فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1395)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزاد فرجی خیاوی*، نیشتمان ابراهیمی، شاهین گوهرپی، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 275
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت برنامه های آموزش توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از دیدگاه اعضای هیئت علمی انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه ی آماری اساتید دانشکده ی توانبخشی دانشگاه جندی شاپور اهواز بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته بود که از دو بخش تشکیل می شد. بخش اول متغیرهای دموگرافیکی و بخش دوم ابعاد کیفیت آموزش را می سنجید. این ابعاد شامل 8 بعد ارزش علمی، یادگیری و کاربردی درس، اشتیاق مدرس به درس، روشنی و سازمان بندی مطالب، تعامل گروهی و مشارکت، در دسترس بودن مدرس، جامعیت مطالب آموزش داده شده، امتحان و نمره گذاری، مطالب خواندنی و تکالیف بود و از28 گویه تشکیل شده بود. پاسخ ها بر اساس مقیاس لیکرت امتیازبندی گردید. اعتبار ابزار گردآوری داده ها از طریق تحلیل محتوا تائید شد. در بررسی پایایی ابزار، آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی مطلق و نسبی) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل، ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey) در SPSS20 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان دادند که 5 بعد از ابعاد کیفیت آموزش در دانشکده ی توانبخشی از نظر اساتید کاملا مناسب و2 بعد دیگر آن نسبتا مناسب برآورد شد. اما بعد آزمون و نمره گذاری نسبتا نامناسب برآورد گردید. بین دیدگاه اساتید دارای سابقه ی خدمت کمتر از5 سال با اساتید دارای بیشتر از 15سال در بعد «جامعیت مطالب آموزش داده شده» تفاوت معناداری مشاهده شد P<0.006)). در دانشجویان گروه های توانبخشی که بخش عمده ای از آموزش آن ها عملی است نیاز به آزمون هایی مانند آسکی و داپس ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت آموزش، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، گروه های توانبخشی
 • ویدا سپاهی، الهام نیرومند *، محمدرسول خزاعی، سیاوش وزیری، منصور خزاعی صفحه 286
  آموزش طب سرپایی از مهمترین بخشهای آموزش پزشکی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش سرپایی از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان پزشکی کارآموز و کارورز در حال تحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 92- 1391 بودند که به شیوه سرشماری وارد مطالعه گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی مناسب بود. پرسشنامه ها پس از تکمیل، کدبندی و اطلاعات وارد نرم افزار SPSS16 شد و اطلاعات مورد نیاز توسط روش های آمار توصیفی و آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، یومن ویتنی، تجزیه و تحلیل گردید. P<0.05 معنادار در نظر گرفته شد. 65 ک رآموز (50%) و 75 کارورز (65%) در مطالعه حاضر شرکت کردند. نهایتا 1588 پرسشنامه برای بخش های مختلف به روش خود ایفا تکمیل شد. نتایج نشان داد دیدگاه دانشجویان کارورز در بخش های ماژور با میانگین 71/4±73/34 و در بخش های مینور با میانگین 5/5±39/32 در وضعیت نامطلوبی قرار داشت که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود (001/0>P). دیدگاه دانشجویان در مورد ابعاد مختلف آموزش درمانگاهی نشان دهنده وضعیت نامطلوب بود. برای ارتقای کیفیت آموزشی توجه جدی به برنامه ریزی های آموزشی در مراکز سرپایی ضروری به نظرمی رسد.
  کلیدواژگان: آموزش سرپایی، آموزش پزشکی، دانشجویان پزشکی، کیفیت آموزشی
 • منصوره عزیز زاده فروزی، مه لقا دهقان، پریسا شاه محمدی پور، زینب طاهری، اعظم حیدرزاده * صفحه 298
  عدالت آموزشی، علاقه، انگیزه و حتی فرسودگی تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد و به موفقیت تحصیلی آنها کمک نماید، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393 انجام شد. این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری در این مطالعه، کلیه ی دانشجویان علوم پزشکی کرمان تشکیل می دادند، که 303 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های عدالت آموزشی (شامل 14 گویه در مقیاس 7 درجه ای لیکرت)، فرسودگی تحصیلی(15 گویه در سه حیطه ی خستگی تحصیلی(5 گویه)، بی-علاقه گی تحصیلی(4 گویه) و ناکارآمدی تحصیلی(6 گویه) و اخذ میانگین معدل بود. روایی پرسشنامه ها با نظر اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت که مورد تایید بود، همچنین ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه عدالت 86/0 و برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی شامل خستگی، بی علاقه گی و ناکارآمدی تحصیلی 70/0، 82/0 و 75/0 برآورده شده است. از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون های تی مستقل، آزمون پست هاک (بنفرونیو دانت) و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره ی عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی کمتر از میزان متوسط بوده است همچنین میانگین(±انحراف معیار) معدل واحدهای پژوهش ( 47/1 ± ) 37/16 بود. همچنین ارتباط معنا داری بین عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی وجود داشته است (02/0 = P)؛ ولی بین عدالت آموزشی با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری مشاهده نشد (72/0 = P) عدالت آموزشی از جمله متغیرهایی است که می تواند بر میزان فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار باشد بنابراین ضرورت ایجاد فرصت هایی برای برقراری عدالت آموزشی از سوی استادان و مسوولین دانشگاهی باید مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عدالت آموزشی، فرسودگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی
 • غلامرضا محمدی *، سعید سمرقندیان، حسین نجفی، محمدرضا تقوی، علی موحدی، وحید معینی قمچینی، علی کاوسی صفحه 307
  آموزش بالینی، پایه و اساس آموزش پزشکی است. دانشجویان بهترین منبع برای دخالت دادن در امر آموزش و شناسایی مشکلات آموزش بالین می باشند.این مطالعه با هدف درک دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اثربخشی آموزش بالینی صورت گرفت. دراین مطالعه توصیفی تحلیلی با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، تمامی دانشجویان واجد شرایط (188نفر) باروش سرشماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ساخته شده توسط اوکرونکو (2013) باعنوان درک دانشجویان از آموزش بالینی اثربخش و رفتار مربیان (دارای 23 سوال) استفاده شد. اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آزمون مجدد سنجیده شد. داده ها با نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (میانگین ، انحراف معیار و فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی تست، کای اسکوئر و آزمون واریانس یک طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که درک دانشجویان از مهارت های آموزشی مربیان در آموزش بالینی اثر بخش، مثبت(87.5%) و میانگین و انحراف معیار درک دانشجویان از مهارت های رفتاری مربیان به ترتیب 49/0±44/3 بدست آمد. آزمون آماری کای اسکوئر بین سال تحصیلی و مهارت های آموزشی مربیان و آزمون آماری آنووا بین میانگین کل پرسشنامه مهارت های رفتاری مربیان با سال تحصیلی ارتباط معناداری رانشان داد (P<0/05). نتایج نشان داد اثربخشی آموزش بالینی، نیازمند برخورداری مربیان از دانش بالینی همراه با تبحر درآموزش و ایجاد انگیزه برای یادگیری، حفظ احترام متقابل، دادن اعتماد به نفس می باشد که ضروری است در دانشگاه های علوم پزشکی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بالینی به کارگرفته شود.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی اثر بخش، رفتار مربیان، دانشجویان، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 • سارا طوماری، علی حسین قاسمی*، حسین کمیلی ثانی، امل ساکی مالحی صفحه 318
  حوزه سلامت و پزشکی در میان حوزه هایی است که، اطلاعات به نحو چشمگیری به وب و منابع اینترنتی وابسته شده است؛ و دانشجویان در بین میلیونها کاربری هستند که در اینترنت به دنبال اطلاعات سلامت هستند. به همین دلیل شناخت صحیح میزان علاقه دانشجویان به اطلاعات سلامت آنلاین، می تواند برنامه ریزی برای آموزش صحیح جستجو و ارزیابی محتوای اطلاعات سلامت آنلاین را برای دانشجویان در برداشته باشد. این پژوهش در سال تحصیلی 1393 در دانشگاه جندی شاپور انجام گرفت. 219 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه «استفاده از اینترنت برای اطلاعات سلامت» بود که با روایی 89/0 و پایایی 5/0-9/0 تایید شده است. بر اساس نتایج این مطالعه 6/75 درصد از دانشجویان، از اینترنت به عنوان منبع اطلاعات سلامت استفاده می کنند؛ و 3/88 درصد از آنان از موتور جستجوی عمومی (مانند گوگل) برای یافتن اطلاعات سلامت بهره می گیرند. بیشترین نوع اطلاعات سلامت که توسط دانشجویان در وب جستجو شده «راه های درمان بیماری ها» می باشد و 9/66 درصد از آنان به اطلاعات سلامت آنلاین اعتماد بسیار دارند. بر اساس یافته های این مطالعه برگزاری دوره های مدون آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان برای ارزیابی و اعتبارسنجی محتوای آنلاین اطلاعات سلامت، لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: جستجوی اطلاعات سلامت، اطلاعات سلامت، جستجوی آنلاین، جستجوی اینترنتی، جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت
 • منصوره عزیز زاده فروزی*، اعظم حیدرزاده، سکینه محمد علیزاده، ژیلا سلطان احمدی، فاطمه سادات هاشمی نسب، حسن عباس زاده صفحه 325
  اهمال کاری تحصیلی تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی است که با اختلالات خلقی همراهاست، این مطالعه با هدف شیوع شناسی اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با اختلالات خلقی در دانشجویان علوم پزشکی کرمان صورت گرفت. این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری این مطالعه 5285 بود که 338 نفر از دانشجویان علوم پزشکی کرمان با روش نمونه گیری خوش های در آن شرکت داشتند ؛ ابزارهای گردآوری اطلاعات متشکل از دو بخش اهمال کاری تحصیلی و اختلالات خلقی بود. روایی پرسشنامه ها با نظر اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت که مورد تایید بود، و ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه ی اهمال کاری اهمال کاری عمدی 81/0، خستگی 75/0،بی برنامه گی 73/0 و کل 88/ و0پرسشنامه ی اختلالات استرس82/0، اضطراب 81/0 و افسردگی 83 /0 برآورد گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شد. میانگین نمره ی اهمال کاری در سه حیطه از بیشترین به کمترین به ترتیب به ابعاد بی-برنامگی (72/0±)37/2، عمدی(66/0±)24/2 و خستگی (67/0±) 18/2اختصاص داشته است. علاوه بر این بیشتر دانشجویان فاقد هر یک از اختلالات خلقی یا دارای اختلال خفیف بودند. مقایسه ی نمره ی کل و نمرات سه حیطه ی اهمال کاری با وضعیت اختلالات خلقی(استرس، اضطراب و افسردگی ) دانشجویان تفاوت معناداری را نشان داد (0001/0P<) به طوری که با افزایش اختلالات خلقی، اهمال کاری نیز افزایش داشته است. با توجه به نتایج پژوهش و وجود ارتباط بین اختلالات خلقی و اهمال کاری تحصیلی، توصیه می شود تادر جهت ارتقاء سلامت روانی دانشجویان برای مقابله با اهمال کاری که برتمام جنبه های زندگی تاثیرگذار است، ارائه گردد تا به دنبال آن میزان اختلالات خلقی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، اختلالات خلقی، دانشجویان علوم پزشکی، کرمان
 • محسن عزیزی ابرقویی*، محمدرضا فلسفی نژاد، صغری ابراهیمی قوام آبادی، فریبرز درتاج صفحه 334
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی علی عوامل فشارزای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با میانجی گری استرس ادراک شده در دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی دانشجویان ترم 5 به بالای دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. دلیل انتخاب دانشجویان ترم 5 به بالا این بود که فرسودگی تحصیلی در طی زمان ایجاد می شود. برای نمونه گیری، ابتدا از روش خوشه ایو سپس شیوه ی نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد و مجموعا در نهایت 493 نمونه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی نسخه ی دانشجویان، حمایت اجتماعی ملکی، دمارای و الیوت، عوامل فشارزای دانشجویی پولادی ریشهری و استرس ادراک شده کوهن استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل مسیر به کار برده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار می باشد. تبیین های مربوط به فرضیات و الگوی پیشنهادی بحث شده، محدودیت ها بیان شد، و پیشنهادات کاربردی نیز ارائه گردید.
  کلیدواژگان: فشارزاهای آموزشی، حمایت اجتماعی، استرس ادراک شده، فرسودگی تحصیلی
 • حمید فرامرزی*، غلامحسین مکتبی، سمیه قاسمی خواه، فاطمه فرزادی صفحه 346
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه جهت گیری های انگیزشی و خودکارآمدی تحصیلی با هویت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جامعه آماری 1699 نفر بودند. شرکت کنندگان در این پژوهش 150 نفر از دانشجویان در سال تحصیلی1393-1394 بودند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های مقیاس هدف های پیشرفت (AGOS)، مقیاس جهت گیری انگیزشی، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی(SDSS) و مقیاس هویت تحصیلی(AIS) بودند. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه های مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب، 72/0، 67/0،70/0 و 81/. می باشد. جهت بررسی آزمون روابط بین متغیرها از Spss-16 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، هدف تبحرگرا، هدف عملکردگرا و خودکارآمدی تحصیلی با هویت تحصیلی رابطه ای معنی دار وجود دارد. در ضمن نتایج نشان داد که جهت گیری انگیزشی می تواند به عنوان یک عامل در تعیین هویت و خودکار آمدی تحصیلی در نظر گرفته شود. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که متغیر های پیش بین60/50 درصد از هویت تحصیلی را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: جهت گیری انگیزشی، خودکارآمدی تحصیلی، هویت تحصیلی
 • حمید وفایی، حسین کریمی مونقی*، عباس مکارم، اسحاق ایلدرآبادی، علی خلفی صفحه 355
  خطا و اشتباهات در ثبت گزارشات پرستاری مانع ارائه مراقبت پرستاری باکیفیت می شود، لذا در مطالعه ای نیمه تجربی به بررسی تاثیر دو رویکرد آموزش استاد محور و مساله محور در بروز خطاهای گزارش نویسی پرستاران در بیمارستان های شهرستان تربت حیدریه در سال 1393 پرداخته شد. 93 نفر در 3 گروه 31 نفری آموزش مساله محور، استادمحور و شاهد طبقه بندی شدند. محتوای آموزشی برای دو گروه مداخله طی شش جلسه 45 دقیقه ای توسط یک مدرس ارائه گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید با ضریب 76/0 و پایایی آن با استفاده ازروش آلفای کرونباخ و ضریب 84/0 تایید شد. پرسشنامه قبل و 2 ماه بعد از آموزش، توسط پرستاران تکمیل گردید و داده ها توسط نرم افزار SPSS تحلیل گردید. در هر دو گروه آموزش استاد محور (قبل: 05/1 و بعد 51/0) و مساله محور (قبل: 89/0 و بعد: 54/0) میانگین خطا قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی دار آماری را نشان داد و میانگین خطای پرستاران بعد از مداخله کاهش داشت. اما در گروه شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد (قبل: 79/0 و بعد 47/0). میزان رضایت پرستاران از روش مساله محور بیشتر از استاد محور بود. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، آموزش با رویکرد مساله محور و آموزش به رویکرد استاد محور در هر دو گروه موثر و تاثیر مثبتی داشت اما با توجه به میزان رضایت و علاقه مندی پرستاران از آموزش مساله محور پیشنهاد می شود از این رویکرد در کلاس های آموزش حین خدمت و آموزش روش های مقابله با انواع دیگر خطاهای پرستاری از قبیل خطاهای دارویی و درمانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش استاد محور، آموزش مساله محور، خطاهای گزارش نویسی، پرستاران
 • ماریا نصیری *، زاهد بیگدلی، غلامرضا رجبی صفحه 366
  شناخت تاثیر باورهای انگیزشی و خودتنظیمی بر رفتار دانشجویان می تواند منجر به استفاده گسترده تری از منابع اطلاعاتی جهت رفع نیازهای اطلاعاتی آنها شود. لذا این پژوهش به منظور تعیین تاثیر باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد 184 نفر از دانشجویان به صورت سرشماری انتخاب شدند که در نهایت 125 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. نوع پژوهش کاربردی، از نظر ماهیت همبستگی از نوع تحلیل مسیر و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی بود. داده های مورد نیاز به وسیله دو پرسشنامه ی استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و پرسشنامه محقق ساخته رفتار اطلاعاتی جمع آوری گردید. پس از بررسی روایی پرسشنامه ها از طریق متخصصان، پایایی هر دو پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 85/0 تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS21 و PLS صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان دادند مدل پیشنهادی برازش قابل قبولی را با داده ها نشان داد و مولفه های باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه تاثیر دارند. درک بهتر کارکردهای روانشناختی موثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان دکتری در تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با یادگیری مهارت های اطلاع یابی، ارائه راهکارهایی برای بهبود خدمات اطلاعاتی و توسعه نظام های اطلاعاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا با انتقال هر چه موثرتر اطلاعات به این دانشجویان می توان به بهبود عملکرد تحصیلی آن ها و در نتیجه ارائه خدمات پزشکی بهتر به جامعه کمک نمود.
  کلیدواژگان: باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی، رفتار اطلاعاتی، دانشجویان
|
 • Nishteman Ebrahimi, Farzad Farajikhiavi *, Shahin Goharpey, Mohammad Hossein Haghighizadeh Page 275
  This study aimed to evaluate the educational quality of rehabilitati on programmeat Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences from faculty members’point of view. Being a descriptive and cross-sectional research, the population included all faculty members from departmentsin school of Rehabilitation Sciences. In addition, data was gathered via aresearch-made questionnaire consisting of two sections; the first was about respondent's demographic characteristics, and the second was evaluating dimensions of education quality;it included 8 dimensions (Learning/Value-five items, Instructor Enthusiasm-four items, Organization-three items, Group Interaction-three items, instructor availability-??, Individual Rapport-three items, Breadth of Coverage-five items, Examinations/Grading-three items, Assignments/Readings-two items and 28 items thatwere scored by Likert scale. Moreover,the validity of the instrument of data collection was confirmed by using content validity, and to investigate the reliability of the instrument Cronbach's Alpha was run and calculated 0.80. Descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (ANOVA and independent t Test and Tukey) were performed for data analysis using SPSS 20. The findings eventually showed that 5 estimated dimensions were quite appropriate and 2 other dimensions were considered appropriate, while the dimension of testing and scoring were perceived relatively inappropriate among educational quality dimensions from of faculty members’ viewpoint. In addition, mean scores of viewpoints from faculty members who served less than 5 years and those who served more than 15 years showed a significant difference in comprehensiveness ofeducational materialsdimension (P
  Keywords: The Education Quality, Jundishapur University of Medical Sciences
 • Elham Niroumand *, Vida Sepahi, Mohammad Rasool Khazaei, Siavash Vaziri, Mansour Khazaei Page 286
  Ambulatory education is an integral part of medical education.The present study was carried out to evaluate the state of ambulatory education from the viewpoint of externs and interns students at Kermanshah University of Medical Sciences. In this descriptive cross-sectional study, the study sample included medical externs and interns of Kermanshah University of Medical Sciences that were selected through census sampling technique in the academic year 2012-2013. The instrument for data collection was a researcher-made questionnaire with acceptable validity and reliability. The obtained data were analyzed by SPSS-16 software using descriptive statistics, Kolmogrov-Smirnov and Mann–Whitney U test. P
  Keywords: Ambulatory Education, Medical Students, Medical Education, Educational Quality
 • Aazam Heidarzadeh *, Mahlagha Dehghan, Parisa Shahmohamadipour, Zeinab Taheri, Mansooreh Azizzade Forouzi Page 298
  Equality of education can affect student’s interest and motivation and even their educational burnout, and it could also help them succeed. The aim of this study was to determine relationship between educational equity, academic burnout and achievement among students of Kerman University of Medical Science. This cross-sectionalresearch was a descriptive correlational one. The population of the study wascomposed of all Medical Sciences students that 303 members were selected by cluster sampling method. Data was gatheredusing educational equity questionnaire (consisted of 14 items in 7-point Likert scale),academicburnout questionnaire made up of 15 items in three domains; academic fatigue (5 items),academic inappetence (4 items), and academic failure (6 items) and average of GPA, too. Moreover, its validity was optimal, and Cronbach's alpha coefficient of educational equity was 0/86, and for three domains of academicburnout includedacademic fatigue, inappetenc and failure were estimated 0/70, 0/82, 0/75, respectively. In addition, datawas analyzed by using ANOVA andthrough Independent t-test and posthoc tests such as ( Benfrony and Dant) and Pearson correlation coefficient.The reslut showed that the average score of educational equity and academicburnout were lower than the mean score. The meanaverage(±SD)of research subjects was 16/37 (1/47). Although the finding indicated a significant difference between educational equity and academicburnout (P= 0/02),there was no significant difference between educational equity and educational achievement (P= 0/72). Accordingly, eudcatinal equity can be one of the chief agents that can effect on academicburnout and education achievement;and it is necessary to establish opportunities for educational equity by teachers and faculty members.
  Keywords: Educational Equity, Academic Burnout, Educational Achievement, Student
 • Ali Kavosi, Gholamreza Mohammadi *, Saeid Samarghandian, Hossein Najafi, Mohammareza Taghavi, Ali Movahedi, Vahid Moeini Ghamchini Page 307
  Clinical education is the foundation of medical education. Students are the best source for involvement in education and identification of clinical education problems. The present study was conducted Students’ perception of Neyshabur Faculty of Medical Sciences of effectiveness clinical teaching. In this cross-sectional study with regard to the limitation of Samples. All qualified students (188 student) were selected by census method. For data collection the use of a questionnaire made by Okoronkwo (2013) with Title Students’ perception of effective clinical teaching and teacher behavior (with 23 questions). Validity questionnaire through the content validity and reliability through the test-retest was measured. Data analyzed using SPSS16 software and doing descriptive (Frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (T-Test, Anova, Chi-square). The results showed that Students’ perception was positive (87.5%) of teaching skills in effective clinical teaching. And mean and standard deviation students’ perception of behavior teacher skills in effective clinical teaching 3.44±0.49 was obtained. The chi-square test, showed is significant differences between Academic year and teaching skills in effective clinical teaching And the Anova test, showed is significant differences between Academic year and Total Average questionnaire behavior teacher skills(P
  Keywords: Effective Clinical Teaching, Teacher Behaviour, Students, Neyshabur Faculty of Medical Sciences
 • Ali Hossein Ghasemi *, Hossein Komeili Sani, Amal Saki Malehi, Sara Tumari Page 318
  Health and medicine are among the fields in which the information is substantially dependent on the web and online resources, and students educating in these fields are among the numerous users seeking for the health information on the Internet. Hence, the correct knowledge on the amount of student's interest in online health information can result in planning for proper training to search and evaluate the content of online health information. This research consequently was conducted at Ahvaz Jundishapur University in 2014. The research population was composed of a total 219 female undergraduate students participated in our study; in addition, the present research’ tool was a questionnaire titled “using the Internet for health information” whose validity and reliability was approved and estimated 0.89 and 0.5-0.9, respectively. According to the results, 75.6% of students were using the Internet as a source of health information; and majority of them (88.3%) mentioned that profited by general search engines such as Google to find health information too. Most of the health information searched by students on the Web referred to "way of treatment” of diseases and more than half of them (66.9%) highly trusted on online health information. According to the findings of this study, it seems necessary to deliver plans to set in train courses to enable students to assess and validate online content of health information.
  Keywords: Health Information Searching, Health Information, Online Searching, Internet Searching, Online Searching For Health Information
 • Aazam Heidarzadeh, Sekineh Mohammad Alizadeh, Jila Soltan Ahmad, Mansooreh Azizzade Forouzi *, Fatemeh Sadat Hasheminasab, Hasan Abas Zadeh Page 325
  Educational negligenceis a dominant and continuingtendency withinlearners for Postponing academic activities that itis associatedwithmood disorders.Hence, the presentstudy was done to explore prevalence ofstudies onacademic negligence and its relationship with mood disorders amongMedical Sciences Students of Kerman. This Cross-sectional study was a descriptive- correlationalresearch.Statistical population of this study was 5285 members that only 338 students were participatedbased on cluster sampling method. Moreover,data collection tool was consistedof two parts; academic negligence and Mood disorders.Validity was subsequently evaluated by the professors and was approved;also Cronbach's alpha coefficient ofstress disorder questionnaires 0/82, anxiety 0/81, and depression 0/83 have been assessedrespectively. Afterwards, data was analyzed throughdescriptive and analytical tests;mean score in three domains of academic negligence fromhighest to lowest order was accounted 2/37(±0/72) for Lack of planning domain , 2/24 (±0/66) for Intentional domain, and 2/18 (±0/67) for Fatigue domain. In addition, most students even didn’t have any mood disorders or had mild mood disorder. Comparisonof total score and scores ofthree domainsof academic negligence with psychological disorders of students (Stress, Anxiety, and Depression) showed a significantdifference (P
  Keywords: Academic Negligence, Mood disorders, Student, Kerman
 • Mohsen Azizi Abarghuei *, Mohammadreza Falsafinejad, Soghra Ebrahimi Qavamabadi, Fariborz Dortaj Page 334
  The aim of this was to investigate the causal relationship between student instructional stressors and social support with academic burnout, considering mediating role of perceived stress among B.A. students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The statistical population was composed of the students at 5th semester and later of university. The reason of such selection was that academic burnout develops during the time. At first, cluster sampling and then, relative stratified sampling method were used; and finally 493 members were analyzed to measure the study variables such as academic burnout questionnaire (MBI-SS), social support questionnaire of Maleki, Demarai and Eliott (CASSS), student stressors questionnaire of Pooladi Reyshahri, and perceived stress scale of Cohen were utilized. In addition, data analysis was performed by path analysis method. Finally, explanation, constraints and suggestions have been presented, and the results showed fitted perfectly for model.
  Keywords: Student Instructional Stressors, Social Support, Academic Burnout, Perceived Stress
 • Hamid Faramarzi *, Gholamhosein Maktabi, Somayeh Ghasemi, Fatemeh Farzadi Page 346
  The aim of this research was to determine the relationship between motivational orientations and academic self- determination with academic identity. Subjects were selected simple random sampling. The statistic society of this study included of 1699 person medical sciences university students in Ahvaz, those 150 individuals has been chosen by using accidental sampling style. Data has been collected by using questionnaire of goals achievement scales (AGOS), motivational orientations scales and academic self- determination scales (AIS) using regression analysis. In this study the reliability of questionnaire mentioned using coronbachs̕ alpha method is. /72, /67, ./70 and ./81 percent. The spss16 was used to investigate the relationship between variables. The results showed that there is a significant relationship between intrinsic motivation, extrinsic motivation, mastery approach goals, performance approach goals and academic self- determination with academic identity. Meanwhile the result showed that motivational orientations can be identified as a factor to be considered academic self- efficacy. Also the results of regression analysis with simultaneously entry method showed that predicting variables have the ability to explain 50/60 from academic identity.
  Keywords: Motivational Orientations, Academic Self- Determination, Academic Identity
 • Hamid Vafaei, Abbas Makarem, Eshag Ildarabadi, Ali Khalafi, Hosein Karimi Moonaghi * Page 355
  Today, with the development of the nursing process, reporting was expanded as a framework of and requirements and the need to provide and evaluated a nursing care and treatment. Nursing reports in record indicate medical treatment, nursing care and reactions of patient to its care. Illegible or incomplete records may block the nursing care and make difficult the detection of important changes in the patient health condition and behavior. However; the purpose of this study was to assess the effects of teacher-centered teaching and problem-based learning methods in incidence of nursing documentation errors in hospitals of Torbat Heydariyeh.This was a quasi-experimental study which was conducted among nurses in Torbat Heydariyeh hospitals during 2014. 93 nurses were classified into 3 groups (n=31), problem-based learning for the first group, teacher training for the second group, and the third group was the control group. Educational content for each group was presented by an instructor in the six 45-minute sessions for six consecutive days. Data collection tool was a questionnaire whose content validity (0.76) was confirmed by the researchers and reliability coefficient factor (0.84) was calculated using Cronbach alpha coefficient formula. The questionnaire was completed by nurses before and 2 months after training. Data were analyzed by SPSS software and Friedman, one-way ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and independent and dependent t-test, Wilcoxon, Pearson and Spearman correlation and chi-square tests. The teacher-centered teaching method, the average error before and after treatment showed a significant statistical difference (P= 0.000), so, the average error was reduced after the intervention in nurses. Also, in problem based learning, the training of nurses after the intervention had a positive effect and it reduced the average error (P= 0.000). But, in the control group there was not a significant difference. Also satisfaction of nurses in problem based learning was more than teacher-centered teaching.Based on the results of this study, teacher-centered teaching and problem-based learning methods had a positive effect in both groups, but given the level of satisfaction and interest of nurses, the problem-based learning proposed. This method is more recommended especially, for service training courses and teaching to deal with other types
  Keywords: Teacher-centered teaching, problem-based learning, documentation errors, Nurses
 • Zahed Bigdeli, Gholamreza Rajabi, Mariya Nasiri * Page 366
  The purpose of this study was to determine the effect of motivational beliefs and self-regulation strategies on information behavior among Ph.D. students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS). In this study, 184 students were surveyed that ultimately 125 participations were examined. The applied research was causal-comparative in nature andsurvey in terms of data collection; and required data were collected through two standardized questionnaires; Motivational Strategies for Learning and a researcher-made questionnaire about Information Behavior. After confirming the validity by experts, reliability of both questionnaires was determined by Cronbach's alpha, respectively, 0.79 and vary from 0.85. Data analysis consequently was performed on structural equation modeling based on partial least squares by using the statistical software SPSS21& PLS. The results showed that proposed model had an acceptable adjustment to the data; as well as motivational beliefs components and self-regulation strategies have affected information behavior among Ph.D. students. Considering the results, a better understanding of the psychological functions affecting information behavior among Ph.D. students is crucially important in developing the educational programs related to information-seeking skills, moreover, in offering solutionsto improve information services and to develop information systems; since the more effective transfer of information to these students can result in much improvement of their academic performance, thereby providing medical services to the community.
  Keywords: Motivation Beliefs, Self-regulation Strategies, Informationbehavior, Students