فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سکینه نارویی، خدا مراد صوفی *، جمیله دادگر، عبدالمحسن پروین صفحات 1-7
  مقدمه
  بیماری سل از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی است. در این مقاله پیامد درمان مبتلایان به سل برای ارزشیابی اثربخشی استراتژی درمان تحت نظارت مستقیم درحوزه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر بررسی شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی گذشته نگر انجام شده و داده ها به روش سرشماری جمع آوری شد. از آنالیز توصیفی برای متغیرهای کمی و کیفی و برای سایر مقایسه ها از آزمون های کای دو، t-test و رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  نتایج
  در این مطالعه اطلاعات1621 بیمار بررسی شد که7/49 % بیماران مرد و مابقی زن بودند. نتایج آنالیز دو متغیره بین جنسیت، گروه سنی، وزن، نوع بیماری، نتیجه اسمیر خلط( شروع، ماه دوم، ماه چهارم و پایان درمان)، سکونت در زندان، مورد جدید، ملیت و ابتلا به HIV با پیامد درمان ارتباط آماری معنی داری نشان داد. محل سکونت بیماران با پیامد درمان آن ها ارتباط آماری معنی داری نداشت. بر اساس آنالیز رگرسیون لجستیک ارتباط نتیجه اسمیر بیماران در پایان ماه دوم با پیامد درمان معنی دار نشد اما بین نتایج دو ماه پس از شروع درمان نگهدارنده و پیامد درمان ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  استراتژی درمان استاندارد کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم، پایش درمان، اطمینان از تمکین دوره درمان، پیگیری درمان مسافرین و مهاجرین و تغذیه مناسب جهت نیل به پیامد مطلوب موثر خواهند بود.
  کلیدواژگان: توبرکلوزیس، پیامد درمان، ایرانشهر
 • رضا عبدالله زاده *، رقیه مهران پور صفحات 8-13
  مقدمه
  با رشد و اهمیت کامپیوتر و اینترنت در زندگی روزمره ، مردم هر روز بیشتر و بیشتر به اینترنت دسترسی پیدا می کنند. این شبکه جهانی آگاهی بخش، مهیج، سرگرم کننده و بسیار جذاب است، اینترنت در کنار فواید بسیار فراوانی که دارد، مضراتی هم می تواند داشته باشد،که یکی از این مضرات اعتیاد به اینترنت می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان ازکافی نت های شهرستان بیرجند می باشد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی-مقطعی می باشد، جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کاربران اینترنت کافینت های سطح شهر ستان بیرجند بود که در نیمه اول سال 1395 در کافینت حضور داشتند. از جامعه آماری پژوهش، 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارگردآوری د اده ها پرسشنامه بود که در دو بخش تنظیم شد، بخش اول اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، شغل، سطح تحصیلات و نیز سئوالاتی در مورد ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته، زمان استفاده و دلیل استفاده از اینترنت و بخش دوم ، پرسشنامه استاندارد تشخیص اعتیاد اینترنتی، کیمبرلی یانگ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
  نتایج
  در این مطالعه250 نفر از کاربران اینترنت شرکت کردند، با توجه به توزیع افراد مورد بررسی، 2/51 درصد شرکت کنندگان مرد و 8/ 48 درصد زن بودند. نمونه های مورد مطالعه بر اساس نمره آنان در آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ به چهار گروه تقسیم شدند. از مجموع250نفر، نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که از نظر شیوع اعتیاد به اینترنت 62 درصد در حد خفیف ،8/6درصد در حد معمول ،26درصد در حدمتوسط و 2/5درصد در حد شدید قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار امتیاز وابستگی به اینترنت در این مطالعه 1/15± 12/42بود که بیان کننده وابستگی نمونه های مورد بررسی به اینترنت در حد خفیف بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع اعتیاد اینترنتی و اهمیت آن بایستی به این مقوله توجه جدی شود و مسئولین امر که متولی امر سلامت می باشند در زمینه فرهنگ سازی مناسب و آموزش صحیح استفاده از اینترنت برنامه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، استفاده کنندگان از اینترنت، شهرستان بیرجند
 • ماشاءالله خانه مسجدی، ضرغام اردکانی، سعید فلاحی زاده، ولی علی پور *، لیلا رضائی، لیلا بصیر صفحات 14-20
  مقدمه
  دندانپزشکان از گروههای آسیب پذیر در رابطه با کاهش شنوایی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سر و صدای محیط بر نمونه ای از این افراد طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی اخیر بر روی رزیدنت ها و اساتید شاغل در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز به عنوان نمونه ای از جامعه دندانپزشکی کشور در سال 1394 انجام پذیرفت. ادیومتری با استفاده از اتاقک ادیومتری آکوستیک استاندارد با گستره فرکانس 125 تا 8000 هرتز انجام شد.
  نتایج
  6/41 درصد از دندانپزشکان مطالعه شده حداقل در یک گوش خود دارای درجه ای از کاهش شنوایی بودند. موارد افت شنوایی در گوش راست 6/43 درصد و در گوش چپ 5/39 درصد بود. موارد دارای افت شنوایی بین زنان بیشتر از مردان بود. ارتباط معنی دار بین سابقه کار و افت شنوایی و بین سن و میانگین شنوایی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بهترین راه حل برای کنترل افت شنوایی در دندانپزشکان، اعمال قوانین در زمینه استاندارد نمودن تجهیزات کار مولد صدا است. همچنین استفاده از کاهنده های صدا، جاذب های اکوستیک و نیز عایق بندی مناسب دستگاه هایی مثل کمپرسور می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: کاهش شنوایی، ادیومتری، دندانپزشکان
 • نسرین ستوده، تیمور آقاملایی *، الهام بوشهری، صدیقه عابدینی صفحات 21-30
  مقدمه
  دیابت شایع ترین اختلال متابولیک در انسان است و مدیریت آن از طریق انجام رفتارهای خود مراقبتی الزامی است. چون مستنداتی مبنی بر تجربه یا درک بیمار از مفهوم خود مراقبتی وجود ندارد و این در حالی است که تبیین مفهوم خود مراقبتی از دیدگاه بیماران دیابتی می تواند نقش مهمی در طراحی مدل های کاربردی خود مراقبتی در این بیماران داشته باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم خود مراقبتی از دیدگاه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو طراحی و انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد که با استفاده از مصاحبه انفرادی نیمه ساختار یافته و با رعایت حداکثر تنوع از 15 مرد و زن 68-33 ساله مبتلا به دیابت نوع دو با شیوه نمونه گیری هدفمند در شهرستان رودان انجام شد. مصاحبه ها با استفاده از راهنمای مصاحبه در مدت زمان 55-25 دقیقه انجام گرفت، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی کیفی استفاده شد.
  نتایج
  با تجزیه و تحلیل داده ها در خصوص مفهوم خود مراقبتی دو طبقه اصلی شامل: جنبه ی حفاظتی خود مراقبتی و جنبه ی اقتصادی خود مراقبتی استخراج شد. جنبه ی حفاظتی خود مراقبتی شامل سه زیر طبقه: حفاظت شخصی، حفاظت خانواده و حفاظت جامعه و جنبه ی اقتصادی خودمراقبتی شامل دو زیر طبقه اقتصاد خانواده و اقتصاد جامعه بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تبیین جنبه های متنوع و مجزا از مفهوم خود مراقبتی در این مطالعه، می توان یافته ها را به عنوان مبنای برنامه ریزی جهت انجام موفق آموزش های خود مراقبتی پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: خود مراقبتی، دیابت، پژوهش کیفی
 • بابک گودرزی، ولی علی پور *، لیلا رضائی، کاووس دیندارلو، محسن حیدری، امید رحمانیان صفحات 31-38
  مقدمه
  میوه ها و سبزیجات خام دارای پتانسیل بیماریزایی برای سیستم گوارش هستند و لذا در خصوص استفاده از این نوع غذاها وجود دارد. همه گیری های گسترده بیماریهای مرتبط با مصرف سبزیجات و میوه جات تازه که در نقاط مختلف دنیا هزاران نفر را درگیر کرده است، پتانسیل خطرزایی این مواد غذایی را پر رنگ تر کرده است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت میکروبی سالادهای سبزیجات آماده مصرف در رستورانهای شهر بندرعباس اجرا شد.
  روش کار
  تعداد 90 واحد رستوران فعال در شهر بندرعباس وجود دارد. در این مطالعه 30 درصد این اماکن به صورت خوشه ایتصادفی نمونه برداری شدند. نمونه های سالاد مورد برداشت شده برای سنجش کلی باکتریها، استا فیلوکوکوس اورئوس، کل کلیفرم و اشریشیا کلی آزمایش شدند. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه 16 و تستهای ANOVA ،Fisher''s exact و Paired T-test انجام شد و (p-value<0.05) به عنوان حد اختلاف معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  60 درصدکل نمونه ها به اشریشیاکلای آلودگی داشتند. بیشترین آلودگی به اشریشیاکلای در سالاد فصل 3/83 درصد بود و در سالاد خیار و هویج آلودگی مشاهده نشد. 10 درصد کل نمونه ها آلودگی مربوط به شمارش کلی میکروبها مشاهده شد و از این میان سالاد فصل آلوده ترین بود. بیشترین میزان آلودگی به استافیلوکوکوس در سالاد ماکارونی 40 درصد و بیشترین میزان آلودگی به آنتروکوکوس در سالادهای کاهو 8/43 درصد و سالاد فصل 9/38 وجود داشت.
  نتیجه گیری
  رعایت نکات بهداشتی در مراحل مختلف آماده سازسی، تهیه و نگهداری این مواد غذایی و همچنین رعایت اصول بهداشت محیطی (بهداشت فردی، ساختمان و ابزار کار) کاملا ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سالاد، آلودگی میکروبی، رستوران
 • عبدالرحیم افخم زاده *، محمود فرهادی، نیما محمدی صفحات 39-47
  مقدمه
  سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همواره بر این بوده که با آموزش و مشاوره، روش های با شکست کمتر را جایگزین روش های با شکست بیشتر کند. ولی علی رغم تلاش های فراوان هنوز شیوع روش های با شکست بالا در مراکز بهداشتی درمانی زیاد است. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در به کارگیری روش های پیشگیری از بارداری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قروه طراحی شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 200 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان قروه انجام شد. روش نمونه گیری طبقه ای با توجه به قومیت (کرد، ترک و فارس) و مذهب (سنی و شیعه) بود. ابتدا 5 مرکز بهداشتی شهری و 5 مرکز بهداشتب روستایی با قومیت ها و مذاهب مختلف انتخاب شد. سپس از میان طبقات به صورت تصادفی خوشه ایاز هر کدام از مراکز 20 نفر انتخاب و وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات دموگرافیک (وضعیت اجتماعی، فرهنگی و مذهبی فرد مورد مطالعه) و سوالاتی راجع به بکارگیری روش های جلوگیری از بارداری استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و بخش استنباطی شامل آزمون های آماری (T test، chi square) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  تحصیلات زن، تحصیلات همسر و آموزش استفاده از روش های پیشگیری با استفاده از روش های پیشگیری از بارداری رابطه داشت (p<0.05). همچنین بین قومیت، منابع آموزشی، شغل، گروه سنی، گروه سنی همسر، تحصیلات، تحصیلات همسر، تعداد فرزندان و تعداد زایمان با نوع روش پیشگیری از بارداری رابطه وجود داشت (P< 0.05). از طرف دیگر نوع مذهب و محل سکونت با نوع روش پیشگیری از بارداری رابطه نداشت (P> 0.05). بین گروه سنی، شغل و سابقه استفاده از روش های پیشگیری با استفاده جاری از روش های پیشگیری از بارداری رابطه ای دیده نشد (p>0.05).
  نتیجه گیری
  هر چند مذهب عامل مهمی در استفاده از روش های پیشگیری از بارداری می باشد، ولی در شهرستان قروه عامل مدهب و قومیت چندان تاثیری ندارد. تفاوت مذهبی و قومیتی بر باور بهداشتی مردم قروه تاثیری نداشته است.
  کلیدواژگان: روش های پیشگیری از بارداری، مذهب، قومیت
 • فاطمه زارع، تیمور آقاملایی، مرضیه خادمیان، معصومه عابدی نژاد، مهدی زارع* صفحات 49-56
  مقدمه
  استرس شغلی را می توان به صورت یک وضعیت روانشناختی تعریف کرد که درنتیجه عدم تعادل بین نیازهای شغلی و توانایی های فرد و همچنین عدم توانایی فرد جهت غلبه بر نیازهای شغلی ایجاد می شود. ژنتیک و محیط دو فاکتور موثر بر سطح استرس شغلی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن CYP1A1 با استرس شغلی در کارکنان یکی از اسکله های جنوب ایران بود.
  روش کار
  در این مطالعه ی تحلیلی مقطعی کلیه 170 نفر کارکنان یکی از اسکله های جنوب ایران شرکت داشتند. برای تعیین سطح استرس ازپرسشنامه استرس شغلی انستیتوی بهداشت روانی آمریکا استفاده شد. این پرسشنامه حاوی 58 سوال شامل 3 بخشروابط بین فردی (26سئوال) ، شرایط فیزیکی (22 سئوال) و علاقمندی به شغل(10سئوال) می باشد. هر سئوال این پرسشنامه دارای 5 گزینه می باشد که نمره 1 تا 5 به آنها اختصاص داده شد است. بر اساس این پرسشنامه سطح استرس به شکل استرس پایین، استرس نرمال و استرس بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه سنجش رضایت شغلی استفاده شد. این پرسشنامه حاوی 36 سوال می باشد و گزینه های این پرسشنامه نیز از 1 تا 6 امتیازبندی شده اند.در این پرسشنامه ابعاد مختلف رضایت شغلی مورد بررسی قرار می گیرد، این ابعاد شامل حقوق و دستمزد، ارتقاء، سر پرستی، مزایا، پاداش ها، شرایط کاری، همکاران، ماهیت کار و ارتباطات می باشد. جهت تعیین پلی مورفیسم ژن CYP1A1 از هر یک از افراد مورد مطالعه نمونه خون تهیه شد. سپس DNA ژنومی از گلبول های سفید استخراج گردید و برای تعیین پلی مورفیسم ژنهای مورد مطالعه از تکنیک PCR استفاده شد.
  نتایج
  بررسی توزیع کارکنان بر مبنای ابعاد استرس در سطوح مختلف استرس شغلی نشان می دهد که در کلیه ابعاد، بیشتر افراد در سطح استرس بالا قرار دارند. درصد افرادی که در سطح استرس شغلی بالا قرار داشتند به ترتیب در ارتباط با ابعاد روابط بین فردی ، شرایط فیزیکی و علاقه مندی به کار برابر با 5/82 ، 6/40 و 65 درصد بود. همچنین در مجموع 8/76 درصد از کارکنان به طور کلی در سطح استرس بالا قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن CYP1A1 و استرس شغلی می توان گفت هیچ تفاوت معنی داری بین میانگین امتیاز استرس شغلی در دو مورف مختلف ژن CYP1A1 وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج این مطالعه رابطه ای را بین عوامل ژنتیکی و سطح استرس شغلی نشان نداد. برعکس این مطالعه نشان داد که عوامل محیطی از جمله شرایط کاری و ارتباطات بین کارکنان عواملی هستند که می توانند به عنوان پیش بینی کننده های سطح استرس شغلی قلمداد شوند. بر این اساس به منظور کاهش سطح استرس شغلی پیشنهاد می شود به عوامل غیر ژنتیکی از جمله حقوق و نیز ارتباطات اهمیت داده شود.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، پلی مورفیسم ژنتیکی، رضایت شغلی
 • احسان الله حبیبی، یونس مهری فر * صفحات 57-62
  مقدمه
  امروزه برای ارزیابی ریسک ارگونومیکی وظایف تکراری از تکنیک های مختلفی استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی و ارزیابی ریسک وظایف تکراری کارگران خط مونتاژ در یک صنعت یخچال سازی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی ابتدا کاربرگ توصیف وظیفه جهت ثبت اطلاعات وظیفه برای 17 مونتاژکار تکمیل شد. پس از تعیین وظایف و زیروظایف هر ایستگاه کاری با استفاده از ابزار ارزیابی وظایف تکراری(ART Tools)اقدام به ارزیابی ریسک ارگونومیکی وضعیت اندام فوقانی مونتاژکاران شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 آنالیز گردیدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده بالاترین امتیاز ریسک در وظایف کاری مونتاژکاران برای دست راست و چپ به ترتیب مربوط به نصب وکیوم داخلی (Risk Score=27) و اواپراتور یخچال(Risk Score=22 ) بود. از طرفی مجموع امتیاز ریسک در ایستگاه کاری اتصال قطعات بدنه بالایی یخچال نسبت به سایر ایستگاه های مونتاژ از نمره بالاتری برخوردار بود.مطالعه ما نشان داد سطح ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی پوسچر دست راست نسبت به دست چپ بالاتر می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق ما نشان داد که خطر ابتلا به آسیب های اسکلتی عضلانی در وظایف تکرای در شغل مونتاژکاری نسبتا بالاست و مستلزم بررسی های بیشتر در زمینه آموزش کارکنان در مورد اصول صحیح ارگونومی و طراحی مناسب ایستگاه های کاری می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ارگونومیکی، ART، مونتاژ یخچال، آسیب های اسکلتی عضلانی
|
 • Khodamorad Soofi * Pages 1-7
  Introduction
  Tuberculosis is one of the most significant public health problems. In this paper, the treatment outcome of TB patients referred to Faculty of Medical Sciences and Health Services of Iranshahr, for the evaluation of the treatment strategies efficacy was studied.
  Methods
  This study was a retrospective cross-sectional and the data were collected through census method. Descriptive analysis was used for qualitative and quantitative variables and chi-square tests, t-test, and logistic regression were used for other comparisons.
  Results
  In this study, 1621 patients were investigated that 49.7% of them were male and the rest were female. Bivariate analysis between gender, age, weight, disease type, sputum smear result (beginning, second month, fourth month, and end of the therapy), residing in prison, new case, nationality, and HIV infection showed statistically no significant relationship with the treatment outcome. According to logistic regression analysis, the relationship between smear result of the patients at the end of the second month and treatment outcome was not significant, but there was a statistically significant relationship between the results of two months after maintenance treatment beginning and the treatment outcome.
  Conclusion
  Short-term standard treatment strategy under direct supervision, treatment monitoring, ensuring treatment compliance, following-up treatment of travelers and migrants, and proper nutrition would be effective to achieve optimal outcome. Key words: Tuberculosis, Treatment outcome, Iranshahr Key words: Tuberculosis, Treatment outcome, Iranshahr
  Keywords: Tuberculosis, Treatment outcome, Iranshahr
 • Reza Abdollahzadeh* Pages 8-13
  Introduction
  Given the increasing growth and importance of net and computer in people’s daily life, internet becomes more and more accessible nowadays. This global network is informative, exciting, interesting, and attractive. However, internet alongside its benefits has some disadvantages including internet addiction. Therefore, the present study aims to study the level of addiction to internet among internet center's users of Birjand county.
  Methods
  This is an analytical and cross-sectional study and study population includes all internet centers’ users of Birjand in the first half of 2016. To conduct this study, 250 net users were selected through random sampling. Data were collected by Kimberli Yung’s Standard Questionnaire of Internet Addiction Diagnosis. Descriptive and analytical statistics were applied for data analysis.
  Results
  In the present study, 250 internet users participated that 51.2% and 48.8% of them were male and female, respectively. Samples were classified into 4 groups according to their scores in Yung’s test of internet addiction. The results of the present study indicate that 62%, 6.8%, 26% and 5.2% of users were respectively afflicted with minor, usual, medium, and sever level of internet addiction. Mean score of dependency to internet was 15.1± 42.12 indicating the minor dependence of samples to internet.
  Conclusion
  Given the high prevalence of internet addiction, it is suggested that this issue be taken into account. In this regard, health authorities should plan educational programs towards appropriate internet usage and culture.
  Keywords: Internet addiction, Internet users, Birjand county
 • Vali Alipour * Pages 14-20
  Introduction
  Dentists are a vulnerable group who are at risk of hearing loss. This study aimed to investigate the effects of ambient noise on dentists. This cross-sectional study was carried out on residents and professors working in School of
  Methods
  Dentistry in Ahvaz University of Medical Sciences in 1394. Audiometry tests using a standard acoustic chamber with a frequency range of 125 Hz to 8000 was performed. Survey questionnaires were completed in the hearing session. Data were collected confidentialy and the results published without including the names of dentists. The results of this study were analyzed using SPSS version 22.
  Results
  In 35 percent of studied dentists at least a degree of hearing loss in one ear was detected. The hearing loss rates in the right and left ear were 35% and 23% respectively. Cases with hearing loss among women were more than men. There was no relationship between job experience and hearing loss. There was no significant relationship between the dentist's age and hearing loss.
  Conclusion
  Best solution for dentists hearing loss control is enforcement of standards of noisy work equipments. The use of silencer as well as proper insulation of devices such as compressors can also be useful. Keywords: Hearing loss, audiometry, Dentists
  Keywords: Hearing loss, audiometry, Dentists
 • Teamur Aghamolaei * Pages 21-30
  Introduction
  Diabetes is the most common metabolic disorder in humans and its management through self-care is required. Since there is no documentation of the patient's experience or understanding of the concept of self-care and the concept of care of patients with diabetes can play a role in the design of functional models of care in these patients, this study designed to explain the concept of self-care of patients with diabetes type II.
  Methods
  In this qualitative content analysis study enrolled fifteen 33-68 year-old men and women with type II diabetes who were selected through purposeful sampling in Rudan city. Data were collected using semi-structured interviews. Interviews carried out using an interview guide for the duration of 25-55 minutes. To analyze the data, qualitative content analysis method was used.
  Results
  By analyzing data on the self-care concept two main categories including the protective aspect of self-care and the economic aspect of self-care were extracted. The protective aspect of self-care consists of three subcategories including personal protection, family protection, and protection of society and economic aspects of self-care consists of two subcategories including economy of families and the economy of society.
  Conclusion
  The various distinct aspects of the concept of self-care which were obtained in this study can be used as the basis for planning a successful self-care training program. Keywords: Self-care, Diabetes, Qualitative Research.
  Keywords: Self-care, Diabetes, Qualitative Research
 • Vali Alipour * Pages 31-38
  Introduction
  Raw vegetables and fruits can play as an infection risk factor for gastrointestinal system and it created a health concern for using these foods. Widespread outbreaks of illness associated with the consumption of foods that have affected thousands of people around the world, highlight the potential hazards of this food has. This study aimed to evaluate the microbial quality of ready to eat vegetable salads in restaurants in Bandar Abbas.
  Methods
  There are 90 restaurants in the Bandar Abbas and 30% of them were selected in a randomized cluster model. Salad samples were tested for total bacteria count, staphylococcus aureus, total coliform and E. coli. Statitistical analysis was performed using SPSS 16 and ANOVA, Fisher's exact test, and Paired T-test were used.
  Results
  According to the results, 60% of the samples were contaminated to E.coli. Most infections were observed in Season salad (83.3) while cucumber and carrot salad had no contamination. Among all samples, contamination rate for the total count microbes was 10% and Season salad was the most contaminated. Most contamination rate to S. aureus was related to pasta salad (40%) and the highest rate of infection to Enterococcus Sp was observed in lettuce and Season salads (43.8 and 38.9 respectively).
  Conclusion
  Hygiene compliance in various stages of food preparation and storing and respecting the environmental sanitation is necessary to promote the bacteriological quality of ready to use salads at restaurants.
  Keywords: Salad, Microbial contamination, Restaurant, vegetables
 • Abdorrahim Afkhamzadeh * Pages 39-47
  Introduction
  The policy of the Ministry of Health and Medical Education has always been substitution of contraceptive methods that had further failure with less failure contraceptive methods by training and consulting. But despite the enormous efforts still the prevalence of failures is high. This study aimed to investigate the factors influencing the use of contraceptive methods among married women referred to health centers in Qorveh city.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 200 married women referring to rural and urban health centers. Sampling method was stratified according to ethnicity (Kurd, Turk, and Fars) and religion (Sunni and Shia). At first, five health centers in urban and 5 rural health centers were selected with various ethnicities and religions. Then cluster random sampling was used and 20 participants were selected from each health center. For data collection a questionnaire on demographic information and the contraceptive methods was used. To analyze data, descriptive and analytic statistical methods using SPSS version 20 was used.
  Results
  Education, spouse education, and training about the use of contraceptive methods had significant relationship with the use of contraceptive methods (P 0.05). Age group, job, and history of the contraceptive use had not relationship with the current use of contraceptives (P >0.05).
  Conclusion
  Although religion is an important factor in the use of contraceptives, religion and ethnicity did not affect the use of contraceptives in Qorveh. Religious and ethnic differences did not affect the health belief of Qorveh people.
  Keywords: Methods of contraception, Religion, Ethnicity
 • Mahdi Zare * Pages 49-56
  Introduction
  Job stress can be defined as a psychological state which results from an imbalance between job demands and human capabilities as well as the inability of a person to overcome the job demands. Genetics and environment are two factors affecting the level of job stress. The aim of this study was to investigate the relationship between CYP1A1 gene polymorphism and job stress in workers of a jetty in the south of Iran.
  Methods
  In this cross-sectional study enrolled all 170 employees of Bandar Abbas Shahid Bahonar jetty. The US Institute of Mental Health job stress questionnaire was used to determine the job stress level. The questionnaire contained 58 questions including 3 dimensions as interpersonal (26 items), physical conditions (22 items) and job interest (10 questions). Each question is scored from 1 to 5. Based on this questionnaire the stress levels categorized as lower stress, normal stress and high stress. Another questionnaire was used to measure the job satisfaction. Job satisfaction questionnaire contained 36 questions and the options of the questionnaire were scored from 1 to 6. The questionnaire examined the various dimensions of job satisfaction including salary, promotion, supervision, benefits, rewards, working conditions, colleagues, nature of work and communication. To determine genetic polymorphisms of CYP1A1, DRD4 and 5-HTT blood samples were taken from each of the subjects. Then, genomic DNA was extracted from white blood cells and genetic polymorphisms were determined by PCR technique.
  Results
  The distribution of employees on different levels of job stress showed that in all dimensions, most of workers had high level of job stress. In addition, in total, 76.8 percent of the all studied workers had high level of job stress. Since using the available methods and instruments in this study the polymorphism of 5_HTT and DRD4 genes were not determined, the polymorphism of CYP1A1 gene and its relationship with job stress was considered. According to the results no significant difference between the mean stress scores of two different morphs of CYP1A1 gene was observed.
  Conclusion
  The results of this study did not show a relationship between genetic factors and the level of job stress. On the contrary, this study showed that environmental factors such as working conditions and communication are factors that can be considered as predictors of job stress level. Accordingly, it is recommended to consider non-genetic factors such as communication and salary to reduce the job stress level.
  Keywords: Job stress, Genetic polymorphism, Job satisfaction
 • Younes Mehrifar * Pages 57-62
  Introduction
  Nowadays different techniques are used for ergonomic risk assessment of repetitive tasks. The aim of the present study was to investigate the degree of upper extremity musculoskeletal disorders and to assess the risk of repetitive tasks of assembly line workers in a refrigerator industry.
  Methods
  To conduct this descriptive-analytical and cross-sectional study, first of all, the worksheet of task descriptions was completed for recording task data related to 17 assemblers. After determining tasks and sub-tasks of each workstation, ergonomic risk of the assemblers’ upper limbs states was assessed via the Assessment of Repetitive Tasks (ART) tool. The data were analyzed using SPSS-19.
  Results
  According to the findings, the highest risk score for the right and left hands are related to installing internal vacuums (Risk Score=27) and refrigerator evaporators (Risk Score=22), respectively. In addition, the total risk score in the workstation of connecting upper parts of refrigerators was higher than the total scores of other assembly stations. The present study indicated that the risk level of musculoskeletal disorders of right hands is higher than that of the left hands.
  Conclusion
  The results of the present study indicated that the risk of musculoskeletal disorders in repetitive tasks in the assembly job is relatively high and requires further investigations, training workers about correct principles of ergonomics, and appropriate design of workstations.
  Keywords: Ergonomics, ART, Refrigerator Assembly, Risk, Musculoskeletal Disorders