فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 15، تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد امینی، علی یزدخواستی، رضا جعفری هرندی صفحه 7
  یکی از مهم ترین اهداف و کارکردهای نظام های آموزش و پرورش، فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد هویت دانش آموزان است.
  هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل وضعیت هویتی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان در راستای تامل و بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزشی و برنامه های درسی می باشد. با توجه به نقش و اهمیت رشد موزون و یکپارچه هویت در شکوفایی ویژگی ها و قابلیت های مختلف دانش آموزان مقطع متوسطه که در مرحله حساس رشد هویت خود به سر می برند، این تحقیق تلاش کرده است تا تصویری روشن و دقیق از وضعیت موجود هویت دانش آموزان در ابعاد فردی، اجتماعی، دینی و ملی ارائه نماید. جامعه آماری این تحقیق، دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-1389 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای نمونه ای شامل 294 دانش آموز انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، یک پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا بود. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن می باشد که دانش آموزان مورد تحقیق از نظر هویت فردی و ملی در سطح مناسبی قرار داشتند؛ ولی از نظر هویت دینی و اجتماعی، ضعیف و کمتر از حد متوسط بودند. همچنین میان دانش آموزان دختر و پسر از نظر هویت فردی و دینی تفاوت معناداری وجود داشت. از نظر هویت فردی، پسران و از جنبه هویت دینی، دختران دارای وضعیت بهتری بودند. در عین حال رابطه معناداری بین وضعیت اشتغال مادران و هویت دانش آموزان در بعد اجتماعی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: هویت، هویت اجتماعی، هویت ملی، هویت فردی، هویت دینی
 • منصور حقیقتیان، جلیل عزیزی صفحه 35
  تحولات تکنولوژیکی و اشاعه محتوایی رسانه ها در طی یکی دو دهه اخیر آنقدر وسیع و عمیق بوده است که صاحب نظران مختلف مدعی به وجود آمدن جامعه ای جدید با محوریت رسانه ها می باشند. این تحولات و تغییرات رسانه ای در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی تاثیرگذار بوده و از مهم ترین آن ها، تبدیل شدنشان به قدرتمندترین منبع هویت بخشی به خصوص برای نوجوانان و جوانان می باشد. در میان رسانه های نوین، اینترنت و ماهواره مورد استقبال گسترده جوانان واقع گردیده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه استفاده از رسانه های نوین (ماهواره و اینترنت) و تعلق خاطر به هویت اجتماعی در بین دانش آموزان شهر شیراز می باشد. بدین منظور 280 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبیرستان، در رشته های مختلف از طریق نمونه گیری سهمیه ای، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو متغیر مورد بررسی، رابطه معکوس معنادار وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش میزان استفاده از رسانه های نوین، از احساس تعلق خاطر دانش آموزان به هویت اجتماعی کاسته می شود.
  کلیدواژگان: رسانه، ماهواره، اینترنت، هویت، هویت اجتماعی
 • اکبر زارع شاه آبادی، صدیقه ابراهیم پور صفحه 57
  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، آرمان هر نظام آموزشی و تربیتی است؛ این پیشرفت تحت تاثیر عوامل متعددی همچون هوش و سلامت دانش آموز، نوع مدرسه و آموزش، ویژگی های خانوادگی و میزان استفاده از رسانه و... قرار دارد. شناخت و جهت دهی مناسب عوامل موثر در بطن خانواده به عنوان مکانی که دانش آموز بیشترین زمان خود را در آن سپری می کند، می تواند زمینه های بهبود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مهیا سازد. این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های خانوادگی و استفاده از رسانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر یزد می پردازد. به همین منظور تعداد 130 نفر از دانش آموزان دختر این مقطع با فرمول کوکران به روش تصادفی ساده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از آزمون F، t، ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است.
  یافته ها نشان می دهد، متغیرهای تحصیلات پدر، میزان درآمد خانواده، بعد خانواده، جو روانی و فرهنگی خانواده، دسترسی به رسانه ها، کامپیوتر و کلاس های مختلف و میزان مشارکت والدین در امور تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد. بر اساس مدل رگرسیون، عواملی که بیش از همه میزان پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند، به ترتیب میزان مشارکت والدین در امور تحصیلی دانش آموز، جو روانی و فرهنگی خانواده و بعد خانواده می باشد، که در مجموع 7/45 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، پیشرفت تحصیلی، خانواده، رسانه، مقطع پیش دانشگاهی
 • فریبرز صدیقی ارفعی، محمدرضا تمنایی فر، محبوبه منصوری، سمیه دشتبان زاد صفحه 79
  تحولات سریع در فناوری های نوین جهانی و افزایش بیش از حد دسترسی کودکان و نوجوانان به محیط های مجازی و گرایش کودکان به بازی های تصویری – رایانه ای و حضور فعال آن ها در کافی نت ها و گیم نت ها، توجه به آثار و پیامدهایی که محیط های مجازی بر روح و روان کودکان می گذارد، اهمیت این امر را دو چندان کرده است. بازی های تصویری – رایانه ای همراه با سایر فناوری های ارتباطی در طی سالیان اخیر با کشش و جاذبه ای حیرت انگیز توانسته مخاطبان زیادی در بین دانش آموزان جذب کند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازی های تصویری – رایانه ای بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان شهر اصفهان پرداخته است. به این منظور 120 دانش آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی برای انجام این پژوهش در نظر گرفته شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش جای گرفتند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب تبیین خلاقیت 05/0 و حل مساله 17/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بازی های تصویری – رایانه ای با رشد خلاقیت و مهارت های حل مساله، ارتباط معناداری دارد. بدین معنی که این بازی ها سبب رشد خلاقیت و مهارت های حل مساله می شود.
  کلیدواژگان: بازی های تصویری - رایانه ای، مهارت های اجتماعی، خلاقیت، حل مساله، محیط مجازی، دانش آموزان
 • مجید قدمی صفحه 95
  امروزه خشونت به عنوان یکی از آسیب ها و نابهنجاری های فردی و اجتماعی و نقش آن در تهدید سلامتی و شادابی افراد و فروپاشی پیکر جامعه مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. در این میان، خشونت برنامه های تلویزیون و خشونت های خانوادگی به عنوان مولفه های کلیدی جامعه پذیری خشونت و اثرات آن بر خشونت فرزندان مورد تاکید صاحب نظران قرار گرفته است. با توجه به این امر، هدف اساسی این مقاله بررسی نقش خشونت برنامه های تلویزیون و خشونت های خانوادگی در میزان خشونت فرزندان در جامعه آماری مورد بررسی می باشد. این پژوهش از نوع مطالعه پیمایشی (Survey study) بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توام با مصاحبه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 90-1389 می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد افرادی که برنامه های خشونت آمیز تلویزیون را بیشتر تماشا می کنند و افرادی که در معرض رفتار خشونت آمیز والدین قرار می گیرند، بیشتر از دیگران به خشونت متوسل می شوند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که خشونت فرزندان مستقیما تحت تاثیر متغیرهای خشونت والدین(64/0=Beta)، مشاهده تلویزیون(25/0=Beta)، و برنامه های خشونت آمیز تلویزیون (10/0= Beta) قرار گرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته اند 68 درصد از واریانس خشونت فرزندان را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: خشونت، خشونت فرزندان، خشونت والدین، مشاهده تلویزیون، خشونت تلویزیون
 • کمال کوهی، علی بوداقی، محمد عباس زاده، محمد باقر علیزاده اقدم صفحه 127
  در عصر پست مدرن امروزین، اینترنت به مثابه شمشیر دولبه عمل می کند؛ یعنی هم فرصت است و هم تهدید. بر حسب گفته های اندیشمندان، اینترنت فرصت ها و امکانات جدیدی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی به ویژه در فضای مجازی در اختیار کاربران قرار می دهد، اما این فرصت ها و امکانات در صورت عدم استفاده درست و استفاده افراطی باعث تشدید پیامدهایی چون اعتیاد به اینترنت، تضعیف شدن سرمایه اجتماعی کاربران در دنیای واقعی، تفرد گرایی و انزوای اجتماعی می گردد. به همین خاطر، در مقاله حاضر تلاش بر آن است که تاثیر سرمایه اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان متوسطه استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد.

  روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بسته پاسخ بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی به تعداد 204562 نفر می باشد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه استحصالی به تعداد 664 نفر بوده که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای اقدام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی و همچنین نرخ اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان بالاتر از حد متوسط بوده و نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که دو بعد اعتماد اجتماعی و شبکه ارتباطات اجتماعی از ابعاد سرمایه اجتماعی، بیش از 30 درصد تغییرات متغیر وابسته (اعتیاد به اینترنت) در میان دانش آموزان را مورد تبیین قرار می دهد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتیاد به اینترنت، اعتماد اجتماعی، شبکه ارتباطات اجتماعی و دانش آموز
 • محمد گنجی، الهام شفایی مقدم صفحه 157
  در این مقاله، نقش اعتیاد به بازی های رایانه ای درانزواطلبی وپرخاشگری دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. گسترش روزافزون بازی های رایانه ای و جذب کودکان و نوجوانان به این بازی ها عوارض گوناگونی در پی دارد. صاحب نظران علوم اجتماعی و روانشناسی در مطالعه پیامدهای اعتیاد به بازی های رایانه ای به نقش این بازی ها درانزواطلبی، گوشه گیری و کاهش روابط و تعاملات اجتماعی نوجوانان و رفتار پرخاشگرانه تاکید ورزیده و پیامدهای نگران کننده آن را مورد مطالعه قرار داده اند.
  روش مطالعه حاضر از نوع پیمایش بوده و برای جمع آوری داده های پژوهش از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است و اعتبار گویه های متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کاشان می باشد که تعداد 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند.
  یافته های تحقیق، همبستگی بین دو متغیر میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای و انزواطلبی دانش آموزان را نشان می دهد ( 435/0=r). نوع رابطه مثبت بوده و با افزایش میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای، شاهد افزایش انزوای اجتماعی دانش آموزان می باشیم. همچنین همبستگی بین میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای و پرخاشگری دانش آموزان برابر با 472/0 است به طوری که با افزایش میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای، پرخاشگری دانش آموزان نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، انزواطلبی، پرخاشگری، خانواده، دانش آموز
 • محسن نیازی، فرشته قندی، محمد جواد سامانی نژاد سامانی نژاد صفحه 181
  در دهه اخیر، تلفن همراه با ارایه خدمات چندرسانه ای به مثابه عصاره ی فناوری های ارتباطی جهان مطرح و از فراگیری بسیار زیادی برخوردار گردیده است. در این ارتباط، پدیده اعتیاد به تلفن همراه با توجه به ویژگی های فراگیری، چند رسانه ای، قابلیت های متعدد و جذابیت آن به عنوان شایع ترین پیامد تلفن همراه مورد توجه اندیشمندان و محققین قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله، بررسی رابطه هر یک از عوامل احساس تنهایی و افسردگی، جنسیت و مشارکت جویی جوانان با میزان اعتیاد به تلفن همراه در جامعه آماری مورد مطالعه می باشد.
  این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توام با مصاحبه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های سنجش متغیرهای پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 91-1390 می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش طبقه ای متناسب و تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق و نتایج فعالیت های آماری مربوطه رابطه بین هر یک از متغیرهای میزان احساس تنهایی، افسردگی، گرایش به جنس مخالف و مشارکت جویی با میزان اعتیاد به تلفن همراه را در سطح اطمینان 99 درصد نشان می دهد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر، اثرات هر یک از متغیرهای ارتباط با جنس مخالف، افسردگی و احساس تنهایی بر میزان اعتیاد به تلفن همراه را به ترتیب به میزان 35/0، 21/0 و 15/0- نشان داده است.
  کلیدواژگان: اعتیاد به تلفن همراه، احساس تنهایی، مشارکت جویی، دانش آموزان
|
 • M.Amini, A.Yazdkhasty, R.Jafariharandi Page 7
  The purpose of this research is analysis and investigating the identity situation in Isfahan students ofthird grade of high school, With regard to therole and importance balanced and integrated development of identity in cultivating the different characteristics and competencies of each person,this research seeks to present a clear and comprehensive picture from personal,social,religious and national identity in the students. Statistical population of this research are third grade studentsin Isfahan city in the 1389- 1390 school year. Among these, 294 students selected through cluster sampling. The research instrument is a researcher – made questionnaire which its reliability was investigated and confirmed through Cronbach Alpha method.The results indicated that students have a appropriate level from personal and national identity but they are confronted with some limitations and shortcomings from point of view of religious and social identity .In addition , in this research the relationship identity situation of student with some of the demographic variables are examined .
  Keywords: identity, highschool, nationalidentity, social identity, religious identity
 • M.Haghighatian, J.Azizi Page 35
  Technological developments and the diffusion of media contents during the past couple of decades have brought about massive and profound changes that some social thinkers have claimed that a new society based on media has emerged. These media have affected all aspects of social life, among the most important is the arena of identity. Among these media, satellite television and the Internet have attracted much attention by the youth. The present article aims to study the effects that these media have on the social identity of high school students in the city of Shiraz. 280 students were selected as the sample, using quota sampling technique. The results showed that a reverse association existed between the two variables, that is to say, that an increase in media usage would result in a decline in commitment of social identity among the students.
  Keywords: Media, satellite TV, the Internet, social identity
 • A.Zareshahabadi, S.Ebrahimpoor Page 57
  Academic achievement is ideal of either the educational and training system that are Influenced by several factors such as intelligence and health of students, school type, education, family characteristics, and the use of media, etc. Recognition and proper orientation of factors within the family as a place where students passed most of their time in that it can stage the fields of students education improve.
  This research reviews the impact of family characteristics and use of the media on the academic achievement of pre-university girl students in Yazd city. Therefore, were choice about 130 numbers of pre-university girl students by Simple random sampling method and by Cochran formula and were studied . Has been used in this study of T & F tests, correlation coefficient and multivariate regression.
  The findings showed Variables of Father education, Family income level, family Dimension, psychological and cultural environment of the family, access to media, computer and Different grades and the parental involvement Level in Student Academic Affairs has significant Relation with academic achievement of children. Based on the regression model, the factors that explains the over-all level of academic achievement, are order To parental involvement level in school affairs, psychological and cultural environment of the family and the family Dimension that These explains 45.7% of the student achievement variance of students in the total.
  Keywords: Academic Achievement, Education, Family, media, Pre-University
 • F. Sediqiarfaee, M.R. Tamannai Far, M. Mansouri, S. Dashtbanzadeh Page 79
  Fast developments of world new technology and easy access to cyber environments for children and their intendancy to video and cyber games and their active presence in coffee nets and game nets, made it necessary to consider the effects of cyber environments on their mind and psyche of children. In recent years video games and cyber games along with other communication means have managed to attract a vast number of children to themselves. In this regard, this paper analyzes the effects of video games and cyber games on the growth of creativity and promotion of problem solving skills in Isfahani children between 10 to 15 years old. To reach this goal, 120 male and female students of middle school were chosen and categorized in two groups of Control and experiment. The data was analyzed based on Regression analysis method. The findings showed that video games and cyber games has a direct relation with problem solving skills. It means that such games cause creativity and problems solving skills of children to improve.
  Keywords: cyber games, video games, creativity, problem solving, cyber environments, students
 • M.Ghadami Page 95
  Today, the violence as anindividual and social damageandits threatening role to the health and happiness of individuals and society and the collapses of society has attracted the attention of scholars and experts in humanities and social sciences. In this regard, mass media, especially television, and family has been known as the two most important agents of socialization. Therefore, television violence and domestic violence are highlighted as the key components of sociability of violence and its effects on the violence of children has been confirmed. In this regard, the main goal of this paper is to examine the role of television violence and domestic violence in the children’s violence among the population of the study. This research is a survey study. The data was collected by questionnaire-interview technique. The population consisted of all of the students in high schools in Kashanin 2010-2011 school year. 600 students were selected randomly through using Cochran sampling formula. The results of the study show that students who watch more violent TV programs and those students who are exposed to their parents’ violent behavior resort to violence more than others. The result of Multivariate regression analysis also shows that children’s violence is directly affected by parents’ violence variables (Beta=64.0), TV watching (Beta=25.0), and violent television programs (Beta=10.0). As a whole, these variables determined 68% of the variance of children’s violence.
  Keywords: violence, childrens violence, parental violence, TV watching, violence
 • K.Koohi, A.Boudaghi, M.Abbaszadeh, M.B. Alizadehaghadam Page 127
  In today’s postmodern era, internet acts like a double-edged sword; creating both opportunities and threats. According to scholars, internet specially provides users in cyberspace with new opportunities and facilities to increase their social capital. But these opportunities and facilities if not properly used or used excessively, will deteriorate consequences such as internet addiction, weakening of user’s real world social capital, and social isolation. Therefore, in the present work, we have tried to evaluate the impact of social capital on Internet addiction among high school students in East Azerbaijan.
  Research method was based on survey and aclosed questionnaire was used as measurement tool.Our population included 204,562 of East Azerbaijan high school studentsupon which a Multi-stage cluster sampling was conducted based on Cochran formula and a sample size of 664 individuals was obtained.
  Research findings indicate that the amount of social capital and the rate of Internet addiction among students was higher than average. Regression analysis results also revealed that two aspects of social trust and social relation networks from social capital aspects, explain more than 30 percent of variances in dependent variable (internet addiction) among high school students.
  Keywords: social capital, internet addiction, social trust, social participation, social relations network, Student
 • M.Ganji, E. Shafaimoghaddam Page 157
  In this paper, the role of addiction to computer games in students’ aggressive behavior and their social isolation is investigated.
  Computer games are one of the most exciting entertainments for children due to their diversity, speed and fun. The increasing use of computer games and children’s attraction to this kind of games has a variety of side effects. Social scientists and psychologists have studied the consequences of this sort of addiction and they have asserted its role in isolation of adolescents and reduction in their social relations and interactions and their aggressive behavior.
  The method of the present study is survey and data has been collected through administrating questionnaire. The validity of the items has been evaluated and approved using Cronbach's alpha test. Statistical population of the research consisted of all school boys in Kashan, 320 of which were selected and participated in this study.
  The findings of the research indicate a correlation between the students’ level of addiction to computer games and being a withdrawn person (r=0.435). The correlation is positive and with increasing addiction to computer games, students had an increase in social isolation. The correlation between addiction to computer games and aggression is 0.472. So with the increase in addiction to computer games, student’s aggression will also increase.
  Keywords: Computer games, social isolation, aggression, family, students
 • M.Niazi, F.Ghandi, M. J.Samaninejad Page 181
  Since the last decade, due to its multimedia services cell phone has prevailed and been considered as the extraction of the world’s communication technology. In this regard, the phenomenon of addiction to the cell phone has been pail attention to by the thinkers and researchers as the most common consequences of the cell phone due to its being comprehensive, multi media, having various functions and being attractive. The main goal of this study is considering the relationship between each one of below factors and the rate of addiction to the cell phone in the studied statistical society.
  Feeling to be alone and depressed; b. tendency toward opposite sex and c. the young s participation this study is a kind of social survey and its data is gathered by questionnaire and interview. The validity and reliability of the scales for measuring the variables of the study is considered and confirmed by Cronbach alpha coefficient. The statistical society consists of all of the high school boy and girl students in kashan city in the school year of 2011- 2012. 400 students has been assigned as the samples have been chosen studied by the simple random sampling and fitting class method. The findings of the study and the results of the related statistical activities show that the relationship between each factors of feeling to be alone and depressed, tendency toward the opposite to the cell phone is 99% accurate.
  Also, the results of regression analysis and tracing analysis have shown that the effect of each variable of relationship with the opposite sex, depression and feeling alone on the rate of addiction to the cell phone is 35%, 21% and 15% respectively.
  Keywords: addiction to the cell phone, feeling to be alone, participation, students.