmental education is not desirable, because what in some documents is expressed as overall goals of environmental education is not clear and cannot be performed. From the perspective of the two specialist groups, weaknesses of existing goals were in three field: before setting goals, determining the content of goals and implementation of goals. According to both specialists who were interviewed, four statements of fostering a culture of environmental protection, strengthen the belief and conviction to protect the environment, foster citizen who offers solutions to preserve the environment and the strengthening environmental ethics are on the top of all goals of environmental education.
  Keywords: Curriculum goals, Environmental education, Secondary school, Curriculum specialists, Environmental specialists
 • Pages 61-74
  The present study examines the impact of Master classroom interactions and student academic performance characteristics of were evaluated.
  Methods
  The present study In terms of purpose, Applied- Quantitative and In terms of data collection, descriptive and Correlation type and In particular based on path analysis was. Azerbaijani madani shahid students have formed the study sample. That uses stratified random sampling were selected. The subjects were 275 male and female students constitute present Study. Data from the questionnaires Zeilabi Effective Teaching (2013), and self-regulation Bofard and Hermen Achievement Motivation questionnaires were collected.
  Results
  The results indicated a significant positive relationship between effective teaching, self-regulation and achievement motivation and academic performance. the most correlation depends on the relationship between achievement motivation and effective teaching and the least correlation depends on the relationship between academic performance and self-regulation. The general parameters of the research model test indicates the total fitness of the developed model to investigate the relationship between teacher’s action in the classroom and student's characteristics (features) on academic performance. Effective teaching variables (interactions teacher) and achievement motivation respectively in the 18/0 and 16/0% of the variance in academic performance are explained.
  Conclusion
  It seems that with better management classroom and masters using effective teaching methods And reinforcement achievement motivation and training strategies for teaching self-regulation can increase the success rate of students.
  Keywords: Master interactions, Effective Teaching, Self-regulation, Achievement Motivation
 • Mr Mohammadreza Faridi* Pages 75-86
  Nowadays, updated knowledge and skills and being self directed learners are the prerequisite for success in college and organizational learning. There has been a lot of concern about self directed learning as a key issue in higher education systems. Self directed learning, derived from adult education, is also influenced by other variables like efficiency of faculty teaching and research self efficiency. Therefore this study aimed to investigate the relationship between efficiency of faculty teaching with research self efficiency and self-directed learning among students. The research method was descriptive and correlational. The statistical universe of this study was all students (N 650) in Urmia University in the academic year of 2014-2015. According to Morgan table and using proportional stratified sampling, 293 subjects were selected as sample. The research instruments were 3 standardized questionnaires: Teaching Effectiveness Questionnaire (Safari, 2012), research self-efficacy (Bieschke et al., 1996) and self-directed learning (Fisher and King, 2010).Their reliability and validity were examined and approved. Structural equation modeling was used for data analyzing. The findings show that efficiency of faculty teaching and research self efficiency and self-directed learning have a significant positive correlation. And in relationship between efficiency of faculty teaching and self-directed learning, Research efficacy plays an intermediary role.
  Keywords: efficiency of teaching, research self efficiency, self directed learning
 • Faramarz Ehsanian* Pages 87-107
  This paper intended to identify the effective components which determine the quality of humane force in Shahed University and tried to identify and give priority to indices and components of this quality in this University. The statistical universe included all academies and staff who hold higher degree than first degree (N 550). Based on H.S. Bola formula (1970), sample size was determined and then it was randomly selected (n 226 in 2014). To increase the reliability of research, 280 questionnaires were distributed and 260 valid ones were analyzed. To conduct this research, a 56-item questionnaire was designed by researcher, the data gathered, were analyzed by SPSS and then the findings were considered. Objectively the research was an applied one, from data stance it was considered as a quantitative one and regarding of study type and of its nature, it was a survey-longitudinal research. In addition to descriptive statistical methods as frequency distribution table and statistical indices and diagram drawing, independent T test, Friedman test were used to analyze data. The findings showed that the cultural-ethical component was in the first place comparing 5 other components as psychological, educational, managerial, mission and objective oriented and physical and materialistic factors.
  Keywords: Quality, Human force, Components, Indices, Shahed University
 • Pages 109-123
  This study aims to explain the components of the professional competence of teachers and the education of its position on documents Iran has been done.Descriptive research methods include content analysis and citation analysis and considered approach can be applied.
  The study population consisted of two parts, works with professional competency of teachers and the content of the four documents upstream of Education(Twenty-Year Vision of the Islamic Republic of Iran, comprehensive scientific map, document turnaround, National Curriculum).
  Measuring devices, as well as inventory taking notes form content analysis was designed.
  Data quality documents and data content analysis method using descriptive statistics Shannon entropy studied in the analytical process.
  The major findings of this study indicate that:1.The conceptual framework based on documents related to the competency of teachers in the five elements of knowledge, skills, abilities, attitudes and personality traits formulated.
  1.In total, 62 times the concentration of the component elements that competency consideration personality and 22 percent of high frequency and 5/35 frequency components and the ability of the 5 1/8 percent is very low
  1.Among the documents reviewed, the most important factor for a twenty-year vision document and least important factor of fundamental transformation document respectively.
  Keywords: Education, documents, teachers, professional competency, content analysis